Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ VĂN QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2:TS Hoàng Hồng Hiệp Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thơng tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện theo số liệu thống kê đến 06 tháng đầu năm 2017 địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có 12.078 người hưởng sách trợ giúp xã hội, chiếm 7,8 % dân số Trong có 10.980 đối tượng hưởng trợ cấp tháng, có 1.098 đối tượng nhận ni dưỡng, chăn sóc cộng đồng; năm mua 10.000 thẻ BHYT cấp cho đối tượng BTXH Trong bối cảnh đất nước nhiều khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội Đảng xác định nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu Tuy nhiên nay, dù có nhiều chuyển biến tích cực đời sống vật chất, kết đạt đảm bảo an sinh xã hội hạn chế chưa vững chắc: “Đời sống phận nhân dân nhìn chung khó khăn”, “ Một phận khơng nhỏ nhân dân ta sống nhu cầu tối thiểu” uất phát t trên, ựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước bảo trợ xã hội địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu sách an sinh xã hội tỉnh Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận iên quan đến quản lý nhà nước BTXH - Phân tích thực trạng cơng tác quản nhà nước BTXH huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản nhà nước BTXH địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản l nhà nước Bảo trợ xã hội địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam b Phạm vi nghiên cứu - ề nội dung: Luạn van nghien cứu nội dung quản nhà nuớc ảo trợ xã hội địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - ề không gian: Nghien cứu tren địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Tiến hành nghiên cứu chủ yếu thời gian t đầu năm 2012 đến cuối năm 2016 đề xuất giải pháp cho năm Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, luận văn sử dụng kết hợp phương pháp sau: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra (thông qua bảng câu hỏi) - Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp… Bố cục luận văn - Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành ba chương, bao gồm: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản nhà nước BTXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản nhà nước BTXH huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước BTXH huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 1.1 KHAI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI 1.1.1 Một số khái niệm a Bảo trợ xã hội T H “sự trợ giúp tiền mặt vật nhà nước (lấy t nguồn thuế, khơng phải đóng góp t người dân) nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho đối tượng nhận với mục đích khắc phục rủi ro, trợ giúp xã hội với bảo hiểm xã hội có chức giảm thiểu rủi ro, sách thị trường ao động chủ động nhằm phòng ng a rủi ro cho người dân b Cơ sở hoạt động BTXH - Công xã hội - Phúc lợi xã hội - Phân phối lại phúc lợi xã hội 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội - Hoạt động bảo trợ xã hội mang tính nhân đạo, thể truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn - Thực mục đích xã hội cồng đồng, khơng lợi nhuận - BTXH quyền thành viên xã hội, trách nhiệm, nhiệm vụ cộng đồng - BTXH t đóng góp bên, trợ giúp xã hội chia cộng đồng BTXH phải phụ thuộc vào kinh tế địa phương 1.1.3 Ý nghĩa việc quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội - Dưới góc độ người thụ hưởng, T H xem nguồn tài đảm bảo cho họ có sống tối thiểu xã hội - Dưới góc độ kinh tế, BTXH khơng mục đích kinh doanh ại có nghĩa cơng cụ phân phối lại tiền bạc, cải vật chất - Dưới góc độ trị xã hội nhân văn, T H không thái độ, biện pháp hỗ trợ tích cực mà giảm thiểu bất ổn xã hội - Dưới góc độ pháp luật, BTXH định chế quan trọng hệ thống pháp luật an sinh xã hội - Đối với xã hội, BTXH biện pháp sách xã hội 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI 1.2.1 Ban hành tuyên truyền phổ biến chế độ, sách, pháp luật bảo trợ xã hội a Ban hành văn có liên quan đến bảo trợ xã hội - Trong văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa VI, Khóa VIII, khóa IX, khóa X, khóa XI, khóa XII cơng tác BTXH đặc biệt quan tâm chủ đề lớn ăn kiện Đại hội - Trên quan điểm Đảng, hệ thống sách An sinh xã hội nước ta thời kỳ đổi Nhà nước thể chế hóa nhiều văn có giá trị pháp lý qua t ng chặng đường phát triển trình đổi b Tuyên truyền phổ biến chế độ, sách, pháp luật bảo trợ xã hội - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung luật BTXH - Phối hợp với quan thơng tấn, báo chí, Trung Ương địa phương triển khai thực hoạt động tuyên truyền thông qua thực chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề viết, phóng sự, tin tức, tổ chức buổi tọa đàm, game show truyền hình - Tổ chức tun truyền kênh truyền thơng ngành, tạp chí BTXH, website BTXH - Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua ấn phẩm tuyên truyền: Pano, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang… ới nội dung phong phú theo đặc thù kinh tế xã hội văn hóa t ng vùng miền - Tổ chức đợt tuyên truyền ưu động, tuyên truyền trực quan vào ngày lễ lớn 1.2.2 Tổ chức máy nhà nƣớc a Các quan quản lý nhà nước BTXH - Chính phủ thống quản nhà nước BTXH, đạo xây dựng ban hành thực văn quy phạm pháp luật, chế độ, sách BTXH - Bộ LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản nhà nhước BTXH - Các bộ, quan ngang ộ, ủy ban nhân dân cấp phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ có trách nhiệm hương dẫn, tổ chức thực b Tổ chức máy thực hoạt động BTXH + Trung ương có ộ Lao động – Thương binh & xã hội + Ở tỉnh, thành phố có Sở Lao động – Thương binh & xã hội + Ở huyện, thị xã có Phòng Lao động – Thương binh & xã hội + Ở xã, phường, thị trấn có cán bộ, cơng chức phụ trách Lao động – Thương binh & xã hội c Mạng lưới hoạt động bảo trợ xã hội - Đội ngũ cán bộ, công chức thực công tác BTXH - Dịch vụ công tác xã hội - Hệ thống quan, chức iên quan đến công tác Bảo trợ xã hội - Mô hình chăm sóc người có hồn cảnh đặc biệt cộng đồng, - Thôn, xã, trung tâm phát triển cộng đồng - Các Trung tâm bảo trợ xã hội 1.2.3 Dự toán thu, chi bảo trợ xã hội a Dự toán thu - Thu t nguồn tài trợ t nhà nước - Thu t nguồn tài trợ t tổ chức, đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp cộng đồng - Thu t nguồn tài trợ t tổ chức phi phủ, nguồn tài trợ quốc tế b Dự toán chi - Theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2007 - Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 - Ngồi có khoản trợ cấp đột xuất ôm đau, thiên tai, địch họa, mùa, chết…theo quy định luật - Trợ cấp chăm sóc, ni dưỡng cộng đồng 1.2.4 Tổ chức hoạt động thu, chi bảo trợ xã hội a Hoạt động thu - Nguồn ngân sách Trung ương - Ngân sách địa phương tự cân đối - Nhận tiền trợ giúp tổ chức, cá nhân nước b Hoạt động chi - Chế độ, sách trợ giúp xã hội thường xuyên hỗ trợ người nhận chăm sóc, ni dưỡng cộng đồng trả kịp thời, đầy đủ, đối tượng - Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phương thức chi trả phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo hướng chuyển đổi chi trả sách trợ giúp xã hội t quan nhà nước sang tổ chức dịch vụ chi trả 1.2.5.Thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo trợ xã hội - Thanh tra, kiểm tra phương thức quản nhà nước - Đảm bảo an sinh xã hội, công xã hội đối tượng hưởng lợi đối tượng BTXH - Phát thu hồi, xử lý vi phạm thực sách BTXH Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật T H; đảm bảo ASXH cho công dân theo quy định Hiến pháp năm 2013 1.2.6 Giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật bảo trợ xã hội - Công tác tiếp dân, giải khiếu nại, giải tố cáo theo quy định pháp luật ngành - Người thụ hưởng có quyền khiếu nại đến quan nhà nước bất hợp lý thực chế độ BTXH - Cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải khiếu nại theo thẩm quyền t thấp đến cao 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI 1.3.1 Nhân tố kinh tế tác động đến công tác quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội 1.3.2 Nhân tố phi kinh tế tác động đến quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên a Vị trí địa lý - Nằm phía Bắc Quảng Nam, Đại Lộc có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao ưu, phát triển: vùng vành đai, cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 km phía Tây Nam, cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 70 km b Đặc điểm tự nhiên - Về đặc điểm tự nhiên, huyện Đại Lộc vùng đất mang tính chất trung du v a có đồng v a có r ng núi với diện tích tự nhiên: 587,041 km2 Dân số tồn huyện tính đến tháng 12/2016: 152.538 người; mật độ: 263 người/km2 2.1.2 Đặc điểm xã hội a Đơn vị hành - Huyện Đại Lộc có 01 thị trấn 17 xã, bao gồm thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Sơn, xã Đại Lãnh, xã Đại Hưng, xã Đại Hồng, xã Đại Đồng, xã Đại Quang, xã Đại Nghĩa, xã Đại Hiệp, xã Đại Thạnh, xã Đại chánh, xã Đại Tân, xã Đại Phong, xã Đại Minh, xã Đại Thắng, xã Đại Cường, xã Đại An, xã Đại Hòa b Đặc điểm dân số lao động - Dân số tồn huyện Đại Lộc tính đến tháng 12 năm 2016 152.530 người Người dân chủ yếu sống nông thôn với 135.173 người gấp lần dân cư sống thành thị 10 - Tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn triển khai xác định dạng tật, mức độ khuyết tật cho xã, thị trấn triển khai Nghị định có iên quan đến chế BTXH 2.2.2 Tổ chức máy a Các quan quản lý nhà nước BTXH - Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức thực chức quản nhà nước BTXH - Phòng Lao động – Thương binh &xã hội huyện Đại Lộc tham mưu ủy ban nhân dân huyện thực nhiệm vụ cụ thể BTXH - ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực b Tổ chức máy hoạt động - Hiện tổng số ượng cán, cơng chức, chun viên phòng Lao động – Thương binh & xã hội huyện Đại Lộc 13 người Trong riêng mãn bảo trợ xã hội có 03 chuyên viên phụ trách thực - Hiện Phòng Lao động –Thương binh& ã hội huyện có cấu tổ chức tương đối đảm bảo theo quy định 01 Trưởng phòng, 02 phó Trưởng phòng 06 chuyên viên - Về sở vật chất: Phòng Lao động -Thương binh xã hội huyện bố trí đầy đủ sở vật chất - Về Nguồn nhân lực phục vụ công tác BTXH xã gồm có 54 cán bộ, cơng chức bố trí theo quy định - Nguồn nhân lực thơn, khu địa bàn huyện gồm có 180 cộng tác viên b Mạng lưới bảo trợ xã hội - Trên địa bàn huyện Đại Lộc có 01 sở bảo trợ xã hội tập trung hoạt động t 01/09/2003 đến tháng 7/2017 khơng đủ kinh phí hoạt động nên sở giải thể, 35 đối tượng BTXH thuộc sở chuyển vào Trung Tâm T H Thành phố Đà Nẵng Theo số liệu đến cuối năm 2016 địa bàn huyện có 12.005 đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng 11 - Hiện đội ngủ cán bộ, cơng chức, cộng tác viên thực sách BTXH địa bàn huyện có tổng cộng 240 người 2.2.3 Dự toán thu, chi BTXH a Dự toán thu + Được bố trí dự tốn năm chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách tỉnh + T nguồn ngân sách cân đối huyện + Vận động tổ chức, cá nhân nước b Dự toán chi Đối tượng chi BTXH tháng bắt buộc 05 năm 2012 2016 (Nguồn NSNN đảm bảo nguồn quỹ BTXH) theo Nghị định 67/2007/NĐ gồm 09 đối tượng; Nghị định 136/2013/NĐ-CP có 06 nhóm đối tượng (xem bảng 2.1) Bảng 2.1 Tình hình lập dự toán chi qua năm 2012 -2016 Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm Dự toán 2012 2013 2014 2015 2016 Trợ cấp thường 29.000 29.800 30.000 29.000 50.900 xuyên Trợ cấp đột xuất 180 200 220 270 300 Trợ cấp khác 50 50 50 50 50 Tổng cộng 29.230 30.050 30.270 29.320 51.250 Nguồn: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đại Lộc Qua bảng 2.1 cho thấy t năm 2012 đến năm 2016 sở số ượng đối tượng thụ hưởng chế độ T H địa bàn huyện Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện t đầu năm chủ động tham mưu tốt việc lập dự toán chi qua năm Qua khơng để tình trạng ứ đọng, chậm trễ giải chế độ cho đối tượng 12 2.2.4 Tổ chức hoạt động thu, chi bảo trợ xã hội a Hoạt động thu - Nguồn kinh phí huy động t cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng ngân sách, có xu hướng tăng dần Cụ thể năm 2012 kinh phí huy động t cộng đồng đạt 996 triệu đồng chiếm 3.33% đến năm 2016 tăng ên 2,314 tỷ đồng chiếm 3,56% - Nguồn kinh phí t ngân sách cân đối địa phương tăng qua năm cụ thể năm 2012 2,186 tỷ đồng đến năm 2016 9,627 tỷ đồng tăng 4,4 ần sau 05 năm - Nguồn ngân sách phân bổ Trung ương năm 2012 26,723 tỷ đồng, chiếm 89,86% đến năm 2016 53,060 tỷ đồng chiếm 81,63 % so với tổng nguồn kinh phí tài trợ Đây nguồn kinh phí để thực công tác BTXH b Hoạt động chi Được quan tâm, chăm o nhà nước đối tượng BTXH nên nguồn chi cho đối tượng BTXH liên tục tăng qua năm (xem bảng 2.2) Bảng 2.2 Tình hình thực chi BTXH địa bàn huyện Đại Lộc Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Trợ cấp thường xuyên 29.685 30.686 21.613 34.503 64.689 Trợ cấp đột xuất 170,25 210,68 220,85 250,56 265,89 Trợ cấp khác 50 0 30 45 Tổng cộng 29.905 30.897 21.834 34.784 65.000 ( Nguồn: Phòng Lao động Thương Binh Xã hội huyện Đại Lộc) Qua bảng 2.2 cho thấy năm 2012 tổng kinh phí trợ cấp 29,685 tỷ Đến năm 2016 huyện định giải trợ cấp thêm 1.951 đối tượng T H nâng tổng số đối tượng hưởng 13 trợ cấp xã hội toàn huyện 12.005 đối tượng tương đương với tổng kinh phí trợ cấp ên 65,689 tỷ đồng Chi ngân sách cho đối tượng thuộc trợ cấp thường xuyên uôn ớn tăng nhiều mục chi khác, 05 năm t 2012 đến năm 2016 chi T H thường xuyên tăng nhanh t 29,685 tỷ đồng năm 2012 đến năm 2016 64,689 tỷ đồng - Chi đột xuất tăng qua năm chủ yếu chi cho đối tượng bị thiên tai, địch họa 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo trợ xã hội - Qua trình tra, kiểm tra phát hiện: + 350 trường hợp xác định đối tượng thụ hưởng sách chưa với quy định pháp luật + 10 xã có quy trình họp xét chưa nghiêm túc, có định thành lập Hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật không thực họp xét theo quy định mà cán Lao động – Thương binh ã hội tự xét + 230 trường hợp cắt giảm không theo quy định pháp luật tình trạng người chết để nhận tiền BTXH tháng kéo dài + 01 trường hợp đối tượng T H chết công chức Lao động - Thương binh xã không cắt giảm để tự giả chữ ký nhận tiền + 18 trường hợp cập nhật văn chế độ bảo trợ xã hội chưa kịp thời, dẫn đến trễ chế độ cho đối tượng - Qua trình tra, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện kiên xử nghiêm đối tượng vi phạm, thực công khai niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân đài truyền huyện 2.2.6 Giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật bảo trợ xã hội 14 - Trong 05 năm (t 2012 đến 2016) Phòng LĐ- TB & XH huyện Đại Lộc thụ lý gải 10 đơn khiếu nại cá nhân, không để xảy tượng khiếu kiện, kiếu nại đông người kéo dài BTXH hầu hết đơn Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện đạo giải kịp thời, đêm ại niềm tin cao nhân dân (Xem bảng 2.3) Bảng 2.3 Tổng hợp ý kiến đối tượng BTXH thời gian giải hồ sơ, đơn thư, khiếu nại lĩnh vực BTXH Phương án trả ời số ượt chọn Tỷ ệ (%) Rất nhanh chóng 19 12.7 Nhanh chóng 91 60.7 Chậm trễ 25 16.7 Rất chậm trễ 15 10.0 TỔNG 150 100.0 Thông qua bảng 2.3 cho thấy tiến độ giải hồ sơ, đơn thư, khiếu nại địa phương tốt, giải nhanh chóng đạt 19 ượt chiếm tỷ lệ 12.7 %; giải nhanh chóng đạt 91 ượt trả lời chiếm 60.7% Qua kết ta thấy Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Đại Lộc giải tốt hồ sơ, đơn thư, khiếu nại công dân Nhưng bên cạnh số đối tượng BTXH địa phương chưa thực hài òng có 25 ượt chọn chậm trể, 15 ượt chọn chậm trễ Kết hệ tất yếu trình thực chế độ BTXH địa bàn huyện Đại Lộc nói riêng địa bàn tỉnh, nước nói chung chưa đồng bộ, chưa hài hòa tất phận, chưa năm bắt hết trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng đối tượng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành công hạn chế 15 a Thành công - Đã xây dựng hệ thống văn tạo sở pháp lý cho thực tốt sách bảo trợ xã hội Đặc biệt Nghị huyện ủy sách thực T H văn hướng dẫn thực sách BTXH huyện nhằm thực tốt Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội - Công tác thông tin tuyên truyền trọng hơn, công tác tập huấn thực chế độ bảo trợ xã hội ngày nâng cao số ượng lẫn chất ượng - Bộ máy tổ chức thực sách T H ngày tăng cường số ượng chất ượng - Đối tượng thuộc diện BTXH ngày mở rộng, số ượng đối tượng tăng qua năm - Cơng tác lập dự tốn thu, chi đảm bảo, khơng có điều chỉnh số liệu - Cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BTXH; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật T H trọng b Hạn chế - Công tác thông tin tuyên truyền chấp hành sách pháp luật T H chưa thực cách thường xuyên, liên tục - Hệ thống văn hướng dẫn thực chế độ T H chưa rõ ràng dẫn đến việc xét duyệt đối tượng đơi gặp nhiều khó khăn - Việc bố trí thực nhiệm vụ BTXH chưa rõ ràng kiêm nhiệm nhiều - Độ bao phủ chưa cao so với đối tượng cần BTXH cộng đồng 16 - Lập dự toán thu, chi cho năm sau sớm nên khó đưa dự báo, đánh giá xác - Cơng tác kiểm tra, giám sát theo đợt, theo pha tâm vào kiểm tra giám sát giảm nghèo, chưa kiểm tra việc thực chế độ đối tượng thuộc diện BTXH lại 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - ăn quy phạm pháp luật chồng chéo, chưa chặt chẽ chưa xác với tình hình thực tế t ng địa phương Các Thông tư hướng dẫn thực chế độ BTXH ban hành chậm thiếu so với tiến trình thực - Tiêu chí xác định đối tượng q chặt chẽ, cứng nhắc gây nhiều khó khăn việc xét chọn xác đối tượng - Về cơng tác tun truyền sách BTXH chủ yếu ngành qua quyền địa phương Việc thực tuyên truyền qua phương tiện Ti vi, rario đòi hỏi nguồn kinh phí tun truyền cao nên số ượt tun truyền khơng hay nói - Nhận thức quyền địa phương cơng tác BTXH chưa đầy đủ - Việc phân công, xếp cán bộ, công chức thực công tác BTXH địa phương chưa hợp lý, mang tính chủ quan chưa đề cao ực tác nghiệp nhân viên - Nguồn kinh phí tài trợ chủ yếu t nguồn ngân sách Trung ương Nguồn kinh phí huy động t cộng đồng hạn chế khơng thường xun Sự tham gia nhà tài trợ mang tính phong trào, thời điểm chủ yếu để quảng bá thương hiệu, đánh bóng tên tuổi chưa trở thành hoạt động thường xuyên - Công tác tra, kiểm tra mang tính hình thức đối phó chưa mang tính thực tế cao dẫn đến phát sinh tiêu cực công tác quản , điều hành BTXH 17 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển sách BTXH giai đoạn 2012 -2020 a Mục tiêu chung - Đến năm 2020 hình thành hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân + Bảo đảm để người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu + Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm hỗ trợ người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu thập thấp, người khuyết tật nặng, người nghèo…) + Bảo đảm cho người dân tiếp cận dịch vụ xã hội mức tối thiểu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin) b Mục tiêu cụ thể - Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng triệu người, hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên chiếm 3% dân số (trong 30% người cao tuổi - Bảo đảm người dân gặp rủi ro, thiên tai, bão lụt, bị chết người, tài sản hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn, khơi phục sản xuất, việc làm, bảo đảm thu nhập, ổn định sống - Tăng cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn Đến năm 2015 bảo đảm 100% số xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo phủ sóng phát thanh, truyền hình mặt đất 100% xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển hải đảo có đài truyền xã 18 - Đến năm 2020, có khoảng 77 triệu người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 80% dân số, tổng số người được Nhà nước hỗ trợ 48,6 triệu người chiếm 63% tổng số người tham gia (31,3 triệu người hỗ trợ toàn 17,3 triệu người hỗ trợ phần) 3.1.2 Định hƣớng phát triển sách BTXH huyện Đại Lộc - Cơng tác BTXH phải dựa quyền an sinh người dân phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương - Phát triển hệ thống sách, chế BTXH phải phù hợp với trình tăng trưởng kinh tế, đồng với sách BHXH, BHYT phần quan trọng tạo thành hệ thống ASXH toàn diện - Mở rộng tham gia đối tác xã hội thông qua chế khuyến khích, thu hút tham gia đối tượng vào cung cấp dịch vụ BTXH - Xây dựng thực hệ thống T H hướng đến bao phủ, hình thức đa dạng, nhiều tầng lớp, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân - Việc tính tốn mức trợ cấp phải dựa vào chi phí tối thiểu cần thiết để trì sống người/ tháng - Cơng tác BTXH cần có đội ngũ cán làm cơng tác mang tính chun nghiệp, ổn định có tâm huyết với nghề sách triển khai có hiệu 3.2 GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hồn thiện cơng tác ban hành, thơng tin, tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật BTXH a Ban hành văn BTXH - Tiếp tục ban hành văn triển khai thực hoạt động bảo trợ xã hội phù hợp với thực tiễn huyện 19 - Tiến hành rà soát sửa đổi bổ sung hồn thiện chế, sách có sở kế th a phát triển theo hướng ngày mở rộng - Ban hành sách khuyến khích đất đai, thuế, phí, lệ phí, tín dụng, bảo hiểm nhằm vận động xã hội hoá tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp đối tượng BTXH - Xây dựng hệ thống tiêu theo dõi giám sát đánh giá tình hình thực sách BTXH b Tuyên truyền phổ biến chế độ, sách, pháp luật BTXH - Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin phương tiện thông tin đại chúng trực quan, panơ, áp phích, tờ rơi, hội nghị, hội thảo chuyên đề Tổ chức trợ giúp tư vấn, tham vấn, kết nối thân chủ tiếp cận dịch vụ trợ giúp bao gồm sở ngồi cơng lập - Tăng cường phối hợp với quan iên quan thực công tác phổ biến, tuyên truyền sách Nhà nước bảo trợ xã hội - Nội dung tuyên truyền chế độ, sách BTXH phải cụ thể, rõ ràng tránh tình trạng chung chung, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với chế độ BTXH địa phương - phải có kế hoạch tuyên truyền cách cụ thể thường xuyên - Quán triệt rõ ràng, nhiệm vụ cán bộ, công chức, đội ngủ công tác xã hội, người người đưa thông tin, tuyên truyền viên - Phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức, triển khai hội nghị, tập huấn, phổ biến sách, pháp luật BTXH cho cán phụ trách thực chế độ T H người thụ hưởng biết - Tổ chức, lồng ghép hội thi tìm hiểu chế độ, sách BTXH 20 - Xây dựng hệ thống cộng tác viên tuyên truyền động, nhiệt tình, hiểu biết, có trách nhiệm - Khen thưởng tổ chức, nhân làm tốt công tác BTXH - Hình thành chuyên mục “ ảo trợ xã hội”: Website hệ điều hành Ủy ban nhân dân huyện 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy a Cơ quan quản lý nhà nước BTXH - Kiện toàn quan quản lý nhà nước T H theo hướng đại, hiệu lực, hiệu phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ Ngành định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Xây dựng tiêu chuẩn người cán phù hợp với t ng ĩnh vực với tiêu chí cụ thể đạo đức, trình độ chun mơn, độ tuổi - Rà soát, xây dựng lại định mức biên chế; đồng thời định kỳ tổ chức đánh giá ực t ng cán để có kế hoạch bố trí, luân chuyển cán phù hợp với ực, sở trường công tác a Tổ chức máy thực hoạt động BTXH - Nâng cao chất ượng hoạt động Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Đại Lộc - Nâng cao ực đội ngũ cán bộ, cơng chức thực sách BTXH - Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức thực sách T H theo hướng chuyên nghiệp nâng cao ực trình độ chuyên mơn - Chủ động thực chế độ sách BTXH cho nhân dân, không bị động, chờ đợi người dân có yêu cầu thực - Rà sốt, cố lại tồn hệ thống BTXH t huyện đến xã thị trấn, kịp thời phát hiện, thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế taị địa phương 21 b Mạng lưới hoạt động BTXH - Cũng cố lại mạng ưới sở BTXH huyện đến năm 2020 phải có 01 sở BTXH nhằm trợ giúp cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khơng tự lo liệu sống, không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tập trung - Xây dựng nhân rộng mô hình hộ gia đình nhận chăm sóc ni dưỡng cộng đồng - Duy trì, củng cố nâng cao vai trò cộng tác viên thơn, thường xuyên định kỳ tháng, quý tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân huyện nắm bắt kịp thời có hướng đạo - Thành lập ăn phòng tư vấn nhằm trợ giúp vấn đề liên quan đến xã hội 3.2.3 Hồn thiện dự tốn thu, chi bảo trợ xã hội a Dự toán thu - Vận động, thu hút tổ chức cá nhận tự nguyện đóng góp cho T H để giảm gánh nặng ngân sách, giảm tính bao cấp, tăng nguồn quỹ bảo đảm hoạt động - Cần có phối hợp đồng việc lập dự toán phân bổ nguồn ngân sách cho BTXH đáp ứng nhu cầu thực tế - Công khai minh bạch việc sử dụng nguồn vận động ủng hộ quỹ BTXH b Dự tốn chi - Tăng cường cơng tác chi tiền nhà đối tượng già, tàn tật nêu đơn nhằm giảm áp lực điểm chi tăng cường mức độ hài lòng người dân chế độ, sách BTXH nhà nước - Thực chi trả điện tử, giảm tối thiểu hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ BTXH 22 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức hoạt động thu, chi bảo trợ xã hội a Hoạt động thu -Tăng cường vận động thu giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn phân bổ nhà nước cụ thể: -Tiếp tục tuyên truyền vận động tổ chức tốt phong trào tương thân, tương ái, mở rộng tham gia hỗ trợ cộng đồng -Tích cực chủ động khai thác nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế; xây dựng chế khuyến khích huy động tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ xã hội theo phương thức hợp tác công tư; tăng cường tham gia tổ chức khoa học, tổ chức trị - xã hội việc đánh giá, giám sát hiệu thực sách xã hội -Thực cơng khai minh bạch tài chính, định kỳ năm báo cáo tổng kết cơng khai, minh bạch tài quan, đơn vị -Đưa vào Nghị tăng nguồn vốn cân đối ngân sách chi cho thực sách BTXH -Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh huyện để tạo nguồn quỹ bổ sung thực sách BTXH b Hoạt động chi - Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chi BTXH không để xảy tình trạng thiếu sót chi khơng đối tượng - Quyết toán thu, chi phải hạn, tránh tình trạng chậm trể chi cho đối tượng BTXH làm ảnh hưởng đến đời sống người thụ hưởng - Tăng cường thực chi trả nhà đối tượng tàn tật nặng, trẻ em, người già đơn thân 23 3.2.5 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm q trình thực sách BTXH - Việc lựa chọn, bố trí cán bộ, cơng chức đồn cần phải bố trí thành phần theo quy định ngồi cần phải lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, ực trình độ chun mơn sâu đáp ứng yêu cầu tra, kiểm tra Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phẩm chất trị, đạo đức, tác phong cho cán công chức làm nhiệm vụ tra, kiểm tra - Thành lập Đoàn tra, kiểm tra, giám sát huyện việc thực sách T H địa bàn huyện Đại Lộc - Lập kế hoạch tra, kiểm tra, giám sát năm, đạo UBND xã, thị trấn lập đồn kiểm tra, giám sát thực sách BTXH địa phương quản lý - Khi phát sai phạm sau tra, kiểm tra phải kiên xử lý nghiêm minh chí truy cứu trách nhiệm trước pháp luật 3.2.6 Nâng cao hiệu việc giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm bảo trợ xã hội - Khi có khiếu nại, tố cáo phát sinh ĩnh vực BTXH Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc cần đạo phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện phải giải kịp thời, pháp uật sớm chấm dứt vụ việc - Công khai số điện thoại đường dây nóng thủ tục hành giải khiếu nại, tố cáo thực sách BTXH địa bàn huyện - Phân cơng cán trực tiếp tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo Trả lời văn có kết giải khiếu nại, tố cáo đến đến cá nhân khiếu nại, tố cáo công bố, niêm yết hình thức xử lý cách cơng khai trụ sở quan hệ thống đài truyền địa bàn huyện 24 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Công tác T H triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng việc bảo đảm ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế huyện Tuy nhiên hạn chế định Để khắc cần phải có giải pháp thể chế sách cụ thể, rõ ràng cần phải có chung tay góp sức quan, đơn vị, tổ chức trị xã hội cộng đồng việc thực sách BTXH địa phương Với vốn kiến thức, kinh nghiệm thời gian thực luận văn có hạn nên tác giả cố gắng thực nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra, nhiên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy giáo hướng dẫn GS.TS Võ Xuân Tiến để tác giả hoàn thiện luận văn KIẾN NGHỊ ... tác quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội 1.3.2 Nhân tố phi kinh tế tác động đến quản lý nhà nƣớc bảo trợ xã hội CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC,... tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 1.1 KHAI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ... đến quản lý nhà nước BTXH - Phân tích thực trạng cơng tác quản nhà nước BTXH huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản nhà nước BTXH địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay