Giảm nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NGỌC HẢI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Phản biện 1: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hòa Vang huyện Thành Phố Đà nẵng, đại phận người dân sống nghề nông nghiệp, nơi chịu hậu nặng nề chiến tranh để lại địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai, lũ lụt, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, lao động việc làm thiếu tính ổn định… ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thu nhập phận dân cư Trong năm qua, Hòa Vang tích cực thực chương trình xóa đói giảm nghèo thu số kết bước đầu quan trọng Thực Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 UBND Thành phố Đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2013 - 2017, tồn huyện có 5.006 hộ nghèo, với 15.161 khẩu, chiếm 16,52% tổng số hộ dân toàn huyện, đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo tồn huyện giảm 4,3% Căn định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 14 thánh 01 năm 2016 UBND thành phố việc phê duyệt đề án Đề án “giảm nghèo địa bàn thành phố giai đợn 2016-2020” Qua điều tra thu nhập thấp áp dụng theo chuẩn thành phố có mức thu nhập 1.100.000 đồng/người/tháng, tồn huyện có 5.216 hộ, với 16.230 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 15,49% tổng số hộ dân toàn huyện Như tỷ lệ cao, vấn đề khó khăn đặt cho huyện Hòa Vang, thực xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện khơng có ý nghĩa thực mục tiêu chung thành phố Đà nẵng mà có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà Vì vậy, việc nghiên cứu, lý giải cách đầy đủ có hệ thống vấn đề đói nghèo, xác định giải pháp thực vừa đảm bảo nguyên lý chung vừa phù hợp với thực tiễn địa phương yêu cầu cấp thiết Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài, tơi lựa chọn nghiên cứu: “Giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nghèo giảm nghèo huyện Hòa Vang, làm rõ nguyên nhân gây nghèo từ đề xuất giải pháp chủ yếu giảm nghèo địa bàn huyện, nhằm góp phần đưa Hòa vang trở thành huyện có kinh tế-xã hội phát triển bền vững Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề giảm nghèo - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu giảm nghèo có liên quan trực tiếp đến hộ nghèo huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng + Về khơng gian: Trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng + Về thời gian: Đánh giá thực trạng công tác giảm nghèo từ năm 2011-2016 Các giải pháp năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tài liệu: Những tài liệu tác giả quan tâm nghiên cứu là: nghiên cứu quan Trung ương, ngành, tỉnh, thành phố chương trình dự án Các tài liệu thống kê, báo chí cấp, ngành đặc biệt tài liệu liên quan đến giảm nghèo địa phương - Phương pháp xử lý số liệu: tác giả tiến hành tính tốn chương trình Excel, xếp bảng biểu, hệ thống tiêu cách khoa học hợp lý, đồng đơn vị thời gian - Phương pháp quan sát: tác giả sử dụng phương pháp quan sát nhằm mục đích thấy rõ diễn biến tình trạng nghèo đói người dân Thơng qua cách sống, mức sống đối tượng đời sống xã hội Biểu thông qua ăn, mặc, ở, lối sống, phong tục tập quán, thái độ lao động Bên cạnh thấy hành vi người nghèo, việc làm người tham gia thực giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn Tất thơng tin có ý nghĩa cho đề tài nghiên cứu - Bên cạnh đó, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp so sánh, phương pháp đồ thị phương pháp thống kê để kết hợp số liệu thống kê có sẵn số liệu điều tra như: hiệu tồn sách giảm nghèo; ảnh hưởng việc có nhiều sách, phân tích thực chứng khơng thể đưa sách vào phương trình mà chọn sách đại biểu, ảnh hưởng lớn tới nghiên cứu cho vay ưu đãi, giáo dục, hỗ trợ việc làm…[4] Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Làm rõ số vấn đề lý luận nghèo giảm nghèo - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang Nêu rõ mặt thành công, hạn chế nguyên nhân mặt hạn chế trình thực nhiệm vụ giảm nghèo huyện - Luận văn đưa số giải pháp nhằm giúp giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang năm đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Ngân hàng Thế giới Việt Nam có “báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012” nhằm đánh giá tổng quan diễn biến đói nghèo nước ta Nghiên cứu cho thấy rõ, đói nghèo vấn đề nhức nhối xã hội Báo cáo đặc biệt hữu ích đưa cách tiếp cận để giải nghèo khổ bền vững với trụ cột; tạo hội, đảm bảo bình đẳng, giảm bớt nguy bị tổn thương Trong báo cáo nêu bật lên thành tựu Việt Nam công xóa đói giảm nghèo năm qua Đồng thời, nêu tồn tai, hạn chế công xóa đói giảm nghèo Đây nguồn liệu để đề giải pháp giảm nghèo thời gian tới Báo cáo cung cấp nguồn tư liệu phong phú liên quan đến giảm nghèo hữu ích cho người nghiên cứu [15] - Quyết định thủ tướng phủ số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 1998 việc phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998 - 2000" [22] Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 -2015 [30] - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp “Tác động tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo Việt Nam thời kỳ đổi mới” tác giả TS Lê Quốc Hội cộng (2010) Tác giả hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tác động tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo Qua tác giả sử dụng mơ hình kinh tế lượng để ước lượng kiểm định tác động tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo cấp Tỉnh Việt Nam Từ đưa giải pháp nhằm giải hiệu mối quan hệ tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo [11] Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Bùi Thị Lý: “Vấn đề xóa đói giảm nghèo tỉnh Phú Thọ nay” Luận văn đề cập đến vấn đề đói nghèo gốc độ Kinh tế trị Tác giả nêu lên nguyên nhân đói nghèo thời kỳ độ lên CNXH, tác giả chi bước vào thời kỳ mới, việc chuyển sang sản xuất hàng hóa theo chế thị trường mở khả lớn để giải phóng sức sản xuất xã hội lực sản xuất cá nhân có mức độ chênh lệch khác mặt chủ thể sản xuất kinh doanh, kết phân hóa giàu nghèo xuất - Đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao thu nhập cho người nghèo địa bàn thành phố Tam Kỳ” tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Trong tác giả làm rõ vấn đề sau: Tiến độ giảm nghèo đặc tính người nghèo Việt Nam; Thực trạng đói nghèo địa bàn thành phố Tam Kỳ; Thực trạng thu nhập người nghèo địa bàn thành phố Tam Kỳ; Đánh giá tác động yêu tố đến thu nhập người nghèo địa bàn thành phố Tam Kỳ; Nguyện vọng hộ nghèo Từ tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn thành phố Tam Kỳ [12] - Đề tài luận văn thạc sỹ “Giải pháp giảm nghèo địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Trí Dũng đề tài nghiên cứu vấn đề nghèo giảm nghèo địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2009 – 2012 Luận văn rõ giai đoạn mà kinh tế giới khủng hoảng tài chính, nợ cơng diễn khắp nơi, đất nước phải đối mặt với khó khăn thách thức khủng hoảng tiền tệ, suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, giá mặt hàng thiết yếu tăng cao, làm cho phận người dân thu nhập thấp, hộ nghèo chương trình gặp nhiều khó khăn, trở ngại khơng nhỏ đến công tác giảm nghèo quận Hải Châu Đồng thời, có nhiều cơng trình khoa học khác nghiên cứu vấn đề xóa đói, giảm nghèo nhiều khía cạnh khác Có thể khẳng định, cơng trình nghiên cứu nghèo đói xóa đói, giảm nghèo nước ta phong phú Thành cơng trình cung cấp luận khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng, triển khai công tác xóa đói, giảm nghèo tồn quốc địa phương Mặc dù có nhiều dự án nghiên cứu vấn đề giảm nghèo, Hòa Vang nay, chưa có đề tài nghiên cứu giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Giảm nghèo địa bàn huyện Hòa vang thành phố Đà Nẵng” cần thiết nhằm bổ sung vào kết quả, tư liệu phát triển kinh tế xã hội huyện Hòa Vang Đồng thời, góp phần làm hợp lý lý luận thực tiển công tác thực giảm nghèo huyện Hòa Vang ngày tốt hơn, bền vững hơn, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận nghèo giảm nghèo Chương 2: Thực trạng giảm nghèo huyện Hòa Vang Chương 3: Giải pháp giảm nghèo huyện Hòa Vang CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO 1.1.1 Quan niệm nghèo a Quan niệm số tổ chức quốc tế “Nghèo đói tình trạng phận dân cư khơng có khả thoả mãn nhu cầu người mà nhu cầu phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong tục tập quán vùng phong tục xã hội thừa nhận” [14, tr.122] b Quan niệm Việt Nam Nghèo đói phạm trù lịch sử, có tính tương đối Đói nghèo có nguồn gốc nguyên từ kinh tế với tư cách tượng tồn phổ biến quốc gia tiến trình phát triển, nghèo đói thực chất tượng kinh tế - xã hội phức tạp, không đơn vấn đề kinh tế, cho dù yếu tố đánh giá trước hết chủ yếu dựa tiêu chí kinh tế Đặc điểm có ý nghĩa quan trọng lý luận lẫn thực tiễn, sở việc tìm kiếm đồng giải pháp XĐGN nước ta 1.1.2 Phƣơng pháp xác định chuẩn nghèo a Khái niệm chuẩn nghèo Chuẩn nghèo công cụ để đo lường giám sát nghèo đói Một thước đo nghèo đói tốt cho phép đánh giá tác động sách Chính phủ tới nghèo đói, cho phép đánh giá nghèo đói theo thời gian, tạo điều kiện so sánh với nước khác, giám sát chi tiêu xã hội theo hướng có lợi cho người nghèo [9, tr.44] b Phương pháp xác địnhchuẩn nghèo Có phương pháp xác định chuẩn nghèo * Phương pháp xác định chuẩn nghèo dựa vào nhu cầu chi tiêu * Phương pháp xác định chuẩn nghèo dựa vào so sánh với thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình c Cách xác định chuẩn nghèo Việt Nam 1.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến nghèo a Nguyên nhân liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Nguyên nhân điều kiện tự nhiên - Nguyên nhân kinh tế - Nguyên nhân xã hội b Các nguyên nhân thuộc thân người nghèo - Quy mô hộ lớn, đông con, tỷ lệ phụ thuộc cao - Trình độ học vấn thấp - Khơng có việc làm việc làm không ổn định - Thiếu vốn thiếu phương tiện sản xuất - Do ốm yếu, bệnh tật 1.1.4 Khái niệm giảm nghèo cần thiết phải giảm nghèo a Khái niệm giảm nghèo Giảm nghèo làm cho phận dân cư nghèo nâng cao mức sống, bước khỏi tình trạng nghèo Biểu tỷ lệ phần trăm số lượng người nghèo giảm Nói cách khác, giảm nghèo trình chuyển phận dân cư nghèo lên mức sống cao Ở khía cạnh khác, giảm nghèo chuyển từ tình trạng có điều 10 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢM NGHÈO Xóa đói giảm nghèo đấu tranh cam go, thành cơng thực theo hướng bền vững Giảm nghèo bền vững trọng tâm Chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta giai đoạn 2011 - 2020 nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vùng nghèo Để thực giảm nghèo bền vững cần tập trung thực nội dung sau: 1.2.1 Hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề 1.2.2 Cho vay tín dụng để giảm nghèo 1.2.3 Hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn 1.2.4 Hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác cho hộ nghèo, xã nghèo a Hỗ trợ y tế b Hỗ trợ giáo dục c Hỗ trợ nhà ở, điện, nước điều kiện sinh hoạt d Thực sách trợ giúp pháp lý 1.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ giảm nghèo cán xã nghèo Năng lực đội ngũ cán quản lý giám sát thực thi sách giảm nghèo quan trọng đòi hỏi họ phải có lực chun mơn, sâu sát sở thấu hiểu tâm lý tình cảm người đồng bào, phải có lòng nhiệt tình say sưa, tận tâm với công việc phân công, phải thực cầu nối Đảng, Nhà nước cấp với người dân ngược lại Do đó, cần tổ chức khoá đào tạo, tập huấn cán làm công tác giảm nghèo cấp đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo, đặc biệt ưu tiên cán cộng tác viên làm công tác giảm nghèo sở 11 1.2.6 Một số tiêu chí phản ánh giảm nghèo - Tăng thu nhập bình quân hộ nghèo: - Giảm tỷ lệ hộ nghèo: - Giảm tỷ lệ hộ tái nghèo: - Tình trạng việc làm người nghèo - Tình trạng chăm sóc sức khỏe giáo dục cho người nghèo - Tình trạng cải thiện nhà sinh hoạt 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC GIẢM NGHÈO 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa h nh c Đất đai d Khí hậu thời tiết 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội a Dân số, mật độ dân số b Lao động c Dân tộc, thành phần dân tộc tập quán 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế a Tăng trưởng kinh tế b Cơ cấu kinh tế c Cơ sở hạ tầng KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN HÕA VANG 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa h nh c Tài nguyên đất đai b Khí hậu 2.1.2 Đặc điểm xã hội a Tình hình dân số Tốc độ dân số tăng qua năm khơng đáng kể q trình thị hóa diễn chậm Tuy nhiên vấn đề gây áp lực nhiều vấn đề xã hội Bảng 2.1 Dân số lao động Huyện Hòa Vang Chỉ tiêu Dân số (Nghìn người) giai đoạn 2011-2016 Mật độ dân Lao động số (Nghìn (Nghìn người/km2) người) Tỷ lệ lao động/Tổng số (%) 2011 122.292 167 67.042 54,82 2012 123.880 170 69.384 56,01 2013 125.445 172 70.960 56,57 2014 128.151 174 72.491 56,57 2015 130.845 178 74.015 56,57 2016 131.250 179 74.244 56,57 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2016) 13 b T nh h nh Lao động Dân số độ tuổi lao động 88.237 người, chiếm tỷ lệ 67,26% dân số huyện Lao động có việc làm 74.244 người, chiếm 84,11% dân số độ tuổi lao động Lao động qua đào tạo tăng lên đáng kể, cụ thể cao đẳng đại học tăng bình qn 9,75%/năm, lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp tăng 13,79%/năm, công nhân kỹ thuật tăng 10,58%/năm, tập huấn hướng dẫn cách làm ăn bình quan 6,21%/năm H nh 2.2 T nh h nh lao động huyện Hòa Vang giai đoạn 2011-2016 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2016) 2.1.3 Đặc điểm kinh tế a Tăng trưởng kinh tế Về kinh tế huyện tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình qn năm mức 11,6%/năm Trong đó, ngành cơng nghiệp xây dựng tăng bình qn 13,2%/năm, ngành dịch vụ tăng 14 bình qn 13,7%/năm, ngành nơng nghiệp tăng bình qn 4,6%/năm Chính mà lãnh đạo huyện quy hoạch, tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Bảng 2.2 T nh h nh tăng trưởng & phát triển kinh tế huyện Hòa Vang giai đoạn 2011-2016 b Chuyển dịch cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng: Thương mại Dịch vụ chiếm 51,4%, Công nghiệp – Xây dựng chiếm 30,5%, Nơng nghiệp chiếm 18,1%, thu nhập bình qn đầu người đạt 30,03 triệu đồng/người/năm Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa bền vững, với q trình thị hóa theo xu hướng phát triển chung thành phố, vấn đề quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư gần 200 dự án địa bàn, với 15.000 đất thu hồi, gần 8.000 hộ giải tỏa phát sinh nhiều vấn đề xã hội xúc, thực sách an sinh xã hội 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng công tác hỗ trợ sản xuất & phát triển ngành nghề Trong thời gian qua, nhờ có quan tâm cấp quyền cơng tác giảm nghèo, việc hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề địa bàn huyện Hòa Vang đạt nhiều kết tích cực Qua thực tế việc hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề cho hộ nghèo đem lại nhiều kết quan trọng, giúp người nghèo bước nghèo Nhiều mơ hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao, điển hình tiêu biểu số xây dựng mơ hình sản xuất 15 loại nấm; phát triển vườn, ao, chuồng, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi trồng, vật ni Các mơ hình có sức lan tỏa nhanh, mang lại hiệu kinh tế rỏ rệt, thu hút nhiều hộ nghèo tham gia 2.2.2 Thực trạng cơng tác thực sách tín dụng ƣu đải ngƣời nghèo Nhìn chung, vốn cho vay hộ nghèo sử dụng mục đích, có hiệu Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác mà có nhiều hộ nghèo chưa tiếp cận với nguồn vốn vay, chưa lồng ghép tốt việc cho vay với hướng dẫn sử dụng vốn nên có nhiều hộ chưa nghèo khơng có khả trả nợ 2.2.3 Thực trạng công tác hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn a Công tác hướng dẫn người nghèo cách làm ăn b Công tác khuyến Ngư - Nông - Lâm 2.2.4 Thực trạng công tác hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác để cải thiện điều kiến sống cho hộ nghèo a Thực trạng công tác hỗ trợ y tế Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân quan tâm thực Bên cạnh việc thực tốt sách Nhà nước khám chữa bệnh theo BHYT, khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em tuổi…, chương trình mục tiêu quốc gia y tế năm qua triển khai đạt kết tốt, nhiều sở đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt cho việc khám điều trị bệnh b Thực công tác hỗ trợ giáo dục Chính sách hỗ trợ giáo dục nhằm bảo đảm cho em tất hộ nghèo đến trường có điều kiện cần thiết học 16 tập Thành phố có chủ trương hỗ trợ giáo dục nhiều hình thức, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, miễn giảm học phí khoản đóng góp xây dựng trường lớp cho hộ nghèo, hỗ trợ sách giáo khoa, vỡ viết phần đồ dùng học tập c Thực trạng công tác hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh hoạt cho hộ nghèo Hỗ trợ người nghèo nhà giải pháp có tính đột phá Thành phố Đà Nẵng Trong năm qua, giải pháp phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo ổn định sống, an tâm làm ăn để nghèo Nhằm góp phần với Đảng Chính quyền thành phố thực tốt chủ trương thành phố năm 2012 “Giải tỏa, đền bù an sinh xã hội”, Đảng quyền huyện Hòa Vang xác định xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo nhiệm vụ sát sườn, phù hợp cần thiết góp phần thực nhiệm vụ an sinh cho nhân dân d Thực trạng công tác trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo chủ trương đắn, phù hợp với thực tế tình hình, đáp ứng nhu cầu xúc đối tượng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng dễ dàng tiếp cận với pháp luật, góp phần vào mục tiêu XĐGN lĩnh vực vật chất tinh thần, đồng thời giữ vững an ninh trị, an tồn trật tự xã hội địa bàn e Thực trạng cơng tác bảo trợ xã hội Nhìn chung cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện thực thông qua nhiều sách khác nhau, hưởng ứng nhiều ban, ngành, đoàn thể đạt kết quan trọng 17 2.2.5 Thực trạng công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác hỗ trợ giảm nghèo cán xã nghèo 2.2.6 Kết giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016 a Về mặt công tác triển khai thực giảm nghèo b Kết giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2011- 2015 năm 2016 Trong năm qua (2011-2016), gặp nhiều khó khăn thách thức kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, thời tiết thay đổi khắc nghiệt, dịch bệnh gia tăng đời sống người dân, đặc biệt người nghèo chịu nhiều tác động mạnh Nhưng huyện Hòa Vang huy động hệ thống trị tồn huyện tham gia vào cơng tác giảm nghèo, toàn huyện nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khai thác tốt nguồn vốn nước, để tổ chức lồng ghép chương trình dự án nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo hồn thành tiêu huyện Nơng thơn Trong để đảm bảo hiệu cơng bằng, hộ nghèo huyện phân thành nhóm đối tượng để áp dụng biện pháp hỗ trợ đạt hiệu cao nhất, giúp hộ nghèo phấn đấu vươn lên nghèo 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những mặt thành công 2.3.2 Những mặt hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO 3.1.1 Những quan điểm, sách giảm nghèo Đảng Nhà nƣớc 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang Để đạt chương trình giảm nghèo năm 2016 đến năm 2020 huyện khơng hộ nghèo theo tiêu chí 1.100.000 đồng/người/tháng huyện phải: - Tập trung trợ giúp cho người nghèo nhằm tạo điều kiện cho họ vượt qua ngưỡng khó khăn mà tự họ vượt qua điều kiện định, thời điểm định, không trợ giúp lâu dài - Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện mới, huy động nguồn lực tập trung phát triển kinh tế nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi huyện - Huy động ngành, cấp, đoàn thể quần chúng, tổ chức trị xã hội; tranh thủ phát huy hiệu cao nguồn lực xã hội để đầu tư hỗ trợ người nghèo như: Hỗ trợ người lao động việc làm, người dân bị thiên tai, hỗ trợ nhà ở, điều kiện sinh hoạt nâng cao thu nhập, đảm bảo 100% số hộ nghèo có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh, buôn bán tiếp cận nguồn lực dịch vụ xã hội đảm bảo giảm nghèo bền vững 19 3.1.2 Mục tiêu giảm nghèo Huyện Hòa Vang thời gian đến a Mục tiêu tổng quát Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế người nghèo, tăng cường, nâng cao chất lượng sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện chất lượng sống người nghèo Tạo hội để người nghèo, hộ nghèo có nghề nghiệp, việc làm ổn định, tăng thu nhập, đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo trì thành cơng giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; giảm thiểu tình trạng gia tăng bất bình đẳng thu nhập mức sống nơng thơn thành thị, nhóm dân cư; tăng cường khả tiếp cận pháp lý cho người nghèo; người cao tuổi, bảo vệ phụ nữ trẻ em nghèo b Mục tiêu cụ thể Huy động nguồn lực để tạo điều kiện cho người nghèo bước ổn định sống; hỗ trợ nhà ở; giáo dục; y tế; lao động việc làm; điều kiện sinh hoạt nâng cao thu nhập Phấn đấu năm chương trình giảm nghèo giảm từ 25 – 27% hộ nghèo/năm, đến cuối năm 2020 xóa hết 5.216 hộ nghèo, có 532 hộ đặc biệt nghèo 262 hộ thuộc gia đình sách Hỗ trợ xây nhà đại đồn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo; phấn đấu chậm đến cuối năm 2020 khơng hộ nghèo có nhà bị dột nát, xuống cấp hư hỏng nặng; nhà khơng có cơng trình vệ sinh, khơng có điện, nước Tập trung huy động nguồn lực để hỗ trợ cho hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo hộ gia đình sách nghèo có động lực điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững Cụ thể: năm 2016 tập trung đầu tư hỗ trợ 532 hộ đặc biệt nghèo (nhóm 1, nhóm 2), hộ nghèo sách, hộ nghèo theo kế hoạch phân bổ hàng năm; phấn 20 đấu hết năm 2016 đưa 100 hộ nhóm khỏi hộ đặc biệt nghèo giảm từ 50% hộ sách nghèo; phấn đấu cuối năm 2017 giảm 100 hộ đặc biệt nghèo nhóm giảm hết số hộ nghèo thuộc gia đình sách lại địa bàn huyện Đảm bảo 100% hộ nghèo tiếp cận hỗ trợ nguồn lực dịch vụ như: y tế; giáo dục; học nghề; vay vốn sinh kế … đến năm 2017 nâng mức thu nhập bình quân hộ nghèo mức chuẩn nghèo thành phố 3.1.3 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp Thứ nhất: Phải xem giảm nghèo nhiệm vụ to lớn tồn hệ thống trị Thành phố, huyện nỗ lực toàn xã hội, lãnh đạo Đảng, đạo sát Nhà nước Kết hợp chặt chẽ biện pháp kinh tế với sách xã hội giữ vững ổn định trị cơng tác giảm nghèo Thứ hai: Lấy người nghèo làm trung tâm công tác xây dựng giải pháp giảm nghèo Phải ý đến đối tượng thụ hưởng người nghèo Các giải pháp giảm nghèo phải phù hợp với nguyện vọng hỗ trợ nghèo nhóm đối tượng địa bàn huyện Hòa vang Thứ ba: Xây dựng giải pháp giảm nghèo phải vào điều kiện chung nước thành phố huyện Hòa Vang Ln đặt vấn đề hiệu mang lại công tác giảm nghèo Giảm nghèo nhằm tạo điều kiện cho người dân có sống tốt hơn, tạo nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động tham gia vào hoạt động kinh tế Người nghèo có thu nhập cao sống ổn định 21 Thứ tư: Chính sách trụ cột quan trọng công tác giảm nghèo, phải xác định đối tượng nghèo, đối tượng điều chỉnh; chế độ thụ hưởng điều kiện ràng buộc Huy động khai thác có hiệu nguồn lực huyện, đồng thời mở rộng khai thác có hiệu nguồn lực từ bên cho việc giảm nghèo Thứ năm: Coi trọng việc phát huy tính tự lực, tự chủ, tự vươn lên người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo Trong trình giảm nghèo cần khuyến khích phận dân cư vươn lên làm giàu, đồng thời ưu tiên xoá đói giảm nghèo đối tượng sách vùng đặc biệt khó khăn 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÕA VANG 3.2.1 Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề Thứ nhất, để đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề công tác giảm nghèo cần huy động nguồn lực vốn, lao động, công nghệ kỹ thuật, tài nguyên đất đai v.v…nhằm bảo đảm đủ nguồn lực để phát triển sản xuất phát triển ngành nghề Thứ hai, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiệu nhằm đa dạng hóa thu nhập Thứ ba, phát triển kinh tế hộ gia đình Thứ tư, đẩy mạnh xuất lao động 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thực sách tín dụng ƣu đải ngƣời nghèo * Mở rộng mạng lưới huy động nguồn vốn cho vay - Mở rộng mạng lưới quỹ tiết kiệm có sách cụ thể huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân, nguồn vốn đầu tư thành phần kinh tế khác để tạo thêm nguồn vốn cho vay nông thôn 22 - Tiếp tục thực vận động “Ngày người nghèo”, vận động nhân dân đóng góp “Quỹ người nghèo”… * Thực quy định cho vay * Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực NHCSXH * Cấp tín dụng phải kết hợp với đào tạo nghề chuyển giao kỹ thuật cho người nghèo 3.2.3 Đẩy mạnh công tác hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn khuyến Ngƣ- Nông -Lâm Thứ nhất, hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho người nghèo gắn với việc làm Thứ hai, cung cấp dịch vụ khuyến ngư – nông - lâm miễn phí cho người nghèo làm nơng nghiệp 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác hỗ trợ xố đói giảm nghèo cán xã nghèo Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu lao động ngành nghề, bảo đảm hợp lý đào tạo cung ứng nguồn nhân lực xã huyện, trọng xã có đồng bào dân tộc hộ nghèo cao Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bố trí sử dụng cán đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo; phát hiện, bồi dưỡng người có tâm công tác quản lý nhà nước quản lý kỹ thuật lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo chỗ, cán nữ, cán người dân tộc để vận động người dân thực tốt chủ trương sách công tác giảm nghèo Tăng cường nở lớp dạy nghề huyện để tăng nhanh số lượng chất lượng lao 23 động đào tạo nghề, nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nơng – lâm – thủy sản - Rà sốt, bổ sung sách cho phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ cán văn hoá xã, mở lớp bồi dưỡng dài hạn ngắn hạn văn hố, thơng tin cho cán làm văn hoá xã, trang bị mở rộng việc sử dụng phương tiện hoạt động văn hố - thơng tin nhằm phổ biến kiến thức mới, nâng cao trình độ dân trí cho người nghèo 3.2.5 Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ y tế, giáo dục sở vật chất khác cho hộ nghèo, xã nghèo Thứ nhất, hỗ trợ y tế - Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo - Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Thứ hai, hỗ trợ giáo dục – đào tạo - Nâng cao nhận thức người dân vai trò giáo dục - Hồn thiện chế, sách để xây dựng giáo dục chất lượng cho tất người, thực tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục Thứ ba, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo Thứ tư, hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý Thứ năm, hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thơng tin Thứ sáu, nâng cao ý thức tự thoát nghèo cho người nghèo - Tuyên truyền để người nghèo chủ động vượt khó, có ý thức làm giàu - Xây dựng nhân rộng mơ hình tự nghèo KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Hiện giảm nghèo nước ta vấn đề kinh tế - xã hội xúc Đảng, Nhà nước quan tâm coi giảm nghèo toàn diện, bền vững mục tiêu xuyên suốt trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thực chủ trương bước tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến tiến công xã hội, khuyến khích làm giàu đơi với thực giảm nghèo, giảm nghèo huyện Hòa Vang thời gian qua có dấu hiệu khả quan nhờ có hỗ trợ cố gắng cấp ủy Đảng, quyền nhân dân khó khăn lớn đường phát triển kinh tế xã hội Qua trình tìm hiểu thực trạng nghèo mặt phân tích viết nhận thấy nghiên cứu lý thuyết giảm nghèo việc áp dụng lý thuyết vào thực tế có khoảng cách định Điều tất yếu thực tế ln biến động đòi hỏi việc nghiên cứu lý thuyết phải thay đổi theo cho phù hợp với thực tiễn Nghiên cứu thực trạng vấn đề để đưa giải pháp để giải thực trạng qn trình hồn thiện sỡ lý luận vấn đề Các giải pháp giảm nghèo nêu đề tài khơng thể đáp ứng tồn yêu cầu công tác giảm nghèo góp phần vào tảng lý luận chung công tác giảm nghèo huyện ... trợ giảm nghèo cán xã nghèo 2.2.6 Kết giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2016 a Về mặt công tác triển khai thực giảm nghèo b Kết giảm nghèo địa bàn huyện Hòa. .. đề giảm nghèo, Hòa Vang nay, chưa có đề tài nghiên cứu giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng, việc tiến hành nghiên cứu đề tài Giảm nghèo địa bàn huyện Hòa vang thành phố. .. vấn đề giảm nghèo - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu giảm nghèo có liên quan trực tiếp đến hộ nghèo huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng + Về khơng gian: Trên địa bàn huyện Hòa Vang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Giảm nghèo trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay