Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ MINH PHƢƠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: TS HOÀNG HỒNG HIỆP Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, hoạt động đầu tư XDCB xem đòn bẩy quan trọng kích thích tăng trưởng củaTP Đà Nẵng TP sử dụng vốn đầu tư vào XDCB lớn, chiếm xấp xỉ 30% GDP Nhờ nỗ lực này, tranh kinh tế xã hội thành phố có chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể cơng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nhiều cầu, nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà thu nhập thấp hình thành từ nguồn vốn XDCB, bước đầu góp phần vào việc hình thành sở hạ tầng kĩ thuật đồng phát triển Đà Nẵng Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN TP Đà Nẵng tồn như: Một số chế sách chưa phù hợp, thiếu chưa đồng bộ; kế hoạch phân bổ vốn chưa hợp lý; giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm, cơng tác tốn chưa kịp thời; cơng tác giám sát, tra chưa phát huy hiệu quả, dẫn đến thất thốt, lãng phí vốn Nhà nước Từ tồn nói trên, việc tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN TP Đà Nẵng cần thiết, nhằm nâng cao hiệu đầu tư, chống thất thoát lãng phí, dàn trải nợ đọng vốn đầu tư từ ngân sách thực tốt chủ trương Đảng, Nhà nước đề thời gian tới thực hiên nghiêm túc cải cách hành chính, đổi quản lý chi tiêu cơng, thực hành sách tiết kiệm Đây vấn đề quan trọng cần nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn Xuất phát từ phân tích nêu trên, đề tài: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng” chọn làm luận văn thạc sĩ kinh tế 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng để đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước - Phân tích, thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thành phố Đà Nẵng, đánh giá mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đáp ứng yêu cầu đặt giai đoạn tới Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu - Nội hàm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN gì? - Cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng thực nào? Có hạn chế gì? Do nguyên nhân nào? - Cần có giải phápnào để hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn vê công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN TP Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN TP Đà Nẵng - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng bảntrên địa bàn TP Đà Nẵng - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng bảntrên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn từ 2013 -2016; giải pháp đề xuất có ý nghĩa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 5.2 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học đề tài Dựa sở lý luận, thực tiễn công tác quản lý sử dụng vốn địa bàn thành phố đầu tư cho cơng trình giao thơng, sở hạ tầng… tổng hợp đánh giá chế hỗ trợ đầu tư giải ngân làm sở để đưa chế quản lý vốn cho dự án đầu tư NSNN Từ đó, đưa kiến nghị, giải pháp, chế cách quản lý phân bổ vốn cho ngành Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cho đến có số cơng trình nghiên cứu khoa học đề tài quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN; nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB NSNN Trong bối cảnh nay, cấu vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho cơng trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương có yêu cầu mới, có sách thay đổi quan trọng phù hợp xu hội nhập Do vậy, nghiên cứu quản lý đầu tư xây dựng từ NSNN TP Đà Nẵng phải có đánh giá sở thực tiễn địa phương tiếp cận theo hướng hội nhập quốc tế, yêu cầu tái cấu kinh tế gắn với việc phân công, phân cấp quan quản lý Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, hiệu Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN a Khái niệm vốn đầu tư XDCB từ NSNN Vốn đầu tư XDCB hình thành từ nguồn sau: - Ngân sách Nhà nước - Vốn tín dụng đầu tư - Vốn tự có đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thành phần kinh tế - Vốn hợp tác liên danh với nước -Vốn vay nước -Vốn viện trợ tổ chức nước (ODA) -Vốn huy động dân cư tiền, vật, ngày cơng lao động… Tóm lại, vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN phần vốn đầu tư xây dựng nhà nước bố trí kế hoạch ngân sách hàng năm để cấp cho chủ đầu tư thực cơng trình dự án để đầu tư xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất nhằm thực mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế.[17] b Phân loại vốn đầu tư XDCB từ NSNN  Theo cấp ngân sách  Theo tính chất kết hợp nguồn vốn - Vốn đầu tư XDCB từ NSNN gồm nguồn ngân sách tập trung vốn nghiệp có tính chất đầu tư - Vốn nghiệp có tính chất đầu tư  Theo nguồn vốn, vốn đầu tư XDCB từ NSNN chia thành vốn có nguồn gốc nước vốn có nguồn gốc nước ngồi c Đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ NSNN + Nguốn vốn NSNN đầu tư cho XDCB thường đánh giá khơng có khả thu hồi trực tiếp, với số lượng lớn, có tác dụng chung cho phát triển kinh tế - xã hội, thành phần kinh tế khác khơng có khả khơng muốn tham gia đầu tư + Nguồn vốn NSNN đầu tư cho XDCB gắn với hoạt động NSNN nói chung hoạt động chi NSNN nói riêng, gắn với quản lý sử dụng vốn theo phân cấp chi NSNN cho đầu tư phát triển + Vốn đầu tư XDCB từ NSNN gắn với quy trình đầu tư dự án, chương trình đầu tư chặt chẽ từ khâu chuân bị đầu tư, thực dự án đến khâu kết thúc đầu tư, nghiệm thu dự án đưa vào sử dụng + Vốn đầu tư XDCB từ NSNN đa dạng + Nguồn hình thành vốn đầu tư XDCB từ NSNN bao gồm nguồn bên quốc gia bên quốc gia + Chủ thể sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN đa dạng, bao gồm quan nhà nước tổ chức ngồi nhà nước, đối tượng sử dụng nguồn vốn chủ yếu tổ chức nhà nước 1.1.2 Khái niệm quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động XDCB người; quan hệ thống hành pháp hành thực hiện; nhằm hỗ trợ chủ đầu tư thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ người đại diện sở hữu vốn Nhà nước dự án đầu tư; ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực dự án; kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa tượng tiêu cực việc sử dụng vốn Nhà nước nhằm tránh thất thốt, lãng phí NSNN [17] 1.1.3 Ngun tắc quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Cấp phát đối tượng Thực quy trình, trình tự đầu tư xây dựng Đúng mục đích, kế hoạch Theo khối lượng hồn thành dự tốn duyệt Thực giám đốc tiền tất dự án giai đoạn thực đầu tư 1.1.4 Vai trò quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực - Về cấu lãnh thổ, đầu tư XDCB có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ, đưa vùng phát triển khỏi tình trạng nghèo, phát huy tối đa lợi so sánh tài nguyên, địa thế, kinh tế, trị vùng có khả phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy vùng khác phát triển - Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN góp phần phát triển người giải vấn đề xã hội - Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tạo tiền đề điều kiện để thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư khác - Quản lý vốn XDCB từ NSNN công cụ kinh tế quan trọng để Nhà nước trực tiếp tác động điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữ vững vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.2.1 Lập phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Căn vào thị hàng năm Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội dự tốn NSNN năm sau, Thơng tư Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển năm sau phối hợp với Bộ Tài thơng báo số kiểm tra UBND cấp đạo thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách cho đơn vị, ban ngành trực thuộc UBND cấp lập dự toán NSNN Sau lập dự toán xong, UBND cấp tỉnh lập, tổng hợp dự toán NSNĐP năm sau gửi Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT xem xét, thẩm tra dự tốn Bộ Tài chủ trì, tổng hợp lập dự toán thu, chi NSNN, phương án phân bổ NSTW năm sau báo cáo Chính phủ để trình UBTVQH Trên sở ý kiến thẩm tra quan Quốc hội, Bộ Tài chủ trì hồn thiện báo cáo thu, chi NSNN Sau Quốc hội định dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW, Thủ tướng Chính phủ giao dự tốn NSNN cho đơn vị, quan Căn đó, HĐND cấp tỉnh định dự toán NSĐP, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau, HĐND cấp định dự toán NSĐP, phân bổ dự toán năm sau ngân sách cấp Sau HĐND định dự tốn ngân sách, UBND cấp giao dự toán NSNN năm sau cho quan, đơn vị thuộc cấp mình, cấp đồng thời báo cáo với UBND quan tài cấp trực tiếp, UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài dự tốn ngân sách HĐND cấp tỉnh định 1.2.2 Thẩm định, lựa chọn dự án đầu tƣ Thẩm định dự án đầu tư trình quan chức tổ chức xem xét cách khách quan, có khoa học toàn diện nội dung dự án đầu tư để đánh giá xem dự án đầu tư có tính khả thi hay khơng, nghĩa có đạt mục tiêu kinh tế - xã hội đề có đạt mục tiêu cách có hiệu hay khơng; từ đầu tư cấp giấy phép đầu tư [2] Thẩm định dự án đầu tư giai đoạn quan trọng, có tính chất định đến việc trả lời câu hỏi: dự án có chấp nhận để đầu tư hay không Thẩm định dự án đầu tư đưa nhìn tổng quát tất khía cạnh dự án đầu tư xây dựng móng cho việc thực dự án sau dự án phê chuẩn tạo sở để đánh giá dự án sau dự án hồn thành 1.2.3 Quản lý cơng tác đấu thầu Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu để ký kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hồng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết thực hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, dự án đầu tư có sử dụng đất sở đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế [19] Theo quy định Luật Đấu thầu 2013 có hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu 1.2.4 Kiểm soát việc thanh, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Việc kiểm soát toán vốn đầu tư từ ngân sách nhân tố quan trọng việc giảm thất thoát, tiêu cực đầu tư XDCB, góp phần nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng 10 LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN 1.3.1 Nhân tố chế, sách nhà nƣớc - Các sách kinh tế - Thủ tục hành quy định pháp luật - Cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính: 1.3.2 Nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phƣơng - Điều kiện tự nhiên: - Điều kiện kinh tế- xã hội: - Yếu tố khoa học - công nghệ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sống ngày thực chứng tỏ vai trò khơng thể thiếu 1.3.3 Tổ chức máy nguồn nhân lực quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Cơ chế phối hợp quan, đơn vị … Tổ chức máy quản lý phù hợp nâng cao chất lượng quản lý, hạn chế sai phạm quản lý Quy trình quản lý thiết kế khoa học, rõ ràng góp phần quan trọng làm nâng cao chất lượng thơng tin tới cấp định quản lý vốn đầu tư XDCB, giảm thiểu yếu tố sai lệch thông tin - Năng lực quản lý người lãnh đạo - Trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, cơng chức máy quản lý nhà nước: 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Tỉnh Phú Thọ 1.4.2 Tỉnh Hà Nam 1.4.3 Những học kinh nghiệm rút cho TP Đà Nẵng 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN TẠI TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TP ĐÀ NẴNG 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.3 Tổ chức máy nguồn nhân lực quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Trong năm qua, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn thực dựa quy định Nhà nước đầu tư xây dựng mơ hình sẵn có tổ chức máy cấp quyền địa phương địa bàn 2.1.4 Tình hình đầu tƣ xây dựng địa bàn TP 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN TẠI TP ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng công tác lập phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Trên sở định hướng mục tiêu quan điểm cho năm việc bố trí tn thủ trình tự, nguyên tắc, bước lập, trình thẩm định, nghị định quan chuyên môn quan quyền lực Việc bố trí kế hoạch năm xem xét sở ưu tiên: ưu tiên trả nợ, tiếp tục đầu tư công trình chuyển tiếp phát huy hiệu quả, khởi cơng số dự án, cơng trình cần thiết, cơng trình XDCB phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt cơng trình trọng điểm quan trọng… Bảng 2.3 Tình hình lập giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB ngân sách thành phố giai đoạn 2012 - 2016 (Đơn vị tính: Triệu đồng) 12 Tổng số vốn Năm Số vốn 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng 5.717.000 6.821.300 5.155.911 4.905.204 5.930.262 28.529.677 Tỉ trọng (%) 100 100 100 100 100 100 Vốn đầu tư XDCB Nguồn vốn XDCB nguồn Nguồn thu tiền thu xổ số kiến sử dụng đất thiết Tỉ Tỉ trọng trọng Số vốn Số vốn (%) (%) 100.570 1.76 1.712.000 29.95 120.000 1.76 1.764.000 25.86 99.585 1.93 1.674.349 32.47 93.076 1.90 1.386.899 28.27 130.000 2.19 1.800.000 30.35 980.281 3.11 8.337.248 29.22 Nguồn khác Số vốn 3.994.943 4.937.300 3.390.860 3.432.014 4.000.462 14.818.079 Tỉ trọng (%) 68.30 72.38 65.59 69.83 67.46 67.34 Nguồn: Sở Tài TP Đà Nẵng 2.2.2 Thực trạng cơng tác thẩm định, lựa chọn dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN Bảng 2.4 Kết thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2012 – 2016 Năm 2013 290 278 73.594 Năm 2014 335 328 71.083 Năm 2015 314 314 80.367 Năm 2016 353 340 80.784 1.292 1.26 305.828 Tổng mức đầu tư sau thẩm định (tỷ đồng) 73.145 70.156 79.256 78.347 300.904 Tổng giá trị cắt giảm (tỷ đồng) 449 927 1.111 2.437 4.924 Tỷ lệ cắt giảm (%) 0.61 1.30 1.38 3.02 1.61 CHỈ TIÊU Số dự án cấp phép đầu tư Số dự án thẩm định Tổng mức đầu tư trình thẩm định (tỷ đồng) Cộng Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng Kết thẩm định tổng mức đầu tư năm 2012-2016 cắt giảm 6,24% so với tổng mức đầu tư chủ đầu tư đề nghị (3.908 tỷ đồng/62.644 tỷ đồng) Năm 2012, cắt giảm 0.61% so với tổng mức đầu tư đề nghị, tiết kiệm khoảng 449 tỷ đồng từ NSNN; đến năm 2016, tỷ lệ cắt giảm 3.02% với khoảng 2.437 tỷ đồng NSNN tiết kiệm Sở dĩ việc cắt giảm dự án tổng mức đầu tư dự án chưa cân đối nguồn vốn để đầu tư, hay dự 13 án chưa thực cần thiết đầu tư, trình thẩm định phát dự án hạng mục chưa đầy đủ tiêu chí đầu tư (giải pháp đảm bảo môi trường hay đảm bảo công nghệ )… Tỷ lệ cắt giảm qua năm có xu hướng tăng lên, cho thấy việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư từ nguồn NSNN ngày khắt khe, kỹ lưỡng hơn, nhằm tiết kiệm, đảm bảo an tồn nguồn vốn, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn vốn 2.2.3 Thực trạng công tác đấu thầu dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN Bảng 2.5 Kết thực công tác đấu thầu giai đoạn 2012-2016 đơn vị: Tỷ đồng Nội dung Tổng số gói thầu (gói) Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Tiết kiệm đấu thầu Tỷ lệ giảm giá (%) 2012 65 1.367 1.345 22 1.61 2013 86 1.678 1.644 34 2.03 2014 119 2.064 2.021 43 2.08 2015 163 2.190 2.123 67 3.05 2016 94 1.583 1.551 32 2.02 Nguồn: Sở KH – ĐT TP Đà Nẵng Theo đó, giai đoạn 2017 - 2018, Đà Nẵng thực lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp thành phố) gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Đối với gói thầu mua sắm thường xuyên lại (gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất vật tư y tế), thực lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh năm 2017 tối thiểu 40% năm 2018; 15% số lượng gói thầu quy mơ nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế năm 2017 30% năm 2018 Giai đoạn 2019 – 2025, sở tình hình thực tế áp dụng công tác lựa chọn nhà thầu 14 qua mạng địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành lộ trình áp dụng phù hợp 2.2.4 Thực trạng cơng tác thanh, tốn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Trong giai đoạn 2013 -2016, tỷ lệ giải ngân dự án XDCB từ NSNN đến 31/12 hàng năm đạt trung bình 83.7% Do áp dụng biện pháp linh hoạt kiểm soát, toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN nên tình hình giải ngân so với kế hoạch vốn TP cải thiên, hạn chế bớt tình trạng vốn chờ cơng trình Việc phân giao kế hoạch phân cấp quản lý vốn triệt để hơn, giúp việc triển khai thực kế hoạch sớm, tuân thủ thời gian chất lượng quản lý vốn đầu tư thể cơng tác giải ngân nhanh chóng, kịp thời Bảng 2.7 Tình hình tốn vốn đầu tư XDCB từ NSNN Đà Nẵng (Đơn vị tính: tỷ đồng) Năm 2013 Nguồn vốn Tỷ lệ % 6.964 5.996 86.1 1.625 1.61 99.1 5.34 4.387 82.2 Kế Giải hoạch ngân TỔNG SỐ Ngân sách Trung ương Ngân sách thành phố Năm 2014 Tỷ lệ % 6.663 5.512 82.7 1.328 1.21 91.1 5.335 4.303 80.6 Kế Giải hoạch ngân Năm 2015 Tỷ lệ % 7.352 6.109 83.1 1.633 1.093 67 5.719 5.015 87.7 Kế Giải hoạch ngân Năm 2016 Tỷ lệ % 6.873 5.72 83.2 1.515 1.273 84 5.358 4.447 83 Kế Giải hoạch ngân Nguồn: Báo cáo toán năm KBNN Đà Nẵng Bảng 2.8 Kết thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành giai đoạn 2013-2016 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2013 2014 2015 2016 Tổng cộng Tổng giá trị Tổng giá trị Tổng số cắt Tỷ lệ cắt đề nghị toán giảm so với đề giảm toán duyệt nghị 726 3.561.386 3.540.732 20.654 0.58% 671 7.781.684 7.738.446 43.238 0.56% 605 8.194.685 8.129.308 65.377 0.80% 616 8.036.439 7.994.852 41.587 0.52% 2.618 27.574.194 27.403.338 170.856 0.62% Số dự án 15 Nguồn: Sở Tài TP Đà Nẵng Từ số liệu Bảng 2.7, từ năm 2013 đến năm 2016 Sở Tài Đà Nẵng thẩm tra, trình phê duyệt tốn 2618 dự án hoàn thành với tổng giá trị tốn là: 27.574.194 triệu đồng Q trình thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư cắt giảm, loại bỏ giá trị khối lượng không chủ đầu tư đơn vị thi cơng góp phần giảm trừ toán tiết kiệm cho NSNN là: 170.856 triệu đồng., trung bình giai đoạn tiết kiệm 0.62% so với giá trị đề nghị toán ban đầu 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Bảng 2.10 thể kết thực kiến nghị Kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng năm 2014 dự án địa bàn thành phố Đà Nẵng Bảng 2.10 Kết thực kiến nghị Kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng năm 2014 Tổng số giảm chi Tỷ lệ thực Năm Số dự án ĐTXDCB (đồng) theo kiến nghị 2014 12 76.024.488.06 44.50% 2015 15 80.455.743.135 65.04% 2016 14 70.478.753.906 86.46% Nguồn: Kiểm tốn Nhà nước KV III 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Công tác lập kế hoạch vốn đầu tư TP thực tuân thủ đầy đủ quy định nhà nước - Cơng tác lập dự tốn phù hợp với thiết kế tổng mức đầu tư duyệt, lực chuyên môn cán bộ, công chức thẩm định, phê duyệt dự toán ngày nâng lên 16 - Công tác đấu thầu thực tuân thể theo quy định Luật Đấu thầu văn hướng dẫn, việc phân chia gói thầu, lựa chọn hình thức đấu thầu, thẩm định phê duyệt loại hồ sơ đấu thầu theo quy định Năng lực chuyên môn tổ chức cá nhân tư vấn đấu thầu, lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức thẩm định, phê duyệt đấu thầu ngày nâng lên - Công tác cấp phát tốn nhanh chóng tiện lợi hơn, chế kiểm soát toán vốn đầu tư sửa đổi, bổ sung theo hướng tích cực khắc phục tồn tại, vướng mắc Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư tăng cường, việc tạm ứng vốn nới lỏng thu thu hồi dần lần toán nhằm đảm bảo thu hồi vốn tạm ứng tiến độ - Công tác thẩm tra, phê duyệt tốn cơng trình bước nâng cao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư KBNN Đà Nẵng có phối hợp tốt - Cơng tác tra có nhiều tiến bộ, trình độ lực cán tra nâng lên, kiến nghị sau tra giải triệt để Công tác giám sát, đánh giá đầu tư quan tâm 2.3.2 Những hạn chế, tồn - Tổ chức máy: Sự phối hợp vừa lỏng lẻo vừa chồng chéo ngành quản lý đầu tư từ vốn Nhà nước dẫn đến tình trạng khơng hiệu quả, “xung đột” sách, với Bộ lại sai với Bộ kia; vấn đề hướng dẫn thực khác nhau… - Thời gian giao kế hoạch vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương chậm trễ 17 - Chất lượng công tác lập, thẩm định dự tốn chưa cao nhiều sai sót Nhiều trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung dự toán - Công tác đấu thầu chưa phát huy hiệu cao, tỷ lệ giảm thầu chưa cao Vẫn tượng thơng thầy nhà thầu với có bắ tay chủ đầu tư nhà thầu - Việc quy định thời hạn cho phép chủ đầu tư gửi hồ sơ toán khối lượng hoàn thành đến KBNN chậm ngày 31/12 hàng năm mà khơng có biện pháp chế tài để buộc chủ đầu tư phải dàn khối lượng toán tháng năm dẫn đến thực tế phần lớn dự án cơng trình thành phố thường tập trung thi cơng đẩy nhanh tiến độ vào thời điểm cuối năm để chạy vốn - Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực thủ tục toán - Hiện nay, để kiểm tra giám sát lĩnh vực đầu tư xây dựng có nhiều quan như: Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra ngành tài chính, tra chuyên ngành, hệ thống giám sát công ty tư vấn, giám sát ngành công an, giám sát cộng đồng, làm nhiều việc bất cập lớn lĩnh vực 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Quy định pháp luật đầu tư quản lý vốn đầu tư chưa thống - Về tổng thể, hoạt động đầu tư nước ta thời gian qua quản lý theo quy định nhiều văn luật như: Luật NSNN, Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Riêng hoạt động đầu tư XDCB từ NSNN khơng nhằm mục đích kinh doanh điều chỉnh Nghị Quốc hội, văn hướng 18 dẫn thi hành luật liên quan Nghị định Chính phủ Tuy nhiên, tổng kết đánh giá thực tế thời gian qua công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN luật liên quan, Nghị định Chính phủ bộc lộ vướng mắc chưa giải chưa đáp ứng yêu cầu quản lý b Các biện pháp chế tài chưa đủ mạnh c Trách nhiệm quan quản lý - Công tác kế hoạch vốn đầu tư chưa gắn với quy hoạch xây dựng - Còn biểu chế "xin - cho" bố trí kế hoạch vốn đầu tư - Cơng tác bồi thường giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn - Chỉ tiêu vốn đầu tư hàng năm thường UBND thành phố định giao sớm từ đầu năm; việc bổ sung, điều chỉnh lại diễn thường xuyên năm kế hoạch, vào thời điểm cuối năm d Tiến độ giải ngân vốn chậm e Nguyên nhân nguồn lực người + Làm việc thiếu trách nhiệm + Thiếu lực công tác + Về phẩm chất đạo đức - Các yếu nguồn lực người người lợi dụng sơ hở luật pháp để mưu cầu lợi ích riêng cá nhân CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN TẠI TP ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 19 3.1.1 Các dự báo Bảng 3.1 Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2017 – 2021 theo giá hành GTSX hành (tỷ đồng) 2017 165,247 2018 189,869 2019 218,159 2020 250,665 2021 288,014 Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2021 STT Năm Tỷ lệ VĐT/ GTSX 8.388 8.388 8.388 8.388 8.388 Vốn đầu tư (tỷ đồng) 13,861 15,926 18,299 21,026 24,159 93,271 Nguồn: tính tốn Như nhu cầu vốn đầu tư từ NSNN TP Đà Nẵng giai đoạn 2017 -2021 khoảng 93.271 tỷ đồng, tăng gần gấp lần so với giai đoạn 2012 – 2016 Tuy nhiên cân khả nguồn thu địa bàn, nguồn trợ cấp ngân sách cấp trên… cần giảm chi thường xuyên, tăng cường cơng tác thu, kiểm sốt chi tiêu NSNN chặt chẽ qua hệ thống NSNN… nhằm tăng cường tiết kiệm tích lũy dành cho đầu tư XDCB Xã hội hóa đầu tư nhiều lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… nhằm giảm chi NSNN huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư XDCB 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển KT-XH TP Đà Nẵng 3.1.3 Yêu cầu quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB phải bám sát mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH theo thời kỳ, cần trọng đảm 20 bảo yêu cầu cân đối kế hoạch khối lượng kế hoạch vốn đầu tư, tránh tình trạng có cơng trình có khối lượng thiếu vốn, lại có cơng trình bố trí vốn khơng có khối lượng tốn 3.2.2 Hồn thiện công tác thẩm định, lựa chọn dự án đầu tƣ XDCB từ NSNN Xây dựng quy trình hợp lý gắn trách nhiệm cá nhân, tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế Những vấn đề khối lượng phát sinh lỗi tổ chức, đơn vị khơng tính tốn kỹ lưỡng trình lập, thẩm định phải quy trách nhiệm có hình thức kỷ luật cụ thể 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đấu thầu - Nâng cao nghiệp vụ, tiến tới chun mơn hố cơng tác đấu thầu cho đối tượng tham gia trình lựa chọn nhà thầu - Về quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu: Thực việc đấu thầu rộng rãi tất gói thầu, hạn chế tối đa hình thức định thầu đấu thầu hạn chế - Áp dụng chế giảm giá q trình xác định giá gói thầu - UBND thành phố cần thành lập trang thông tin đấu thầu địa phương - UBND thành phố thành lập tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp trực thuộc quan Nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp - Cơ chế kiểm sốt: + Ngăn chặn thơng tin rò rỉ thơng thầu q trình đấu thầu + Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu 21 3.2.4 Hoàn thiện cơng tác thanh, tốn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN - Cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB từ NSNN: + Niêm yết cơng khai quy trình kiểm soát, toán vốn đầu tư từ ngân sách theo hướng dẫn Bộ Tài UBND thành phố Đà Nẵng + Thực cải cách thủ tục hành kiểm sốt tốn vốn đầu tư từ ngân sách, hướng tới mục tiêu “giao dịch thuận lợi, thủ tục đơn giản, kiểm soát chặt chẽ” + Tiếp tục triển khai tốt công tác tin học hóa kiểm sốt tốn, áp dụng chương trình toán điện tử + Thời điểm cuối năm tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân, tổng hợp, đánh giá khả hoàn thành kế hoạch dự + Đôn đốc chủ đầu tư xử lý công nợ tất toán tài khoản quy định dự án hoàn thành phê duyệt tốn - Cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB + UBND thành phố cần đạo ngành, CĐT, BQL DA nắm xác số lượng dự án đầu tư hoàn thành vốn NSNN đến chưa tốn để có giải pháp xử lý cụ thể + Áp dụng nghiêm hình thức xử phạt + Bố trí cán làm cơng tác thẩm tra tốn phải có đủ lực 3.2.4 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN UBND TP Đà Nẵng cần có kế hoạch cụ thể tra, kiểm tra cơng trình đầu tư từ NSNN, hạn chế tối đa trùng lặp, chồng chéo tra gây khó khăn, thời gian cho đối tượng tra Các đợt tra cần tập trung vào khâu yếu có 22 nhiều dư luận xã hội phản ánh cộng đồng Việc dựa vào quần chúng nhân dân, lắng nghe phân tích dư luận xã hội có ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB 3.2.5 Một số giải pháp khác a Đổi phương thức quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN theo đầu dự án b Hồn thiện chế, sách quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ƣơng + Quy định cụ thể hành vi vi phạm nâng mức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đầu tư XDCB Quy định chi tiết chế độ trách nhiệm người đứng đầu cán công chức trực tiếp làm công tác quản lý vốn đầu tư + Quy định bắt buộc nội dung cần có thuyết minh dự án cách thức tính tốn đánh giá lợi ích KT-XH dự án đầu tư mang lại + Hình thành mạng lưới quan chống thơng thầu Kiểm tốn Nhà nước Cục Quản lý canh tranh Bộ Công an quản lý từ Trung ương đến địa phương + Phân biệt quản lý dự án đầu tư với quản lý Nhà nước đầu tư để làm sở xác định Chủ đầu tư đơn vị quản lý, sử dụng công trình Quy định cụ thể mức giá dự tốn tối đa giao quyền tự chủ, tự thẩm định cho chủ đầu tư + Cho phép thành lập quan chuyên trách giám định đầu tư phê duyệt tốn dự án hồn thành tổ chức theo ngành dọc 23 3.3.2 Đối với TP Đà Nẵng Chính quyền UBND TP Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai có hiệu thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thay Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khơng phù hợp với tình hình thực tế Cần xác định tầm nhìn dài hạn cho phát triển thành phố để có kế hoạch, phương án đầu tư hướng đem lại hiệu kinh tế xã hội cao cho phát triển 3.3.3 Đối với Chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn nhà thầu xây dựng KẾT LUẬN Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước lĩnh vực phức tạp nhiều khó khăn, năm qua tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn TP Đà Nẵng đạt nhiều kết đáng khích lệ, nguồn vốn đầu tư từ NSNN góp phần lớn việc tăng cường sở vật chất cho kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế bước hợp lý, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội Quản lý vốn đầu tư XDCB hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp biến động điều kiện mơi trường pháp lý, chế sách quản lý đầu tư chưa hồn chỉnh, thiếu đồng thay đổi Vấn đề tăng cường quản lý vốn đầu tư tất yếu khách quan điều kiện kinh tế hội nhập phát triển nước ta, việc tăng tích lũy vốn để đáp ứng nhu cầu ngày tăng cho đầu tư XDCB gặp nhiều khó khăn nguồn vốn hạn chế Các chủ thể tham gia hoạt động quản lý vốn đầu tư ln tìm cách lợi dụng 24 kẽ hở pháp luật, chế sách để trục lợi cá nhân Vấn đề đặt phải biết quản lý tốt nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB từ NSNN, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư XDCB cho nghiệp phát triển KT-XH, hạn chế ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng phí, thất thóat vốn Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Với đề tài: “Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng” Trên cở tìm hiểu số nội dung đầu tư quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận từ tập trung phân tích đánh giá kết đầu tư thực trạng quản lý vốn đầu tư giai đoạn 2012 - 2016 thành phố Đà Nẵng, tìm mặt tích cực, thành tựu đạt tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đặt giai đoạn tới Hy vọng giải pháp chủ yếu đưa góp phần vào cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển KT- XH thành phố Nội dung luận văn vấn đề lớn, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB địa bàn TP Đà Nẵng vấn đề rộng tiếp cận góc độ khoa học kinh tế phát triển Mặt khác, vấn đề phức tạp thực tiễn cần phải bàn luận nhiều Tác giả mong muốn có nhiều bạn đồng hành tiếp tục mở rộng nghiên cứu vấn đề mà luận văn chưa có điều kiện sâu luận giải Do phạm vi khuôn khổ luận văn điều kiện nghiên cứu tác giả có hạn, chắn nhiều thiếu sót, mong góp ý Hội đồng, thầy, cô, đồng nghiệp bạn ... thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN TP Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ... XDCB từ NSNN địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước - Phân tích, thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN... sát việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB 3.2.5 Một số giải pháp khác a Đổi phương thức quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN theo đầu dự án b Hồn thiện chế, sách quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay