Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

27 4 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HOÀI THANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng đổi tồn diện nước ta 30 năm qua, giành thành tựu phát triển kinh tế, trị, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng Trong thắng lợi to lớn có tính chiến lược phải kể đến tác động sách cấu kinh tế nhiều thành phần nói chung quan điểm, chủ trương, sách phát triển doanh nghiệp nói riêng Doanh nghiệp ví xương sống kinh tế, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào ngân sách, tạo cơng ăn việc làm, cầu nối phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giới Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đa số doanh nghiệp quy mơ nhỏ vừa với trình độ cơng nghệ phát triển hạn chế, phương thức quản lý nhiều thiếu sót, chiến lược kinh doanh thiếu chủ động Do quy mô vốn nhỏ, lực tài yếu nên lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thường thấp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) doanh nghiệp nước Bên cạnh lợi ích hội mà tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với số khó khăn thách thức khơng nhỏ Ngồi việc hợp tác tích cực, có cạnh tranh gay gắt quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam có khoảng cách xa trình độ phát triển so với thành viên nên tránh khỏi gian nan thử thách cạnh tranh thị trường quốc tế nước Đà Nẵng thành phố trực thuộc Trung Ương, đầu tàu phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên Trong nhiều năm qua, Thành phố có nhiều chủ trương, sách, chương trình hành động để hỗ trợ, thu hút, phát triển Doanh nghiệp Tính đến cuối năm 2017, thành phố có khoảng 22.040 doanh nghiệp cấp giấy phép hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng 142.600 tỷ đồng, số phần lớn doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, tập trung đến 90% vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ kinh doanh bất động sản Đặc điểm doanh nghiệp Đà Nẵng phần lớn doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ, trình độ tổ chức quản lý hạn chế, tiếp cận nguồn vốn khó khăn Mặt khác, địa bàn Quận Liên Chiểu có khoảng 2000 doanh nghiệp hoạt động; có KCN lớn KCN Hòa Khánh, KCN Liên Chiểu với gần 300 doanh nghiệp hoạt động, có hàng ngàn doanh nghiệp bên ngồi KCN Ngồi ra, quận tiến hành xây dựng đề án liên kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa bàn Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 , khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ làm vệ tinh cho KCN Việc tiếp cận nguồn vốn từ NHTM doanh nghiệp số trở ngại, khó khăn Vậy làm để doanh nghiệp tiếp cận sử dụng hiệu nguồn vốn, tận dụng lợi để nâng cao cơng nghệ, trình độ, lực cạnh tranh, vươn thị trường nước ngoài? Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng” để thực nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động cho vay NHTM doanh nghiệp - Phân tích, nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, đưa nhận định ưu điểm, hạn chế, tồn nguyên nhân hoạt động cho vay - Trên sở phân tích, nghiên cứu đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu a, Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài thực tiễn hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Đề tài tập trung phân tích, đánh giá hồ sơ tín dụng, báo cáo tổng kết năm, báo cáo hoạt động cho vay Ngân hàng Các đối tượng nghiên cứu khảo sát cụ thể: + Phòng Nghiệp vụ kinh doanh, phòng Kế tốn – Ngân quỹ + Khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng b, Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp - Về không gian: đề tài nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: tập trung vào khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp hệ thống hóa, phương pháp thu thập liệu thông tin, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu + Khoảng trống nghiên cứu: Nhìn chung, luận văn tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại, từ đánh giá tình hình hoạt động cho vay đề xuất kiến nghị để tăng trưởng, mở rộng hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Tuy nhiên đề tài đứng nhiều khía cạnh, góc độ, thời gian khác Do đó, đề tài khơng hồn toàn trùng lắp với nghiên cứu trước Bên cạnh đó, từ trước đến Agribank chi nhánh Liên Chiểu chưa có luận văn nghiên cứu đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Trong đó, cho vay doanh nghiệp lĩnh vực mà ngân hàng cần phải quan tâm hoạt động kinh doanh Do đó, tác giả muốn nghiên cứu thực tiễn hoạt động chi nhánh, từ đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Liên Chiểu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay Theo khoản 16, điều 4, Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi 1.1.2 Các hình thức cho vay NHTM a Căn vào mục đích vay - Cho vay kinh doanh - Cho vay tiêu dùng b Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung dài hạn c Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay - Cho vay có đảm bảo tài sản - Cho vay khơng có đảm bảo tài sản d Căn vào phương thức cho vay - Cho vay theo hạn mức tín dụn - Cho vay theo e Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay - Cho vay trả nợ lần đáo hạn - Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ - Cho vay trả góp - Cho vay trả nợ nhiều lần khơng có kỳ hạn trả nợ cụ thể 1.1.3 Quy định pháp lý cho vay NHTM a Nguyên tắc cho vay - Sử dụng mục đích: - Hồn trả gốc lãi đầy đủ thời hạn theo thỏa thuận: - Vốn vay phải có bảo đảm: b Điều kiện vay vốn - Chủ thể vay: - Mục đích vay: - Có khả tài đảm bảo trả nợ đầy đủ hạn theo hợp đồng tín dụng ký kết - Có tài liệu chứng minh dự án, phương án đầu tư phù hợp 1.1.4 Quy trình cho vay NHTM 1.2 DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp a Các khái niệm doanh nghiệp: b Các loại hình Doanh nghiệp nói chung: c Các loại hình Doanh nghiệp Việt Nam: 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp kinh tế thị trường - Góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội: - Góp phần tạo cơng ăn việc làm cho người lao động: - Thúc đẩy thành lập Doanh nghiệp mới: - Nâng cao tính cạnh tranh kinh tế thị trường: 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp - Đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp: - Góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp: - Góp phần hình thành cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp 1.3 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Ý nghĩa, mục tiêu đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại a Ý nghĩa hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM - Đối với NHTM: Hoạt động cho vay đảm bảo cho NHTM thực đầy đủ chức trung gian tín dụng kinh tế - Đối với doanh nghiệp: Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục - Đối với kinh tế: đóng góp vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế b Mục tiêu hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM Thứ nhất, nhằm để mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị phần, giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng Thứ hai, hợp lý hóa cấu cho vay giữa loại hình doanh nghiệp với Thứ ba, tăng trưởng bền vững, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho vay Thứ tư, kiểm sốt rủi ro tín dụng Thứ năm, tăng trưởng thu nhập c Đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM - Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn NHTM chiếm tỷ trọng thấp, dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay NHTM - Thông tin khách hàng có độ tin cậy khách hàng cá nhân, hộ gia đình - Đối tượng cho vay doanh nghiệp NHTM đa dạng doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực khác - Nhu cầu vay doanh nghiệp thường lớn khả đáp ứng tài sản bảo đảm nợ vay doanh nghiệp có giới hạn - Chi phí tổ chức cho vay doanh nghiệp thường cao cho vay cá nhân, hộ gia đình 1.3.2 Cơng tác tổ chức hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM a Tổ chức máy, người phân cơng cơng việc Thứ nhất, mơ hình tập trung tín dụng mơ hình mà tất cơng việc từ khâu thẩm định, xét duyệt hạn mức tín dụng, giải ngân, giám sát, thu nợ, lý hợp đồng…được tập trung phòng ban có liên quan Hội sở Thứ hai, mơ hình phân cấp tín dụng mơ hình có phân chia rõ ràng nhiệm vụ, nội dung công việc Hội sở Chi nhánh Mỗi nội dung công việc phụ trách phận riêng; nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban, phận phân chia rõ ràng, từ phân cơng trách nhiệm cho vị trí cụ thể b Quy trình, quy định hoạt động cho vay - Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay: Đây bước chuẩn bị điều kiện cần thiết để thiết lập quan hệ tín dụng NHTM doanh nghiệp - Phân tích tín dụng: NHTM xem xét cách toàn diện đề nghị vay vốn cụ thể doanh nghiệp để đánh giá tất thông tin liên quan đến khách hàng - Quyết định cho vay: Sau trình thẩm định, cán tín dụng phải thơng báo lại với cấp để trình hội đồng xét duyệt kết thẩm định hồ sơ vay vốn khách hàng Từ đưa định cho vay ngân hàng 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành chi nhánh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý chi nhánh a Sơ đồ tổ chức máy b Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Kết hoạt động chi nhánh a Tình hình huy động vốn Năm 2016, tổng nguồn vốn huy động Agribank Chi nhánh Liên Chiểu đạt 1037 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với năm 2015, đạt tỷ lệ tăng 21,43% Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh đạt 1300 tỷ đồng, tăng 263 tỷ đồng so với năm 2016, đạt tỷ lệ tăng 25,36% b Hoạt động cho vay Dư nợ cho vay qua năm 2015,2016,2017 Agribank Chi nhánh Liên Chiểu tăng Năm 2016 dư nợ đạt 292 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 54 tỷ đồng Năm 2017 đạt 377 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là: 85 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm sau cao năm trước, năm 2016 tăng 22,69% so với năm 2015, năm 2017 tăng 29,1% so với năm 2016 c Kết hoạt động kinh doanh Tổng thu nhập Agribank Chi nhánh Liên Chiểu tăng qua 12 năm, năm 1016 đạt 88,1 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ đồng so với năm 2015, năm 2017 đạt 97,3 tỷ đồng, tăng 9,2 tỷ đồng so với năm 2016; thu nhập Chi nhánh chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng so với tổng thu nhập chiếm bình quân 88% 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng môi trường kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng a Điều kiện tự nhiên b Kinh tế - xã hội c Tình hình phát triển doanh nghiệp 2.2.2 Mục tiêu cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng qua năm a Năng lực hoạt động Chi nhánh Là Chi nhánh ngân hàng có quy mơ lớn địa bàn quận Liên Chiểu, tồn lâu năm nên Chi nhánh nhiều doanh nghiệp, ban ngành địa bàn biết đến Mức độ tín nhiệm cao khơng hoạt động kinh doanh hoạt động trị, xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội quận Liên Chiểu b Mục tiêu cho vay doanh nghiệp thời gian qua Trong giai đoạn 2011 – 2015, Agribank chi nhánh Liên Chiểu đề mục tiêu tốc độ tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp hàng năm : 15- 17%/năm 13 2.2.3 Thực trạng công tác tổ chức cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng a Bộ máy nhân b Quy trình cho vay 2.2.4 Thực trạng triển khai hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng a Hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường Chi nhánh tiến hành thu thập xây dựng thông tin sở pháp lý của, độ tín nhiệm, đánh giá lực khách hàng, nhu cầu vay vốn khách hàng Từ Chi nhánh tiến hành chọn lọc lập danh sách khách hàng mục tiêu Tuy nhiên, thực tế chi nhánh, hoạt động chủ yếu dựa vào lực, kinh nghiệm, mối quan hệ cán tín dụng mà chưa hình thành nên phận chun mơn phụ trách mảng công việc b Hoạt động xây dựng, cung ứng sản phẩm cho vay doanh nghiệp Agribank xây dựng gói sản phẩm tín dụng cho vay doanh nghiệp Đồng thời từ cuối năm 2016, Agribank bắt đầu tiến hành nhiều đợt giảm lãi suất cho vay theo đạo Ngân hàng nhà nước nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, Agribank xây dựng nhiều chương trình cho vay doanh nghiệp với gói lãi suất ưu đãi, linh hoạt dành cho đối tượng khách hàng khác nhằm tiên khách hàng có quan hệ tín dụng tốt với Agribank thu hút khách hàng 14 c Hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình, sản phẩm cho vay Chi nhánh thực việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho vay doanh nghiệp qua băng rôn, tờ rơi, bảng biển quầy giao dịch, thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng Agribank Tuy nhiên, biện pháp chưa có tính khả thi cao thực tế Hoạt động tuyên truyền quảng bá chưa đa dạng kênh truyền thông d Hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ Nhằm đạt hiệu nâng cao cạnh tranh hoạt động cho vay, Agribank sử dụng nhiều biện pháp khác để nâng cao chất lượng dịch vụ e Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh thực việc cho vay doanh nghiệp theo quy định Ngân hàng Nhà nước quy trình tín dụng Agribank, đảm bảo tuân thủ theo hướng giảm thiểu rủi ro mức thấp mức cho phép Nhìn chung chi nhánh thực tốt hoạt động kiểm soát rủi ro giảm tỷ lệ nợ xấu năm 2017 xuống mức 0,56% Đây số đáng ghi nhận giải pháp mà Chi nhánh áp dụng để thực 2.2.5 Thực trạng kết hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng a.Tăng trưởng dư nợ cho vay Tổng dư nợ cho vay nói chung tăng trưởng liên tục qua năm, năm 2016 tăng 54 tỷ so với năm 2015 với tốc độ tăng 22,69%, năm 2017 tăng 85 tỷ so với năm 2016 với tốc độ tăng 29,11% Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp có tăng qua 15 năm tốc độ tăng trưởng lại thấp dư nợ cho vay b Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp - Cơ cấu dư nợ theo thời hạn vay Tỷ trọng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nói chung chiếm tỷ trọng lớn tăng dần lên qua năm Từ 57,11% năm 2015, tăng lên 57,62% vào năm 2016 tăng lên 59,18% vào năm 2017 - Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế Tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ cao chiếm tỷ trọng ổn định qua năm 2015 – 2017, : 68,29%, 69,14% 69,82% Trong đó, dư nợ cho vay nơng, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ, bình quân qua năm khoảng 2% Tuy nhiên, cho vay thương mại dịch vụ có dấu hiệu giảm nhẹ, từ 17,69% năm 2015 xuống 16,31% năm 2017 - Cơ cấu dư nợ vay theo loại tiền Trong năm qua, Chi nhánh chủ yếu cho vay Đồng Việt Nam, cho vay loại ngoại tệ khác chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 6,6% năm 2015 đến 9,2% năm 2017) c Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp Thông qua quan sát thực tế thực phương pháp điều tra, khảo sát ý kiến cán tín dụng Chi nhánh số khách hàng doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh cho thấy chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp có nhiều cải thiện thay đổi đáng kể từ thái độ, cách giao tiếp, cách làm việc công tác chăm sóc khách hàng Tuy nhiên bên cạnh đó, số khách hàng chưa hài lòng với chất lượng cung ứng dịch vụ Chi nhánh d Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Về tỷ lệ Nợ xấu/ Dư nợ cho vay doanh nghiệp: 16 Tại Agribank chi nhánh Liên Chiểu tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ cho vay doanh nghiệp đảm bảo 1% có xu hướng giảm qua năm Nợ xấu cho vay doanh nghiệp năm 2015 Agribank chi nhánh Liên Chiểu 1,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp; năm 2016 1,39 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,54% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp năm 2017 1,58 tỷ đồng, chiếm 0,49% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp - Về biến động kết cấu nhóm nợ: Nợ nhóm có xu hướng tăng dần lên với tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp Chi nhánh chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 87% tổng dư nợ Nợ xấu nợ thuộc nhóm 3, 4, Agribank chi nhánh Liên Chiểu chủ yếu nợ nhóm 3, nợ nhóm chiếm tỷ trọng nhỏ Tuy nhiên nợ nhóm Chi nhánh cao có dấu hiệu tăng dần qua năm, chiếm tỷ trọng cao thứ cấu nhóm nợ - Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro: Tỷ lệ trích lập DPRR cho vay khách hàng doanh nghiệp qua năm tương ứng 0,14%; 0,12% ; 0,1% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp - Tỷ lệ nợ xóa ròng: Năm 2015 tỷ lệ xóa nợ ròng 0,09% năm 2016 0,07% đến năm 2017 0,04% cho thấy Agribank chi nhánh Liên Chiểu giảm khoản nợ xấu thu hồi e Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp thay đổi qua năm, cụ thể: năm 2016 63,15 tỷ đồng tăng 6,84% so với năm 2015 năm 2017 70,26 tỷ đồng, tăng 4,13% so với năm 2016 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015-2017 2.3.1 Kết Thứ nhất, dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 20152017 tăng qua năm Thứ hai, Chi nhánh thực quy trình cho vay giao dịch cửa, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn đối tượng liên quan nhằm đảm bảo thực quy định cho vay Thứ ba, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng, đồng thời dư nợ bình quân/1 doanh nghiệp tăng Thứ tư, cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế theo hướng, với định hướng cấu kinh tế quận Liên Chiểu, với chiến lược phát triển Agribank chi nhánh Đà Nẵng nói chung Agribank chi nhánh Liên Chiểu nói riêng Thứ năm, Chi nhánh cố gắng để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp, tăng cường xử lý nợ xấu, nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu, hạn chế thấp rủi ro xảy 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Thứ nhất, khâu quy trình tín dụng, chưa xây dựng bước công việc cụ thể, phụ thuộc vào lực kinh nghiệm cán tín dụng Thứ hai, số lượng doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh có tăng qua năm tốc độ tăng có xu hướng giảm dần, chưa xứng với tiềm năng, quy mô Chi nhánh số lượng doanh nghiệp có địa bàn quận 18 Thứ ba, chương trình, sản phẩm cho vay doanh nghiệp chưa đa dạng, chưa có sản phẩm mang tinh chất đặc thù theo ngành kinh tế địa bàn hay theo quy mô doanh nghiệp,chưa đưa sản phẩm Thứ tư, quận Liên Chiểu có lợi phát triển thương mại - dịch vụ tỷ trọng cho vay doanh nghiệp lĩnh vực thương mại – dịch vụ lại có xu hướng giảm Thứ năm, dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cho vay doanh nghiệp lại chậm có xu hướng giảm b Nguyên nhân - Các nhân tố thuộc ngân hàng: - Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp: - Nguyên nhân khác: KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Mục tiêu, định hướng kinh doanh Agribank Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020 a Mục tiêu - Tốc độ tăng nguồn vốn huy động hàng năm: 15 - 20%/năm - Tốc độ tăng dư nợ hàng năm : 15 - 17%/năm - Phấn đấu tăng mức thu dịch vụ hàng năm 40% so với trước đưa tỷ trọng thu ngồi tín dụng chiếm 25 - 30% tổng thu nhập - Duy trì mức tăng trưởng thu nhập hàng năm từ 10 - 12%, đảm bảo quỹ tiền lương, thưởng cho nhân viên b Định hướng - Về huy động vốn: + Xác định nguồn vốn huy động từ dân cư chủ yếu, chiếm tỉ trọng bình qn tồn chi nhánh khoảng 80% + Bên cạnh đó, trọng khai thác nguồn vốn khơng kỳ hạn tổ chức kinh tế, tiền gửi kho bạc - Về hoạt động tín dụng: + Đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế Ưu tiên vốn bố trí cho lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ + Chuyển mạnh sang cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho 20 vay hộ sản xuất kinh doanh cho vay tiêu dùng Duy trì tỷ lệ nợ xấu 1% + Chú trọng bố trí cán tín dụng tiếp cận doanh nghiệp dân doanh, hộ sản xuất kinh doanh cho vay tiêu dùng - Về hoạt động dịch vụ: + Đẩy mạnh đa dạng hoá dịch vụ, mở rộng doanh số phát hành thẻ ATM, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng + Triển khai, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử 3.1.2 Mục tiêu, định hướng cho vay doanh nghiệp Agribank Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020 a Mục tiêu - Phân đấu tốc độ tăng trường cho vay doanh nghiệp hàng năm tăng từ 25- 30%, tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp 10 - 15%, tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp ln trì ổn định nhỏ 1% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp - Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà Agribank chi nhánh Liên Chiểu có lợi thế, thực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cho vay b Định hướng - Chấp hành nghiêm túc sách, đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước, Agribank, Agribank chi nhánh Đà Nẵng hoạt động tín dụng, sách tài - tiền tệ - Định hướng đầu tư tín dụng phải bám sát định hướng cấu kinh tế quận Liên Chiểu, chuyển mạnh sang cho vay công nghiệp, thương mại dịch vụ - Duy trì nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh 21 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng a Tăng cường hoạt động Marketing nhằm xây dựng khách hàng mục tiêu thu hút khách hàng doanh nghiệp để phát triển hoạt động tín dụng - Xây dựng phận marketing chuyên làm công tác marketing với việc bố trí xếp nhân có lực, chun mơn, kinh nghiệm kỹ giao tiếp tốt - Xây dựng hệ thống tiêu chí để phân loại khách hàng thành phân khúc: khách hàng quan trọng, khách hàng thân thiết khách hàng tiềm b Cải tiến hồn thiện q trình thực bước quy trình cho vay doanh nghiệp Chi nhánh cần rút ngắn thời gian bước tác nghiệp nhằm giảm thiểu thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay vốn đến lúc Chi nhánh thực giải ngân c Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay - Chi nhánh cần tiến hành đánh giá phân loại khách hàng để có mức lãi suất khác theo tiêu chí nhằm thu hút doanh nghiệp vay vốn ngân hàng d Đa dạng hóa chương trình, sản phẩm cho vay doanh nghiệp - Chi nhánh cần trọng phát triển đa dạng, hợp lý cấu cho vay nhằm mở rộng tín dụng doanh nghiệp đồng thời tạo đa dạng đầu tư, giảm thiểu phân tán rủi ro 22 - Chi nhánh cần chủ động áp dụng phương thức cho vay phù hợp với doanh nghiệp, có chương trình, sản phẩm cho vay đặc thù phù hợp với loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành kinh tế để thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu mà Chi nhánh hướng tới e Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật áp dụng triệt để công nghệ ngân hàng hoạt động tín dụng - Agribank chi nhánh Liên Chiểu phải đại hoá sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư mua sắm máy móc, triển khai đầu tư thay đổi cơng nghệ để đưa vào ứng dụng nhiều sản phẩm dịch vụ - Bên cạnh đó, Chi nhánh cần xây dựng Website riêng Agribank chi nhánh Liên Chiểu f Chú trọng công tác đào tạo cán rèn luyện đạo đức nghề nghiệp - Chi nhánh cần lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức để bố trí vào phận tín dụng - Chi nhánh phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng - Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng giao cơng việc q nhiều cho cán - Đổi sách đãi ngộ ngộ cán tín dụng tiền lương, tiền thưởng… 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Thành phố Đà Nẵng a Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ - Agribank Chi nhánh Đà Nẵng cần có chiến lược đầu tư, cập nhật máy móc, thiết bị đại…cho chi nhánh trực thuộc Trang bị hoàn chỉnh hệ thống máy vi tính đồng bộ, cài đặt phần mềm hữu ích nhằm cung cấp tối ưu thơng tin cần thiết cho đơn vị cấp 23 - Agribank chi nhánh Đà Nẵng cần tập trung đào tạo nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng - Tin học hóa cơng tác thẩm định hồ sơ vay vốn để công tác thẩm định tiến hành cách nhanh chóng, xác, rút ngắn thời gian quy trình cho vay, nâng cao hiệu cơng tác thẩm định b Xây dựng mối quan hệ Agribank chi nhánh Đà Nẵng cần có kế hoạch tạo dựng mối quan hệ tốt với quyền địa phương, quan đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề… c Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bố trí đủ phân cơng công việc hợp lý cho cán Cử đầy đủ cán tham gia lớp tập huấn ngân hàng cấp tổ chức Xây dựng văn hóa, phong cách giao tiếp, phong cách làm việc văn minh lịch đến Chi nhánh để tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh 3.2.3 Đối với Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam a Nghiên cứu sách tín dụng phù hợp với vùng miền b Xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực c Hồn thiện q trình thực bước quy trình cho vay doanh nghiệp d Đầu tư cơng nghệ đồng cho tồn hệ thống 3.2.4 Đối với Ngân hàng nhà nước a Hoàn thiện trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam b Hoàn thiện văn pháp lý, chế, sách KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Từ thành lập đến nay, Agribank chi nhánh Liên Chiểu phải chịu cạnh tranh gay gắt với NHTM khác địa bàn Quận Liên Chiểu, Chi nhánh ln nỗ lực khẳng định vị trí mình, trở thành ngân hàng hàng đầu hệ thống NHTM địa bàn Trong năm qua Agribank chi nhánh Liên Chiểu triển khai thực hoạt động phù hợp nhằm tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng cho vay, phát triển cho vay khách hàng mới, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 1% Với mục đích nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank chi nhánh Liên Chiểu, từ nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank địa bàn, luận văn tập trung giải số nội dung sau: - Hệ thống hoá sở lý luận hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Chi nhánh khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017 từ đánh giá kết mà Chi nhánh đạt được, đồng thời xác định tồn nguyên nhân để có kiến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp - Đưa số kiến nghị giúp Agribank chi nhánh Liên Chiểu hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp ... NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHI U, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Liên Chi u, Thành phố. .. TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LIÊN CHI U, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .. hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Liên Chi u, Thành phố Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay