Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài NSNN coi huyết mạch kinh tế Xuất phát từ thực tiễn hoạt động KSC NSX có vấn đề cần đặt là: Trong năm qua hoạt động KSC NSX qua KBNN thực theo quy định luật NSNN, nhiên, số tồn tại, hạn chế Bên cạnh đó, việc phân cơng nhiệm vụ KSC hệ thống KBNN bất cập, quy trình xử lý hồ sơ, chứng từ phức tạp thông qua nhiều công chức nghiệp vụ Năm 2017 coi năm nhiều cải cách đổi hệ thống văn pháp lý liên quan đến NSNN Cụ thể đời luật NSNN năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 Từ đó, đòi hỏi hoạt động KSC NSNN qua hệ thống KBNN cần phải tiếp tục đổi hoàn thiện nhằm nâng cao tính hiệu hiệu lực Ngoài ra, việc thực Đề án “Thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua KBNN” tạo nên thay đổi cấu theo hướng tinh gọn hơn; quy trình KSC luân chuyển chứng từ nội thay đổi theo hướng tích cực Tuy nhiên, thời gian áp dụng KBNN Đông Giang ít, đội ngũ cơng chức trực tiếp làm nghiệp vụ KSC nhiều bở ngỡ, quy trình nghiệp vụ bước đầu triển khai số điểm vướng mắc phần ảnh hưởng đến hiệu công việc Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề đặt đây, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” với mong muốn thông qua lý luận thực tiễn chế KSC NSX KBNN Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để rút số giải pháp nhằm góp phần củng cố, cải cách, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động KSC NSX qua hệ thống KBNN 2 Mục tiêu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận hoạt động KSC NSX qua hệ thống KBNN, đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang, tiến hành phân tích, làm rõ mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân gây hạn chế đó, từ đưa giải pháp hồn thiện KSC NSX KBNN cấp huyện, góp phần phục vụ cơng tác quản lý, điều hành việc sử dụng kinh phí NSX địa bàn huyện mục đích, tiết kiệm có hiệu Câu hỏi nghiên cứu đặt sau: - Hoạt động KSC NSX KBNN bao gồm nội dung gì? Tiêu chí sử dụng để đánh giá kết hoạt động KSC NSX qua KBNN? - Thực trạng hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang thời gian qua diễn nào? Những kết đạt gì? Những vấn đề hạn chế nguyên nhân vấn đề đó? - Những khuyến nghị chủ yếu cần cho việc hoàn thiện hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang, tỉnh Quảng Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn hoạt động KSC NXS cụ thể KBNN Đông Giang 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động KSC NSX KBNN cấp huyện Nội dung KSC liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, phạm vi nghiên cứu luận văn đề cập đến nội dung KSC liên quan trực tiếp đến KBNN - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: + Nghiên cứu thực tiễn hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang giai đoạn 2015-2017 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp thống kê đơn giản, tổng hợp thống kê kết hợp với phương pháp so sánh đối chiếu liệu để có đánh giá, nhận định hoạt động KSC NSX KBNN Đông Giang, rút kết luận đề xuất khuyến nghị - Tổng hợp lý luận: Nghiên cứu tài liệu liên quan hoạt động KSC NSX qua KBNN luận văn Thạc sỹ bảo vệ trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, báo khoa học tạp chí, giáo trình tham khảo tác giả nước; chọn lọc, tổng hợp liên kết mặt, phận thông tin để đưa hệ thống sở lý luận hoạt động KSC NSX - Phương pháp thu thập liệu: + Thu thập liệu thứ cấp + Khảo sát ý kiến khách hàng - Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu + Phương pháp sử dụng để tổng hợp liệu nhằm phân tích nội dung chủ yếu đề tài, phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn để rút nhận xét, đánh giá mang tính khái quát cao làm bật nội dung luận văn + Thống kê, đối chiếu so sánh liệu thu thập qua năm phạm vi nghiên cứu, so sánh số qua năm, so sánh chéo với kết nghiên cứu nước để rút nhận xét chung, đánh giá Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 5.1 Ý nghĩa khoa học - Đề tài góp phần hệ thống hóa bổ sung vấn đề lý luận KSC NSX qua KBNN - Từ đó, đưa tiêu chí cụ thể việc đánh giá kết hoạt động KSC NSX qua KBNN 5.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài góp phần phân tích, đánh giá thực trạng KSC NSX KBNN Đông Giang, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế từ đưa khuyến nghị để hoàn thiện - Kế thừa kiến nghị, giải pháp luận văn trước, đồng thời tham khảo sách Nhà nước giai đoạn Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung đề tài gồm ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận Ngân sách xã kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Chương II: Thực trạng hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đơng Giang Chương III: Các khuyến nghị hồn thiện hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đơng Giang Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN 1.1 HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Ngân sách Nhà nước a Khái niệm Ngân sách Nhà nước b Vai trò Ngân sách Nhà nước c Hệ thống Ngân sách Nhà nước NSNN gồm Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương Ngân sách địa phương gồm ngân sách cấp quyền địa phương Theo quy định nay, cấu ngân sách địa phương gồm: Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung ngân sách tỉnh); Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách huyện); Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) 1.1.2 Ngân sách xã hệ thống Ngân sách Nhà nước a Khái niệm Ngân sách xã b Vị trí Ngân sách xã Hệ thống Ngân sách Nhà nước Hệ thống NSNN chỉnh thể thống bao gồm cấp ngân sách tương ứng với cấp quyền Nhà nước, NSX coi ngân sách cấp sở Chính vậy, nói NSX có vị trí quan trọng hệ thống NSNN c Vai trò Ngân sách xã Hệ thống Ngân sách Nhà nước phát triển KT-XH - Là cơng cụ tài quan trọng để quyền cấp xã thực chức năng, nhiệm vụ giao - Đảm bảo huy động, quản lý giám sát phần vốn Ngân sách Trung ương hoạt động địa bàn địa phương - NSX vững điều kiện quan trọng trình xây dựng nông thôn 1.1.3 Chi Ngân sách xã a Khái niệm chi Ngân sách xã b Đặc điểm chi Ngân sách xã - Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định pháp luật - Được quản lý điều hành theo dự toán theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan có thẩm quyền quy định - Hoạt động NSX gắn chặt với hoạt động quyền Nhà nước cấp xã - Các khoản chi NSX mang tính cấp phát khơng hồn lại - Quản lý NSX thiết phải tuân theo chu trình chặt chẽ khoa học c Nội dung chi Ngân sách xã Chi NSX gồm: Chi đầu tư phát triển chi thường xuyên 1.2 KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Tổng quan Kho bạc Nhà nước a Lịch sử đời mơ hình tổ chức Kho bạc Nhà nước giới b Hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam 1.2.2 Nguyên tắc yêu cầu kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước a Khái niệm kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước b Sự cần thiết việc kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước c Nguyên tắc kiểm soát chi, toán qua Kho bạc Nhà nước d Yêu cầu hoạt động kiểm soát chi 1.2.3 Quy trình nội dung hoạt động kiểm sốt chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước a Kiểm sốt chi theo hình thức rút dự tốn * Nội dung hoạt động kiểm soát chi bao gồm: - Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ - Tiến hành KSC - Quyết định sau KSC * Quy trình KSC Các nội dung KSC cụ thể hóa qua quy trình nghiệp vụ thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua KBNN b Kiểm sốt chi theo hình thức lệnh chi tiền * Nội dung hoạt động KSC : Hồ sơ toán lệnh chi tiền quan tài Đối với hồ sơ liên quan đến khoản chi lệnh chi tiền, đơn vị gửi hồ sơ cho quan Tài * Quy trình KSC 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước a Tiêu chí đánh giá chung - Số lượng hồ sơ KBNN giải trước hạn, hạn, hạn - Doanh số chi NSX qua KBNN - Số số tiền KBNN từ chối cấp phát, toán toán qua KSC - Chất lượng phục vụ KBNN ĐVSDNS trình KSC - Kết kiểm toán Kiểm toán Nhà nước thực kiểm tốn ĐVSDNS b Tiêu chí đánh giá riêng - Vốn đầu tư thực năm tỷ lệ vốn đầu thực so với kế hoạch vốn năm - Số dự án thực toán, tạm ứng tổng số dự án khởi công năm - Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường xuyên năm 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.3.1 Nhóm nhân tố thân Kho bạc Nhà nước - Năng lực chuyên môn đội ngũ cán làm công tác KSC - Cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơng nghệ phục vụ kiểm sốt chi - Quy trình nghiệp vụ KSC NSNN KBNN 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi - Cơ chế, sách thu chi NSX - Tổ chức máy phân cấp quản lý NSX - Trình độ phát triển KT-XH địa bàn - Chất lượng dự toán NSNN - Về ý thức chấp hành ĐVSDNS 11 Tăng cường tính cơng khai minh bạch q trình Tuy nhiên áp lực công việc cán KSC lớn, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, khối lượng công việc lớn b Tiến hành kiểm sốt chi Có thể nói rằng, chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN thời gian qua thay đổi, cải cách theo hướng tích cực Việc KSC theo dự tốn, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng chế độ, định mức, tiêu chuẩn Nhà nước quy định Tuy nhiên, q trình KSC NSX tồn số bất cập c Quyết định sau kiểm soát chi Tóm lại, cải cách, đổi thời gian qua phần nâng cao trách nhiệm u cầu trình độ chun mơn cao thi hành công vụ cán bộ, công chức hệ thống KBNN Tuy nhiên, chưa thống hình thức lưu hồ sơ, có trùng lặp việc in liệt kê chứng từ cuối ngày KSC viên kế tốn viên; dẫn đến tình trạng không đạt hiệu cao không tiết kiệm thời gian 2.2.3 Thực trạng kết hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang a Doanh số chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Đông Giang Qua Bảng 2.2 Doanh số chi NSX giai đoạn 2015-2017, cho thấy chi NSX địa bàn huyện Đông Giang tăng qua năm Cụ thể, chi NSX tăng từ 70.332 triệu đồng năm 2015 lên 88.422 triệu đồng năm 2017, tăng 18.090 triệu đồng tương ứng với 26% Từ phân tích cho thấy chi NSX giai đoạn 2015-2017 tăng qua năm, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn 12 Bảng 2.2: Doanh số chi NSX giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng chi 70.332 74.160 88.422 1.1 Chi NSNN 70.266 73.160 86.066 1.1.1 Chi đầu tư 15.991 15.261 1.1.2 Chi thường xuyên 54.275 57.944 70.534 Chi chuyển nguồn 66 1.000 2.356 1.2 15.532 (Nguồn báo cáo KBNN Đông Giang) Qua Bảng 2.2 Doanh số chi NSX giai đoạn 2015-2017, cho thấy chi NSX địa bàn huyện Đông Giang tăng qua năm Cụ thể, chi NSX tăng từ 70.332 triệu đồng năm 2015 lên 88.422 triệu đồng năm 2017, tăng 18.090 triệu đồng tương ứng với 26% b Số lượng hồ sơ giải trước hạn, hạn, hạn Bảng 2.3: Kết giải hồ sơ KSC NSX mặt tiến độ ĐVT: % Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tổng số hồ sơ 100% 100% 100% Số hồ sơ giải trước hạn 20.6% 21.2% 18.3% Số hồ sơ giải hạn 60.1% 68.5% 61.5% Số hồ sơ giải hạn 19.3% 10.3% 20.2% Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo cải cách thủ tục hành KBNN Đông Giang) Tại bảng 2.3 thể kết giải hồ sơ KSC NSX mặt tiến độ Mặc dù giai đoạn 2015-2017 số lượng hồ sơ giải 13 ngày nhiều hơn, số lượng hồ sơ giải trước hạn hạn chiếm tỷ lệ cao, số lượng hồ sơ giải hạn chiếm tỷ lệ thấp Tuy nhiên, tỷ lệ số lượng hồ sơ giải mặt tiến độ có biến động qua năm c Kết kiểm toán Kiểm toán Nhà nước thực đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã Trong ba năm gần đây, Kiểm toán chưa có chương trình kiểm tra ĐVSDNS cấp xã địa bàn huyện Đông Giang Mặc dù xem tiêu chí quan trọng việc đánh giá kết KSC qua KBNN KBNN Đông Giang cần trọng đến công tác KSC công tác tự kiểm tra khoản chi thực toán, tạm ứng, hướng dẫn ĐVSDNS bổ sung hồ sơ pháp lý chi điều kiện, tiêu chuẩn trường hợp phát sai xót d Chất lượng phục vụ Kho bạc Nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách q trình kiểm sốt chi Qua bảng 2.4 cho thấy tỷ lệ biểu khiến khách hàng chưa thực hài lòng chiếm trọng số Những hạn chế xuất phát từ hai nguyên nhân: - Từ phía cán KBNN phẩm chất, đạo đức kỹ nghiệp vụ phong cách, thái độ - Từ phía chế độ quy định quan thẩm quyền liên quan đến cơng tác KSC có số vấn đề gây lúng túng cho cán KSC hướng dẫn, giải thích cho ĐVSDNS Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2017 KBNN Đông Giang tiếp nhận công chức tuyển dụng vào ngành, kinh nghiệm việc nắm vững văn liên quan cơng tác KSC cơng chức hạn chế 14 Bảng 2.4: Những tiêu chí chưa làm hài lòng khách hàng ĐVT % Hướng dẫn nêu u Gây khó Cán xử lý khăn phiền cơng việc chưa hà thành thạo 2015 3 2016 2 2017 Năm cầu chưa rõ, khó hiểu yêu cầu bổ sung nhiều lần (Nguồn báo cáo công tác chất lượng ISO KBNN Đông Giang) e Kết từ chối cấp phát, toán qua kiểm soát chi Bảng 2.5: Kết từ chối cấp phát NSX giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Nội dung Số Số tiền chưa từ chấp chối hành tốn thủ (Triệu tục đồng) Trong Chi vượt dự toán Sai mục lục ngân sách Sai yếu tố chứng từ Sai chế độ tiêu chuẩn định Thiếu hồ sơ thủ tục mức 2015 82 351 25 16 22 13 2016 92 504 28 15 27 15 2017 108 588 29 20 30 16 13 282 1443 82 51 79 44 26 Tổng cộng (Nguồn báo cáo KBNN Đông Giang) 15 Số liệu Bảng 2.5 cho thấy: Số tiền từ chối toán giai đoạn 2015- 2017 có xu hướng tăng Năm 2017 số tiền từ chối toán 588 triệu đồng tăng 237 triệu đồng so với năm 2015, tăng 67% - Số chưa chấp hành thủ tục tốn giai đoạn 2015-2017 có xu hướng tăng Cụ thể năm 2015 82 đến năm 2017 108 - Lý từ chối cấp phát, tốn kể đến: Chi vượt dự tốn, chi sai mục lục NSNN, sai yếu tố chứng từ, sai chế độ tiêu chuẩn định mức, thiếu hồ sơ thủ tục toán f Vốn đầu tư thực năm tỷ lệ vốn đầu thực so với kế hoạch vốn năm Trung bình năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB so với kế hoạch đạt 95%, tỷ lệ giải ngân đạt cao so với huyện địa bàn tỉnh Quảng Nam Bảng 2.6 : Số liệu giải ngân, cấp phát chi đầu tư xây dựng NSX KBNN Đông Giang giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng Năm Kế hoạch vốn giao Tổng số toán, tạm ứng Tỷ lệ giải ngân (%) 2015 21,735 21,004 97% 2016 14,582 14,516 99.5% 2017 27,937 26,937 96% (Nguồn báo cáo KBNN Đông Giang) g Số dự án thực toán, tạm ứng tổng số dự án khởi công năm 16 Bảng 2.7: Số lượng dự án khởi công thuộc NSX gửi hồ sơ đến KBNN Đông Giang giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Dự án Năm Dự án khởi công năm Dự án gửi hồ Dự án sơ toán, tạm chưa gửi hồ ứng đến KBNN sơ 2015 21 21 2016 24 23 2017 20 20 (Nguồn báo cáo KBNN Đông Giang) Qua bảng 2.7, nhìn chung Chủ đầu tư thực dự án thuộc NSX chủ động gửi hồ sơ để thực việc tạm ứng, toán cho hạng mục cơng trình thuộc dự án khởi cơng theo quy định h Số dư tạm ứng chi thường xuyên so với tổng chi thường xuyên năm Bảng 2.8: Số dư tạm ứng NSX KBNN Đông Giang giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính : triệu đồng Tổng chi Năm Số dư tạm ứng thường xuyên Tổng số Tạm ứng tiền mặt Chiếm tỷ trọng (%) 2015 54.275 6.012 4.341 11 2016 57.944 6.467 4.876 11.1 2017 70.534 8.006 5.220 11.4 (Nguồn: KBNN Đông Giang) 17 Từ việc nghiên cứu bảng 2.8, ta thấy số tạm ứng NSX giai đoạn 2015-2017 có xu hướng tăng lên số tuyệt đối tỷ trọng Cụ thể năm 2015 số dư tạm ứng 6.012 triệu đồng đến năm 2017 1.994 triệu đồng, tăng lên 33% so với năm 2015 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÔNG GIANG 2.3.1 Những kết - Bảo đảm chất lượng tiến độ KSC NSX - Việc thực quy trình làm việc theo Đề ánđã tạo thuận lợi cho ĐVSDNS trình giao dịch với KBNN, giảm thiểu thời gian đầu mối cán cơng chức tiếp nhận hồ sơ; tăng cường tính cơng khai, minh bạch q trình KSC Bên cạnh đó, thúc đẩy nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ý thức trách nhiệm KSC viên - Hoạt động KSC NSX kiểm soát chặt chẽ Tất khoản chi ngân sách có dự toán chi ngân sách giao; kiểm tra, kiểm sốt, đảm bảo cho việc sử dụng kinh phí cách có hiệu quả, tiêu chuẩn, định mức - KBNN Đơng Giang chủ động phối hợp với Phòng Tin học KBNN Quảng Nam, thường xuyên vận hành sử dụng hệ thống TABMIS phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ KBNN - Ngồi ra, KBNN Đơng Giang tiến hành triển khai số Chương trình ứng dụng theo kế hoạch KBNN 2.3.2 Những hạn chế - Mức tạm ứng, toán tiền mặt xã cao - Cơ chế sách quản lý chi NSX chưa đồng - Việc áp dụng mẫu biểu chứng từ giao dịch với KBNN chưa phù hợp số trường hợp 18 - Việc thực đạo thực công tác tự kiểm tra cán KSC chưa thực liệt - Chất lượng xây dựng dự toán NSX chưa thực tốt - Công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực KBNN có lúc xuê xoa - Việc áp dụng hệ thống mục lục NSNN chưa phù hợp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân bên b Nguyên nhân bên Kết luận chương Trong chương 2, luận văn trình bày khái quát bối cảnh kinh tế - xã hội huyện Đông Giang, tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Đông Giang giải nhiệm vụ nghiên cứu mà mục tiêu nghiên cứu luận văn đề Đó vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở pháp lý mà Kho bạc Nhà nước Đông Giang tuân thủ q trình kiểm sốt chi Ngân sách xã - Phân tích, đánh giá thực trạng thực nội dung kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang - Đánh giá kết hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang nêu lên hạn chế tồn cần khắc phục giai đoạn 2015-2017 Từ phân tích ngun nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang 19 CHƯƠNG CÁC KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÔNG GIANG 3.1 CĂN CỨ CỦA KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Mục tiêu 3.1.2 Phương hướng hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang - Xây dựng chế, quy trình quản lý kiểm sốt, toán khoản chi NSNN KBNN phù hợp với thơng lệ quốc tế - Tiếp tục hồn thiện triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý KSC nhiệm vụ trọng tâm - Cải cách hoạt động KSC theo hướng triển khai thực Đề án - Tổ chức máy KBNN tinh gọn, hiệu chuyên nghiệp - Chú trọng đến công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ cán công chức đơn vị 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ 3.2.1 Khuyến nghị với Kho bạc Nhà nước Đông Giang - Thứ nhất, thường xuyên phổ biến, quán triệt quy định Chính phủ, BTC KBNN hoạt động KSC đến cán thực nghiệp vụ - Thứ hai, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương công chức thực KSC; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Thứ ba, tăng cường công tác kế tốn, KSC tạm ứng NSX KBNN Đơng Giang - Thứ tư, tăng cường công tác tự kiểm tra xử phạt vi phạm 20 hành lĩnh vực KBNN - Thứ năm, nâng cao việc phối hợp KBNN Đơng Giang phòng Tài huyện - Thứ sáu, sử dụng tài khoản kế toán việc hạch toán khoản chi Lệnh chi tiền - Thứ bảy, tăng cường mối quan hệ với ĐVSDNS, thống việc sử dụng mẫu biểu liên quan đến giao dịch với KBNN - Thứ tám, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 3.2.2 Khuyến nghị với quan có liên quan a Khuyến nghị với Chính phủ Bộ Tài - Thứ nhất, cần sớm hoàn thiện chế độ quản lý, định mức chi tiêu NSNN Chính phủ, BTC cần ban hành bổ sung, sửa đổi chế độ, định mức chi tiêu sở khách quan sát với thực tế, theo hướng tạo chủ động cho đơn vị khuyến khích tiết kiệm - Thứ hai, tiếp tục sửa đổi mẫu biểu chứng từ giao dịch với KBNN - Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện Mục lục NSNN - Thứ tư, hồn thiện chế, sách liên quan đến KSC đầu tư b Khuyến nghị với quyền cấp - Thứ nhất, hồn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư dự án, cơng trình, dự án chủ đầu tư Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã; đảm bảo phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm nghĩa vụ - Thứ hai, sở quy định khung Chính phủ, UBND cấp tỉnh thẩm quyền cho phép ban hành số chế độ, tiêu chuẩn theo tính chất đặc thù điều kiện cụ thể - Thứ ba, tổ chức giao ban thường xuyên với quan, ban, ngành UBND xã địa bàn 21 - Thứ tư, cần có phân công, phân cấp, phân định trách nhiệm rõ ràng quan có liên quan đến quy trình quản lý, sử dụng NSNN - Thứ năm, lập dự toán cho năm sau cấp cần thực tốt cơng tác dự báo tính tốn xác để xác định số bổ sung có mục tiêu từ đầu năm c Khuyến nghị với phòng Tài huyện - Thứ nhất, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm việc hướng dẫn ĐVSDNS cấp xã việc lập dự toán ngân sách, chấp hành toán ngân sách theo chế độ quy định - Thứ hai, trình thẩm định phê duyệt dự toán đơn vị, để đảm bảo chất lượng dự toán cao, cần vào nhu cầu thực khả đáp ứng ngân sách - Thứ ba, tiến hành kiểm tra tốn, phòng Tài cần bám sát thực theo chế độ quy định, đồng thời bảo đảm mặt thời gian thực - Thứ năm, cần có phối hợp việc hướng dẫn nhập dự toán, đối chiếu toán, mẫu biểu áp dụng cho ĐVSDNS, tạo đồng trình thực - Thứ tư, gửi định phân bổ dự tốn, Quyết định giao kinh phí thực hiện, dự toán thu, chi ngân sách xã hàng năm toàn địa bàn huyện cho KBNN cấp huyện cách kịp thời d Khuyến nghị với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam Kho bạc Nhà nước cấp - Thứ nhất, thường xuyên đào tạo đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức kinh tế tài chính, trao đổi nghiệp vụ bên cạnh tổ chức kỳ thi kiểm tra nghiệp vụ nhằm đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán thực nghiệp vụ KSC 22 - Thứ hai, tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ; tra chuyên ngành kho bạc ĐVSDNS cấp xã - Thứ ba, cần có chế khen thưởng – kỷ luật rõ ràng Gắn kết công việc với công tác thi đua khen thưởng hàng năm đánh giá chất lượng lao động thực hàng quý - Thứ tư, KBNN cần kịp thời ban hành văn hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trình thực quy trình KSC - Thứ năm, tăng cường cơng tác cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN - Thứ sáu, xây dựng trì ổn định hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (Tabmis) e Khuyến nghị với đơn vị sử đụng ngân sách - Thứ nhất, ĐVSDNS cần nâng cao ý thức trách nhiệm việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành chi NSNN - Thứ hai, HĐND UBND xã cần theo dõi, quan tâm sâu sát công tác kế tốn Ban tài xã - Thứ ba, thủ trưởng ĐVSDNS cần trang bị kiến thức Luật NSNN văn hướng dẫn trình thực quản lý NSNN, nguyên tắc quản lý tài chính, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi hành - Thứ tư, ĐVSDNS cấp xã cần xây dựng kế hoạch chi tiêu bám sát với với thực tế hoạt động, bám sát với phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 23 KẾT LUẬN Công đổi quản lý quỹ NSNN nhiệm vụ trọng tâm đất nước, mục tiêu hàng đầu cán cơng chức ngành tài Trong đó, ngành KBNN mắc xích quan trọng góp phần kiểm soát khoản chi tiêu theo đú ng chế độ Do vai trò quan trọng ngân sách xã việc nâng cao hệ thống trị sở, năm qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương sách nhằm giải tốt vấn đề tăng cường lực quản lý ngân sách xã Qua đó, ngân sách xã thực công cụ, phương tiện thực nhiệm vụ quản lý nhà nước quyền sở, góp phần ổn định kinh tế - trị - xã hội đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Những kết hoạt động quản lý tài ngân sách xã góp phần quan trọng vào thành tựu công đổi mới, làm cho chất lượng hoạt động hệ thống trị sở ngày nâng cao Bên cạnh kết đạt được, hoạt động kiểm sốt chi ngân sách xã số hạn chế Tình hình đòi hỏi phải có sách biện pháp hữu hiệu để hồn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước, từ góp phần khơng ngừng tăng cường chất lượng tài sở, đảm bảo cho sở thực thắng lợi nhiệm vụ trị - kinh tế - xã hội địa bàn Trong điều kiện nước ta đổi kinh tế, cải cách hội nhập ngày sâu rộng, việc tiếp tục hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước nội dung cần thiết Đây vấn đề tương đối phức tạp không liên quan đến hệ thống KBNN, mà có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, 24 nhiều cấp Tuy vậy, trình nghiên cứu, đề tài giải mục tiêu đặt ra, thể nội dung sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chung ngân sách cấp xã kiểm soát chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước; tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã Thứ hai, Nghiên cứu thực tiễn tình hình quản lý kiểm soát chi Ngân sách xã qua hệ thống qua KBNN, điển hình KBNN Đơng Giang giai đoạn 2015- 2017 Chú trọng phân tích đánh giá quy định mang tính pháp lý cách chặt chẽ Nhà nước cơng tác kiểm sốt chi, đánh giá tình hình tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Đơng Giang Rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Đây sở để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Thứ ba, Đề xuất khuyến nghị nhằm khắc phục tồn hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Mặc dù cố gắng số giải pháp đưa mang tính chất mở, chưa sâu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, thời gian nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong quan tâm đóng góp q anh, chị để đề tài hồn thiện hơn./ ... cầu kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước a Khái niệm kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước b Sự cần thiết việc kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước c Nguyên tắc kiểm. .. luận Ngân sách xã kiểm soát chi Ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Chương II: Thực trạng hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đơng Giang Chương III: Các khuyến nghị hồn thiện hoạt. .. trình kiểm sốt chi Ngân sách xã - Phân tích, đánh giá thực trạng thực nội dung kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà nước Đông Giang - Đánh giá kết hoạt động kiểm soát chi Ngân sách xã Kho bạc Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay