Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Du lịch dịch vụ tại Việt Nam

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS NGUYỄN HỮU PHÚ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu tài phản ánh lợi nhuận đạt sử dụng vốn tài trợ doanh nghiệp thể qua việc huy động, sử dụng, quản lý vốn doanh nghiệp Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thời kì hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần có cấu trúc vốn phù hợp Một định cụ thể cấu trúc vốn khẳng định vai trò cơng tác quản trị tài doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Nhiều nghiên cứu chứng minh tác động cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu tài Tuy nhiên, lĩnh vực có nét đặc thù riêng hoạt động kinh doanh quản trị nguồn vốn, nên mức độ tác động khác Trong bối cảnh tồn cầu hóa, với phát triển nhiều ngành, ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam có bước tiến vượt bậc, đòi hỏi nhà quản trị phải đưa chiến lược nhằm kiểm sốt rủi ro, trì ổn định phát triển doanh nghiệp trước nhiều yếu tố tác động đến hiệu tài chính, mà nhân tố tác động cấu trúc vốn doanh nghiệp Để tối đa hóa lợi ích kinh tế, doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam cần xây dựng cấu trúc vốn phù hợp với điều kiện hoạt động Để nghiên cứu cụ thể chiều hướng tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp nào, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tổng hợp lý thuyết hệ thống hóa kết nghiên cứu trước mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu tài chính, xác định mơ hình nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu tài Dựa mơ hình xây dựng, vận dụng để nhận diện, đánh giá cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam hay không ảnh hưởng theo chiều hướng Từ kết nghiên cứu, rút số kết luận có sở khoa học hàm ý sách nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam chủ thể liên quan Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung xác định tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài thơng qua báo cáo tài năm 50 doanh nghiệp Du lịch dịch vụ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 Với tổng thể nghiên cứu bao gồm khoảng 1,600 doanh nghiệp ngành 87 doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Nghiên cứu tập trung khai thác liệu công ty ngành Du lịch dịch vụ có hoạt động sau: dịch vụ hàng không, vận tải hành khách, khách sạn, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, nghệ thuật, giải trí, quảng bá, tổ chức kiện, tour du lịch… Các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ du lịch Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp định lượng Thơng qua việc thu thập, tính tốn số ROE, tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu trúc tài sản khả tốn Qua đó, dùng phương pháp thống kê mơ tả để phân tích, đánh giá bao quát thực trạng cấu trúc vốn hiệu tài khứ doanh nghiệp Thiết lập mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài chính, có dạng tổng quát: Y = β1 + β2×X2 + β3×X3 +….+ βn×Xn + ε Qua đó, kiểm định ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài thuận chiều hay nghịch chiều phân tích kết Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam Chương 3: Kết nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam Chương 4: Hàm ý sách Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đề tài hệ thống hóa nghiên cứu: lý thuyết M&M, nghiên cứu Abor (2005), Weill (2007), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Lê Thị Mỹ Phương (2017), Skopljak (2012), Gleason Mathur (2000), Pendey (2001), Huang Song (2002), Braduri (2002), R Zeitun Tian (2007), Majumdar Chhibber (1997), Ong Tze San Teh Boon Heng Dr (2011), Hasan, Ahsan, Rahaman Alam (2014), Đoàn Ngọc Phúc (2014), Phan Thanh Hiệp (2016)… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hoạt động liên quan đến việc huy động hình thành nên nguồn vốn sử dụng nguồn vốn để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề 1.1.2 Cấu trúc vốn doanh nghiệp a Khái niệm Theo Trần Ngọc Thơ, “Cấu trúc vốn kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi vốn cổ phần thường dùng để tài trợ cho định đầu tư doanh nghiệp” Ở Việt Nam, nguồn tài trợ từ nợ ngắn hạn doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ mang tính chất thường xuyên Vì vậy, để phản ánh cấu trúc vốn, luận văn sử dụng hai tiêu: tổng nợ nợ dài hạn để phản ánh tác động tỷ suất nợ nói chung, tỷ suất nợ dài hạn nói riêng đến suất sinh lời vốn chủ sở hữu b Các tiêu phản ánh cấu trúc vốn  Chỉ tiêu tỷ suất nợ (hệ số nợ so với tài sản)  Chỉ tiêu tỷ suất nợ dài hạn (hệ số nợ dài hạn so với tài sản)  Chỉ tiêu tỷ suất nợ so với vốn chủ sở hữu  Chỉ tiêu tỷ suất nợ so với tổng nguồn vốn c Các lý thuyết cấu trúc vốn Lý thuyết cấu trúc tài tối ưu, Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (M&M), Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, Lý thuyết trật tự phân hạng, Lý thuyết thời điểm thị trường 1.1.3 Hiệu tài doanh nghiệp a Khái niệm Hiệu tài hiệu gắn liền với việc huy động hình thành nên nguồn vốn sử dụng, quản lý nguồn vốn để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp b Các tiêu phản ánh hiệu tài doanh nghiệp - Chỉ tiêu lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) - Chỉ tiêu tỷ số giá cổ phiếu thu nhập (P/E) c Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài - Cấu trúc vốn Lý thuyết M&M (1963) trường hợp có thuế cấu vốn liên quan đến giá trị doanh nghiệp Lý thuyết cấu vốn tối ưu cấu vốn có tác động đến WACC giá trị cơng ty Qua đó, ta thấy tồn mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu tài doanh nghiệp - Quy mơ doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp đại diện quy mô doanh thu quy mô tổng tài sản… Mơ hình lý thuyết lợi kinh tế theo quy mơ thể chi phí bình qn sản phẩm sản xuất giảm dần theo mức tăng sản lượng sản phẩm Do đó, doanh nghiệp có quy mơ lớn có khả tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp - Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng đo lường thông qua tốc độ tăng doanh thu Myers cho doanh nghiệp tăng trưởng cao mang lại tỷ suất sinh lời cao so với doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp - Cấu trúc tài sản Cấu trúc tài sản đo lường thông qua tiêu tỷ trọng đầu tư tài sản cố định Khi tỷ lệ tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn, doanh nghiệp có hội chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn bên ngồi dễ dàng Ngồi ra, lợi ích từ chắn thuế từ khấu hao tài sản cố định điều kiện làm tăng hiệu tài doanh nghiệp Qua nghiên cứu Akistnye (2008), Margaritis Psillaki (2010), doanh nghiệp có tỷ lệ tài sản cố định tổng tài sản lớn thường sử dụng nhiều nợ Một số nhà nghiên cứu Zeitun Tian (2007), Anaolapo Kajola (2010) lại tỷ trọng tài sản cố định có tác động ngược chiều đến hiệu kinh doanh - Khả toán Theo quan điểm Myers (1977) hay Opler cộng (1999), tính khoản cao yếu tố tạo nên hiệu tài Tuy nhiên, Hvide cộng (2007) lại cho rằng, phong phú khoản gây hại nhiều hiệu kinh doanh - Hình thức sở hữu doanh nghiệp Hình thức sở hữu doanh nghiệp đo lường tỷ lệ vốn góp nhà nước cấu vốn doanh nghiệp Sở hữu nhà nước lớn, hiệu hoạt động doanh nghiệp thấp 1.2 ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến suất sinh lời vốn chủ sở hữu Theo Trương Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2001) ROE chịu ảnh hưởng cấu trúc vốn thơng qua phân tích phương trình Dupont sau: ROE = ROA × (1 – T) × (1+ đòn bẩy tài chính) Qua đó, ta thấy, hệ số đòn bẩy tài cao hiệu tài doanh nghiệp tăng Để xem xét riêng ảnh hưởng viêc vay nợ cấu trúc vốn đến tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, ta xem xét công thức : ROE = [RE + (RE – r) × ĐBTC] × (1 – T) Nếu RE lớn r, việc vay nợ làm cho ROE tăng lên Nếu RE nhỏ r việc vay nợ làm cho ROE giảm rủi ro doanh nghiệp tăng lên hệ số tự tài trợ giảm Như vậy, cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp 1.2.2 Một số kết nghiên cứu thực nghiệm ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Các nghiên cứu thực nghiệm Pendey (2001), Huang Song (2002), Braduri (2002) nước có kinh tế chuyển đổi cho thấy hiệu kinh doanh tỉ lệ nghịch với tỉ suất nợ Zeitun Tian (2007) sử dụng liệu 167 Công ty Jordan 15 năm (1989 -2003) chứng minh cấu trúc vốn doanh nghiệp có tác động tiêu cực đến số hiệu hoạt động doanh nghiệp, kể giá trị thị trường giá trị sổ sách Nghiên cứu Onaolapo Kajola (2010) với liệu nghiên cứu 30 cơng ty phi tài niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Nigeria (2001-2007), cho thấy tỷ lệ nợ tác động ngược chiều đến hiệu kinh doanh (hay hiệu tài chính) Nghiên cứu Nguyễn Thị Cẩm Hương (2015) 18 doanh nghiệp ngành khai khoáng giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, cho thấy tỷ suất nợ tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu tỷ lệ nghịch với tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Nghiên cứu Đặng Phương Mai (2016) sử dụng liệu 25 doanh nghiệp ngành thép giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014, qua mơ hình FEM, ra: cấu trúc tài (đại diện tiêu hệ số nợ) nhân tố tác động ngược chiều đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành thép Việt Nam Nghiên cứu Margaritis & Psillaki (2007) với liệu nghiên cứu công ty Pháp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyền thống, cho thấy tỷ lệ nợ có mối quan hệ tuyến tính mối quan hệ bậc với hiệu kinh doanh Tỷ lệ nợ có tác động dương đến hiệu kinh doanh tỷ lệ nợ mức nợ trung bình Nghiên cứu Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) quan sát sở số liệu báo cáo tài năm (2007-2009) 428 doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, cho thấy, cấu trúc tài có tác động chiều đến ROE Nghiên cứu Lê Thị Mỹ Phương (2017) thực 207 công ty niêm yết ngành sản xuất giai đoạn từ năm 20102015, cho thấy cấu trúc vốn (đại diện tiêu tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu) có tác động chiều đến hiệu tài Nghiên cứu Mesquita & Lara (2003) 70 công ty niêm yết Brazil giai đoạn từ năm 1995 đến 2001, cho thấy tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản có mối quan hệ dương có ý nghĩa thống kê với ROE, tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản có mối quan hệ âm có ý nghĩa thống kê với ROE Nghiên cứu Abor (2005) sử dụng liệu 20 doanh nghiệp Ghana giai đoạn từ năm 1998 đến 2002 cho thấy mối quan hệ chiều nợ ngắn hạn với suất sinh lời vốn chủ sở hữu mối quan hệ ngược chiều nợ dài hạn với suất sinh lời vốn chủ sở hữu Đối với tổng nợ, cho thấy có mối quan hệ chiều tổng nợ ROE 10 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH DỊCH VỤ 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò ngành Du lịch dịch vụ 2.1.2 Chính sách phát triển ngành Du lịch dịch vụ 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 2.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu - Cấu trúc vốn Qua lý thuyết M&M, ta thấy tồn mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu tài doanh nghiệp Trong nghiên cứu trước Pendey (2001), Huang Song (2002), Braduri (2002), Zeitun Tian (2007), Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Nguyễn Thị Cẩm Hương (2015)… chứng minh tác động chiều hay ngược chiều cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Dựa vào phương trình Dupont, phân tích tiêu ROE chương 1, ta thấy mối quan hệ nợ ROE Ngành Du lịch dịch vụ theo thống kê nhận định hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đó, đòn bẩy tài phát huy tác dụng Giả thuyết 1: “Cấu trúc vốn tỷ lệ thuận với hiệu tài chính” 11 - Quy mơ doanh nghiệp Các nghiên cứu Abor (2005), Zeitun & Tian (2007), Margaritis & Psillaki (2007); Gleason, K Mathur & I Mathur (2000) cho thấy quy mô doanh nghiệp tỷ lệ thuận với hiệu tài Tuy nhiên, số nhà nghiên cứu khác Durand & Coeuderoy (2001), Tzelepis & Skuras (2004) lại nhận thấy khơng có ảnh hưởng đáng kể quy mô với hiệu doanh nghiệp Trong nghiên cứu Cheng cộng (2010) cho thấy doanh nghiệp có quy mơ lớn lại hoạt động hiệu Đối với doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ, việc mở rộng quy mô hoạt động dựa vào khai thác lợi ngành Du lịch dịch vụ tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, hiệu tài cao Giả thuyết 2: “Quy mơ doanh nghiệp tỷ lệ thuận với hiệu tài chính” - Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp Nghiên cứu Zeitun & Tian (2007), Abor (2005), Nieh cộng (2008), Chang cộng (2009) cho thấy doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lớn thường có hiệu hoạt động cao Những doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng cao ngành Du lịch dịch vụ cho thấy hiệu tài tốt Giả thuyết 3: “Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp tỷ lệ thuận với hiệu tài chính” - Cấu trúc tài sản Cấu trúc tài sản đo lường cách sử dụng tiêu tài sản cố định tổng tài sản doanh nghiệp thời kỳ Nghiên cứu Abbasali & Malekian (2012) cho thấy việc nâng cao đầu tư tài sản cố định có tác động tích cực đến hiệu tài 12 doanh nghiệp Trong nghiên cứu Zeitun, Titan (2007) Onaolapo & Kajola (2010) lại cho thấy tỷ trọng tài sản cố định cao làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp Du lịch dịch vụ, việc đầu tư vào tài sản cố định cách hiệu để phục vụ nhu cầu ngày tăng khách du lịch cần thiết, nên làm gia tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Giả thuyết 4: “Cấu trúc tài sản doanh nghiệp tỷ lệ thuận với hiệu tài chính” - Khả toán Nghiên cứu Raheman & Nasr (2007) khả toán ngắn hạn khả sinh lời có mối quan hệ ngược chiều Khi doanh nghiệp trì khả tốn cao đánh đổi lại lợi nhuận đạt thấp ngược lại Điều xem hợp lý doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ, nhu cầu vay nợ ngày tăng để đáp ứng với thị phần, mang lại kỳ vọng cao lợi nhuận Giả thuyết 5: “Khả toán tỷ lệ nghịch với hiệu tài chính” 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu phân tích ảnh hưởng yếu tố đến hiệu tài doanh nghiệp mà chủ yếu yếu tố cấu trúc vốn thể thông qua biến số bảng sau: 13 Bảng 2.2 Tóm tắt cách tính kì vọng dấu biến Biến Kì Mã Cách tính biến vọng dấu Biến phụ thuộc Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở Y hữu bình quân Biến độc lập Tỷ suất nợ da Nợ phải trả/Tổng tài sản + Tỷ suất nợ dài hạn lda Nợ dài hạn/ Tổng tài sản + Biến kiểm sốt Quy mơ doanh nghiệp size Ln (Tổng tài sản) gr (DTTn – DTTn-1)/DTTn-1 Cấu trúc tài sản as Tài sản cố định/Tổng tài sản + Khả toán liq Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn - Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp + + Mơ hình nghiên cứu sử dụng nghiên cứu bao gồm mơ hình: mơ hình ảnh hưởng cố định - FEM, mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên - REM 2.2.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình kiểm định giả thiết mơ hình a Kiểm định lựa chọn mơ hình Sau chạy mơ hình FEM, REM, ta cần xem xét mơ hình phù hợp Sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp b Kiểm định giả thiết mơ hình 14 Sau thực kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình tối ưu nhất, ta thực kiểm định khuyết tật mơ hình chọn: phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến 2.2.4 Dữ liệu nghiên cứu Tiến hành lựa chọn mẫu nghiên cứu danh sách doanh nghiệp Du lịch dịch vụ niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mẫu nghiên cứu 50 doanh nghiệp Du lịch dịch vụ giai đoạn năm từ năm 2013 đến năm 2016 Mẫu nghiên cứu lựa chọn phương pháp ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện tổng thể nghiên cứu Thu thập số liệu từ mẫu nghiên cứu số có liên quan đến biến mơ hình nghiên cứu Các số tài lấy từ báo cáo tài kiểm tốn cơng bố sàn giao dịch chứng khoán, đảm bảo độ tin liệu Tiêu chí để lựa chọn mẫu nghiên cứu: - Năm tài cơng ty kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm khơng có thay đổi năm tài suốt giai đoạn quan sát - Q trình hoạt động kinh doanh khơng bị ngắt qng suốt thời gian quan sát Dữ liệu sử dụng nghiên cứu liệu bảng KẾT LUẬN CHƢƠNG 15 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 3.1.1 Đặc điểm cấu trúc vốn Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, tỷ suất nợ tổng tài sản doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam có giá trị trung bình 41.86%, tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản có giá trị trung bình 15.58% Hai tỷ suất chênh lệch lớn doanh nghiệp ngành với độ lệch chuẩn 34% 22.51% Doanh nghiệp có tỷ suất nợ tổng tài sản lớn mẫu nghiên cứu 198.14% nhỏ 0.69% Doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản lớn mẫu nghiên cứu 179.48% nhỏ 0% Điều cho thấy có doanh nghiệp sử dụng nợ lớn để tài trợ cho tài sản chí bù lỗ, có doanh nghiệp sử dụng nợ thấp chưa tận dụng đòn bẩy tài 3.1.2 Đặc điểm hiệu tài Tỷ suất ROE bình quân doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ giai đoạn từ năm 2013 đến 2016 9.95% Mẫu nghiên cứu cho thấy có chênh lệch hiệu tài doanh nghiệp ngành với độ lệch chuẩn mẫu lên tới 19.41% Doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cao 180.74% doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu thấp -31.38% Như vậy, hiệu tài doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ có chênh lệch đáng kể Nhìn chung, dựa theo giá 16 trị trung bình quan sát được, hiệu tài doanh nghiệp ngành chưa cao, nguyên nhân doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ niêm yết sàn chứng khoán chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, khả tiếp cận nguồn lực bên chưa cao nên hiệu tài chưa cao 3.2 PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN Các biến có tương quan thuận chiều với tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tỷ suất nợ, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng Các biến có tương quan nghịch chiều với tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tỷ suất nợ dài hạn, cấu trúc tài sản khả tốn Có tương quan biến độc lập mơ hình, có tương quan chặt chẽ cặp biến cấu trúc vốn tỷ suất nợ tỷ suất nợ dài hạn, với mức độ tương quan 0.7577 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.3.1 Kết hồi quy biến ROE biến độc lập Với kết hồi quy mơ hình ảnh hưởng cố định FEM, hệ số xác định R2 0.1532, điều cho thấy mô hình FEM có biến độc lập giải thích 15.32% thay đổi tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Các biến tỷ suất nợ tỷ suất nợ dài hạn có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc ROE, với biến tỷ suất nợ ảnh hưởng chiều tỷ suất nợ dài hạn ảnh hưởng ngược chiều tiêu ROE Trong đó, biến size (quy mơ doanh nghiệp), gr (tốc độ tăng trưởng), as (cấu trúc tài sản), liq (khả tốn) khơng ảnh hưởng đến ROE Với kết hồi quy mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM, hệ số xác định R2 0.1719, điều cho thấy mơ hình REM có biến độc lập giải thích 17.19% thay đổi tỷ suất sinh lời 17 vốn chủ sở hữu Các biến tỷ suất nợ tỷ suất nợ dài hạn, cấu trúc tài sản khả tốn có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc ROE, với biến tỷ suất nợ, cấu trúc tài sản khả toán ảnh hưởng chiều với ROE, tỷ suất nợ dài hạn ảnh hưởng ngược chiều với ROE Trong đó, biến size (quy mơ doanh nghiệp), gr (tốc độ tăng trưởng) không ảnh hưởng đến ROE 3.3.2 Kết kiểm định Hausman Theo kết kiểm định, P-value =0.0000 < 0.05, nên mơ hình FEM mơ hình phù hợp Như vậy, mơ hình tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ giai đoạn 2013-2016 biểu diễn sau: Y = - 0.3434 + 0.8843 da – 1.1118 lda Mơ hình cho thấy biến tỷ suất nợ có quan hệ chiều với biến ROE, biến tỷ suất nợ dài hạn có quan hệ nghịch chiều với biến ROE Điều cho thấy, ngành Du lịch dịch vụ, việc vay nợ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa đòn bẩy tài chính, nhằm tăng lợi nhuận cho mình, khuyến khích doanh nghiệp vay nợ Mặt khác, đặc tính ngành có khoản nợ ngắn hạn mang tính chất thường xuyên, nên doanh nghiệp sử dụng nguồn nợ để tài trợ cho tài sản nhiều, nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Tuy nhiên, nợ dài hạn, có trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, buộc phải vay nợ dài hạn để giảm thiểu rủi ro toán ngắn hạn Trên thực tế, có doanh nghiệp bước đầu vào hoạt động kinh doanh ngành Du lich dịch vụ họ cần vay vốn dài hạn để giảm áp lực toán giai đoạn đầu này, nhiên, việc sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp chưa hợp lý, dẫn đến hiệu tài khơng cao 18 Các biến quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu trúc tài sản, khả tốn khơng có ý nghĩa biến hiệu tài 3.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 3.4.1 Kiểm định giả thiết khơng có đa cộng tuyến Kết kiểm định cho thấy nhân tử phóng đại phương sai nhỏ 5, khơng có tượng đa cộng tuyến 3.4.2 Kiểm đinh giả thiết khơng có phƣơng sai sai số thay đổi Kết kiểm định cho thấy P-value < 0.05 nên có tượng phương sai sai số thay đổi 3.4.3 Kiểm định giả thiết khơng có tự tƣơng quan Kết kiểm định cho thấy P-value > 0.05 nên khơng có tượng tự tương quan 3.4.4 Mơ hình FEM sau khắc phục khuyết tật Như vậy, với kết hồi quy mơ hình FEM sau khắc phục khuyết tật, hệ số xác định R2 0.1532, cho thấy mơ hình FEM có biến độc lập giải thích 15.32% thay đổi tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Các biến tỷ suất nợ tỷ suất nợ dài hạn có ý nghĩa thống kê, với biến tỷ suất nợ ảnh hưởng chiều tỷ suất nợ dài hạn ảnh hưởng ngược chiều đến ROE Các biến lại gồm quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu trúc tài sản khả tốn khơng có ý nghĩa thống kê, khơng ảnh hưởng đến ROE Mơ hình hồi quy tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp sau loại bỏ biến khơng có ý nghĩa thể qua bảng sau: 19 Bảng 3.7 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Mơ hình FEM Hệ số hồi quy P-value da 0.8743 0.000 lda -1.0410 0.000 _cons -0.1043 0.000 Tổng số quan sát 200 Hệ số xác định R 0.1512 (Nguồn: kết từ phần mềm STATA) Như vậy, mơ hình tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ giai đoạn 20132016 biểu diễn sau: Y = - 0.1043 + 0.8743 da – 1.0410 lda Mơ hình cho thấy biến tỷ suất nợ có quan hệ chiều với biến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu, biến tỷ suất nợ dài hạn có quan hệ nghịch chiều với biến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Hệ số xác định R2 0.1512, cho thấy mơ hình FEM có biến tỷ suất nợ tỷ suất nợ dài hạn giải thích 15.12% thay đổi tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH DỊCH VỤ Các doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài cách hợp lý để hạn chế tối đa việc suy giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp Căn vào cấu vốn kế hoạch phát triển tương lai, doanh nghiệp xây dựng sách huy động vốn hợp lý, đảm bảo sử dụng nguồn tài trợ cách hiệu Các doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ nên xem xét tỷ suất nợ dài hạn để đảm bảo an tồn mặt tài Tỷ lệ nợ dài hạn tổng nợ cao cho thấy doanh nghiệp gặp rắc rối tài khả khoản thấp Vì vậy, doanh nghiệp nên điều chỉnh cấu nợ hợp lý, giảm tỷ lệ nợ dài hạn để đảm bảo an toàn mặt tài Doanh nghiệp cần tổ chức lại hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài nhằm cải thiện tình hình tài Doanh nghiệp xây dựng tiêu cảnh báo nhằm phát kịp thời yếu tố cấu trúc vốn yếu kém, qua có biện pháp khắc phục kịp thời Ngồi tiêu tài bản, doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá tình hình sử dụng khả quản trị nợ qua số tiêu như: Tỷ suất thu nhập vốn đầu tư (ROI); Hệ số nợ vay tổng vốn đầu tư; Hệ số khả trả nợ Doanh nghiệp cần linh động việc tìm kiếm nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng, vốn chiếm dụng, vốn liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, doanh nghiệp áp dụng phương pháp cho th tài chính, huy động vốn tư quỹ đầu tư Doanh nghiệp cần trọng việc đào tạo trọng đổi cơng tác quản lý tài chính, kiểm tra thường xuyên hoạt 21 động sử dụng vốn Nhà quản trị tài doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh đắn, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị 4.2 ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Ngân hàng nhà nước cần có chế độ điều chỉnh sách lãi suất, sách tín dụng, đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp ngành vay vốn ngắn hạn, để giảm thiểu rủi ro tài chính, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Việc cải thiện cấu vốn doanh nghiệp phụ thuộc vào sách điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ Việt Nam Ngân hàng nhà nước cần đổi chế điều hành lãi suất theo hướng: sử dụng lãi suất chiết khấu lãi suất sàn; lãi suất cho vay qua đêm lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất trần thị trường liên ngân hàng nhằm tác động đến việc huy động vốn cho vay ngân hàng thương mại thị trường Tiếp tục điều hành công cụ trữ bắt buộc cách chủ động linh hoạt theo diễn biến thị trường Điều hành sách tỷ giá linh hoạt theo quan hệ cung cầu thị trường, mối quan hệ phối hợp với lãi suất, có kiểm sốt Nhà nước nhằm đảm bảo cân đối vĩ mô Nhà nước cần giám sát chặt chẽ hệ thống tài Nhà nước cần xây dựng ban hành quy ước thị trường, thông lệ quy tắc đạo đức chuẩn mực cho thị trường trái phiếu Việt Nam Nghiên cứu khả phát hành sản phẩm như: Trái phiếu có lãi suất thả nổi, trái phiếu có gốc, lãi giao dịch tách biệt (strip bond), trái phiếu gắn với số lạm phát, sản phẩm phái sinh trái phiếu: Hợp đồng tương lai/kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn 22 Để thị trường chứng khoán Việt Nam bảo đảm trì ổn định bền vững, Nhà nước cần đưa biện pháp: Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao lực quản lý, giám sát; Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với việc niêm yết đăng ký giao dịch; Chuẩn bị điều kiện cần thiết đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động; Hoàn thiện phát triển thị trường trái phiếu; Phát triển đa dạng hóa sở nhà đầu tư cải thiện sức cầu; Phát triển, nâng cao lực cho hệ thống tổ chức trung gian thị trường; Giải pháp tái cấu trúc tổ chức thị trường, sở hạ tầng, công nghệ; Tiếp tục nâng cao hiệu quản lý, giám sát thị trường chứng khoán xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Nhà nước nên áp dụng sách tái cấu lại doanh nghiệp, khuyến khích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN Cùng với chuyển biến mạnh mẽ kinh tế thị trường, nhu cầu giao lưu văn hóa, du lịch ngày phát triển, doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ đòi hỏi phải có sách, định hướng rõ ràng, cụ thể để tiếp tục đứng vững thị trường Du lịch dịch vụ Để đạt nhiều lợi ích kinh tế, tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng quy mơ, nâng cao giá trị dịch vụ, doanh nghiệp ngành cần xác định rõ yếu tố tác động đến hiệu tài để có sách tài hợp lý giai đoạn cụ thể Một yếu tố tác động đến hiệu tài cho khơng phần quan trọng cấu trúc vốn Do đó, đề tài sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam Qua đó, ngồi việc cho thấy kết đạt được, đề tài có hạn chế định cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng Những kết đạt đƣợc Hệ thống hóa sở lý thuyết cấu trúc vốn hiệu tài ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Xây dựng mơ hình nghiên cứu chứng minh ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam Đóng góp số hàm ý sách để hồn thiện nâng cao hiệu tài doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Hạn chế Mẫu nghiên cứu luận văn lấy từ 50 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn từ năm 2013 24 đến 2016, với số quan sát 200 Do đặc điểm Việt Nam, hầu hết doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ niêm yết phần lớn doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, số lượng doanh nghiệp ngành niêm yết khơng nhiều, nên khơng đủ tính bao quát cho toàn thị trường Do hạn chế nguồn liệu, sau lọc, liệu sử dụng không nhiều, phản ánh đầy đủ rõ ràng xu hướng kết quả, nên biến kiểm soát chọn lý thuyết thực tế lại không đủ sở để giải thích cho thay đổi biến phụ thuộc ROE Do đó, R2 mức thấp điều dự đoán trước Bên cạnh biến độc lập cấu trúc vốn biến kiểm soát quy mô, tốc độ tăng trưởng, cấu trúc tài sản, khả toán doanh nghiệp, thực tế có nhiều yếu tố khác tác động đến hiệu tài mà luận văn chưa nghiên cứu như: thuế thu nhập doanh nghiệp, tính chất sở hữu nhà nước doanh nghiệp, rủi ro tài chính, hệ số giá trị thị trường giá trị sổ sách, tỷ lệ cổ tức giá cổ phiếu… Nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu trước, nhiên hạn chế kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu, điều kiện thu thập liệu nên việc sai sót khơng thể tránh khỏi ... Thiết kế nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam Chương 3: Kết nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam Chương... thuyết cấu trúc vốn hiệu tài ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp Xây dựng mơ hình nghiên cứu chứng minh ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Du lịch dịch vụ Việt Nam. .. CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH DỊCH VỤ 2.1.1 Khái niệm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Du lịch dịch vụ tại Việt Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Du lịch dịch vụ tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay