Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG XUÂN DUẨN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoành thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 1: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Phú Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi tìm hiểu nhận thấy tầm quan trọng ngành thép với mục đích tìm kiếm chứng thực nghiệm tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép niêm yết thi trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp ngành thép niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) + Phạm vi thời gian: Số liệu tiêu nghiên cứu lấy từ báo cáo tài hàng năm kiểm tốn doanh nghiệp ngành thép từ năm 2014 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu: + Đối với tài liệu nghiên cứu, tác giả tham khảo báo khoa học liên quan đến đề tài tạp chí chun ngành ngồi nước, giáo trình sách chuyên ngành nhằm tìm khoảng trống nghiên cứu, so sánh kết nghiên cứu thực chứng đề tài với nghiên cứu trước + Đối với số liệu nghiên cứu, tác giả thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên doanh nghiệp thép niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam - Phương pháp xử lý, phân tích số liệu: Phương pháp hồi quy liệu bảng sử dụng để ước lượng mơ hình nghiên cứu với hỗ trợ phần mềm Stata13 - Ngoài phương pháp nghiên cứu khác sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp… Kết cấu đề tài Kết cấu luận văn bao gồm phần sau: - Phần Mở đầu - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu hàm ý đề xuất từ kết nghiên cứu - Phần kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quản trị vốn lưu động mà cụ thể quản trị tài sản ngắn hạn quản trị nợ ngắn hạn hiệu nội dung quan trọng thực tế quản trị tài loại hình doanh nghiệp Xem xét tầm quan trọng quản trị vốn lưu động, nhiều nhà nghiên cứu giới Việt Nam tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lời doanh nghiệp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.1 Lý thuyết hiệu hoạt động công ty 1.1.2 Khái niệm vốn lƣu động Vốn lưu động số tiền ứng trước tài sản lưu động có doanh nghiệp (Van Horne Wachowicz, 2005) Vốn lưu động ln chuyển hóa từ giai đoạn sang giai đoạn khác Do chuyển hóa khơng ngừng nên vốn lưu động thường xuyên có phận tồn lúc hình thái khác lĩnh vực sản xuất lưu thông vật tư dự trữ, nguyên nhiên vật liệu, vật bao bì, cơng cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, chi phí chờ phân bổ, thành phẩm kho, vốn toán, vốn tiền 1.1.3 Phân loại vốn lƣu động a Dựa theo vai trò vốn lưu động trình tái sản xuất b Dựa theo hình thái biểu c Dựa theo nguồn hình thành 1.1.4 Quản trị vốn lƣu động Quản trị vốn lưu động (WCM) phần quản trị tài doanh nghiệp (WCM) tập trung chủ yếu vào nguồn tài ngắn hạn định đầu tư ngắn hạn doanh nghiệp (Sharma Kumar, 2011) (WCM) quan trọng cho doanh nghiệp, đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại phân phối, doanh nghiệp (WCM) trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận tính khoản Hầu hết nghiên cứu thực nghiệm trước mối quan hệ quản trị vốn lưu động khả sinh lời doanh nghiệp tập trung đưa đề xuất gia tăng quản trị yếu tố vốn lưu động nhằm cải thiện khả sinh lời a Quản trị tiền mặt b Quản trị hàng tồn kho c Quản trị khoản phải thu d.Quản trị khoản phải trả 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Tác động thời gian thu tiền đến khả sinh lời Hầu hết nghiên cứu trước của: Deloof [2003], Binti Mohamad Saad [2010], Gul cộng [2013]…đã chứng minh có mối quan hệ ngược chiều kỳ thu tiền bình quân khả sinh lời doanh nghiệp Nếu quản trị tốt khoản phải thu, rút ngắn thời gian kỳ thu tiền bình qn có tác động tích cực đến khả sinh lời doanh nghiệp 1.2.2 Tác động thời gian tồn kho đến khả sinh lời Kết số nghiên cứu trước của: Deloof [2003], Binti Mohamad Saad [2010], Sharma Kumar [2011], Gul cộng [2010]… chứng minh có mối quan hệ ngược chiều thời gian tồn kho khả sinh lời doanh nghiệp Nếu quản trị tốt hàng tồn kho, rút ngắn thời gian kỳ chuyển đổi hàng tồn kho có tác động tích cực đến khả sinh lời doanh nghiệp 1.2.3 Tác động thời gian trả tiền đến khả sinh lời Hầu hết nghiên cứu trước cho thấy có mối quan hệ thời gian tốn nợ khả sinh lời, nghiên cứu lại có kết luận trái chiều mối quan hệ Các nghiên cứu của: Deloof [2003], Gul cộng [2013], Makori.D.M A.Jagomo [2013]…cho thấy có mối quan hệ thuận chiều kỳ tốn bình quân khả sinh lời doanh nghiệp, nghiên cứu của: Binti Mohamad Saad [2010], Sharma Kumar [2011]…lại cho thấy mối quan hệ ngược chiều kỳ tốn bình qn khả sinh lời 1.2.4 Tác động chu kỳ chuyển đổi tiền mặt đến khả sinh lời Kết số nghiên cứu trước của: Padachi [2003], Binti Mohamad Saad [2010], Gul cộng [2013], Makori.D.M A.Jagomo [2013]…đã cho thấy việc quản trị tốt tiền mặt có tác động tích cực đến khả sinh lời doanh nghiệp, tồn mối quan hệ ngược chiều kỳ chuyển đổi tiền mặt khả sinh lời doanh nghiệp 1.2.5 Tổng hợp kết số nghiên cứu thực nghiệm trƣớc Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời công ty chủ đề nhiều nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm nhiều năm qua nhiều nước khác có Việt Nam Bảng 1.1: Tổng hợp kết số nghiên cứu trước Biến số nghiên cứu STT Tác giả ACP ICP APP CCC Deloof [2003] - - + N/A Padachi [2006] 0 - - - - - + - - + 0 + Binti Mohamad Saad [2010] Sharma Kumar [2011] Gamze Vural cộng [2012] Pouraghajan.A [2012] N/A N/A N/A Gul cộng [2013] - - + - + + - Makori.D.M A.Jagomo [2013] Nguyễn Thị Việt Thủy [2012] - - + - 10 Nguyễn Ngọc Hân [2012] - - + - 0 0 - - - - Vương Đức Hoàng Quân 11 Dương Diễm Kiều [2015] Từ Thị Kim Thoa Nguyễn 12 Thị Uyên Uyên [2014] (Ghi chú: Dấu “+”: mối quan hệ chiều; dấu “-”: mối quan hệ ngược chiều; “0”: Khơng có mối quan hệ; N/A: không nghiên cứu) CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Tổng quan nghiên cứu trước khả sinh lời cơng ty có mối quan hệ với chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, kỳ thu tiền bình quân, kỳ chuyển đổi hàng tồn kho, kỳ tốn bình qn Trên sở lý thuyết kết hợp với kết thực nghiệm nghiên cứu trước đây, tác giả nêu giả thuyết sau: H1: Có mối quan ngược chiều kỳ thu tiền bình quân (ACP) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H2: Có mối quan hệ ngược chiều kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H3: Có mối quan hệ thuận chiều kỳ tốn bình qn (APP) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H4: Có mối quan hệ ngược chiều chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H5: Có mối quan hệ ngược chiều tỷ số nợ (DR) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H6: Có mối quan hệ thuận chiều tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CTR) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H7: Có mối quan hệ thuận chiều hệ số khả toán nợ ngắn hạn (CRW) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp H8: Có mối quan hệ thuận chiều hệ số sức sinh lợi vốn lưu động (WCP) tỷ suất sinh lời doanh nghiệp 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Từ giả thuyết đưa ra, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu cho đề tài sau: Mơ hình nghiên cứu tổng qt: KNSL = f (VLĐ, KSK) Trong đó: KNSL : Biến phụ thuộc đo lường khả sinh lời doanh nghiệp VLĐ : Các biến thuộc thành phần vốn lưu động KSK : Các biến kiểm sốt khác Mơ hình nghiên cứu cụ thể: Từ giả thuyết nghiên cứu trên, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng với phương trình sau: ROSit = β0 + β1 (ACPit) + β2 (ICPit) + β3 (APPit) + β4 (CCCit) + β5 (DRit)+ β6 (CTRit) + β7 (CRWit) + β8 (WCPit) (1) Khả sinh lời doanh nghiệp tác giả đo tiêu số lợi nhuận doanh thu (ROS) Nhóm biến vốn lưu động đo tiêu: Kỳ thu tiền bình quân (ACP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP), kỳ tốn bình qn (APP), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) Nhóm biến kiểm soát khác đo tiêu: tỷ số nợ (DR), tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CTR), hệ số khả toán nợ ngắn hạn (CRW) hệ số sức sinh lợi vốn lưu động (WCP) 2.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Dữ liệu thu thập liệu thứ cấp công ty ngành thép Dữ liệu cho nghiên cứu thu thập từ công ty ngành thép niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 10  Kỳ tốn bình qn (APP) Cách xác định: Các khoản phải trả bình quân x 365 PP = Giá vốn hàng bán  Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) Cách xác định: CCC = ACP + ICP – APP  Tỷ số nợ (DR) Cách xác định: D = Tổng nợ Tổng tài sản  Tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CTR) Cách xác định: CT = Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản  Hệ số toán nợ ngắn hạn (CRW) Cách xác định: Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn C = Tổng số nợ ngắn hạn  Hệ số sức sinh lợi vốn lƣu động (WCP) Cách xác định: CP = Lợi nhuận sau thuế Vốn lưu động bình quân 11 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 TỔNG QUAN NGÀNH THÉP 3.1.1 Vị trí tiềm ngành thép 3.1.2 Cung cầu ngành thép giới 3.1.3 Các giai đoạn ngành thép 3.1.4 Thị trƣờng thép Việt Nam a Diễn biến giá nước b Cung cầu ngành thép nước 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2.1 Thống kê mô tả biến mơ hình Để thống kê mơ tả biến sử dụng mơ hình, tác giả sử dụng lệnh sum phần mềm Stata13 để xử lí số liệu Bảng 3.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu Variable Obs Mean Std Dev Min Max ROS 75 -0.1441 1.032 -8.6477 0.1984 ACP 75 95.6734 320.5531 4.6495 2666.7 ICP 75 83.037 66.757 10.019 320.9222 APP 75 255.0891 389.1307 29.4177 3086.016 CCC 75 -76.3713 106.5643 -391.0874 32.1056 DR 75 0.5564 0.2072 0.1118 0.9899 CTR 75 0.5906 0.2018 0.0742 0.9568 CRW 75 1.1820 0.5313 0.1153 2.6417 WCP 75 -0.2921 4.6360 -35.1331 7.6525 (Nguồn: Tính tốn tác giả) 12 Biến phụ thuộc ROS - Tỷ suất sinh lời doanh thu doanh nghiệp ngành thép đạt mức trung bình -0.1441 tương ứng với 14.41%, doanh nghiệp đạt lớn 0.1984 tương ứng với 19.84% doanh nghiệp đạt bé -8.6477 tương ứng với 864.77% 3.2.2 Phân tích tƣơng quan Pearson biến Bảng 3.2: Bảng tương quan biến mơ hình ROS ACP ICP ROS ACP -0.8972 ICP 0.0103 0.0905 APP -0.8906 0.9370 0.3349 APP CCC DR CTR CRW CCC 0.3193 -0.3567 -0.3241 -0.6233 DR -0.1591 -0.3643 -0.2255 0.1169 CTR 0.2530 -0.2159 0.0141 -0.3524 0.6462 0.1562 CRW 0.2930 -0.2618 0.0042 -0.3486 0.4879 0.2675 0.5902 0.1390 WCP -0.0351 0.0299 0.0244 WCP 0.0230 0.0213 -0.1707 0.0416 0.0448 (Nguồn: Tính tốn tác giả) 3.2.3 Ƣớc lƣợng mơ hình kiểm định giả thiết Có tượng đa cộng tuyến xảy hai biến ACP APP mơ hình nghiên cứu Để khắc phục khuyết tật đa cộng tuyến cho mơ hình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp bỏ biến để xử lí vấn đề Phương pháp giúp tác giả xử lí tốt vấn đề đa cộng tuyến sẻ làm số thông tin ROS Bây từ mô hình nghiên cứu ban đầu xây dựng tác giả sẻ bỏ biến APP ACP khỏi mơ hình tiến hành phân tích hồi quy kiểm định thơng qua hai mơ hình sau: 13 ROSit = β0 + β1 (ACPit) + β2 (ICPit) + β3 (CCCit) + β4 (DRit) (WCPitit)) + β(2) ROSit = β+0 β +5β(CTR (APPit) + β37 (CCC it)it)++ββ 2(CRW (ICP (DRit) + β5 (CTRit) + β6 (CRWit) + β7 (WCPit) (3) Hai mơ hình (2) (3) đảm bảo thể theo giả thiết mà tác giả đặt chương Bây việc ước lượng mơ hình (1) thực thơng qua hai mơ hình a Ước lượng mơ hình (2) ROSit = β0 + β1 (ACPit) + β2 (ICPit) + β3 (CCCit) + β4 (DRit) + β5 (CTRit) + β6 (CRWit) + β7 (WCPit) (2) Bảng 3.3: Bảng mô tả hồi quy mô hình (2) theo FEM REM Kết mơ hình FEM Biến độc lập Prob Coef Prob ACP -0.0033515 0.000 -0.0032514 0.000 ICP 0.0004654 0.363 0.0013011 0.005 CCC 0.0002907 0.365 -0.000416 0.243 DR 0.1811331 0.248 0.0187141 0.312 CTR 0.5899336 0.139 0.309143 0.109 CRW -0.0546145 0.330 0.0261303 0.346 WCP -0.0030739 0.315 -0.0016611 0.351 _cons -0.225494 0.207 -0.1973021 0.133 Hausman test Coef Kết mơ hình REM Prob>chi2 = 0.0000 (Nguồn: Tính toán tác giả) Kết kiểm định Hausman (phụ lục 9) cho ta giá trị P-value = 0.0000 < 0.05 (Với mức ý nghĩa 5%), 14 Vậy ta lựa chọn mơ hình FEM để phân tích hồi quy Kiểm định khuyết tật cho mơ hình (2) Tiếp đến ta tiến hành kiểm định khuyết tật cho mơ hình lựa chọn + Kiểm định tương quan chuỗi: không xảy + Kiểm định đa cộng tuyến: không xảy + Kiểm định phương sai sai số thay đổi: có xảy Ước lượng mơ hình (2) thơng qua mơ hình FEM sau khắc phục khuyết tật Robust, ta kết (phụ lục 13 ) Bảng 3.4: Kết ước lượng mơ hình (2) ROS FEM Coef P-value ACP -0.0033515 0.000 ICP 0.0004654 0.342 CCC 0.0002907 0.311 DR 0.1811331 0.298 CTR 0.5899336 0.108 CRW -0.0546145 0.288 WCP -0.0030739 0.044 _Cons -0.225494 0.048 R 0.9504 Prob (F_statistic) 0.0000 (Nguồn: Tính tốn tác giả) b Ước lượng mơ hình (3) ROSit = β0 + β1 (ICPit) + β2 (APPit) + β3 (CCCit) + β4 (DRit) + β5 (CTRit) + β6 (CRWit) + β7 (WCPit) (3) 15 Việc ước lượng mơ hình (3) tác giả tiến hành ước Tương tự mơ hình (2) Kết hồi quy mơ hình (3) theo hai mơ hình FEM (phụ lục 14) REM (phụ lục15 ) bảng 3.5 Bảng 3.5: Bảng mơ tả kết hồi quy mơ hình (3) theo FEM REM Kết mơ hình FEM Biến độc lập Coef Prob Kết mơ hình REM Coef Prob ICP 0.0038169 0.001 0.0045726 0.000 APP -0.0033515 0.000 -0.0032615 0.000 CCC -0.0030608 0.000 -0.0036795 0.000 DR 0.1811331 0.248 0.0187141 0.312 CTR 0.5899336 0.139 0.309143 0.109 CRW -0.0546145 0.330 0.0261303 0.346 WCP -0.0030739 0.315 -0.0016611 0.351 _cons -0.2806747 0.284 -0.1973021 0.133 Hausman tes Prob>chi2 = 0.0015 (Nguồn: Tính tốn tác giả) - Ta tiến hành kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình FEM hay mơ hình REM phù hợp Kết kiểm định cho ta thấy mô hình FEM mơ hình lựa chọn Tiếp đến tiến hành kiểm định khuyết tật cho mơ hình chọn + Kiểm định tương quan chuỗi: không xảy + Kiểm định đa cộng tuyến: không xảy + Kiểm định phương sai sai số thay đổi: có xảy - Ước lượng mơ hình (3) thơng qua mơ hình FEM sau khắc phục khuyết tật obust, ta kết (phụ lục 20 ) 16 Bảng 3.6: Kết ước lượng mơ hình (3) FEM ROS Coef P-value ICP 0.0038169 0.030 APP -0.0033515 0.000 CCC -0.0030608 0.002 DR 0.1811331 0.298 CTR 0.5899336 0.108 CRW -0.0546145 0.288 WCP -0.0030739 0.044 _Cons -0.225494 0.048 R 0.9514 Prob (F_statistic) 0.0000 (Nguồn: Tính tốn tác giả) c Kiểm định giả thiết nghiên cứu Bảng 3.7: Bảng tổng hợp kết ước lượng mơ hình (1) theo mơ hình (2) mơ hình (3) ROS Kỳ vọng dấu Mơ hình (2) Mơ hình (3) Biến độc Coef Prob Coef Prob lập ACP - -0.0033515 0.000 ICP - 0.0004654 0.342 APP + CCC - 0.0002907 DR - CTR CRW 0.0038169 0.030 -0.0033515 0.000 0.311 -0.0030608 0.002 0.1811331 0.298 0.1811331 0.298 + 0.5899336 0.108 0.5899336 0.108 + -0.0546145 0.288 -0.0546145 0.288 17 WCP + _Cons -0.0030739 0.044 -0.0030739 0.044 -0.225494 0.048 -0.225494 0.048 R 0.9504 0.9514 Prob 0.0000 0.0000 (Nguồn: Tính tốn tác giả) Từ Bảng 3.7 Bảng 1.1 (Tổng hợp kết số nghiên cứu trước), kết nghiên cứu cho ta thấy khác biệt ngành thép ngành khác chiều hướng tác động biến thành phần vốn lưu động đến khả sinh lời - Nhóm biến thành phần vốn lưu động: Nhìn chung biến thành phần vốn lưu động đưa vào mơ hình (3) gồm kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP), kỳ tốn bình qn (APP), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) có tác động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép Còn mơ hình hai (2), dù đưa vào biến kỳ thu tiền bình quân (ACP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) có biến (ACP) cho kết có tác động đến khả sinh lời (ROS) Nhóm biến kiểm sốt: Trong bốn biến kiểm sốt khác đưa - vào mơ hình có biến tỷ trọng tài sản ngắn hạn (WCP) có tác động đến biến phụ thuộc (ROS) mức ý nghĩa 5%, ba biến lại tỷ số nợ (DR), biến tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CTR) biến hệ số khả tốn nợ ngắn hạn (CRW) khơng có ý nghĩa thống kê hai mơ hình - Phân tích hồi quy mơ hình (2) điều chỉnh + Sau tiến hành chạy hồi quy lại mơ hình (2) loại bỏ biến khơng tác động đến biến phụ thuộc kết bảng 3.7 Tác giả nhận thấy kết thay đổi, ngồi hai biến kỳ thu tiền bình quân (ACP) biến hệ số sinh lợi vốn lưu động 18 ( CP) có tác động đến biến tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) kết bảng 7.3 biến lại khơng có ý nghĩa thống kê - Phân tích hồi quy mơ hình (3) điều chỉnh sau loại bỏ dần biến khơng có ý nghĩa thống kê + Sau tiến hành chạy hồi quy lại mơ hình (3) loại bỏ biến không tác động đến biến phụ thuộc kết bảng 3.7 Tác giả nhận thấy loại bỏ biến hệ số khả toán nợ ngắn hạn (CRW) biến tỷ suất nợ (DR) khỏi mô hình (3) ban đầu biến tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CT ) cho thấy có tác động thuận chiều đến biến ( OS) đại diện cho khả sinh lời với mức ý nghĩa 10% mức độ giải thích mơ hình (3) sau loại bỏ hai biến (DR), biến (CT ) tăng lên Bảng 3.8: Bảng mô tả kết hồi quy mơ hình (3) có điều chỉnh theo mơ hình FEM REM Kết mơ hình FEM Biến độc lập Coef Prob Kết mơ hình REM Coef Prob ICP 0.0038088 0.001 0.0045696 0.000 APP -0.0033596 0.000 -0.0032726 0.000 CCC -0.0032738 0.000 -0.0036635 0.000 CTR 0.6221922 0.113 0.3421737 0.056 WCP -0.002419 0.410 -0.0017171 0.407 _cons -0.2216496 0.069 -0.1711874 0.157 Hausman Prob>chi2 = 0.0000 (Nguồn: Tính tốn tác giả) + Tác giả tiến hành kiểm định khuyết tật cho mơ hình (3) tác giả sử dụng phương pháp điều chỉnh sai số vững (Robust Errors) 19 để xử lí phương sai sai số thay đổi cho mơ hình (3) điều chỉnh cho kết (phụ lục 27) bảng 3.9 Bảng 3.9: Kết hồi quy mơ hình (3) có điều chỉnh FEM ROS Coef P-value ICP 0.0038088 0.043 APP -0.0033596 0.000 CCC -0.0032738 0.008 CTR 0.6221922 0.054 WCP -0.002419 0.002 _cons -0.2216496 0.031 R2 0.9555 (Nguồn: Tính tốn tác giả) Việc kiểm định giả thiết ước lượng cho mơ hình (1) thực thơng qua kết mơ hình (2) mơ hình (3) có điều chỉnh: Kết ACP, ICP, APP, CCC, CTR, CP có tác động đến ROS 3.3 Hàm ý đề xuất từ kết nghiên cứu 3.3.1 Đối với quản trị khoản phải thu - Phổ biến trách nhiệm cho cá nhân, phòng ban hiểu nắm bắt rõ quy định quản trị khoản phải thu - Đánh giá lại tìm cách cải thiện quy trình liên quan đến hiệu quản trị khoản phải thu Về bản, có ba quy trình liên quan đến khoản phải thu là: chuyển tiền, quản trị tín dụng khách hàng thu hồi nợ - Thiết lập số đo lường hiệu hoạt động khoản phải thu 20 3.3.2 Đối với quản trị hàng tồn kho - Xác định mức tồn kho hợp lí - Nên ứng dụng mơ hình, phần mềm hệ thống quản lý hàng tồn kho - Kiểm kê hàng hóa kho định kì - Sắp xếp kho hàng cách khoa học 3.3.3 Đối với quản trị khoản phải trả - Nâng cao lực đàm phán với nhà cung cấp nhằm hưởng khoản chiết khấu toán cao toán tiền Xác lập mối quan hệ đối tác tin cậy, tạo dựng niềm tin lâu dài nhà cung cấp nhằm tăng uy tính làm ăn - Tăng cường quản trị tốt khoản phải thu có tác động lớn đến quản trị khoản phải trả Nếu quản trị khoản phải thu doanh nghiệp thực tốt doanh nghiệp chủ động việc quản trị khoản phải trả 3.3.4 Đối với quản trị vốn tiền mặt - Quản trị dòng tiền vào + Xác định mức dự trữ vốn tiền hợp lý + Tăng tốc thu hồi tiền - Quản lý dòng tiền + Quản lý chặt chẽ khoản chi tiền + Tất khoản chi tiền mặt phải thơng qua quỹ khơng chi ngồi quỹ + Chủ động lập kế hoạch vốn tiền + Tăng cường mua sắm thiết bị theo dõi, đồ dùng cất giữ tiền mặt cách an toàn, tránh trường hợp bị kẻ gian đột nhập 21 3.3.5 Đối với quản trị tài sản ngắn hạn - Nên xây dựng lựa chọn phương án, chiến lược kinh doanh tối ưu - Sử dụng tài sản cách tiết kiệm, chống lãng phí thơng qua việc triển khai định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến cho doanh nghiệp - Nâng cao tốc độ chu chuyển tài sản giải pháp kĩ thuật phù hợp với doanh nghiệp 3.3.6 Một số kiến nghị khác Mặc dù hai biến tỷ số nợ (DR) biến tỷ số tốn nợ ngắn hạn (C ) khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình nghiên cứu Nhưng xét kết đạt mối quan hệ tương quan hai biến đến biến ( OS) đại diện cho khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép, hai biến mối quan hệ ngược lại so với giả thiết H5 giả thiết H7 nêu Từ tác giả đưa gợi ý cho nhà quản trị nên giành quan tâm đến việc ưu tiên gia tăng sử dụng nguồn nợ, đặc biệt nợ ngắn hạn trước trình tự tiếp cận vốn cho doanh nghiệp 22 KẾT LUẬN Nghiên cứu khảo sát 25 doanh nghiệp ngành thép niên yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 Kết đạt nhờ hỗ trợ phần mềm Stata13, lựa chọn mơ hình phân tích hồi quy phù hợp thơng qua kiểm định cần thiết để lựa chọn mơ hình tiến hành phân tích hồi quy, kiểm tra xử lí khuyết tật cho mơ hình chọn kết Nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp ngành thép niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam quản trị vốn lưu động theo cách tốt để gia tăng khả sinh lời Kết cho thấy có mối quan hệ ngược chiều kỳ thu tiền bình qn (ACP), kỳ tốn bình qn (APP), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC), hệ số sinh lợi vốn lưu động (WCP) đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép niêm yết với mức độ tin cậy lên đến 99% Ngoài ra, biến kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) biến tỷ trọng tài sản ngắn hạn (CTR) có mối quan hện thuận chiều đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép với mức độ tin cậy 95% 90% Bên cạnh đó, biến tỷ số nợ (DR) biến tỷ số toán nợ ngắn hạn (C ) chưa thể mối tác động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép Kết nghiên cứu cho thấy mức độ tác động yếu tố vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép để cải thiện khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép cần phải làm Do kiến thức thời gian nghiên cứu tác giả hạn chế, nên việc mắc phải số thiếu sót nghiên cứu tránh khỏi Nghiên cứu xem giá trị tham khảo cho doanh nghiệp cá nhân có mối quan tâm đến vấn nghiên cứu 23 Những đóng góp nghiên cứu - Bài nghiên cứu hệ thống lại lý thuyết quản trị vốn lưu động, mối quan hệ giưa quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp Xác định nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép Hệ thống tổng hợp lại thành nghiên cứu vấn đề mối quan hệ quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời nghiên cứu thực nghiệm trước nước để làm sở so sánh sau - Nghiên cứu khái quát đặc điểm, tình hình biến động ngành thép giới nói chung ngành thép Việt Nam nói riêng giai đoạn nghiên cứu, qua dự báo tình hình biến động ngành thép thời gian đến - Xây dựng mơ hình nghiên cứu với biến phù hợp để rõ mối tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép Dựa vào kết nghiên cứu đạt kết hợp với đặc điểm riêng ngành thép, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao quản trị vốn lưu động doanh nghiệp ngành thép hướng đến gia tăng khả sinh lời Những hạn chế nghiên cứu - Nghiên cứu khảo sát doanh nghiệp ngành thép niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa khảo sát doanh nghiệp ngành không niêm yết Mẫu nghiên cứu dừng lại mức độ nghiên cứu ba năm, số liệu ngắn hạn nên chưa thấy tác động mối quan hệ tương quan chuỗi Nếu nghiên cứu khảo sát toàn doanh nghiệp ngành thép khoảng thời gian dài kết nghiên cứu khác 24 - Nghiên cứu đề cập đến biến vi mô, chưa thể đề cấp đến biến vĩ mô GDP vào mơ hình nghiên cứu Đề xuất hƣớng nghiên cứu Từ hạn chế nghiên cứu, tác giả xin đưa số hướng nghiên cứu sau: - Bài nghiên cứu dừng nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp Trong tương lai, nên mở rộng nghiên cứu mối quan hệ với giá trị thị trường khả khoản doanh nghiệp với khoảng thời gian dài số công ty lớn - Ngồi biến vi mơ, tìm cách đưa thêm số biến vĩ mô vào mô hình nghiên cứu Do hạn chết thời gian, vốn kiến thức hiểu biết hạn hẹp nên đề nghiên cứu tránh khỏi hạn chế, sai sót Tác giả mong nhận góp ý, phê bình q thầy bạn đọc để luận văn hoàn thiện ... tượng nghiên cứu: Tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép niêm yết thi trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp ngành. .. cao quản trị vốn lưu động doanh nghiệp ngành thép hướng đến gia tăng khả sinh lời Những hạn chế nghiên cứu - Nghiên cứu khảo sát doanh nghiệp ngành thép niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, ... trọng ngành thép với mục đích tìm kiếm chứng thực nghiệm tác động quản trị vốn lưu động đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thép, tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay