Quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN VĂN LỤC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đào Hữu Hòa Phản biện 1: TS Nguyễn Hồng Cử Phản biện 2: PGS.TS Trần Chí Thiện Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thơng tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác quản lý cán nội dung quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Đảng Thông qua công tác quản lý cán Đảng đề chủ trương, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán xác, thiết thực; bố trí, sử dụng người, việc, đồng thời, hạn chế tối đa tượng suy thoái, biến chất đội ngũ cán Sự nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố tỉnh Quảng Bình bước vào giai đoạn mới, với thách thức mới; yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán lãnh cấp tỉnh, bảo đảm đội ngũ cán đủ sức tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 năm Trước yêu cầu thiết tỉnh, mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu tổng quát Làm rõ luận khoa học thực tiễn qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 b Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Làm rõ thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình - Đề xuất giải pháp hồn thiện công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình tương lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Các vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh b.Về phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Việc phân tích thực trạng, xây dựng giải pháp về: Quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ; đánh giá cán bộ; thực sách cán Chỉ tập trung vào đội ngũ cán lãnh đạo quan quyền cấp tỉnh địa bàn tỉnh Quảng Bình - Về thời gian: Các liệu thứ cấp phục vụ cho việc đánh giá thực trạng thu thập khoảng thời gian từ năm 2012 - 2016; liệu sơ cấp điều tra thời gian từ tháng - 10/2017; tầm xa giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp sơ cấp - Phương pháp phân tích thống kê, so sánh Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương, gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quảng Bình thời gian qua Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình tương lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Cao Khoa Bảng (2013), Sách “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ CNH, HĐH thủ đô” - Nguyễn Minh Tuấn (2012), Sách “Tiếp tục đổi đồng công tác cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” - Trần Đình Hoan (2009), Sách “Đánh giá quy hoạch, luận chuyển cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ CNH, HĐH” - Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), Sách “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” - Phạm Văn Sơn (2012), “Nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nhà nước nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH hội nhập quốc tế” Tạp chí Cộng sản - Nxb Chính trị quốc gia tổ chức Hà Nội - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình (2007), “Nghiên cứu thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Bình nghiệp CNH, HĐH đất nước” Các cơng trình khoa học cung cấp phương pháp khoa học để nghiên cứu, đưa đánh giá thực trạng kinh nghiệm quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh nước; phần giúp luận văn có số tư liệu kiến thức cần thiết để hình thành hiểu biết chung, tạo điều kiện cho việc tiếp cận sâu nghiên cứu vấn đề "Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình" tác giả tiến hành luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH 1.1.1 Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Khái niệm đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tập hợp cán lãnh đạo cấp tỉnh; đội ngũ bao gồm số lượng cán định, cấu chất lượng cán tương ứng với vị trí làm việc khác máy hệ thống trị cấp tỉnh Về bản, đội ngũ cán lãnh đạo quan quyền cấp tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; trưởng, phó ban, ngành, sở thuộc HĐND tỉnh UBND tỉnh; trưởng, phó phòng tương đương sở, ban ngành b Đặc điểm đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh vừa người thực thi sách, vừa tham mưu xây dựng sách tầm chiến lược, vừa tổ chức tác nghiệp điều hành - Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh phải triển khai chủ trương, sách, đồng thời phải cụ thể hóa sách, chương trình, kế hoạch tỉnh hướng dẫn quyền cấp huyện c Vai trò đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh phận quan trọng nguồn nhân lực tỉnh Là nhân tố quan trọng định thành công cơng đổi đất nước nói chung địa phương nói riêng - Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh đảm nhiệm phần lớn hoạt động kinh tế - xã hội máy nhà nước địa phương - Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh người lãnh đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động kinh tế, xã hội địa bàn tỉnh 1.1.2 Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Quan niệm quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh hoạt động chủ động, thường xun có mục đích quan quản lý cán cấp tỉnh, cấp có thẩm quyền định thơng qua phân cấp quản lý cán bộ; tác động có định hướng vào đội ngũ cán cán nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy khả đội ngũ cán để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao b Nguyên tắc quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị cơng tác cán - Quản lý đội ngũ cán nhằm đảm bảo kết tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức xã hội trình thực mục tiêu đề 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH 1.2.1 Quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Các quy hoạch - Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức quản lý đơn vị, đặc thù nhiệm vụ trị giao - Tổ chức máy có dự báo mơ hình tổ chức thời gian tới; tiêu chuẩn cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước tiêu chuẩn cụ thể đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh b Nội dung công tác quy hoạch - Xây dựng tiêu chuẩn cán đưa vào quy hoạch - Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Dự báo nhu cầu cán lãnh đạo cấp tỉnh cho thời kỳ vào nhiệm vụ trị, mơ hình tổ chức chế quản lý - Xác định nguồn bổ sung cán lãnh đạo cấp tỉnh - Thực quy trình xây dựng quy hoạch - Thực quản lý quy hoạch c Chỉ tiêu đánh giá công tác quy hoạch - Đảm bảo tỷ lệ quy hoạch so với yêu cầu - Mức độ đáp ứng yêu cầu người quy hoạch 1.2.2 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng - Xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng - Xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Nhóm kiến thức chuyên mơn, nghiệp vụ; nhóm kiến thức lý luận trị; nhóm kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý hành Nhà nước - Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: - Phương pháp, hình thức đào tao, bồi dưỡng: Thông báo cho người nghe số kiến thức qua buổi lên lớp, tọa đàm; đào tạo dài hạn tích cực c Chỉ tiêu đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng - Số lượng, tỷ lệ cán đào tạo đạt chuẩn - Mức độ đáp ứng đào tạo, bồi dưỡng qua tỷ lệ ý kiến đánh giá cán chất lượng khóa học 1.2.3 Tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán lãnh đạo cấp tỉnh a Nội dung cơng tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán * Tuyển chọn cán - Căn tuyển chọn: Căn vào yêu cầu nhiệm vụ đơn vị số lượng, chất lượng cán có đơn vị - Tiêu chuẩn tuyển chọn: Căn vào tiêu chuẩn chức danh cán vị trí cần tuyển chọn - Nguồn tuyển chọn: Cán quy hoạch; tiếp nhận cán từ quan đơn vị khác từ cấp sở; thông qua thu hút, thi tuyển công chức vào vị trí lãnh đạo * Bố trí, sử dụng cán Bố trí, sử dụng cán xếp cán vào vị trí thích hợp tạo điều kiện cho họ phát huy tốt khả b Chỉ tiêu đánh giá cơng tác bố trí, sử dụng cán - Số lượng, tỷ lệ cán tuyển chọn, bố trí, sử dụng - Ttỷ lệ ý kiến đánh giá cán phù hợp bố trí, sử dụng cán 1.2.4 Bổ nhiệm cán lãnh đạo cấp tỉnh a Nội dung công tác bổ nhiệm cán Bổ nhiệm cán định trao cho cán cụ thể thẩm quyền trách nhiệm chức vụ lãnh đạo đơn vị * Quy trình bổ nhiệm cán lãnh đạo cấp tỉnh: Bước 1: Trình cấp có thẩm quyền chủ trương, số lượng dự kiến phân công công tác cán đề nghị bổ nhiệm Bước 2: Đề xuất nhân cụ thể sau cấp đồng ý chủ trương sau: - Trên sở nguồn cán quy hoạch nhận xét, đánh giá cán bộ, đề xuất phương án nhân - Tổ chức lấy ý kiến cán chủ chốt nhân - Người đứng đầu với tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá biểu nhân b Chỉ tiêu đánh giá công tác bổ nhiệm cán Số lượng, tỷ lệ bổ nhiệm quy hoạch, tiêu chuẩn 1.2.5 Kiểm tra, giám sát việc thực quy định cán lãnh đạo cấp tỉnh a Nội dung, yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát Kiểm tra, giám sát cán tiêu chuẩn gồm: phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm công tác thực nhiệm vụ giao, mối liên hệ với quần chúng quan nơi cư trú b Chỉ tiêu đánh giá công tác kiểm tra, giám sát - Số lượng, tỷ lệ cán bị xử lý/ số vụ việc phát 1.2.6 Đánh giá đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Nội dung, yêu cầu công tác đánh giá cán Đối với cán cán lãnh đạo cấp tỉnh, đánh giá gắn với nội dung như: Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; kết thực nhiệm vụ giao; kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý; lực quy tụ, đoàn kết tập thể, mối quan hệ công tác b Chỉ tiêu đánh giá công tác đánh giá cán - Số lượng, tỷ lệ cán được đánh giá hồn thành tốt nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ 1.2.7 Thực sách đội ngũ cán a Nội dung sách - Nhóm sách đãi ngộ vật chất, tinh thần thu nhập, văn hóa, tinh thần, sách bảo hiểm xã hội 10 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm Đà Nẵng tỉnh Quảng Trị a Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo thành phố Đà Nẵng Trong năm qua, Đà Nẵng quan tâm đến công tác xây dựng quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp thành phố Trình độ đội ngũ nâng lên rõ rệt, bước thích nghi với chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội thích ứng thời kỳ đổi mới, khẳng định lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cán b Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tỉnh Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Qua năm, số lượng cán đào tạo lý luận trị, nghiệp vụ, đào tạo sau đại học tăng cao; công tác quy hoạch cán cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 2,7 lần so với đương nhiệm 1.4.2 Bài học kinh nghiệm tỉnh Quảng Bình - Sự quan tâm lãnh đạo, đạo toàn diện, chặt chẽ, thống Tỉnh ủy, điều hành Ủy BNĐ tỉnh nhân tố quan trọng, định thực khâu công tác cán đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Phải có gắn kết chặt chẽ, đồng với công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán - Cơng tác quy hoạch cán phải đảm bảo tính hệ thống, đồng nội dung công tác cán Trong bố trí, sử dụng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh, cần bố trí người, việc 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Quảng Bình tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, tọa độ địa lý vào khoảng 16056' - 18005' vĩ độ Bắc, 105037' - 107010' độ kinh Đơng, có diện tích đất tự nhiên 8.065,3 km2 Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 136,495 km; phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với chiều dài 78,8 km; phía Đơng giáp biển Đơng với chiều dài 116,04 km; phía Tây giáp tỉnh Khăm Muộn nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào với chiều dài 201,87 km Là nơi giao thoa điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hai miền Bắc - Nam cửa ngõ kinh tế quan trọng có hành trình ngắn nối với vùng Trung Lào Đơng Bắc Thái Lan có nhiều tiềm hội phát triển 2.1.2 Đặc điểm xã hội Dân số trung bình năm 2017 tồn tỉnh 882.352 người, tăng 0,52% so với năm 2016 (877.499 người) Tỷ lệ tăng trung bình thời kỳ 2012 - 2016 0,53,8% Tính hết năm 2016, lực lượng lao động độ tuổi ước tính 530.064 người, có 521.208 người lao động ngành kinh tế Cơ cấu sử dụng theo hướng thu hút nhiều lao động vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ giảm dần lĩnh vực nông nghiệp 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Thời kỳ 2012 - 2016, kinh tế phát triển ổn định, đạt tốc độ tăng 12 trưởng khá, cấu kinh tế chuyển dịch hướng; chất lượng, hiệu bước nâng lên Tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) tăng bình quân năm giai đoạn 2012 - 2016 đạt 6,5%; đó: nơng, lâm, ngư nghiệp tăng 4,2%, công nghiệp xây dựng 9,4%, dịch vụ 6,7% Năm 2012 tăng 8,6% năm 2016 tăng 4,5% Năm 2017, tăng 6,62% so với 2016 Ngân sách tỉnh Quảng Bình dần cấu theo hướng tích cực Trong giai đoạn 2012 - 2016, tỉnh Quảng Bình thu ngân sách tăng bình quân hàng năm khoảng 27%, tăng từ 4.163.152 triệu đồng năm 2012 lên 5.370.596 triệu đồng năm 2016 Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách ngân sách lại tăng lớn; năm 2012 tổng chi ngân sách 9.342.540 triệu đồng, đến năm 2016 20.933.571 triệu đồng, tăng 11.590.853 triệu đồng 2.1.4 Tình hình biến động đội ngũ cán lãnh đạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2016 a Về số lượng Tính đến tháng 12/2016, tổng số cán bộ, công chức quan quyền cấp tỉnh 1.244 người Trong đó: Cán lãnh đạo giữ chức vụ từ phó sở, ngành trở lên có 108 người; trưởng, phó phòng thuộc sở, ngành có 562 người Bảng 2.1 Tình hình biến động số lượng cán lãnh đạo cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 (ĐVT: Người) Chỉ tiêu Thường trực HĐND Số đơn vị Năm 2012 2013 2014 2015 3 2016 13 Chủ tịch phó chủ tịch UBND Trưởng sở, ban, ngành Phó sở, ban ngành 5 27 25 26 26 26 27 27 65 67 70 75 81 27 520 527 539 554 562 616 627 643 662 678 Trưởng, phó phòng tương đương sở, ngành Tổng cộng (Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình, 2012 - 2016) Bảng 2.2 cho thấy, số lượng cán lãnh đạo cấp tỉnh Quảng Bình tăng lên qua năm với tốc độ tăng hợp lý Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh so sánh năm 2012 với năm 2016, tỷ lệ tăng Điều cho thấy, đội ngũ cán cấp tỉnh ổn định, biến động, chưa có thay đổi phát triển đội ngũ, chưa đáp ứng số lượng theo yêu cầu thực tế địa phương b Về cấu đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Về giới tính: Tỷ lệ cán lãnh đạo cấp tỉnh nữ thấp (chiếm 10,6%, quy định không 15/%) - Về độ tuổi: Cán 40 tuổi chiếm tỉ lệ thấp (29,7%); đặc biệt cán lãnh đạo giữ chức vụ từ phó sở, ngành trở lên có 2,5 % tổng số 116 người, độ tuổi từ 51 - 59 chiếm 57% Như vậy, đội ngũ cán tương đối già 14 c Về chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh - Về trình độ: + Trình độ chun mơn nghiệp vụ: 100% cán lãnh đạo cấp tỉnh tốt nghiệp đại học, có 41,44% sau đại học + Trình độ lý luận trị:100% (cử nhân, cao cấp) theo yêu cầu cán giữ chức vụ từ phó sở, ngành trở lên + Quản lý nhà nước, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh: Tính đến năm 2016, có 652 lượt cán cấp chứng chỉ; đó: 12 chuyên viên cao cấp, 240 chuyên viên chính, 180 chuyên viên, 220 kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng trở lên 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BỘ QUẢN LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Quy hoạch cán lãnh đạo cấp tỉnh Bảng 2.4 Kết quy hoạch cán lãnh đạo từ cấp phó sỏ, ngành trở lên tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ĐVT: Người) Giai đoạn Tổng số Cơ cấu Độ tuổi giới tính CM 30- 40- 5141 50 Trình độ Trình độ 55 Nữ Tỷ lệ (%) LLCT Th.s TS CN, Trung CC cấp Nhiệm kỳ 2015 - 140 12 62 63 10 7,1 50 120 20 38 132 106 32 11,6 150 233 37 2020 Nhiệm kỳ 2020 - 276 2025 (Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Bình, 10/2017) 15 Như vậy, kết quy hoạch qua Bảng 2.4 cho thấy, chất lượng quy hoạch cán lãnh đạo cấp tỉnh nâng lên số lượng, chất lượng tỉ lệ cấu Quy hoạch cán lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 số lượng 97,14%, tỉ lệ nữ tăng 4, 5%, tỉ lệ cán trẻ 40 tuổi tăng 5,2% Tuy nhiên, so với số lượng cụ thể kỳ quy hoạch tỉ lệ cấu nữ, cán trẻ chưa đạt so với yêu cầu (theo quy định, tỉ lệ cấu cán trẻ, cán nữ không 15%, đảm bảo đồng giữu độ tuổi) 2.2.2 Đào tạo, bồi dƣỡng cán lãnh đạo cấp tỉnh Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016, cử đào tạo, bồi dưỡng 386 lượt cán lãnh đạo cấp tỉnh 547 lượt cán quy hoạch dự nguồn lãnh đạo, gồm: + Đào tạo sau đại học: 05 tiến sĩ, 140 thạc sĩ + Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng trở lên: 130 án + Lý luận trị: 315 cao cấp + Quản lý nhà nước: 343; đó: 05 chuyên viên cao cấp, 140 chuyên viên chính, 180 chuyên viên Tuy nhiên, qua việc khảo sát ý kiến đánh giá 150 cán tham gia khóa học cho thấy: Có 56,98% ý kiến cho nội dung khóa học có gắn với cơng việc đảm nhận, 43,02% có phần khơng có ý kiến đánh giá nội dung khóa học khơng gắn với cơng việc Mức độ ảnh hưởng khóa học cơng việc đảm nhận có 15,08% ý kiến cho tốt, 40,22% tốt, 44,69% bình thường 0,56% mức độ ảnh hưởng khóa học chưa tốt 16 2.2.3 Tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán lãnh đạo cấp tỉnh * Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ: Từ năm 2012 đến 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn 167 cán cơng tác; đó: nguồn tuyển chọn qua đợt thi tuyển công chức (năm 2013 2016) 85 người; nguồn tiếp nhận không qua thi tuyển 92 người (thu hút nhân tài 40 người, tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc 42 người, tiếp nhận cán cấp huyện 10 người) * Công tác điều động, luân chuyển cán lãnh đạo cấp tỉnh: Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016, toàn tỉnh tiến hành luân chuyển, điều động 121 lượt cán 2.2.4 Bổ nhiệm cán lãnh đạo cấp tỉnh Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016, bổ nhiệm 120 cán giữ chức vụ lãnh đạo sở tương đương, lãnh đạo cấp phòng sở tương đương thuộc khối quyền 2.2.5 Kiểm tra, giám sát cán lãnh đạo cấp tỉnh Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp có thẩm quyền triển khai 14 kiểm tra, giám sát 15 đảng viên cán lãnh đạo cấp tỉnh; tiến hành xử lý kỷ luật 15 cán bộ, có lãnh đạo cấp sở 2.2.6 Đánh giá cán lãnh đạo cấp tỉnh Năm 2016, có 678/678 cán lãnh đạo cấp tỉnh đánh giá phân loại Tỷ lệ cán bơ hồn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ đạt 8,83%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,2 %; có cán phân loại mức hoàn thành nhiệm 0,73 % (5 cán có khuyết điểm) khơng hồn thành nhiệm vụ 1,17 % (có cán vi phạm kỷ luật) 17 2.2.7 Thực sách cán lãnh đạo cấp tỉnh Thực chủ trương, sách Đảng công tác cán bộ, Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo tinh thần Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), tỉnh Quảng Bình ban hành số sách cán cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sách luân chuyển cán bộ, sách thu hút nhân tài Những sách áp dụng cho tất cán bộ, công chức quan Đảng, đồn thể quyền, có cán lãnh đạo cấp tỉnh; đến nay, 100% cán cử đào tạo hưởng khoản trợ cấp, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho đội ngũ cán tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng học viện, trường trị theo quy định 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những thành cơng Trong năm qua, q trình thực chiến lược cán tỉnh đạt kết quan trọng, tạo chuyển biến công tác cán chất lượng đội ngũ cán cấp, ngành nói chung cán lãnh đạo cấp tỉnh nói riêng Đội ngũ cán lãnh đạo tỉnh đa số rèn luyện, thử thách trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu, đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn; động, sáng tạo thực đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước; trình độ kiến thức, lực thực tiễn quản lý nhà nước lĩnh vực ngày nâng cao Đa số cán giữ đạo đức, phẩm chất cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với 18 nhân dân Công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh bước vào nếp đạt kết định 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Quy hoạch nhiều quan, đơn vị tính đến nhu cầu xây dựng đội ngũ cán trước mắt, chưa thể tính định hướng lâu dài, chưa có quy hoạch tổng thể cho đội ngũ cán hệ thống trị - Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán tỉnh tồn tại, khuyết điểm, chưa thật gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn cán - Công tác luân chuyển cán có mặt yếu, số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ công tác luân chuyển cán bộ, có nơi xây dựng kế hoạch luân chuyển chưa gắn với quy hoạch cán nên tính khả thi.Việc bố trí, bổ nhiệm cán trẻ, cán nữ chưa nhiều - Công tác kiểm tra cán nhiều mặt yếu, thiếu chặt chẽ, chậm cụ thể hoá việc giát sát cán chưa tiến hành thường xuyên Công tác đánh giá cán khâu yếu, chậm khắc phục, có mặt chủ quan, lúng túng, bị động - Các sách cán chưa thực tạo động lực cho cán 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Những khuyết điểm, hạn chế nói có phần số cấp uỷ đảng, lãnh đạo quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ nội dung, yêu cầu công tác cán bộ; chưa thật nêu cao tâm đạo tổ chức thực nghiêm túc khâu quy trình quản lý cán Hệ thống pháp luật công tác cán chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ triển khai thực nhiều bất cập, chậm có văn thay Đội ngũ cán làm công tác tổ chức cán hạn chế, tính chun nghiệp chưa cao 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI QUẢNG BÌNH 3.1 MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNHĐẠO CẤP TỈNH TẠI QUẢNG BÌNH 3.1.1 Căn đề xuất giải pháp - Nghị Đại hội XII Đảng, xác định: “Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”[28] - Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định: “Đổi mạnh mẽ, đồng bộ, phấn đấu tạo chuyển biến công tác cán bộ; nghiên cứu triển khai giải pháp mang tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” [25] 3.1.2 Mục tiêu, phƣơng hƣớng Quản lý đội ngũ cán phải đồng bộ, có tính kế thừa phát triển, có số lượng cấu hợp lý Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 năm đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, hợp lý cấu 3.1.3 Quan điểm - Phải đảm bảo tính hệ thống, tính thống xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển phù hợp tình hình thực tế địa phương - Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh phải xuất phát từ yêu cầu đổi công tác cán bộ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương 20 - Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán Gắn việc quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh với xây dựng tổ chức đổi chế sách 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Đổi mới, nâng cao chất lƣợng cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo cấp tỉnh - Nâng cao chất lượng quy hoạch cán sở bảo đảm chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài Công tác quy hoạch phải gắn với khâu khác công tác cán - Nguồn cán đưa vào quy hoạch phải bảo đảm tiêu chí độ tuổi, trình độ, qua thực tiễn lãnh đạo cấp - Thực tốt việc quản lý quy hoạch sở xây dựng kế hoạch bảo đảm hiệu công tác quy hoạch 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán lãnh đạo cấp tỉnh Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với yêu cầu đổi nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao trình độ cho cán lãnh đạo theo chức danh đảm nhận quy hoạch, kết hợp hài hoà lý luận thực tiễn, kiến thức kỹ 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán lãnh đạo cấp tỉnh Việc lựa chọn, bổ nhiệm cán làm cho tổ chức vững mạnh, phát triển ổn định Để lựa chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, cơng tác cán phải tuân thủ nghiêm ngặt quan 21 điểm Đảng, nguyên tắc, quy định, quy chế mang tính bắt buộc, thống chung 3.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát cán lãnh đạo cấp tỉnh Tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động kiểm tra, giám sát; vai trò giám sát quan dân cử nhân dân phòng chống tham nhũng, đặc biệt cán chủ chốt cấp tỉnh Phát huy vai trò Ban tra nhân dân kiểm tra, giám sát Hằng năm, tiến hành kiểm tra, giám sát cán Coi trọng việc thường xuyên giáo dục trị tư tưởng, nâng cao lĩnh trị, đạo đức cách mạng cho cán 3.2.5 Đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá cán lãnh đạo cấp tỉnh Đổi nhận thức cấp uỷ đảng tổ chức hệ thống trị cơng tác đánh giá cán Đánh giá cán phải đặt người cán phạm vi rộng, với điều kiện cụ thể đánh giá trình phát triển cán Mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch đánh giá cán thực thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá cán Đánh giá cán kết hợp đồng với việc kiểm tra, giám sát cán 3.2.6 Đổi cơng tác sách cán lãnh đạo cấp tỉnh Đổi sách đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, tập trung xây dựng bước đầu hình thành “khung pháp lý” việc ban hành văn quy phạm pháp luật công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cán lãnh đạo, quản lý Tăng cường cơng tác rà sốt để điều chỉnh, bổ sung chế độ, sách cán xây dựng sách cán bộ, 22 quy định chế độ, sách hỗ trợ, động viên vật chất, tinh thần phù hợp, thiết thực, tính khả thi cao để khuyến khích, thúc đẩy tinh thần cầu tiến cho cán lãnh đạo cấp tỉnh 3.2.7 Nâng cao lực, trách nhiệm đội ngũ làm công tác quản lý cán cấp tỉnh Các cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành cần xác định vai trò quan trọng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý cán bộ, từ có phương hướng, biện pháp cụ thể để thường xuyên nâng cao lực đội ngũ Tuyển chọn cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt đảm nhận vị trí cơng tác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƢƠNG - Ban Tổ chức Trung kịp thời có văn hướng dẫn triển khai thực Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 Bộ Chính trị luân chuyển cán Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 Bộ Chính trị khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp để địa phương thống thực - Trong quy trình đánh giá cán đảng viên phải thực hai lần (cán đảng viên) Do đó, cần sửa đổi theo hướng cán đảng viên thêm nội dung đánh giá việc thực nhiệm vụ đảng viên; tăng thêm tiêu chí phân loại “hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải có số phiếu đồng ý đạt 2/3 trở lên - Xây dựng quy định Đảng công tác cán theo Nghị Trung ương 4, Trung ương Trung ương khố XII Sửa đổi, bổ sung, hồn thiện quy định pháp luật cán bộ, công chức, viên chức văn quy định chi tiết thi hành đảm bảo nâng cao hiệu công tác quản lý cán tình hình 23 KẾT LUẬN Công tác quản lý cán nội dung quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Đảng Thông qua công tác quản lý cán Đảng đề chủ trương, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán xác, thiết thực; bố trí, sử dụng người, việc, đồng thời, hạn chế tối đa tượng suy thoái, biến chất đội ngũ cán Những năm qua, tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, đạo công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh, góp phần giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống lực công tác cán đội ngũ Tuy nhiên, công tác quản lý cán chưa đáp ứng đòi hỏi tình hình mới, bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm Từ thực tiễn công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cơng trình nghiên cứu khoa học nhà nghiên cứu công bố Luận văn làm rõ sở lý luận quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh; sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh nội dung quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ; đánh giá cán bộ; thực sách cán từ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình Trên sở đó, luận văn đưa phương hương, mục tiêu, quan điểm số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quảng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Với kết nghiên cứu luận văn, làm rõ thêm nội dung công tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh có đóng góp thực tiễn Đưa đánh giá 24 khách quan thực trạng đề xuất số giải pháp phù hợp khả thi có ý nghĩa thực tiễn để hồn thiện cơng tác quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tỉnh Quảng Bình Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh bảo đảm đầy đủ phẩm chất lực, thực xứng đáng “cơng bộc” nhân dân, hồn thành tốt nhiệm vụ giao, nâng cao lực, tư duy, phong cách lãnh đạo, đạo điều hành đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế vấn đề vừa bản, vừa cấp bách, đồng thời công việc nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục lâu dài, đặt nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết giải công tác cán Đảng Nhà nước ta ... BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH 1.1.1 Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Khái niệm đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh tập hợp cán lãnh đạo. .. bàn tỉnh 1.1.2 Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh a Quan niệm quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh Quản lý đội ngũ cán lãnh đạo cấp tỉnh hoạt động chủ động, thường xuyên có mục đích quan quản. .. QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Quảng Bình tỉnh ven
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình, Quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay