Tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG HỮU ĐỨC TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH ĐẮK NƠNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: TS TRẦN THỊ BÍCH HẠNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỉnh Đắk Nông trung tâm phát triển kinh tế động khu vực Tây Ngun, chiếm vai trò quan trọng việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách quốc gia, đánh giá tỉnh trọng yếu trục kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên.Trong năm qua, kinh tế tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh lĩnh vực theo hướng phát huy triệt để tiềm lợi tỉnh tạo bước đột phá quan trọng Mặc dù, tăng trưởng kinh tế cao mức tiềm năng, chất lượng hiệu tăng trưởng không cao Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào yếu tố vốn, lao động khai thác tài nguyên nhằm tăng lực sản xuất theo chiều rộng, thiên cung; chưa trọng mức đến "cầu" Tác động yếu tố "cầu" tăng trưởng kinh tế khơng đậm nét; đó, chất lượng yếu tố đầu vào thấp, việc sử dụng yếu tố đầu vào hiệu Tác động yếu tố cơng nghệ mơ hình tăng trưởng thấp, chưa tạo bước chuyển biến mạnh tăng trưởng chất lượng tăng trưởng Mặt khác, kinh tế tăng trưởng tình trạng thụ động có nhiều dấu hiệu phụ thuộc nhiều vào xuất dễ bị tổn thương cú sốc bên Từ hạn chế nghiên cứu vấn đề tồn trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nơng đòi hỏi phải làm rõ chất tăng trưởng kinh tế, chế vận động để định phân bổ nguồn lực tạo sản lượng phân phối kết Cách thức tăng trưởng kinh tế đề tài cho phép giải vấn đề tồn tăng trưởng Để đạt yêu cầu đặt đòi hỏi nghiên cứu phải hoàn thành nội dung: Khái quát lý thuyết tăng trưởng kinh tế; Thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông; Hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy TT kinh tế tỉnh Đắk Nông năm tới Đây lý tơi chọn đề tài “ Tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông ” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài - Khái quát lý luận tăng trưởng kinh tế; - Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh thời gian qua; - Đưa giải pháp điều chỉnh cách thức tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Đắk Nông Câu hỏi nghiên cứu Đề tài phải trả lời câu hỏi: - Tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông vận hành nào? - Giải pháp điều chỉnh tăng ng kinh tế Tăng trưởng kinh tế tỉnh chủ yếu dựa khai thác nhân tố chiều rộng vốn, lao động nhân tố chiều sâu chưa trọng khai thác Tác động tổng cầu với tăng trưởng kinh tế hạn chế định mà nguyên nhân sức mua thấp không đồng khu vực tỉnh năm qua Tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình chủ yếu tập trung vào chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu, tỷ lệ tiêu dùng cho dịch vụ thấp dịch vụ giáo dục y tế Cán cân thương mại tỉnh thặng dư tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu điều chỉnh tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông Mục tiêu tổng quát TTKT Tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2025 xác định chế vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước tạo tương tác linh hoạt hiệu cách thức huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực nước bên để tạo lực sản xuất ngày mở rộng có chiều sâu hiệu với chế phân phối kết gắn đời sống người dân có chất lượng ngày cao, thúc đẩy tăng tổng cầu thị trường nước tự chủ cao để đạt tăng trưởng GDP tương xứng với tiềm kinh tế đạt trình độ CNH 3.1.2 Phƣơng thức để tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông quy hoạch phát triển KT-XH đến 2025 tỉnh Phương thức trình gồm hai bước (i) Chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu; (ii) Vừa mở rộng quy mô vừa trọng nâng cao chất lượng, hiệu tính bền vững 3.1.3 Các điều kiện để thực tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông Thứ nhất, lực khoa học công nghệ ngày nâng cao ; Thứ hai nguồn nhân lực có chất lượng cao; Thứ ba, lực hội nhập kinh tế; Thứ tư, khả vốn 21 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH ĐẮK NƠNG 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện việc huy động phân bổ nguồn lực cho tăng trƣởng kinh tế a Tạo động lực cho kinh tế (1) Phát triển ngành cơng nghiệp có nhiều lợi thế, tập trung vào ngành công nghiệp chế biến nông sản, chế biến tài nguyên, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa tỉnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (2) Tái cấu trúc ngành nông nghiệp (3) Phát triển khu vực ngồi nhà nước, tạo mơi trường cạnh tranh thực bình đẳng; tạo dựng hành lang pháp lý cho sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế; xây dựng đồng sách khai thác huy động sử dụng nguồn lực khu vực kinh tế (4) Phát triển mạnh sở hạ tầng b Nhóm giải pháp nâng cao hiệu huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực (1) Đẩy mạnh phát triển KHCN kinh tế (2) Nâng cao hiệu huy động, phân bổ sử dụng vốn (3) Phát huy vai trò nhân tố lao động tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu (4) Nâng cao hiệu huy động, phân bổ, khai thác sử dụng tài nguyên 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện phân phối kết tăng trƣởng kinh tế Trong trình xây dựng TTKT cần thực hiện: 22 a Kích thích, tạo điều kiện tăng tiêu dùng cá nhân, nâng cao mức sống đẩy mạnh giảm nghèo Thứ nhất, tăng tiêu dùng cá nhân tiệm cận với mức nước trung bình thay đổi cấu tiêu dùng Thứ hai, nâng cao mức sống cho dân cư nông thôn đẩy mạnh giảm nghèo Cần phải có sách thích hợp nhằm cải thiện tốt mức sống nông thôn Cụ thể: Lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với chương trình xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn sở chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn b Tăng tỷ lệ hàng hóa đầu tư nước sở tham gia sâu vào phân công lao động chuỗi giá trị toàn cầu Tiếp tục mở rộng quy mô vốn sản xuất kinh tế tương xứng với quy mô kinh tế mở rộng; khuyến khích hình thức th chuyển giao tư liệu sản xuất thông qua thu hút nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi; nhập hàng hóa đầu tư với loại mà kinh tế chưa đủ khả sản xuất cần thiết c Cải thiện nguồn thu ngân sách giảm dần phụ thuộc vào ngân sách trung ương Điều chỉnh kiểm soát chặt chẽ dự toán chi tiêu ngân sách để bảo đảm tốc độ tăng chậm tăng trưởng kinh tế quan trọng minh bạch hóa chi tiêu ngân sách; Nâng cao hiệu chi tiêu ngân sách thơng qua thực thành cơng chương trình cải cách hành chính, qua tinh giảm nâng cao lực máy nhà nước góp phần quan trọng giảm bội chi ngân sách 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện sách (1) Hồn thiện quy trình hoạch định sách kinh tế Để có sách hiệu cần phải có quy trình xây 23 dựng thực sách hiệu khoa học Sự vận hành TTKT đòi hỏi khả liên tục nâng cấp cải thiện sách cách có hệ thống q trình liên tục thực cách có hiệu sách (2) Tiếp tục đổi cơng tác KHH kinh tế quốc dân Trước hết, cần phải có chế tài mạnh thực công tác kế hoạch, khung pháp lý quan trọng cho hoạt động quan kế hoạch; Nâng cao chất lượng bảo đảm vị trí trung tâm cơng tác kế hoạch Kế hoạch trung hạn năm; Kế hoạch mang tính định hướng nhiều thơng qua việc thu hẹp hệ thống tiêu kế hoạch định lượng hơn; (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cán công chức Kết luận chƣơng Những năm tới Đắk Nông phải điều chỉnh tăng trưởng để đạt tăng trưởng kinh tế có tính bền vững cao sở thực chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động, quy mơ thị theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; tăng tỷ trọng cơng nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm tương đối tỷ trọng nông, lâm, thủy sản cấu kinh tế KẾT LUẬN Toàn phân tích đánh giá khái quát từ chương đầu tới chương cuối tập trung vào chứng minh giả thiết ban đầu đạt mục tiêu đề Tới rút kết luận sau: Về thành công hạn chế TTKT tỉnh Đắk Nông Những thành công: Cơ kế thừa thành đổi 24 từ TTKT Việt Nam với cách thức vận hành, cấu trúc phù hợp với địa phương cân kinh tế xã hội; Đã hình thành chế huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực có hiệu để tạo lực sản xuất ngày mở rộng GDP ngày lớn tận dụng tốt hỗ trợ Trung ương; Đã vận hành thông suốt để phân phối sản lượng tạo phù hợp với điều kiện địa phương Những hạn chế: TTKT tỉnh Đắk Nông năm qua bộc lộ hạn chế cách thức vận hành mà lớn thiếu linh hoạt hiệu kết hợp tổng cung tổng cầu, dễ bị tổn thương, nhiều động lực không phát huy được, cấu trúc không phù hợp, chứa đựng nhiều bất ổn nhiều vấn đề xã hội chưa giải Về giải pháp để thúc đẩy TTKT Thứ nhất, (i) Tạo động lực cho kinh tế Phát triển ngành cơng nghiệp có nhiều lợi tập trung vào ngành công nghiệp chế biến nông sản, chế biến tài nguyên, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa tỉnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (ii) Nâng cao hiệu huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực.Phát huy vai trò nhân tố lao động tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Thứ hai, (i) Kích thích, tạo điều kiện tăng tiêu dùng cá nhân, nâng cao mức sống đẩy mạnh giảm nghèo (ii) Tăng tỷ lệ hàng hóa đầu tư nước sở tham gia sâu vào phân công lao động chuỗi giá trị toàn cầu (iii) Cải thiện nguồn thu ngân sách giảm dần phụ thuộc vào ngân sách trung ương Thứ ba, hồn thiện sách: (i) Hồn thiện quy trình hoạch định sách kinh tế (ii) Tiếp tục đổi công tác KHH (iii) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành cơng ... thuyết tăng trưởng kinh tế; Thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông; Hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy TT kinh tế tỉnh Đắk Nơng năm tới Đây lý chọn đề tài “ Tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk. ..c tới tăng trưởng kinh tế 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu điều chỉnh tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nôn... cách thức tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Đắk Nông Câu hỏi nghiên cứu Đề tài phải trả lời câu hỏi: - Tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông vận hành nào? - Giải pháp điều chỉnh tăng n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông, Tăng trƣởng kinh tế tỉnh Đắk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay