Quản l ý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên đị bàn tỉnh Quảng Nam

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN HOÀNG DUY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Phản biện 1: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THẾ TRÀM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng N m tái ập theo Nghị kỳ họp thứ 10 Quốc hội (khoá IX), trở thành đơn vị hành trực thuộc Trung ương vào năm 1997 Tại thời điểm Quảng Nam tỉnh nghèo nước, kinh tế nông, thu ngân sách đáp ứng 10% so nhu cầu, thu nhập bình qn đầu người thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn Khơng Quảng Nam phải gánh chịu khắc nghiệt củ thiên t i, ũ ụt, hạn hán xảy r thường gây thiệt hại lớn người Tuy nhiên với nổ lực khơng ngừng củ Đảng, Chính quyền nhân dân đị phương, đến Quảng Nam đứng vào top tỉnh phát triển nước, GDP bình qn tăng đến 10,9%/năm, quy mơ tăng gấp 27 lần năm 1997; cấu kinh tế đ ng dần chuyển đổi sang công nghiệp, dịch vụ, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp GDP chiếm ên đến 88,1%; thu nhập bình quân củ người dân cải thiện đáng kể… Có thành cơng nhờ thời gian vừa qua tỉnh Quảng N m xác định rõ thực tốt nhiệm vụ đột phá để tạo động lực để phát triển, à: Cải thiện mơi trường đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực cải cách hành Riêng nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, ngồi sách thu hút, tuyển dụng, tỉnh xem việc đầu tư vào phát triển giáo dục nghề nghiệp giải pháp mang tính bền vững Đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao chất ượng đào tạo nghề bước đáp ứng yêu cầu thị trường o động, xem sở hình thành lực ượng o động lành nghề để cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ địa bàn Vì vậy, để nâng c o hiệu hoạt động củ giáo dục nghề nghiệp đị bàn tỉnh Quảng N m, cần phải có quản í chặt chẽ củ hệ thống từ sở, b n, ngành, phòng dạy nghề đến sở, trung tâm dạy nghề Tuy nhiên đứng trước thị trường o động động th y đổi nh nh chóng trình phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, hệ thống sở giáo dục nghề nghiệp đị bàn tỉnh Quảng N m chư th y đổi theo kịp với yêu cầu Theo báo cáo thực trạng công tác đào tạo nghề đị bàn tỉnh Quảng N m năm 2016 củ Sở L o động-Thương binh Xã hội, cơng tác dạy nghề gắn với doanh nghiệp Quảng Nam tồn tại, số ượng doanh nghiệp tham gia dạy nghề Quảng Nam q so với tỉnh có quy mơ dân số lớn Quảng Nam Danh mục nghề đào tạo củ sở dạy nghề địa bàn tỉnh chư đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp thị trường o động; trình độ, ực củ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề bất cập… Do vậy, việc hồn thiện cơng tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp việc làm cần thiết nhằm nâng cao hiệu hoạt động trường, trung tâm, sở giáo dục nghề nghiệp giúp đào tạo nguồn o động chất ượng c o để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng N m Đó ý chọn đề tài “Quản ý Nhà nước giáo dục nghề nghiệp đị bàn tỉnh Quảng N m” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Trên sở nghiên cứu lý luận quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp, phân tích thực trạng cơng tác QLNN GDNN, từ đề xuất giải pháp QLNN GDNN cho tỉnh Quảng Nam Mục tiêu cụ thể: Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn làm rõ số mục tiêu cụ thể s u đây: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận QLNN GDNN - Đánh giá thực trạng hoạt động GDNN công tác QLNN GDNN địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20112016 - Chỉ hạn chế nguyên nhân công tác QLNN GDNN - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN GDNN thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Những vấn đề lý luận thực tiễn iên qu n đến công tác QLNN GDNN đị bàn tỉnh Quảng N m Phạm vi: - Về không gi n: Luận văn sâu vào nghiên cứu công tác QLNN giáo dục nghề nghiệp củ qu n có liên quan đị bàn tỉnh Quảng N m - Về thời gi n: Các số iệu thu thập để đánh giá thực trạng công tác QLNN GDNN khoảng thời gi n từ 20112016 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN GDNN năm tới 4 Phƣơng pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp sử dụng để tổng hợp liệu nhằm phân tích nội dung chủ yếu củ đề tài, phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn để rút nhận xét, đánh giá m ng tính khái quát c o àm bật nội dung luận văn Trên sở chuỗi số liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2016 luận văn phân tích đư r tiêu nhằm đánh giá hiệu công tác QLNN GDNN Luận văn sử dụng phương pháp phân tổ, phương pháp đồ thị bảng thống kê, tổng hợp tiêu số tuyệt đối số tương đối từ đư r nhận định mơ tả thực trạng n y trình QLNN GDNN Phương pháp sử dụng cho việc phân tích, đánh giá thực trạng từ đề xuất giải pháp, kiến nghị  Dữ liệu sử dụng nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng số liệu nước niên giám thống kê, báo cáo tổng kết, đề án, chương trình dự án, tài liệu khoa học công bố Tổng cục Thống kê Việt Nam, Bộ Lao động, thương binh xã hội Số liệu niên giám thống kê, báo cáo tổng kết, đề án, chương trình dự án, tài liệu khoa học, kết nghiên cứu dự án công bố Cục Thống kê tỉnh, Sở L o động - Thương binh Xã hội, Phòng dạy nghề tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu Kết cấu luận văn Chương 1: Lý uận Quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác Quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng N m gi i đoạn 2011-2016 Chương 3: Một số giải quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới CHƢƠNG LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức phân chia giáo dục nghề nghiệp  Khái niệm giáo dục nghề nghiệp Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam khóa XIII, thơng qua ngày 27/11/2014, nêu rõ:“Giáo dục nghề nghiệplà bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ c o đẳng chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người o động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực theo hai hình thức đào tạo quy đào tạo thường xuyên”  Đặc điểm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục nghề nghiệp hình thành nhân cách người - Giáo dục nghề nghiệp gắn liền với trình sản xuất - Giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành sản xuất - Phương pháp giáo dục nghề nghiệp o động  Các hình thức giáo dục nghề nghiệp - Phân chia theo trình độ đào tạo, có trình độ đào tạo: sơ cấp nghề tháng, Trung cấp nghề, c o đẳng nghề - Phân chia theo hình thức đào tạo, có hình thức: dạy nghề quy dạy nghề thường xuyên - Phân chia theo hình thức tính chất sở hữu sở đào tạo, có loại: dạy nghề củ sở công lập, dạy nghề củ sở tư thục dạy nghề củ sở có vốn đầu tư nước ngồi - Phân chia theo nghề đào tạo người học, có loại: đào tạo mới, đào tạo lại đào tạo nâng cao 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp hiểu“ hoạt động quản lý củ qu n máy nhà nước thực v i trò định hướng, điều hành, chi phối hoạt động iên qu n đến giáo dục nghề nghiệp, thể qua việc xây dựng chế sách, chiến ược, quy hoạch, tổ chức hoạt động sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý nhằm thực mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo số ượng chất ượng đáp ứngnhu cầu thị trường o động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội” 1.1.3 Đặc điểm vai trò quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Đặc điểm quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp: Đặc điểm kết hợp quản lý hành quản lý chuyên môn hoạt động quản lý giáo dục nghề nghiệp; đặc điểm tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lý; đặc điểm kết hợp nhà nước - xã hội trình triển khai quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp Vai trò quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp: Đề chế, sách, chiến ược, chương trình, kế hoạch tổng thể; định hướng cho công tác giáo dục nghề nghiệp theo chuyển biến kinh tế xã hội, theo điều kiện cụ thể; hạn chế tiêu cực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh ĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.2.1 Hoạch định, xây dựng tổ chức thực chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp Nội dung: Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, với việc làm trình chuyển dịch cấu kinh tế, cấu o động Mở rộng đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức kỹ Hình thành hệ thống sở đào tạo kỹ thuật thực hành Tiêu chí đánh giá: Tính quán; tính phù hợp; đánh giá hiệu từ việc thực chiến ược, chương trình, kế hoạch 1.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Nội dung: Thực rà soát, xếp lại qu n, đơn vị quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp từ trung ương đến địa phương hợp lý, khoa học Xây dựng tiêu chí cụ thể qu n, đơn vị Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cấp quyền, đơn vị liên quan Tiêu chí đánh giá: Tính tối ưu; tính inh hoạt; tính tin cậy; tính kinh tế 1.2.3 Quy hoạch mạng lƣới sở giáo dục nghề nghiệp Nội dung: Xác định tiêu tuyển sinh đào tạo cho sở giáo dục nghề nghiệp qu năm h y gi i đoạn Hình thành mạng ưới sở giáo dục nghề nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục nghề nghiệp; đầu tư sở vật chất thiết bị đào tạo Tiêu chí đánh giá: Quy hoạch mạng ưới sở giáo dục nghề nghiệp phải phù hợp với chiến ược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi nhu cầu cho người học; quy hoạch phải theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá 1.2.4 Nâng cao lực đội ngũ giáo viên cán quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Nội dung: Đổi toàn diện nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý Chuẩn hó đào tạo, tuyển chọn, sử dụng Có sách ưu đãi vật chất, cho đội ngũ giáo viên cán quản lý Tiêu chí đánh giá: Đối với đội ngũ phải đảm bảo quy mô chất ượng để thực thi chức năng, nhiệm vụ 1.2.5 Quản lý chƣơng trình đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo nghề Thực kiểm tr , giám sát, đánh giá việc tổ chức áp dụng chương trình đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp Tiêu chí đánh giá: Đảm bảo khối ượng kiến thức tối thiểu; thời gian học lý thuyết thời gian học thực hành, thực tập hợp lý; bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn linh hoạt; nội dung 10 vấn đề lớn, có tính hệ thống, để khắc phục cần phải giải đồng hệ thống, phải điều chỉnh từ luật liên quan 1.3.4 Nguồn lực tài đầu tƣ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp Nguồn lực đầu tư qu n trọng nguồn lực tài yếu tố quan trọng để thực chức hệ thống dạy nghề, đảm bảo nguồn lực tài đầy đủ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề có ực, sở vật chất học nghề… chất ượng đầu r kỳ vọng để thực đào tạo nghề theo tiêu chuẩn nghề 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Thành phố Đà Nẵng 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Nai 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp KẾT LUẬN CHƢƠNG Ở Chương 1, uận văn trình bày số lý luận giáo dục nghề nghiệp; Quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp; tính chất, đặc điểm nguyên tắc quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp; nhân tố tác động đến quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp; học kinh nghiệm quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội  Về tăng trưởng GDP  Thu ngân sách địa phương  GDP bình quân đầu người  Về hạ tầng sở  Dân số nguồn nhân lực 2.1.2 Nhu cầu thị trƣờng lao động 2.1.3 Nhận thức xã hội giáo dục nghề nghiệp 2.1.4 Nguồn lực tài đầu tƣ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Hoạch định, tổ chức thực chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp Trên sở đạo Chính phủ, bộ, ngành sở thực tiễn củ đị phương, tỉnh Quảng N m gi i đoạn vừ qu xây dựng ban hành nhiều chiến ược, đề án liên 12 qu n đến công tác đào tạo nghề, xuất o động, giao dịch việc làm 2.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam thời gi n qu hướng dẫn trực tiếp chuyên môn Bộ LĐTBXH th m mưu UBND tỉnh b n hành văn điều hành, quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch Ở đị phương, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, cấp xã, sở giáo dục nghề nghiệp sở đạo, hướng dẫn UBND tỉnh, Sở LĐTBXH phạm vi chức thực nhiệm vụ Ngồi trình thực UBND tỉnh đạo, phối hợp với nhiều qu n, b n, ngành đồn thể để tăng cường tính hiệu lực, hiệu 2.2.3 Quy hoạch mạng lƣới sở giáo dục nghề nghiệp  Quy mô sở giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2016 tồn tỉnh có 41 sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: trường c o đẳng nghề; trường trung cấp nghề; 18 trung tâm giáo dục nghề; 16 sở giáo dục nghề nghiệp khác Trong phân theo hình thức sở hữu có đến 30 sở giáo dục nghề nghiệp đị bàn nhà nước thành lập Các sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có số ượng hạn chế có 11 sở Phân chia theo cấp quản lý, có đến 32 sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn trực thuộc quản lý trực tiếp tỉnh, trực thuộc quản lý trung ương có sở giáo dục nghề nghiệp  Phân bố sở giáo dục nghề nghiệp: Các sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh tập trung nhiều đị phương v ng đồng có kinh tế phát triển, điều 13 kiện giao thông thuận lợi, trải dọc tuyến đường quốc lộ A gần khu, cụm công nghiệp lớn  Quy mô tuyển sinh đào tạo: Quy mơ tuyển sinh đào tạo khơng gi tăng chí có năm bị sụt giảm năm 2012, 2015 Trong quy mơ đào tạo hệ c o đẳng nghề, trung cấp nghề chiếm tỷ lệ thấp, tính gi i đoạn khoảng 3.406 11.610 học viên đào tạo nghề ngắn hạn hệ sơ cấp, tháng lại ên đến 185.959 học viên 2.2.4 Nâng cao lực đội ngũ giáo viên cán quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp Đội ngũ giáo viên sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn có số ượng 1.456 giáo viên chiếm 75,95%, đó, đội ngũ cán quản lý chiếm tỷ lệ 24,05% Xét trình độ đào tạo, đội ngũ giáo viên củ sở giáo dục nghề nghiệp có trình độ đại học chiếm tỷ lệ ên đến 83,31% Phần lớn giáo viên sở chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ tin học Tuy nhiên ệ giáo viên có chứng kỹ nghề quốc gi đạt 18,88%, có chứng bậc thợ ại thấp nhiều đạt 1,58% 2.2.5 Quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo nghề Tính đến năm 2016, trường cao đẳng đăng kí 10 ngành nghề trình độ c o đẳng, 13 ngành nghề trình độ trung cấp 11 ngành nghề trình độ sơ cấp, tháng; trường trung cấp nghề đăng ký đào tạo: 24 ngành nghề trình độ trung cấp, 15 ngành nghề trình độ sơ cấp, tháng; trung tâm giáo dục nghề nghiệp đăng ký đào tạo: 74 ngành nghề chủ yếu trình độ sơ cấp, tháng; sở giáo dục nghề nghiệp khác đăng ký đào tạo: 14 14 ngành nghề trình độ c o đẳng, 11 ngành nghề trình độ sơ cấp, tháng 2.2.6 Kiểm tra, giám sát giáo dục nghề nghiệp Hàng năm Sở L o động – Thương binh Xã hội trực tiếp tổ chức nhiều đợt kiểm tr định kỳ theo quý, theo tháng qu n, đơn vị, đị phương Sai phạm củ sở địa bàn chủ yếu khâu công tác tuyển sinh, công tác quản lý, tài chính, xây dựng chương trình đào tạo, điều kiện sở vật chất 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Hệ thống qu n quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng N m th m gi tích cực cơng tác quản lý - Việc xây dựng, triển khai tổ chức thực chiến ược, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh thực theo chủ trương, đạo Chính phủ, hướng dẫn bộ, ngành liên quan - Đội ngũ cán quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp tỉnh có quy mơ hợp ý, đảm bảo cho việc thực thi chức nhiệm vụ - Chương trình đào tạo củ sở giáo dục nghề nghiệp da dạng ngành nghề nhiều ĩnh vực, chất ượng nội dung đ ng cải tiến, đổi để nâng cao chất ượng đào tạo dần theo kịp với chuyển đổi ngành kinh tế địa bàn 15 - Công tác kiểm tr , giám sát ĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đị bàn tăng cường so với trước Số kiểm tra, tần suất kiểm qu n, đơn vị, đị phương sở giáo dục nghề nghiệp tăng dần qu năm 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Bộ máy tổ chức cồng kềnh, nhiều qu n chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thủ tục hành rườm rà, phức tạp, đội ngũ cán quản ý có ực trình độ chun mơn hạn chế, chư chun sâu - Các chiến ược, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển ĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỉnh có tính khả thi chư c o; nguồn kinh phí phân bổ thực tế hạn chế nhiều so với chiến ược, chương trình, kế hoạch đề ra; quy định tổ chức phân công nhiệm vụ chư rõ ràng, cụ thể, chồng chéo - Phân bố củ sở giáo dục nghề nghiệp bất hợp lý, cân đối giữ đị phương Quy mô sở giáo dục nghề nghiệp khơng có nhiều chuyển biến tích cực cơng tác tuyển sinh chư đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua - Chất ượng đội ngũ cán phụ trách công tác quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp chư c o, chuyên mơn đào tạo phù hợp, trình độ chư chun sâu Chất ượng đội ngũ giáo viên sở giáo dục nghề nghiệp hạn chế, tỷ lệ giáo viên có chứng kỷ nghề, chứng bậc thợ thấp - Chương trình đào tạo củ sở giáo dục nghề nghiệp có chất ượng thấp, chư ph hợp với tiến khoa học kỹ 16 thuật, nhu cầu thị trường nay, thời gian học học lý thuyết, thực hành bất hợp lý - Nhiều sở sai phạm chư phát hiện, chấn chỉnh kịp thời Số sai phạm tần suất sai phạm củ sở giáo dục nghề nghiệp đ ng có xu hướng tăng dần cho thấy công tác quản lý lỏng lẻo, hiệu chư c o 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế - Bộ máy quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp bị phân chia nhiều tầng, nấc, từ trung ương đến đị phương Q trình tổ chức thực phải thơng qua nhiều qu n không cần thiết - Quá trình hoạch định, xây dựng chiến ược, chương trình, kế hoạch chịu sức ép tiêu chung trung ương đề ra, khơng có tính khả thi, chư ph hợp với tình hình thực tế, thiếu sở khoa học, có hiệu thấp - Tỉnh chư trọng qu n tâm đến công tác quy hoạch mạng ưới sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn Công tác đạo việc quản ý sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn thời gi n qu chư thường xun, lỏng lẻo - Các sách đãi ngộ tỉnh đội ngũ cán quản lý, giáo viên giáo dục nghề nghiệp chư thật hấp dẫn - Nhiều sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn chư trọng, chủ động đến việc đầu tư chuyển đổi, nâng cao chất ượng chương trình đào tạo - Đội ngũ cán trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát mỏng, chư đảm bảo thực thi chức cách thường xuyên, đầy đủ nội dung đồng thời nguồn kinh phí cho cơng tác lại hạn hẹp, không đảm bảo để thực thi nhiệm vụ 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nội dung tiêu chí đánh giá công tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp xây dựng, đề xuất Chương 1, tác giả tiến hành thu thập số liệu cần thiết để thực đánh giá thực trạng công tác thời gian qua địa bàn tỉnh Quảng Nam 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Bối cảnh giáo dục nghề nghiệp  Bối cảnh giáo dục nghề nghiệp nước Chiến ược phát triển dạy nghề gi i đoạn 2011 - 2020 đề qu n điểm đạo phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 là: Phát triển dạy nghề nghiệp trách nhiệm toàn xã hội; nội dung quan trọng chiến ược, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia Thực đổi bản, mạnh mẽ quản ý nhà nước dạy nghề, nhằm tạo động lực phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Nâng cao chất ượng phát triển quy mô dạy nghề, vừa phổ cập nghề cho người o động, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu ngành, nghề sử dụng nhân lực có tay nghề c o nước xuất o động Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển dạy nghề  Bối cảnh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam Để thực mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, Quảng N m tập trung thực thi giải pháp, đó, ĩnh vực phát triển nguồn nhân lực triển khai cách liệt Chính vậy, tỉnh xây dựng, ban hành nhiều chế, sách, chiến ược, kế hoạch, chương trình, nhằm phát 19 triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế củ địa phương 3.1.2 Dự báo số tiêu liên quan đến giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới Để giải pháp đề có sở khoa học, luận văn tiến hành thu thập số liệu đảm bảo cho việc áp dụng phương pháp dự báo số tiêu quan trọng như: Nhu cầu thị trường o động, nhu cầu giáo viên đào tạo nghề, nhu cầu vốn đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp 3.1.3 Định hƣớng, mục tiêu quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới  Định hƣớng quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới Thứ nhất, Phát triển giáo dục nghề nghiệp phải phù hợp, đồng với chiến ược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củ đất nước, đị phương Thứ hai, Đổi phát triển giáo dục nghề nghiệp, tăng cường đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp Thứ ba, Th y đổi chế quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp theo hướng phân cấp mạnh cho cấp, ngành, sở đào tạo nghề Thứ tư, Nâng cao chất ượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hố, đại hố cách tồn diện Thứ năm, Tăng cường mở rộng liên kết đ dạng hóa giáo dục nghề nghiệp  Mục tiêu quản lý nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới Nâng cao chất ượng giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường o động số ượng, chất ượng, cấu nghề trình độ đào tạo góp phần phát triển kinh tế bền vững, nâng cao 20 đời sống cho người dân Để thực mục tiêu chung, trước hết tỉnh cần phải đề mục tiêu cụ thể đặc biệt tiêu quy mơ đào tạo nghề gồm trình độ c o đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề tháng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 3.2.1 Kiện toàn máy QLNN GDNN - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành ĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với trách nhiệm sở LĐTBXH, phòng, b n trực thuộc từ cấp huyện đến cấp xã - Hoàn thiện nâng c o ực máy quản ý Nhà nước giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn cho đội ngũ cán quản lý giáo dục nghề nghiệp cấp kịp thời triển khai nhiệm vụ gi i đoạn thực chức năng, nhiệm vụ quản lý giao - Nghiên cứu để bước giảm can thiệp hành củ quan chủ quản sở giáo dục nghề nghiệp công lập Xem xét việc tinh giảm biên chế đơn vị hoạt động thiếu hiệu sẵn sàng tăng cường cần thiết Xây dựng hệ thống thông tin quản lý GDNN 3.2.2 Hoạch định, xây dựng tổ chức thực chiến lƣợc, chƣơng trình, kế hoạch phát triển Giáo dục nghề nghiệp - Các chiến ược, chương trình, kế hoạch đư r cần phải gắn liền với tình hình phát triển giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh 21 - Hoàn thiện chế sách đồng bộ, phù hợp đội ngũ nhà giáo, người học, sở giáo dục nghề nghiệp, người o động doanh nghiệp - Phối hợp với ngành iên qu n tăng cường giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS THPT 3.2.3 Quy hoạch mạng lƣới sở giáo dục nghề nghiệp - Mạng ưới sở giáo dục nghề nghiệp quy hoạch theo hướng tăng quy mô phải đảm bảo chất ượng đào tạo - Đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền phát triển mạng ưới thông tin thị trường dịch vụ đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm - Xây dựng dự báo nhu cầu nhân ực nhu cầu đào tạo theo cấu ngành, nghề trình độ đào tạo ph hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Nam - Tăng cường nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư tập trung cho sở dạy nghề trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề 3.2.4 Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên - Tỉnh cần phải có chế sách thu hút người có trình độ chun mơn cao thỉnh giảng trường sách đãi ngộ tốt - Tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề nhằm khuyến khích giáo viên dạy nghề giỏi - Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ th m gi đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghề cho giáo viên 22 - Tỉnh Quảng Nam cần có lộ trình phù hợp hướng tới việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hồn tồn, quan trọng tự chủ tài các sở giáo dục nghề nghiệp thuộc công lập 3.2.5 Đổi nội dung chƣơng trình đào tạo nghề - Tỉnh cần rà soát,điều chỉnh xây dựng lại chương trình đào tạo theo cấp trình độ sơ cấp, trung cấp nghề, c o đẳng nghề kịp thời cập nhật nội dung đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thị trường o động - Xây dựng chương trình giáo trình đào tạo theo phương pháp xây dựng mơ đun đào tạo độc lập, tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ thực hành - Mời chuyên gia giỏi doanh nghiệp tham gia tư vấn xây dựng chương trình GDNN - Thường xuyên tổ chức nghiên cứu chuyên đề ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật giáo dục nghề nghiệp, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến ngành học nhằm nâng cao chất ượng đào tạo nghề nghiệp 3.2.6 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát Giáo dục nghề nghiệp - Đẩy nhanh việc thành lập trung tâm kiểm định chất ượng giáo dục nghề nghiệp độc lập - Tỉnh cần cụ thể hóa lại chế xử phạt đủ để m ng tính răn đe theo mức độ vi phạm củ sở giáo dục nghề nghiệp Đồng thời tăng cường giám sát việc thực quy chế - Tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động tra, giám sát sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Đồng thời 23 huy động đào tạo thêm đội ngũ cán phụ trách công tác tr , giám sát để đảm bảo việc thực thi đầy đủ tất nội dung trình kiểm tra KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phát tồn tại, hạn chế nguyên nhân thông qua việc đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua Chương Chương luận văn tiếp tục nghiên cứu nội dung để àm sở xây dựng định hướng, đề xuất mục tiêu nội dung giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới 24 KẾT LUẬN Phát triển giáo dục nghề nghiệp yêu cầu cấp thiết n y tỉnh Quảng Nam Chính cơng tác quản ý nhà nước cần phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp thời gian tới Và luận văn “Quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng N m”, tác giả tập trung làm rõ số vấn đề s u đây: - Hệ thống hó sở lý luận giáo dục nghề nghiệp; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc v i trò quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp Tác giả rõ nội dung sở xây dựng hệ thống tiêu chí đư r nhân tố tác động đến công tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp - Với sở lý luận xây dựng, tác giả tiếp tục thu thập thông tin, số liệu để tiến hành đánh giá thực trạng công tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp Ngồi kết tích cực đạt được, cơng tác có nhiều hạn chế tác giả àm rõ nguyên nhân dẫn đến tồn - Trên sở tồn mà phân tích chương bối cảnh, định hướng, mục tiêu, tác giả đư r giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam ... giải quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian tới CHƢƠNG L LUẬN QUẢN L NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN L NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP... động đến quản l nhà nước giáo dục nghề nghiệp; học kinh nghiệm quản ý nhà nước giáo dục nghề nghiệp 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN L NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TRONG... tiêu quản l nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới  Định hƣớng quản l nhà nƣớc giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới Thứ nhất, Phát triển giáo dục nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản l ý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên đị bàn tỉnh Quảng Nam, Quản l ý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên đị bàn tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay