Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến kiệt quệ tài chính tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

27 4 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ DIỄM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS TS Lê Huy Trọng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo số liệu vừa công bố Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 11 tháng năm 2017 10,814 doanh nghiệp, tăng 3.3% so với kỳ năm trước, 9,905 doanh nghiệp có quy mơ vốn 10 tỷ đồng, chiếm 91.6% Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 11 tháng 55,664 doanh nghiệp, tăng 3% so với kỳ năm trước, bao gồm 20,821 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10.2% 34,843 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký chờ giải thể, giảm 0.9% Theo số liệu đề tài luận văn thống kê được, 1,140 quan sát 151 cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh có đến 96 quan sát (chiếm 8.42% mẫu quan sát) từ 46 (chiếm 30.46% mẫu quan sát) cơng ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài Từ số thống kê, việc xác định nhân tố ảnh hưởng dự báo kiệt quệ tài trở thành nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp Điều không giúp doanh nghiệp có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu nguy kiệt quệ tài mà bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, đối tác người lao động doanh nghiệp Các nghiên cứu nước nước ngồi kiệt quệ tài cho thấy ý đáng kể đến mơ hình dự báo tình trạng kiệt quệ tài doanh nghiệp Ở luận văn này, thay xây dựng mơ hình dự báo kiệt quệ tài chính, tác giả xem xét nhân tố tác động đến kiệt quệ tài hai khía cạnh doanh nghiệp có kiệt quệ tài doanh nghiệp khơng có kiệt quệ tài chính, từ xác định yếu tố tác động đến tình trạng kiệt quệ tài cho cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu xem xét tác động ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến: tài chính, thị trường, vĩ mơ mơ hình kiểm định Qua có khuyến nghị cho nhà quản trị doanh nghiệp nhà hoạch định sách để có động thái phù hợp tình hình Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý thuyết kiệt quệ tài - Nhận diện nhân tố tác động đến kiệt quệ tài Việt Nam thiết kế mơ hình nghiên cứu - Kiểm định ảnh hưởng nhân tố đến kiệt quệ tài Việt Nam - Khuyến nghị cho nhà quản trị, nhà đầu tư nhà hoạch định sách Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu : - Nội dung nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài - Không gian: Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh - Thời gian: thu thập liệu giai đoạn 2009 – 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng mô hình hồi quy Logit dựa theo nghiên cứu gốc Tinoco Wilson (2013) Biến phụ thuộc dạng nhị phân có hai biểu hiện, có khả kiệt quệ tài khơng có khả kiệt quệ tài Luận văn bao gồm biến độc lập: biến tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản, biến tổng dòng tiền hoạt động tổng nợ, biến tổng phải trả tổng tài sản, biến khoản, biến khả toán lãi vay, biến quy mô doanh nghiệp, biến giá trị vốn hóa thị trường doanh nghiệp tổng nợ, lạm phát lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn năm Luận văn tiến hành kiểm định tượng đa cộng tuyến để kiểm tra tồn mối quan hệ mức độ cao biến độc lập, sau sử dụng mơ hình hồi quy logit với hiệu ứng cố định (fixed effect) kiểm sốt theo ngành để ước lượng mơ hình độ trễ năm (t-1) độ trễ năm (t-2) tác động biến độc lập lên kiệt quệ tài doanh nghiệp có độ trễ định Luận văn thực đo lường độ phù hợp mơ hình, kiểm định khác biệt để khẳng định biến độc lập có khác biệt rõ ràng mẫu quan sát có kiệt quệ tài mẫu quan sát khơng có kiệt quệ tài chính, đo lường hiệu ứng cận biên để xem xét tác động yếu tố đến kiệt quệ tài Bố cục đề tài Bố cục luận văn ngồi phần mở đầu gồm chương: - Chương I: Cơ sở lý thuyết kiệt quệ tài doanh nghiệp - Chương II: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài doanh nghiệp - Chương III: Kết bàn luận nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài doanh nghiệp - Chương IV: Khuyến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH Kiệt quệ tài trạng thái mà công ty đáp ứng cách khó khăn nghĩa vụ tài mà chủ nợ Trạng thái kiệt quệ tài q trình thay đổi linh hoạt trạng thái khác tình trạng khó khăn tạm thời doanh nghiệp phá sản, kết bất thường xảy hoạt động kinh doanh suốt khoảng thời gian Các trạng thái bao gồm thất bại, khả khoản, vỡ nợ phá sản 1.2 CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH 1.2.1 Giai đoạn sớm – giai đoạn thất bại Trong giai đoạn thất bại, doanh nghiệp gặp số khó khăn hoạt động kinh doanh doanh số sụt giảm, doanh thu không đủ để bù đắp chi phí làm thu nhập hoạt động bị âm, doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu hồi công nợ nên bị thiếu hụt tiền mặt để hoạt động (Whitaker, 1994), tỷ suất sinh lợi cổ phiếu âm (Opler Titman, 1994) 1.2.2 Giai đoạn – giai đoạn khả khoản Trong giai đoạn khả khoản, tỷ suất sinh lợi giảm, tiền mặt giảm thua lỗ liên tục (Makridakis, 1991), công ty phải cắt giảm hay ngưng chi trả cổ tức, phải gia hạn nợ hay điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, vi phạm hợp đồng tín dụng, gián đoạn việc toán nợ, bị giảm thời hạn cấp tín dụng từ chủ nợ (Altman Hotchkiss, 2005) 1.2.3 Giai đoạn sau – giai đoạn vỡ nợ, phá sản Trong giai đoạn này, công ty thường xuyên thua lỗ hoạt động kinh doanh, việc thiếu hụt tiền mặt gia tăng, việc vi phạm hợp đồng tín dụng trở thành vấn đề thường xuyên dẫn đến việc đệ trình đơn xin phá sản lên tòa án (Altman Hotchkiss, 2005) Luận văn sử dụng dấu hiệu nhận biết kiệt quệ tài từ giai đoạn khả khoản để xác định sớm khả kiệt quệ tài doanh nghiệp 1.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Yếu tố nội sinh a Yếu tố tài - Khả sinh lời - Dòng tiền doanh nghiệp - Đòn bẩy tài - Khả khoản - Khả toán lãi vay b Yếu tố quản lý - Khuynh hướng trục lợi nguồn lực công ty - Đưa định liên quan đến lợi ích ngắn hạn khơng phải lợi ích lâu dài công ty 1.3.2 Yếu tố ngoại sinh Các yếu tố ngoại sinh đa phần đến từ tác nhân sách kinh tế vĩ mơ thị trường a Yếu tố thị trường: - Giá cổ phiếu - Quy mô doanh nghiệp b Yếu tố vĩ mô: - Lạm phát - Lãi suất trái phiếu phủ - Biến động tỷ giá hối đoái 1.4 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH 1.4.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc - Nghiên cứu Beaver (1966): áp dụng phương pháp phân tích phân biệt đơn biến (DA) việc dự báo khả thất bại doanh nghiệp 79 doanh nghiệp kiệt quệ tài giai đoạn 1954-1964 Phương pháp Beaver áp dụng vào thực tế cho kết không thống nên gây khó khăn việc phân tích tình hình thực tế doanh nghiệp - Mơ hình phân tích phân biệt đa biến Altman (1968) khắc phục hạn chế Beaver Tuy nhiên, mô hình phân tích phân biệt đa biến mà Altman sử dụng có số hạn chế mơ hình giả định tất biến độc lập có phân phối chuẩn, kết dự báo dừng lại việc xác định doanh nghiệp an toàn hay khơng an tồn, hệ số biến riêng mơ hình phân biệt khơng thể xác định ý nghĩa biến giải thích mơ hình - Nghiên cứu Ohlson (1980) sử dụng phương pháp logit để ước lượng xác suất xảy kiệt quệ tài với liệu gồm 105 doanh nghiệp phá sản 2,058 doanh nghiệp không phá sản thời kỳ 1970-1976 Mỹ Kết nghiên cứu cho thấy mơ hình Ohlson dự báo trước năm kiệt quệ tài xảy có độ xác đạt 96.12%.Tuy nhiên, mơ hình Altman Olson khơng quan tâm đến thông tin thị trường việc đưa yếu tố thị trường vào mơ hình điều cần thiết - Nghiên cứu John Y.Campell, Jens Hilscher Jan Szilagyi (2008) bổ sung biến yếu tố thị trường nghiên cứu Nhóm tác giả nhận thấy số sau hiệu chỉnh giá trị thị trường có khả mơ tả mạnh số ban đầu giá trị thị trường - Nghiên cứu Christidis Gregory (2010) kiểm định tập hợp biến số tài chính, thị trường vĩ mơ mơ hình dự báo kiệt quệ tài cho doanh nghiệp niêm yết Anh mơ hình Hazard (mơ hình Logit động), với mẫu gồm 589 doanh nghiệp niêm yết (giai đoạn 1978-2006) Kết họ cho thấy, việc kết hợp đồng thời biến tài chính, thị trường vĩ mơ có khả dự báo kiệt quệ tài - Nghiên cứu Tinoco Wilson (2013) dự báo mô hình hồi quy Logit, với mẫu gồm 23,218 quan sát giai đoạn 19802011với kết nghiên cứu cho thấy kết hợp đồng thời ba yếu tố tài chính, thị trường vĩ mơ mơ hình, độ xác dự báo mơ hình cải thiện đáng kể lên 92%, cao đáng kể so với sử dụng phương pháp phân tích phân biệt đa biến Altman với độ xác đạt 85% sử dụng chung liệu 1.4.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc - Nguyễn Thu Hằng Lê Cao Hồng Anh (2012), “Kiểm định mơ hình số Z Altman dự báo thất bại doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, Số 74/2012 - Phù Kim Yến & Nguyễn Mạnh Hiệp (2014), “Mơ hình hóa rủi ro kiệt quệ tài doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 210 (II)/2014, 19-25 - Lê Đạt Chí & Phạm Hồng Chiến (2016), “Dự báo khả gặp khó khăn tài cho công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh”, Tạp chí phát triển kinh tế, Số 27(3)/2016 Tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu 1,137 quan sát hàng năm 167 doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.Hồ Chí Minh từ 2006–2014 Tác giả đưa biến tài vào mơ hình hồi quy, sau bổ sung biến kinh tế vĩ mơ thị trường vào mơ hình Kết nghiên cứu cho thấy biến tài kết hợp thông tin vĩ mô thị trường giúp gia tăng mức độ xác việc dự báo tình trạng gặp khó khăn tài doanh nghiệp, biến kinh tế vĩ mơ có tác động mạnh Các nghiên cứu nước nước kiệt quệ tài có ý đáng kể đến mơ hình dự báo tình trạng kiệt quệ tài doanh nghiệp Thay xây dựng mơ hình có khả dự báo tốt, tác giả xem xét nhân tố tác động đến kiệt quệ tài hai khía cạnh doanh nghiệp có kiệt quệ tài doanh nghiệp khơng có kiệt quệ tài chính, từ xác định yếu tố tác động đến tình trạng kiệt quệ tài cho cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 đến 2016 Tác giả dựa vào mơ hình hồi quy logit nghiên cứu gốc Tinoco Wilson (2013) với việc lựa chọn biến phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam để thiết kế mơ hình nghiên cứu nhằm xem xét tác động yếu tố đến kiệt quệ tài doanh nghiệp 11 Nhó m biến Tên biến Cách tính Lý chọn biến Khả khoản (Tài sản nhanh-Nợ ngắn hạn)/Chi phí hoạt động hàng ngày Tài sản nhanh=TS ngắn hạn – HTK Chi phí hoạt động hàng ngày = (Doanh số – EBITDA)/365 Thu nhập trước thuế, lãi vay EBITDA/ Chi phí lãi vay Xem xét độ dài thời gian mà doanh nghiệp sử dụng nguồn tài sản có tính khoản để trang trải cho chi phí hoạt động kinh doanh ngày chưa tính khấu hao doanh nghiệp Khả tốn lãi vay Quy mơ doanh nghiệp Biến số thị trườn g Giá trị vốn hóa thị trường doanh nghiệp tổng nợ Lạm phát Biến số kinh tế vĩ mô Lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn năm Ln(Giá trị vốn hóa thị trường doanh nghiệp/ Vốn hóa thị trường VNINDEX) Giá trị vốn hóa thị trường doanh nghiệp/ Tổng nợ Lạm phát =(CPIt/CPIt1)-1 Lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn năm Xem xét lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao có đảm bảo lãi vay khoản nợ hay không Dựa vào mối quan hệ giá cổ phiếu đến kiệt quệ tài chính, biến quy mơ mang tính chất bổ sung cho mơ hình Thước đo đánh giá khả chịu đựng tình trạng kiệt quệ tài cơng ty thơng qua sụt giảm giá trị tài sản trước khoản nợ vượt giá trị tài sản công ty Sự tác động lạm phát đến ngành ngân hàng, từ gián tiếp tác động đến lưu thơng dòng vốn kinh tế Biến lãi suất có khả ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua cấu trúc vốn Kỳ vọng dấu (-) (-) (-) (-) (+) (+) 2.5 ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 2.5.1 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến Đa cộng tuyến tượng tồn mối quan hệ mức độ cao biến độc lập (biến giải thích) Để phát hiện tượng này, ta dựa vào hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) Thông thường VIF > 10 xảy đa cộng tuyến 12 2.5.2 Ƣớc lƣợng mơ hình Luận văn sử dụng mơ hình hồi quy logit để phân tích yếu tố tác động đến kiệt quệ tài doanh nghiệp Mơ hình sử dụng phương pháp nội suy để kiểm định mơ hình độ trễ năm (t-1) năm (t-2) với hiệu ứng cố định (fixed effect) kiểm soát yếu tố ngành 2.5.3 Đo lƣờng độ phù hợp mô hình Trong mơ hình hồi quy Logit, để kiểm định độ phù hợp tổng quát ta dùng kiểm định Chi-square để kiểm định hệ số mơ hình giả thuyết β0 = β1 = = βk = Khi xác suất để kiện xảy (Y=1) hay không xảy (Y=0) nhau, dự đốn khơng ý nghĩa 2.5.4 Kiểm định khác biệt Kiểm định t-test trung bình hai mẫu sử dụng với mục đích xem xét biến nghiên cứu có khác biệt có hai nhóm quan sát có kiệt quệ khơng có kiệt quệ, nghĩa biến nghiên cứu có khả tạo kiệt quệ tài hay khơng Với giả thiết H0: Biến (i) khơng có khác biệt hai nhóm quan sát doanh nghiệp có kiệt quệ tài doanh nghiệp khơng có kiệt quệ tài Với (i) biến từ đến mơ hình nghiên cứu Nếu p-value|z| Khả đáp ứng NVTC dòng tiền từ HĐKD z-Statistic P>|z| Đòn bẩy tài z-Statistic P>|z| Khả khoản z-Statistic P>|z| Khả tốn lãi vay z-Statistic P>|z| Quy mơ doanh nghiệp z-Statistic P>|z| Giá trị vốn hóa TT tổng nợ z-Statistic P>|z| Lạm phát z-Statistic P>|z| Lãi suất TPCP kỳ hạn năm z-Statistic P>|z| LR chi2(9) Prob > chi2 Số quan sát Mơ hình độ trễ (t-1) (t-1) -1.14 1.16 0.003 -2.63 Mơ hình độ trễ (t-2) (t-1) -0.904 1.21 0.041 -0.709 (t-2) -12.77 -2.05 0.04 -2.92 -0.89 0.023 9.41 3.57 0.000 -14.38 0.32 0.056 7.24 2.55 0.011 -1.06 2.11 0.035 9.31 -0.68 0.496 -5.61 -4.3 0.037 -0.942 -2.02 0.044 -2.08 -3.93 0.014 4.33 3.01 0.132 2.08 -2.67 0.008 6.28 0.56 0.057 69.58 0.0000 271 -1.60 0.110 -0.81 -1.27 0.205 -0.14 -2.61 0.009 -2.77 1.73 0.083 49.35 1.95 0.051 7.08 -2.52 0.012 0.68 0.498 -1.21 1.14 0.255 -6.30 1.03 0.305 -2.83 -0.94 0.346 49.89 1.46 0.146 7.79 -2.27 0.023 65.87 0.0000 212 18 Trong luận văn này, tác giả thực hồi quy với biến trễ giai đoạn để xem xét tác động biến đến khả kiệt quệ hay phá sản năm trước (năm t-1) với năm quan sát kiệt quệ tài doanh nghiệp, hai năm trước (năm t-2) theo mơ hình gốc Tinoco Wilson (2013) Dựa vào kết hồi quy mơ hình bảng 3.8, ta thấy hầu hết biến có ý nghĩa thống kê với kỳ vọng dấu mơ hình năm (t-1) ngoại trừ biến giá trị vốn hóa thị trường doanh nghiệp tổng nợ lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn năm Ngược lại, mơ hình ước lượng với độ trễ năm (t-2) có ba biến khả sinh lời, khả đáp ứng nghĩa vụ tài dòng tiền từ hoạt động kinh doanh biến lãi suất trái phiếu phủ có ý nghĩa thống kê với kỳ vọng dấu Kết ước lượng trình bày cụ thể mục 3.6 Thảo luận kết hồi quy 3.4 KIỂM ĐỊNH ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH Giả thuyết H0: β0=β1 =β2 =β3 =β4 =β5 =β6 =β7 =β8 =β9 = Hồi quy Binary Logistic dùng kiểm định Chi-square để kiểm định hệ số mơ hình Với Chi-square = 38.87, p-value = 0.000 |z| 0.006 -0.188 1.24 0.042 -0.513 0.93 0.352 Khả đáp ứng -0.183 -0.95 0.033 -0.164 0.31 0.056 -0.116 -0.28 0.782 2.47 0.014 1.104 2.13 0.033 (t-1) Dy/dx Khả sinh lời z -0.181 1.22 P>|z| NVTC dòng tiền từ HĐKD Đòn bẩy tài Khả 0.654 3.01 0.003 0.939 -0.022 -0.38 0.049 -0.005 -0.11 0.051 0.044 0.74 0.460 -0.104 -2.77 0.006 -0.318 -4.45 0.000 -0.161 -1.97 0.049 doanh -0.145 -3.36 0.001 -0.168 -2.60 0.009 -0.219 -2.66 0.008 1.74 0.081 -0.202 0.67 0.504 khoản Khả tốn lãi vay Quy mơ nghiệp Giá trị thị trường -0.165 2.77 0.141 -0.217 DN tổng nợ Lạm phát 0.328 -2.82 0.005 3.984 2.46 0.014 3.148 2.00 0.045 Lãi suất TPCP 0.437 0.57 -3.23 0.001 1.799 -2.33 0.020 0.568 1.478 Phương pháp đo lường hiệu ứng cận biên (marginal effects) sử dụng để diễn giải cho kết hồi quy Khi giá trị biến khả sinh lời xử lý giá trị đột biến qua hàm lượng giác TANH tăng thêm đơn vị xác suất để cơng ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài sụt giảm trung bình 22 gần 18.1%, điều kiện biến độc lập khác giữ cố định mức giá trị trung bình Tương tự ta diễn giải cho biến lại Qua ta thấy biến số tài tác động mạnh đến thay đổi khả rơi vào kiệt quệ tài doanh nghiệp, cụ thể biến đòn bẩy tài với mức thay đổi 65.4% Tiếp theo ảnh hưởng biến vĩ mơ lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn năm làm xác suất rơi vào kiệt quệ tài thay đổi 43.7% lạm phát làm thay đổi 32.8% CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ 4.1 ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY - Quan tâm đến đòn bẩy tài doanh nghiệp, cân đối cấu trúc vốn, sử dụng đòn bẩy tài cách hợp lý - Chú trọng đến khả sinh lời khả tạo tiền từ hoạt động kinh doanh, lựa chọn định sản xuất kinh doanh hiệu đem lại khả sinh lời cao cho doanh nghiệp - Chú ý đến tình hình khả khoản khả toán lãi vay doanh nghiệp 4.2 ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƢ - Cân nhắc yếu tố quy mô doanh nghiệp trước đưa định đầu tư, nên lựa chọn doanh nghiệp có quy mơ vừa - Cẩn thận với doanh nghiệp sử dụng nợ nhiều đặc biệt nợ ngắn hạn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Lưu ý thêm đến khả toán doanh nghiệp trước định cho vay thêm hay tiếp tục cung cấp nguồn hàng lớn cho doanh nghiệp - Xem xét tổng quan tất yếu tố liên quan để tránh trường hợp bỏ qua hội đầu tư có lời 23 4.3 ĐỐI VỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH - Kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất - Hạn chế khả vay doanh nghiệp sử dụng nợ mức - Hỗ trợ sách, pháp lý tạo điểu kiện việc khuyến khích khởi nghiệp mua bán, sáp nhập nhằm tăng quy mô doanh nghiệp 4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu sau cần mở rộng mẫu nghiên cứu, xem xét thêm công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Luận văn chưa đề cập đến yếu tố quản lý, yếu tố người yếu tố thông tin mô hình nghiên cứu KẾT LUẬN Với nội dung trình bày bốn chương, mục tiêu cốt lõi đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu đạt kết định: Hệ thống hóa số sở lý luận thực nghiệm kiệt quệ tài Thiết kế nghiên cứu, phân tích kết nghiên cứu, đưa mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Kết kiểm định mơ hình, kiểm định khác biệt để khẳng định yếu tố nghiên cứu mơ hình có khác doanh nghiệp có kiệt quệ khơng có kiệt quệ, nghĩa yếu tố mà mơ hình nghiên cứu tạo kiệt quệ tài Luận văn thơng qua đo lường hiệu ứng cận biên để diễn giải cho tác động biến nghiên cứu đến kiệt quệ tài doanh nghiệp Trong 24 tác động đáng kể biến tài (đặc biệt yếu tố đòn bẩy tài chính) biến vĩ mô (bao gồm yếu tố lạm phát lãi suất trái phiếu phủ) đến kiệt quệ tài doanh nghiệp Yếu tố thị trường yếu tố có ảnh hưởng yếu tố quan sát Trên sở kết nghiên cứu, đề xuất số hàm ý mặt sách doanh nghiệp nên có cấu sử dụng nợ hợp lý, cân nhắc định hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo khả sinh lợi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ý đến tình hình khoản, khả toán lãi vay doanh nghiệp Đối với nhà đầu tư, tác giả đưa số khuyến nghị trước đầu tư vào doanh nghiệp cần xem xét quy mô doanh nghiệp, cấu sử dụng nợ doanh nghiệp, khả tốn nghĩa vụ tài doanh nghiệp trước đưa định đầu tư Tuy nhiên, nhà đầu tư nên phân tích kỹ khả sinh lời doanh nghiệp để tránh trường hợp hội đầu tư tốt Luận văn đưa vài khuyến nghị cho nhà hoạch định sách việc ổn định lãi suất, kiềm chế lạm phát, đưa sách phù hợp để hạn chế việc sử dụng nợ mức mà khơng đem lại hiệu quả, khuyến khích khởi nghiệp, tạo điều kiện pháp lý để doanh nghiệp gia tăng quy mô thông qua việc mua bán sáp nhập, từ giúp cơng ty hạn chế rơi tình trạng kiệt quệ tài Tuy nhiên, thời gian có hạn khả tiếp cận thực tế hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, cụ thể yếu tố quản lý yếu tố thông tin chưa đưa vào mơ hình nghiên cứu việc nghiên cứu dừng lại cơng ty phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tác giả mong nhận quan tâm góp ý q thầy để luận văn hoàn thiện Khoa Quản lý chuyên ngành Đã kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu : - Nội dung nghiên cứu: Các nhân tố. .. trạng kiệt quệ tài cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Trong năm vừa qua Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh thơng báo đưa loạt cổ phiếu niêm yết vào diện cảnh báo... có kiệt quệ tài chính, từ xác định yếu tố tác động đến tình trạng kiệt quệ tài cho cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu xem xét tác động ba nhóm nhân tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến kiệt quệ tài chính tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến kiệt quệ tài chính tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay