Hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THU THÚY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60 31 01 05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN PHƯỚC TRỮ Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống tài quốc gia, ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo thực chức nhiệm vụ nhà nước Đồng thời công cụ để nhà nước điều chỉnh vĩ mơ tồn đời sống kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia Với mục tiêu quản lý thống tài quốc gia, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc quản lý, sử dụng NSNN, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu Ngân sách tài sản Nhà nước, tăng tích luỹ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Quận Thanh Khê quận nội thị thành phố Đà nẵng tái lập từ ngày 23 tháng 01 năm 1997, nguồn thu Ngân sách chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn, nhiên việc quản lý nguồn thu NSNN thời gian thiếu tập trung; nhiều nguồn lực tài khơng động viên vào NSNN; quyền cấp số đơn vị có liên quan xem nhẹ cơng tác thu Ngân sách coi nhiệm vụ riêng ngành Thuế; nguồn thu NSNN địa bàn nhiều bất cập Từ thực tiễn nêu trên, cho thấy cần thiết phải nâng cao công tác quản lý thu Ngân sách, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Đánh giá thực trạng tình hình quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, từ đề xuất giải pháp chủ yếu hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận NSNN công tác thu NSNN cấp quận - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu - Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nào? Quá trình thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng qua năm từ 2012-2017 đảm bảo theo nguyên tắc, quy định Luật NSNN hay chưa? - Những khó khăn, vướng mắc mặt hạn chế thực thu Ngân sách địa phương ? - Giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý thu NSNN địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Việc nghiên cứu toàn diện quản lý thu Ngân sách bao gồm nhiều vấn đề rộng, khuôn khổ luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến cơng tác quản lý thu thuế khoản phí, lệ phí Đây khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tổng thu Ngân sách địa phương - Về không gian: nội dung nghiên cứu thực địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách quận Thanh Khê giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận thời gian đến Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu Các số liệu sử dụng luận văn chủ yếu số liệu thứ cấp; Các số liệu thu thập từ số liệu quan huyện có liên quan tới quản lý thu Ngân sách như: Phòng Tài - Kế hoạch quận Thanh Khê; chi cục thuế quận Thanh Khê; Kho bạc nhà nước Thanh Khê Các số liệu sau tổng hợp xử lý công cụ thống kê phù hợp để làm sở liệu cho phân tích 5.2 Phương pháp nghiên cứu Do đặc thù đối tượng nghiên cứu nên nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: - Phân tích thực chứng để trả lời câu hỏi tình hình quản lý thu Ngân sách quận Thanh Khê có kết đạt tồn - Phân tích thống kê mơ tả nhằm lượng hóa tính hình thu quản lý thu, đồng thời cho biết xu hướng thay đổi tình hình quản lý thu Ngân sách Cách phân tích cho phép khiếm khuyết nguyên nhân chúng - Phương pháp so sánh cho phép đánh giá tình hình thu Ngân sách quận Thanh Khê qua năm từ 2012-2017 - Phương pháp tổng hợp khái quát hóa thực để đánh giá kết luận làm sở đề giải pháp hoàn thiện công tác thời gian tới - Phương pháp chuẩn tắc thực nhằm trả lời câu hỏi làm để quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê tốt năm tới Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận công tác quản lý thu Ngân sách - Chương 2: Thực trạng quản lý thu Ngân sách nhà nước địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU NGÂN SÁCH 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm ngân sách nhà nước b Đặc điểm ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm thu ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm thu ngân sách nhà nước b Đặc điểm thu ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò thu ngân sách nhà nƣớc 1.1.4 Phân loại thu NSNN a Nội dung quản lý thu thuế b Nội dung quản lý thu phí, lệ phí c Quản lý khoản thu khác ngân sách nhà nước 1.1.5 Khái niệm, đặc điểm quản lý thu ngân sách nhà nước cấp quận a Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước b Khái niệm đặc điểm quản lý thu NSNN cấp quận 1.1.6 Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nƣớc 1.1.7 Nguyên tắc quản lý thu Ngân sách nhà nƣớc 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước cấp quận a Đối với UBND quận b Đối với Phòng Tài chính- Kế hoạch quận 1.2.2 Cơng tác phân bổ giao dự tốn thu NSNN Căn vào Nghị Hội đồng nhân dân cấp quận, Ủy ban nhân dân cấp cấp định giao dự toán thu, chi ngân sách cho quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách, mức bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho đơn vị trực thuộc quận 1.2.3 Chấp hành dự toán thu NSNN Chấp hành dự toán thu ngân sách trình tổ chức thu quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước Hệ thống tổ chức thu ngân sách nhà nước bao gồm quan thuế, hải quan Uỷ ban nhân dân cấp phường quan khác giao nhiệm vụ thu 1.2.4 Quyết toán thu NSNN cấp quận Cuối năm ngân sách, quan thu thuế phải tổng hợp đối chiếu số liệu thu thuế với KBNN, giải tồn đọng công tác quản lý thu, xử lý khoản tạm thu, tạm giữ Đồng thời, lập báo cáo toán thu NSNN gửi UBND quận Phòng Tài - Kế hoạch quận để tổng hợp vào báo cáo toán ngân sách 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra quản lý thu NSNN Hàng năm, quan Thanh tra quận xây dựng kế hoạch tra tình hình sử dụng ngân sách địa bàn trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt triển khai thực Thanh tra quận có nhiệm vụ tra tình hình thu ngân sách việc chấp hành chế độ quản lý thu ngân sách đơn vị dự toán 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương, từ định đến mức thu NSNN 1.3.2 Cơ chế quản lý tài Thể chế tài quy định phạm vi, đối tượng thu cấp quyền; Quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quan nhà nước trình quản lý thu ngân sách Thể chế tài quy định, chế định nguyên tắc, chế độ, định mức chi tiêu 1.3.3 Phân cấp quản lý thu ngân sách hệ thống NSNN Nguồn thu NSNN từ thuế, từ hoạt động kinh tế nhà nước, khoản thu huy động nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách số khoản thu khác 1.3.4 Nhận thức địa phƣơng tầm quan trọng trách nhiệm công tác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc Các địa phương phải có nhận thức vai trò quản lý thu NSNN, đồng thời nắm yêu cầu nguyên tắc quản lý thu NSNN đầy đủ tất khâu: lập dự toán, chấp hành dự tốn tốn Ngân sách, cơng tác tra, kiểm tra để đạo cho quan tham mưu quản lý thu NSNN cách toàn diện, đảm bảo cho việc quản lý NSNN thực theo quy định 1.3.5 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý Cơ cấu tổ chức máy cán quản lý thu ngân sách mối quan hệ cấp cấp dưới, phận trình thực chức quản lý thu Ngân sách biểu thông qua qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp, phận tổ chức máy cán quản lý thu ngân sách Việc tổ chức máy cán nhân tố quan trọng trình tổ chức quản lý thu ngân sách 1.3.6 Nhân tố trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập người dân Khi trình độ kinh tế phát triển mức thu nhập bình quân người dân tăng lên, không tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn ngân sách sử dụng có hiệu quả, mà đòi hỏi sách, chế độ, định mức kinh tế - tài chính, mức chi tiêu ngân sách phải thay đổi phù hợp với phát triển kinh tế mức thu nhập, mức sống người dân CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.1 ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN THANH KHÊ 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên quận Thanh Khê Hình 2.1 Bản đồ hành Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng (Nguồn:http://www.bando.com.vn/vi/ban-do-giao-thong/bando-giao-thong-quan-thanh-khe tp-da-nang.html 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội a Điều kiện kinh tế b Điều kiện văn hoá, xã hội 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn quận Thanh Khê a Thuận lợi hội - Quận Thanh Khê quan tâm đầu tư, cấu ngành chuyển đổi phù hợp với vị trí, địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc biệt sở hạ tầng quy hoạch đầu tư cách đồng bộ, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển - Việc phân cấp nguồn thu UBND thành phố cho ngân sách cấp quận ổn định theo thời kỳ ngân sách theo hướng phân cấp mạnh cho sở giúp cho quyền quận Thanh Khê chủ động cân đối nguồn thu - Đội ngũ cán làm công tác quản lý tài quan tâm thường xuyên, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng ngày tốt yêu cầu quản lý b Những khó khăn, thách thức - Tốc độ tăng trưởng chưa thực ổn định, phát triển khu vực kinh tế bấp bênh, doanh nghiệp hoạt động địa bàn số lượng tương đối lớn chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa chí siêu nhỏ chiếm tỷ trọng lớn - Cơ sở hạ tầng địa bàn mặt dù đầu tư tương đối đồng bộ, nhiên với diện tích nhỏ - Thành phố Đà Nẵng nói chung quận Thanh Khê nói riêng đà hội nhập quốc tế, nhiên phần lớn doanh nghiệp nhỏ vốn lao động hộ kinh doanh cá thể, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giá trị sản xuất thấp, khả cạnh tranh không cao 10 hướng dẫn thi hành hàng năm quan chức năng, đảm bảo phù hợp với việc phân cấp nguồn thu tốc độ phát triển kinh tế - xã hội quận cấu tỷ trọng khoản thu qua năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tương đối đồng 2.2.3 Cơng tác chấp hành dự tốn thu NSNN quận (2012-2017) Tình hình thu ngân sách địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 thể cụ thể phụ lục 02 Năm 2014 đến 2017, hoạt động kinh doanh thương mại địa bàn tiếp tục trì có xu hướng phát triển, hoạt động kinh doanh bất động sản ngày sôi động làm cho khoản thu tăng lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân, tổng thu năm 2017 tăng 1,69 lần so với năm 2012 Đã góp phần đảm bảo hồn thành vượt tiêu thu ngân sách hàng năm Tình hình thực thu ngân sách so với dự toán thu ngân sách nhà nước quận Thanh khê giai đoạn 2012-2017 thể cụ thể phụ lục 03 Tổng thu ngân sách năm 2012, 2013 khơng đạt dự tốn thành phố giao có khởi sắc, cụ thể: tổng thu ngân sách nhà nước quận Thanh Khê thực năm 2012 309.172 triệu đồng, năm 2013 359.844 triệu đồng Từ năm 2014 đến năm 2017 thực thu ngân sách vượt dự toán giao đầu năm Các khoản thu phí, lệ phí có tốc độ tăng cao, tốc độ tăng không đồng Các khoản thu quản lý qua ngân sách thực tăng so với dự toán giao, với tỷ lệ tăng khơng đồng 2.2.4 Cơng tác tốn thu NSNN hàng năm quận Thanh Khê (2012-2017) Các khoản thu tổng hợp toán thu NSNN số thu thực nộp, hạch toán thu NSNN theo quy định Đối với 11 khoản thu NSNN không quy định pháp luật phải hoàn trả cho đối tượng nộp, năm qua chưa phát khoản thu không quy định pháp luật Việc tổng hợp toán ngân sách quận Thanh Khê Phòng Tài – Kế hoạch quận Thanh Khê thực hiện, có đối chiếu, thống số liệu với Chi cục thuế, KBNN Thanh Khê đơn vị sử dụng ngân sách Những tồn tại, hạn chế cơng tác tốn thu NSNN quận Thanh Khê: - Nội dung số liệu báo cáo chủ yếu dựa báo cáo thu Chi cục thuế KBNN cung cấp, chưa dựa vào số liệu thẩm tra toán đơn vị nên chất lượng cơng tác tốn chưa cao, đơi mang tính hình thức - Cơng tác xét duyệt, tổng hợp báo cáo toán thường dừng lại việc xác định số liệu năm đơn vị mà chưa sâu phân tích, đánh giá số liệu tốn để làm sở cho việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách quan tài chính, chưa rút học kinh nghiệm cho việc chấp hành dự toán để nâng cao chất lượng quản lý khoản thu ngân sách 2.2.5 Quản lý việc kiểm soát, tra khoản thu NSNN (2012-2017) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý thu ngân sách UBND quận Thanh Khê trọng Về chế độ kiểm tra quan nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch, KBNN quận quản lý thu ngân sách quận tăng cường thông qua việc thẩm tra, thẩm định phương án phân bổ, chấp hành dự toán đơn vị dự toán hàng năm Một số hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã lập với mục đích hưởng lợi từ sách vay vốn nhà nước, vậy, hiệu kinh doanh khơng cao, ảnh hưởng đến khả trả nợ không cao, 12 làm tăng nợ hạn, nợ đọng Mà hậu từ công tác tra, kiểm tra công tác theo dõi hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã khơng xác với tình hình hoạt động thực tế Nợ đọng ngày tăng, tổng nợ đọng năm 2016 567.134 triệu đồng, tăng 30.051 triệu đồng so với năm 2015, năm 2017 596.525 triệu đồng, tăng 29.391 triệu đồng so với năm 2016 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH QUẬN THANH KHÊ GIAI ĐOẠN 2012-2017 2.3.1 Kết đạt đƣợc Công tác quản lý thu Quận ủy, UBND quận Thanh khê quan tâm đạo thường xuyên, đơn vị, địa phương có nhiều nổ lực phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp nhân dân nắm chủ trương nghĩa vụ thuế, ý thức kê khai nộp đúng, đủ theo Luật Tỷ lệ thực dự toán ngân sách gần với tỷ lệ 100% chứng minh cơng tác lập dự tốn có hiệu (năm 2016 vượt 27% dự toán đầu năm, năm 2017 vượt 10% dự toán đầu năm) Chỉ tiêu thu NSNN giai đoạn 2014-2017 ln hồn thành hồn thành vượt mức dự toán thu giao hàng năm Năm 2014, nhiệm vụ động viên số thu vào NSNN giai đoạn 2012-2017 hoàn thành mục tiêu đề cách tồn diện quy mơ, cấu thu, đảm bảo nguồn lực tài để hồn thành nhiệm vụ kinh tế trị quận hàng năm 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, phân cấp nguồn thu nhiều bất cập Thứ hai, cơng tác xây dựng dự tốn thu ngân sách đơi mang yếu tố chủ quan Thứ ba, công tác thu thập, hệ thống hóa, xử lý thơng tin đối tượng nộp thuế chưa theo kịp yêu cầu phát triển, liệu 13 lịch sử, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chấp hành pháp luật doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa cập nhật thường xuyên…dẫn đến việc theo dõi tình hình hoạt động biến động đối tượng nộp thuế Thứ tư, việc quản lý thuế hộ cá thể gặp nhiều khó khăn, ấn định thuế cho hộ dựa sở chủ quan cán thuế mà khơng xác định xác cụ thể doanh thu thực hộ kinh doanh dẫn đến việc kê khai nộp thuế hộ không với thực tế doanh thu mà họ có được, làm cho việc thất thu thuế cho NSNN xảy nhiều Thứ năm, cơng tác ủy nhiệm thu số hạn chế, nhiều cán thu chưa thật am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hộ mang tính chủ quan mình,khơng sát thực tế… Thứ sáu, lãnh đạo, đạo cấp quyền, phối hợp ban ngành với ngành thuế trình quản lý thu thuế có lúc bất cập CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN QUẬN THANH KHÊ 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN - Cần quán triệt đường lối, sách phát triển KT-XH quận uỷ, UBND quận Thanh Khê phát triển thương mại dịch vụ, nhằm thực tốt mục tiêu phát triển KT-XH, phù hợp với trình độ phát triển quận - Đa dạng hóa nguồn thu tạo đóng góp thành phần 14 kinh tế địa bàn làm cho nguồn thu ngày tăng lên, đảm bảo ổn định lâu dài Khắc phục tình trạng tập trung thu vào lĩnh vực chủ yếu, chưa quan tâm đến lĩnh vực liên quan khác, đồng thời phải mở rộng nguồn thu địa bàn sở chuyển dịch cấu kinh tế cách phù hợp Quan điểm cần quán triệt, bao gồm: phát triển thêm đối tượng nộp thuế tổng nguồn thu tăng lên coi trọng khoản thu thuế, khoản thu nhỏ có đóng góp người dân địa bàn - Tăng cường chức năng, quyền hạn máy quản lý thu ngân sách, nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán làm công tác quản lý thu ngân sách từ cấp quận đến cấp phường 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện công quản lý thu NSNN Nâng cao hiệu hoạt động tài chính, đẩy mạnh phân cấp nguồn thu cho cấp Ngân sách đôi với tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng then chốt Đảm bảo phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức dự toán UBND thành phố giao đồng thời quản lý nguồn thu phát sinh địa bàn Triển khai biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao thuế; thực thu đúng, thu đủ thuế đơn vị nộp thuế vãng lai địa phương Thực tổ chức đồng bộ, hiệu biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hồn thành dự tốn thu Ngân sách nhà nước năm, triển khai thực tốt nhiệm vụ, giải pháp thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước theo đạo Chính phủ Tập trung triển khai thực nghiêm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quận 15 Thực giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải khó khăn, vướng mắc kiến nghị doanh nghiệp Trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế nhà thầu xây dựng bản, doanh nghiệp chủ dự án kinh doanh bất động sản, khoản thu từ đất; phối hợp chuyển thông tin doanh nghiệp dừng hoạt động, chuyển địa điểm kinh doanh để có biện pháp thu hồi dứt điểm nợ thuế 3.1.3 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN Một là, quản lý NSNN phải gắn liền với mục tiêu định hướng phát triển KT-XH quận Hai là, đảm bảo bao quát phạm vi đối tượng mức độ quản lý khoản thu NSNN địa bàn Ba là, tổ chức khai thác huy động cách bền vững khoản thu vào NSNN, tăng cường biện pháp chống thất thu, trọng nguồn thu khó.Tăng cường công tác tra,kiểm tra lĩnh vực thuế, kiên xử lý trường hợp gian lận, trốn thuế Bốn là, quản lý NSNN phải phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm quan việc việc quản lý NSNN từ khâu lập dự toán đến khâu chấp hành toán NSNN Năm là, nâng cao hiệu quản lý điều hành thu ngân sách, bảo đảm cân đối thu chi cấp ngân sách, tăng tích luỹ cho đầu tư phát triển Bồi dưỡng nâng cao lực quản lý điều hành NSNN đáp ứng thời kỳ mới, tăng cường áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tất khâu quy trình quản lý thu NSNN Thực có hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý NSNN 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Nâng cao độ xác lập phân bố dự tốn thu NSNN 16 - Tổ chức, cá nhân lập dự tốn tập trung sâu vào khảo sát, phân tích, đánh giá số liệu thực tế dẫn đến việc lập dự tốn cho kết khơng xác với thực tế, hiệu lập dự tốn khơng cao - Căn vào lịch sử thông tin: kết qủa thống kê hành vi vi phạm, số thuế phát qua nhóm hành vi trốn thuế, đặc điểm phương hướng hoạt động loại hình doanh nghiệp địa bàn xây dựng tiêu chí phân loại xác đinh rủi ro trọng yếu, bổ sung tiêu thức đánh giá rủi ro tính điểm rủi ro - Xác định tổ chức, cá nhân có mức độ rủi ro cao thực nghĩa vụ NSNN cần tập trung kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra sở đánh giá rủi ro cân đối nguồn nhân lực - Sử dụng phương pháp phân tích thơng tin theo chiều ngang, chiều dọc phân tích tỷ suất tổ chức, cá nhân có mức độ tn thủ trung bình các tổ chức, cá nhân chưa tốt để xác định xu hướng biến đối cấu- tỷ trọng sắc thuế, tiêu qua năm, từ phát bất hợp lý yếu tổ phi logic có nguy xảy rủi ro khâu lập dự toán 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu chấp hành dự toán thu NSNN Một là, hoàn thiện chế quản lý thu thuế - Hoàn thiện lại quy trình quản lý thuế hành, phải đơn giản, đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác quản lý thuế theo chế tự khai- tự nộp thuế, thực nguyên tắc “một cửa” việc giải công việc thuế để giảm chi phí cho người nộp thuế cho quan thuế Đề cao nghĩa vụ, tính chủ động tổ chức cá nhân việc tự tính, tự kê khai tự nộp thuế vào NSNN, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật - Đổi chế quản lý thu thuế phải gắn liền với cải cách thủ tục hành thuế - Đối với hộ kinh doanh cá thể cần thực cải cách công tác 17 quản lý thu thuế nhằm mục tiêu quản lý tất hộ thực tế có kinh doanh, đảm bảo sát doanh thu kinh doanh, đôn đốc hộ kinh doanh tự giác nộp đầy đủ kịp thời khoản thuế phải nộp vào ngân sách, hạn chế thất thu Hai là, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật sách thuế hoạt động thu ngân sách - Tổ chức sân chơi có thưởng nội dung tìm hiểu pháp luật thuế để khích lệ tinh thần tham gia trang thông tin điện tử trường trung học sơ sở, phổ thông địa bàn quận nhằm giúp học sinh – doanh nhân tương lai hiểu có nhận thức sách thuể - Cung cấp kịp thời đầy đủ văn hướng dẫn sách thuế, mãu tờ khai, chương trình hỗ trợ kê khai, toán sắc thuế tối đa để người nộp thuế hiểu đúng, khai đủ, nộp kịp thời khoản thuế vào NSNN - Đối với doanh nghiệp dây dưa, nợ dọng thuế kèo dài, vi phạm pháp luật thuế phải thơng báo báo chí phương tiện truyền thông Đối với doanh nghiệp, người nộp thuế có thành tích nộp thuế tổ chức tuyên dương, quảng bá, vinh danh rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng Nội dung tuyên truyền hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế dàn trải, chưa tập trung vào nội dung chủ yếu cốt lõi vấn đề, mà nặng phổ biến quy định sách thuế Đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế thiếu Do thời gian đến cần làm tốt nội dung sau: - Hỗ trợ tích cực vướng mắc phát sinh q trình thực sách thuế, trọng việc xây dựng nội dung tuyên truyền, biên tập tài liệu tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ hiểu Thiết kế nội dung tuyên truyền sách thuế, thủ tục hành thuế dạng tờ rơi, sổ tay phát miễn phí quan thuế, kể nơi công 18 cộng, nơi đối tượng nộp thuế thường giao dịch - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán, chế độ kế toán cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp kịp thời thơng tin sách, chế độ thuế cho doanh nghiệp để chấp hành - Thiết lập đường dây điện thoại nóng để kịp thời hướng dẫn, giải thích vướng mắc cho đối tượng nộp thuế Giám sát, theo dõi phát kịp thời hành động lợi dụng thủ tục thuế để nhũng nhiễu, gây phiền hà tổ chức, cá nhân nộp thuế, tự đặt thủ tục thuế trái qui định phải có biện pháp xử lý nghiêm minh Ba nâng cao lực đội ngũ cán thu thuế Kiểm tra, đánh giá, xem xét lại chất lượng, hiệu công tác cán bộ, lĩnh vực mà bố trí, xếp hợp lý hiệu quả, qua khắc phục tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa cán quản lý thuế Kiên loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn kể chun mơn thực tiễn có vi phạm cơng tác thu thuế, xếp, bố trí lại máy cán thuế theo hướng chun mơn hố nhằm nâng cao lực quản lý cán Thường xuyên tổ chức luân chuyển cán phận Chi cục, đội thuế địa bàn nhằm phát nhân tố mới, ngăn ngừa tiêu cực cán thuế Xây dựng kế hoạch cử đào tạo, đào tạo lại để nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán thuế, trọng đào tạo kỹ quản lý thuế Bốn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu thuế Kết nối mạng tin học quan thuế với quan tài chính, KBNN để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, công tác đối chiếu, kiểm tra số liệu, đồng thời cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác lãnh đạo đạo Mở rộng 19 triển khai ứng dụng công nghệ tin học vào cơng tác quản lý thuế để phân tích, nắm bắt kịp thời thơng tin tình trạng nộp thuế tình hình hoạt động kinh doanh đối tượng để áp dụng biện pháp quản lý cho phù hợp Năm ý đến công tác ủy nhiệm thu thuế Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán làm công tác ủy nhiệm thu sách thuế, quy trình nghiệp vụ thu thuế, sử dụng biên lai ấn Kiểm tra thường xuyên cán trực tiếp làm công tác ủy nhiệm thu để kịp thời chấn chỉnh sai sót, tổ chức sơ tổng kết để rút kinh nghiệm công tác ủy nhiệm thu nhằm nâng cao hiệu công tác ủy nhiệm thu Tiếp tục mở rộng công tác ủy nhiệm thu cho phường, kiến nghị thành phố cho phép mở rộng sắc thuế phép ủy nhiệm thu, đồng thời cho điều tiết 100% khoản thuế uỷ nhiệm thu cho ngân sách phường Thực điều tăng cường tính tích cực, chủ động địa phương, chống thất thu đạt hiệu hơn, đồng thời giúp ngành thuế tiết giảm chi phí Sáu tăng cường vai trò lãnh đạo quận ủy, UBND quận Xác định rõ trách nhiệm quản lý thu NSNN nhiệm vụ trị cấp quyền, địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, nội dung đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thu NSNN, có phân cơng, phân cấp cụ thể phối hợp ngành thuế với quyền địa phương tổ chức đạo, lãnh đạo thu thuế Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khoán trắng cho ngành thuế Đồng thời lãnh đạo, đạo ngành hữu quan, phối, kết hợp việc thực nhiệm vụ thu địa bàn 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cơng tác tốn thu NSNN Phối hợp chặt chẽ giữ quan Tài chính, Kho bạc, Thuế đơn vị liên quan đối chiếu số liệu nhanh chống, kịp thời, đảm bảo khớp 20 để làm sở chuản xác cho lập dự tốn hàng năm Đơn đốc đơn vị có tài sản tạm thu, tạm giữ thực xử lý khoản tạm thu tạm giữ nhanh chống tránh tình trạng dòn vào cuối năm Tập trung vào nội dung thu thấp dự tốn giao, u cầu giải trình roc ngun nhân hướng thực năm cho nội dung thu cụ thể Số liệu dự toán tốn ngân sách hàng năm cần cơng bố rộng rãi cho người dân xã hội biết người đóng góp vào ngân sách người hưởng lợi từ việc chi tiêu ngân sách Thêm vào việc cơng khai góp phần làm cho quan nhà nước quyền địa phương có trách nhiệm cơng tác điều hành ngân sách phạm vi giao quản lý 3.2.4 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, trọng công tác xử lý, theo dõi đánh giá tình hình thực định sau tra, kiểm tra - Xây dựng lựa chọn đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra phải có đầy đủ lực, trình độ chun mơn phẩm chất tốt để đảm đương tốt nhiệm vụ giao.Xây dựng kế hoạch, phương án tra, kiểm tra cụ thể, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho đối tượng kiểm tra,ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường doanh nghiệp.Trong tra, kiểm tra cần thực sách qui định, tránh lạm dụng chức quyền để tiêu cực - Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng tra, kiểm tra với quyền địa phương ngành có liên quan Chọn lọc đối tượng tra, kiểm tra, theo cần tập trung tra đối tượng thường xun gian lận thuế, có q trình kinh doanh khơng tốt, hoạt động lĩnh vực có khả vi phạm cao, có địa kinh doanh khơng rõ ràng hay thường xuyên thay đổi địa điểm ngành nghề kinh doanh Xử lý kiên nghiêm minh đối 21 với trường hợp trốn thuế, lậu thuế, nợ đọng thuế kéo dài - Thực quy trình tra, kiểm tra hồn thuế, tốn thuế doanh nghiệp Đồng thời ban hành quy định cụ thể để tuyên dương, khen thưởng, khích lệ cá nhân, tổ chức kinh tế thực tốt nghĩa vụ nộp thuế 3.2.5 Các giải pháp tăng thu NSNN - Cần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ bên ngoài, huy động tối đa nguồn lực quận Thanh Khê - Huy động có hiệu nguồn lực quận cho đầu tư phát triển, tạo đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết lập chế ưu đãi thích hợp, quy trình thu tục thơng thống, điều kiện thuận lợi hạ tầng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư bên ngoài, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhà đầu tư để giải vướng mắc, huy động cao vốn, công nghệ, thị trường kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nước - Ngoài việc giao dự tốn thu Ngân sách, UBND quận khuyến khích đơn vị có nguồn thu nghiệp, thu phí dịch vụ phấn đấu tự nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí đơn vị - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp tổ chức cá nhân người dân hiểu rõ sách, pháp luật thuế, từ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế tự giác thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục chuyển đổi cấu kinh tế - Dự báo thu NSNN quận Thanh Khê thời gian đến Trong thời gian đến, ngành thương mại dịch góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách quận 3.2.6 Nhóm giải pháp khác quản lý thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn quận - Đẩy mạnh quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, 22 KBNN quan liên quan công tác quản lý ngân sách - Tăng cường lãnh đạo quận ủy điều hành UBND quận công tác quản lý thu NSNN - Nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý, điều hành thu ngân sách - Tiếp tục cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý NSNN 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Thứ nhất, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Luật NSNN cho phù hợp với tình hình nước ta Thứ hai, cần phải nghiên cứu hồn thiện sách thuế, đảm bảo đơn giản, ổn định, minh bạch, công khai có tính luật pháp cao Thứ ba, cần có thống cơng tác kế tốn tốn ba quan Tài chính, KBNN Thuế 3.3.2 Kiến nghị với HĐND, UBND thành phố Nhằm tạo điều kiện để đơn vị chức hoàn thành nhiệm vụ, quyền thành phố cần hỗ trợ phương diện sau: Thứ nhất, đẩy mạnh phân cấp nguồn thu để quận có cấu nguồn thu bền vững Thứ hai, mạnh dạn phân cấp cho quận quản lý thu doanh nghiệp địa bàn,khơng phân biệt quy mơ loại hình ( trừ doanh nghiệp có yếu tố xuất khẩu) Thứ ba, phân định rõ nhiệm vụ thu cấp, sở định mức phân bổ giao, cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ thu ngân sách cho phù hợp, cần trọng định mức phân bổ thu sát với tình hình thực tế Thứ tư, ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song trùng quyền địa phương với ngành dọc quản lý thu ngân sách ngành thuế 23 KẾT LUẬN NSNN có vai trò quan trọng việc chi phối, định phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng, quyền đến địa phương quan chức Vì vậy, hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN quận Thanh Khê yêu cầu tất yếu khách quan.Cùng với việc đổi chế quản lý kinh tế nước, năm vừa qua quận Thanh Khê có chuyển biến tích cực quản lý điều hành thu NSNN Bám sát sách chế độ, thực quy định Luật NSNN, huy động khai thác tốt nguồn thu, thực phân cấp rõ ràng, rành mạch, quan tâm xây dựng máy quản lý thu NSNN ngành tài từ cấp thành phố đến sở Hàng năm, hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch thu NSNN thành phố giao Tuy nhiên, việc quản lý thu NSNN địa bàn số hạn chế, tồn là: - Phân cấp nguồn thu cho quận HĐND thành phố định, việc phân cấp nguồn thu nhiều hạn chế thể việc khoản thu phát sinh địa bàn Chi cục thuế quận trực tiếp quản lý thu lại không phân cấp quản lý thu cho quận - Cơng tác xây dựng dự tốn thu ngân sách đơi mang yếu tố chủ quan Dự toán thu sở để điều hành, quản lý thu ngân sách chưa xây dựng cách khoa học, chặt chẽ - Ttrong công tác thu thập, hệ thống hóa, xử lý thơng tin đối tượng nộp thuế chưa đảm bảo - Việc quản lý thuế hộ cá thể gặp nhiều khó khăn, ấn định thuế cho hộ dựa sở chủ quan cán thuế mà khơng xác định xác cụ thể doanh thu thực ... địa bàn quận Thanh Khê Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu - Thực trạng công tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nào? Quá trình thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành. .. sở lý luận công tác quản lý thu Ngân sách - Chương 2: Thực trạng quản lý thu Ngân sách nhà nước địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản. .. công tác quản lý thu Ngân sách địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU NGÂN SÁCH 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay