Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ MAI HƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯ DÂN VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS: Nguyễn Thế Tràm Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS HỒNG HỒNG HIỆP Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý giải việc làm trở thành vấn đề xã hội mang tính cấp thiết kinh tế, toán nan giải quốc gia vùng lãnh thổ Thất nghiệp không nguồn gốc nạn nghèo khổ, tệ nạn xã hội mà gây tình trạng lãng phí nguồn nhân lực Để hạn chế tỷ lệ thất nghiệp, tạo bình đẳng thành viên xã hội, giảm tình trạng nghèo đói sử dụng hợp lý hiệu nguồn nhân lực đòi hỏi quan quản lý nhà nước phải tập trung vào giải tốt vấn đề việc làm cho người lao động Đà Nẵng đô thị loại I, trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - trị - xã hội khu vực miền Trung, có nhiều lợi biển, vị trí chiến lược, an ninh quốc phòng Dân số vùng ngư dân ven biển chiếm tỷ lệ lớn so với dân số toàn thành phố, có nhiều lợi khai thác, đầu tư phát triển tạo việc làm Tuy nhiên, ngành kinh tế biển Đà Nẵng nhiều hạn chế, bất cập, chưa tận dụng hết tiềm lực có sẵn để phát triển Đời sống, sinh kế phần lớn ngư dân gặp nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm số phận ngư dân lớn, ngư dân đối tượng nghèo, thu nhập thấp, tích luỹ ít, trình độ học vấn hạn chế, thường xuyên phải lao động môi trường khắc nghiệt đối mặt nhiều rủi ro, nguy hiểm Mặc dù thời gian qua thành phố Đà Nẵng có nhiều biện pháp, sách để giải việc làm cho ngư dân, thực tế tình hình thất nghiệp phận ngư dân địa bàn thành phố chưa cải thiện đáng kể, sách giải việc làm chưa đạt hiệu cao thực quy mơ nhỏ, thí điểm hay mơ hình, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hộ cận nghèo vùng ngư dân có xu tăng lên Để tăng cường cơng tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng vấn đề cần đặt phân tích thực trạng, tìm ngun nhân, từ có biện pháp hữu hiệu, có tính khả thi yêu cầu quan trọng có ý nghĩa khoa học thực tiễn cho địa phương dùng tài liệu tham khảo nhằm hoạch định, đưa sách, chủ trương cơng tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ vấn đề nêu trên, lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu công tác quản lý hoạt động giải việc làm cho ngư dân ven biển quan quản lý nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố - Về không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng thu thập xử lý khoảng thời gian 2013 – 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu - Phương pháp xử lý tổng hợp liệu - Phương pháp phân tích liệu Câu hỏi nghiên cứu - Công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng có thành cơng hạn chế nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng? - Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới gì? Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Một số sở lý luận quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực luận văn này, tác giả tìm hiểu, nghiên cứu số cơng trình nghiên cứu tác giả nước liên quanđến lĩnh vực cơng bố sách báo tạp chí CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN 1.1.1 Khái niệm việc làm, thất nghiệp a Khái niệm việc làm b Khái niệm thiếu việc làm thất nghiệp  Thiếu việc làm  Thất nghiệp - Khái niệm thất nghiệp Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): “Thất nghiệp tình trạng tồn số người độ tuổi lao động muốn làm việc khơng thể tìm việc làm mức tiền cơng thịnh hành - Nguyên nhân thất nghiệp Do cân cung cầu lao động thị trường lao động Do tỷ lệ thời gian lao động nơng thơn sử dụng chưa hết Tình trạng di dân tự từ tỉnh, lân cận vào đô thị lớn Những bất cập đào tạo chất lượng nguồn nhân lực góp phần xuất gia tăng tình trạng thất nghiệp - Ảnh hưởng thất nghiệp + Thất nghiệp tác động đến tăng trưởng kinh tế lạm phát +Thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập đời sống người lao động +Thất nghiệp ảnh hưởng đến trật tự xã hội c.Khái niệm giải việc làm Giải việc làm q trình tạo điều kiện mơi trường bảo đảm cho đối tượng độ tuổi lao động, có khả lao động, có nhu cầu tìm việc làm với mức tiền cơng thịnh hành thị trường có hội làm việc 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣời dân a Khái niệm quản lý nhà nước b Khái niệm quản lý nhà nước giải việc làm cho người dân QLNN giải việc làm cho người dân trình tác động Nhà nước đến đối tượng độ tuổi lao động đến tuổi lao động nhằm định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho đối tượng tìm việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣời dân a Về mặt kinh tế b Về mặt xã hội c.Về mặt văn hóa 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣời dân 1.2.1 Xây dựng tổ chức máy QLNN giải việc làm Để nâng cao hiệu QLNN giải việc làm cho người dân, đòi hỏi quan chức nhà nước phải hoàn thiện tổ chức máy QLNN vấn đề giải việc làm cho người dân địa bàn 1.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin thị trƣờng lao động, xây dựng chƣơng trình việc làm ; ; Tranh 1.2.3 Huy động nguồn vốn, hỗ trợ vốn vay giải việc làm Vốn vay giải việc làm, giảm nghèo điều kiện quan trọng để tạo việc làm 1.2.4 Quản lý đào tạo nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nghề khơng phải hình thức trực tiếp tạo việc làm giải pháp quan trọng giúp NLĐ nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật nhằm tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm 1.2.5 Quản lý đƣa tham gia 1.2.6 Thu hút đầu tƣ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việc kêu gọi nguồn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh từ doanh nghiệp địa bàn yếu tố quan trọng nhằm tạo việc làm, sách khơng theo hướng CNH - HĐH mà tận dụng tối đa nguồn lực tư nhân với nhà nước việc giải việc làm cho NLĐ địa bàn 1.2.7 Kiểm tra, giám sát việc thực giải việc làm cho ngƣời dân Thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm cán bộ, công chức người thực công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho người dân trường hợp NLĐ thực việc làm sai trái với chủ trương quan nhà nước 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên vùng có tác động đến phân bố lao động, chất lượng lao động từ có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý giải việc làm quan chức 1.3.2 Điều kiện kinh tế Trình độ phát triển kinh tế có tác động trực tiếp tới cơng tác giải việc làm cho người dân, tạo điều kiện vật chất mà giúp cho người dân có thêm nhiều hội tìm kiếm việc làm 1.3.3 Điều kiện xã hội - Dân số - Yếu tố trình độ nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật 1.3.4 Nhân tố chế, sách, pháp luật giải việc làm cho ngƣ dân ven biển quan Nhà nƣớc a Nhân tố sách Chính sách chế nhà nước trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến việc tạo việc làm, chế sách hợp lý thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển tạo nhiều việc làm b Nhân tố pháp luật Nhân tố pháp luật tác động đến trình trình QLNN giải việc làm cho NLĐ có ý nghĩa quang trọng, 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢ DÂN VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên a Vị trí đại lý Đà Nẵng nằm 15o5520" đến 16o14’10" vĩ tuyến bắc, 107o18’30” đến 108o20’00” kinh tuyến đơng, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía nam tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía đơng giáp biển Đơng b Diện tích Đà Nẵng thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm quận huyện Tồn thành phố có diện tích 1.255,53 km2 (trong phần đất liền 950,53 km2; phần huyện đảo Hồng Sa 305 km2) c Khí hậu Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao biến động d Địa hình Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng vừa có núi, vùng núi cao dốc tập trung phía Tây Tây Bắc 2.1.2 Điều kiện kinh tế a Cơ sở hạ tầng Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đủ loại đường giao thông thông dụng là: đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không 11 b Cơ cấu kinh tế Từ thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 1997, tình hình kinh tế thành phố có nhiều chuyển biến lớn theo hướng tích cực, mặt thành phố thay đổi, từ cảnh quan đến chất lượng sống, môi trường đô thị c.Nguồn vốn đầu tư giải việc làm Bảng 2.2 Thu chi ngân sách thành phố qua năm 2013 – 2017 Đvt: tỷ đồng Năm Thu/chi ngân sách 2013 2014 2015 2016 2017 Thu ngân sách 9.281 11.944 14.589 15.665 18.227 Chi ngân sách 7.657 9.505 10.151 12.101 13.477 Chi ngân sách cho hoạt 13.8 10,5 9.8 11.6 12.5 8.28 6.3 5.88 6.96 7.5 4.14 3.15 2.94 3.48 3.75 1.38 1.05 0.98 1.16 1.25 2.76 2.1 1.96 2.32 2.5 động giải việc làm + Trả lương cán bộ, công chức - Chi cho xây dựng trường học dạy nghề, đào tạo dạy nghề - Tổ chức hội thảo khoa học, chợ việc làm - Trợ cấp trường hợp, hồn cảnh khó khăn (Nguồn: Cục thống kê thành phố Đà Nẵng) Nguồn thu – chi ngân sách tăng dần, ổn định qua năm, điều giúp cho thành phố Đà Nẵng chủ động việc chi tiêu 12 ngân sách uy nhiên tỷ lệ chi ngân sách tổng chi ngân sách giảm, ước tính năm 2012 chi cho lao động – việc làm đạt 13,8%, đến năm 2016 giảm xuống 12,5% tổng chi ngân sách tồn thành phố 2.1.3 Điều kiện xã hội a Quy mô mật độ dân số Dân số thành phố Đà Nẵng theo thống kê đến năm 2016 1.046.200 người Dân số Đà Nẵng có xu hướng tăng dần qua năm, với tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,85% Bảng 2.3 Quy mô dân số - lao động thành phố qua năm 2013 - 2017 Đvt: người Quy mô dân 2013 2014 2015 2016 2017 980.765 1.001.103 1.011.803 1.029.000 1.046.200 247.267 265.169 280.171 300.016 350.980 số Tổng dân số Tổng số người độ tuổi lao động (Nguồn: Tổng cục thống kê thành phố Đà Nẵng) b Đặc điểm lao động - Theo độ tuổi giới tính Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo độ tuổi theo giới tính số đo tin cậy xu hướng thay đổi hoạt động kinh tế, có chênh lệch nam nữ, chênh lệch vè tuổi thành phần ngư dân lao động - Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn 13 Chất lượng lao động hình thành thơng qua nhiều tiêu chí, tiêu chí thường sử dụng trình độ phổ thơng trình độ chun mơn kỹ thuật 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢ DÂN VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Thực trạng xây dựng tổ chức máy quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣ dân ven biển Tp Đà Nẵng Bộ phận tham mưu Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Đà Nẵng việc QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển ngày nâng cao chất lượng 2.2.2 Thực trạng xây dụng hệ thống thông tin thị trƣờng, tổ chức giao dịch việc làm Hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động chưa đáp ứng thông tin đầu vào đầy đủ đảm bảo độ tin cậy phục vụ cho công tác quản lý cần 2.2.3 Thực trạng huy động vốn, hỗ trợ vay vốn giải việc làm Thành phố trích từ Ngân sách thành phố ủy thác cho ngân hàng sách xã hội vay giải việc làm đến cuối năm 2016 tổng số vốn ủy thác là: 22,7 tỷ đồng giải việc làm cho 1.214 lao động vùng ngư dân ven biển địa bàn thành phố 2.2.4 Thực trạng quản lý đào tạo nghề nghiệp Đây sách cho giải pháp bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng thành phố 2.2.5 Thực trạng quản lý đƣa lao động làm việc nƣớc 14 Theo thống kê từ Cục Việc – Cơ sở liệu cung cầu lao động năm 2017, đến tháng năm 2017 thành phố Đà Nẵng có có 1.242 lao động làm việc nước ngồi, phận ngư dân ven biển có 635 lao động, chiếm 51,12% số lượng lao động toàn thành phố nước ngồi làm việc 2.2.6 Thực trạng thực sách thu hút đầu tƣ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng có biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư doanh nghiệp nước nhằm tạo việc làm cho ngư dân vùng ven biển địa bàn thành phố Bảng 2.14 Quản lý doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2017 Chỉ tiêu Năm 2013 Tổng số doanh nghiệp Số 2014 2015 2016 2017 1.042 1.163 1.127 1.627 2.389 385 430 494 564 809 1.209 1.528 1.871 2.262 2.513 doanh nghiệp thành lập Số việc làm tạo 2.2.7 Thực trạng tra, giám sát việc thực công tác giải việc làm ngƣ dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng 15 t 2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢ DÂN VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Những thành công trình quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣ dân ven biển thành phố Đà Nẵng năm (2013 – 2017) - Cơ chế sách ngày hồn thiện hơn, rút kinh nghiệm từ việc thực thi sách linh hoạt - Cơ chế quản lý linh hoạt, thơng thống giúp cho việc mở rộng thành lập doanh nghiệp làm tăng cầu lao động - Hỗ trợ vố vay giúp ngư dân ven biển chủ động việc đầu tư làm ăn, tạo việc làm 2.2.2 Hạn chế, yếu quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣ dân - Công tác quy hoạch kế hoạch giải việc làm UBND thành phố Đà Nẵng năm chưa cụ thể dẫn dến thiếu định hướng mục tiêu, chiến lược - Chính sách giải việc làm ban hành tản mạn nhiều văn chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm đối tượng điều chỉnh sách 2.2.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan - Do tác động trình biến động kinh tế giới nước việc tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến tạo việc làm - Xuất phát trình độ dân trí vùng ngư dân ven biển thấp b Nguyên nhân chủ quan 16 - Ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển ngành nghề cho ngư dân ven biển chậm, dẫn đến trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu so với vùng khác - Ngư dân thiếu quan tâm đến sách Nhà nước giải việc, thông tin việc làm không nắm rõ - Nguồn vốn thiếu, hộ nghèo nhiều dẫn đến điều kiện mở rộng trang thiết bị để phục vụ phát triển ngành nghề, đầu tư khoa học công nghệ 17 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢ DÂN VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo môi trƣờng việc làm cho ngƣ dân ven biển thành phố Đà Nẵng - Theo báo cáo ILO (tổ chức lao động quốc tế) cho thấy, tương lai tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự báo tăng lên - Tăng trưởng kinh tế tiếp tục gây thất vọng mức không khả quan - Xu hướng tương lai nước xích lại gần để giải vấn đề việc làm để đảm bảo bền vững kinh tế tồn cầu - Cơng nghệ áp dụng triệt để ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động Điều dẫn tới cắt giảm số lượng lớn lao động trình độ thấp - Lao động vùng ngư dân nằm xu hướng chung kinh tế, mà tỷ lệ thất nghiệp ngày tăng lao động vùng ngư dân chịu nhiều áp lực vấn đề việc làm, thu nhập - Đối với thành phố Đà nẵng tương lai, xu hướng NLĐ từ tỉnh thành khác đến sinh sống làm việc ngày nhiều, tạo nên áp lực cho lao động địa bàn vấn đề cạnh tranh tìm kiếm việc làm 18 3.1.2 Cơ sở pháp lý quản lý nhà nƣớc giải việc làm - Quyết định 5817/QĐ-UBND ngày 04 tháng năm 2010 UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; - Điều 22 Chương III Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; - Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động việc làm; - Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật lao động việc làm 3.1.3 Mục tiêu quan điểm quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣ dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng năm tới a Mục tiêu Theo quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 thì: tiêu giải việc làm cho ngư dân bình quân hàng năm 9.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 4% vào năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 80%, 70% lao động qua đào tạo có việc làm, nâng cao mức sống cho ngư dân ven biển địa bàn khơng hộ nghèo b Quan điểm quản lý nhà nước giải việc làm cho lao động ngư dân ven biển địa bàn - QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố 19 - QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển phải có tham gia cấp quyền người dân tồn thành phố Đà Nẵng nói chung, ngư dân ven biển nói riêng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢ DÂN VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nƣớc giải việc làm cho ngƣ dân ven biển địa bàn thành phố - Đội ngũ cán máy cần phải đáp ứng yêu cầu Có trình độ trị, phẩm chất đạo đức, nắm vững đường lối sách Đảng Nhà nước, nhân dân mà phục vụ - Hồn thiện, bổ sung phận tham mưu Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đà Nẵng việc QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển - Cải cách hành nhằm tạo thuận lợi cho việc giải việc làm cho ngư dân 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trƣờng lao động, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống dịch vụ việc làm - Củng cố phát huy vai trò Trung tâm Dịch vụ việc làm công, tổ chức tốt việc gắn kết phối hợp xử lý thông tin thị trường lao động, dự báo cung - cầu lao động để đề giải pháp phù hợp nhằm thực tốt mục tiêu giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng - 20 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý nguồn vốn, phát huy hiệu sử dụng vốn vay cho giải việc làm Lồng ghép với chương trình từ đề án giải việc làm với đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải việc làm, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ vay vốn đối tượng thất nghiệp cần tự tạo việc làm; đối tượng người nghèo cần hướng dẫn cách làm ăn tạo việc làm 3.2.4 Hồn thiện quản lý cơng tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực - Thành phố cần phải có kế hoạch, củng cố phát triển sở dạy nghề địa bàn - Thành phố cần phải củng cố lại trung tâm giới thiệu việc làm để thực công tác hỗ trợ cho ngư dân ven biển việc tạo việc làm cách cụ thể - Căn vào nhu cầu đào tạo, lựa chọn đối tượng cần đào tạo, tránh đào tạo tràn lan làm giảm chất lượng giáo dục - Phải giáo dục, đào tạo nâng cao ý thức cho ngư dân việc học nghề 3.2.5 Hoàn thiện quản lý hoạt động xuất lao động: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất lao động phương tiện thơng tin đại chúng Tổ chức khóa đào tạo định hướng xuất lao động, hỗ trợ kinh phí đào tạo định hướng người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình sách, đội xuất ngũ hộ di dời giải tỏa đất sản xuất để lao động có thời hạn nước ngồi 3.2.6 Hồn thiện sách thu hút doanh nghiệp 21 - Ưu tiên thu hút doanh nghiệp, chủ sở hữu kinh doanh tạo việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng - Có sách giảm thuế để thu hút doanh nghiệp, ưu đãi đầu tư - UBND Đà Nẵng cho phép đơn vị sử dụng lao động quyền tuyển dụng lao động sở nhu cầu sản xuất kinh doanh đơn vị 3.2.7 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu giải việc làm thời kỳ định Chức kiểm tra, giám sát nội dung nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu QLNN giải ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng 22 KẾT LUẬN Trong sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, sách giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực, chuyển đổi cấu lao động nâng cao chất lượng lao động vùng ngư dân ven biển; tạo nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm bối cảnh nay, góp phần đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần người ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng, đòi hỏi phải có hệ thống sách đồng kết hợp chủ thể bao gồm quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp thân người lao động vùng ngư dân ven biển địa bàn Do đó, vấn đề quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển phải xã hội hố, trách nhiệm Đảng uỷ, quyền, tổ chức đoàn thể, xã hội tất người lao động Mọi tổ chức xã hội, cá nhân người ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng phải động, sáng tạo, tích cực học tập, chủ động tìm việc làm hình thức khác theo quy định phát luật Trên sở luận văn đề xuất số giải pháp sách quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng hoàn thiện hiệu 23 KIẾN NGHỊ  Kiến nghị Lao động – Thƣơng binh Xã hội - Cần đạo, giám sát chặt chẽ quan ban ngành liên quan cơng tác giải việc làm, cần có văn hướng dẫn cụ thể vai trò trách nhiệm cho cán Lao động – Thương binh Xã hội để thực chức QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển - Kết hợp với Giáo dục đào tạo nhằm dự báo cung – cầu lao động để từ xây dựng chiến lược đào tạo nguồn lao động vùng ngư dân ven biển, đảm bảo chất lượng số lượng thị trường lao động - Tăng cường kết nối với thị trường lao động quốc tế, thị trường lao động vùng miền nước, qua thúc đẩy xuất lao động thị trường nước ngồi, thun chuyển cơng việc qua tỉnh thành khác người ngư dân mong muốn  Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng - UBND thành phố Đà Nẵng cần xây dựng đội ngũ cán cơng chức có lực đảm nhiệm cơng tác QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng để giải tốt vấn đề lao động việc làm - UBND thành phố Đà Nẵng cần đưa kế hoạch tài cụ thể cho quận có ngư dân ven biển, hướng dẫn cụ thể hoạt động cần thực công tác QLNN giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngân sách cần phân bổ cho hợp lý, tránh tình trạng thất ngân quỹ hỗ trợ việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn 24 - UBND thành phố Đà Nẵng đạo phòng ban liên quan đưa hệ thống liệu cung - cầu địa bàn thành phố nói chung quận huyện nói riêng để ngư dân vùng ven biển nắm bắt tình hình thị trường lao động dễ dàng tìm kiếm, giải việc làm ... tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng? - Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. số giải pháp nâng cao lực quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn thành phố - Về không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển địa bàn. .. lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý nhà nước giải việc làm cho ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay