Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ CẨM NHAN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 1: GS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: TS Hoàng Hồng Hiệp Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày…… tháng………năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển kinh tế tăng trưởng quốc gia thường song hành với chuyển dịch cấu kinh tế Sau ngày tái lập với nỗ lực vượt bậc, thành phố Tam Kỳ tạo dấu ấn rõ nét phát triển KT-XH Năm 2016, Tam Kỳ đạt tiêu chuẩn đô thị loại Vài năm trở lại đây, với phát triển khu kinh tế mở Chu Lai khu công nghiệp địa bàn, thành phố Tam Kỳ thu hút nhiều nhà đầu tư ngồi nước có lực Tuy nhiên để tận dụng hết hội thời tiềm lực địa phương, đặt kinh tế Tam kỳ phải có chuyển biến phù hợp đáp ứng nhu cầu đặt nguồn nhân lực, vật lực Với mục tiêu tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh nước vào năm 2020, với vai trò tỉnh lỵ, chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ đóng vai trò quan trọng Trước biến động đổi thay kinh tế nước quốc tế Để nắm có nhìn nhận cụ thể định hướng CDCCKT thành phố có thực hiệu quả, phù hợp, nghiên cứu đề tài “Chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chuyển dịch cấu kinh tế - Đánh giá thực trạng; làm rõ yếu tố tác động, hạn chế, tồn CDCCKT thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2012-2017 - Đề xuất định hướng, giải pháp CDCCKT Tam Kỳ đến năm 2025 Câu hỏi nghiên cứu - CDCCKT Tam Kỳ giai đoạn 2012-2017 diễn nào? - Những yếu tố tác động đến CDCCKT thành phố Tam Kỳ? - Cần có giải pháp phù hợp để CDCCKT Tam Kỳ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nội dung cấu kinh tế CDCCKT - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn CDCCKT địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012 – 2017; giải pháp đề xuất đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích, biểu đồ, đồ thị, khái qt hóa Cách tiếp cận: Thu thập số liệu thứ cấp từ Chi cục Thống kê; phòng Tài - Kế hoạch; hệ thống văn UBND Đảng thành phố, UBND, Tỉnh ủy Quảng Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận CDCCKT Phân tích thực trạng, từ thành tựu, hạn chế nguyên nhân để làm sở đề xuất định hướng, giải pháp cho trình CDCCKT thời gian đến Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1.1 Cơ cấu kinh tế a Khái niệm Cơ cấu kinh tế phạm trù kinh tế thể mối quan hệ hữu phận cấu thành kinh tế quốc dân, trận kinh tế thể mối quan hệ nội ngành, vùng lãnh thổ, thành phần kinh tế cho nguồn lực kết hợp chặt chẽ, hợp lý với vừa đảm bảo yêu cầu giúp kinh tế tăng trưởng phát triển ổn định, bền vững b Phân loại cấu kinh tế Những loại cấu kinh tế định tồn phát triển kinh tế quốc dân bao gồm: Cơ cấu ngành kinh tế; Cơ cấu vùng, lãnh thổ kinh tế; Cơ cấu thành phần kinh tế 1.1.2 Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế Chuyến dịch cấu thay đổi cấu kinh tế theo thời gian từ trạng thái trình độ tới trạng thái trình độ khác phù hợp với phát triển KTXH điều kiện vốn có khơng lặp lại trạng thái cũ Q trình chuyển dịch cấu kinh tế không diễn ngành kinh tế mà nội ngành theo xu hướng định 1.1.3 Vai trò chuyển dịch cấu kinh tế Thứ nhất, chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhằm khai thác tận dụng hiệu tiềm lực yếu tố lợi kinh tế Thứ hai, chuyển dịch cấu ngành kinh tế hợp lý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thứ ba, chuyển dịch cấu ngành kinh tế tạo tiền đề, sơ vật chất để nâng cao chất lượng sống người dân 1.1.4 Xu hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế Về nguyên tắc, trình CCKT theo hướng khác theo quy luật ngày tiến hiệu Tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ tăng lên cấu GDP kinh tế Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế chuyển dịch ngành chủ lực có tính mũi nhọn Bên cạnh đó, ngành kinh tế truyền thống giảm thiểu 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành a Khái niệm: CDCCKT theo ngành trình tác động làm thay đổi cấu tỷ trọng ngành vị trí, vai trò nhóm ngành kinh tế: Nông –Lâm –Thủy sản (KV I); Công nghiệp – Xây dựng (KV II); Thương mại - Dịch vụ (KV III) KTQD tác động nhân tố bên bên Chuyển dịch cấu ngành trình nên cần khoảng thời gian định thấy rõ kết chuyển dịch, suy cho kết phát triển khác ngành làm thay đổi mối quan hệ tương đối ổn định vốn có chúng thời điểm trước b Xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Trong q trình đó, tỷ trọng khu vực GDP diễn theo xu hướng tỷ trọng KV I giảm dần, tỷ trọng KV II KV III tăng lên c Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu ngành kinh tế: Mức độ thay đổi giá trị sản xuất ngành; Mức độ thay đổi tỷ trọng lao động ngành; Mức độ thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư ngành 1.2.2 Chuyển dịch cấu nội ngành a Khái niệm: Chuyển dịch cấu nội ngành trình làm thay đổi mối quan hệ số lượng chất lượng phận nội ngành sở thay đổi việc phân bổ nguồn lực chúng tác động nhiều nhân tố biên bên khác Về mặt lượng, chuyển dịch cấu nội ngành thay đổi giá trị sản xuất, cấu lao động, suất, vốn đầu tư theo thời gian phận ngành Về mặt chất, chuyển dịch cấu nội ngành biểu mức độ thay đổi hiệu việc sử dụng yếu tố nguồn lực, giá trị gia tăng, suất lao động phận b Xu hướng chuyển dịch: Xu hướng chuyển dịch nội ngành: + Khu vực I: Tăng tỉ trọng ngành thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt áp dụng công nghệ cao; giảm tỉ trọng ngành trồng trọt truyền thống + Khu vực II: Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến + Khu vực III: phát triển ngành du lịch –dịch vụ, bảo hiểm c Chỉ tiêu phản ảnh chuyển dịch cấu nội ngành: Tỷ trọng mức độ thay đổi tỷ trọng giá trị sản xuất phân ngành ngành kinh tế; Hệ số Cos 1.2.3 Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế a Khái niệm: CDCCKT theo thành phần kinh tế thay đổi cấu kinh tế theo thời gian thể thay đổi tỷ trọng đầu vào cho thành phần kinh tế hay kết đầu kết cuối thành phần kinh tế tổng GTSX b Xu hƣớng chuyển dịch: Tỷ trọng kinh tế tư nhân, kinh tế có yếu tố nước ngày tăng khu vực kinh tế NN có tỷ trọng ngày giảm c Các tiêu chí phản ánh: Mức thay đổi giá trị sản xuất; Mức thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư thành phần kinh tế, Hệ số Cos 1.2.4 Chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ a Khái niệm: Cơ cấu vốn đầu tư phản ánh mức độ tỷ trọng đóng góp vốn đầu tư ngành thành phần kinh tế tổng vốn đầu tư toàn địa phương, xã hội b Xu hướng chuyển dịch: Các ngành kinh tế có tỷ suất sinh lợi cao trọng đầu tư, dẫn đến quy mơ, tỷ trọng ngành kinh tế gia tăng Quá trình đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng ngành kinh tế chủ lực, ngành kinh tế có tiềm năng, mạnh ưu tiên đầu tư phát triển c Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu vốn đầu tư : Tỷ trọng, mức độ thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư hàng năm ngành (hoặc thành phần) kinh tế; Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn 1.2.5 Chuyển dịch cấu lao động a Khái niệm: Chuyển dịch cấu lao động thay đổi tỷ trọng đóng góp lao động ngành (hoặc thành phần) kinh tế tổng số lao động toàn kinh tế b Xu hướng chuyển dịch: Xu hướng chuyển dịch cấu lao động số lượng lao động làm việc lĩnh vực phi NN, CN, DV chiếm tỷ trọng ngày cao, lao động lĩnh vực nông nghiệp giảm Tuy nhiên khuyến khích tăng cấu lao động với ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao c Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu lao động theo ngành kinh tế: Tỷ trọng, mức độ thay đổi tỷ trọng lao động hàng năm ngành (hoặc thành phần) kinh tế; Hệ số Cos 1.2.6 Chuyển dịch cấu sử dụng đất a Khái niệm: Chuyển dịch cấu sử dụng đất q trình chuyển đổi, điều chỉnh mục đích sử dụng loại đất khác địa phương b Xu hướng chuyển dịch : Hiện nay, trình CNH-HĐH làm dịch chuyển cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển TM-DV hạn chế nông nghiệp, làm nhu cầu sử dụng loại đất có dịch chuyển tương ứng c Chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cấu sử dụng đất theo ngành kinh tế: Hiện trạng cấu sử dụng loại đất địa bàn phân theo mục đích sử dụng 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên: Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, đất đai TNTN 1.3.2 Nhóm nhân tố nguồn lực a Nguồn vốn đầu tư b Lao động chất lượng nguồn nhân lực c Sự phát triển khoa học công nghệ 1.3.3 Nhóm nhân tố xu kinh tế - xã hội a Xu tồn cầu hố KT, quốc tế hoá lực lượng sản xuất b Chiến lược, mục tiêu phát triển KT-XH c Cơ chế quản lý d Nhu cầu thị trường CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2017 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành Bảng 2.2: GTSX cấu GTSX theo ngành giai đoạn 2012 -2017 Chỉ tiêu 2012 Tổng giá trị sản xuất 5.850,6 (giá 2012)(tỷ đ) Nông - Lâm -Thủy sản 1188 Thương mại- Dịch vụ 2525 Công nghiệp-Xây dựng 2137.6 Cơ cấu kinh tế (%) 2013 2014 2015 2016 2017 8860.3 12006.9 17663 19017 26271 1877 4066.8 2916.5 2001 6032 3972.9 2105.9 11091 4466.1 2205 12127 4685 2598 18643 5030 Nông - Lâm-Thủy sản 20.3 21.2 16.7 11.9 11.6 9.9 Thương mại - Dịch vụ Công nghiệp-Xây dựng 43.2 36.5 45.9 32.9 50.2 33.1 62.8 25.3 63.8 24.6 71.0 19.1 (Nguồn: Tổng hợp báo cáo KT-XH thành phố Tam Kỳ) - Ngành Nông – Lâm – Thủy sản: Theo bảng 2.2 chiếm tỷ trọng thấp thành phố, định hướng chuyển dịch cấu thành phố, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp - Ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2012 – 2017 có biến động tăng giảm, giá trị sản xuất tăng lên qua năm tỷ trọng có khuynh hướng giảm dần - Ngành thương mại - dịch vụ tăng gần 30% từ năm 2012 - 2017 Đây định hướng thành phố tăng dần tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ 10 + Ngành trồng trọt: ngành chiếm vị trí quan trọng ngành nơng nghiệp thành phố Có thể thấy giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng qua năm Giai đoạn 2012 -2015, Tam Kỳ tập trung giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ từ chế 33 quy định chế đẩy mạnh giới hóa số khâu sản xuất NN + Ngành chăn nuôi: Giá trị sản xuất ngành tăng dần qua năm Có kết kinh tế nước có phục hồi, sản phẩm có đầu tư số lượng lẫn chất lượng, nên có nguồn tiêu thụ đầu ổn định + Ngành Lâm nghiệp: Mỗi năm lâm nghiệp chiếm khoảng 3% Ngành có xu hướng ngày giảm giá trị sản xuất quỹ đất ngày thu hẹp lao động ngành ngày chuyển sang làm việc nội thị + Ngành Thủy sản: Có thể thấy bên cạnh ngành trồng trọt, tỷ trọng ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao, chiếm đến 52.3% (2015) Thành phố có hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho ngư dân, tàu đánh bắt, kinh phí mua sắm tàu thuyền b Chuyển dịch cấu nội ngành CN-XD Cơ cấu GTSX ngành công nghiệp - xây dựng thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012- 2017 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.Tổng GTSX (tỷ đ) 2137.6 2916.5 3972.9 4466.1 4685 5030 Công nghiệp tiểu thủ côn nghiệp 1595 2312 3185 3553 3845 4153 542.6 604.5 787.9 913.1 840 877 74.6 79.3 80.2 79.6 82.1 82.6 25.4 20.7 19.8 20.5 17.5 17.4 2.Cơ cấu GTSX (%) Công nghiệp tiểu thủ côn nghiệp (Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ) 11 + Ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: Theo Bảng 2.7 cho thấy, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thành phố qua năm chiếm tỷ trọng chủ yếu ngành CN-XD, tỷ trọng đạt đến 82% toàn ngành Ngành chế biến, chế tạo ngành chiếm tỷ trọng đến gần 92% ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Lý giải cho gia tăng giai đoạn này, thành phố xây dựng, mở rộng khu công nghiệp địa bàn Thành phố tích cực thực hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư + Ngành xây dựng: Nhìn chung, cấu nội ngành cơng nghiệp - xây dựng chuyển dịch phù hợp với định hướng phát triển thành phố phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo c Chuyển dịch cấu nội ngành Thương mại – Dịch vụ 10 Cơ cấu GTSX ngành TM-DV thành phố Tam Kỳ Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.Tổng GTSX (tỷ đ) 2525 4066.8 6032 11091 12127 18643 Thương nghiệp 1452 2457 4061 8221 9051 15156 Khách sạn, nhà hàng 345 554 645 1085 1152 1245 Du lịch 245 235 305 415 645 855 Dịch vụ 2.Cơ cấu GTSX (%) 483 820.8 1021 1370 1279 1387 Thương nghiệp 57.5 60.4 67.3 74.1 74.6 81.3 Khách sạn, nhà hàng Du lịch Dịch vụ 13.7 13.6 10.7 9.8 9.5 6.7 9.7 19.1 5.8 20.2 5.1 16.9 3.7 12.4 5.3 10.5 4.6 7.4 (Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Tam Kỳ) 12 Điểm bật tranh kinh tế Thành phố Tam Kỳ năm qua tốc độ tăng trưởng ổn định lĩnh vực thương mại – dịch vụ + Ngành Thương mại: Theo Bảng 2.10, Thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo ngành TM-DV, chiếm từ 57.5% lên đến 81.3% năm 2017 Thể ngành thương mại so với ngành lại ngành chủ lực thành phố Trong đó, b triển nhanh ổn định + Ngành Dịch vụ: Là ngành chiếm vị trí quan trọng ngành TM-DV, dịch vụ ngành mà thành phố hướng đến nhằm phát triển thành phố theo hướng đại + Ngành Du lịch: Tuy ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất, từ năm 2012 -2017, giá trị sản xuất ngành tăng từ 245 lên 855 tỷ đồng, xem tín hiệu đáng mừng cho ngành thương mại – dịch vụ thành phố.Thời gian qua, Tam Kỳ thông qua Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với nhiều giải pháp quan trọng để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế Bảng 2.12: Giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất theo thành phần kinh tế thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012 -2017 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8860.3 12006.9 17663 19017 26271 637.1 4173.2 847 6382 877.7 9086.8 1235 13730 1304.6 14350.2 1923 18918 + Tập thể + Tư nhân 15.8 3690 23 5562 29.2 7758.4 48 11539 54.5 11856.2 59 15454 + Cá thể 467.3 797 1299.4 2143 2439.5 3405 Tổng GTSX (giá 5850.6 2012) tỷ.đ Kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước 13 Chỉ tiêu 2012 Kinh tế có vốn ĐT nước 1040.2 ngồi Cơ cấu kinh tế (%) Kinh tế nhà nước Kinh tế ngồi nhà nước kinh tế có vốn ĐT nước ngồi 2013 2014 2015 2016 2017 1631.3 2042.4 2698 3396.4 5430 10,89 9,56 7,31 6,99 6,86 7,32 71,33 72,03 75,68 77,73 75,46 72,01 17,78 18,41 17,01 15,28 17,86 20,67 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu chi cục thống kế TP Tam Kỳ) Theo Bảng 2.12 ta thấy tổng giá trị sản xuất thành phần kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng cao chủ đạo tổng kinh tế, chiếm trung bình 75% Có gia tăng mạnh vào giai đoạn 2014 trở đi, giai đoạn phục hồi kinh tế có đầu tư sở hạ tầng ưu đãi, thu hút đầu tư Thành phần kinh tế nhà nước qua năm có sụt giảm rõ rệt, thấp chiếm 7,31% vào năm 2014 Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng dần qua năm, đáng ý giai đoạn 2015- 2017, thành phố công nhận đô thị loại tỉnh Quảng Nam mở rộng chế khuyến khích, thu hút đầu tư từ nước khu vực giới 2.2.4 Thực trạng chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ a) Cơ cấu vốn đầu tƣ theo ngành: Bảng 2.14 Vốn đầu tư theo ngành thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012 – 2017 Chỉ tiêu Tổng vốn đầu tƣ (tỷ.đ) 2012 1100 2013 1230 2014 1380 2015 1450 2016 1515 2017 1612 Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp – Xây dựng 97,4 590 99,1 650,3 101,2 701 110,7 711 117,3 701 121,1 732 Thương mại – Du lịch 412,6 480,6 579,8 628,3 696,7 758,9 Cơ cấu vốn theo ngành (%) Nông – lâm – ngư nghiệp 8,85 8,06 7,33 7,63 7,74 7,51 Công nghiệp – Xây dựng Thương mại – Du lịch 53,64 37,51 52,87 39,07 50,80 42,01 49,03 43,33 46,27 45,99 45,41 47,08 (Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Tam Kỳ) 14 Theo Bảng 2.14, ta thấy tổng nguồn vốn đầu tư ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp (7,33% năm 2014), ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng cao lại có sụt giảm dần qua năm, ngược lại ngành thương mại dịch vụ đầu tư tăng dần, năm 2017 ngành chiếm tỷ trọng cao 47,08% 2.2.5 Thực trạng chuyển dịch cấu lao động Bảng 2.17 Cơ cấu lao động theo ngành thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012 - 2017 Ngành 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nông - lâm – thủy sản 23,0 23,3 22,9 21,8 21,4 20,2 Thương mại – dịch vụ 31,5 31,4 33,9 38,6 41,9 44,8 Công nghiệp –xây dựng 45,5 45,3 43,2 39,6 36,7 37 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu chi cục thống kê TP Tam Kỳ) Theo Bảng 2.17, thấy cấu lao động ngành khơng có chênh lệch lớn, lao động ngành nông nghiêp chiếm tỷ trọng thấp Lao động ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn đầu từ năm 2012 – 2015 chiếm tỷ trọng cao (chiếm đến 45,5% năm 2012), nhiên giai đoạn 2016 – 2107 có sụt giảm thấp so với ngành thương mại – dịch vụ (chỉ 36,7% năm 2016) Tỷ trọng lao động ngành thương mại – dịch vụ tăng dần qua năm cao vào năm 2017 (chiếm 44,8%) 2.2.6 Thực trạng chuyển dịch cấu sử dụng đất 15 Bảng 2.19 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2012 -2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng diện tích đất (ha) 8123 8912 9023 9067 9397 9823 Nhóm đất NN 4285 4317 4402 4400 4445 4501 Nhóm đất phi NN 2029 2814 2920 2989 3350 3734 Nhóm đất chưa sử dụng 1809 1781 1701 1678 1602 1588 Cơ cấu (%) Nhóm đất NN 52,75 48,44 48,79 48,53 47,30 45,82 Nhóm đất phi NN 24,98 31,58 32,36 32,97 35,65 38,01 Nhóm đất chưa sử dụng 22,27 19,98 18,85 18,51 17,05 16,17 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu chi cục thống kê TP Tam Kỳ) Theo phụ lục 2.19, ta thấy nhóm đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng nhiều (chiếm 52,75% vào năm 2012), nhiên nhóm đất có sụt giảm qua năm từ 2012 – 2017 xuống 45,82% Cùng với đó, nhóm đất chưa sử dụng giảm dần qua năm 16,17% vào năm 2017 Nhóm đất phi nông nghiệp (chuyên dụng đất ở) tăng dần qua năm Thành phố tận dụng quỹ đất từ NN quỹ đất chưa sử dụng để phục vụ phát triển ngành CN, TMDV.Tăng cường quỹ đất để xây dựng KDC, đôi thị thu hút dân cư, lao động; khu công nghiệp – dịch vụ, lưu trú 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ GIAI ĐOẠN 2012 – 2017 2.3.1 a Những kết đạt đƣợc Về chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành: Sự CDCCKT hướng với vị trí chủ đạo ngành TM-DV Hạ tầng khu, cụm CN địa bàn thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện thu hút đầu tư 16 Một số cơng trình du lịch – dịch vụ đưa vào sử dụng, bước đầu thu hút du khách đến tham quan, tạo tiền đề để thúc đẩy du lịch thành phố phát triển b Về chuyển dịch cấu theo thành phần kinh tế: Cơ cấu thành phần kinh tế thành phố có chuyển biến rõ nét, thu hút tăng cường đầu tư Nguồn thu từ KCN công ty gia công, chế biến, sản xuất giày da, may mặc ngồi nước đóng góp tỷ trọng lớn c Về chuyển dịch cấu vốn đầu tư, cấu lao động trạng sử dụng đất: Công tác thu ngân sách địa bàn năm qua đạt kết tích cực nhờ tăng nguồn thu từ hoạt động, nên vốn đầu tư thành phố cải thiện đáng kể Thành phố triển khai thực hiệu Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND số 18/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh thành lập, quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam Cơ chế tạo điều kiện giúp đỡ vốn DNNVV, hộ kinh doanh, hợp tác xã Thành phố tập trung đầu tư phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng phát triển trường đào tạo Điều này, giúp cung cấp nguồn nhân lực dồi đa dạng cho thành phố Nguồn đất sử dụng Tam Kỳ có tăng lên đáng kể qua năm với việc thành phố mở rộng quỹ đất phía Đơng với KDC khu, cụm CN 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế a Đối với chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành: Phương án quy hoạch dài hạn chưa mang tính thiết thực, chưa 17 định hướng phát triển cụ thể cho ngành, lĩnh vực để có tính tốn, phân bổ nguồn lực b Đối với chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành: Đối với ngành thương mại – dịch vụ, công tác quy hoạch phát triển du lịch thiếu đồng mạnh mẽ Thành phố chưa có chun nghiệp quy mơ cơng tác xúc tiến, quảng bá Về Thương mại, công tác quản lý, quy hoạch, di dời chợ gặp không khó khăn Tình trạng nhiễm mơi trường số khu, cụm công nghiệp, chợ chưa xử lý triệt để Bên cạnh đó, cơng tác triển khai cơng trình chậm, khơng dứt điểm Về Nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thiếu đồng bộ, mang tính nhỏ lẻ, rời rạc Ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản lợi địa phương, nhiên nhiều bấp bênh vốn, thị trường, kỹ thuật nuôi trồng thời tiết c Đối với chuyển dịch cấu kinh tế thành phần kinh tế: DN tư nhân có quy mô nhỏ thường hạn chế tiếp cận thơng tin so với DN nhà nước, khó khăn việc thuê đất mặt cho sản xuất kinh doanh, vốn, thị trường, khả vươn thị trường nước ngồi khơng có Đa số DN kinh doanh nguồn vay ngân hàng Tuy nhiên điều kiện, thủ tục vay, hỗ trợ vốn rườm rà, khó tiếp cận Số lượng doanh nghiệp hoạt động khơng ít, số lượng doanh nghiệp có chiến lược làm ăn lâu dài, bền vững d Đối với chuyển dịch cấu vốn đầu tư, cấu lao động, trạng sử dụng đất: Như phân tích trên, thành phần kinh tế ngồi nhà nước gặp 18 nhiều khó khăn Đa phần họ phải vay vốn từ quỹ, ngân hàng hạn chế lực tài khiến khả cạnh tranh DN giảm sút Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu trình độ ngoại ngữ, kỹ quản lý ứng dụng công nghệ cao Công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động số khu vực vùng ven, nơng thơn chưa có đầu tư nhiều lúng túng Vẫn tình trạng cơng nhân công ty bị o ép quyền lợi gây nên số xúc ảnh hưởng đến đời sống nhiều cơng nhân Khơng đội ngũ CBCCVC thành phố thiếu hụt kiến thức kỹ quản lý, kỹ nghiệp vụ hành hạn chế Hiện bất cập người sản xuất nông nghiệp lại nhiều công nghệ, người làm công nghệ thông tin lại nhiều nông nghiệp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Cơng tác quy hoạch, bố trí phân bổ vốn chưa đem lại hiệu b Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu c Hoạt động ứng dụng KHCN vào nông nghiệp chưa hiệu d Một số chế sách hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu e Hạn chế khả tiếp cận, mở rộng thị trường g Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thiếu quy mô chuyên nghiệp h Đội ngũ CBCCVC hạn chế chuyên môn kinh nghiệm 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ ĐẾN NĂM 2025 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ Theo Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt, Tam kỳ định hướng phát triển thành “đô thị xanh” Cơ cấu kinh tế năm 2025 cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng dịch vụ từ 95% trở lên, nông nghiệp chiếm từ 5% trở xuống 3.1.2 Định hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ: Chuyển dịch cấu kinh tế TM-DV theo phát triển du lịch Chuyển dịch cấu kinh tế CN-XD tập trung vào ngành công nghiệp chủ đạo (ngành dệt may, chế biến) Chuyển dịch cấu ngành NN khuyến khích ưu đãi việc áp dụng công nghệ cao Nhưng định hướng giảm dần tỷ trọng ngành thời gian đến 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.2.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch Quy hoạch phát triển kinh tế thành phố cần dựa quy hoạch tổng thể vào: tình hình cấu kinh tế tại, nhu cầu thị trường, nguồn lực địa phương Trên sở quy hoạch tổng thể thành phố cần xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn cho ngành cụ thể Thời gian đến để thành phố cần tăng cường công tác phối hợp ban ngành, cấp có liên quan công tác quản lý quy 20 hoạch để không chồng chéo Bên cạnh đó, cơng tác kiểm tra cần coi trọng, xử lý kịp thời, pháp luật trường hợp vi phạm đầu tư công 3.2.2 Chuyển dịch cấu lao động gắn với nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Xây dựng thực sách ưu đãi thu hút nhân tài Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo gắn với giải việc làm Đổi giáo dục từ nội dung, phương pháp, cách thức Nâng cao hiệu trung tâm giới thiệu việc làm Khuyến khích giới trẻ đầu tư xây dựng sản phẩm nơng nghiệp chất lượng cao đón bắt xu hướng hội nhập Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển KT-XH Đặc biệt cách làm du lịch Hội An, Đà Nẵng 3.2.3 Huy động, phân bổ sử dụng hiệu vốn đầu tƣ Trước hết cần tận dụng khai thác hiệu nguồn vốn ngân sách, tài trợ phủ tổ chức quốc tế Huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân thơng qua mơ hình PPP tập trung vào dự án hạ tầng giao thông Tham mưu tỉnh, quan liên quan hoàn thiện chế ưu đãi thuế, phí DNNVV, doanh nghiệp xã hội hóa Tăng cường cơng tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực phân bổ quản lý nguồn vốn chương trình, đề án Thành phố cần tham mưu, tạo môi trường đầu tư, xây dựng hệ thống pháp lý phù hợp, đồng với thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu đầu tư nơi hiệu đầu tư cao nơi có khả huy động vốn lớn 3.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 21 Tổ chức thực nghiêm túc hiệu Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND quy định nội dung ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu, giai đoạn 2014 -2020 Tiếp tục học hỏi nhân rộng mơ hình dự án đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao xã Tam Phú Nghiên cứu ứng dụng phù hợp giống chất lượng cao, cơng nghệ tự động hóa sản xuất, bảo quản, chế biến Cần đơn giản hoá thủ tục giải ngân, thủ tục toán, tạo điều kiện cho nhà khoa học nghiên cứu cách khốn kinh phí Liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ CBCCVC Đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế KHCN: Tổ chức, tham gia diễn đàn, hội chợ, triển lãm ứng dụng KHCN Tham quan học hỏi mơ hình ứng dụng công nghệ cao NN, CNXD địa phương 3.2.5 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trƣờng kinh doanh Thành phố cần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp, CĐT thông qua website Cung cấp tất thông tin chế, pháp lý, lệ phí, đường dây nóng Nâng cao lực tác phong, đạo đức đội ngũ CBCCVC đẩy mạnh cơng tác phòng chống tham nhũng Để theo dõi, đánh giá chất lượng hành cơng, dịch vụ công thành phố cần thường xuyên kiểm tra để kịp thời có chấn chỉnh tuyên dương, khích lệ Cần hồn thiện TTHC việc đăng ký triển khai dự án 22 đầu tư, đẩy mạnh minh bạch hóa thơng tin đấu thầu Thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt DN, chủ đầu tư để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị họ 3.2.6 Xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng Thời gian đến, cần tiếp tục đổi chế, sách thu hút đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị thành phố Hình thức đối tác cơng tư (PPP) xem giải pháp hiệu để phát triển hạ tầng, bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp Coi trọng công tác tra, kiểm tra, giám sát thực quy hoạch xử lý nghiêm vi phạm 3.2.7 Phát triển ngành kinh tế gắn với bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn di tích văn hóa - lịch sử phòng chống thiên tai Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa - lịch sử, gồng ghép phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai Để bảo vệ môi trường thành phố hướng đến phát triển thị xanh thành phố cần phải khuyến khích dự án cơng nghệ sạch, kiên loại bỏ dự án gây tác hại đến môi trường Khi thực dự án, CĐT phải có cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp gây ô nhiễm môi trường, gây vệ sinh an toàn thực phẩm 23 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Đối với UBND tỉnh Quảng Nam: Cần có định hướng phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý để phát triển ngành nghề mũi nhọn thành phố Cần ban hành chế sách ưu đãi đầu tư Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn, nguồn hỗ trợ Đối với Sở Ban ngành có liên quan: 24 KẾT LUẬN Cơ cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ trình chuyển dịch dựa tảng khai thác sử dụng tiềm năng, mạnh thành phố cách tương đối hợp lý Kinh tế thành phố chuyển dịch hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Tuy nhiên, thời gian qua thành phố tồn điển hình như: chưa coi trọng công tác quy hoạch ngành; chưa tận dụng phát huy tiềm du lịch; chưa xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng thành phố Để góp phần đưa tỉnh Quảng Nam đạt tỉnh vào năm 2020, thành phố đạt phát triển thay đổi vượt bậc đạt mục tiêu CDCCKT thời gian đến đòi hỏi thành phố cần có định hướng quy hoạch hợp lý, sách, chế độ thi hành, hỗ trợ phù hợp Nhằm phát huy mạnh, tranh thủ ứng dụng tiến KH- KT tiếp tục chuyển dịch sâu cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - cơng nghiệp - nơng nghiệp Bên cạnh đó, có sách đào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực để tăng trưởng phát triển bền vững Phát triển theo định hướng, điều cốt lõi thành phố cần quan tâm nâng cao cải thiện đời sống người dân bảo vệ môi trường sinh thái đô thị, đảm bảo thành phố Tam kỳ phát triển bền vững theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa ... cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1.1 Cơ cấu kinh tế a Khái niệm Cơ cấu kinh tế phạm trù kinh tế thể mối quan... loại cấu kinh tế Những loại cấu kinh tế định tồn phát triển kinh tế quốc dân bao gồm: Cơ cấu ngành kinh tế; Cơ cấu vùng, lãnh thổ kinh tế; Cơ cấu thành phần kinh tế 1.1.2 Khái niệm chuyển dịch cấu. .. thành phố có thực hiệu quả, phù hợp, nghiên cứu đề tài Chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chuyển dịch cấu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay