Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ XUÂN NHÂN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THẾ TRÀM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) có phát triển mạnh mẽ, chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp nước, hàng năm DNVVN tạo triệu lao động mới, sử dụng tới 51% lao động xã hội đóng góp 40% GDP cho đất nước Do vậy, phát triển DNVVN động lực quan trọng tạo việc làm, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo,…cho quốc gia, địa phương Đối với quận Sơn Trà năm qua tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng ngày hoàn thiện, đại tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp địa bàn quận phát triển, đặc biệt DNVVN Dù vậy, số lượng doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà tăng qua năm phần lớn doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, vốn ít, điều kiện kỹ thuật lạc hậu, hiệu kinh doanh chưa cao ảnh hưởng đến lợi nhuận chưa tương xứng với tiềm phát triển quận Sơn Trà Xuất phát từ thực trạng điều kiện phát triển kinh tế quận Sơn Trà tác giả chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Đề tài đánh giá thực trạng phát triển DNVVN quận Sơn Trà, từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNVVN quận Sơn Trà 2.1 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển DNVVN để làm khung lý luận đề tài - Phân tích thực trạng phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà, tổng kết mặt làm được, thành công, vấn đề tồn nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNVVN Sơn Trà thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển DNVVN quận Sơn Trà nào? - Những yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến phát triển DNVVN quận Sơn Trà? - Những kết đạt được, hạn chế phát triển DNVVN quận Sơn Trà gì? - Cần có giải pháp để phát triển DNVVN quận Sơn Trà đến năm 2025? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển DNVVN 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu phát triển DNVVN thông qua nghiên cứu vấn đề số lượng, quy mô, thị trường, hiệu sản xuất kinh doanh, tính liên kết khả đóng góp cho xã hội DNVVN Từ đề giải pháp, đề xuất có ý nghĩa áp dụng đến năm 2025 để phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp: Phương pháp diễn dịch quy nạp; phương pháp chuyên gia; phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu, thống kê, phân tích, so sánh… Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài Luận văn làm rõ nội dung phát triển DNVVN vai trò DNVVN phát triển kinh tế - xã hội Đánh giá thực trạng phát triển DNVVN đề xuất định hướng, giải pháp phát triển DNVVN quận Sơn Trà đến năm 2025 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển DNVVN Chương 2: Thực trạng phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong thời gian qua có nhiều nghiên cứu phát triển DNVVN khía cạnh phạm vi khác Trên sở nghiên cứu lý luận, số tác giả tập trung sâu nghiên cứu, phân tích đánh giá phát triển DNVVN khía cạnh, điều kiện kinh tế địa phương khác từ đề giải pháp phát triển DNVVN Tuy nhiên nay, chưa có cơng trình nghiên cứu: “Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” Vì vậy, đề tài luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu, q trình thực có kế thừa, phát triển thành tài liệu liên quan trước để phân tích, từ đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chủ trương phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DNVVN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA DNVVN 1.1.1 Khái niệm DNVVN DNVVN doanh nghiệp có quy mơ nhỏ bé vốn, lao động hay doanh thu DNVVN chia thành ba loại vào quy mơ doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa Ở Việt Nam, theo Luật hỗ trợ DNVVN năm 2017 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết số điều Luật Hỗ trợ DNVVN năm 2017, xác định DNVVN bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình qn năm khơng q 200 người đáp ứng hai tiêu chí sau đây: Tổng nguồn vốn không 100 tỷ đồng; tổng doanh thu năm trước liền kề không 300 tỷ đồng 1.1.2 Đặc điểm DNVVN - Quy mô vốn lao động tương đối nhỏ - Đa dạng ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ - Đa dạng hình thức sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối thu nhập ngành nghề kinh doanh 1.1.3 Những lợi bất lợi DNVVN a Những lợi DNVVN - Dễ dàng khởi sự, có tính linh hoạt cao, động nhạy bén với thay đổi thị trường - Dễ dàng đổi trang thiết bị, đổi cơng nghệ, hoạt động hiệu với chi phí cố định thấp - Dễ dàng hợp tác sản xuất, tạo phát triển cân vùng - Sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực mới, lĩnh vực có độ rủi ro cao - Lợi tuyển dụng sử dụng lao động b Những bất lợi DNVVN - Thiếu vốn khó tiếp cận nguồn vốn thức - Dễ khởi nghiệp chịu nhiều rủi ro kinh doanh - Trình độ quản lý DNVVN hạn chế - Khơng có lợi kinh tế theo qui mô - Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ thường yếu lạc hậu - Thiếu thông tin thị trường, yếu hội nhập khó tham gia chuỗi thị trường ngành hàng - Liên kết, hợp tác với theo kiểu tự phát 1.1.3 Vai trò DNVVN phát triển kinh tế - xã hội a Về khía cạnh kinh tế - Huy động khai thác có hiệu nhiều nguồn vốn, đặc biệt vốn tồn dân cư - Cung cấp cho xã hội khối lượng hàng hoá đáng kể - Làm tăng hiệu lực cạnh tranh kinh tế - Góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế - Đóng góp quan trọng vào GDP tốc độ tăng trưởng kinh tế - Đóng góp vào q trình tăng tốc độ áp dụng cơng nghệ - Đóng góp khơng nhỏ vào xuất b Về khía cạnh xã hội - Tạo nhiều việc làm với chi phí thấp, góp phần giải thất nghiệp hiệu - Tăng nguồn tiết kiệm đầu tư cho dân địa phương - Tạo điều kiện phát triển tài quản trị kinh doanh - Giữ gìn phát huy ngành nghề truyền thống, thể sắc dân tộc 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DNVVN 1.2.1 Phát triển số lƣợng DNVVN Phát triển số lượng DNVVN làm tăng số doanh nghiệp mới, gia tăng số lượng đơn vị hoạt động, đăng ký kinh doanh mới, tham gia vào thị trường sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ 1.2.2 Mở rộng quy mô DNVVN Mở rộng quy mô tăng vốn, tăng lao động, đổi công nghệ, xây dựng thêm sở vật chất thương hiệu doanh nghiệp 1.2.3 Mở rộng thị trƣờng Mở rộng thị trường xét hai khía cạnh: Mở rộng thị trường theo chiều sâu mở rộng thị trường theo chiều rộng - Mở rộng thị trường theo chiều sâu việc gia tăng số lượng giá trị sản phẩm, dịch vụ thị trường - Mở rộng thị trường theo chiều rộng việc tăng phạm vi thị trường, đưa sản phẩm, dịch vụ đến với thị trường mới, khách hàng 1.2.4 Đẩy mạnh liên kết DNVVN Liên kết doanh nghiệp quan hệ hợp tác bình đẵng doanh nghiệp dựa nguyên tắc tự nguyện nhằm khai thác hết tiềm doanh nghiệp để tạo hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.5 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đóng góp cho xã hội Tiêu chí để đánh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đóng góp cho xã hội lợi nhuận tích luỹ doanh nghiệp ngày tăng, tăng thu nhập lợi ích người lao động, tăng phần đóng góp cho Nhà nước ích lợi xã hội 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DNVVN 1.3.1 Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, đất đai khí hậu, tài ngun mơi trường… 1.3.2 Nhóm nhân tố trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mơi trƣờng kinh doanh a Trình độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng b Trình độ phát triển phân công lao động xã hội c Sự phát triển hệ thống thị trường d Toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế e Hệ thống quan điểm, chế sách Nhà nước CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.1 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên: a Vị trí địa lý Quận Sơn Trà có vị trí thuận lợi để phát triển loại hình kinh tế, đặc biệt du lịch, dịch vụ; có vị trí quan trọng quốc phòng – an ninh thành phố, khu vực quốc gia b Địa hình, địa mạo Địa hình quận Sơn Trà thuộc loại địa hình đồng ven biển trải dài theo phía hữu ngạn hạ lưu sơng Hàn Có thể chia làm dạng địa hình chính: Loại địa hình núi cao loại địa hình đồng bằng, thấp c Khí hậu Theo số liệu đài khí tượng Đà Nẵng, hậu quận Sơn Trà có đặc điểm vùng Duyên hải miền Trung đặc trưng chung thành phố Đà Nẵng, hàng năm bão thường xuất vào tháng đến tháng 12, với tần suất từ đến 12 bão d Thủy văn, thủy triều Quận Sơn Trà có bờ biển dài bao bọc phía Đơng phía Bắc, có chế độ bán nhật triều lên xuống lần ngày, biên độ triều dao động từ 0,69m đến 0,85m, biên độ cao 1,3m Về mùa khô, mực nước ngầm xuống thấp, nguồn nước dễ bị nhiễm mặn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cư dân d Các nguồn tài nguyên * Tài nguyên đất đai * Tài nguyên nước * Tài nguyên rừng * Tài nguyên biển du lịch 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội a Điều kiện kinh tế, sở hạ tầng Trong năm 2017, tổng giá trị sản xuất địa quận Sơn Trà đạt 102,07% so với kế hoạch thành phố, đạt 100% so với kế hoạch quận, tăng 8,66% so với kỳ Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất đạt 100% so với kế hoạch quận thành phố, tăng 9,5% so với kỳ Sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu lĩnh vực khai thác thủy sản; giá trị sản xuất thực đạt 113,65% so với kế hoạch thành phố, đạt 100% so với kế hoạch quận, tăng 4,72% so với kỳ Cơ sở hạ tầng ngày đầu tư khang trang đại Tính đến năm 2017, quận tiến hành tổ chức công bố quy hoạch, giao mốc, quản lý lưu trữ hồ sơ quy hoạch 426 dự án với tổng vốn đầu tư 21.518 tỷ đồng b Nguồn nhân lực 10 Ban hành đề án, sách ưu đãi vốn, đất đai, ưu đãi thu hút nguồn nhân lực, ưu đãi khoa học công nghệ, ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp ngành kinh tế 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.2.1 Thực trạng phát triển số lƣợng Số DNVVN thực tế hoạt động đến 31/12/2017 2.123 doanh nghiệp, so với năm 2013 số DNVVN 1.163 doanh nghiệp sau năm tăng thêm 960 doanh nghiệp, bình quân tăng 16,24%/năm Bảng 2.3 Số lƣợng tốc độ phát triển bình quân DNVVN quận Sơn Trà hoạt động sản xuất kinh doanh theo khu vực kinh tế loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2013 -2017 ĐVT:Doanh nghiệp; % Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng bình quân(%) 1.163 1.299 1.531 1.787 2.123 16,24 Khu vực nhà nƣớc 9 9 6,48 DN nhà nước trung ương 9 9 6,48 DN nhà nước địa phương 0 0 Khu vực nhà nƣớc 1.141 1.272 1.498 1.732 2.063 15,96 DN tập thể 7 7 DN tư nhân 118 117 123 118 116 -0,43 0 0 Công ty TNHH tư nhân 837 9.62 1.177 1.356 1.659 18,65 Công ty cổ phần 179 186 193 251 281 11,93 Tổng số Công ty hợp doanh 11 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng bình qn(%) Khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 15 18 24 46 51 35,79 100% vốn nước 11 13 15 22 25 22,78 Liên doanh với nước 24 26 59,67 (Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) Qua phân tích số liệu bảng 2.3 thấy DNVVN phát triển nhanh số lượng, đa dạng loại hình, xu hướng chung tăng nhanh Đối với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi số lượng doanh nghiệp tốc độ tăng doanh nghiệp tăng cao, chế sách thành phố Đà Nẵng thời gian qua tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp có vốn nước ngồi vào đầu tư Đà Nẵng, có quận Sơn Trà * Tình hình hoạt động đăng ký sản xuất kinh doanh DNVVN Bảng 2.5 Số DNVVN đăng ký kinh doanh thực tế hoạt động (4/2018) ĐVT: doanh nghiệp Tổng số DNVVN Chia DN nhà nước DN nhà nước DN FDI 2393 2.331 53 2123 2.063 51 0 0 DN tạm ngừng SXKD 113 113 DN chờ giải thể 82 80 DN khơng tìm thấy 42 42 Tổng số Chia ra: DN thực tế hoạt động DN đăng ký chưa hoạt động 12 Chia Tổng số DNVVN DN thuộc đối tượng khác DN nhà nước DN nhà nước DN FDI 33 33 (Nguồn: Chi cục Thuế quận Sơn Trà) Theo số liệu bảng 2.5 có khoảng 270 doanh nghiệp tạm ngừng, khơng hoạt động, chờ giải thể, doanh nghiệp thường phương tiện thông tin đại chúng gọi doanh nghiệp “ma” hay doanh nghiệp “ảo”, gây khó khăn cho cơng tác quản lý, điều tra, phân tích kinh tế 2.2.2 Thực trạng phát triển quy mô DNVVN a Phát triển quy mô nguồn vốn Bảng 2.7 Quy mô nguồn vốn DNVVN quận Sơn Trà chia theo loại hình ngành kinh tế, giai đoạn 2013-2017 ĐVT: tỷ đồng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng bình quân (%) I.Chia theo khu vực, loại hình kinh tế Tổng số 20.326 25.312 28.209 41.310 53.769 27,53 Khu vực nhà nƣớc 4.610 6.832 6.188 6.722 6.588 9,34 Khu vực NN 14.194 17.017 20.702 33.339 46.008 34,18 Doanh nghiệp tập thể 85 48 65 66 Doanh nghiệp tư nhân 359 474 596 394 398 Công ty hợp doanh 0 0 CT TNHH tư nhân 5.008 6.029 11.282 14.403 17.284 36,30 Công ty cổ phần 8.828 10.430 8.776 18.476 17.922 19,37 Khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ N.Ngồi 1.522 1.463 1.318 1.249 1.174 -6,28 Năm 2013 Năm 2014 2,61 13 Năm 2013 Năm 2014 II.Chia theo ngành sản xuất Tổng số 20.326 25.312 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng bình qn (%) 28.209 41.310 53.769 27,53 1.Nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Công nghiệp 75 109 111 137 225 31,61 7.280 9.850 9.272 17.162 23.215 33,63 Xây dựng 1.730 1.408 4.907 6.709 7.801 45,72 Thương mại 2.395 2.306 3.993 4.341 5.126 20,95 423 456 1.179 1.141 1.150 28,41 6.046 7.693 6.783 9.037 12.831 20,70 2.377 3.490 1.964 2.783 3.421 9,53 Vận tải, kho bãi Khách sạn, nhà hàng Các ngành DV khác (Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) Số lượng chất lượng DNVVN thuộc khu vực nhà nước giai đoạn 2013-2017 thu hút sử dụng lượng vốn đầu tư ngày tăng mạnh, với tốc độ phát triển bình quân 34,18%/năm Trong có đóng góp lớn loại hình cơng ty TNHH công ty cổ phần với tốc độ phát triển bình quân cao Xét tốc độ tăng nguồn vốn theo ngành cho thấy có tăng trưởng nguồn vốn ngành, ngành có tốc độ tăng nguồn vốn cao ngành xây dựng, với tốc độ tăng bình qn 45,72%/năm; ngành có tốc độ tăng thấp ngành dịch vụ khác, với tốc độ tăng bình quân 9,53%/năm b Phát triển quy mô lao động Số lượng lao động doanh nghiệp tăng qua năm, với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 12%/năm 14 Bảng 2.10 DNVVN quận Sơn Trà phân theo quy mô lao động, giai đoạn 2013-2017 ĐVT: doanh nghiệp Tổng số DNVVN Không 10 người Từ 11 đến 50 người Từ 51 đến 100 người Từ 101 đến 200 người Năm 2013 1163 698 393 65 Năm 2014 1299 779 454 55 10 Năm 2015 1531 905 552 65 Năm 2016 1787 1.095 602 79 11 Năm 2017 2123 1.332 698 81 12 Tốc độ tăng bình quân 5năm (%) 16,24 17,53 15,44 5,66 10,67 (Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) Qua bảng 2.10, xét quy mô lao động ta thấy doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà phần lớn doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ, số doanh nghiệp vừa không đáng kể c Thực trạng mặt bằng, địa điểm sản xuất kinh doanh Với quy mô nhỏ, phân tán số lượng nhiều, phần lớn DNVVN địa bàn quận Sơn Trà sử dụng nhà ở, sân, vườn để làm mặt sản xuất kinh doanh Ngoài doanh nghiệp khơng có địa điểm thuận lợi thường phải thuê với giá thuê tương đối cao, địa điểm th lại khơng ổn định, gây khó khăn cho việc quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên địa bàn quận Sơn Trà có 02 khu công nghiệp An Đồn Thủy sản Thọ Quang lấp đầy, đáp ứng phần mặt sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp địa bàn 15 2.2.3 Thực trạng tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm DNVVN quận Sơn Trà thực chưa đủ sức cạnh tranh để làm chủ, chiếm lĩnh thị trường Đối với thị trường nội thành sản phẩm tiêu dùng phục vụ đời sống dân sinh tràn ngập hàng Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, sản phẩm Sơn Trà xuất rải rác, khó tìm Hệ thống siêu thị, chợ, đại lý, cửa hàng ngày đầu tư phát triển rộng khắp địa bàn quận trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị Vinmart, chợ loại phường tạo điều kiện đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, lĩnh vực hoạt động có góp mặt nhiều DNVVN 2.2.4 Thực trạng hoạt động liên kết DNVVN DNVVN quận Sơn Trà phát triển tương đối nhanh, động, chủ yếu tự phát chưa có liên kết chặt chẽ Mặc dù thành phố quận thành lập số tổ chức Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân, Hội DNVVN, Liên minh Hợp tác xã, Hội doanh nghiệp quận, huyện,… số lượng hội viên tham gia hoạt số hội mang tính hình thức, chưa vào thực chất chưa tạo sức mạnh khối 2.2.5 Thực trạng hiệu kinh doanh đóng góp cho xã hội Bảng 2.14 Kết sản xuất kinh doanh DNVVN quận Sơn Trà, giai đoạn 2013-2017 DN kinh doanh có lãi DN kinh doanh thua lỗ Tổng số DN Số DN Lãi bình quân DN (triệu đồng) Số DN Lỗ bình quân DN (triệu đồng) Năm 2013 1.163 1.023 446,69 70 -921 Năm 2014 1.299 1.121 420,19 119 -736 16 DN kinh doanh có lãi DN kinh doanh thua lỗ Tổng số DN Số DN Lãi bình quân DN (triệu đồng) Số DN Lỗ bình quân DN (triệu đồng) Năm 2015 1.531 1.217 495,28 225 -325,4 Năm 2016 1.787 1.545 410,28 205 -605,5 Năm 2017 2.123 1.787 419,22 291 -178,7 15.605,38 -1.560,3 DN nhà nước 2.063 1.729 348,03 289 -174,5 DN có vốn đầu tư nước ngồi 51 51 569,52 0 Trong năm 2017: DN nước nhà (Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà) Qua phân tích bảng số liệu 2.14, ta thấy số DNVVN bị lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh khơng nhỏ, năm 2017 chiếm 13,71%; số lãi bình quân doanh nghiệp có năm thấp số lỗ bình quân doanh nghiệp Theo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà năm 2017 Phòng tài kế hoạch quận Sơn Trà cung cấp, tổng thu ngân sách năm 2017 588 tỷ đồng, số nộp ngân sách DNVVN 183,920 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán quận giao cho DNVVN; chiếm 31,28% tổng thu ngân sách Nhà nước 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những mặt thành công - Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tài chính, kể nguồn vốn phân tán dân cư 17 - Tạo khối lượng sản phẩm lớn phục vụ cho sản xuất đời sống nhân dân - Tạo nhiều việc làm cho kinh tế, giải vấn đề lao động, giảm thất nghiệp - Góp phần khai thác mạnh, tiềm địa phương - Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, thu hút đầu tư, xây dựng quận Sơn Trà ngày phát triển giàu đẹp - Tác động tích cực tới q trình chuyển dịch cấu kinh tế quận theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 2.3.2 Những mặt hạn chế - Quy mô vốn nhỏ, công nghệ lạc hậu - Cơ cấu ngành nghề cân đối, mang nặng tính tự phát, manh mún - Chất lượng sản phẩm thấp, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, chưa thu hút người tiêu dùng - Hiệu sản xuất kinh doanh thấp, lực lượng lao động máy móc thiết bị chưa tận dụng hết công suất - Hoạt động DNVVN chưa thật gắn kết với việc bảo vệ mơi sinh mơi trường, phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu - Việc liên doanh liên kết đơi lúc yếu, chưa tạo động lực phát triển 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế a Về phía quyền cấp - Còn mang đậm tính hành chính, quan liêu, thiếu trách nhiệm quản lý điều hành - Thiếu nghiêm túc, minh bạch thẩm định, cấp phép, đấu thầu, nghiệm thu, xử lý tranh chấp 18 - Việc phổ biến, triển khai chủ trương sách Đảng, Pháp luật Nhà nước chưa kịp thời, hiệu chưa cao - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chưa thật dài hơi, nhiều chỗ chưa hợp lý - Quỹ đất quy hoạch thiếu, nhiều khó khăn chậm trễ vấn đề mặt kinh doanh, giao đất, cho thuê đất b.Về phía doanh nghiệp nhỏ vừa - DNVVN địa bàn quận chưa quan tâm mức để xây dựng thương hiệu mạnh - Khả tài DNVVN có hạn nên sức sản xuất, sức cạnh tranh thấp - Chưa xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm mạng lưới bán hàng đủ mạnh để hỗ trợ bán hàng - Yếu quản lý kinh tế chấp hành pháp luật - Chưa quan tâm mức đến việc nâng cao đời sống thu nhập cho lao động CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA DNVVN QUẬN SƠN TRÀ 3.1.1 Bối cảnh quốc tế Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế tiến triển ngày mạnh mẽ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ đòi hỏi doanh nghiệp khơng phải có khả khai thác sử dụng hiệu nguồn lực, mà phải tiên phong việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ cao 3.1.2 Tình hình nƣớc thành phố Đà Nẵng 19 Nước ta giới đánh giá có ổn định cao trị, kinh tế xã hội, kinh tế thị trường bước vận hành hiệu quả, tốc độ phát triển kinh tế trì mức cao ổn định Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh chế, sách phát triển kinh tế - xã hội thu hút nguồn lực đầu tư Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tổ chức trì thường xuyên Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng,… thu hút lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng ngày tăng 3.1.3 Định hƣớng phát triển kinh tế quận Sơn Trà Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực, du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, chất lượng cao sở phát huy tốt tiềm năng, lợi quận 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DNVVN CỦA QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Quan điểm - DNVVN động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội - Phát huy phong trào khởi nghiệp đổi sáng tạo; nâng cao hiệu hoạt động DNVVN - Quy hoạch phát triển DNVVN phải mang tính tổng thể bền vững - Phát triển DNVVN phải đôi với việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên, thiên nhiên bảo vệ môi trường 3.2.2 Mục tiêu phát triển - Tập trung phát triển ngành mạnh địa phương theo hướng cơng nghệ cao, sản xuất hàng xuất khẩu, thu hút nhiều lao động - Tập trung phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tạo 20 điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ - Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa - Tự chủ sản xuất kinh doanh, đầu tư chủ động hội nhập - Phát triển phải gắn với việc nâng cao đời sống người dân, tạo lực bền vững, giữ gìn sắc văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự xã hội 3.2.3 Định hƣớng phát triển đến năm 2025 - Vận dụng tốt chế, sách, chủ động thực có hiệu chủ trương thành phố, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để khai thác phát huy tiềm năng, lợi quận - Hoàn thành việc điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai để làm mặt sản xuất kinh doanh - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư - Đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ tốt cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế địa phương 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 3.3.1 Giảp pháp chung a Cần quy hoạch hợp lý, có tính tổng thể lâu dài Vấn đề quy hoạch phải mang tính tổng thể, có thống ngành, lĩnh vực, địa phương, bàn bạc để đưa mơ hình tiên tiến khoa học nhất; quy hoạch phải hợp lý để đảm bảo đủ chỗ cho tất cơng trình cần thiết, đủ kinh phí xây dựng tránh trình trạng ngành làm vừa xong, ngành khác bổ sung 21 b Một số giải pháp nhằm hồn thiện mơi trường kinh doanh Tiếp tục trì cải thiện số lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) hàng năm Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi doanh nghiệp đất đai, xây dựng, thuế, hải quan c Tăng cường sách hỗ trợ DNVVN Tăng cường sách hỗ trợ tài chính, sách thuế, thơng tin liên lạc d Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp Các DNVVN cần phải trang bị kỹ hữu ích như: kỹ quản trị hiệu môi trường cạnh tranh, kỹ thuyết trình, đàm phán giao tiếp với công chúng, quản lý thay đổi, kỹ quản lý thời gian….Ngoài phải am hiểu pháp luật quốc tế, trình độ ngoại ngữ tin học 3.3.2 Giải pháp tăng số lƣợng DNVVN Có sách hỗ trợ, kích thích phát triển số lượng doanh nghiệp thơng qua việc đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh, giảm chí phí chờ thủ tục; việc giải thủ tục phá sản, đóng cửa doanh nghiệp cần thực nhanh gọn, giảm thiểu rủi ro cho bên Quan tâm hỗ trợ phát triển vườn ươm 3.3.3 Giải pháp mở rộng quy mô DNVVN a Mở rộng quy mô vốn Khuyến khích tổ chức ngồi Nhà nước tham gia tài trợ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thơng qua hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Đổi quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn không trái với quy định pháp luật b Mở rộng quy mô lao động 22 Chính quyền địa phương cần có sách nâng cao chất lượng lao động chỗ thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo có Đối với DNVVN phải chủ động liên kết, hợp tác với trung tâm đào tạo nghề, trường đại học địa bàn thành phố, quận để tuyển chọn lực lượng lao động có tay nghề, chất lượng c Tạo điều kiện để DNVVN có mặt sản xuất hợp lý Chính quyền địa phương phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai địa bàn hàng năm, giai đoạn phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương, đặc biệt phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn, đảm bảo phải có quỹ đất cho phát triển mở rộng doanh nghiệp 3.3.4 Giải pháp mở rộng thị trƣờng, tăng cƣờng chiến lƣợc marketing Quận thành phố cần tập trung tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại ngồi nước Khuyến khích doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại chủ động xúc tiến thương mại tham gia Hội chợ nước quốc tế, để quảng bá, giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường Đối với DNVVN, cần phải nỗ lực đổi mới, hồn thiện cho phù hợp với nhu cầu ngày tăng cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường 3.3.5 Giải pháp liên doanh, liên kết doanh nghiệp Tăng cường vai trò, hoạt động có chất lượng, hiệu Hội Doanh nghiệp quận Sơn Trà để tăng cường mối quan hệ doanh nghiệp với địa phương; giao lưu, hợp tác doanh nghiệp để phát triển 23 Đối với DNVVN, cần tích cực chủ động liên doanh, liên kết; thông qua liên kết, hợp tác để tìm kiếm hội đầu tư, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh thị trường 3.3.6 Tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đóng góp xã hội Chính quyền địa phương cần vận dụng linh hoạt sách Đảng pháp luật Nhà nước vào tình hình thực tế quận để tạo điều kiện cho DNVVN địa bàn sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế Đối với DNVVN cần có kế hoạch kinh doanh dài hạn, đầu tư hợp lý, làm tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm khả kinh doanh có hiệu lớn 3.3.7 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Chính quyền địa phương cần có sách hỗ trợ hợp lý cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ như: Tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, nâng cao lực cạnh tranh Đối với DNVVN, cần tính tốn kỹ trước đổi máy móc thiết bị, khơng nên sử dụng thiết bị công nghệ lạc hậu; sử dụng hiệu nguồn nguyên liệu đầu vào; nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến hệ thống ISO; xây dựng bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ đặc trưng riêng doanh nghiệp mình; cam kết giữ chữ tín kinh doanh 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghi nhà nƣớc 3.4.2 Đối với quyền thành phố Đà Nẵng quận Sơn Trà 24 KẾT LUẬN Trên sở phân tích đặc điểm, vai trò, lợi DNVVN, tìm nhân tố tích cực, ảnh hưởng, tổng kết thành tựu mà DNVVN quận Sơn Trà đạt năm qua Đồng thời phân tích nội dung chủ yếu, đưa số liệu để đánh giá thực trạng định hướng phát triển thời gian tới Ngoài ra, luận văn tập trung đánh giá khó khăn, thách thức hạn chế q trình phát triển DNVVN quận Sơn Trà, từ đề xuất số giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh vững Quận Sơn Trà có nhiều điều kiện, tiềm ưu mà DNVVN cần khai thác, phát huy nắm bắt hội Trong có lợi quan trọng vị trí địa lý vừa có biển, có sơng, có núi; sở hạ tầng đầu tư tương đối đồng bộ; lực lượng lao động dồi dào,…thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, có thách thức đặt khơng nhỏ, trình độ lực lượng sản xuất lạc hậu, mơi trường kinh doanh chưa thuận lợi, đòi hỏi quyền, thân doanh nghiệp người dân cần phải quan tâm mức, chung tay góp sức dựng xây tạo lực để đến thành công ... 1: Cơ sở lý luận phát triển DNVVN Chương 2: Thực trạng phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển DNVVN địa bàn quận Sơn Trà thời gian... doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm đề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Đề tài đánh giá thực trạng phát triển DNVVN quận Sơn. .. địa phương khác từ đề giải pháp phát triển DNVVN Tuy nhiên nay, chưa có cơng trình nghiên cứu: Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Vì vậy, đề tài luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay