Hoàn thiện công tác kế toán cấp Xã - trường hợp Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THANH THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CẤP XÃ – TRƢỜNG HỢP HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số : 60.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện : TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phản biện : PGS TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 29 Tháng 08 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với trình hội nhập kinh tế giới, kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể, hoạt động quản lý Nhà nước đổi để phát triển, phù hợp với trình hội nhập kinh tế Các đơn vị HCSN quản lý Nhà nước khơng nằm ngồi q trình đổi Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, để hoạt động nghiệp thực vận hành theo chế thị trường phải có phương hướng giải pháp phát triển phù hợp Một giải pháp quan tâm, hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp nói chung, có đơn vị hành cấp xã, thị trấn Kế tốn cơng cụ quan trọng quản lý, điều hành quan HCSN Việc hồn thiện cơng tác kế tốn cần thiết để đảm bảo cho q trình quản lý tài có hiệu Để làm điều đơn vị HCSN quản lý Nhà nước bước đổi mới, góp phần khơng nhỏ vào công đổi kinh tế - xã hội Điều thể rõ việc phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, cân đối thu – chi, làm lành mạnh tình hình tài Cơng tác kế tốn đơn vị HCSN nói chung, cơng tác kế tốn cấp xã, thị trấn nói riêng ngày phải hồn thiện hơn, cơng việc kế toán phải thực cách nghiêm túc chặt chẽ để đảm bảo nguồn kinh phí nhà nước sử dụng cách có hiệu Để thực hiệu kế tốn đơn vị phải tổ chức cách khoa học hợp lý để quản lý kiểm soát chặt chẽ nguồn kinh phí, tình hình thu, chi thực tiêu chuẩn định mức Nhà nước đơn vị Đồng thời, kế toán HCSN với chức thông tin hoạt động kinh tế phát sinh trình chấp hành NSNN Nhà nước sử dụng công cụ sắc bén việc quản lý NSNN, góp phần đắc lực vào việc sử dụng kinh phí cách tiết kiệm hiệu Tỉnh Quảng Nam tỉnh thành lập từ năm 1997 khơng ngừng phát triển Hiện tồn tỉnh có 18 huyện, có huyện miền núi như: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My…Tỉnh Quảng Nam phát triển nhiều mặt, nhìn chung tỉnh nông nghiệp, quy mô kinh tế nhỏ, giá trị sản xuất chưa cao, khả huy động nguồn thu thấp, lại chi đầu tư phát triển, chi hỗ trợ nhiều, đặc biệt huyện miền núi tỉnh Huyện Nam Giang huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, kinh tế nhiều khó khăn, cơng tác quản lý tài có bất cập định Kế toán xã, thị trấn đa phần người dân tộc thiểu số, nên cơng tác kế tốn dù ngày xem trọng, nhiều hạn chế, trình lập dự tốn sơ sài, kiểm tra việc chấp hành dự toán chưa chặt chẽ, BCTC chưa thật đầy đủ Với bất cập trên, việc hoàn thiện cơng tác kế tốn cấp xã, thị trấn Huyện giai đoạn vấn đề cấp thiết Trên tinh thần vậy, tác giả chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã – Trƣờng hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu làm rõ vấn đề cơng tác kế tốn cấp xã - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kế toán xã qua trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã phù hợp với chế độ kế tốn tài tại, góp phần quản lý chặt chẽ NSNN cấp xã, thị trấn Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng cơng tác kế tốn cấp xã - Trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ? - Cần giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã qua trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu cơng tác kế tốn cấp xã với nội dung cụ thể trình thực hệ thống thơng tin kế tốn từ lập dự tốn, kế tốn q trình thực dự tốn đến toán ngân sách cấp xã Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu cơng tác kế tốn xã thông qua trường hợp cụ thể huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phƣơng pháp nghiên cứu + Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh việc xử lý nghiệp vụ kế toán để hiểu rõ cơng tác kế tốn xã + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Tiến hành vấn nhân viên kế toán xã + Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Thu thập số liệu thu - chi ngân sách xã thông qua chứng từ, sổ sách, BCTC kỳ kế toán năm 2014 để minh họa rõ thực tế kế tốn xã Bên cạnh sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh, tổng hợp để đánh giá cơng tác kế tốn xã qua trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Về lý luận: Luận văn tổng hợp trình bày có hệ thống nội dung kế toán cấp xã Về thực tiễn: Luận văn làm rõ thực trạng cơng tác kế tốn cấp xã qua khảo sát xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phân tích vấn đề tồn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã - Trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Bố cục đề tài Luận văn gồm chương: Chương Những vấn đề kế toán cấp xã Chương Khảo sát cơng tác kế tốn cấp xã qua trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã Trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Liên quan đến cơng tác kế tốn cấp xã có nhiều văn ban hành hướng dẫn: Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác cấp xã Thông tư quy định nguồn thu, nhiệm vụ chi quy trình quản lý ngân sách xã, phạm vi tổ chức quản lý hoạt động tài khác xã Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định quy định chế độ tự chủ Ủy ban nhân dân xã, phường Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào quy định Nghị định này, hướng dẫn Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ điều kiện thực tế địa phương để định Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ, nghị định bổ sung điểm e vào khoản 1, điều quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước có tài khoản dấu riêng Nghị định tạo điều kiện cho đơn vị cấp xã phát huy tối đa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng thu nhập cho cán cơng chức có số chi thực tế thấp dự toán giao kinh phí thực tự chủ Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Bộ Tài hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm báo cáo toán ngân sách năm Thông tư quy định thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (kể tạm ứng vốn đầu tư xây dựng bản) nhiệm vụ bố trí dự tốn NSNN hàng năm thực chậm đến hết ngày 31/1 năm sau, dự tốn Ngân sách giao cho đơn vị, dự án, cơng trình chưa sử dụng sử dụng chưa hết (gọi số dư dự tốn) khơng chi tiếp bị huỷ bỏ Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài Chính chế kế tốn ngân sách tài xã gồm hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống BCTC toán Chế độ kế toán ngân sách ban hành theo Quyết định áp dụng cho xã, phường, thị trấn (dưới gọi chung xã) thuộc quận, huyện, thị xã tỉnh, thành phố nước Ngày 26/10/2011 Bộ Tài ban hành Thông tư số 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế tốn ngân sách tài xã, Thông tư số 146/2011/TT-BTC sơ sở pháp lý cho đơn vị cấp xã thực nhằm đảm bảo tuân thủ quy định sách tài chính, sách thuế đươc sửa đổi, bổ sung năm qua Đồng thời Thơng tư sửa đổi, bổ sung mẫu chứng từ, hệ thống tài khoản, hướng dẫn kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ngày 10/12/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật ngân sách nhà nước Quyết định quy định cụ thể khoản thu xã hưởng 100% thu phí, lệ phí, thu vi phạm , khoản thu điều tiết ngân sách cấp, phân cấp nhiệm vụ chi của dự toán xã trước ngày 31/12 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở CÁC XÃ THUỘC HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Tổ chức thực quy trình kế tốn xã a Thực chứng từ kế toán - Bước 1: Lập chứng từ - Bước 2: Kiểm tra ký chứng từ - Bước 3: Bảo quản chứng từ b Xử lý số liệu sổ kế toán 16 Hiện xã vận dụng hệ thống sổ kế toán dùng cho cấp xã theo quy định Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài Tại xã, thị trấn trước sổ sách, chứng từ làm thủ cơng, khơng có sử dụng phần mềm Từ năm 2013, xã mua phần mềm kế toán xã để sử dụng Các bước hạch toán phần mềm kế toán xã thực qua bước sau: - Bước 1: Nhập dự toán giao đầu năm - Bước 2: Cập nhật chứng từ - Bước 3: In sổ kế toán báo cáo - Bước 4: Cuối năm chuyển nguồn sang năm sau kết dư ngân sách 2.2.2 Tổ chức kế toán phần hành xã a Kế toán tiền mặt, tiền gửi kho bạc Các xã, thị trấn thường sử dụng hình thức chuyển khoản để tốn với khách hàng, rút tiền mặt Hoạt động thu, chi tiền mặt thường phát sinh khoản chi có giá trị nhỏ chi cơng tác phí, chi tiếp khách b Kế tốn khoản thu ngân sách Hằng ngày có khoản thu phí, lệ phí, thu vi phạm hành (căn vào biên lai mua quan thuế), kế toán hạch toán vào phần mềm kế toán ngân sách xã đến Kho bạc nộp tiền Trường hợp xã xa để lại tiền quỹ, cuối tháng nộp khoản vào KBNN c Kế toán khoản chi ngân sách 17 Tại xã chủ yếu phát sinh khoản chi thường xun sau: Chi cơng tác phí, chi lương, chi tiếp khách Khi có chứng từ đầy đủ, kế tốn lập giấy rút dự toán ngân sách để Kho bạc làm trích quỹ ngân sách xã tiền mặt để thực chi theo nội dung ghi giấy rút, xác nhận số chi từ quỹ ngân sách xã d Kế toán vật tư, TSCĐ TSCĐ xã, thị trấn chủ yếu ngân sách cấp bổ sung kinh phí để mua sắm, số TSCĐ có giá trị nhỏ xã, thị trấn lấy từ nguồn chi thường xuyên để mua sắm 2.2.3 Lập báo cáo kế toán xã Hiện hệ thống báo cáo kế toán xã lập dựa theo Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 Bộ Tài chính, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn ngân sách tài xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài 2.2.4 Đánh giá cơng tác kế toán xã a Những kết đạt Các xã xác định tầm quan trọng cơng tác kế tốn, nên nhìn chung cơng tác kế tốn có mặt tích cực sau - Các xã thực quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, theo quy định Bộ Tài chính, đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị - Trình tự lập ghi sổ theo quy định chế độ kế toán hành, tạo thuận lợi cho việc lập báo cáo toán, - Các báo cáo kế toán lập tương đối đầy đủ b Những hạn chế Bên cạnh kết đạt được, cơng tác kế tốn xã tồn sau: 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ U CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC XÃ 3.1.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn xã Trong năm qua, Chính phủ, Bộ Tài thường xuyên ban hành Nghị định, Thông tư để ngày hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung hệ thống kế tốn nói riêng cấp xã Tuy nhiên kế tốn cấp xã bất cập định Hiện công tác kế tốn xã có nhiều tiến so với trước tồn nhiều hạn chế đánh giá cuối chương Trong hoạt động tài u cầu quản lý tài xã khơng ngừng nâng cao, đòi hỏi quản lý tài cấp xã ngày chặt chẽ tất khoản thu, chi nhà nước phải phản ánh đầy đủ, rõ ràng dự toán, toán NSNN để HĐND xã định, ngân sách xã cân tổng số chi không vượt q tổng số thu, q trình lập dự tốn tốn phải cơng khai trước HĐND xã Do hồn thiện cơng tác kế tốn để đáp ứng u cầu cơng tác quản lý tài xã cần thiết, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nhằm đảm bảo thơng tin kế tốn xác, đầy đủ, kịp thời, giúp cho việc tổ chức, quản lý sử dụng nguồn kinh phí có hiệu hơn, đồng thời giúp cho Lãnh đạo xã có sở cho định quản lý 3.1.2 u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn cấp xã - Hồn thiện cơng tác kế toán xã phải gắn liền với hồn thiện chế quản lý tài chính, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò quan trọng thơng tin kế tốn quản lý 20 - Hồn thiện cơng tác kế tốn phải sở hệ thống kế tốn hành nghiệp Bộ Tài ban hành - Hồn thiện cơng tác kế tốn phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp, tức hồn thiện phải hướng đến tính phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý, quy mô hoạt động xã - Hồn thiện cơng tác kế tốn xã phải đảm bảo nguyên tắc dễ làm, dễ đối chiếu, dễ kiểm tra tiết kiệm chi phí 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CẤP XÃ - TRƢỜNG HỢP HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn thu - chi ngân sách Tại xã việc lập dự tốn năm chưa trọng, nhiều xã khơng lập dự tốn gửi phòng Tài - Kế hoạch huyện lập dự tốn sơ sài, khơng tính tốn cụ thể mà ước tính tỷ lệ Để khắc phục điều này, việc lập dự toán cần dựa phù hợp vào tình hình thực dự tốn giao năm trước, vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hành 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán a Bổ sung biểu mẫu cần thiết Hiện xã, vấn đề tốn cơng tác phí diễn thường xun, cán xã thường xuyên hội họp, tập huấn, giao dịch với KBNN khoản chi thường xuyên phát sinh Phần lớn xã khơng làm bảng kê cơng tác phí, mà cho ký nhận trực tiếp giấy đường Để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu khoản chi rõ ràng cụ thể, kế toán xã cần phải làm bảng kê cơng tác phí, có chứng từ kèm theo giấy giới thiệu, giấy đường, giấy tốn tạm ứng (nếu có tạm ứng) số chứng từ khác vé xe, vé tàu, hóa đơn phòng nghỉ 21 b Việc lưu trữ chứng từ Ở xã việc lưu trữ chứng từ chưa tốt, chưa xếp chứng từ theo thời gian quý tháng, không để riêng chứng từ chương trình mục tiêu, khơng in lưu trữ sổ sách kế tốn, lưu trữ chứng từ giấy rút dự toán Các xã, thị trấn chưa quan tâm phân loại chứng từ theo loại lưu trữ năm, loại lưu trữ 10 năm hay lưu trữ vĩnh viễn theo quy định lưu trữ Điều 40 Luật Kế toán Từ thực tế tác giả đề nghị cuối năm kế toán phải in báo cáo loại sổ sổ cái, sổ quỹ tiền mặt , đồng thời phân loại chứng từ thành: chứng từ lưu trữ năm, lưu trữ 10 năm hay lưu trữ vĩnh viễn 3.2.3 Hồn thiện sổ kế tốn a Về kế tốn TSCĐ Các xã, thị trấn khơng theo dõi chặt chẽ TSCĐ đơn vị, xã khơng lưu trữ chứng từ TSCĐ có giá trị lớn trụ sở, nhà công vụ, đất đai Hằng năm, kế tốn xã, thị trấn khơng có bảng tính hao mòn TSCĐ (mẫu số S12-X), sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ (Mẫu S21-X) Ở xã, thị trấn có mua sắm TSCĐ, cần phải ghi sổ, theo dõi đầy đủ năm cần phải trích khấu hao TSCĐ b Sổ theo dõi dự toán ( Mẫu sổ S22-X) Đầu năm xã UBND huyện giao dự toán, kế toán phải nhập số liệu vào sổ theo dõi dự toán theo (mẫu số S22-X) Trong năm nhận định bổ sung dự toán UBND huyện kế tốn tiếp tục bổ sung vào dự tốn xã Sổ dùng để theo dõi dự toán giao việc tiếp nhận dự toán đơn vị, bao gồm dự toán từ nguồn NSNN nguồn khác 22 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán a Về thuyết minh báo cáo toán Các xã chưa làm theo mẫu quy định Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính, xã ghi tổng thu, tổng chi nguồn kinh phí, chưa phân tích cụ thể chương trình mục tiêu, chưa rõ nguồn kinh phí lại bao nhiêu, chưa chi tiết nguồn kinh phí chuyển nguồn gồm nội dung Điều dẫn đến việc khơng đánh giá tình hình quản lý ngân sách năm xã Từ thực tế trên, tác giả đề nghị bổ sung, hoàn thiện Thuyết minh báo cáo tài sau: phải lập báo cáo thuyết minh tài mẫu quy định (Mẫu số: B04-X quy định Quyết định số: 94/2004/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính), nêu cụ thể tình hình cơng nợ, tình hình tăng giảm tài sản, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm thu chi ngân sách xã b Bổ sung báo cáo phân tích hình hình tài xã Các xã, thị trấn lập báo cáo toán thường lập thuyết minh báo cáo tài khơng lập thêm bảng phân tích tình hình tài đơn vị Điều dẫn đến lãnh đạo xã nắm tình hình tài xã năm chưa đầy đủ để phục vụ tốt cho quản lý Do đó, kế tốn xã, thị trấn phải lập thêm báo cáo phân tích hình hình tài xã với nội dung cụ thể sau: Phân tích kinh phí chuyển nguồn gồm kinh phí nào, so sánh với năm trước để đánh giá khả giải ngân nguồn kinh phí năm 3.2.5 Nâng cao trình độ lực 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở khảo sát, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn xã địa bàn huyện Nam Giang, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác kế toán xã Các giải pháp đưa góp phần hồn thiện cơng tác lập dự toán, hệ thống chứng từ, sổ sách, tốn ngân sách Qua xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi ngân sách xã, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện để có thu nhập tăng thêm cho cán cơng chức xã KẾT LUẬN CHUNG Hồn thiện cơng tác kế toán xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam nói riêng đơn vị cấp xã nói chung ln u cầu cấp thiết quản lý, điều hành đơn vị quan nhà nước, đặc biệt giai đoạn hội nhập trình chuyển sang chế tự chủ tài Các đơn vị cấp xã, thị trấn cần phải đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động đơn vị, tăng cường công tác quản lý tài Hiện với q trình đổi hệ thống pháp luật tài chính, ngân sách nhà nước chế độ kế tốn HCSN, vấn đề hồn thiện cơng tác kế tốn xã, thị trấn cần nghiên cứu triển khai vận dụng để cơng tác kế tốn xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu điều kiện Với kết nghiên cứu, luận văn làm sáng tỏ được: - Thứ nhất, luận văn hệ thống hố sở lý luận tổ chức cơng tác kế toán xã, thị trấn 24 - Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng đánh giá kết đạt vấn đề tồn cần hồn thiện cơng tác kế toán xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - Thứ ba, luận văn đưa cần thiết yêu cầu hoàn thiện cơng tác kế tốn, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn xã, thị trấn như: hoàn thiện tổ chức chứng từ; hồn thiện sổ kế tốn; hồn thiện cơng tác lập BCTC Những nghiên cứu đề xuất tác giả hồn thiện cơng tác kế tốn xã, thị trấn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thực thiết thực phù hợp với tình hình hoạt động xã, thị trấn Tác giả mong muốn nghiên cứu chủ tịch xã, thị trấn địa bàn huyện Nam Giang xã, thị trấn khác quan tâm xem xét đưa vào áp dụng, nhằm đảm bảo cho cơng tác kế tốn xã, thị trấn ngày hồn thiện Nhìn chung luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, đề xuất luận văn rút từ thực tế Tuy nhiên với hạn chế thời gian trình độ nghiên cứu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong quan tâm đóng góp quý bạn đọc để luận văn hoàn thiện ... - Thực trạng công tác kế toán cấp xã - Trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ? - Cần giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán cấp xã qua trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ? Đối tƣợng... sát xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phân tích vấn đề tồn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán cấp xã - Trường hợp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Bố cục đề tài Luận văn gồm... ngừng phát triển Hiện tồn tỉnh có 18 huyện, có huyện miền núi như: Nam Giang, Đơng Giang, Tây Giang, Nam Trà My…Tỉnh Quảng Nam phát triển nhiều mặt, nhìn chung tỉnh nơng nghiệp, quy mô kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán cấp Xã - trường hợp Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác kế toán cấp Xã - trường hợp Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay