Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG NGUYÊN NHẬT NGHĨA QUẢN LÝ ĐẦU TƢ CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP NƢỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THẾ TRÀM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước nhu cầu thiết yếu đời sống hàng ngày trở thành vấn đề quan trọng việc bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện sinh hoạt người Hiện nay, lượng nước không đủ cung cấp cho chúng ta, ảnh hưởng xấu đến sống ngày trở nên báo động Thế giới đối mặt với nguy thiếu nước; Trong đó, 300 triệu người sống tình trạng ln thiếu nước; Đồng thời, mầm bệnh phát sinh từ nước bẩn phát triển nhanh mạnh, đặc biệt nước phát triển Việt Nam thuộc nhóm quốc gia lượng nước mặt bình quân đầu người năm không đủ theo tiêu chuẩn Hội Tài nguyên Nước quốc tế (IWRA); Theo thống kê Bộ Y tế, nước ta có khoảng 17,2 triệu người sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan, chưa kiểm nghiệm hay qua xử lý Đây xem nghịch lý quốc gia có mạng lưới sơng ngòi dày đặc nước ta Trước bối cảnh tình hình mới, Lãnh đạo thành phố nhận thấy cần phải đẩy mạnh đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước để đáp ứng kịp tốc độ phát triển thành phố nhu cầu thiết người dân Tuy nhiên, nguồn ngân sách thành phố hạn hẹp, khơng thể hồn thiện, đáp ứng toàn nhu cầu thời gian ngắn, vậy, Nhà Lãnh đạo thành phố cần phải đề chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn để phù hợp kịp thời với phát triển chung Vì vậy, tơi chọn đề tài “Quản lý đầu tư sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng vốn ngân sách nhà nước” để nghiên cứu luận văn thạc sĩ, nhằm góp phần giải vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Luận văn tập trung nghiên cứu sở lý luận, thực trạng đề xuất giải pháp góp phần tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để làm khung sở lý luận cho nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng; - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý góp phần tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo an tồn cấp nước Từng bước đại hóa hệ thống quản lý, sản xuất kinh doanh nước Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động cấp nước địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ yếu quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý vận hành, bán nước sử dụng nước Các vấn đề khác có đề cập để đảm bảo tính hệ thống đề tài nghiên cứu - Về thời gian: Các số liệu phân tích chủ yếu từ năm 2011 2016 - Về không gian nghiên cứu: Quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn huyện Hòa Vang Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập thông tin số liệu từ nguồn liệu thứ cấp; Phương pháp phân tích số liệu (Phương pháp diễn dịch suy luận, Phương pháp đồ thị bảng thống kê để tổng hợp) Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương Một số vấn đề lý luận quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng Chương Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.1.1 Một số khái niệm sở hạ tầng cấp nƣớc 1.1.2 Quản lý hoạt động cấp nƣớc 1.1.3 Đặc điểm quản lý đầu tƣ xây dựng CSHT cấp nƣớc nguồn vốn ngân sách 1.1.4 Vai trò quản lý đầu tƣ xây dựng CSHT cấp nƣớc từ nguồn vốn NSNN 1.1.5 Mục tiêu quản lý hoạt động cấp nƣớc 1.1.6 Nguyên tắc quản lý hoạt động cấp nƣớc đô thị 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.2.1 Quản lý công tác xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch, chủ trƣơng đầu tƣ 1.2.2 Quản lý công tác đấu thầu cơng trình 1.2.3 Quản lý tiến độ thực cơng trình 1.2.4 Quản lý chất lƣợng cơng trình 1.2.5 Quản lý sử dụng vốn đầu tƣ 1.2.6 Công tác giám sát đánh giá kết đầu tƣ 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CSHT TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.3 Năng lực máy quản lý 1.3.4 Cơ chế sách quản lý đầu tƣ xây dựng KẾT LUẬN CHƢƠNG Đầu tư từ nguồn vốn NSNN cho phát triển sở hạ tầng cấp nước đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng nước nói chung Với nguồn vốn đầu tư cho sở hạ tầng cấp nước chiếm tỷ trọng cao, bước hoàn thiện góp phần vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế thành phố nước; nhằm góp phần thúc đẩy phát triển đồng với ngành, lĩnh vực khác Do đặc điểm loại hình dự án chuyên ngành sử dụng lượng vốn lớn, nguồn vốn lại có giới hạn nên cần phải quản lý cách chặt chẽ để bảo đảm nâng cao hiệu đầu tư Để thực này, yêu cầu hình thành khung pháp lý quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN cách chặt chẽ, hợp lý, từ có sở để phân tích kiến nghị giải pháp cách có hiệu CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XD CSHT CẤP NƢỚC TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI TP ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CSHT CẤP NƢỚC TỪ NGUỒN VỐN NSNN 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP NƢỚC TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 2.2.1 Cấp nƣớc đô thị 2.2.2 Cấp nƣớc khu công nghiệp 2.2.3 Cấp nƣớc nông thôn 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP NƢỚC TỪ NGUỒN VỐN NSNN 2.3.1 Thực trạng quản lý công tác xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch, chủ trƣơng đầu tƣ 2.3.2 Thực trạng quản lý công tác đấu thầu cơng trình 2.3.3 Thực trạng quản lý cơng tác tiến độ thực cơng trình 2.3.4 Thực trạng quản lý công tác chất lƣợng công trình Cơng tác quản lý chất lượng cơng trình cấp nước năm qua tương đối tốt, khơng có cố thiệt hại đáng kể xảy q trình thi cơng đưa vào sử dụng Các đơn vị tham gia quản lý, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công tuân thủ theo văn bản, quy định hành quản lý chất lượng cơng trình từ khâu khảo sát, thiết kế xây dựng đến khâu trình thi cơng 2.3.5 Cơng tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ * Công tác xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tƣ: TT Ngành, lĩnh vực Giáo dục Đào tạo Y tế Giao thơng cơng Thương mại - Dịch vụ Số vốn bố trí năm 2011 2013 2014 2015 96.3 134.55 229.95 337.95 246.6 293.418 132.038 161.38 264.076 313.957 322.76 752.07 338.432 413.639 676.863 804.715 827.277 249.75 2012 2016 102.031 45.914 56.117 91.828 109.173 112.234 Văn hoá Thể thao Xã hội 204.082 91.837 112.245 183.674 218.368 224.49 Thuỷ sản Nông lâm 91.073 40.983 50.09 81.966 97.448 100.18 Khoa học Công nghệ 259.625 116.831 142.794 233.663 277.799 285.588 - Mơi trường Quốc phòng - An 44.062 19.828 24.234 39.656 47.146 48.468 ninh Tổng cộng 1.996.111 882.162 1.095.049 1.801.675 2.206.556 2.167.597 Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng * Công tác thẩm định phê duyệt toán vốn đầu tƣ: 2.3.6 Thực trạng quản lý công tác giám sát đánh giá kết đầu tƣ - Các chủ đầu tư chấp hành quy định; công trình dự án hồn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu mục tiêu ban đầu phê duyệt Tuy nhiên, tồn số khâu q trình thực hiện, nhiều dự án phải điều chỉnh quy mô bổ sung hạng mục làm vượt tổng mức đầu tư so với định phê duyệt ban đầu Nguyên nhân việc khảo sát lập dự án thiếu sót, xác định khối lượng đền 10 xây dựng 2.4.4 Nguyên nhân mặt hạn chế a Nguyên nhân khách quan Do đặc điểm hoạt đầu tư phát triển sở hạ tầng thời gian thu hồi vốn đầu tư dài, lại cần khối lượng vốn đầu tư khơng nhiều khó thu hồi vốn nên thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia vào lĩnh vực b Nguyên nhân chủ quan Công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa phát huy hết hiệu lực lượng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát đầu tư lực hạn chế dẫn đến chất lượng dự án không cao, có thẩm định sai sót KẾT LUẬN CHƢƠNG Thời gian qua, đầu tư sở hạ tầng cấp nước từ nguồn NSNN thành phố Đà Nẵng tương đối lớn so với ngành, lĩnh vực khác Đầu tư tăng liên tục qua năm đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, phúc lợi thành phố Hiệu đầu tư đánh giá cao việc quản lý hoạt động nhiền hạn chế như: - Đối với công tác xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch, chủ trương đầu tư: Chất lượng số dự án quy hoạch chưa cao; Quy hoạch mạng lưới chưa đồng gắn kết với ngành, lĩnh vực khác; - Đối với công tác đấu thầu cơng trình: Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu thấp, hiệu kinh tế chưa cao; - Đối với cơng tác quản lý tiến độ cơng trình: Tiến độ thực chậm; cơng tác giải pháp mặt chưa theo tiến độ; - Đối với công tác quản lý chất lượng cơng trình: Chưa phát huy hết vai trò đơn vị giám sát thi cơng; - Đối với công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư: Nợ đọng vốn xây dựng cao; Đầu tư dàn trải - Đối với công tác giám sát đánh giá kết đầu tư: Chưa trọng thực cách liệt 11 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẦU TƢ XD CSHT CẤP NƢỚC BẰNG NVNS TẠI TP ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng a.Mục tiêu tổng quát b.Mục tiêu cụ thể Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cấp, nước, để giữ vững tiêu chí thị loại I; quy hoạch bố trí xếp khu chức hợp lý, mở rộng không gian đầu tư chỉnh trang khu đô thị cũ 3.1.2 Định hƣớng phát triển CSHT cấp nƣớc TP Đà Nẵng a Định hướng phát triển CHT cấp nước TP Đà Nẵng b Định hướng phát triển sở hạ tầng thoát nước thành phố Đà Nẵng 3.1.3 Dự báo nhu cầu dùng nƣớc thành phố Đà Nẵng Như vậy, tổng nhu cầu cấp nước đô thị nơng thơn liền kề tồn Thành phố Đà Nẵng dự báo sau: - Giai đoạn đến năm 2020: 460.000 m3/ngày - Giai đoạn đến năm 2030: 830.000 m3/ngày 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP NƢỚC BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý việc xây dựng quy hoạch, lập thực kế hoạch, chủ trƣơng đầu tƣ Công tác nghiên cứu lập Quy hoạch hệ thống cấp nước dựa tiêu chí sau: 12 - Quy hoạch cấp nước phải phù hợp Quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Đà Nẵng Quy hoạch cấp nước phải có chương trình phát triển mang tính chiến lược, tiến đến hoàn thiện kế hoạch ưu tiên - Hướng tới phát triển ổn định, bền vững sở khai thác tối ưu nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước với chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thành phố - Bảo đảm khai thác sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm có xem xét đến ảnh hưởng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; ưu tiên nước mặt dần thay nguồn nước ngầm - Quy hoạch phải hướng tới đáp ứng nhu cầu cấp nước tối đa cho Thành phố Đà Nẵng, giai đoạn trước mắt cần có kế hoạch phát triển hợp lý mang tính khả thi cao, sở xem xét hai khía cạnh: Nhu cầu khả đáp ứng - Quy hoạch phải hoạch định kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấp nước cách hợp lý - Quy hoạch phân vùng cấp nước xác định nhu cầu sử dụng đất cho cơng trình cấp nước - Quy hoạch phải làm sở cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Thành phố Đà Nẵng - Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch cấp nước phân khu thành phố, định hướng phát triển cấp nước cho khu vực dân cư nông thôn - Lựa chọn nguồn cấp nước hợp lý, từ tính tốn nhu cầu cấp nước theo giai đoạn quy hoạch xác định khả liên hệ vùng cấp nước, điểm lấy nước - Phát triển đồng công suất nhà máy nước mạng lới truyền dẫn phân phối nước 13 - Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước - Từng bước đại hoá hệ thống sản xuất, quản lý kinh doanh; đảm bảo độ tin cậy tồn hệ thống 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý đấu thầu cơng trình - Phải có đội ngũ cán quản lý có tâm lực quản lý, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán làm công tác đấu thầu có tính chun nghiệp cao - Tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu đấu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệu kinh tế dự án - Phát triển hình thức đấu thầu qua mạng tăng cường tính cạnh tranh công tác đấu thầu để mang lại hiệu đầu tư - Kiểm sốt chặt chẽ khơng để xảy tượng thông thầu, bán thầu - Trước mở thầu phải có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định - Trong trình lựa chọn nhà thầu phải xét đến lực nhà thầu, lựa chọn nhà thầu phải đủ lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, xét đến yếu tố kinh nghiệm nhà thầu tham gia cơng trình tương tự nhằm tránh trường hợp dự án triển khai dỡ chừng phải ngưng nhà thầu không đảm bảo lực - Khuyến khích thành lập trung tâm hỗ trợ đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có quản lý Nhà nước - Đối với Chủ đầu tư không đủ lực kinh nghiệm phải th đơn vị có chun mơn quan quản lý nhà nước cấp phép thực cơng việc - Trong q trình mở thầu cần có tham gia kiến quan quản lý chuyên ngành có liên quan - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt quý, 14 năm đơn vị chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư đứng thực công tác mời thầu xét kết lựa chọn nhà thầu - Tạo điều kiện thuận lợi nhằm mục đích cho nhiều nhà thầu tham gia để mang tính cạnh tranh, khách quan, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đấu thầu nhằm tiết kiệm chi phí 3.2.3 Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực cơng trình - Ngồi tiêu chí lực nhà thầu, trình xét chọn nhà thầu cần ý đến yếu tố lập kế hoạch tiến độ thực dự án theo tiến độ yêu cầu - Các bên liên quan cần phối hợp thực tốt cơng tác giải phóng mặt để đảm bảo tiến độ thực dự án - Bố trí phận cán chuyên quản thường trực theo dõi thực trường, kịp thời xử lý nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lƣợng đầu tƣ xây dựng - Trước hết để thực tốt công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng cơng trình quan quản lý nhà nước cần có đội ngũ lãnh đạo, nhân viên quy đầy đủ lực, đội ngũ quản lý phù hợp với chuyên ngành cần thực hiện, phân trách nhiệm chuyên quản theo chuyên môn, tránh trường hợp phân cơng, bố trí cơng việc khơng hợp lý - Đội ngũ quản lý phải người có tâm với cơng việc thực hiện, khơng vụ lợi cá nhân, gắn tinh thần trách nhiệm với công việc - Người có trách nhiệm quản lý chất lượng phải ln bám sát trường q trình thi cơng để theo dõi, giám sát, hướng dẫn thực công tác thi công - Tất loại vật tư dùng để xây dựng cơng trình 15 phải có chứng xuất xứ, chứng nhận thông số kỹ thuật Đối với loại vật tư, vật liệu cần kiểm chứng mặt chất lượng phải tiến hành thí nghiệm kiểm chứng mức độ đạt yêu cầu - Giám sát chặc chẽ nguồn vật tư đưa vào xây dựng cơng trình so với chủng loại vật tư liệt kê hồ sơ dự thầu - Để cơng trình đầu tư đảm bảo mặt chất lượng q trình thực cơng tác khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng cần phải mang tính thiết thực, phù hợp với vị trí địa lý, có giải pháp khắc phục yếu tố ảnh hưởng từ mơi trường, khí hậu - Tổ chức giám sát quản lý chất lượng thi công xây dựng theo quy định hành - Trong trình thực dự án có q trình vướng mắt, cố ngồi dự kiến, thiết kế ban đầu bên liên quan phối hợp chặc chẽ để họp bàn tìm hướng giải quyết, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng đầu tư xây dựng cơng trình - Tn thủ quy định bảo hành cơng trình xây dựng 3.2.5 Nâng cao hiệu việc sử dụng vốn ngân sách cho đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng cấp nƣớc - Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, sử dụng tối đa nguồn lực khác vốn ngân sách theo phương thức xã hội - Tăng cường tái cấu đầu tư từ nguồn ngân sách, phân cấp đa dạng hóa phương thức, nguồn vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu đầu tư xã hội Kiên cắt dự án đầu tư không đạt chưa bảo đảm thủ tục Quá trình sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN phải tuân theo bước theo quy định hành, từ việc xin chủ trương đầu tư dự án cấp có thẩm quyền, thẩm định nguồn vốn, cân đối nguồn vốn phê duyệt chủ trương đầu tư, sử dụng phấn bố nguồn vốn phải đảm bảo công bằng, minh bạch hiệu 16 Để nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn vốn NSNN phục vụ cho cơng tác đầu tư xây dựng cơng trình cấp nước thành phố cần phải kiểm soát chặc chẽ qua trình thực việc cấp vốn toán đảm bảo theo quy định hành - Không đầu tư dàn trải nhiều dự án đồng lúc nhu cầu chưa thật cần thiết, tập trung ưu tiên bố trí vốn cho cơng trình thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng - Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế có lực kinh nghiệm để tư vấn tối ưu mục đích sử dụng hiệu kinh tế đầu tư, đảm bảo xác, trung thực khâu thiết kế, lập dự tốn thi cơng - Các đơn vị thực chức thẩm định hồ sơ thiết kế phải gắn trách nhiệm việc kiểm tra khối lượng tư vấn lập thừa gây thất thoát cho ngân sách nhà nước - Cơ quan có chức thẩm tra phê duyệt tốn dự án hồn thành yêu cầu phải thực tốt công tác kiểm tra khối lượng, đơn giá, định mức quy định so với hồ sơ thiết kế thi công, vẽ hồn cơng, dự tốn lập - Gắn trách nhiệm cao Chủ đầu tư đơn vị thực công tác điều hành dự án việc sử dụng nguồn vốn bố trí mục đích, khơng sử dụng nguồn vốn đầu tư cho mục đích khác gây ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng dự án cơng trình - Tăng cường lực hiệu kiểm tra, tra, giám sát nguồn vốn tồn q trình đầu tư xây dựng - Xây dựng hệ thống văn pháp lý lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp quán cần thiết Làm điều tạo hành lang pháp lý vững việc thực kiểm soát chi vốn đầu tư cách khoa học, đồng chặt chẽ 17 - Nâng cao lực đội ngũ cán trực tiếp làm công tác quản lý vốn đầu tư sử dụng từ ngân sách nhà nước, thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật quy trình quản lý vốn, quản lý dự án, quản lý ngân sách - Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư phát triển, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tiêu chí phân bổ vốn đầu tư xây dựng bản; phân cấp quản lý công tác kế hoạch vốn đầu tư phù hợp - Nghiên cứu, xây dựng mơ hình quản lý sau đầu tư cách hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy mơ cơng trình; xây dựng điều chỉnh, bổ sung đơn giá xây dựng theo khu vực, địa phương địa bàn thành phố để tham khảo áp dụng vào điều chỉnh tổng mức đầu tư điều chỉnh hợp đồng xây dựng - Tăng cường vai trò quan chức quản lý nhà nước đầu tư từ ngân sách nhà nước Sớm hồn thành việc rà sốt, phân loại dự án, cơng trình đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, thiếu vốn để tiếp tục triển khai dự án định đầu tư chưa bố trí vốn - Giám sát chặt chẽ nhà thầu, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Ban hành quy định trách nhiệm chế tài xử lý vi phạm cụ thể cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, dự toán, thiết kế vẽ thi công, tổ chức đấu thầu thi công - Huy động hiệu nguồn lực tài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thơng qua việc hồn thiện chế, sách tài để khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư xây dựng sở hạ tầng có đầu tư xây hệ thống cấp nước, thu hút có hiệu quả, đa dạng hoá nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - Nâng cao hiệu phân bổ sử dụng nguồn lực tài 18 gắn với q trình tái cấu tài quốc gia, đảm bảo chi đầu tư từ ngân sách nhà nước giới hạn khả nguồn lực thống với ưu tiên sách Quốc hội Chính phủ - Đổi chế tài đơn vị nghiệp công với đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn lực xã hội phát triển dịch vụ cơng, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất dịch vụ công - Các quan có thẩm quyền ban ngành liên quan cần đẩy nhanh thực cải cách thủ tục đầu tư XDCB ngày đơn giản, chặt chẽ, công khai, rõ ràng minh bạch xác định rõ vai trò, trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan nhằm tăng cường hiệu quản lý ngân sách Nhà nước - Xây dựng chế, sách từ đầu năm nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ việc thực phương thức đầu tư BOT, BT, phương thức PPP để phát triển hạ tầng có mạng lưới hệ thống cấp nước thành phố - UBND TP cần có quy định chế tài chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu, triển khai dự án, khơng cho phép tình trạng cơng trình, dự án thực kéo dài qua nhiều năm thực tế 3.2.6 Nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tƣ xây dựng Để ngày nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn thành phố trước hết phải kiện toàn máy quản lý tại, phát huy mặt tích cực loại bỏ nhân tố, yếu tố tiêu cực Đối với đội ngũ cán quản lý phải tuyển chọn từ ban 19 đầu người phải có đầy đủ lực, kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư, có tâm huyết với nghề, gắn trách nhiệm với công việc, am hiểu lĩnh vực đầu tư Từ bước đệm quan tổ chức, quyền quản lý thường xuyên đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán cách tổ chức khóa hội thảo để cập nhật thơng tin kiến thức mới, tiếp cận Văn quy định mới; KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Để phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nâng cao chất lượng sống, an sinh, phúc lợi cho người dân cơng tác đầu tư phát triển sở hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho phát triển, có cơng tác đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước Quản lý đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước nhằm phát triển hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao suất, hiệu kinh tế góp phần giải vấn đề xã hội thành phố giai đoạn Hiện sách thu hút nhà đầu tư Đà Nẵng rộng mở, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư nước nước ngồi Đà Nẵng tạo điều kiện để nhà đầu tư hưởng ưu đãi cao Các nhà đầu tư bảo đảm an ninh, an toàn cao hoạt động sản xuất, kinh doanh địa phương Tuy nhiên so với yêu cầu tình hình thực trạng phát triển nay, đòi hỏi công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng, có hạ tầng cấp nước cần phải vươn lên tầm có tính khoa học, khách quan hoàn thiện hơn, khắc phục mặt tồn tại, hạn chế 20 Vì vậy, hồn thiện quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước từ nguồn vốn NSNN việc làm cần thiết, cấp bách mang tính thời Để thực điều này, cần có quan tâm Đảng, Nhà nước, cấp lãnh đạo quyền địa phương đồng thuận cao nhân dân Các chủ thể tham gia quản lý đầu tư xây dựng phải tuân thủ chặt chẽ trật tự, kỷ cương, thủ tục, trình tự trình đầu tư xây dựng; khắc phục tiêu cực, vi phạm chủ thể quản lý; khắc phục hạn chế khách quan… để giảm lãng phí, thất thốt, chống tham nhũng trình đầu tư KIẾN NGHỊ Để nâng cao hiệu việc đầu tư hệ thống mạng lưới cấp nước địa bàn thành phố nguồn vốn ngân sách nhà nước ngồi Trung ương, quan đứng đầu địa phương thành phố phải giữ vai trò nòng cốt cơng tác quản lý đầu tư xây dựng Nhằm thực tốt điều vấn đề này, xin kiến nghị với quan hữu quan số vấn đề sau: (1) Đối với cấp Trung ương: - Luôn quan tâm đến nhu cầu thiết thực việc sử dụng nguồn nước địa phương, hỗ trợ định hướng thêm cho địa phương có tầm nhìn phát triển mạng lưới hệ thống, hỗ trợ nguồn vốn cho địa phương để phát triển mạng lưới nước phục vụ tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân đồng thời phục vụ cho nhu cầu phát triển thành phố góp phần vào nghiệp phát triển đất nước; Để quản lý nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả, mục đích tăng cường cơng tác tra, kiểm tra nguồn vốn thực phát sai phạm có biện pháp chấn chỉnh kịp thời - Các Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài cụ thể hóa, rà sốt, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, văn đạo, hướng dẫn, quy 21 định tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành công tác đầu tư sử dụng quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng phù hợp thời điểm để địa phương áp dụng xây dựng đơn giá xây dựng nhằm tránh thất lãng phí việc đầu tư - Bộ Kế hoạch Đầu tư phân bổ điều chỉnh kịp thời nguồn vốn thực dự án mang tính cấp thiết địa phương; - Cơ quan Kiểm toán Nhà nước: thường xuyên tổ chức Hội thảo chuyên đề quản lý vốn đầu tư với đối tượng tham gia KBNN, Sở Tài chính, chủ đầu tư, Ban QLDA để trao đổi kinh nghiệm nhằm hạn chế sai sót thực tế triển khai thực (2) Đối với quan đứng đầu địa phương (Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố): - Đầu tư nâng cấp mạng lưới, hệ thống xử lý nước sạch: + Yêu cầu quan, đơn vị chuyên ngành, xét đến mức độ cần thiết th Tổ chức tư vấn khảo sốt hồn thiện quy hoạch mạng lưới cấp nước cho toàn địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện, nhu cầu sử dụng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để làm sở cho việc đầu tư; + Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước trạm xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu theo xu hướng đại, phù hợp với địa phương; + Hiện địa bàn thành phố mạng lưới đường ống đầu tư từ lâu nên số tuyến ống bị xuống cấp, rò rỉ gây thất nước, thành phố nên đầu tư xây dựng thay tuyến ống nhằm tránh việc hao phí, lãng phí nguồn tài nguyên dẫn đến việc suất khai thác hiệu đầu tư; + Với tình trạng khan thiếu nước từ nguồn để xử 22 lý cung cấp phục vụ tiêu dùng, sản xuất thành phố nên quan tâm đến việc xây dựng nhà máy, trạm lọc xử lý nguồn nước thải sinh hoạt để tái sử dụng cho nhu cầu lau chùi, rửa xe, tưới xanh, phục vụ số ngành sản xuất… + Đẩy mạnh đầu tư mạng lưới cấp nước vùng nơng thơn đảm bảo tiêu chí người người dùng nước sạch, nhà nhà dùng nước sạch; + Có sách ưu tiên tạo điều kiện sử dụng diện tích đất để đầu tư xây dựng phát triển mạng mưới hệ thống cung cấp nước sạch; + Trong trình quy hoạch đầu tư phát triển khu dân cư, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ…quan tâm đến việc thiết kế đồng mạng lưới tuyến ống cung cấp nước tính tốn, tiên đốn nhu cầu sử dụng nước tương lai để đầu tư thi công tuyến ống công suất cho phù hợp tránh việc đầu tư xong sử dụng thời gian không đảm bảo công suất, đầu tư mạng lưới, hệ thống dẫn đến hiệu đầu tư thiệt hại ngân sách nhà nước - Kiểm tra giám sát nguồn vốn ngân sách dùng cho việc quản lý sử dụng, sửa chữa, bảo quản trì để đảm bảo vận hành khai thác có hiệu nhằm nâng cao hiệu đầu tư chất lượng phục vụ - Về huy động nguồn vốn: + Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, huy động vốn từ nhà tài trợ, tổ chức tầm nhìn, bảo trợ, từ thiện tổ chức giới, khuyến khích tổ chức, cá nhân nước tham gia đầu tư; + Xác định mức giá nước tiêu thụ trường hợp hộ tiêu dùng, hộ kinh doanh, nhà máy sản xuất đảm bảo tính hợp lý để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để làm sở định mức giá tiêu thụ cho đảm bảo, thỏa mãn với người sử dụng 23 không ảnh hưởng lớn đến hiệu đầu tư; + Các tài sản hư hỏng mạng lưới hệ thống cấp nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sửa chữa thay yêu cầu đơn vị quản lý phải nhập kho bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước; - Về đẩy mạnh công tác xã hội hoá ngành cấp nước: + Xây dựng hồn thiện chế sách theo lộ trình Chính phủ để đẩy mạnh xã hội hố ngành phục vụ dân sinh có ngành cấp nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế - xã hội tham gia đầu tư để phát triển chuyển đổi loại hình từ cơng ty nhà nước quản lý thành Cơng ty cổ phần khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, PPP nhằm thu hút vốn ngân sách nhà nước - Nâng cao lực, chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, tra tài chính; tăng cường hiệu lực hệ thống giám sát nội bộ, vai trò cơng tác giám sát từ xa Tăng cường tra, kiểm tra tài quan, tổ chức sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng - Hồn thiện tổ chức thực có hiệu chế phối hợp quan tra, giám sát tài với cac quan chức việc xử lý vấn đề tài phát sinh - Hoàn thiện thực hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ để làm sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (3) Đối với quan quản lý mặt tài địa phương: - Sở Tài cần có hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, kịp thời cho chủ đầu tư, Ban QLDA cơng tác tốn vốn đầu tư theo niên độ ngân sách toán VĐT dự án hoàn thành; chế độ, định mức xây dựng Trung ương ban hành phải kịp thời tham mưu cho UBND thành phố quy định cụ thể hóa đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương để CĐT, Ban 24 QLDA áp dụng phù hợp; - Kho Bạc nhà nước thành phố: Cần nâng cao vai trò trách nhiệm cán trực tiếp thực thủ tục cấp phát toán, nhằm tạo chuyển biến tích cực việc quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng bản; công tác kiểm sốt chi vốn đầu tư đòi hỏi cán làm công tác am hiểu tài mà phải am hiểu quy trình, thủ tục xây dựng Do đó, cơng tác tổ chức máy cần xếp lại cán kiểm tra theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp chuyên ngành kỹ thuật, chuyên nghiệp cán tham gia; (4) Đối với quan, đơn vị thực nhiệm vụ Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án: - Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản lý điều hành theo chức nhiệm vụ giao Chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc, chất lượng cơng trình giá trị đề nghị tốn; đảm bảo tính trung thực, hợp pháp số liệu, tài liệu - Cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán Chủ đầu tư, Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án Chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu theo hạn mức quy định góp phần hạn chế thất thốt, lãng phí từ góp phần đem lại hiệu sử dụng nguồn vốn NSNN chi đầu tư XD (5) Đối với quan, đơn vị quản lý vận hành khai thác: ... đề lý luận quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng. .. cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp nước nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước, Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay