Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

N ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH LY NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng – Năm 2018 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: PGS TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm trở lại đây, nhu cầu giới hạt tiêu lớn nước có khí hậu lạnh Vì vậy, giá hạt tiêu thị trường mức cao, điều tạo điều kiện thuận lợi cho nước xuất tiêu, Việt Nam quốc gia Cây hồ tiêu Việt Nam trồng vào cuối t đầu phát tri n mạnh t thập niên 90 c a , phát tri n sau so với nước sản uất hồ tiêu truyền thống il, Ấn độ, Malaysia diện tích sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm qua tăng đáng T năm 2002 đến Việt Nam nước giữ ng i vị đứng đầu sản uất uất hẩu hồ tiêu giới Việt Nam nước xuất hồ tiêu lớn giới, chiếm khoảng 35 % tổng xuất c a thị trường hồ tiêu giới Trong năm 2016 Việt Nam xuất 133.569 hồ tiêu loại bao gồm 115.446 tiêu đen 18.123 tiêu tr ng, tổng kim nghạch xuất đạt 1.276 triệu USD giá xuất ình quân tiêu den năm 2016 9.019 USD/tấn, tiêu tr ng đạt 12.967 usd/tấn ây nguồn thu nhập ch nh c a hàng trăm nghìn hộ n ng dân thuộc v ng n ng nghiệp t có điều iện đ chuy n đổi c cấu inh tế sang ngành c ng nghiệp dịch v v ng inh tế mới, v ng n i n i sinh sống há tập trung c a đồng dân tộc thi u số t c Trung Bộ, uyên hải Nam Trung ộ, Tây Nguyên, ng Nam ộ Trong năm qua, hồ tiêu đ th c s đóng góp lớn vào c ng óa đói giảm ngh o c a v ng này, theo số liệu điều tra c a Viện quy hoạch thiết ế n ng nghiệp 2015 thu nhập ình quân t c ng nghiệp lâu năm chiếm 70 tổng thu nhập năm c a hộ, thu nhập t hồ tiêu chiếm đến 44 % Tỉnh ă Lă địa phư ng có diện tích hồ tiêu lớn nước Thu nhập t hồ tiêu đ đóng góp phần quan trọng thu ngân sách c a tỉnh, góp phần lớn vào phát tri n kinh tế c a tỉnh ến cuối năm 2016, diện tích trồng hồ tiêu c a ă Lă lên đến 16.074 tăng 5.549 so với năm 2011 chiếm khoảng 18% tổng diện tích tiêu c a Việt Nam, diện tích trồng 4.289,3 ha, diện tích thu hoạch 8.056,2 ha; sản lượng đạt h n 24.695 iện tại, hồ tiêu Việt Nam có lợi cạnh tranh so với nước sản uất hác nhờ nhân tố sản xuất đất tốt, lao động có inh nghiệm trồng trọt Tuy nhiên, việc chuy n đổi c cấu trồng, nhập nội ứng d ng giống có tiềm năng suất cao vào sản xuất với s biến đổi khí hậu tồn cầu đ làm cho ngành sản xuất hồ tiêu nước ta gặp nhiều hó hăn m i trường m ền vững, giá thành đầu vào ngày tăng cao, giá hồ tiêu thị trường thường uyên iến động lên uống, tình hình dịch hại trồng trở nên đa dạng, phức tạp làm giảm suất phẩm chất Những r i ro nêu khơng có biện pháp giảm thi u kịp thời ch c ch n hậuquả mang đến cho sản xuất không nhỏ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thu nhập c angười trồng tiêu, việc tìm lời giải cho toán ổn định tăng thu nhậpcho hộ sản xuất hồ tiêu yêu cầu cần thiết Ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất bao gồm tất yếu tố liên quan đến cung cầu, n hình có: giá c a sản phẩm thay hồ tiêu, thu nhập thị hiếu c a người tiêu dùng, giá bán c a hồ tiêu thị trường, tiến công nghệ, yếu tố đầu vào c a sản xuất, sách c a ph , thời tiếtvà dịch bệnh Vì điều kiện thời gian có hạn nên tác giả tập trung nghiên cứu số yếu tố phía cung thuộc nhóm yếu tố đầu vào vốn, lao động kỹ thuật công nghệ c a q trình sản xuất hồ tiêu khơng gianl a chọn địa bàn tỉnh k L k - Vùng trồng hồ tiêu trọng m chiếm % diệntích trồng sản lượng hồ tiêu c a nước năm 2016 Những r i ro nêu h ng có iện pháp giảm thi u ịp thời ch c ch n hậu mang đến cho sản uất h ng nhỏ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thu nhập c a người dân Cây hồ tiêu với cà phê hai loại trồng g n liền với khí hậu, thổ nhưỡng bà nông dân, hộ sản xuất ăk Lăk Việc ác định nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ sản xuất hồ tiêu t tìm sách, giải pháp giúp hộ sản xuất tăng thu nhập điều cần thiết Xuất phát t lý trên, t i đ định chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu, t đề xuất hàm ý sách nhằm nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh k Lăk 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa c sở lý luận đ hình thành khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu - Phân tích, đánh giá th c trạng sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh k L k thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh ă Lă - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh ă Lă - ề xuất hàm ý sách nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất hồ tiêu tỉnh ă Lă Câu hỏi nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu c a đề tài tập trung giải đáp câu hỏi sau: Thứ nhất: Sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh ă Lă diễn nào? Thứ hai: Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh ă Lă ? Mức độ ảnh hưởng c a nhân tố sao? Thứ ba: Cần có sách đ nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh ă Lă ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu ối tượng nghiên cứu c a đề tài vấn đề lý luận th c tiễn nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nhân tố ch yếu ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu nhân tố thuộc phía cung: Diện t ch, Suất ất, chi Phí, kiến thức nông nghiệp, giống + Về không gian: Nghiên cứu địa bàn tỉnh k L k, tập trung ch yếu huyện xã trồng tiêu tập trung có diện tích trồng hồ tiêu năm 2016 lớn đặc trưng c a tỉnh C th gồm: Huyện Cư Kuin với diện tích 3.428 ha, huyện Kr ng Năng với diện tích 3.063 ha, huyện Ea Kar với diện tích 2526 + Về thời gian: Số liệu thu thập đ đánh giá th c trạng phát tri n sản xuất hồ tiêu thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu giai đoạn 2012 -2016; ề xuất định hướng hàm ý sách đến năm2021 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu sơ cấp: thu thập phư ng pháp điều tra khảo sátcác hộ trồng hồ tiêu thông qua bảng câu hỏi, điều tra nhanh nông thôn.Cách thức tổ chức điều tra mô tả kỹ chư ng c a luận văn - Các liệu thứ cấp: thu thập t cơng trình khoa học đ th c nước ngành hồ tiêu, số liệu thống kê c a sở Ban, Ngành tỉnh, áo điện tử, trang Web điện tử, báo cáo c a Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, sách chuyên ngành số nguồn khác 4.1 Phương pháp xử lý thông tin - Phư ng pháp vật biện chứng đ xem xét tượng mối quan hệ tác động qua lại lẫn - Phƣơng pháp phân tích tổng hợp số liệu thông tin thu thập, kết hợp phân tích thống kê mơ tả phân t ch định lượng thơng qua mơ hình kinh tế lượng: + Phƣơng pháp thống kê mô tả: Mô tả thống kê cách thức miêu tả số liệu dạng số trung bình, trung vị hay mo de Những số th giá trị trung tâm c a phân phối Th ng thường phân phối bao gồm nhiều giá trị (chẳng hạn như: m số cho giátrị số số năm c ng tác tuổi đời) c a biến số đó, thái độ, hi u biết, tình trạng sức khoẻ, thu nhập v.v Ngồi ra, mơ tả thống kê sử d ng mức độ biến động độ lệch chuẩn đ minh hoạ +Số liệu dạng đinh lượng +Dữ liệu dạng đinh tính +Phương pháp hồi quy phân tích nhân tố Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận ph l c, nội dung c a đề tài kết cấu theo4 chư ng sau: Chư ng 1: C sở lý luận sản xuất hồ tiêu cácnhân tố ảnh hưởng đến thu nhập c a hộ sản xuât hồ tiêu Chư ng 2: ặc m địa bàn nghiên cứu phư ng pháp nghiên cứu Chư ng 3: Kết nghiên cứu bàn luận Chư ng 4: Hàm ý sách nâng cao thu nhập c a hộ sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh k L k CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT HỒ TIÊU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.1 KHÁT QUÁT VỀ SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.1.1 Một số khái niệm a Cây hồ tiêu b Sản xuất hồ tiêu c Phát triển sản xuất hồ tiêu 1.1.2 Đăc điểm sản xuất hồ tiêu 1.1.3.Vai trò giá trị kinh tế hồ tiêu 1.2 THU NHẬP CỦA HỘ SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.2.1 Khái niệm thu nhập hộ sản xuất hồ tiêu - Khái niệm thu nhập: Trong kinh tế cá nhân/gia đình gồm thu nhập cá nhân, t lao động (tiền công, tiền lư ng bao gồm lư ng hưu, hoản trợ cấp bao gồm học bổng) thu nhập tài (lãi tiết kiệm, lãi mua bán chứng khốn, thu t cho thuê bất động sản) thu nhập khác (tiền thưởng 1.2.2 Các thƣớc đo thu nhập hộ sản xuất hồ tiêu 1.2.3 Mối quan hệ sản lƣợng đầu yếu tố đầu vào “Hàm sản xuất biểu diễn mốiquan hệ kỹ thuật hiệu việc kết hợp yếu tố đầu vào để sản xuất sản lượng đầu ra”1hay “Hàm sản xuất mô tả số lượng sản phẩm (đầu ra) tối đacó thể sản xuất số lượng yếu tố sản xuất (đầu vào) định tương ứng với trình độ kỹ thuật định” 1.2.4 Mức sản lƣợng đạt lợi nhuận tối đa định sản xuất Việc gia tăng sản lượng dẫn đến giá án đ n vị sản lượng ch c ch n giảm tư ng đối đường cầu dốc uống, tác động làm giảm doanh thu cận iên MR hi án thêm đ n vị sản phẩm, nhiên nhà sản uất tiếp t c tăng sản lượng doanh thu cận iên lớn h n chi ph cận iên d ng việc tăng sản lượng doanh thu cận iên nhỏ h n chi ph cận iện MR
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay