Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS LÊ BẢO Phản biện 1: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 2: PGS.TS BÙI THỊ TÁM Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế thị trƣờng, quản lý điều hành nhà nƣớc vô cần thiết, ngành du lịch, ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao Sau 20 năm thành lập quận Sơn Trà bƣớc “thay da đổi thịt” Từ “Quận 3” với xuất phát điểm kinh tế thấp, dân cƣ sống chủ yếu nghề chài lƣới, sống tạm bợ nhà chồ Sơn Trà trở nên khang trang, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện, kinh tế phát triển ổn định Đó thành công bƣớc đầu quận định tập trung phát triển dịch vụ, du lịch Theo đó, cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn đạt đƣợc thành cơng bƣớc đầu, nhƣng số mặt hạn chế nhƣ Kết luận 89-KL/TU ra, buộc công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch phải đổi hơn, hoàn thiện từ đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch theo hƣớng bền vững Xuất phát từ lý trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Trên sở nghiên cứu lý luận quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch, phân tích thực trạng cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Tổng hợp số vấn đề hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý nhà nƣớc du hoạt động kinh doanh lịch, từ làm rõ vai trò, nội dung quản lý nhà nƣớc du hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận - Đánh giá tình hình phát triển hoạt động kinh doanh du lịch thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc du hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2012-2016 - Chỉ thành công, tồn hạn chế nhƣ nguyên nhân công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nội dung công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch quyền cấp quận (huyện); Phân tích, đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2012-2016 - Về không gian: Địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp vấn, phƣơng pháp phân tích hệ thống, phƣơng pháp phân tích thống kê Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch Chƣơng Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chƣơng Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch a Du lịch b Khách du lịch c Tài nguyên du lịch d Phát triển du lịch bền vững e Hoạt động kinh doanh du lịch 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch a Khái niệm quản lý nhà nước Là hoạt động thực thi quyền lực nhà nƣớc quan Nhà nƣớc tiến hành tất cá nhân tổ chức xã hội, tất mặt đời sống xã hội cách sử dụng quyền lực nhà nƣớc có tính cƣỡng chế đơn phƣơng nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung cộng đồng, trì ổn định, an ninh trật tự thúc đẩy xã hội phát triển theo định hƣớng thống nhà nƣớc b Khái niệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh du lịch Quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch thông qua công cụ quản lý vĩ mô, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác hoạt động lĩnh vực kinh tế du lịch, nhằm đƣa du lịch phát triển theo định hƣớng chung tiến trình phát triển đất nƣớc c Vai trò quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh du lịch 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP QUẬN (HUYỆN) 1.2.1 Xây dựng kế hoạch, đề án phát triển hoạt động kinh doanh du lịch Căn vào chủ trƣơng, sách, phát triển kinh tế nói chung Đảng, Nhà nƣớc điều kiện cụ thể địa phƣơng mà xác định phƣơng hƣớng, xây dựng sách, kế hoạch cụ thể Theo Luật tổ chức quyền địa phƣơng số năm 2015, quận (huyện) không xây dựng chiến lƣợc quy hoạch mà công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch bao gồm: cụ thể hóa chiến lƣợc, quy hoạch, thành kế hoạch, đề án phù hợp với thực tế địa phƣơng xây dựng phƣơng án bảo đảm an ninh, trật tự, an tồn xã hội, vệ sinh mơi trƣờng khu du lịch, điểm du lịch Tiêu chí đánh giá: - Mức độ phù hợp - Xác định rõ tiêu cụ thể cần đạt đƣợc - Mức độ ủng hộ ngƣời dân 1.2.2 Thực kế hoạch, đề án phát triển hoạt động kinh doanh du lịch Cụ thể hóa kế hoạch, đề án phù hợp với thực tế địa phƣơng có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trƣờng khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch Tiêu chí đánh giá: - Tính cơng khai, minh bạch - Tốc độ thời gian để thực thủ tục hành - Mức độ hài lòng ngƣời dân thực thủ tục hành 1.2.3 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch Tổ chức máy nhà nƣớc hệ thống cấu mối quan hệ hoạt động thực chức hành nhà nƣớc - hoạt động thực thi quyền hành pháp, bảo đảm mối quan hệ ổn định, vững thông suốt từ trung ƣơng đến tận đơn vị hành sở thấp Tiêu chí đánh giá: - Sự phối hợp nhiều đơn vị - Tổ chức quản lý đội ngũ cán đảm bảo có chun mơn, trình độ để nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 1.2.4 Tuyên truyền, vận động, hƣớng dẫn, hỗ trợ nhân dân, du khách Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật du lịch cho cán bộ, công nhân viên chức, tổ chức, cá nhân… Hƣớng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực chủ trƣơng, đƣờng lối sách, chiến lƣợc, định hƣớng phát triển địa phƣơng tham gia chƣơng trình phát triển du lịch Tiêu chí đánh giá: - Nội dung tuyên truyền đơn giản, thiết thực gần gũi - Các hoạt động hỗ trợ ngƣời dân du khách phải kịp thời phù hợp với đối tƣợng cụ thể 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch Phối hợp với sở, ban, ngành, đồn thể, đảm bảo tính xác, minh bạch, thẩm quyền quy định Tổ chức, trì thƣờng xuyên đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng cƣ dân địa phƣơng Thiết lập đƣờng dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, đóng góp cƣ dân địa phƣơng, khách du lịch để có hƣớng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi ích đáng bên liên quan Tiêu chí đánh giá: - Tính xác, minh bạch, thẩm quyền - Tính hợp lý, kịp thời đợt tra, kiểm tra - Giảm tỷ lệ tái vi phạm - Thái độ hành vi cán tra văn minh, tận tình hƣớng dẫn giải pháp khắc phục sau kiểm tra 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.3.1 Tài nguyên du lịch Là yếu tố để phát triển hoạt động kinh doanh du lịch công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch Bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn 1.3.2 Yếu tố trị, xã hội Sự bảo đảm vững quốc phòng, an ninh tạo môi trƣờng ổn định cho đất nƣớc khách tới tham quan Cộng đồng dân cƣ lao động: lực lƣợng sản xuất quan trọng xã hội Có vai trò to lớn việc bảo tồn tài ngun, mơi trƣờng văn hóa địa phƣơng, hạn chế tệ nạn xã hội 1.3.3 Yếu tố kinh tế Sự phát triển kinh tế làm xuất nhu cầu du lịch biến nhu cầu ngƣời thành thực Trình độ phát triển kinh tế có vai trò quan trọng việc trang bị sở vật chất k thuật, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm cho du lịch phát triển 1.3.4 Yếu tố pháp luật Đƣa bƣớc hƣớng tạo cho ngành du lịch có bƣớc đột phá, ngƣợc lại, trở thành nguyên nhân kìm hãm phát triển ngành du lịch nói chung hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng 10 a Chính trị Chính trị ổn định, trật tự an tồn xã hội ln đƣợc đảm bảo b Xã hội Dân số tăng nhanh 97.204 ngƣời (1997) lên đến 159.689 ngƣời (2016), tạo nguồn lực lao động địa phƣơng dồi 2.1.3 Yếu tố kinh tế a Phát triển kinh t Q trình thị hóa nhanh, mức thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng gấp 5,4 lần kể từ năm 1997 Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hƣớng giảm ngành nông nghiệp, tăng dần ngành công nghiệpxây dựng dịch vụ Năm 2016: dịch vụ chiếm 65,5%, công nghiệpxây dựng chiếm 29,75%, nông-lâm-ngƣ nghiệp chiếm 4,75% b Cơ sở vật chất kỹ thuật: đƣợc đầu tƣ đồng 2.1.4 Yếu tố pháp luật Quận Sơn Trà thực mơ hình cửa đại 7/7 phƣờng Tại trung tâm hành quận Sơn Trà, mơ hình cửa đƣợc đầu tƣ hệ thống sở vật chất đồng bộ, đảm bảo phục vụ cho nhân dân 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng sở kinh doanh lƣu trú, dịch vụ phục vụ du lịch Trong năm qua, số lƣợng sở lƣu trú Sơn Trà tăng với tốc độ nhanh từ 127 sở năm 2012 lên … sở năm 2016, tăng …% Trong đó, khách sạn loại hình lƣu trú có tốc độ tăng nhanh chiếm tỷ trọng cao Số lƣợng sở lƣu trú đạt chuẩn phục vụ du khách cao, 11 nhƣng chủ yếu vừa nhỏ, chƣa có nhiều sở chất lƣợng cao Có thực trạng nay, sở lƣu trú không trọng đến việc nâng cao chất lƣợng, cấp hạng khách sạn doanh nghiệp 2.2.2 Thực trạng sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn phục vụ du lịch Các sở dịch vụ ăn uống địa bàn quận nhiều nhƣng chất lƣợng chƣa cao, kinh doanh rời rạc, thiếu đồng 2.2.3 Thực trạng sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, phục vụ du lịch Dịch vụ mua sắm chƣa đƣợc đầu tƣ, quan tâm nhiều, phần lớn chợ địa phƣơng, buôn bán tự phát, nhỏ lẻ 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh du lịch Lƣợng khách du lịch đến với quận Sơn Trà tăng lên đáng kể, năm 2016 khách du lịch vƣợt ngƣỡng 500.000 lƣợt khách Trong đó, khách nội địa chiếm gần 90% Mặc dù khách quốc tế chiếm tỷ trọng nhỏ số khách lƣu trú nhƣng với tốc độ tăng trƣởng Mặc dù số lƣợng khách du lịch tăng qua năm, nhƣng lƣợng khách đến tham quan, thƣởng ngoạn, nghỉ ngơi tắm biển tập trung cao điểm quý I quý II, phần sức hút lan tỏa Cuộc thi trình diễn pháo hoa, chƣơng trình Điểm hẹn mùa hè Số đơn vị kinh doanh du lịch địa bàn quận tăng mạnh Số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng cao với 69,73% vào năm 2016 Hoạt động kinh doanh du lịch phát triển năm qua nâng cao thu nhập lao động ngành nói riêng cộng 12 đồng địa phƣơng nói chung, góp phần vào phát triển chung tồn quận 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIAI ĐOẠN 20122016 2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch, đề án phát triển du lịch Nghị Đại hội Đảng quận Sơn Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề mục tiêu “phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực, du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, bao gồm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, du lịch thể thao, du lịch tâm linh, du lịch lễ hội sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi quận” Trên sở đó, quyền quận Sơn Trà chủ động xây dựng nhiều đề án, sách thu hút đầu tƣ cho hoạt động kinh doanh du lịch Đồng thời, xây dựng đề án đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an tồn xã hội nhằm tạo môi trƣờng ổn định tạo điều kiện cho du lịch phát triển Cụ thể: - Xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm phục vụ du lịch năm 2012” - Xây dựng đề án dài hạn “Nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trƣờng du lịch an toàn, thân thiện quận Sơn Trà giai đoạn 2016-2020 năm tiếp theo” - Kế hoạch “Nâng cao chất lƣợng thái độ phục vụ sở kinh doanh dịch vụ du lịch - Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử du lịch; chƣơng trình 13 “Vì Sơn Trà xanh”… - Xây dựng đề án Bảo tồn văn hóa miền biển - Đề án hình thành “ Phố chợ đêm” - Đề xuất quy hoạch khu vực công viên Cầu Rồng, vừa làm cơng viên vƣờn dạo, vừa xã hội hóa hạng mục sân khấu trời - Tổ chức trì chƣơng trình “Vũ hội đƣờng phố” vào tối thứ bảy tuần cuối tháng, chƣơng trình “Bài chòi” - Chủ trƣơng xã hội hóa, thu hút đơn vị đầu tƣ thiết chế văn hóa 2.3.2 Thực trạng công tác thực kế hoạch, đề án phát triển du lịch Trên sở chiến lƣợc, chế sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch đƣợc hoạch định, triển khai đồng đến phòng, ban ngành, địa phƣơng Đề án “Nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trƣờng du lịch an toàn, thân thiện địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 năm tiếp theo” bƣớc đầu thực có kết nhƣ: hỗ trợ xây dựng nhà hàng, quán ăn đạt chuẩn phục vụ; xây dựng tuyến phố chuyên doanh ẩm thực hải sản, phê duyệt phƣơng án Chợ đêm… Triển khai thực tuyến đƣờng “văn minh đô thị”, xây dựng “chợ văn minh thƣơng mại”, đạo đơn vị kinh doanh du lịch thực niêm yết giá… Chỉ đạo cho phƣờng xây dựng đội tuần tra 8394 phối hợp lực lƣợng công an, dân quân dân phòng động, tuần tra khép kín địa bàn phƣờng đêm Triển khai đề án phố chuyên doanh địa bàn quận: Phố ẩm 14 thực hải sản, Phố dịch vụ du lịch trung tâm mua sắm Cụ thể hóa đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố mơi trƣờng”, chƣơng trình thành phố “4 an” 2.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch Ban quản lý bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, quy hoạch, kiểm tra, đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch… Chính quyền quận Sơn Trà có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý thực cơng tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực bãi biển địa bàn quận khu vực bán đảo Sơn Trà Tuy nhiên đến nay, chƣa có chế phối hợp rõ ràng UBND quận Sơn Trà Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa Thơng tin hai quan tham mƣu hoạt động du lịch cho Chủ tịch UBND quận, Phòng Kinh tế quận quan chuyên trách quản lý sở hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà 2.3.4 Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động, hƣớng dẫn, hỗ trợ nhân dân, du khách Hiện hình thức tun truyền chủ trƣơng sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch phổ biến, giáo dục pháp luật địa quận Sơn Trà đa dạng: tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, báo chí, loa đài truyền thanh, hội nghị tuyên truyền, xét xử lƣu động, phiên tòa giả định, tổ, đội trợ giúp pháp lý… 15 Phối hợp với UBMT Hội đồn thể trị, xã hội quận nhƣ đạo cho UBND phƣờng lồng ghép chƣơng trình cơng tác năm tun truyền nhân dân nhƣ hội viên, đoàn viên kiến thức pháp luật, nhƣ gắn với triển khai thực Đề án “Năm văn hóa, văn minh thị” vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cƣ” Phối hợp với tổ chức tổ chức khóa đào tạo nghề miễn phí cho em thiếu niên địa bàn quận Đặc biệt, hỗ trợ công ty TNHH MTV Phát Việt Vƣơng tham gia thực Đề án “Xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch quận Sơn Trà” với số tiền 40.000.000 đồng để sản xuất sản phẩm lƣu niệm 2.3.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch Thành lập đội kiểm tra liên ngành nhằm tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát đơn vị kinh doanh du lịch hƣớng dẫn du lịch địa bàn Hoạt động tổ, đội Quy tắc đô thị từ quận đến phƣờng, đảm bảo trật tự vỉa hè, cấm bán hàng rong, xin ăn biến tƣớng, chèo kéo khách du lịch đƣợc trì thƣờng xuyên Các ý kiến, phản ánh nhân dân du khách đc tiếp nhận thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, báo chí, đƣờng dây nóng 1022, … 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.4.1 Thành công - Chủ trƣơng, sách phát triển du lịch đƣợc cơng khai rộng rãi đƣợc đông đảo bà nhân dân đồng tình, ủng hộ - Có đổi nội dung, phƣơng pháp tổ chức thực 16 công khai - Công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức hƣớng dẫn thực văn quy phạm pháp luật nhà nƣớc lĩnh vực du lịch đƣợc trọng - Bộ máy quản lý nhà nƣớc du lịch địa bàn bƣớc đƣợc xếp lại, công tác quản lý khu du lịch, điểm du lịch có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng - Đảm bảo môi trƣờng du lịch lành mạnh 2.4.2 Hạn chế - Cơ chế, sách, pháp luật nói chung chậm sửa đổi, chƣa đồng bộ, việc ban hành văn hƣớng dẫn thực Luật Du lịch chậm - Chƣa có chế phối hợp Ban quản lý bán đảo Sơn Trà bãi biển du lịch Đà Nẵng, chƣa có chế cụ thể cơng tác phối hợp Phòng Văn hóa – Thơng tin quận Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao - Sản phẩm hàng hóa dịch vụ du lịch chƣa phong phú - Đội ngũ cán phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc du lịch mỏng, trình độ chun ngành du lịch hạn chế - Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật du lịch nghèo nàn, đơn điệu - Công tác kiểm tra chủ yếu theo pha, đợt vào mùa cao điểm - Việc lấy ý kiến chuyên gia cộng đồng cƣ dân địa phƣơng mang tính hình thức, chƣa sâu rộng - Việc bảo tồn, bảo vệ tài nguyên du lịch dự án đầu tƣ chƣa đƣợc quy định cụ thể, kiểm soát, kiểm tra chƣa chặt chẽ 17 - Đã có chế, sách đầu tƣ tơn tạo địa điểm, di tích, lăng, miếu địa bàn quận, nhiên chƣa hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc từ tài nguyên du lịch nhân văn địa bàn 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao - Sự tăng trƣởng du lịch gia tăng sức ép lên môi trƣờng sống, tài nguyên thiên nhiên, - Ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng, bảo vệ tài nguyên, di tích lịch sử chƣa cao - Hiệu quản lý có lúc có nơi bị bng lỏng Thiếu khóa đào tạo chun sâu dành cho đội ngũ cán bộ, công chức - Nguồn kinh phí dành cho hoạt động tun truyền cổ động dàn trải - Nhiều kiểm tra mang tính hình thức 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các xu hƣớng phát triển du lịch - Du lịch giới trở thành tƣợng phổ biến - Điểm đến: khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng, Đơng Nam Á - Cơ cấu chi tiêu: giảm dịch vụ bản, tăng dịch vụ bổ sung - Hình thức chuyến đi: xu hƣớng tour trọn gói giảm - Sự hình thành nhóm khách theo độ tuổi: học sinh, sinh viên, ngƣời độ tuổi lao động ngƣời cao tuổi - Loại hình du lịch: Du lịch máy bay tƣ nhân, thuyền buồm, Du lịch gia đình, Du lịch khơng mang theo cái, Du lịch với đồn tùy tùng, Du lịch lều trại, du lịch sinh thái - Sự gia tăng điểm đến du lịch chuyến 3.1.2 Các định hƣớng phát triển du lịch quận Sơn Trà Ban Thƣờng vụ Thành ủy thống kết luận: Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển du lịch, dịch vụ phải đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế biển bảo vệ môi trƣờng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Công tác xây dựng chiến lƣợc, chế sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch 19 Bám sát chủ trƣơng sách Đảng, Nhà nƣớc, thành phố phát triển du lịch Nâng cao lực đội ngũ cán công chức hoạt động chuyên trách, ngƣời đứng đầu quan tham mƣu Kiến nghị đề xuất quyền thành phố số vấn đề: + Thu hút đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch đƣờng sông, cải tạo công viên bờ đơng sơng Hàn, mở rộng thêm phía Bắc, xây dựng kè sông + Xây dựng phát triển hành lang xanh + Rà soát, lập đƣợc hệ thống tiêu chí quản lý tài ngun mơi trƣờng du lịch + Xây dựng đề án đảm bảo an ninh du lịch + Xây dựng chế xử phạt nặng hành vi bán hàng rong, chèo kéo khách, xin ăn biến tƣớng + Thực tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên + Lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức kinh tế - xã hội, nghề nghiệp, nhà hoạch định du lịch, cấp lãnh đạo địa phƣơng công tác xây dựng chủ trƣơng, sách thu hút đầu tƣ 3.2.2 Công tác thực kế hoạch, đề án phát triển du lịch Tăng cƣờng đạo, triển khai đồng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch Phân bổ kinh phí đầu tƣ, tu bổ sở hạ tầng bản, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, hỗ trợ cƣ dân địa phƣơng trì lễ hội, làng nghề truyền thống Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách 20 Tổ chức kêu gọi đầu tƣ, nhanh chóng xúc tiến triển khai dự án “Phố chợ đêm” “Bảo tồn văn hóa miền biển” Tiếp tục phát huy kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Chƣơng trình “thành phố an”, Chỉ thị 43 “văn hóa văn minh thị”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trƣờng”, mơ hình cửa điện tử 3.2.3 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm quan liên quan việc quản lý bán đảo Sơn Trà Kiến nghị Sở Du lịch sớm có quy chế làm việc cụ thể với Phòng Văn hóa – Thơng tin Đề xuất tổ chức khóa đào tạo tập trung kiến thức du lịch từ 2-3 tháng cho cán chuyên trách Cử cán học tập kinh nghiệm địa phƣơng, quốc gia 3.2.4 Công tác tuyên truyền, vận động, hƣớng dẫn, hỗ trợ nhân dân, du khách Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức ngƣời dân, đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch Tổ chức buổi tuyên truyền Luật Du lịch năm 2016, Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch cho đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch, cán bộ, ngƣời trực tiếp hoạt động ngành du lịch Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho giới trẻ Khuyến khích hình thành hiệp hội, mạng lƣới nghề nghiệp Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng, đài truyền hình ảnh cổ động trực quan, 21 địa điểm tập trung đông ngƣời 3.2.5 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát đồng tất mặt đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội Đổi phƣơng thức tra, kiểm tra Trình tự, thủ tục tra, kiểm tra phải đƣợc nghiên cứu thiết kế khoa học Tăng cƣờng quản lý công tác trật tự trị an, bảo vệ môi trƣờng điểm tham quan du lịch Đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán có đủ lực, trình độ Tiếp tục thực văn minh thƣơng mại, bình ổn giá, thƣờng xuyên tổ chức đợt kiểm tra bất thƣờng, đột xuất Tăng cƣờng giám sát hoạt động phận cửa, tích cực thực cải cách hành Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, quản lý rừng, giấy phép xây dựng, quy định xử lý nƣớc thải, rác thải, cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm 3.2.6 Một số kiến nghị Xây dựng trung tâm tƣ vấn, hỗ trợ du khách khu vực gần bãi biển Xây dựng lực lƣợng niên xung làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự lập biên xử phạt hành vi vi phạm Phân bổ kinh phí tăng cƣờng thu hút đầu tƣ phát triển cơng trình phúc lợi xã hội Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, xây dựng trái phép, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã Thu hút nhà đầu tƣ vào dịch vụ đổ xe khu vực đất trống đƣờng 22 Trần Hƣng Đạo (gần Cầu Rồng) 23 KẾT LUẬN Từ nhu cầu, tƣợng xã hội, du lịch bƣớc trở thành ngành kinh tế tổng hợp có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Khi ngành du lịch ngày lớn mạnh đòi hỏi phải ngày nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc Sau gần 30 năm đổi mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa diễn ngày mạnh mẽ nay, đƣợc quan tâm Đảng Nhà nƣớc thông qua chủ trƣơng, định hƣớng, chiến lƣợc đắn, ngành du lịch công tác quản lý nhà nƣớc du lịch đƣợc củng cố có bƣớc phát triển mạnh mẽ Quản lý nhà nƣớc hoạt động du lịch nhân tố ảnh hƣởng định đến phát triển ngành du lịch, có tác động khơng nhỏ vào q trình cơng nghiệp hố, đại hóa nhƣ phát triển chung kinh tế, xã hội quận Hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà năm qua có nhiều kết đáng khích lệ, việc hồn thiện quản lý nhà nƣớc hoạt động du lịch góp phần quan trọng việc phát triển hoạt động du lịch, qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Qua thời gian thực hiện, tác giả xin đƣa số kết luận đề tài nhƣ sau: Một là: Sự phát triển hoạt động kinh doanh du lịch mặt góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, mặt khác gây tác động tiêu cực, hậu không mong muốn không đƣợc định hƣớng, quản lý tốt Bởi vậy, quản lý nhà nƣớc có vai trò vơ quan trọng hoạt động kinh doanh du lịch Quản lý nhà nƣớc nhân tố đảm bảo phát triển hoạt động kinh doanh du lịch cách bền vững, lành 24 mạnh Hai là: Trong năm qua, công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ theo chiều rộng chiều sâu, nhƣng không tránh khỏi hạn chế, bất cập cần đƣợc tháo gỡ để ngành du lịch tiếp tục cất cánh Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc đôi lúc chƣa cao, cơng tác quản lý nhà nƣớc có lúc có nơi bị bng lỏng dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ngƣời dân ý thức chấp hành pháp luật hiệu chƣa cao Nhiều du khách ngƣời dân dù vơ tình hay cố ý có hành vi làm xâm hại đến giá trị, cơng trình văn hóa, tài nguyên du lịch… Ba là: Để phát huy kết đạt đƣợc, khắc phục hạn chế, bất cập thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc du lịch địa bàn quận, quyền quận Sơn Trà cần thực giải pháp đồng Tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc hoạt động du lịch quận Sơn Trà trọng tăng cƣờng cơng tác xây dựng chiến lƣợc, chế sách, quy hoạch phát triển du lịch; triển khai thực chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc, thành phố, địa phƣơng; tích cực tuyên truyền chiến lƣợc, kế hoạch phát triển du lịch địa phƣơng, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật, hỗ trợ nhân dân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; tiến hành tra, kiểm tra đồng sở hoạt động kinh doanh du lịch việc chấp hành, tuân thủ pháp luật cộng đồng cƣ dân địa phƣơng du khách./ ... nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh lịch địa bàn quận Sơn Trà,. .. LÝ LUẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch. .. Quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Trên sở nghiên cứu lý luận quản lý nhà nƣớc hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay