Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động kinh doanh quá khứ đến việc dự báo dòng tiền trong tương lai Trường hợp các DN ngành dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam

27 2 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU NGÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÁ KHỨ ĐẾN VIỆC DỰ BÁO DÒNG TIỀN TRONG TƯƠNG LAI: TRƯỜNG HỢP CÁC DN NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Phản biện 1: TS Nguyễn Hữu Cường Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thơng tin dòng tiền ln đóng vai trò then chốt hầu hết định tài doanh nghiệp (DN) Dự báo dòng tiền tương lai quan trọng việc phân tích tính khoản khả tốn giúp cho việc định giá công ty Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu với ng chứng thực nghiệm liên quan có khơng thống đòi hỏi cần có nhiều nghiên cứu với phạm vi không gian thời gian khác Với ngành việc dự báo dòng tiền tương lai DN điều cần thiết cho nhà quản trị nhà đầu tư để có định đắn Tuy nhiên cơng tác dự báo dòng tiền Việt Nam chưa thực thực đầy đủ, dừng lập dự toán tiền mặt hay dự toán ngân quỹ với giả định định; chưa thực đánh giá mức nhân tố ảnh hưởng tới dòng tiền doanh nghiệp Vì vậy, luận văn chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ đến việc dự báo dòng tiền tương lai: Trường hợp DN ngành dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trên sở kết cơng trình nghiên cứu trước có liên quan, đề tài nghiên cứu nh m mục đích: - Kiểm định mơ hình dự báo dòng tiền từ HĐKD DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam sở dòng tiền HĐKD q khứ Từ đó, xác định mơ hình có khả dự báo tốt dòng tiền HĐKD tương lai DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam - Từ kết nghiên cứu, tác giả đưa số hàm ý liên quan đến công tác dự báo dòng tiền tương lai; cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư, đối tượng liên quan nh m hỗ trợ việc dự báo dòng tiền DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Trên sở mục tiêu nghiên cứu, luận văn đặt câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau: - Dòng tiền từ HĐKD q khứ có khả dự áo đáng kể dòng tiền từ HĐKD tương lai hay khơng? - Các thành phần dòng tiền HĐKD q khứ kết hợp với thơng tin kế tốn dồn tích gộp chung hay cụ thể có khả dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD tương lai hay khơng? - Mơ hình có khả dự báo tốt dòng tiền từ HĐKD DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam? Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu khả thơng tin kế tốn (dòng tiền HĐKD, thành phần dòng tiền HĐKD, thành phần kế tốn dồn tích gộp chung cụ thể) khứ việc dự báo dòng tiền HĐKD tương lai DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp ngành dược phẩm, y tế niêm yết TTCK Việt Nam sàn giao dịch HOSE HNX + Phạm vi thời gian: Dữ liệu nghiên cứu giai đoạn 10 năm từ 2008 – 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Mẫu nghiên cứu: luận văn chọn mẫu gồm 19 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành dược phẩm, y tế sàn HOSE HNX có cơng bố đầy đủ BCTC giai đoạn 2008 - 2017 - Phương pháp xử lí số liệu: Dữ liệu xử lý theo dạng bảng (panel data) hồi quy theo mơ hình OLS, FEM REM để kiểm định khả dự báo mơ hình nghiên cứu Bố cục đề tài Phần mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận dòng tiền dự báo dòng tiền tƣơng lai Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết nghiên cứu hàm ý từ kết nghiên cứu Kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong số nghiên cứu dòng tiền thực nghiên cứu Bowen cộng (1986), Greenberg cộng (1986), có nghiên cứu Dechow (1994), Barth cộng (2001) … Tổng hợp nghiên cứu dự báo dòng tiền, thấy nhân tố thường sử dụng để dự báo dòng tiền tương lai gồm thu nhập khứ, dòng tiền HĐKD khứ, kết hợp dòng tiền khứ với thành phần kế tốn dồn tích Tại Việt Nam, chưa nhiều có vài nghiên cứu dòng tiền Điển hình có nghiên cứu Nguyễn Thanh Hiếu (2015), Nguyễn Thị Uyên Uyên Từ Thị Kim Thoa (2015) CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DÕNG TIỀN VÀ DỰ BÁO DÕNG TIỀN TRONG TƢƠNG LAI 1.1 VAI TRÕ CỦA THÔNG TIN VỀ DÕNG TIỀN VÀ BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG DỰ BÁO DÕNG TIỀN 1.1.1 Vai trò thơng tin dòng tiền Có thể thấy vai trò thơng tin dòng tiền thể khía cạnh sau: - Dòng tiền định khả tốn doanh nghiệp - Dòng tiền ảnh hưởng đến sách chi trả cổ tức doanh nghiệp Các DN chi trả cổ tức có tiền, lượng tiền khan mức chi trả cổ tức giảm khơng có - Thơng tin dòng tiền có tác dụng dự báo khả phá sản 1.1.2 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ a Đặc điểm dòng tiền Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Trong ba dòng tiền BCLCTT dòng tiền từ HĐKD xem quan trọng Tình hình tài DN khả quan dòng tiền vào chủ yếu DN tạo từ hoạt động kinh doanh ngược lại; dòng tiền vào kỳ chủ yếu tạo hoạt động kinh doanh mà từ hoạt động đầu tư hay hoạt động tài có khả DN gặp khó khăn tốn rủi ro kinh doanh Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 (VAS 24), dòng tiền từ HĐKD báo cáo theo phương pháp trực tiếp gián tiếp b Vai trò Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo dòng tiền Vai trò BCLCTT thể rõ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 (VAS 24) Về ản, BCLCTT giúp cho đối tượng sử dụng biết DN tạo tiền từ nguồn chi tiêu tiền cho mục đích Trên sở đó, BCLCTT giúp đối tượng sử dụng đánh giá khả trang trải công nợ, chi trả cổ tức tương lai doanh nghiệp 1.2 VAI TRÕ CỦA VIỆC DỰ BÁO DÕNG TIỀN TRONG TƢƠNG LAI Việc dự báo dòng tiền tương lai đóng vai trò quan trọng dự báo dòng tiền giúp cho người sử dụng thơng tin kế tốn chủ sở hữu, nhà cung cấp tín dụng, nhà đầu tư… định hợp lý  Dự báo dòng tiền tương lai hữu ích việc xác định giá trị DN  Dự báo dòng tiền giúp đảm bảo an toàn cho khoản vay đầu tư vốn  Dự báo dòng tiền giúp làm giảm sai lệch thơng tin kế tốn theo sở dồn tích 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DỰ BÁO DÒNG TIỀN HĐKD TRONG TƢƠNG LAI 1.3.1 Một số nghiên cứu dự báo dòng tiền tƣơng lai Nghiên cứu trước Barth cộng (2001) kiểm tra mối quan hệ dòng tiền khứ thành phần dồn tích khứ dòng tiền tương lai Và kết cho thấy thành phần dồn tích đóng vai trò quan trọng việc dự đốn dòng tiền tương lai Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu r ng thông tin dòng tiền tổng hợp, bao gồm dòng tiền cốt lõi khơng cốt lõi, có ổn định khác việc dự đốn dòng tiền tương lai (Cheng cộng sự, 2005, 2008); Arthur cộng (2010) Kết nghiên cứu Cheng cộng (2008) cho thấy thành phần dòng tiền cốt lõi (doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động) ổn định so với thành phần dòng tiền khơng cốt lõi 1.3.2 Các mơ hình nghiên cứu khả dự báo dòng tiền tƣơng lai Có nhiều nghiên cứu thực liên quan đến công tác dự báo dòng tiền HĐKD tương lai đưa mơ hình khác nhau, luận văn giới thiệu số mơ hình điển hình Lorek Willinger (1996), Barth cộng (2001), Cheng cộng (2008) 1.4 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU Từ tổng quan nghiên cứu thấy: - Hầu hết nghiên cứu dự áo dòng tiền HĐKD thực từ lâu nước phát triển Mỹ, Úc,… - Các nghiên cứu thực quốc gia khác nên kết nghiên cứu có ý nghĩa khác - Đa số nghiên cứu thực cho DN niêm yết nói chung, khơng phân iệt theo ngành - Cơng tác dự áo dòng tiền xem quan trọng Việt Nam thiếu yếu - Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 (VAS 24) khẳng định vai trò thơng tin dòng tiền HĐKD việc giúp người sử dụng dự đốn dòng tiền HĐKD tương lai chưa đưa phương pháp cụ thể để dự áo dòng tiền Từ vấn đề nêu thấy cần thiết tiếp tục thực nghiên cứu liên quan đến công tác dự áo dòng tiền Việt Nam năm gần nghiên cứu cho ngành cụ thể để cung cấp cho người sử dụng thơng tin cần thiết phục vụ q trình định CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH DƢỢC PHẨM, Y TẾ TẠI VIỆT NAM 2.2 XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU a Mơ hình dự báo dòng tiền tương lai từ dòng tiền HĐKD q khứ Mơ hình ước lượng: CFOt = α + βCFOt-k + ε (1) b Mơ hình dự báo dòng tiền từ thành phần dòng tiền HĐKD Mơ hình ước lượng: CFOt = α + β1C_SALESt-k + β2C_COGSt-k + β3C_INTt-k + β4C_TAXt-k + β5C_OTHERt-k + ε (2) c Mơ hình dự báo dòng tiền từ dòng tiền HĐKD khứ kết hợp với thành phần kế tốn dồn tích gộp chung Mơ hình ước lượng: CFOt = α + β1C_SALESt-k + β2C_COGSt-k + β3C_INTt-k + β4C_TAXt-k + β5C_OTHERt-k + β6ACCt-k + ε (3) d Mơ hình dự báo dòng tiền từ dòng tiền HĐKD khứ kết hợp với thành phần kế tốn dồn tích cụ thể Mơ hình ước lượng: CFOt = α + β1CFOt-k + β2∆ARt-k + β3∆APt-k + β4∆INVt-k + β5DEPRt-k + β6OTHERt-k + ε (4) Các iến mơ hình chia cho tổng tài sản ình qn để loại trừ khác iệt quy mô, cấu trúc vốn DN (Cheng cộng sự, 2007; Arthur cộng sự, 2010) 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Thiết kế đo lƣờng biến Dữ liệu phục vụ nghiên cứu luận văn thu thập từ BCTC DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết HOSE HNX thông qua Công ty Stoxplus Các iến lựa chọn chủ yếu dựa nghiên cứu Cheng cộng (2008) trình ày ảng 2.1 2.3.2 Chọn mẫu thu thập liệu Nguồn liệu: Dữ liệu luận văn sử dụng nghiên cứu khai thác từ Công ty Truyền thơng Tài StoxPlus Chọn mẫu: Luận văn chọn 19 công ty niêm yết ổn định HOSE HNX công ố BCTC đầy đủ giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017 (190 quan sát), có niên độ kế tốn từ 1/1 đến 31/12 có thơng tin dòng tiền HĐKD liên tục thời gian nghiên cứu 2.3.3 Các phƣơng pháp ƣớc lƣợng Luận văn thực ước lượng với mơ hình hồi quy OLS, FEM, REM so sánh kết kiểm định để chọn mơ hình phù hợp Để lựa chọn FEM REM Luận văn sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp để thảo luận kết CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.1 Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu chọn mẫu gồm 19 doanh nghiệp ngành dược phẩm, y tế niêm yết sàn chứng khoán HOSE HNX Bảng 3.1 thể kết thống kê mô tả liệu cho biến hồi quy nghiên cứu 11 Thị Mộng Ngọc (2013) đa cộng tuyến khiến cho đánh giá tác động iến độc lập lên iến phụ thuộc ị sai lệch không làm giảm hệ số R2 hiệu chỉnh, tức tác động gộp tất iến độc lập lên iến phụ thuộc không ị ảnh hưởng xấu đa cộng tuyến Do đó, tượng đa cộng tuyến xảy xem không nghiêm trọng Kết hồi quy OLS, FEM, REM cho mơ hình dự báo dòng tiền HĐKD từ thành phần dòng tiền q khứ trình bày bảng 3.9, 3.10, 3.11 Kết hồi quy mơ hình thành phần dòng tiền với độ trễ năm (bảng 3.9) cho thấy: - Mơ hình phù hợp để dự báo dòng tiền tương lai (Pro = 0.000 cho phương pháp hồi quy) tượng tự tương quan (hệ số DW n m giới hạn 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động kinh doanh quá khứ đến việc dự báo dòng tiền trong tương lai Trường hợp các DN ngành dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động kinh doanh quá khứ đến việc dự báo dòng tiền trong tương lai Trường hợp các DN ngành dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay