Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

` ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN XÊ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Đà Nẵng – Năm 2018 ` Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Thu Phản biện 1: T.S Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: PGS.TS Bùi Dũng Thể Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 Năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) trở thành phận quan trọng kinh tế Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy, DNNVV chiếm đến 97,6% tổng số doanh nghiệp nước DNNVV nơi tạo việc làm chủ yếu tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo…Hàng năm DNNVV tạo triệu lao động mới, sử dụng tới 51% lao động xã hội đóng góp 40% GDP cho đất nước Việc nước ta gia nhập WTO vừa hội vừa thách thức cho DNNVV với áp lực nâng cao lực canh tranh sản phẩm, thương hiệu, nguồn nhân lực Đặc biệt, nguồn nhân lực xem lợi cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp, tài sản quý báu giúp doanh nghiệp nói chung DNNVV nói riêng nâng cao lực cạnh tranh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các nghiên cứu trước Huselid M.A (1995), Delery J.E Doty D.H (1996) Singh K.(2004) QTNNL có ảnh hưởng quan trọng đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên nước ta có chưa có nghiên cứu mối quan hệ địa bàn thành phố Đà Nẵng Đa số DNNVV Đà Nẵng chưa quan tâm chưa đầu tư để hoàn thiện hệ thống QTNNL doanh nghiệp Chính vậy, tơi chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng quản trị nguồn nhân lực đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Đà Nẵng” với mong muốn đo lường mức độ ảnh hưởng hoạt động QTNNL đến kết hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn Thành phố Đà Nẵng Qua đó, giúp DNNVV nói chung DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng hiểu xác ảnh hưởng QTNNL doanh nghiệp từ có biện pháp hồn thiện cơng tác QTNNL nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu  Khám phá thang đo thực tiễn QTNNL  Phân tích ảnh hưởng QTNNL đến kết hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn Thành phố Đà Nẵng  Đưa số kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QTNNL DNNVV Đà Nẵng, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: ảnh hưởng QTNNL đến kết hoạt động kinh doanh DNNVV Phạm vi nghiên cứu: giới hạn thời gian nguồn lực, đề tài nghiên cứu:  Trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng  Doanh nghiệp với quy mô lao động từ 10 người trở lên  Thời gian nghiên cứu: trạng DNNVV T/p Đà Nẵng từ tháng 10/2017 đến 12/2017 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu định tính: tiến hành giai đoạn đầu nhằm xác định mơ hình biến số đo lường - Nghiên cứu định lượng: thực dựa nguồn thơng tin có từ việc khảo sát câu hỏi Ngồi để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động DNNVV thành phố Đà Nẵng luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn chia làm chương chính: Chương : Cơ sở Lý luận Chương : Mơ hình thiết kế nghiên cứu Chương : Kết nghiên cứu Chương : Đánh giá chung giải pháp Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Giáo trình QTNNL Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Phúc Nguyên – Nhà xuất thống kê (2006) Giáo trình gồm chương, cung cấp cách toàn diện kiến thức lý luận sâu sắc QTNNL gồm: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế cơng việc, chiêu mộ lựa chọn, đánh giá thành tích, đào tạo phát triển, thù lao lĩnh vực khác Trong đó, chương “ QTNNL chiến lược”, tác giả khẳng định việc kết nối hoạt động nguồn nhân lực vào chiến lược kinh doanh có ý nghĩa quan trọng kinh tế đại - Giáo trình QTNNL Trần Xuân Hải, Trần Đức Lộc – Nhà xuất tài (2013) Giáo trình gồm chương giới thiệu tổng quan QTNNL Trong đó, Chương “ Tổng quan QTNNL”, tác giả đề cập đến vai trò nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế-xã hội phát triển doanh nghiệp - Giáo trình Kỷ nguyên quản trị Richard L.Daft Nhà xuất Hồng Đức (2016) Giáo trình gồm phần, 19 chương giới thiệu tổng quan quản trị tương lai môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng Trong đó, chương “QTNNL”, trình bày tư tưởng đại tầm chiến lược nguồn nhân lực trình xây dựng vốn người, giới thiệu cách tiếp cận thương hiệu người sử dụng lao động…Chương này, đề cập đến vai trò chiến lược QTNNL việc thúc đẩy hiệu hoạt động doanh nghiệp , suất lao động cao kết tài tốt - Giáo trình Quản trị học Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan - Nhà xuất Tài (2011) Giáo trình gồm 13 chương cung cấp tổng hợp toàn diện hệ thống quan điểm quản trị đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến thích ứng lý thuyết kinh doanh môi trường mang tính tồn cầu động Trong đó, chương “ QTNNL”, nhấn mạnh vai trò chiến lược QTNNL việc nâng cao chất lượng, suất việc phục vụ khách hàng, ứng dụng công nghệ thơng tin vào kinh tế tồn cầu liên quan đến việc xác định nhu cầu kỹ người doanh nghiệp - Huselid M.A (1995), “The impact of human resource management practices on turnover, productivity an corporate financial performance, Academy of Management Journal, vol 38, no 3, pp.635-672” cho thấy yếu tố (1) kỹ lao động & cấu trúc doanh nghiệp , (2) động lực cho nhân viên ảnh hưởng đến suất bình quân tiêu tài Kết mơ hình với biến phụ thuộc suất lao động cho thấy biến kỹ lao động cấu trúc doanh nghiệp động lực nhân viên ảnh hưởng thuận chiều hai biến chạy riêng rẽ - Năm 1996, Delery Doty “Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions” nghiên cứu ảnh hưởng loạt hoạt động quản trị nhân tới số tài ROA ROE, số biến có nghĩa với hai biến phụ thuộc - Năm 2004, Singh K., “ Impact of HR practices on perceived firm performance in India, Asia Pacific Journal of Human Resources” khảo sát cỡ mẫu 359 doanh nghiệp Ấn Độ, kết cho thấy mối liên hệ đặc biệt hai nhân tố thực tiễn QTNNL đào tạo đãi ngộ với kết hoạt động kết thị trường doanh nghiệp Nghiên cứu cho thấy chất lượng tham gia nhân viên tốt vào cao hệ thống đãi ngộ lương thưởng vào việc chia sẻ lợi nhuận - Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tác động thực tiễn QTNNL đến kết hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Mỹ Lý - Người hướng dẫn: Trần Thị Kim Dung – Năm 2006 Luận văn đánh giá ảnh hưởng QTNNL đến kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu kế thừa thang đo Singh (2004) cho thấy mối quan hệ chặt chẽ đào tạo, đánh giá nhân viên, đãi ngộ lương thưởng, hội thăng tiến với kết hoạt động doanh nghiệp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo tận tâm, nỗ lực hay đặc điểm khác người lao động 1.1.2 Khái niệm QTNNL QTNNL thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu hiệu cho doanh nghiệp , bao gồm lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế cơng việc, chiêu mộ lựa chọn, đánh giá thành tích, đào tạo phát triển, thù lao, sức khỏe an toàn nhân viên tương quan lao động 1.1.3 Sự khác QTNNL quản trị nhân lực 1.1.4 Tầm quan trọng QTNNL 1.3 CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QTNNL 1.3.1 Lợi ích kinh tế việc sử dụng nguồn nhân lực 1.3.2 Sự hài lòng, thỏa mãn người lao động doanh nghiệp 1.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.4.1 Khái niệm, ý nghĩa hiệu hoạt động kinh doanh a Khái niệm b Ý nghĩa 1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh a Lợi nhuận ròng biên (ROS ) b Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) c Tỷ suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu (ROE) 1.5 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM DNNVV 1.5.1 Khái niệm 1.5.2 Đặc điểm 1.6 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QTNNL ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Nhiều nghiên cứu cho thấy mối tương quan ảnh hưởng quản trị nhân lực (thể qua yếu tố (1) kỹ lao động & cấu trúc doanh nghiệp, (2) động lực cho nhân viên) lên suất bình quân tiêu tài (Huselid, 1995) Năm 1996, Delery Doty nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động quản trị nhân “Đánh giá theo kết quả”, “Chia sẻ lợi nhuận”, “Mô tả công việc”, “An toàn lao động”, “Cơ hội thăng tiến”, “Đào tạo” “Mức độ tham gia (phân quyền)” tới số tài ROA ROE Singh (2004) thiết kế thang đo riêng tiến hành đo lường ảnh hưởng thực tiễn QTNNL đến kết hoạt động điều kiện kinh tế phát triển Ấn Độ Theo Singh (2004), thực tiễn QTNNL Ấn Độ gồm có biến độc lập với 36 biến quan sát biến phụ thuộc có 10 biến quan sát - Kế thừa nghiên cứu Singh (2004), năm 2006 Văn Mỹ Lý nghiên cứu tác động thực tiễn QTNNL đến kết hoạt động DNNVV địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thang đo thực tiễn QTNNL Văn Mỹ Lý (2006) thực điều chỉnh giảm biến quan sát so với 36 biến quan sát mà Singh (2004) thực Kết nghiên cứu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ đào tạo, đánh giá nhân viên, đãi ngộ lương thưởng, hội thăng tiến – định với kết hoạt động doanh nghiệp CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG HỢP MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ QTNNL 2.2 THỰC TRẠNG CỦA DNNVV TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Vai trò DNNVV phát triển kinh tế, giải việc làm thu hút đầu tư thành phố Đà Nẵng thời gian qua a Đóng góp vào tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế b Đóng góp vào giải việc làm sử dụng lao động c Thu hút vốn sản xuất kinh doanh DNNVV d Đóng góp vào giá trị xuất tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ e Đầu tư hiệu đầu tư DNNVV f Đóng góp doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước 2.2.2 Một số tiêu DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2015 2.2.3 QTNNL DNNVV Đà Nẵng - Về công tác tuyển dụng - Về xác định công việc - Về công tác đào tạo - Về đánh giá thành tích - Về đãi ngộ lương thưởng - Về hoạch định nghề nghiệp - hội thăng tiến thu hút nhân viên tham gia tích cực 2.3 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TẠI T.P ĐÀ NẴNG 10 Hoạch định nguồn nhân lực H1 (+) H2 (+) Tuyển dụng H3 (+) Xác định công việc Kết hoạt động kinh doanh H4 (+) Đào tạo Đánh giá nhân viên Đãi ngộ lương thưởng H5 (+) H6 (+) Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng QTNNL đến kết hoạt động kinh doanh DNNVV Thành phố Đà Nẵng Nhóm giả thiết cho nghiên cứu là: - Giả thuyết H1: Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo - Giả thuyết H2: Hệ thống tuyển dụng đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo - Giả thuyết H3: Việc xác định công việc đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo - Giả thuyết H4: Hoạt động đào tạo đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo 11 - Giả thuyết H5: Công tác đánh giá nhân viên đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo - Giả thuyết H6: Hoạt động đãi ngộ lương thưởng đánh giá cao hay thấp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tăng hay giảm theo 2.4.1 Biến độc lập: Gồm thành phần với 28 biến quan sát Cụ thể: a Hoạch định nguồn nhân lực - Doanh nghiệp dự báo nhu cầu nguồn nhân lực - Doanh nghiệp dự báo cung nguồn nhân lực - Doanh nghiệp lập kế hoạch chương trình nguồn nhân lực b Tuyển dụng - Hệ thống tuyển chọn quy định rõ ràng - Lãnh đạo phận trực tiếp phòng nhân tham gia vào việc tuyển chọn nhân viên - Các kiểm tra tiêu chuẩn hóa sử dụng q trình tuyển chọn - Doanh nghiệp lựa chọn người có kiến thức, có kỹ phù hợp với công việc c Xác định công việc: - Nhiệm vụ công việc xác định rõ ràng - Doanh nghiệp có hệ thống mơ tả cơng việc thường xuyên cập nhật - Trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi công việc song hành - Nhân viên tích cực chủ động thực công việc không quy định nhiệm vụ 12 d Đào tạo: - Doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo chun sâu cơng việc cho nhân viên - Nhân viên vị trí khác thường tham gia khóa đào tạo năm - Lựa chọn người đào tạo xác định thông qua hệ thống đánh giá hoạt động lưu - Hướng dẫn nhân viên kỹ cần thiết cho công việc - Kiến thức kỹ phổ biến định kỳ cho nhân viên để làm việc theo nhóm - Đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp e Đánh giá nhân viên: - Kết hoạt động nhân viên đánh giá dựa mục tiêu cụ thể - Hệ thống đánh giá doanh nghiệp góp phần phát triển lực nhân viên - Nhân viên nhận thông tin phản hồi tư vấn dựa hoạt động - Nhân viên tin tưởng vào hệ thống đánh giá hoạt động cơng bằng, xác - Hệ thống đánh giá ảnh hưởng mạnh mẽ tới hành vi cá nhân, hành vi tập thể - Dữ liệu đánh giá dùng cho định khác nhân sự: đào tạo, khen thưởng… - Nhân viên hiểu rõ mục tiêu hệ thống đánh giá f Đãi ngộ lương, thưởng: - Thu nhập nhân viên doanh nghiệp đảm bảo 13 mức sống trung bình - Mức độ đãi ngộ định dựa sở lực nhân viên - Nhân viên thưởng dựa kết kinh doanh 2.4.2 Biến phụ thuộc Kết hoạt động kinh doanh: đo lường theo tiêu Thành phần biến phụ thuộc gồm có 03 biến quan sát sau: a Lợi nhuận ròng biên (ROS - Return on sales) b Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA – Return on Total Asset) c Tỷ suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu (ROE – Return on Equity) nSau nghiên cứu sở lý thuyết thiết kế thang đo gồm có 28 biến độc lập 03 biến phụ thuộc, tác giả dùng kỹ thuật vấn sâu để vấn 05 giám đốc DNNVV 02 chuyên gia lĩnh vực nguồn nhân lực nhằm rà sốt, bổ sung để hồn chỉnh thang đo Sau lấy ý kiến, tác giả tiến hành điều tra thử để hoàn thiện câu hỏi 2.4.3 Thiết kế câu hỏi thức 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QTNNL ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 MẪU VÀ KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA Cách thức lấy mẫu kỹ thuật chọn mẫu xác suất với hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo lĩnh vực hoạt động - Kế hoạch điều tra: từ ngày 25/11/2017 đến 20/12/2017 - Với số mẫu cần sử dụng 150 mẫu, tác vấn trực tiếp hỏi - Đối tượng vấn: giám đốc phó giám đốc phụ trách nhân 3.2 MÔ TẢ MẪU 3.2.1 Mẫu điều tra Tổng số mẫu khảo sát thu 150 mẫu, có 146 mẫu trả lời sử dụng đạt 97,33% a Theo loại hình kinh tế doanh nghiệp b Theo lĩnh vực hoạt động c Theo lao động bình quân năm 2016 3.2.2 Xử lý liệu cho phiếu khảo sát liên quan đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 3.3.1 Thang đo kết hoạt động kinh doanh 3.3.2 Thang đo thực tiễn quản trị nguồn nhân lực Loại biến DT6 NV5 trước phân tích EFA có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 15 3.4.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho biến phụ thuộc “kết hoạt động kinh doanh” Kết phân tích cho thấy hệ số 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay