Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ HUỲNH THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình xây dựng đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta ln đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội lên hàng đầu Do vậy, sau 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta có bước phát triển đáng khích lệ, đời sống nhân dân nâng cao Tuy nhiên, phận không nhỏ người dân sinh sống miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn sống, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo thiếu vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thoát nghèo Do đó, Chính phủ đưa sách giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhằm thực chủ trương xóa đói, giảm nghèo Quảng Nam tỉnh nghèo chia tách, có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên gánh chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, kết cấu hạ tầng yếu kém, đời sống đại phận người nhân nhiều khó khăn Hiệp Đức huyện miền núi khó khăn tỉnh (tỉnh có 9/18 huyện miền núi), số hộ nghèo, hộ cận nghèo, số xã, thôn nghèo huyện chiếm tỷ lệ cao (9 xã vùng khó khăn, xã đồng bào dân tộc thiểu số tổng 12 xã, thị trấn huyện) Điều kiện đất đai thổ nhưỡng hạn chế, phù hợp với việc phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc kinh tế trang trại kết hợp Hơn nữa, mưa lũ hàng năm kéo dài triền miên ảnh hưởng nặng đến hoạt động sản xuất khiến cho đời sống người dân cực thêm đói khổ Do vậy, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đóng vai trò quan trọng, giúp hộ nghèo có thêm nguồn tài để chống chọi thiên tai, củng cố hoạt động sản xuất Trong thời gian qua, cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức tồn nhiều bất cập như: Quy mơ cho vay nhỏ; thủ tục hồ sơ vay vốn phức tạp; chất lượng vốn tín dụng thấp; hiệu sử dụng vốn để xóa đói giảm nghèo chưa cao Vì vậy, vấn đề làm để nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức nhằm bảo đảm phát triển bền vững nguồn vốn này, đồng thời, tạo điều kiện hộ nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi, sử dụng nguồn vốn có hiệu để tự khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn có hiệu quả, thu hẹp diện nghèo rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập xã hội cần lời giải Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa lớn lao vấn đề nêu nên tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận nghèo đói cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam để rút kết quả, hạn chế nguyên nhân - Nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thời gian đến Từ mục tiêu trên, luận văn giải câu hỏi đặt sau: - Các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo? - Vai trò vốn tín dụng ưu đãi xóa đói giảm nghèo nào? - Cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách có đặc thù gì? - Nội dung cho vay hộ nghèo ngân hàng sách bao hàm cơng việc gì? - Tiêu chí đánh giá kết cho vay hộ nghèo ngân hàng sách gì? - Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH Huyện Hiệp Đức nào? Có thành cơng hạn chế gì? Ngun nhân thành cơng hạn chế gì? - Cần có khuyến nghị để hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Huyện Hiệp Đức thời gian đến? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận liên quan đến công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách thực tiễn hoạt động cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Về phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách - Về khơng gian: Thực nghiên cứu Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu công tác cho vay hộ nghèo thu thập giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Trước hết, đề tài nghiên cứu tìm hiểu mặt lý luận đói nghèo đặc thù công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách, kế đến, khảo sát thực tế cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức Sau cùng, kết khảo sát thực tế so sánh kết hợp với sở lý thuyết để tìm vấn đề yếu từ phía Ngân hàng CSXH (nguyên nhân bên trong), vấn đề tồn xuất phát từ phía hộ nghèo, từ đó, đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Do đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhằm tận dụng tính hợp lý ưu điểm loại phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Sử dụng phương pháp thu thập, đọc tổng quan tài liệu; thực đối chiếu, phân tích, tổng hợp nguồn thơng tin để hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách - Để khảo sát, đánh giá thực trạng công tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nguồn liệu thu thập chủ yếu sau: + Thu thập thông qua báo cáo thường niên như: báo cáo tổng kết, báo cáo kết hoạt động Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam Các liệu ngành thu thập từ tạp chí chuyên ngành kinh tế, tài ngân hàng, thời báo ngân hàng CSXH Ngồi ra, thơng tin yếu tố bên ngồi tác động đến cơng tác cho vay hộ nghèo ngân hàng thu thập thông qua số liệu tình hình kinh tế, trị, xã hội địa bàn huyện Hiệp Đức + Phỏng vấn chuyên sâu: tác giả thực vấn chuyên sâu đối tượng bao gồm cán tín dụng ngân hàng, tổ trưởng khách hàng vay vốn để nhận diện vấn đề thực công tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Trên cở sở nguồn liệu sơ cấp, thứ cấp, sử dụng phương pháp so sánh, thống kê mơ tả, phân tích liệu qua năm để làm rõ thực trạng cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Các khuyến nghị đề xuất dựa việc sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, suy luận logic tổng kết để kiểm chứng thực tiễn, thể sử quán lý luận, thực tiễn khuyến nghị đề xuất Bố cục đề tài Để giải vấn đề trên, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách Chương 2: Thực trạng cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Những khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dich Ngân hàng sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nhận thức tầm quan trọng việc nghiên cứu cho vay xóa đói giảm nghèo nước ta, đặc biệt giải pháp để nâng cao hiệu công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH, đến có nhiều báo khoa học, cơng trình nghiên cứu góc độ quy mơ khác sau: Về luận văn thạc sỹ, số cơng trình nghiên cứu liên quan điển hình nhƣ: - Luận văn“Hồn thiện cơng tác cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Đà Nẵng”, tác giả Trần Hoàng Thùy Linh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 2014 Về mặt lý luận: tác giả tổng kết lý luận cho vay hộ nghèo, cần thiết cho vay hộ nghèo nguyên nhân gây ổn định xã hội, trở lực lớn để nâng cao dân trí, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội Ngoài ra, tác giả cần thiết phải hồn thiện cho vay hộ nghèo góp phần cung cấp vốn địa chỉ, cải thiện thị trường tài chính, giảm tệ nạn cho vay nặng lãi, giúp người nghèo có việc làm, tiếp cận thị trường, có điều kiện thực SXKD, góp phần xây dựng nơng thôn Về mặt thực tiễn: tác giả sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, phân tích, tổng hợp để thành công hoạt động cho vay hộ nghèo như: nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương tăng dần, hiệu cho vay hộ nghèo theo phương thức ủy thác bán phần, vận động tổ viên gửi tiết kiệm tuyên truyền rộng rãi góp phần giúp hộ vay có ý thức tiết kiệm, giảm áp lực vấn đề trả nợ Tuy nhiên, giải pháp đề xuất tập trung tầm vĩ mô nên chưa giải vấn đề nghiệp vụ như: kiểm soát sử dụng vốn vay xử lý nợ, nợ xấu cao tăng mạnh qua năm - Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk”, tác giả Đào Thái Hòa, Đại học Kinh tế Đà Nẵng,2014 Về mặt lý luận: tác giả tổng kết lý luận cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH bao gồm từ việc xây dựng kế hoạch, phê duyệt, tiến hành phân bổ nguồn vốn Ngân hàng CSXH Trung ương đến chi nhánh công tác triển khai cho vay, từ tổ TK&VV đến công tác giải ngân, thu nợ, xử lý nợ công tác kiểm tra giám sát sở, hiệu sử dụng vốn vay để chấn chỉnh tồn sai phạm Về mặt thực tiễn: tác giả tổng hợp biện pháp mà Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo như: tham mưu cho chủ thể liên quan kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh sai phạm sở; phối hợp với đơn vị ủy thác tuyên truyền sách tín dụng ưu đãi đến người dân Nghiên cứu thực điều tra để đánh giá sử dụng vốn hộ nghèo đánh giá họ hoạt động cho vay, quy mô điều tra nhỏ (100 hộ) nên kết luận thiếu ý nghĩa - Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội huyện Ear Kar, tỉnh Đắk Lắk”, tác giả Nông Tuấn Đạt, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, năm 2014 Về mặt lý luận: tác giả khái quát vấn đề lý luận cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH nhân tố bên trong, bên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH Về mặt thực tiễn: nghiên cứu nhận diện khó khăn cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH huyện miền núi như: nguồn vốn cho vay chủ yếu vốn trung ương, vốn địa phương nhỏ, dư nợ tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo như: nâng suất đầu tư lên mức tối đa đa dạng hóa ngành nghề đầu tư nhằm tăng dư nợ, tăng thị phần cho vay; phối kết hợp với Hội nghề nghiệp huyện để định hướng ngành nghề SXKD, đổi cấu cho vay; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ; tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát có hiệu Tuy nhiên, nghiên cứu chưa nhận ý kiến phản hồi hộ vay, nữa, nhiều giải pháp đề xuất từ nhận định chủ quan, thiếu nên khả thi cơng tác cho vay hộ nghèo - Luận văn "Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đăk Nơng”, tác giả Trần Văn Thường, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, năm 2015 Về mặt lý luận: tác giả khái quát vấn đề lý luận cho vay hộ nghèo, đặc biệt tổng hợp nhân tố bên trong, bên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ nghèo điều kiện tự nhiên, xã hội, điều kiện kinh tế, sách nhà nước, thân hộ nghèo, nguồn lực lực quản lý điều hành ngân hàng Về mặt thực tiễn: nghiên cứu đã mặt tích cực, hạn chế hoạt động cho vay hộ nghèo địa bàn nông thôn miền núi khả nhận thức, ý thức trả nợ chấp hành quy định cho vay khách hàng Ngoài ra, nghiên cứu thực điều tra xã hội học hoạt động cho vay hộ nghèo để đưa kết luận thành tựu, hạn chế nguyên nhân tác động đến cho vay hộ nghèo, đó, giải pháp đề xuất chi tiết, cụ thể, có tính khả thi cao áp dụng vào thực tiễn - Luận văn "Hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kroong Năng, chi nhánh Đăk Lăk”, tác giả Nguyễn Dân Hùng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, năm 2015 Về mặt lý luận: tác giả khái quát vấn đề lý luận đói nghèo, nguyên nhân cần thiết cho vay hộ nghèo Ngoài ra, tác giả hệ thống hóa nội dung liên quan đến hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hội kinh nghiệm số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam cho vay hộ nghèo Về mặt thực tiễn: tác giả khái quát tình hình cho vay hộ nghèo địa phương miền núi huyện Kroong Năng, mặt tích cực, hạn chế hoạt động cho vay hộ nghèo 11 khác Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức vấn đề cho vay hộ nghèo chưa thực nghiên cứu thời gian qua Như vậy, qua hệ thống hóa cơng trình nghiên cứu, rút số kết luận: (1) Hầu hết nghiên cứu thực Ngân hàng CSXH tỉnh, nghiên cứu thực Ngân hàng CSXH cấp huyện nên giải pháp chưa cụ thể cho đặc thù địa phương (2) Một số nghiên cứu đưa nhận định giải pháp dựa báo cáo chủ quan ngân hàng, chưa thực điều tra từ phía khách hàng vay vốn để tìm hiểu khó khăn từ phía khách hàng nên giải pháp chưa đầy đủ ý nghĩa mặt thực tiễn Từ nhận định cho thấy, việc nghiên cứu cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức cần thiết Vì tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1 VAI TRỊ CỦA VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 1.1.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá đói nghèo giới 1.1.2 Khái niệm tiêu chí đánh giá đói nghèo Việt Nam 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến đói nghèo 1.1.4 Vai trò vốn tín dụng hộ nghèo 1.1.5 Các kênh Chính phủ tổ chức cho vay hộ nghèo 1.2 CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.2.1 Khái niệm cho vay hộ nghèo 12 1.2.2 Đặc điểm cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 1.2.3 Nội dung công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách Việc đánh giá kết cho vay hộ nghèo ngân hàng sách phản ánh qua tiêu chí sau: a Các tiêu chí phản ảnh kết mặt kinh tế (1) Quy mô cho vay hộ nghèo: thể số tiêu sau: - Tỉ trọng dư nợ cho vay hộ nghèo hoạt động cho vay NHCS: TT(dn) = [DN(1)/DN] * 100% Trong đó: TT(dn) tỷ trọng dư nợ cho vay hộ nghèo/Tổng dư nợ ngân hàng DN(1): Dư nợ cho vay hộ nghèo DN: Tổng dư nợ cho vay ngân hàng Chỉ tiêu cho biết dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm phần trăm tổng dư nợ tín dụng ngân hàng So sánh tiêu thời kỳ khác cho ta thấy thay đổi kết cấu dư nợ cho vay hộ nghèo Nếu tiêu tăng, ngân hàng mở rộng mặt dư nợ cho vay hộ nghèo Nếu tỉ trọng giảm, ngân hàng thu hẹp cấu dư nợ cho vay hộ nghèo Tuy nhiên, ngân hàng mở rộng dư nợ cho vay hộ nghèo mức tăng dư nợ cho vay hộ nghèo Chỉ tiêu cho thấy tầm quan trọng cho vay hộ nghèo hoạt động cho vay ngân hàng - Mức tăng trưởng dư nợ cho vay hộ nghèo M(dn) = DN(t) – DN(t-1) Trong đó: M(dn) mức tăng trưởng dư nợ cho vay hộ nghèo 13 DN(t) dư nợ cho vay hộ nghèo năm t DN(t-1) dư nợ cho vay hộ nghèo năm t-1 Chỉ tiêu đánh giá thay đổi quy mô cho vay hộ nghèo, tiêu tăng quy mơ cho vay hộ nghèo ngân hàng mở rộng, ngược lại thu hẹp - Tốc độ tăng dư nợ cho vay hộ nghèo T(dn) = [M(dn) / DN(t-1)] * 100% Trong đó: T(dn) tốc độ tăng dư nợ cho vay hộ nghèo M(dn) mức tăng dư nợ cho vay hộ nghèo DN(t-1) dư nợ cho vay hộ nghèo năm t-1 Chỉ tiêu phản ánh tốc độ thay đổi dư nợ cho vay hộ nghèo năm so với năm trước Tỉ lệ tăng chứng tỏ ngân hàng có xu hướng trọng vào cho vay hộ nghèo Tỉ lệ giảm lớn tốc độ tăng tử số thấp tốc độ tăng mẫu số, cho thấy ngân hàng hạn chế cho vay hộ nghèo - Mở rộng khách hàng cho vay hộ nghèo: Chỉ tiêu cho biết thay đổi số lượng khách hàng cho vay hộ nghèo sử dụng vốn tín dụng ngân hàng Chỉ tiêu ngày tăng chứng tỏ hoạt động tín dụng ngân hàng ngày đáp ứng tốt nhu cầu vốn hộ nghèo - Mức dư nợ cho vay bình quân hộ nghèo vay vốn: tiêu đánh giá mức đầu tư cho hộ ngày tăng lên hay giảm xuống, điều chứng tỏ việc cho vay có đáp ứng nhu cầu thực tế hộ nghèo hay khơng Số tiền cho vay bình qn hộ nghèo vay vốn = Dư nợ cho vay hộ nghèo năm t Tổng số hộ nghèo dư nợ đến năm t (2) Cơ cấu cho vay hộ nghèo: Một số tiêu chí thể khía cạnh gồm: - Cơ cấu cho vay hộ nghèo theo thời hạn; - Cơ cấu cho vay hộ nghèo theo ngành nghề; - Cơ cấu cho vay hộ nghèo theo phương thức cho vay; 14 - Cơ cấu cho vay hộ nghèo theo địa bàn Sự biến động tiêu thời kỳ khác cho thấy mức độ phù hợp sách cho vay ngân hàng với đặc thù khách hàng vay vốn địa bàn (3) Chất lượng dịch vụ cho vay hộ nghèo: Được thể số tiêu chí sau: - Thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện; - Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng; - Giao tiếp nhân viên ngân hàng với khách hàng niềm nở, tận tình; - Tiết giảm chi phí hoạt động cho vay Các tiêu đánh giá thông qua khảo sát hộ nghèo vay vốn, cảm nhận họ dịch vụ cho vay ngân hàng Nếu đánh giá khách hàng vay vốn tốt, chất lượng dịch vụ cho vay ngân hàng tốt, ngược lại, chất lượng dịch vụ cho vay ngân hàng chưa tốt (4) Khả thu hồi nợ cho vay hộ nghèo: Chất lượng cho vay hộ nghèo thể mức độ an tồn tín dụng, khả hoàn trả hiệu sử dụng vốn tín dụng người vay thể hiệu qua tiêu: - Nợ hạn cho vay hộ nghèo tỷ lệ nợ hạn cho vay hộ nghèo tổng dư nợ cho vay hộ nghèo Nợ hạn thực chất khoản tín dụng cấp thu hồi theo thoả thuận Nợ hạn tiêu tuyệt đối phản ánh tổng số tiền ngân hàng chưa thu sau thời gian định kể từ ngày khoản cho vay đến hạn toán đến thời điểm xét Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn tiêu quan trọng để nhìn thấy rủi ro trình cho vay Nếu tiêu thấp, cho thấy khoản tín dụng hộ nghèo an tồn, lành mạnh, ngược lại, phản ảnh rủi ro cao khoản tín dụng hộ nghèo 15 Tỷ lệ nợ hạn cao biểu rủi ro tín dụng ngân hàng cao Một ngân hàng có nhiều khoản nợ hạn gặp khó khăn kinh doanh có nguy vốn Vấn đề đáng lo ngại nhiều ngân hàng tình hình nợ hạn trở nên phổ biến, tỷ lệ hạn cao có xu hướng tăng Có hai ngun nhân dẫn đến nợ q hạn là: người vay khơng có khả trả nợ người vay khơng muốn trả nợ (nếu thiếu thiện chí trả nợ) - Nợ xấu cho vay hộ nghèo tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ nghèo tổng dư nợ cho vay hộ nghèo b Các tiêu chí phản ảnh kết mặt xã hội (1) Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn: Đây tiêu đánh giá mặt lượng hoạt động cho vay hộ nghèo ngân hàng địa bàn Tỷ lệ cao, mặt thể nguồn vốn tín dụng lớn để phục vụ hộ nghèo; mặt khác, đánh giá khả SXKD hộ nghèo ngày lớn, nguồn vốn có hiệu (nếu sử dụng vốn khơng hiệu quả, hộ nghèo khơng có nhu cầu vay) Tỉ lệ hộ nghèo = vay vốn (%) Tổng số hộ nghèo vay vốn x 100 Tổng số hộ nghèo danh sách (2) Tỷ lệ số hộ thoát nghèo, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: + Tỷ lệ số hộ thoát nghèo: Số hộ thoát nghèo bền vững, vươn lên thành hộ giàu tiêu quan trọng đánh giá hiệu tín dụng hộ nghèo Hộ khỏi ngưỡng đói nghèo hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao chuẩn mực đói nghèo hành, khơng nằm danh sách hộ nghèo, có khả vươn lên hòa nhập với cộng đồng Tỉ lệ hộ thoát nghèo (%) = Tổng số hộ nghèo thoát khỏi danh sách Tổng số hộ nghèo danh sách x 100 + Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: Mục tiêu tín dụng ưu đãi hộ nghèo giúp họ có 16 vốn sản xuất, nghèo để hòa nhập cộng đồng ổn định tình hình trị - xã hội Do vậy, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cao, số hộ khỏi nghèo đói hàng năm cao chứng tỏ hoạt động cho vay vốn hộ nghèo ngân hàng hộ nghèo sử dụng có hiệu (3) Số việc làm tạo mức tăng thu nhập hộ nghèo nhờ vay vốn: Vốn tín dụng cho người nghèo góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động, phát huy tiềm sẵn có hộ gia đình nghèo Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp đầu người vùng nông thôn nhiều nước thấp Trong đó, số lao động nơng thơn ngày tăng, sản xuất nông thời gian làm việc lao động năm gom lại khoảng 100 ngày Còn 2/3 thời gian lao động năm nông dân nông nhà, thất nghiệp Tình trạng thất nghiệp diễn phổ biến vùng nông thôn Đặc biệt hộ nghèo thường gia đình đơng con, khơng có việc làm, thu nhập thấp không đảm bảo chi tiêu, gánh nặng sống Thơng qua vốn tín dụng cho người nghèo hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống Nhờ vậy, giải việc làm cho nhiều chục vạn lao động, giải phần lớn thời gian nông nhàn, tận dụng lao động để khai thác ngành nghề truyền thống, khai thác tiềm nội lực, tạo hội cho người nghèo tự vận động, phát huy tính nhân bản, vượt qua khó khăn, nghèo đói hòa nhập vào chế kinh tế thị trường 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH TRẠNG ĐĨI NGHÈO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.3 Thực trạng đói nghèo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 2.2 HOẠT ĐỘNG PGD NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Tổng quan sơ lƣợc PGD Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức 2.2.2 Hoạt động cho vay PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức a Về cấu nguồn vốn cho vay PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức Tổng nguồn vốn Ngân hàng đến ngày 31/12/2016 đạt 214.591 triệu đồng, đó, nguồn vốn Trung Ương cấp 208.792 triệu đồng, nguồn vốn huy động địa phương TW cấp bù lãi suất 5.799 triệu đồng b Hoạt động cho vay PGD Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức Các đối tượng mà Ngân hàng hướng đến Cho vay hộ nghèo; Cho vay Hộ cận nghèo; Cho vay Hộ thoát nghèo; Cho vay Học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn; Cho vay Chương trình Nước vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay Các đối tượng sách lao động có thời hạn nước ngồi; Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, trì mở rộng việc làm; Cho vay Hộ SXKD vùng khó khăn; Cho vay Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; Cho 18 vay Dự án phát triển ngành lâm nghiệp; Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Cho vay vốn để hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề xuất lao động cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hộ nghèo xã, thơn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015; Cho vay hộ nghèo nhà Đến 31/12/2016, tổng dư nợ tín dụng tồn PGD 214,591 triệu đồng, đó, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo lớn 60,858 triệu đồng, chiếm 28% tổng dư nợ tín dụng 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Quy trình cho vay quản lý vốn vay 2.3.2 Những biện pháp mà PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức triển khai nhằm hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo thời gian qua 2.3.3 Kết hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam a Nguồn vốn, dư nợ cho vay hộ nghèo Tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo đến 31/12/2016 PGD NHCSXH huyện đạt 60,858 triệu đồng, đó, nguồn vốn TW chiếm 92.97% tổng nguồn vốn Nguồn vốn địa phương chiếm tỷ lệ nhỏ tăng nhanh hàng năm Cụ thể, nguồn vốn địa phương cho vay hộ nghèo năm 2014 3,472 triệu đồng tăng gần 23% lên 4,276 triệu đồng năm 2016 Dư nợ cho vay hộ nghèo giảm dần hàng năm Xu hướng cho thấy tỷ lệ hộ nghèo huyện có xu hướng giảm Tuy nhiên mức giảm thấp Trong năm 2016, với mức vay trung bình/hộ có xu hướng tăng lên từ 22 triệu đồng năm 2014 lên 28 triệu đồng năm 2016 19 b Cơ cấu phân bổ nguồn vốn vay theo địa bàn Nguồn vốn cho vay Ngân hàng trải khắp 12 xã, thị trấn toàn địa bàn huyện, hướng đến với hộ nghèo tất thơn xóm c Cơ cấu kênh vay vốn hộ nghèo Qua năm từ 2014 đến 2016, tỷ trọng cho vay qua hội phụ nữ ln đứng đầu, sau hội nơng dân, hội cựu chiến binh cuối đoàn niên Vào năm 2014, tỷ trọng cho vay qua hội phụ nữ cao chiếm 39.92% tổng dư nợ cho vay, tương ứng với 25,207 triệu đồng thấp đoàn niên với 6,341 triệu đồng chiếm tỷ trọng 10.04% tổng dư nợ cho vay Đến năm 2016, tỷ trọng cho vay thấp đoàn niên chiếm 7.95%, tương ứng với 4,840 triệu đồng, cao hội phụ nữ với 25,631 triệu đồng chiếm 42.12% tổng dư nợ cho vay d Chất lượng tín dụng hộ nghèo (porfolio quality), khả thu hồi nợ Ngân hàng đạt chất lượng tín dụng cao, với tỷ lệ rủi ro khoản vay thấp Ngân hàng khơng có nợ q hạn năm 2014 2015 Nợ hạn năm 2016 25 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.041% tổng dư nợ cho vay hộ nghèo Tỷ lệ nợ khoanh giảm dần qua năm, từ 136 triệu đồng năm 2014 xuống 95 triệu đồng năm 2016 e.Chất lượng dịch vụ cho vay hộ nghèo Xem xét quy trình thủ tục vay vốn hộ nghèo, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng vay vốn đến thủ tục lãi suất cho vay Kết khảo sát rằng, 92% số hộ cho thủ tục vay đơn giản, lại 8% số hộ đánh giá thủ tục vay phức tạp Tuy nhiên, gần 36% số hộ khảo sát hài lòng với thời gian xử lý hồ sơ giải ngân ngân hàng Còn lại 60% cho thời gian xử lý hồ sơ giải ngân chậm Về lãi suất cho vay, đa số hộ cho lãi suất cho khoản vay hợp lý để họ trả, với tỷ lệ 92% số hộ đồng ý mức lãi suất hợp lý Tuy nhiên, 8% phàn nàn lãi suất 20 cao Mức vay đa phần hộ gia đình đánh giá mức vay chưa phù hợp, với 57% số hộ nghèo cho mức vay thấp so với nhu cầu sản xuất chăn ni f Hiệu suất tín dụng cho vay hộ nghèo Hiệu chi phí năm 2014 0.083 có tăng lên nhẹ 0.103 năm 2016 Hay nói cách khác, trung bình để giải ngân ngân triệu cho hộ nghèo vay, PGD cần tốn chi phí 83 ngàn đồng năm 2014 tăng lên 103 ngàn năm 2016 Trung bình nhân viên giải ngân cho hộ nghèo 321,333 triệu đồng năm 2014 có xu hướng giảm xuống 238,111 triệu đồng năm 2016 Thêm vào đó, nhân viên PGD phục vụ cho 723 hộ nghèo năm 2014, giảm xuống 535 hộ nghèo năm 2016 Kết điều tra hài lòng khách hàng phục vụ nhân viên cho thấy, đa phần hộ gia đình nghèo vay vốn đánh giá nhân viên ngân hàng ln có thái độ lịch với khách hàng vay, 15% số hộ phàn nàn số lượng khách hàng giao dịch đông, nên họ phải chờ đợi lâu g Hiệu kinh tế xã hội nguồn vốn mang lại cho hộ nghèo - Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn chiểm tỉ lệ cao 80%, cho thấy số hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi tương đối lớn - Mục tiêu tín dụng ưu đãi hộ nghèo giúp họ có vốn sản xuất, nghèo để hòa nhập cộng đồng ổn định tình hình trị - xã hội 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 2.4.1 Kết đạt đƣợc 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Thuận lợi khó khăn cơng tác cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn tới 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Về PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức Thứ nhất: Tích cực huy động nguồn vốn xã hội cho vay hộ nghèo Thứ hai: Gia tăng mức vay, thời hạn vay, khuyến khích vay phát triển dự án, trang trại Thứ ba: Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát sử dụng vốn vay Thứ tư: Gia tăng số lượng nhân viên, tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên, tổ TK&VV, tổ chức xã hội 3.2.2.Về mạng lƣới hoạt động điểm giao dịch xã tổ TK&VV Mạng lưới hoạt động PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức có trụ sở làm việc, 12 điểm giao dịch xã, thị trấn 146 tổ tiết kiệm vay vốn PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức nơi trực tiếp thực việc cho vay vốn đến hộ nghèo đối tượng sách, 22 đồng thời có tổ giao dịch, làm việc tất điểm giao dịch xã, thị trấn địa bàn toàn huyện Điểm giao dịch xã NHCSXH tạo mạng lưới hoạt động rộng khắp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo đối tượng sách địa bàn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi thực trả lãi, nợ, kịp thời xã, thị trấn 3.2.3 Về công tác ủy thác vốn vay qua tổ chức trị xã hội Do đặc điểm đối tượng khách hàng NHCSXH hộ nghèo, hộ thuộc diện sách nhà nước, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Để tạo điều kiện tiết giảm chi phí cho người vay, NHCSXH thực phát tiền vay trực tiếp đến người dân điểm giao dịch xã NHCSXH thực chế ủy thác bán phần qua tổ chức trị xã hội (HND, HPN, HCCB, ĐTN); có nội dung ủy thác, cụ thể sau: Công tác tuyên truyền, vận động; Kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ TK&VV, Ban Quản lý Tổ tổ viên Tổ TK&VV; Các hoạt động phối hợp thực NHCSXH 3.2.4 Về quyền cấp Cần có phối hợp liên ngành để gia tăng hiệu nguồn vốn cơng giảm nghèo Chính quyền cấp cần phải hỗ trợ người nghèo trước sau vay vốn Thứ nhất: Cần có sách hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế Thứ hai: Cần có sách giải pháp hỗ trợ thị trường đầu cho người nghèo Thứ ba: Đầu tư thơng qua chương trình lồng ghép 23 KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Mục tiêu mà Đảng Nhà nước đề phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp Sự phấn đấu ngành, cấp yếu tố quan trọng phát triển kinh tế Ngành ngân hàng với vai trò trung tâm tiền tệ - tín dụng tốn kinh tế Vấn đề nghèo đói tồn nhiều khó khăn cho người dân nghèo nói riêng cho nhân dân nói chung nhiều khó khăn trước mắt lâu dài Việc hoạch định sách, giải pháp XĐGN khơng vấn đề riêng cá nhân mà nói đòi hỏi chung tay góp sức tồn thể nhân dân, tổ chức cấp lãnh đạo Vốn NHCSXH đầu tư tới 5,938 lượt hộ nghèo đối tượng sách vay khác, với 15 chương trình tín dụng ưu đãi; đó, cho vay hộ nghèo chiếm 28.36% tổng dư nợ tồn Huyện Góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn huyện Hiệp Đức; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 21.56% đầu năm 2016 xuống 19.87% cuối năm Tuy nhiên, chất lượng hoạt dộng cho vay hộ nghèo thấp so với mục tiêu đề ra; số hộ nghèo đủ diều kiện có nhu cầu vay chưa vay Vì nội dung đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng đưa khuyến nghị để góp phần hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo địa bàn huyện Hiệp Đức Tuy vào hoạt động thời gian ngắn PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu khối lượng cơng việc lớn, quyền cấp ghi nhận, đánh giá cao tạo dựng 24 lòng tin với quần chúng nhân dân, bước khẳng định vị NHCSXH việc thực kênh tín dụng ưu đãi cho người nghèo góp phần thực mục tiêu XĐGN, thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá địa phương Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng định tính làm rõ số vấn đề sau: Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận co đói nghèo, tín dụng hộ nghèo, cần thiết phải giảm nghèo, tiêu tính tốn hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Thứ hai: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hiệp Đức cách toàn diện Ðồng thời, tồn nguyên nhân cho vay hộ nghèo PGD thời gian vừa qua Thứ ba: Trên cở sở mục tiêu hoạt động PGD thực trạng hạn chế hoạt động cho vay hộ nghèo PGD, Luận văn đề xuất nhóm giải pháp cho bên tham gia vào trình vay vốn hộ nghèo địa bàn ... tài “Hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1 VAI... Cơ sở lý luận công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách Chương 2: Thực trạng cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chương 3:... hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách - Để khảo sát, đánh giá thực trạng cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay