Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ MINH HIỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay nói chung cho vay trung dài hạn nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Cho vay trung dài hạn khơng có vai trò quan trọng ngân hàng, mà có vai trò quan trọng doanh nghiệp kinh tế Đây khoản vay có khối lượng vốn lớn, thời hạn vay dài, việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, trị xã hội, cơng nghệ, văn hóa…,và yếu tố chủ quan nội DN, cho vay trung dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng Hậu rủi ro tín dụng thường gây ảnh hưởng xấu ngân hàng tăng chi phí, giảm thu nhập, làm xấu tình hình tài uy tín ngân hàng Nếu RRTD mức độ lớn làm phát sinh rủi ro trầm trọng khả toán, tạo nên hiệu ứng dây chuyền bất lợi cho hệ thống ngân hàng Do đó, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị RRTD phù hợp hiệu nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy Trong năm qua, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều biến động Sự khủng hoảng, suy thoái gây nhiều ảnh hưởng đến ngành kinh tế hoạt động thị trường Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại bối cảnh ln phải đối mặt với khó khăn rủi ro tiềm ẩn Từ năm 2015 đến nay, việc xử lý nợ xấu vấn đề nóng hệ thống NHTM mà tất ngân hàng phải đối mặt, tìm cách xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro… Từ vấn đề nghiên cứu kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn thật trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu Mặc khác, năm 2017, NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thành công việc giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 2%, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu vào năm 2020, ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất, BIDV Việt Nam nói chung BIDV CN Đà Nẵng nói riêng tiếp tục củng cố hoàn thiện biện pháp kiểm soát RRTD làm sở tảng phát triển bền vững Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu • Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM • Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng • Đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng Từ mục tiêu trên, luận văn giải vấn đề, câu hỏi đặt sau: - Nội dung cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM gì? Để đánh giá kết cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN phải dựa vào tiêu chí nào? - Thực trạng kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng diễn nào? Có kết hạn chế gì? - BIDV CN Đà Nẵng cần triển khai giải pháp nhằm kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN NHTM thực tiễn kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN BIDV CN Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: • Về nội dung nghiên cứu: Do RRTD vấn đề rộng phức tạp Trong phạm vi đề tài này, tập trung vào nghiên cứu kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN mà không bao gồm tồn cơng tác quản trị RRTD • Về khơng gian: Đề tài nghiên cứu nội dung BIDV CN Đà Nẵng • Về thời gian: Thực trạng kiểm sốt RRTD phân tích khoảng thời gian từ năm 2015-2017 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Thứ nhất, sử dụng phương pháp khảo cứu tài liệu: Để tổng hợp hệ thống hoá sở lý thuyết hệ thống văn pháp quy Nhà nước nghiên cứu khoa học để phân tích, làm rõ lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM - Thứ hai, phương pháp điều tra, thu thập số liệu: Việc thu thập liệu từ nguồn liệu thứ cấp công bố BIDV Việt Nam BIDV CN Đà Nẵng thơng tin, sách liên quan… thông qua phương tiện thông tin đại chúng Từ đó, tạo nguồn liệu để làm sở cho phân tích sau - Thứ ba, sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: Dựa nguồn liệu thu thập để phân tích thực trạng, làm rõ thành cơng hạn chế cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn với khách hàng DN BIDV CN Đà Nẵng nhằm rút kết luận đề xuất Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu • Góp phần hệ thống hóa, phân tích sâu số vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM • Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng, làm rõ kết hạn chế, đồng thời nghiên cứu giải pháp để hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng DN Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM Chương 2: Thực trạng kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị hồn thiện kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng a Khái niệm cho vay b Phân loại cho vay 1.1.2 Doanh nghiệp phân loại cho vay trung dài hạn doanh nghiệp a Doanh nghiệp b Phân loại cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.1.3 Đặc điểm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp - Giá trị khoản vay lớn - Thời hạn đầu tư dài - Rủi ro cao - Lãi suất cao 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng “Rủi ro tín dụng hoạt động NH tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động NH tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn vào tiêu thức nguyên nhân phát sinh rủi ro b Căn theo tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro c Căn vào tác động lên danh mục tín dụng 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng a Đối với ngân hàng thương mại b Đối với kinh tế c Đối với khách hàng 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm kiểm soát RRTD Kiểm soát RRTD trình ngân hàng vận dụng biện pháp, kỹ thuật, cơng cụ, chiến lược chương trình hành động để ngăn ngừa, né tránh, phân tán, giảm thiểu, trung hòa, chuyển giao, tự tài trợ nhằm giới hạn mức độ thiệt hại, kiểm soát xác suất xảy rủi ro giảm thiểu tổn thất 1.3.2 Đặc điểm kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn - RRTD cho vay trung dài hạn thường cao so với cho vay ngắn hạn - Quy mô khoản vay trung dài hạn thường lớn, nên rủi ro xảy gây tổn thất lớn - Cơng tác thẩm định tín dụng trung dài hạn phức tạp, chi phí thẩm định cao - Những nhân tố biến động mơi trường có ảnh hưởng lớn RRTD trung dài hạn kỳ hạn vay dài - Tương quan đánh đổi rủi ro sinh lời rõ ràng 1.3.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp a Né tránh rủi ro tín dụng b Ngăn ngừa rủi ro tín dụng c Giảm thiểu tổn thất d Chuyển giao rủi ro tín dụng 1.3.4 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp a Tỷ lệ nợ xấu b Tình hình biến động cấu dư nợ c Tỷ lệ xóa nợ ròng d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp a Nhân tố bên b Nhân tố bên CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu TMCP Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Bối cảnh kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng b Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Bảng 2.1 Kết kinh doanh BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2015- 2017 Chỉ tiêu I Tổng vốn huy động Theo kỳ hạn - Ngắn hạn - Trung dài hạn Theo đối tượng - Định chế tài - DN - Cá nhân II Dư nợ cuối kỳ Theo kỳ hạn - Ngắn hạn - Trung dài hạn Theo đối tượng - Định chế tài - DN - Cá nhân III.Chênh lệch thu chi Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2016/2015 ST % 3.692 3.337 3.948 -355 -9,6 3.470 2.962 2.721 -508 -14,6 222 375 1.227 153 69,0 796 571 942 -225 -28,2 1.036 860 830 -176 -17,1 1.860 1.906 2.176 46 2,5 2.190 2.598 2.709 408 18,6 ĐVT: tỷ đồng 2017/2016 ST % 611 18,3 -241 -8,2 852 227,2 371 -30 270 111 64,9 -3,4 14,1 4,3 894 846 1.214 1.296 1.752 1.495 -48 456 -5,4 35,1 368 -257 43,5 -14,6 1.957 2.310 2.340 233 288 369 104 109 123 353 55 18,0 23,6 4,8 30 81 14 1,3 28,5 12,8 (Nguồn: Báo tổng kết BIDV Đà Nẵng năm 2015, 2016, 2017) Hoạt động huy động vốn Qua bảng số liệu 2.1 ta thấy tổng nguồn vốn huy động chi nhánh năm 2016 sụt giảm 9,6% so với năm 2015 đến 31/12/2017 tăng 18,3% so với năm 2016 Trong đó, nguồn vốn huy động từ DN sụt giảm; nguồn vốn huy động từ dân cư ổn định tăng trưởng qua năm, năm 2017 tăng gần 14% so với năm 2016 chiếm tỷ trọng 50% tổng nguồn vốn chi nhánh Chi nhánh huy động chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn, tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn tổng nguồn vốn chiếm tỷ trọng thấp dần cải thiện 11 sản xuất, kinh doanh thương mại đặc biệt quan tâm đặc thù lĩnh vực có nhiều biến động, đặc biệt khoản vay trung dài hạn doanh nghiệp, đòi hỏi NH sau cho vay phải theo sát, nắm vững tình hình sử dụng vốn vay sở đó, đưa biện pháp quản lý phù hợp Đối tượng thường quan tâm kiểm tra không dừng lại bề mặt hồ sơ mà kiểm tra thực tế tình hình kinh doanh khách hành, tình hình thực phương án kinh doanh, thực trạng tài sản đảm bảo… 2.2.2 Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp a Sử dụng biện pháp tài sản đảm bảo nợ vay Tùy vào định hạng tín dụng mà chi nhánh yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo theo tỷ lệ bảng Bảng 2.3 Tỷ lệ tài sản đảm bảo doanh nghiệp vay vốn Định hạng tín dụng nội AAA AA A BBB 1.Tỷ lệ tài sản đảm bảo vay ngắn hạn 20% 30% 50% 70% 2.Tỷ lệ tài sản đảm bảo vay trung dài 100% 100% 100% 100% hạn b Yêu cầu doanh nghiệp vay vốn có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư Bảng 2.4 Tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án, dự án vay vốn Thời gian thành lập doanh nghiệp A.Mới thành lập B.Thành lập từ năm trở lên AAA AA A BBB BB 2015-2016 Trung Ngắn Ngắn dài hạn hạn hạn 30% 30% 30% 2017 Trung dài hạn (năm) 0 0 30% 15% 17% 20% 25% 30% 0 0 30% ≤5 6-7 ≥7 40% 50% 60% 20% 20% 25% 30% 40% 25% 25% 30% 35% 50% 30% 30% 35% 40% 60% Biện pháp yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh dự án chi nhánh áp 12 dụng thường xuyên dự án đầu tư c.Sử dụng biện pháp tài Chi nhánh sử dụng biện pháp tài lãi suất hạn, phí cấu nợ thỏa thuận ký kết hợp đồng tín dụng 2.2.3 Các biện pháp giảm thiểu tổn thất cho vay trung dài hạn doanh nghiệp a Phân loại nợ lập quỹ dự phòng rủi ro Căn vào kết xếp hạng, khoản nợ khách hàng phân loại vào nhóm nợ tương ứng bảng 2.5 Bảng 2.5 Bảng phân loại nợ theo định hạng tín dụng Xếp hạng khách hàng theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội AAA,AA,A BBB,BB B,CCC,C C D Phân loại nhóm nợ Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Việc trích dự phòng rủi ro thực theo quý vào ngày 15 tháng quý Riêng quý hàng năm trích vào ngày 15/12 b Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng Thực nâng lãi suất cho vay số lĩnh vực RRTD cao bất động sản sở lãi suất sàn theo đạo BIDV giảm lãi suất cho vay số lĩnh vực ưu tiên theo đạo Chính Phủ BIDV c Sử dụng biện pháp giảm dần dư nợ vay Để hạn chế RRTD phát sinh tương lai, Chi nhánh áp dụng biện pháp giảm dần dư nợ vay số doanh nghiệp có hạn mức 40 tỷ đồng, kinh doanh thua lỗ hai năm liên tiếp Việc áp dụng biện pháp giảm dần dư nợ vay nhìn chung Chi nhánh áp dụng có hiệu 13 2.2.4 Các công cụ chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp a Yêu cầu doanh nghiệp vay vốn mua bảo hiểm b Thực bán nợ Đây biện pháp Chi nhánh sử dụng nhiều giai đoạn trước năm 2015 nhằm mục đích bán khoản nợ xấu Tuy nhiên từ năm 2015 đến nay, Chi nhánh thực bán nợ hạn cho Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga, khoản nợ nhóm Mục đích việc bán nợ nhằm giảm giới hạn tín dụng Chi nhánh c Sử dụng biện pháp bảo lãnh bên thứ ba Đặc thù tài sản đảm bảo doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh hầu hết máy móc thiết bị, nhà làm việc… không đủ để đảm bảo cho dư nợ vay vốn Chi nhánh Do đó, Chi nhánh yêu cầu cá nhân, tổ chức dùng tài sản để bảo lãnh cho doanh nghiệp Nhìn chung, việc sử dụng biện pháp Chi nhánh thực tốt Tuy nhiên, Chi nhánh cho vay toán trước tiền mua vật tư hàng hóa mà khơng u cầu bên hưởng thụ phải có bảo lãnh ứng trước, hợp đồng thi công, mua bán vật tư doanh nghiệp vay vốn khơng có bảo lãnh thực hợp đồng dễ dẫn đến bên đối tác doanh nghiệp vay vốn khơng thực tốn, chậm toán tự ý hủy hợp đồng kinh tế d Đa dạng hóa nhằm phân tán rủi ro Chi nhánh thực cho vay nhiều đối tượng khách hàng, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác Khơng tập trung q nhiều vào lĩnh vực, khách hàng nào, để tránh biến động cách bất ngờ khách hàng 2.3 THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV CN ĐÀ NẴNG 14 2.3.1 Thực trạng biến động cấu nhóm nợ Bảng 2.6.Biến động cấu nhóm nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ Số tiền trọng ĐVT: Tỷ đồng, % Năm 2016 Số Tỷ tiền trọng Năm 2017 Số Tỷ tiền trọng Tổng dư nợ cho vay 1.190 100 1.634 100 1.374 100 trung dài hạn DN Nợ nhóm 1.157 97,3 1.583 96,9 1.346 98 Nợ nhóm 13 1,1 34 17 1.14 Nợ nhóm 0 0 0 Nợ nhóm 0 0 0 Nợ nhóm 20 1,6 17 1,1 11 0.80 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017) Qua năm từ 2015-2017, tỷ trọng nợ nhóm ln chiếm cao tổng dư nơ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghệp (Năm 2017 chiếm đến 98% ) Tỷ trọng nợ nhóm 2, nhóm có biến động nhẹ, nợ nhóm khơng phát sinh.Năm 2015 nợ nhóm chiếm 1,1 %, nhóm chiếm 1,6% đến năm 2017, tỷ trọng 1,14% 0,8%.Tỷ trọng nhóm nợ từ đến có giảm cho thấy biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng có phát huy hiệu 2.3.2 Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Bảng 2.7 Cơ cấu nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ĐVT: Tỷ đồng, % Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Cơ cấu nợ xấu Nợ xấu Tỷ trọng Nợ xấu Tỷ trọng Nợ xấu Tỷ trọng Tổng 20 100 17 100 11 100 Nợ nhóm 0 0 0 Nợ nhóm 0 0 0 Nợ nhóm 20 100 17 100 11 100 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017) 15 Nhìn vào bảng số liệu 2.7 cho thấy cấu nợ xấu Chi nhánh khơng tốt, nợ nhóm chiếm tỷ trọng 100% vào năm 2015, 2016,2017 Đây nợ xấu có mức độ rủi ro tín dụng cao nhất, có khả vốn Tuy nhiên, khoản nợ xấu nợ xấu từ năm trước 2015 để lại khoản nợ có tài sản đảm bảo, doanh nghiệp hoạt động nên Chi nhánh tiếp tục thực biện pháp thu hồi nợ Đây khoản nợ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng công nghiệp chế biến Đối với doanh nghiệp xây dựng, tài sản chấp văn phòng làm việc hình thành đất thuê, xa trung tâm thành phố nên tính khoản thấp, Chi nhánh không bán tài sản đảm bảo mà phải thực kiện tòa để thu hồi nợ Đối với doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, tài sản đảm bảo máy móc thiết bị Do cơng tác kiểm tra tài sản động sản Chi nhánh thực định kỳ 12 tháng /1 lần nên tài sản đảm bảo bị hư hỏng, giá trị lại thấp Do vậy, Chi nhánh phải dùng quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp phần nợ xấu Như vậy, xét góc độ kiểm sốt rủi ro tín dụng, nợ xấu Chi nhánh không thu hồi công tác triển khai biện pháp tài sản đảm bảo có điểm chưa tốt dẫn đến tài sản đảm bảo bị hỏng, tính khoản thấp 2.3.3 Tỷ lệ xóa nợ ròng Bảng 2.8 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 2016/2015 ST % 2017/2016 ST % Giá trị khoản xóa nợ 0,45 1,8 1,35 300 -0,8 -44,44 ròng 1,190 1,634 1,374 444 37,3 -260 -15,91 Tổng dư nợ 0,04 0,11 0,07 0,07 -0,04 Tỷ lệ xóa nợ ròng (%) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017) 16 Tỷ lệ xóa nợ ròng qua năm có nhiều biến động năm 2016 tỷ lệ cao 0,11%, sang đến năm 2017 tỷ lệ 0,07% Điều cho thấy năm 2017, Chi nhánh kiểm soát chất lượng tín dụng tốt Nguyên nhân chủ yếu Chi nhánh sàng lọc tốt khách hàng số khách hàng kinh doanh hiệu giảm dần dư nợ vay Chi nhánh Đặc biệt, Chi nhánh áp dụng chủ yếu biện pháp giảm dần dư nợ vay, yêu cầu chấp 100% tài sản, vốn tự có tham gia tối thiểu 30% 2.3.4 Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro cho vay trung dài hạn doanh doanh nghiệp Bảng 2.9 Tỷ lệ trích dự phòng khoản vay trung dài hạn DN Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Trích dự phòng 11,5 13,9 13,4 Tổng dư nợ 1,190 1,634 1,374 Tỷ lệ trích dự phòng (%) 0.97 0.85 0.98 Từ bảng số liệu ta thấy tỷ lệ trích lập dự phòng chi nhánh giảm năm 2016 tăng lên năm 2017.Nguyên nhân chi nhánh giảm khoản nợ không thu hồi cách xử lý từ quỹ dự phòng rủi ro Nhìn chung, qua đánh giá tiêu dự phòng rủi ro, cho thấy tỷ lệ trích dự phòng rủi ro Chi nhánh chưa ổn định, nguy tổn thất tín dụng Chi nhánh có khả xảy 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KH DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 2.4.1 Kết đạt Thứ nhất, Sàn lọc, lựa chọn nhiều khách hàng tốt vay giúp cho hoạt động tín dụng tăng trưởng mạnh chất lượng tín dụng đảm bảo tầm kiểm soát Thứ hai, Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn 17 doanh nghiệp tương đối thấp mức BIDV trung ương quy định Bên cạnh BIDV Đà Nẵng có nhiều nỗ lực việc thu hồi nợ xấu Thứ ba,Trách nhiệm cá nhân, phận tham gia vào qui trình cho vay phân định rõ ràng, phận chun mơn hóa sâu theo chức nhiệm vụ Điều đảm bảo tính khách quan, độc lập từ khâu thẩm định, đề xuất phê duyệt cho vay đến khâu giải ngân, qua ngăn ngừa RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Thứ tư, Trích lập dự phòng RRTD dựa tiêu chí tiên tiến phân loại nợ: Việc phân loại Chi nhánh chủ yếu thực theo QĐ 493 NHNN Đây cách thức phân loại nợ theo phương pháp định lượng sở đánh giá tồn diện doanh nghiệp thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội Cách thức phân loại nợ giúp cho Chi nhánh đánh giá RRTD doanh nghiệp cách tồn diện, qua xác định xác dự phòng rủi ro tín dụng cần phải trích 2.4.2 Những mặt tồn Thứ nhất, BIDV Đà Nẵng chưa xây dựng sách tín dụng riêng phù hợp với địa bàn Đà Nẵng mà chủ yếu áp dụng sách, qui định BIDV Thứ hai, Chi nhánh chưa đưa giới hạn an tồn để kiểm sốt rủi ro tín dụng lĩnh vực có rủi ro cao, dẫn đến dư nợ vay tập trung vào số ngành, số doanh nghiệp lớn Thứ ba, Việc triển khai biện pháp đảm bảo tài sản phòng ngừa rủi ro tín dụng nhiều hạn chế Thứ tư, Việc kiểm tra giám sát vốn vay, xác định giới hạn tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng, chưa sát với tình hình thực tế 18 Nguyên nhân tồn a Ngun nhân bên ngồi - Mơi trường pháp lý thay đổi chế sách Mơi trường pháp lý Việt Nam chưa đồng bộ, chưa ổn định, nhiều chồng chéo, bất cập nên ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng - Thị trường bất động sản gặp khó khăn kéo theo nhiều khó khăn cho cơng tác xử lý rủi ro tín dụng - Sự cạnh tranh NHTM địa bàn gây nhiều khó khăn việc áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng b Nguyên nhân bên Hệ thống thông tin: Cán quan hệ khách hàng phải tự thu nhập thông tin thông qua mối quan hệ cá nhân chủ yếu nên vất vả, hiệu khơng cao Bản thân cán lệ thuộc nhiều vào số liệu khách hàng cung cấp mà chưa chủ động thời gian phương tiện tìm kiếm thơng tin Phòng Quản lý rủi ro chưa phát huy hiệu Việc tư vấn cho giám đốc chi nhánh thực biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng hạn chế, chưa xây dựng sách tín dụng riêng cho Chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế Chi nhánh mà chủ yếu thực theo đạo, sách BIDV trung ương Thông tin phục vụ cho công tác định giá hạn chế Hầu hết hợp đồng mua bán qua cơng chứng có giá khơng sát với thực tế người dân kê khai thấp giá trị thực tế để giảm số tiền nộp thuế trước bạ sang tên, thuế thu nhập Trình độ cán quan hệ khách hàng hạn chế Trình độ đội ngũ cán quan hệ khách hàng chưa đồng 19 đều, chưa đào tạo cách đầy đủ có hệ thống Tâm lý ỷ lại vào tài sản đảm bảo Hầu hết định cho vay, cán quan hệ khách hàng thường đánh giá cao tài sản đảm bảovà xem nguồn thu nợ hữu hiệu, côngcụ chống đỡ cuối có rủi ro xảy Nhưng việc bán tài sản đảm bảo để thu hồi vốn cho vay phức tạp kéo dài giá trị tài sản sau lý thu thường thấp giá trị định giá ban đầu Ứng dụng công nghệ vào cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hạn chế Chưa ước tính tổn thất cho vay DN cách xác, chưa áp dụng cơng nghệ vào việc quản lý cán quan hệ thực cơng việc tác nghiệp cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.1.2 Định hướng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 3.2.1 Các khuyến nghị nhằm né tránh rủi ro 20 Thứ nhất, Định hướng công tác phát triển khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay trung dài hạn Tập trung phát triển tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp xếp hạng từ A trở lên, giảm tỷ trọng dư nợ khách hàng có định hạng BB Thứ hai, Hồn thiện tiêu chí cho vay bất động sản tín chấp Đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản, Chi nhánh yêu cầu phải có tài sản đảm bảo tối thiểu 100% dư nợ vay vốn, phải có tối thiểu 30% vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh Đối với DN đủ điều kiện cho vay tín chấp DN tài sản đảm bảo, chi nhánh yêu cầu DN chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện cho vay tín chấp khơng tài sản đảm bảo, Chi nhánh nên thỏa thuận với doanh nghiệp điều khoản bổ sung hợp đồng tín dụng tài sản đảm bảo DN bị xuống hạng tín dụng Thứ ba, Bổ sung điều khoản hạn chế rủi ro tín dụng hợp đồng tín dụng - Đối với điều khoản bổ sung tài sản đảm bảo, Chi nhánh thêm vào hợp đồng trường hợp phải bổ sung tài sản đảm bảo DN bị xuống hạng thấp hơn, tài sản đảm bảo DN bị xuống giá - Đối với điều khoản thu nợ trước hạn, điều khoản cam kết Chi nhánh cần bổ sung trường hợp thu nợ trước hạn tài sản đảm bảo DN không đáp ứng qui định ngân hàng - Đối với điều khoản giảm dần dư nợ vay, Chi nhánh bổ sung ngân hàng cho vay giảm dần dư nợ vay DN kinh doanh thua lỗ 21 Ngân hàng xem xét cho vay vào phương án sản xuất kinh doanh có hiệu đồng thời vào số tiền trả nợ vay DN Thứ tư, Đánh giá giới hạn tín dụng khách hàng định kỳ tối thiểu tháng lần Tối thiểu tháng lần xét thấy có dấu hiệu DN không thực cam kết hợp đồng tín dụng, Chi nhánh nên có đánh giá tình hình sử dụng vốn vay ngân hàng, tính tốn vật tư đảm bảo Trường hợp phát doanh nghiệp dư thừa giới hạn tín dụng, cán quan hệ khách hàng đề nghị xác định lại giới hạn tín dụng cho phù hợp Thứ năm, Hoàn thiện công tác thu thập thông tin để định giá tài sản đảm bảo Giá tài sản đảm bảo cần định giá xác, sát với giá thị trường 3.2.2 Các khuyến nghị nhằm hạn chế giảm thiểu rủi ro Thứ nhất, Thuê tổ chức chuyên định giá tài sản đảm bảo Áp dụng lĩnh vực khó định thủy điện, tàu thuyền khách sạn… Thứ hai, Thực định giá lại tài sản kịp thời tài sản đảm bảo giảm giá Tổ chức định giá lại tài sản đảm bảo tài sản đảm bảo giảm giá định giá tài sản đảm bảo theo định kỳ 12 tháng/ lần Thứ ba, Tăng cường kiểm tra tài sản đảm bảo động sản Để phát kịp thời trường hợp hư hỏng, mát tài sản, định giá lại tài sản hư hỏng, đồng thời thu nợ trước hạn tương ứng với phần giá trị tài sản đảm bảo bị giảm 22 Thứ tư, Tư vấn khách hàng áp dụng biện pháp nhằm giảm rủi ro mức độ chấp nhận vay Một số tiêu định hạng tín dụng khắc phục cách nâng cao lực quản trị điều hành, tìm kiếm thị trường phù hợp với sản phẩm doanh nghiệp để tăng hạng cho doanh nghiệp vay vốn như: Các tiêu tài chưa đáp ứng hệ số nợ, hệ số khoản Nếu DN đáp ứng nâng hạng vay 3.2.3 Các khuyến nghị nhằm hỗ trợ cho cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh Thứ nhất, Nâng cao trình độ cán chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán làm cơng tác tín dụng Về trình độ chun mơn: Thường xun tổ chức đào tạo, cung cấp cho cán tín dụng kinh nghiệm thực tế từ khâu tìm kiếm khách hàng phân tích liệu, đào tạo các kỹ thu thập chọn lọc thông tin, kỹ đàm phán khách hàng vấn đề liên quan đến việc tuân thủ điều khoản hợp đồng tín dụng ký kết Về đạo đức nghề nghiệp ý thức tuân thủ quy trình nghiệp vụ việc thực công tác cho vay: cần quán triệt tư tưởng bng lỏng điều kiện tín dụng cạnh tranh nhằm lôi kéo khách hàng để đạt tiêu kế hoạch giao dẫn tới không đảm bảo chất lượng tín dụng Quán triệt yêu cầu cán tín dụng cần chấp hành quy trình nghiệp vụ trước, sau cho vay; không hạ thấp điều kiện hợp đồng tín dụng gây rủi ro cho ngân hàng Thứ hai, Áp dụng công nghệ cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Xây dựng phần mềm tính tốn dự phòng RRTD Tính tốn dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 23 Xây dựng phần mềm cảnh báo tài sản đảm bảo chưa định giá hạn, tài sản đảm bảo chưa kiểm tra 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN VN VÀ BIDV 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, Phát triển thị trường mua bán nợ Thứ hai, Cho phép ngân hàng thương mại có tiềm lực tài trích dự phòng rủi ro cao mức qui định 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thứ nhất, Nghiên cứu xây dựng qui trình cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng Thứ hai,Thành lập công ty mua bán nợ Thứ ba,Tăng cường tổ chức lớp đào tạo kiến thức rủi ro rín dụng KẾT LUẬN Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp vấn đề mới, nhiên vấn đề Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng quan tâm hàng đầu.Trong thời gian qua, BIDV Đà Nẵng tiến hành nhiều biện pháp, với nỗ lực, tâm cao nên đạt kết đáng kể cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn DN, góp phần nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo kinh doanh an toàn ổn định thị trường Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn DN lớn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh NH Từ việc tiếp cận lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt 24 động cho vay DN ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn DN NHTM nguyên nhân phát sinh đề khuyến nghị nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng - Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn đưa số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng thời gian tới Đây đề tài có tính phức tạp nên đánh giá, phân tích, khuyến nghị khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả luận văn mong muốn nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn đọc để luận văn có điều kiện hồn thiện thêm Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... kiểm sốt rủi ro tín dụng CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH... RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Tổng quan tình hình nghiên cứu, BIDV Đà Nẵng tổ chức các phòng tín dụng dựa trên phân loại khách hành theo quy mô, phòng quan hệ khách hành doanh nghiệp chuyên phục vụ khách hành là các doanh nghiệp. Phòng quan hệ khách hàng làm tất cả các việc liên quan đến tín dụng như tìm kiếm kh..., Thứ tư, Trích lập dự phòng RRTD dựa trên các tiêu chí tiên tiến về phân loại nợ: Việc phân loại của Chi nhánh chủ yếu được thực hiện theo QĐ 493 của NHNN. Đây là cách thức phân loại nợ theo phương pháp định lượng trên cơ sở đánh giá toàn diện về do...

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay