Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY KHỐNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn doanh nghiệp tài trợ từ nguồn khác Hoạt động tài trợ không mang lại vốn cho hoạt động doanh nghiệp mà tạo cấu trúc vốn định Một cấu trúc tài phù hợp định quan trọng với doanh nghiệp không nhu cầu tối đa hóa lợi ích thu từ cá nhân tổ chức liên quan tới doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp mà tác động định tới lực kinh doanh doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Việt Nam “mẹ thiên nhiên” ưu đãi cho nguồn tài nguyên phong phú, ngành khống sản Việt Nam đánh giá tiềm năng, tương đối đa dạng với 5000 điểm mỏ thuộc 60 loại khoáng sản phát khai thác Với thành tích đạt được, ngành khoáng sản xứng đáng ngành kinh tế mũi nhọn nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mang triển vọng lâu dài Tuy nhiên, ngành khoáng sản gặp nhiều khó khăn như: hiệu đầu tư ngành chưa cao so với ngành khác doanh nghiệp ý đầu tư mở rộng chưa tập trung phát triển theo chiều sâu, áp lực gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào kèm theo biểu thuế loại khoáng sản gia tăng từ năm 2011 làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, chịu cạnh tranh liệt toàn cầu Trong năm gần đây, có nhiều nghiên cứu ngồi nước cấu trúc tài ngành ngành khống sản chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể Bên cạnh đó, việc phân tích tác động nhân tố đến cấu trúc tài ngành khống sản để giúp doanh nghiệp tham khảo, định hướng hoạt động chưa đề cập đến cách trực quan với số liệu Chính vậy, xuất phát từ nhiều lý trên, lựa chọn đề tài nhằm nghiên cứu cấu trúc tài cơng ty ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán, nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài ngành; từ giúp cơng ty ngành khống sản xây dựng sách tài trợ hợp lý, nâng cao hiệu kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm kiếm chứng nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc tài cơng ty nhóm ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Từ kết luận có được, tác giả đưa gợi ý, khuyến nghị có liên quan để giúp cơng ty thuộc nhóm ngành khống sản có thêm kênh thơng tin để tìm hiểu, từ tạo cấu trúc tài thích hợp Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nhận diện đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến cấu trúc tài cơng ty thuộc nhóm ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cấu trúc tài 23 cơng ty thuộc nhóm ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán, khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng cách tiếp cận chứng thực để kiểm chứng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến xác định nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài cơng ty ngành khống sản vận dụng Bố cục luận văn Luận văn tổ chức thành bốn chương Chương 1: Cơ sở lý thuyết cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài Chương Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết phân tích Chương 4: Kết luận khuyến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đề tài thực dựa tảng sở lý thuyết cấu trúc tài chính, nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Bên cạnh đó, đề tài tìm hiểu tham khảo nhiều nghiên cứu nước nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Nghiên cứu Modigliani Miller (1958, 1963) khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ giá trị doanh nghiệp tăng lên chi phí sử dụng vốn trung bình giảm xuống doanh nghiệp gia tăng tỷ số nợ Nghiên cứu Huang Song (2002) nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp sở liệu thị trường liệu kế toán 1000 doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết thị trường chứng khoán Nghiên cứu tác giả Trần Đình Khơi Ngun (2006) cấu trúc tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Nghiên cứu tác giả Võ Thị Thúy Anh & Bùi Phan Nhã Khanh (2012) nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành cơng nghiệp chế tạo niêm yết Hose…… Bên cạnh đó, đề tài tham khảo loạt đề tài luận văn thạc sỹ năm qua trường Đại học kinh tế- đại học Đà Nẵng liên quan đến việc nghiên cứu cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài nhóm ngành khác như: ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành cơng nghệ viễn thơng, ngành khai khống, ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống Tổng lược nghiên cứu cho thấy đề tài nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp phong phú, tiếp cận theo nhiều chiều hướng khác nhau, nghiên cứu lĩnh vực Tuy nhiên nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp chưa bao quát hết lĩnh vực hoạt động, có lĩnh vực khoảng sản Mặt khác, tính thời nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp chưa cập nhật CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm Cấu trúc tài hiểu cách chung mối quan hệ nợ phải trả vốn chủ sở hữu tài sản, phản ánh sách tài trợ vốn cho hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Các tiêu phản ảnh cấu trúc tài Tỷ số nợ (tỷ số nợ tổng tài sản) Tỷ số nợ = Tỷ số nợ ngắn hạn = Tỷ số nợ dài hạn = x 100% x 100% x 100% Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu x 100% Tỷ số tự tài trợ Tỷ số tự tài trợ (E/C) = x 100% 1.1.2 Mối quan hệ cấu trúc tài giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu hoạt động doanh nghiệp, thể tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Việc sử dụng nợ doanh nghiệp làm tăng giảm giá trị doanh nghiệp, hiệu ứng đòn bẩy tài 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Thuế suất doanh nghiệp Theo Modigliani Miller (1958), thuế suất công cụ quan trọng xác định cấu trúc vốn doanh nghiệp Điều chứng minh rõ ràng từ lý thuyết rằng, đối mặt với mức thuế suất doanh nghiệp cao, doanh nghiệp có xu hướng vay nợ nhiều để tận dụng lợi chắn thuế Chính thế, thuế suất doanh nghiệp cho có mối quan hệ thuận chiều với đòn bẩy tài Đặc điểm riêng ngành Cấu trúc vốn ngành công nghiệp khác nhiều Kester (1986) nghiên cứu thấy ngành sinh lời cao, có khuynh hướng sử dụng vốn vay Một số nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ đòn bẩy tài cấu trúc vốn có tương quan ngược chiều với tần suất phá sản ngành Nói chung, doanh nghiệp có khuynh hướng tập trung sát tỷ lệ nợ ngành, phản ánh kiện phần lớn rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp gặp phải ngành hoạt động ấn định Các biến động mùa vụ, chu kỳ kinh doanh Các ngành có biến động mùa vụ lớn kinh doanh nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Các doanh nghiệp phải lựa chọn cấu trúc vốn thích hợp quan trọng thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp Quy định từ cấp quản lý Việc tiếp cận vốn phụ thuộc nhiều vào quy định liên quan đến việc sử dụng vốn doanh nghiệp Một chế thuận lợi với mức phí ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ, thành lập có hội tiếp cận nguồn vốn vay Trong phạm vi nghiên cứu này, dựa kết nghiên cứu tác giả trước giới hạn khả thu thập thông tin liệu, tác giả tập trung vào năm nhân tố dự đốn có khả tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khoảng sản Hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu đo lường khả sinh lời từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua tiêu khả sinh lời tài sản (ROA), khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Lý thuyết trật tự phân hạng cho doanh nghiệp thích tài trợ nội tài trợ bên Các nghiên cứu thực nghiệm Pendey (2001), Huang and Song (2002), nghiên cứu Nguyên (2006) hiệu kinh doanh có mối quan hệ ngược chiều với tỷ số nợ Các nước phát triển có xu hướng giữ lại lợi nhuận để tài trợ tài sản vấn đề bất cân xứng thông tin Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh rủi ro liên quan đến hoạt động doanh nghiệp tương lai Chỉ tiêu đo lường thường đo lường thông qua tiêu độ lệch chuẩn lợi nhuận kinh doanh, độ lệch chuẩn ROA hay lợi nhuận trước thuế lãi vay EBIT Rủi ro kinh doanh lớn khả tiếp cận nguồn vốn từ bên ngồi thấp lý niềm tin khách hàng, niềm tin nhà đầu tư bên liên quan ngân hàng, tổ chức tín dụng…giảm sút Lý thuyết đánh đổi cho có mối quan hệ ngược chiều rủi ro kinh doanh tỷ số nợ Cấu trúc tài sản doanh nghiệp Cấu trúc tài sản đo lường thông qua số tài sản cố định tổng tài sản Giá trị Lý thuyết chi phí đại diện, lý thuyết đánh đổi lý thuyết thông tin bất cân xứng cho có mối quan hệ thuận tỷ số nợ cấu trúc tài sản Bên cạnh đó, thực nghiệm có mối quan hệ đồng biến tài sản cố định hữu hình cấu trúc vốn theo Rajan and Zingales (1995) Quy mô doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp xem dấu hiệu để nhà đầu tư biết đến doanh nghiệp Chỉ tiêu thường đo lường tổng tài sản hay tổng doanh thu doanh nghiệp Theo lý thuyết cân bằng, đòn bẩy tài quy mơ doanh nghiệp có tương quan tỷ lệ thuận Tuy nhiên, theo quan điểm lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết có mối liên hệ nghịch quy mô doanh nghiệp đòn bẩy tài Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thường đo lường tốc độ tăng trưởng doanh thu tốc độ tăng trưởng tài sản doanh nghiệp Nghiên cứu học giả Barclay Smith (1995); Cochrane (2001); Rajan Zingales (1995) cho tốc độ tăng trưởng ngày cao đòn bẩy tài có xu hướng giảm xuống Ngược lại, theo Bevan Danbolt (2002) tăng 10 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Bảng 2.1: Tổng hợp kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài Nhân tố Cùng chiều (+) Lý thuyết trật tự Hiệu kinh Ngƣợc chiều (-) Lý thuyết đánh đổi doanh phân hạng, Pendey (2001), Huang & Song (2002) Lý thuyết đánh đổi, Rủi ro Kim Sorensen kinh (1986), Friend doanh Lang (1988), Lý thuyết chi phí đại diện, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết thông tin bất cân Cấu trúc xứng, Marsh (1982), Long Maltiz tài sản (1985), Friend Lang (1988), Raijan Zingles (1995), Bevan Danbolt (2002), Han- Suck Song (2005) Lý thuyết cân bằng, Ferri John Quy mô (1979), Diamod (1991), Rajan Lý thuyết trật tư doanh Zingales (1995) Ozkan (2000), phân hạng, Kester nghiệp Antoniou cộng (2002), (1986) Huang Song (2002), Chen (2004) 11 Nhân tố Cùng chiều (+) Ngƣợc chiều (-) Lý thuyết cân bằng, lý thuyết trung gian, Myers (1984), Tốc độ tăng trưởng Lý thuyết trật tư phân hạng, Bevan Danbolt (2002), Chen (2003), Titman WA4:C8essels (1988), Barclay Smith (1995), Rajan Zingales (1995), Cochrane (2001) (Nguồn: tác giả tổng hợp) Giả thuyết 1: Hiệu kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ số nợ Giả thuyết 2: Rủi ro kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ số nợ Giả thuyết 3: Cấu trúc tài sản có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ dài hạn Giả thuyết 4: Quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ Giả thuyết 5: Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ dài hạn 2.2 DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thu thập liệu Nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian năm, từ năm 2012 đến năm 2016 Tại thời điểm nghiên cứu, có 45 cơng ty ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, nhiên có 23 công ty 12 thỏa mãn yêu cầu số liệu Số liệu 23 công ty thu thập năm trình bày theo liệu bảng Như mẫu nghiên cứu có tổng cộng 460 quan sát 2.2.2 Xác định mã hóa biến mơ hình a Biến phụ thuộc Tỷ số nợ = Tỷ số nợ ngắn hạn = x 100% Tỷ số nợ dài hạn = x 100% x 100% b Biến độc lập - Biến hiệu kinh doanh xác định thông qua hai tiêu tỷ suất sinh lời tài sản tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu - Biến rủi ro kinh doanh xác định thơng qua hai tiêu đòn bẩy kinh doanh độ lệch chuẩn ROA - Biến cấu trúc tài sản xác định thông qua tiêu tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản - Biến quy mô doanh nghiệp xác định thông qua tiêu doanh thu tổng tài sản - Biến tốc độ tăng trưởng xác định thông qua tiêu % thay đổi doanh thu 2.2.3 Xây dựng ma trận hệ số tƣơng quan để lựa chọn đo lƣờng thích hợp cho biến độc lập Kiểm tra tương quan biến độc lập biến phụ thuộc, biến độc lập biến độc lập, đánh giá mức độ ảnh hưởng 13 nhân tố đến biến phụ thuộc chọn biến theo nguyên tắc nhân tố chọn biến đại diện có quan hệ chặt chẽ với biến phụ thuộc, hai biến nhân tố có tương quan chặt chẽ với biến phụ thuộc chọn biến có quan hệ chặt chẽ theo phương pháp đưa vào dần (Forward selection) 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng Mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) Với giả định đơn vị có đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan phần dư đơn vị với biến giải thích qua kiểm sốt tách ảnh hưởng đặc điểm riêng biệt (không đổi theo thời gian) khỏi biến giải thích để ước lượng ảnh hưởng thực (net effects) biến giải thích lên biến phụ thuộc Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Điểm khác biệt mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên mơ hình ảnh hưởng cố định thể biến động đơn vị Nếu biến động đơn vị có tương quan đến biến độc lập – biến giải thích mơ hình ảnh hưởng cố định mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên biến động đơn vị giả sử ngẫu nhiên không tương quan đến biến giải thích Chính vậy, khác biệt đơn vị có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc REM thích hợp so với FEM Trong đó, phần dư thực thể (khơng tương quan với biến giải thích) xem biến giải thích 2.2.5 Kiểm định mơ hình Sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp Kiểm định để lựa chọn hai mơ hình FEM REM, dựa giả 14 định H0 khơng có tương quan biến giải thích yếu tố ngẫu nhiên εi: Giả thiết theo kiểm định Hausman sau: H0: Ước lượng FEM REM không khác đáng kể H1: Ước lượng FEM REM khác Nếu (Prob> 2) 65%) thể mức độ tự chủ tài doanh nghiệp thấp, vốn sử dụng cho hoạt động kinh doanh chủ yếu từ nguồn tài trợ bên ngồi Do khả tiếp nhận khoản vay nợ khó khăn tình hình tốn khơng hạn hiệu hoạt động Bên cạnh đó, số doanh nghiệp lại có cấu trúc vốn thiên vốn chủ sở hữu LCM, KSQ, KSH, KHB, HGM cho thấy phần lớn tài sản tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu Từ doanh nghiệp có tính độc lập cao tài bị sức ép chủ nợ có nhiều hội tiếp nhận khoản tín dụng từ bên ngồi, tài doanh nghiệp nằm giới hạn an toàn Tuy nhiên doanh nghiệp lại chưa khai thác tốt lợi đòn bẩy tài chính, tăng giá trị doanh nghiệp Các tiêu cho thấy cấu trúc vốn doanh nghiệp có tỷ số nợ cao doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động kinh doanh khai thác, chế biến, kinh doanh than, kim loại - 16 lĩnh vực cần có nguồn tài trợ lớn, ổn định dài hạn Trong đó, doanh nghiệp có tiêu cấu trúc vốn thấp hoạt động kinh doanh khai thác, chế biến quặng, kinh doanh vật liệu xây dựng - lĩnh vực có nhu cầu vốn thấp, chủ yếu tài trợ từ vốn chủ sở hữu Điều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.1.3 Khái quát mối liên hệ nhân tố có liên quan cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khống sản 3.2 KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG TỪ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.2.1 Kết nghiên cứu a Lựa chọn biến đưa vào mô hình b Ma trận hệ số tương quan Kết phân tích ma trận hệ số tương quan cho thấy, biến phụ thuộc có quan hệ tương quan với biến độc lập mức độ khác Tương quan biến phụ thuộc biến độc lập: Nhìn chung mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc tương đối thấp Các nhân tố có hệ số tương quan thuận chiều biến thuộc X2-ROE, X3-Đòn bẩy kinh doanh, X04- logarit độ lệch chuẩn ROA, X5-Cấu trúc tài sản, X8-Tốc độ tăng trưởng Đồng thời có biến tương quan thuận mạnh với biến độc lập như: X6-doanh thu X7- tổng tài sản Ngoài ra, biến phụ thuộc có mối tương quan nghịch chiều với biến sau: X1-ROA, X04- độ lệch chuẩn ROA Hầu hết biến phụ thuộc có tương quan thấp với biến X04logarit độ lệch chuẩn ROA Biến phụ thuộc tỷ số nợ ngắn hạn có tương quan thấp với biến X3- đòn bẩy kinh doanh Tương quan biến độc lập 17 Các biến độc lập nhân tố có mối quan hệ tương quan thuận với Riêng biến độc lập X3-Đòn bẩy kinh doanh biến độc lập X04- logarit độ lệch chuẩn ROA nhân tố rủi ro kinh doanh có mối quan hệ tương quan thuận chiều với nhau, mức độ tương quan khơng mạnh c Phân tích hồi quy c1.Xác định biến mơ hình Biến phụ thuộc: Y01- Logarit tỷ số nợ, Y2- tỷ số nợ ngắn hạn, Y3- tỷ số nợ dài hạn Biến độc lập Để tránh xảy tượng đa cộng tuyến thực hồi quy, phải loại bỏ biến nhân tố - Biến hiệu kinh doanh: biến X1- ROA lựa chọn chạy mơ hình ảnh hưởng tỷ số nợ tỷ số nợ ngắn hạn Còn biến X2- ROE lựa chọn để chạy mơ hình tỷ số nợ dài hạn - Biến rủi ro kinh doanh: biến X3- Đòn bẩy kinh doanh lựa chọn chạy mơ hình ảnh hưởng tỷ số nợ tỷ số nợ dài hạn Còn biến X04- logarit độ lệch chuẩn ROA lựa chọn để chạy mô hình tỷ số nợ ngắn hạn - Biến cấu trúc tài sản: X5 - Biến quy mô doanh nghiệp: biến X7- tổng tài sản lựa chọn chạy mô hình ảnh hưởng tỷ số tỷ số nợ dài hạn Còn biến X6- doanh thu lựa chọn để chạy mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn - Biến tốc độ tăng trưởng: X8 c2 Kết hồi quy theo mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) -Với mơ hình tỷ số nợ có nhân tố có nhân tố: X1ROA, X5- cấu trúc tài sản, X7- tổng tài sản có ý nghĩa thống kê (pvalue 0.05) -Với mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn có nhân tố có nhân tố: X6- doanh thu, X8- tốc độ tăng trưởng có ý nghĩa thống kê Còn lại nhân tố X1- ROA, X04- logarit độ lệch chuẩn ROA , X5- cấu trúc tài sản, X6- doanh thu, X8- tốc độ tăng trưởng khơng có ý nghĩa thống kê -Với mơ hình tỷ số nợ dài hạn có nhân tố có nhân tố: X2- ROE, X5- cấu trúc tài sản, X7- tổng tài sản có ý nghĩa thống kê Còn lại nhân tố X3- đòn bẩy kinh doanh, X8- tốc độ tăng trưởng khơng có ý nghĩa thống kê c3 Kết hồi quy theo mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) -Với mơ hình tỷ số nợ có nhân tố có nhân tố: X1ROA, X5- cấu trúc tài sản, X7- tổng tài sản có ý nghĩa thống kê Còn lại nhân tố X3- đòn bẩy kinh doanh X8- tốc độ tăng trưởng khơng có ý nghĩa thống kê -Với mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn có nhân tố có nhân tố: X5- cấu trúc tài sản, X6- doanh thu X8- tốc độ tăng trưởng có ý nghĩa thống kê Còn lại nhân tố X1- ROA, X04- logarit độ lệch chuẩn ROA, khơng có ý nghĩa thống kê -Với mơ hình tỷ số nợ dài hạn có nhân tố có nhân tố: X2- ROE, X5- cấu trúc tài sản, X7- tổng tài sản có ý nghĩa thống kê Còn lại nhân tố X8- tốc độ tăng trưởng, X3- đòn bẩy kinh doanh, khơng có ý nghĩa thống kê d Lựa chọn mơ hình sở kiểm định Hausman Mơ hình tỷ số nợ có (Prob> 2) =0.0784 >0.05 Khơng đủ sở bác bỏ giả thiết H0, mơ hình REM sử dụng để phân tích biến động tỷ số nợ biến động nhân tố ảnh hưởng 19 Mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn có (Prob> 2) = 0.0000 2) = 0.1993 > 0.05 Không đủ sở bác bỏ giả thiết H0, mơ hình REM sử dụng để phân tích biến động tỷ số nợ biến động nhân tố ảnh hưởng 3.2.2 Phân tích kết nghiên cứu mơ hình lựa chọn a Kết nghiên cứu thực nghiệm Mơ hình tỷ số nợ: Y01= -0.101195 – 0.445434X1 + 0.104835 X5 + 0.724315 X7 Mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn : Y2= 0.317996 + 0.075666 X6 + 0.105043 X8 Mơ hình tỷ số nợ dài hạn: Y3= -0.525491 + 0.370584 X2 +0.730019 X5 + 0.261647 X7 b Nhận xét kết nghiên cứu Bảng 3.16 Bảng thống kê kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp khoáng sản Dự Tỷ suất Tỷ số nợ Tỷ số nợ Nhân tố đoán nợ ngắn hạn dài hạn Hiệu kinh doanh K + Rủi ro kinh doanh K K K Cấu trúc tài sản + + K + Quy mô doanh nghiệp + + + + Tốc độ tăng trưởng + K + K Mối quan hệ tỷ số nợ nhân tố ảnh hưởng Theo kết hồi quy từ mơ hình REM , có ba nhân tố ảnh hưởng đến tỷ số nợ hiệu kinh doanh, cấu trúc tài sản quy mô doanh nghiệp Nhân tố cấu trúc tài sản quy mơ doanh nghiệp 20 có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ nhân tố hiệu kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ số nợ Mối quan hệ tỷ số nợ dài ngắn hạn nhân tố ảnh hưởng Theo kết nghiên cứu, có hai nhân tố tác động đến tỷ số nợ ngắn hạn, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng Nhân tố quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ ngắn hạn nhân tố tốc độ tăng trưởng lại có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ số nợ ngắn hạn Mối quan hệ tỷ số nợ dài hạn nhân tố ảnh hưởng Theo kết nghiên cứu, có ba nhân tố tác động đến tỷ số nợ dài hạn hiệu kinh doanh, cấu trúc tài sản, quy mô doanh nghiệp Và ba nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ số nợ dài hạn KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương khái quát tình hình chung hoạt động kinh doanh cấu trúc tài doanh nghiệp khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoáng Việt Nam năm gần Nội phân phân tích thực thơng qua thống kê mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng (biến độc lập) tới cấu trúc tài nhằm dự đoán xu hướng ảnh hưởng chúng đến biến phụ thuộc mơ hình; sử dụng mơ hình ảnh hưởng cố định FEM mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM để xác định Kết kiểm định Hausman cho thấy, với mơ hình tỷ số nợ mơ hình tỷ số nợ dài hạn lựa chọn mơ hình REM, với mơ hình tỷ số nợ ngắn hạn lựa chọn mơ hình FEM Từ đó, tổng hợp kết nghiên cứu cho thấy với nhân tố đưa vào mơ hình có nhân tố ảnh hưởng, riêng nhân tố rủi ro tài chưa có sở để kết luận 21 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Sau phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp khống sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, rút số kết luận sau -Thứ nhất, doanh nghiệp khống sản có tỷ số nợ tương đối cao (trung bình 46.50%) -Thứ hai, doanh nghiệp khai khống có sách vay nợ khác nhau, điều phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp -Thứ ba, cấu tài sản trung bình doanh nghiệp khoáng sản 35.09% 4.2 KIẾN NGHỊ 4.2.1 Xây dựng cấu trúc tài hợp lý Mỗi doanh nghiệp nên có cấu trúc tài mục tiêu mình, phù hợp với tiêu chí chung ngành, thị trường tài đặc điểm riêng doanh nghiệp Tuy nhiên, để đạt cấu trúc tài tối ưu phải đảm bảo khả tốn, chi phí vốn tối ưu thấp nhấp mang lại lợi ích cao cho chủ sở hữu Việc xây dựng cấu trúc tài mục tiêu cấu trúc tài tối ưu cho doanh nghiệp nên xem xét mối tương quan nhiều yếu tố Doanh nghiệp xem xét yếu tố sau: Quy mô giai đoạn phát triển doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh, cấu trúc tài sản, vị doanh nghiệp, cơng cụ tài 4.2.2 Đa dạng kênh huy động vốn: Việc đa dạng kênh huy động vốn giúp doanh nghiệp 22 huy động tối đa nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nhiều chiến lược kinh doanh tăng hiệu đầu tư, qua hình thức sau: -Phát hành trái phiếu hay sử dụng công cụ th tài -Tìm kiếm vốn qua ngân hàng -Niêm yết thị trường chứng khoán -Mở rộng quy mô doanh nghiệp cách liên doanh, liên kết -Cho thuê tài chính, thuê hoạt động KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày kết luận để tài nghiên cứu Qua đó, có nhìn tổng quát thực tiễn cấu trúc tài chính, nhân tố thực ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam mức độ ảnh hưởng nhân tố Từ đó, tác giả đưa số kiến nghị đến doanh nghiệp ngành khống sản Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp có nhìn trực quan hơn, xây dựng cấu trúc tài hiệu 23 KẾT LUẬN Những kết đạt đƣợc a Về nghiên cứu lý thuyết - Hệ thống lại sở lý thuyết cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp - Bằng thống kê mơ tả, phân tích tương quan hồi quy, đề tài xây dựng mơ hình để xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp b Về ý nghĩa thực tiễn - Đề tài khái quát chung đặc trưng ngành tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2016 - Đề tài lựa chọn nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khống sản Tuy nhiên, qua q trình phân tích tác động nhân tố đến cấu trúc tài khác - Từ đó, đề tài đưa số hàm ý sách để hồn thiện nâng cao cấu trúc tài doanh nghiệp khoáng sản tương lai Hạn chế - Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn phạm vi 23 công ty tổng thể 45 cơng ty ngành khống sản niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 20122016 nên kết chưa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể - Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chưa xét đến giá trị thị trường ... tài nghiên cứu Qua đó, có nhìn tổng qt thực tiễn cấu trúc tài chính, nhân tố thực ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam mức độ ảnh hưởng. .. 2012 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng cách tiếp cận chứng thực để kiểm chứng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam. .. thuyết cấu trúc tài chính, nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Bên cạnh đó, đề tài tìm hiểu tham khảo nhiều nghiên cứu nước nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay