Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thương mại tại quận Thanh Khê- thành phố Đà Nẵng

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUỐC HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: PGS.TS Bùi Văn Huyền Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong giai đoạn nay, thành phố Đà Nẵng xây dựng cho kinh tế thị trường đại, riêng thương mại Đà Nẵng đà phát triển đóng góp ngày quan trọng kinh tế xã hội Việt Nam Góp phần phát triển kinh tế thành phố thương mại quận Thanh Khê đóng góp khơng nhỏ vào tăng trưởng kinh tế quận nói riêng thành phố nói chung với mức đóng góp tổng mức lưu chuyển hàng hố bán lẻ hàng năm khoảng 6.000 tỷ đồng Nói đến Thanh Khê, ta biết quận thứ hai thành phố Đà Nẵng, với diện tích 9,47km2, dân số 191.522 người (năm 2016), 10 đơn vị hành cấp phường, Thanh Khê có nhiều lợi việc phát triển thương mại, dịch vụ Thương mại phát triển phương thức kinh doanh đại, tiên tiến, thương nhân phát triển số lượng lực quản trị doanh nghiệp, thị trường xuất hàng hoá, dịch vụ phát triển nhanh Ngành thương mại góp phần đắc lực vào cải thiện chất lượng sống người dân địa phương Vai trò quản lý nhà nước (QLNN) thương mại quận Thanh Khê thời gian qua, biểu cụ thể việc quận xây dựng tổ chức thực nội dung chế, sách thành phố nhằm hỗ trợ khuyến khích hình thành phát triển loại hình thương mại văn minh đại Theo số liệu thống kê, quy mô kinh tế năm 2017 tăng gấp từ 1.5-2 lần so với năm 2011 Năm 2017 thương mại - dịch vụ đạt 91,32% so năm 2011 86,29%, khuyến khích thương nhân thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ ưu đãi vốn, mặt bán hàng, đào tạo, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại để xây dựng đội ngũ thương nhân ngày lớn mạnh Cách nhìn nhận từ quan QLNN vai trò khu vực thương mại thay đổi đáng kể sau thực giai đoạn đổi Tuy vậy, phát triển ngành thương mại quận Thanh Khê thực chưa tương xứng với tiềm lợi quận thứ hai thành phố với hội tụ tiềm năng, hội cho phát triển ngành Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế phát triển ngành thương mại quận Thanh Khê Trong đó, ngun nhân quan trọng cơng tác “Quản lý nhà nước thương mại” Đây hạn chế thiếu tính khoa học, vấn đề phát sinh thương mại chưa bổ sung kịp thời vào nội dung quản lý ngành, dẫn đến yếu làm giảm hiệu công tác QLNN Đối với yêu cầu phát triển kinh tế nói chung ngành thương mại quận Thanh Khê nói riêng đòi hỏi phải có phương hướng giải pháp để thực quản lý Vì vậy, việc nghiên cứu giúp củng cố thêm sở lý luận công tác QLNN thương mại, tăng giải pháp mang tính khoa học khả thi nhằm nâng cao hiệu quản lý thương mại điạ bàn quận, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, thực CNH.HĐH vừa vấn đề có ý nghĩa cấp thiết vừa có tầm quan trọng chiến lược lâu dài Để phát huy tốt tiềm năng, mạnh quận, để tạo gắn kết tốt khu vực thương mại khu vực kinh tế khác, cơng tác QLNN chưa đáp ứng cách hiệu quả, tồn nhiều vấn đề cần hồn thiện Đây lý tơi lựa chọn vấn đề “Hồn thiện công tác quản lý nhà nước thương mại quận Thanh Khê- thành phố Đà Nẵng”làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận nội dung công tác quản lý nhà nước ngành thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước ngành thương mại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm đạt mục tiêu công tác QLNN ngành thương mại quận Thanh Khê năm đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn QLNN thương mại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn không gian: Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước thương mại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Thời gian để tiến hành nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng phát triển ngành thương mại công tác QLNN ngành thương mại quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 đề xuất giải pháp chủ yếu công tác QLNN ngành thương mại đến năm 2025 Phương phháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp - Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Phương pháp vấn; Phương pháp điều tra khảo sát 4.2 Phương pháp phân tích xử lý tổng hợp thơng tin - Phương pháp thống kê mơ tả; -Phương pháp phân tích so sánh Bố cục đề tài Bố cục đề tài gồm chương phần mở đầu phần kết luận Cụ thể sau: Chương 1: Những vấn đề quản lý nhà nước quản lý nhà nước ngành thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước thương mại quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước thương mại quận Thanh Khê đến năm 2025 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước QLNN hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh quan hệ xã hội Được xem hoạt động chức nhà nước quản lý xã hội xem hoạt động chức đặc biệt QLNN hiểu theo hai nghĩa Theo nghĩa rộng: QLNN toàn hoạt động máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư pháp Theo nghĩa hẹp: quản lý nhà nước bao gồm hoạt động hành pháp 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước kinh tế Quản lý nhà nước kinh tế tác động có tổ chức, pháp luật thơng qua hệ thống sách với công cụ quản lý kinh tế lên kinh tế nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, sở sử dụng có hiệu nguồn lực nước điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Đây dạng quản lý xã hội Nhà nước Quản lý nhà nước kinh tế quản lý tầm vĩ mô, giải mối quan hệ vĩ mơ có liên quan đến kinh tế quốc dân, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo Nhà nước không can thiệp, không giải vấn đề quản lý sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế hoạt động kinh tế thị trường (cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế ) 1.1.3 Khái niệm quản lý nhà nước ngành thương mại “Quản lý nhà nước thương mại” quản lý nhà nước hoạt động thương mại cơng cụ, sách, pháp luật nhằm đạt mục tiêu đề ra” [18] Qua khái niệm trên, ta có nhiều cách tiếp cận đặt vấn đề nghiên cứu quản lý nhà nước ngành thương mại Đối với phạm vi hạn hẹp nghiên cứu công tác quản lý nhà nước ngành thương mại tiếp cận góc độ trình thực phối hợp chức hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động thương mại thị trường tác động hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý nhằm đạt mục tiêu thông qua việc sử dụng cơng cụ sách quản lý 1.1.4 Vai trò quản lý nhà nước ngành thương mại a Nhà nước định hướng, hướng dẫn hoạt động cho phát triển thương mại b Điều tiết can thiệp vào trình hoạt động thương mại c Nhà nước tạo lập môi trường thương mại cạnh tranh cho thương mại phát triển d Quản lý trực tiếp khu vực kinh tế Nhà nước 1.1.5 Chức quản lý nhà nước thương mại a Chức hoạch định b Chức tổ chức phối hợp hoạt động quản lý thương mại c Chức lãnh đạo, điều tiết hoạt động thương mại can thiệp thị trường d Chức kiểm soát quan hệ trao đổi hoạt động thương mại 1.2 NỘI DUNG, CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung quản lý nhà nước ngành thương mại a Định hướng phát triển ngành thương mại thơng qua kế hoạch, chương trình, đề án phát triển thương mại b Xây dựng ban hành văn quản lý ngành thương mại c Tổ chức đăng ký kinh doanh thương mại d Thực công tác dịch vụ công thủ tục hành e Thực quản lý nhà nước loại hình kinh doanh hoạt động f Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại g Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, pháp luật thương mại 1.2.2 Cơng cụ quản lý chủ yếu nhà nước thương mại a Nhà nước quản lý hoạt động thương mại pháp luật Để quản lý kinh tế nói chung ngành thương mại nói riêng, nhà nước ban hành hệ thống pháp luật để quản lý điều hành chung Thực tế, chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước ban hành hệ thống pháp luật văn luật để phù hợp với địa phương “Pháp luật thường hiểu hệ thống quy tắc xử có tính chất bắt buộc chung (quy phạm pháp luật) thể ý chí giai cấp thống trị cộng đồng xã hội, Nhà nước đặt ra, thực thi bảo vệ, nhằm mục tiêu bảo toàn phát triển xã hội theo cách đặt trưng định”[11], [19] b Nhà nước quản lý hoạt động thương mại công cụ kế hoạch c Nhà nước quản lý hoạt động thương mại công cụ giá d Nhà nước quản lý hoạt động thương mại công cụ tài e Nhà nước quản lý hoạt động thương mại tài sản quốc gia 1.3 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.3.1 Phương pháp hành “Phương pháp hành tác động trực tiếp quan quản lý hay người lãnh đạo đến quan bị quản lý hay người chấp hành, quy định pháp luật, thị, mệnh lệnh, cụ thể hóa quy định pháp luật”[19] * Các phương pháp hành quản lý kinh tế vĩ mô: - Nhà nước đề chủ trương đường lối cho hoạt động kinh tế - Sử dụng chủ yếu hệ thống pháp luật kinh tế, kiểm sốt nhà nước thơng qua Tòa án kinh tế, Viện kiểm sát nhân dân cấp Huy động có hiệu giám sát nhân dân để kịp thời ngăn chặn xử lý sai phạm - Tiêu chuẩn hóa, đội ngũ cán quản lý kinh tế 1.3.2 Phương pháp kinh tế “Phương pháp kinh tế tác động tới vật chất tập hay cá nhân nhằm làm cho họ quan tâm tới kết hoạt động chịu trách nhiệm vật chất hành động mình”[16], [17], [19] * Các phương pháp kinh tế quản lý kinh tế vĩ mơ: - Thứ nhất, sách thuế quản lý ngành, sản phẩm cần ưu tiên phát triển ưu đãi thuế - Thứ hai, hệ thống lãi suất ngân hàng nhằm thực ý đồ nhà nước hướng hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế theo mục tiêu định - Thứ ba, sử dụng giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, sách kinh tế cho đối tượng xã hội cụ thể: người nghèo, miền núi - Thứ tư, sử dụng quỹ dự trữ quốc gia để điều tiết sản xuất, đặc biệt để ổn định tiền tệ, giá thị trường - Thứ năm, sách doanh nghiệp Nhà nước để kiểm sốt kinh tế phát triển - Thứ sáu, sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh tế tốt cho doanh nghiệp hoạt động 1.3.3 Phương pháp tuyên truyền, giáo dục “Phương pháp tuyên truyền, giáo dục tác động đến tinh thần lực chuyên môn người lao động để nâng cao ý thức hiệu công tác” [11], [17], [19] * Các phương pháp giáo dục quản lý kinh tế vĩ mô: - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, nhà nước tác động lên doanh nghiệp khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao tâm doanh nghiệp hoạt động làm giàu cho thân doanh nghiệp đất nước, tự giác tuân thủ kỷ cương pháp luật, nghĩa vụ đất nước, không vi phạm pháp luật - Đối với người lao động toàn thể xã hội, nhà nước dẫn dắt tổ chức cộng đồng nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, phát triển công nghệ, giữ gìn truyền thống sắc dân tộc trình hội nhập - Thơng qua hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm thực thi giám sát tốt hoạt động sản xuất nước Các phương pháp tuyên truyền giáo dục nhà nước thực thơng qua hoạt động chiến lược phát triển văn hóa-xã hội sách cụ thể 10  Hệ thống chợ  Hệ thống xăng dầu  Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn, cửa hàng chuyên doanh đại  Các tuyến phố chuyên doanh b Đóng góp ngành thương mại Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế tăng 10 năm qua Năm 2006 đạt 1.812,1 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt 2.932,8 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 12,79%; năm 2011 đạt 4.714,8 tỷ đồng, đến năm 2017 ước đạt theo báo cáo 7.454,543 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2012– 2017 8,22% (Chi tiết Bảng 2.8) Năm 2006, ngành thương mại –dịch vụ chiếm 47,8 %, công nghiệp chiếm 40,46 %, nông nghiệp (thủy sản) chiếm 11,73 %; đến năm 2017, thương mại –dịch vụ chiếm 63,89 %, công nghiệp chiếm 31,52 %, thủy sản (nông nghiệp) chiếm 4,59 % Với kết thu được, ta thấy tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 17,2%; giai đoạn 2012 - 2015 14,5% c Kinh doanh thị trường nội địa Hoạt động thương mại diễn sôi địa bàn quận Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ xã hội địa bàn liên tục tăng từ 7.955 tỷ đồng năm 2012 lên 14.154 tỷ đồng năm 2017, tăng gấp 1,77 lần, có tốc độ tăng bình quân đạt 12,32%/năm Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ xã hội địa bàn quận phân theo loại hình kinh tế có biến đổi phía tỷ trọng kinh tế tư nhân cá thể, trì tỷ lệ 97,42% (năm 2012) đến 97,74% (năm 2017) có chiều hướng giảm tỷ trọng kinh tế nhà nước (từ 2,6% năm 2012, giảm 2,05% năm 2017) d Lao động lĩnh vực thương mại Quận Thanh Khê có dân số 191.541 người (năm 2016) so với 11 tổng số dân thành phố Đà Nẵng có 1.048.859 người chiếm 18,26% (năm 2016) [25] Tổng số lao động độ tuổi năm 2016 117.300 người chiếm 61,24% tổng số dân số quận Trong đó, số lượng nữ độ tuổi 60.081 người chiếm 51,22% quận so với thành phố 532.191 người chiếm 11,28%; nam giới với 57.219 người chiếm 48,78% quận so với thành phố 516.668 người chiếm 11,07% [25] Thương mại ngành tạo nhiều việc làm kinh tế quận, với số lao động ngành chiếm đến gần 50% tổng số lao động ngành dịch vụ địa bàn quận Tổng lao động ngành thương mại khoảng 37.250 người năm 2017, tăng gấp 1,05 lần so với năm 2012 (35.268 người lao động); có tỷ lệ tăng bình qn 3,15%/năm giai đoạn 2012 - 2017 2.2.3 Các nhân tố tác động đến thương mại quận Thanh Khê a Các yếu tố nguồn lực: Nguồn lao động; Nguồn lực vốn; Tiến khoa học- công nghệ; Kết cấu hạ tầng b Các yếu tố thị trường Những năm gần đây, thị trường thương mại quận Thanh Khê thực chịu tác động trực tiếp chế kinh tế mở với hàng loạt sách đối c Mơi trường kinh tế - xã hội sách Các vấn đề trị - xã hội (an ninh, trật tự an toàn xã hội) ổn định tạo nên an tâm cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động Điều góp phần lớn đến phát triển Thanh Khê 2.2.4 Những thuận lợi khó khăn q trình phát triển thương mại quận Thanh Khê a Thuận lợi - Quận Thanh Khê trung tâm thương mại thành phố 12 - Sự quan tâm lãnh đạo, đạo cấp, ngành từ thành phố đến quận - Cơng tác an ninh trị, trật tự an tồn xã hội ln trì, đảm bảo b Hạn chế, khó khăn Thứ nhất, quy mô doanh nghiệp hộ kinh doanh quận nhỏ vốn lao động Thứ hai, hoạt động thương mại địa bàn chủ yếu thương mại truyền thống, hệ thống thương mại đại chưa nhiều Thứ ba, tình trạng vi phạm pháp luật thương mại địa bàn buôn lậu, trốn thuế, hàng không đảm bảo VSATTP nhiều Thứ tư, hạn chế, tồn chủ trương, cách thức thực chế sách chậm nên chưa đạt hiệu quả, sản xuất gặp nhiều khó khăn Thứ năm, hệ thống phân phối chủ yếu nhỏ lẻ, bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu tính liên kết tính chuyên nghiệp chưa cao Nguyên nhân dẫn đến phần nêu trên: - Cơ cấu ngành nhiều bất cập, thiếu vắng đầu tư thu hút mạnh sở tập đoàn phân phối bán lẻ lớn địa bàn quận - Việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh chưa phát triển nhiều bất cập - Về mặt chủ trương, chế sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho SX-KD ban hành hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai thực chậm nên chưa hiệu quả, sản xuất gặp khó khăn - Công tác lãnh đạo, đạo cấp ngành có đề năm chưa sâu sát, chưa có kế hoạch chi tiết cụ thể - Doanh nghiệp thương mại địa bàn quận đa số nhỏ, khả tài hạn hẹp - Với chức cấp quận chủ yếu thực thi đường lối, chủ 13 trương, sách cấp trên, nên khơng thể đề chế, sách ưu đãi vượt trội để phát triển phân ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI QUẬN THANH KHÊ TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2017 2.3.1 Thực trạng thực nội dung quy hoạch, triển khai chương trình, đề án phát triển thương mại Trong q trình lập quy hoạch cứng nhắc, rập khn, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa hợp lý; không đơn vị tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu khảo sát chưa kỹ, chưa thấu đáo với điều kiện tự nhiên, tình hình thực tế, khả năng, tiềm nguồn lực địa phương, nếp sống, ngành nghề thu nhập hộ dân để có giải pháp đề xuất phù hợp, nên chất lượng quy hoạch, đề án hạn chế 2.3.2 Thực trạng xây dựng ban hành văn quản lý thương mại Việc xây dựng ban hành văn quản lý thương mại quận Thanh Khê thời gian qua đáp ứng phần yêu cầu phát triển thị trường quan hệ xã hội lĩnh vực thương mại trọng chuyển đổi trực tiếp quản lý hành doanh nghiệp, quản lý mặt hàng thuộc diện cấm, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện sang việc xây dựng hướng dẫn, tổ chức kiểm tra tình hình thực sách pháp luật Trong thời gian đến công tác tham mưu, đề xuất triển khai thực văn quản lý thương mại yêu cầu phải tiến hành song song với điều kiện thực tế địa phương phát triển mặt công tác quản lý chợ, thương mại, doanh nghiệp vừa nhỏ …vv 2.3.3 Thực trạng quản lý nhà nước loại hình kinh doanh 14 a Quản lý nhà nước sở kinh doanh cá thể Những năm qua, số hộ kinh doanh quận không tăng lên nhiều Do công tác tổ chức đăng ký kinh doanh, UBND quận đạo cho quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp thúc đẩy nữa, tạo điều kiện môi trường kinh tế phát triển ưu có địa phương UBND quận Thanh Khê thường xuyên yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC rút ngắn quy trình thời gian xử lý cấp phép cho hộ kinh doanh cá thể giảm thiểu phiền hà lại việc đăng ký đăng ký kinh doanh Nội dung quản lý chất lượng hàng hóa, thương mại, phối hợp kiểm tra, kiểm sốt quản lý thị trường, cơng tác chống buôn lậu, gian lận mua bán, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực… nhiều cấp, ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm đạo liệt với chuyển biến tích cực khơng ngừng đổi từ phía cộng đồng thương nhân b Quản lý nhà nước doanh nghiệp Theo thống kê số liệu quận Thanh Khê, năm 2017, địa bàn quận có 14.577cơ sở ngành thương mại, có 01 DNNN trung ương, 03 DNNN địa phương, 07 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, lại 14.566 sở kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực thương mại có 1.897 doanh nghiệp thương mại, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ Để tăng cường công tác QLNN doanh nghiệp thời gian qua, UBND quận ban hành nhiều văn thực thi nội dung đạo Thành phố, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư công tác QLNN doanh nghiệp c Quản lý nhà nước hệ thống chợ Tổng số hộ kinh doanh chợ địa bàn quận 2.076 hộ: có 1.790 hộ kinh doanh cố định (chiếm 86,2%) 286 hộ 15 kinh doanh không cố định (chiếm 13,8%) 2.3.4 Thực trạng thực dịch vụ công ngành thương mại quận Thanh Khê Trong giai đoạn 2012-2017, UBND quận Thanh Khê thực dịch vụ công theo chế cửa, cửa liên thông lĩnh vực Quyết định số 5201/QĐ-UBND Quyết định số 5202/QĐUBND ngày 15 tháng năm 2017 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Công tác giải thủ tục hồ sơ cho tổ chức, công dân thực tế đạt tỷ lệ 100% hồ sơ sớm hẹn Năm 2012, quận Thanh Khê đầu công tác dịch vụ công thành phố khối quận huyện xây dựng phần mềm dịch vụ công điện tử đại riêng cho quận để quản lý Qua thu thập số liệu từ kết xuất năm 2017, việc tiếp nhận giải phần mềm cửa đạt 1.559 hồ sơ (lĩnh vực thương mại đăng ký kinh doanh), giải 1.559 hồ sơ (giải sớm hẹn 1.431 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91,80%, trễ hẹn 80 hồ sơ, đạt tỷ lệ 5,13%, hồ sơ trả lại công dân rút lại đạt 48 hồ sơ, đạt tỷ lệ 3.07% tổng số hồ sơ tiếp nhận năm) Đối với tiếp nhận giải hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ UBND quận tiếp nhận tổng cộng 1.559 hồ sơ lĩnh vực thương mại đăng ký kinh doanh (đạt tỷ lệ 9,5% tổng số 16.404 hồ sơ tiếp nhận năm phần mềm, mức độ 875 hồ sơ, đạt tỷ lệ 56,13 %; mức độ 684 hồ sơ, đạt tỷ lệ 43.87% 2.3.5 Công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương sách, pháp luật ngành thương mại quận Thanh Khê UBND quận tạo điều kiện cho cán công chức đào tạo, tập huấn nhằm cập nhập thông tin sách, pháp luật nhà nước để vận dụng, giải công việc theo chức trách thẩm quyền 16 Phát huy hiệu công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực thương mại nhằm đảm bảo hiệu QLNN, giữ gìn kỷ cương văn minh thương mại, phân định rõ chức quản lý nhà nước thương mại quan Để quản lý tốt hoạt động tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, lực lượng Đội QLTT số tiến hành năm lập sổ quản lý, khảo sát 2.542 doanh nghiệp: lập sổ theo dõi 2.342 doanh nghiệp, nghỉ hẳn khơng có địa 200 doanh nghiệp; 14.542 hộ kinh doanh: lập sổ bộ: 14.020 hộ kinh doanh, nghỉ hẳn địa không rõ 522 hộ kinh doanh Kiểm tra định kỳ thực việc đăng ký giá – niêm yết giá bán theo giá niêm yết Đặc biệt trọng vào ngày Lễ tết, tổ chức kiểm tra giá hàng hóa – dịch vụ vấn đề liên quan 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.4.1 Những thành tựu đạt Cùng với phát triển thành phố, ngành thương mại quận Thanh Khê chuyển dịch ngày tích cực, hướng theo chiều tăng từ 54,33% năm 2012 lên 63,89% năm 2017 tỷ trọng cấu ngành kinh tế quận Trong giai đoạn 2012-2017, giá trị ngành thương mại (dịch vụ) quận ngày tăng trưởng chiếm tỷ trọng đáng kể giá trị ngành thương mại-dịch vụ thành phố (tỷ trọng bình quân giai đoạn đạt xấp xỉ 18 %) tỷ trọng có xu hướng giảm giai đoạn 2012-2017 (Bảng 2.19) 2.4.2 Hạn chế tồn a Xây dựng thực quy hoạch, triển khai chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thương mại cải tiến, song tính khoa học chưa cao, triển khai thực yếu 17 b Xây dựng ban hành văn QLNN thương mại quận Thanh Khê có đổi mới, ngày phù hợp với thực tế thiếu chiều sâu tầm nhìn dài hạn c Cơng tác tổ chức đăng ký kinh doanh thương mại quận Thanh Khê có bước tiến bật, song bên cạnh hạn chế cần khắc phục d Thực cơng tác quản lý loại hình kinh doanh quận Thanh Khê tăng cường, nặng hành chính, thiếu tính đột phá e Cơng tác tra, kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật thương mại địa bàn quận Thanh Khê hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân - Hầu hết chủ trương sách, giải pháp thực Nhà nước thương mại chung chung - Hệ thống văn pháp luật nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan QLNN thương mại chưa đầy đủ, thiếu đồng - Trong năm gần đây, quan QLNN thương mại cấp quận liên tục có sáp nhập chia tách, không ổn định - Hoạt động thương mại địa bàn thành phố nói chung quận Thanh Khê nói riêng đa dạng, diễn biến phức tạp - Nguyên nhân chủ yếu chưa có chế phối hợp thống - Các thủ tục hành chưa thật dễ dàng cho tổ chức/cá nhân, doanh nghiệp nhà đầu tư; tư quản lý chịu nhiều ảnh hưởng chế cũ 18 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2025 3.1 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2025 3.1.1 Quan điểm quản lý - Quản lý thương mại cách đồng tương xứng với tiềm khai thác tối đa lợi so sánh quận - Quản lý thương mại theo chiều rộng, kết hợp với trọng phát triển theo chiều sâu, sở nâng cao chất lượng hiệu hoạt động thương mại nâng cao giá trị gia tăng thương mại đóng góp vào ngân sách quận - Quản lý thị trường theo hướng mở cửa, đồng hành với thị trường nước nước có gắn kết với việc phát triển đa dạng loại hình sở hữu doanh nghiệp thương mại, gắn với đầu tư, thực xã hội hoá đầu tư vào hạ tầng sở ngành thương mại - Quản lý cách đồng hợp lý cấu bán buôn bán lẻ; cấu đại kết hợp với truyền thống theo hướng nâng cao hiệu kinh tế hiệu xã hội, đồng thời đảm bảo yêu cầu xã hội tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn định sống, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội - Quản lý thương mại theo hướng đại văn minh thương mại, chế thị trường sở tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, chống hành vi kinh doanh trái phép, buôn lậu, trốn thuế gian lận thương mại 3.1.2 Mục tiêu quản lý - Quản lý nhà nước thương mại theo hướng đại dựa cấu ngành hợp lý với tham gia thành phần kinh tế, 19 vận hành mơi trường cạnh tranh có quản lý điều tiết Nhà nước - Trên sở đó, nâng cao vai trò ngành thương mại việc tạo giá trị đóng góp vào GRDP quận GRDP thành phố; thu hút lao động xã hội, tạo công ăn việc làm mới; kết nối với sản xuất tiêu dùng, định hướng theo nhu cầu thị trường chung - Quản lý phù hợp với thị trường theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, đời sống, bảo đảm lưu thông hàng hố thơng suốt, cân đối cung cầu mặt hàng trọng yếu cho sản xuất đời sống, ngày có nhiều hàng hố, chất lượng cao, giá hợp lý, đủ sức cạnh tranh - Củng cố trật tự, kỷ cương thị trường, xây dựng ngành thương mại quận theo hướng văn minh, đại, hướng mạnh chủ lực quận công tác quản lý thương mại - Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế quận Thanh Khê bền vững theo hướng: Thương mại – dịch vụ từ 67%-70%, công nghiệp xây dựng từ 25%-27%, nông nghiệp (thuỷ sản) từ 5%-8%; Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cân đối, ổn định bền vững.Tập trung phấn đấu quản lý ngành thương mại thành lĩnh vực mũi nhọn theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn Tổng mức hàng hóa, dịch vụ bán tăng bình quân 810%/năm 3.1.3 Định hướng quản lý - Nâng cao văn minh thương mại, xây dựng chiến lược phát triển thương mại tổng thể, sở xây dựng chiến lược phát triển đề án phát triển thương mại địa phương, phát triển xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hàng hóa dịch vụ để làm định hướng cho phát triển thương mại bối cảnh điều kiện - Đưa thương mại phát huy hết lợi so sánh tiềm địa phương; phát triển bán hàng cửa hàng, hiệu 20 thông qua phương thức đại - Xây dựng hình thành thêm nhiều tuyến đường phố chuyên doanh mang phong cách đại, tạo mạng lưới kênh phân phối bán hàng đa dạng, đảm bảo lưu thơng hàng hóa nhanh, tiện lợi, kích thích nhu cầu mua sắm người dân - Đầu tư mạng lưới chợ, phát triển cung cấp dịch vụ thương mại, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh thương mại hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia hội trợ triển lãm…không địa bàn thành phố mà tỉnh thành lân cận khu vực miền Trung, Tây Ngun, tồn quốc… - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ổn định giá cả, chống sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái chất lượng, không đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định, buôn lậu, trốn thuế 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 3.2.1 Hoàn thiện công tác thực thi nội dung quy hoạch, triển khai chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thương mại - Nâng cấp, cải tạo số chợ hạng có quy mơ lớn thành chợ hạng trung tâm quận Kêu gọi xã hội hóa tầng chợ để khai thác hiệu công sử dụng chợ - Phát triển hệ thống kết cấu thương mại bán lẻ văn minh, đại Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước nước đầu tư phát triển trung tâm thương mại, siêu thị - Tuyên truyền phổ biến quy tắc ứng xử hoạt động thương mại - du lịch đến tiểu thương, hộ kinh doanh chợ địa bàn quận Xây dựng số doanh nghiệp xuất mạnh quận 21 thành phố Xây dựng triển khai thực các sách xúc tiến thương mại, chương trình hợp tác đầu tư, phát triển thương mại thành phố với tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Xây dựng tiêu chuẩn hướng dẫn phát triển loại hình tổ chức kinh doanh thương mại làm sở cho định đầu tư doanh nghiệp phục vụ cho công tác QLNN định hướng cho người tiêu dùng lựa chọn cho việc mua sắm 3.2.2 Hoàn thiện công tác xây dựng ban hành văn bản, chế triển khai thực quản lý thương mại - Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa tuyến phố chuyên doanh, kêu gọi xã hội hóa, đảm bảo phát triển hệ thống tuyến phố chuyên doanh theo hướng văn minh, đại - Tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng quy hoạch phát triển khu phố, tuyến đường chuyên doanh Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tất Thành - Nghiên cứu, đề xuất chế sách hỗ trợ cho cửa hàng chuyển đổi ngành nghề sang kinh doanh mặt hàng thuộc khu phố chuyên doanh - Xây dựng quy chế quản lý chất lượng hàng hóa thương mại dịch vụ quận Thanh Khê - Xây dựng chế quản lý phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa địa bàn quận chế khuyến khích hỗ trợ, đầu tư xây dựng cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh - Đồng thời, nghiên cứu, rà soát đề nghị, kiến nghị sữa đổi bãi bõ VBQPPL không hiệu lực bất cập khơng phù hợp với thực tế tình hình địa phương - Phối hợp ngành liên quan đề xuất xây dựng văn TTHC trực tiếp liên quan đến lĩnh vực thương mại hoàn thiện theo hướng tập trung, đơn giản hóa, thực cơng khai minh bạch 22 - UBND quận cần phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài Chính, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư thành phố đơn vị liên quan xây dựng phối hợp tổ chức thực đề án hỗ trợ doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ Phối hợp với quan chuyên môn cấp hướng dẫn tổ chức thực chế, sách khuyến khích thương nhân thuộc thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển mối liên kết kinh tế trình lưu thông 3.2.3 Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán công chức quản lý thương mại + Xác định nguồn nhân lực nhu cầu nhân thời gian tiếp theo; xác định trình độ mong muốn để thực công việc hiệu + Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp, tuyên truyền giáo dục cho CBCC,viên chức, người lao động + Cán cơng chức phải có phẩm chất lực, có trình độ văn hóa, vững vàng trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đạo đức, lối sống, trung thực không hội + Yêu cầu có chế đánh giá lực, phẩm chất cá nhân công chức quan trọng + Tăng cường tra, kiểm tra nhằm phát nguy dẫn đến tiêu cực + Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách phận cửa công chức chuyên môn giải TTHC 23 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương sách, pháp luật ngành thương mại quận Thanh Khê Việc kiểm tra, giám sát phải tổ chức thực thường xun có kế hoạch cụ thể Phòng Kinh tế cần bổ sung thêm nhân cho công tác tra, kiểm tra, kiểm soát, tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ làm tra Cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công chức q trình thực thi cơng vụ Xây dựng sở liệu, lưu trữ hồ sơ; cập nhật VBQPPL, tài liệu liên quan hệ thống phần mền quản lý để trao đổi thông tin hoạt động kết tra quan tra lĩnh vực thương mại Nhìn chung, cơng tác tra nhà nước lĩnh vực thương mại năm gần có đóng góp tích cực Những năm qua, cơng tác tra, kiểm tra lĩnh vực thương mại đạt thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào cơng bảo vệ đất nước đặc biệt công đổi kinh tế Đảng ta khởi xướng 3.2.5 Nhóm giải pháp khác a Hồn thiện cơng tác cải cách thủ tục hành b Hồn thiện cơng tác QLNN số loại hình kinh doanh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Sở Công Thương 3.3.2 Kiến nghị UBND Thành phố Đà Nẵng ... hoạt động thương mại công cụ giá d Nhà nước quản lý hoạt động thương mại công cụ tài e Nhà nước quản lý hoạt động thương mại tài sản quốc gia 1.3 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.3.1... lý nhà nước quản lý nhà nước ngành thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước thương mại quận Thanh Khê giai đoạn 2012-2017 Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà. .. HƯỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI QUẬN THANH KHÊ ĐẾN NĂM 2025 3.1.1 Quan điểm quản lý - Quản lý thương mại cách đồng tương xứng với tiềm khai thác tối đa lợi so sánh quận - Quản lý thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thương mại tại quận Thanh Khê- thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thương mại tại quận Thanh Khê- thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay