Quản lý dịch vụ bay du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH NGỌC TUYÊN QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG Ở VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS LÊ BẢO Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: PGS.TS Bùi Văn Huyền Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong trình đổi hội nhập, Đảng Nhà nước ta đề chủ trương, quan điểm đắn để phát triển du lịch Ngày 06/10/2017, Thủ tướng phủ ban hành Nghị số 103/NQ-CP Chương trình hành động Chính phủ thực theo Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XII phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Theo đó, nhiệm vụ Chương trình hành động là: “Thực thương quyền vận tải hàng khơng sách „mở cửa bầu trời‟, tạo điều kiện cho hãng hàng không nước quốc tế mở đường bay nối Việt Nam với thị trường nguồn khách du lịch,…” Để đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch ngồi nước, nhiều loại hình du lịch hình thành, sản phẩm du lịch đa dạng ngày phong phú Từ năm 90 kỷ XX, dịch vụ bay du lịch máy bay trực thăng (MBTT) đời tất yếu xu phát triển ngành du lịch Việt Nam bước đầu gặt hái thành công Tuy nhiên, trình triển khai, dịch vụ tồn số hạn chế chưa thể giải như: sở hạ tầng nghèo nàn, đa số bãi đáp trực thăng bãi dã chiến không phù hợp với dịch vụ cao cấp du lịch máy bay trực thăng, chất lượng máy bay chưa phù hợp với đối tượng khách hàng, điều kiện bay thủ tục bay nhiều thời gian, chưa kể chi phí cao so với khả chi trả nhiều du khách Tất cản trở phát triển ổn định sản phẩm du lịch ảnh hưởng không nhỏ tới mức độ phát triển toàn ngành du lịch Việt Nam Với lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý dịch vụ bay du lịch máy bay trực thăng Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước dịch vụ Mục tiêu cụ thể nghiên cứu cần hướng tới, gồm: - Hệ thống hóa lý luận quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam; - Đưa giải pháp đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Luận văn nhằm làm rõ câu hỏi: - Hiện trạng quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam năm qua? - Phương hướng giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT thời gian tới? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động bay du lịch MBTT gồm nhiều lĩnh vực hoạt động không lưu, hệ thống cất hạ cánh (CHC), hệ thống kỹ thuật hàng không… Luận văn nghiên cứu Công tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Trong đó, tác giả sâu phân tích thực trạng giai đoạn 2014 – 2017 dựa số liệu thứ cấp thu thập từ cơng bố thức quan nhà nước, nghiên cứu cá nhân, tổ chức du lịch trực thăng Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa làm sáng tỏ số khái niệm quản lý, dịch vụ, du lịch, dịch vụ bay du lịch MBTT quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT; đặc trưng ý nghĩa quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT phát triển kinh tế xã hội,… Về mặt nghiên cứu thực tiễn, thông qua việc phân tích cụ thể thực trạng quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam giai đoạn 2014-2017, đề tài rút kết đạt hạn chế, tồn trình thực hiện, từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động hàng không chung, tương xứng với tiềm đất nước thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam sản phẩm du lịch tương đối mẻ chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực Hiện nay, số đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ luận văn tốt nghiệp có đề cập tới du lịch nói chung dịch vụ du lịch trực thăng nói riêng như: “Phát triển loại hình du lịch MBTT thành phố Đà Nẵng”, khóa luận tốt nghiệp tác giả Bùi Bích Phương bảo vệ trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014; “Nghiên cứu thực trạng khai thác tiềm kinh tế sản phẩm du lịch trực thăng công ty TNHH MTV Lữ hành Vitour Đà Nẵng”, khóa luận tốt nghiệp tác giả Trần Nguyên Đông Thi bảo vệ trường Đại học Huế năm 2012; “Xây dựng sách Marketing nhằm khai thác nguồn khách cho loại hình du lịch trực thăng công ty TNHH MTV Lữ hành Vitour Đà Nẵng”, khóa luận tốt nghiệp tác giả Hồ Thị Phương Thảo bảo vệ trường Đại học Huế năm 2012; “Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam”, luận án tiến sĩ, tác giả Nguyễn Anh Tuấn; bảo vệ năm 2010 trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tác giả tập trung nghiên cứu khái quát số vấn đề lý luận cạnh tranh điểm đến phát triển du lịch như: cạnh tranh, lực cạnh tranh, điểm đến lực cạnh tranh điểm đến; “Phát triển kinh tế du lịch vùng du lịch Bắc Bộ tác động tới quốc phòng – an ninh”, luận án tiến sĩ, Nguyễn Đình Sơn, bảo vệ năm 2002 Học viện Chính trị - Quân sự, Hà Nội, đề tài rõ tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế KTDL vùng Bắc Bộ thời gian qua, tác giả đề xuất phương hướng, mục tiêu giải pháp để phát triển KTDL vùng Bắc Bộ kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2013), báo cáo đánh giá yếu tố nguồn lực trạng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, xác định hội, thách thức đưa giải pháp phát triển du lịch vùng; Báo cáo “Du lịch Việt Nam – thực trạng giải pháp phát triển” Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam, báo cáo nêu rõ thực trạng xu hướng tác động đến hoạt động du lịch thời gian qua để có kế hoạch triển khai giải pháp bứt phá giúp cho ngành, ngành liên quan, địa phương doanh nghiệp có hướng tiếp cận đắn thực thành cơng phát triển du lịch nước.…và số đề tài nghiên cứu du lịch du lịch trực thăng khác nước Nhìn chung, nghiên cứu trên, tác giả khái quát công trình chủ yếu cơng bố du lịch liên quan đến du lịch MBTT Đây nguồn tài liệu thứ cấp cần thiết cho việc nghiên cứu luận văn tác giả Tuy nhiên, công trình chủ yếu tập trung nghiên cứu đến mặt kinh tế - kỹ thuật hoạt động du lịch, đến kinh doanh du lịch, thị trường du lịch hoạt động kinh doanh số doanh nghiệp cụ thể; song nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện góc độ quản lý kinh tế gần chưa có cơng trình Do vậy, u cầu đặt phải tăng cường nghiên cứu vấn đề thuộc lĩnh vực Vì vậy, khẳng định luận văn đề tài nghiên cứu cách hệ thống tương đối đầy đủ thực trạng, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác QLNN dịch vụ bay du lịch MBTT thời gian tới Đề tài đề cập cách trực tiếp đầy đủ thực trạng cơng tác QLNN tất khía cạnh dịch vụ du lịch trực thăng tất cấp độ từ vĩ mô đến vi mô nước Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Chương 2: Thực trạng công tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm quản lý: trình tổ chức, điều hành hoạt động, tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu yêu cầu định dựa quy luật khách quan b Khái niệm dịch vụ: thứ tương tự hàng hoá, phi vật chất c Khái niệm du lịch: hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên thời gian không 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài ngun du lịch kết hợp với mục đích hợp pháp khác [Luật Du lịch Việt Nam (2017)] d Khái niệm dịch vụ bay du lịch MBTT: loại hình tham quan không mà phương tiện sử dụng MBTT, với phạm vi hoạt động giới hạn yếu tố trị, thời gian, khơng gian điểm du lịch e Khái niệm quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT: phương thức mà thông qua hệ thống công cụ quản lý bao gồm pháp luật, sách, quy hoạch, kế hoạch Nhà nước tác động vào đối tượng quản lý để định hướng cho hoạt động du lịch trực thăng vận động, phát triển sở sử dụng có hiệu nguồn lực kinh tế nhằm đạt mục tiêu đặt 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ bay du lịch MBTT - Loại hình du lịch khám phá mạo hiểm, trải nghiệm thú vị - Loại hình du lịch an tồn - Loại hình du lịch đẳng cấp, sang trọng 1.1.3 Ý nghĩa việc quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT 1.2.1 Xây dựng, ban hành sách liên quan đến quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Các sách, pháp luật sở pháp lý tạo hành lang an toàn, quy chuẩn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực thăng Nhà nước cần trọng ban hành văn quy phạm pháp luật, văn mang tính pháp lý – hành để cụ thể hóa triển khai thực chủ trương, quan điểm đạo, sách pháp luật đảng nhà nước phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương Thơng qua đó, đảm bảo q trình gắn kết lợi ích nhà nước nhân dân; vừa nhằm đạt mục tiêu nhà nước vừa thực ý chí, nguyện vọng nhân dân 1.2.2 Quy hoạch mạng lưới dịch vụ bay du lịch MBTT Quy hoạch mạng lưới dịch vụ bay du lịch MBTT nội dung QLNN có tính định phát triển loại hình du lịch Việc quy hoạch đường bay, điểm CHC MBTT hoạt động du lịch không định hướng phát triển gây lãng phí, hiệu không phù hợp với nhu cầu thị trường thực tế phát triển đất nước, hoạt động đầu tư xây dựng yêu cầu nguồn vốn lớn xây dựng sở vật chất - kỹ thuật hệ thống đường lăn, sân đỗ, điểm CHC đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu, điểm du lịch, 10 hành vi tiêu cực xảy Do đặc thù dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam kết hợp hai ngành: du lịch hàng khơng nên điều kiện an tồn ln đặt lên hàng đầu, việc thường xuyên rà soát, kiểm tra hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật đảm bảo hoạt động bay; sức khỏe, lực đội ngũ phi hành đoàn yếu tố giúp hạn chế thấp sai lầm đáng tiếc xảy 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế 1.3.3 Điều kiện văn hóa xã hội 1.3.4 An ninh trị 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DU LỊCH BẰNG TRỰC THĂNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý dịch vụ bay du lịch số quốc gia giới a Trung quốc b Thái Lan 1.4.2 Một số học quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Thứ nhất: Sự quan tâm phủ, quyền tỉnh, thành phố địa phương điều kiện cần thiết thúc đẩy du lịch trực thăng phát triển Thứ hai: Xây dựng chế liên kết, hợp tác hiệu tập trung thống từ trung ương xuống địa phương phối hợp đồng ban ngành nước nhằm khai thác hợp lý, hiệu tài 11 nguyên du lịch, tạo thương hiệu du lịch vị định với du khách nước Thứ ba: Xây dựng chiến lược, sách lược phát triển sản phẩm du lịch phù hợp, đạt hiệu kinh tế cao đồng thời có chế, sách linh hoạt nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản phẩm du lịch phát triển uyển chuyển, dễ thích ứng khơng bị chết yểu KẾT UẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT Ở VIỆT NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT Ở VIỆT NAM 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế a Tình hình tăng trưởng kinh tế b Cơ sở hạ tầng 2.1.3 Đặc điểm văn hóa xã hội a Truyền thống văn hóa b Chất lượng lao động 2.1.4 Đặc điểm an ninh trị 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỀ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG Ở VIỆT NAM 2.2.1 Thực trạng xây dựng, ban hành triển khai thực quy định liên quan đến quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Với lộ trình “mở cửa bầu trời” cấp thương quyền cho hãng hàng không nước ngồi Đảng Nhà nước thơng qua, dịch vụ bay du lịch trực thăng nước đứng trước nhiều thách thức với áp lực cạnh tranh không nhỏ đến từ tên tuổi lớn có nhiều năm kinh nghiệm khu vực giới Vấn đề đặt cần có văn pháp luật nhằm hồn thiện hệ thống thể chế, sách nhà nước để đáp ứng tương thích với hệ thống luật pháp khu vực giới 13 2.2.2 Thực trạng quy hoạch mạng lưới dịch vụ bay du lịch MBTT a Quy hoạch điểm CHC dịch vụ bay du lịch MBTT Quy hoạch điểm CHC dịch vụ bay du lịch MBTT cảng hàng không sân bay đề cập Quyết định số 236/QĐ-TTg việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chính phủ, văn tính đến thời điểm quy hoạch điểm CHC dịch vụ bay du lịch MBTT b Quy hoạch mạng lưới đường bay dịch vụ bay du lịch MBTT Theo Quy hoạch phát triển giao thơng vận tải hàng khơng Chính phủ phê duyệt ngày 23/2/2018, quy hoạch mạng lưới đường bay phục vụ du lịch MBTT đến năm 2020 chủ yếu theo mơ hình “trục - nan” thơng qua cảng hàng không cửa ngõ quốc tế, kết hợp mơ hình “điểm- điểm” theo nhu cầu thị trường 2.2.3 Thực trạng máy tổ chức quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam Dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam chịu quản lý quan QLNN quy định rõ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Hàng không dân dụng năm 2006 Luật số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014 Quốc hội, sửa đổi, bổ sung số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2015, số văn quy phạm pháp luật Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thơng vận tải thể hình sau: 14 Chính phủ Bộ Giao thơng vận tải Bộ Quốc phòng Hình 2.4 Các quan quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam (Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu Bộ GTVT, CAAV VNH) Bộ Giao thông vận tải Cục Hàng không Việt Tổng công ty Quản lý Nam Bay Việt Nam Phòng Tiêu chuẩn an tồn bay Phòng Vận tải hàng khơng Phòng Quản lý hoạt động bay Phòng An ninh hàng khơng Thanh tra Hàng không Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng khơng Hình 2.4a Các quan quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT thuộc Bộ Giao thông vận tải (Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu Bộ GTVT, CAAV VNH) 15 Bộ Quốc phòng Cục Tác chiến Quân chủng PK – KQ Trung tâm Quản lý điều hành bay quốc gia Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng khơng Hình 2.4b Các quan quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT thuộc Bộ Quốc phòng (Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu Bộ GTVT, CAAV VNH) 2.3.4 Thực trạng QLNN công tác tổ chức thực dịch vụ bay du lịch MBTT a Quy định kỹ thuật phục vụ bay Các nội dung công tác kỹ thuật hàng không cụ thể hóa tài liệu MOE (Giải trình tổ chức bảo dưỡng)/MMOE (Giải trình tổ chức điều hành bảo dưỡng) Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn kiểm tra phê chuẩn lại hàng năm b Quy định tiêu chuẩn nhân viên hàng không Nhân viên hàng không người hoạt động liên quan trực tiếp đến bảo đảm an tồn hàng khơng, an ninh hàng không, khai thác máy bay, vận chuyển hàng không, hoạt động bay, có giấy phép, chứng chun mơn phù hợp Bộ Giao thông vận tải cấp công nhận c Quy định hành khách 16 Năm 2011, CAAV ban hành Bộ quy chế an tồn hàng khơng, văn đưa yêu cầu an toàn cụ thể, theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam văn hướng dẫn thực luật Bộ quy chế thường xuyên cập nhật sửa đổi qua năm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế an tồn hàng khơng d Quy định khơng lưu Nội dung quy định chi tiết Quyết định số 63/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 Bộ Giao thông vận tải việc ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam Trong bật quy định trách nhiệm tổ chức,cá nhân lĩnh vực khơng lưu; quy tắc bay; kiểm sốt không lưu thông báo bay; đảm bảo thông tin liên lạc cung cấp tin tức cho quan không lưu 2.2.5 Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát, dịch vụ bay du lịch trực thăng Trong giai đoạn từ 2014-2017, Thanh tra hoàn thành 21 tra, có 16 tra theo kế hoạch 05 tra đột xuất CAAV tiến hành 46 kiểm tra chuyên ngành khai thác máy bay; bảo dưỡng máy bay; vận tải hàng không; quản lý hoạt động bay; đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; giám định sức khỏe nhân viên hàng không;… tổ chức tham gia hoạt động bay du lịch MBTT Việt Nam Ngồi ra, thơng qua cơng tác tra, kiểm tra, giám sát, CAAV phát tồn tại, hành vi vi phạm hành xử lý nghiêm, quy định pháp luật Từ 2014- 2017, CAAV 32 định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt 1.448.250.000 đ 17 Bảng 2.12 Thống kê vi phạm lĩnh vực du lịch trực thăng TT Nội dung vi phạm Số lần vi phạm 2014 2015 2016 2017 2 11 23 17 12 3 2 Các vi phạm máy bay không đủ điều kiện bay; bảo dưỡng, sửa chữa máy bay; khai thác máy bay Điều khiển máy bay vi phạm quy tắc bay, phương thức bay gây an tồn hàng khơng Vi phạm mang vũ khí, chất cấm vật phẩm nguy hiểm Vi phạm quy định nhân viên hàng không khơng có đủ chứng chun mơn chứng hành nghề để đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, sử dụng nhân viên hàng không Các vi phạm giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không Vi phạm quy định bảo vệ môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng 18 TT Nội dung vi phạm Số lần vi phạm 2014 2015 2016 2017 114 134 106 92 (ánh sáng, âm lượng, độ ồn, khí thải) Vi phạm quy định hoạt động bay; hoạt động vận chuyển hàng không hoạt động hàng không chung (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ VNH CAAV) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG TRỰC THĂNG 2.3.1 Những mặt thành công Từ năm 2010 đến nay, dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam vận chuyển trung bình 6000 lượt khách năm, tăng bình quân 3,7%/năm, chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu lại, trải nghiệm mẻ du khách - Bộ máy quan QLNN đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ - Các sách với thị trường vận tải hàng khơng nội địa có thay đổi theo xu hướng nới lỏng - Cơ sở hạ tầng du lịch điểm đến trọng đầu tư, nâng cấp, xây dựng - Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cho thành viên tổ bay nhân viên mặt đất ngày vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội 19 2.3.2 Những mặt hạn chế - Thủ tục xin cấp phép bay cho đường bay hạn chế - Quy định quản lý bầu trời tầm thấp Việt Nam phức tạp - Chưa có phương án triệt để khắc phục tình trạng uy hiếp an toàn bay - Nguồn nhân lực du lịch nhiều thiếu kỹ cần thiết để đáp ứng dịch vụ cao cấp du lịch MBTT - Thị trường khách hẹp: chủ yếu đối tượng khách hàng người có thu nhập mức cao 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế a Nguyên nhân thuộc Nhà nước, ngành trung ương - Các định hướng quy hoạch chung chung, chưa mang tính lâu dài - Một số quy định ngành trung ương chưa sát với thực tế - Các quy định quan QLNN thường xuyên thay đổi - Một số sở hạ tầng chưa khai thác tối ưu dẫn đến hiệu kinh doanh không cao - Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao chưa thực hiệu - Công tác triển khai, tổ chức thi hành luật văn triển khai quan QLNN chưa rõ ràng dẫn đến thi hành không hiệu b Ngun nhân từ doanh nghiệp - Mơ hình tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước có điểm chưa tạo linh động với thay đổi nhanh môi trường kinh doanh 20 - Phong cách quản lý chủ quan, làm việc kinh nghiệm, tính chủ động sáng tạo, chậm đổi phương thức quản lý - Đội bay nhiều kinh nghiệm nhiều sở vật chất cũ, không phù hợp với dịch vụ cao cấp du lịch trực thăng - Thiếu loại máy bay cỡ nhỏ, tầm trung chở từ đến hành khách nên hạn chế việc phục vụ đa dạng khách du lịch c Nguyên nhân hành khách - Ý thức tự giác thực quy định hàng không chưa cao: du khách Trung Quốc - Ít không kịp thời phản ánh vi phạm doanh nghiệp kinh doanh đến quan chức KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT Ở VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG TRỰC THĂNG Ở VIỆT NAM 3.1.1 Quan điểm Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước đặc biệt sản phẩm du lịch du lịch trực thăng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Phát triển du lịch thực ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng; trọng liên kết ngành Du lịch với ngành, lĩnh vực khác chuỗi giá trị hình thành nên sản phẩm du lịch Phát triển du lịch trực thăng; bảo tồn phát huy di sản văn hóa giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc; bảo đảm QP-AN Phát triển du lịch trách nhiệm hệ thống trị, cấp, ngành, tồn xã hội, có lãnh đạo, đạo chặt chẽ cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực doanh nghiệp cộng đồng dân cư 3.1.2 Mục tiêu Đến năm 2020, ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ngành, lĩnh vực khác 22 3.1.3 Định hướng Định hướng phát triển sản phẩm du lịch trực thăng phải đáp ứng yêu cầu thời đại tính chuyên nghiệp, tính đại, tương xứng với tiềm năng, lợi đất nước đáp ứng yêu cầu cạnh tranh quốc tế Định hướng tổ chức phát triển du lịch MBTT theo vùng lãnh thổ phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch gắn với vùng kinh tế, vùng văn hoá, vùng địa lý, khí hậu hành lang kinh tế Định hướng xây dựng thêm tuyến điểm liên kết du lịch điểm du lịch gần để xây dựng tuyến du lịch không đảm bảo chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu du khách, phù hợp với giá thành chương trình du lịch 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC Q NN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT Ở VIỆT NAM 3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới dịch vụ bay du lịch MBTT - Tiếp tục nghiên cứu đề xuất quan QLNN có thẩm quyền triển khai đường bay theo quy hoạch phê duyệt - Rà soát, điều chỉnh, xây dựng tổ chức thực so sánh hiệu quy hoạch du lịch ngành giao thông hàng không với dịch vụ bay du lịch MBTT - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng dự án/ vị trí điểm CHC địa phương có khu du lịch trọng điểm, có hình ảnh đẹp, phù hợp với loại hình sản phẩm du lịch bay ngắm cảnh từ cao theo quy hoạch địa phương quy hoạch tổng thể Chính phủ phê duyệt - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa nguồn 23 vốn đầu tư, huy động nguồn lực nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, bãi đáp theo hướng đại, đồng bộ, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế góp phần thúc đẩy dịch vụ bay du lịch MBTT phát triển 3.2.2 Nâng cao hiệu lực việc xây dựng, ban hành triển khai thực quy định liên quan đến quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT - Nhà nước cần có văn quy phạm pháp luật kịp thời nhằm tạo chế cho tổ chức cá nhân thành phần kinh tế có hội ngang đầu tư tham gia vào lĩnh vực du lịch trực thăng thơng qua nhiều hình thức, tạo điều kiện cho dịch vụ du lịch trực thăng phát triển đồng thời có hội mở rộng mạng lưới nước khu vực - Kịp thời sửa đổi ban hành văn quy phạm pháp luật mới, phù hợp với với yêu cầu thực tiễn hoạt động du lịch trực thăng đảm bảo an ninh, an tồn hàng khơng 3.2.3 Hồn thiện máy tổ chức quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT - Củng cố tổ chức máy QLNN du lịch địa phương có hoạt động dịch vụ du lịch trực thăng phải đảm bảo việc tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp việc chấp hành sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch; kiểm tra hoạt động ban quản lý khu, điểm du lịch trọng điểm để đáp ứng yêu cầu dịch vụ cao cấp - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán QLNN du lịch trực thăng 24 3.2.4 Hoàn thiện công tác tổ chức thực dịch vụ bay du lịch MBTT Cơ quan QLNN cần làm tốt công tác thu thập, xử lý thông tin dự báo xác luồng khách quốc tế nội địa; phân luồng khách, thời điểm đến để tránh bị động, thưa thớt, lại tải,… Đồng thời có giải pháp đồng để khắc phục tình trạng uy hiếp an tồn bay, hạn chế đến mức thấp rủi ro gây ảnh hưởng tới an ninh, an tồn hàng khơng 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt dịch vụ bay du lịch MBTT - Siết chặt quản lý chất lượng an tồn giao thơng hàng khơng, kịp thời ngăn chặn hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản người khác - Phổ biến tuyên truyền pháp luật, quy định pháp luật tra tới đơn vị kinh doanh - Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực văn quy phạm pháp luật tài liệu kỹ thuật hoạt động bay du lịch MBTT Việt Nam 3.2.6 Nhóm giải pháp khác a Chú trọng bảo vệ, tôn tạo điểm du lịch, cảnh quan, môi trường phục vụ du lịch b Hồn thiện số sách 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với nhà nước 3.3.2 Đối với tỉnh thành phố KẾT UẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN ... TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MBTT Ở VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG TRỰC THĂNG Ở VIỆT NAM 3.1.1 Quan điểm Phát triển du lịch trở thành... Việt Nam 6 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Việt Nam 7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ... TÁC QUẢN LÝ VỀ DỊCH VỤ BAY DU LỊCH BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG Ở VIỆT NAM 2.2.1 Thực trạng xây dựng, ban hành triển khai thực quy định liên quan đến quản lý dịch vụ bay du lịch MBTT Với lộ trình “mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dịch vụ bay du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam, Quản lý dịch vụ bay du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay