Giải pháp marketing dịch vụ logistics tại thị trường Quảng Ngãi của công ty cổ phần đại lí vận tải SAFI Đà Nẵng

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MẠNH CƢỜNG GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUÃNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 1: TS Đinh Thị Lệ Trâm Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thơng tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, hoạt động marketing định vị trí doanh nghiệp thị trường Sản phẩm, dịch vụ tạo dựa nhu cầu khác hàng, khách hàng trở thành người phán cuối thành công doanh nghiệp, nên doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mà tách rời khỏi thị trường Marketing cầu nối doanh nghiệp với thị trường, với khách hàng, với mơi trường ngồi doanh nghiệp để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp định hướng theo thị trường, nhu cầu khách hàng làm sở định cho hoạt động kinh doanh Hệ thống dịch vụ logistics nước ta gồm bốn yếu tố cấu thành chính: sách luật, kết cấu hạ tầng, nhà cung cấp, khách hàng Trong hệ thống luật pháp logistics ngày hoàn thiện, sở hạ tầng có phát triển nhanh chóng phần cứng phần mềm, khách hàng tăng lên số lượng chất lượng hoạt động xuất nhập phát triển đầu tư vào Việt Nam tăng lên nhà cung cấp dịch vụ logistics lại phải cạnh tranh gay gắt, đặc biệt cạnh tranh với doanh nghiệp logistics đến từ nước Ngoài thua hạ tầng, vật chất, kinh nghiệm, tiềm lực tài marketing xem điểm yếu doanh nghiệp Việt Nam Tại công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Đà Nẵng, hoạt động marketing dừng lại hoạt động đơn lẻ, rời rạc mà chưa có quản lý khoa học, có định hướng lâu dài tương lai, việc ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh công ty chưa tốt Marketing xem mắt xích yếu hoạt động kinh doanh cơng ty Cùng với đó, Quảng Ngãi thị trường mục tiêu khu vực miền trung công ty đầu tư mở rộng Văn phòng Quảng Ngãi vào hoạt động vào quý IV/2016, phải đứng trước thách thức lớn từ thị trường đối thủ cạnh tranh, để đảm bảo cho việc trì tăng doanh số thị trường đầu tư cho marketing vơ cần thiết Xuất phát từ lí trên, tác giả chọn đề tài “Giải pháp marketing dịch vụ logistics thị trường Quảng Ngãi công ty cổ phần đại lí vận tải SAFI Đà Nẵng ” với mong muốn nâng cao kiến thức, đồng thời góp phần nhỏ vào phát triển doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xem xét lại toàn hoạt động Marketing thị trường Quảng Ngãi công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Đà Nẵng để tìm hạn chế tồn Từ đó, cở sở lý thuyết tình hình thực tiễn đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động marketing cơng ty nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn thực trạng marketing công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Đà Nẵng thị trường Quảng Ngãi 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing dịch vụ logistics công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI từ cuối năm 2014 đến đề xuất hướng hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ logistics giai đoạn Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh hệ thống dựa liệu lấy từ nguồn sau: - Thông tin thứ cấp: Thông tin nội công ty, báo chí, liệu thống kê cục thống kê quảng ngãi, trang web… - Thông tin sơ cấp: Thông tin từ khảo sát thực tế Bố cục đề tài: Luận văn đƣợc chia thành chƣơng Chương – Cơ sở lý luận marketing dịch vụ Chương – Thực trạng hoạt động marketing dịch vụ logistics thị trường Quảng Ngãi công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Chương – Giải pháp Marketing dịch vụ logistics thị trường Quảng Ngãi cho công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết cho hoạt động marketing chung doanh nghiệp: “Tìm cách thức tốt để phân khúc thị trường nghệ thuật…phương pháp phân khúc thị trường hiệu cần dựa hiểu biết nhu cầu khách hàng giúp tổ chức phát hội kinh doanh mới” (Peter Doyle) Chương XI: Phát triển khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu Quản trị Marketing (bản dịch:Vũ Trọng Hùng, Phan Thăng) Philip Kotler (2003) cho thấy công ty phục vụ tất khách hàng thị trường rộng lớn, cần phải phân đoạn thị trường để phục vụ khách hàng hiệu Bằng cách tạo khác biệt sản phẩm, dịch vụ, đội ngũ nhân viên, hình ảnh cơng ty từ khai thác phát triển thành lợi cạnh tranh sử dụng để định vị cho dịch vụ thị trường nhằm tạo khác biệt tâm trí khách hàng mục tiêu trình bày Chương 12: Tạo điểm khác biệt định vị cho sản phẩm marketing Ngày nay, kinh tế dịch vụ mục tiêu hướng đến kinh tế lớn Mơ hình marketing 4P truyền thống bao gồm: sản phẩm, giá, phân phối, truyền thông cổ động định nghĩa lại bổ sung thêm yếu tố khác nhân viên, quy trình mơi trường vật chất đề cập định dịch vụ, chương 9: Quản trị sản phẩm dịch vụ Quản trị Marketing Lê Thế Giới (chủ biên), Nguyễn Xuân Lãn (2003) Cần đổi cách nghĩ, cách làm, nguyên lý mới, công cụ mới, hoạt động quản lý ý tưởng với cấu trúc tổ chức marketing thích hợp tiếp cận marketing dịch vụ nội dung giáo trình “Marketing dịch vụ”, Lưu Văn Nghiêm (2008) Đặc biệt, giáo trình trình bày việc xây dựng tổ chức định hướng khách hàng nội dung quan trọng Chương 14 : Xây dựng quan marketing doanh nghiệp dịch vụ Các giáo trình, sách tham khảo tảng lý thuyết vững công cụ hữu hiệu cho việc nghiên cứu khái niệm marketing thời điểm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ 1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Phân loại dịch vụ 1.1.3 Các đặc trƣng dịch vụ a Tính vơ hình b Tính khơng tách rời c Tính khơng đồng chất lượng d Tính khơng dự trữ e Tính khơng chuyển quyền sở hữu 1.1.4 Marketing dịch vụ Theo Lưu Văn Nghiêm (2008): Marketing dịch vụ thích nghi lý thuyết hệ thống với quy luật thị trường dịch vụ, bao gồm trình thu nhận, tìm hiểu, đánh giá thỏa mãn nhu cầu thị trường mục tiêu hệ thống sách, biện pháp tác động vào tồn q trình tổ chức sản xuất, cung ứng tiêu dùng dịch vụ thông qua phân phối nguồn lực tổ chức 1.1.5 Tam giác marketing dịch vụ Các biến số marketing dịch vụ là: marketing bên ngoài, marketing nội marketing tương tác 1.2 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA MARKETING DỊCH VỤ 1.2.1 Phân tích mơi trƣờng a Mơi trường vĩ mơ Có sáu lực lượng mơi trường vĩ mơ : Nhân học, môi trường kinh tế, môi trường tự nhiên, mơi trường cơng nghệ, mơi trường trị, mơi trường văn hóa b Mơi trường vi mô Môi trường vi mô bao gồm: công ty, người môi giới marketing, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công chúng 1.2.2 Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu a Phân đoạn thị trường: Phân đoạn thị trường bao gồm phân đoạn vũ mô phân đoạn vi mô Các tiêu thức thường sử dụng để đánh giá phân đoạn: Quy mô mức tăng trưởng, mức độ hấp dẫn cấu, mục tiêu nguồn lực doanh nghiệp b Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu vài đoạn thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn định tập trung nỗ lực marketing vào nhằm đạt mục tiêu kinh doanh Sau đánh giá khúc thị trường khác nhau, công ty định nên phục vụ khúc thị trường Tức vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu 1.2.3 Định vị dịch vụ thị trƣờng mục tiêu Để có chiến lược định vị trở nên sắc bén, người làm marketing cần tập trung nỗ lực vào hoạt động sau: tạo hình ảnh cụ thể, lựa chọn vị sản phẩm, tạo khác biệt cho nhãn hiệu, sản phẩm, lựa chọn khuếch trương điểm khác biệt có ý nghĩa 1.2.4 Chính sách marketing a Chính sách sản phẩm dịch vụ - Sản phẩm dịch vụ kết hợp dịch vụ cốt lõi dịch vụ bổ sung tích hợp với q trình cung ứng chúng - Chiến lược phát triển dịch vụ - thị trường: Xâm nhập thị trường, mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ, đa dạng hóa - Hồn thiện phát triển dịch vụ b Chính sách giá - Định giá nhằm: Đảm bảo sống sót, tăng tối đa lợi nhuận trước mắt, giành vị trí hàng đầu tiêu thị phần, giành vị trí hàng đầu tiêu chất lượng dịch vụ - Phương pháp định giá: Định giá chi phí cộng thêm, định giá dựa vào phân tích hòa vốn, định giá chọn gói dịch vụ, định giá dựa vào cạnh tranh, định giá kiểm sốt nhu cầu c Chính sách phân phối Hệ thống kênh phân phối dịch vụ gồm có: - Kênh trực tiếp - Kênh gián tiếp d Chính sách truyền thơng Đây cơng cụ marketing hỗn hợp bao gồm hoạt động khác mà doanh nghiệp tiến hành nhằm mục đích thơng tin, thuyết phục nhắc nhở khách hàng diện dich vụ thị trường, thu hút khách hàng xây dựng hình ảnh tốt đẹp tới khách hàng e Chính sách nhân viên Kiến thức, kỹ năng, thái độ người ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Chính vậy, việc tuyển chọn, đào tạo, quản lý người…chi phối lớn tới thành công Marketing dịch vụ, doanh nghiệp f Chính sách quy trình Cung ứng dịch vụ ln diễn theo q tiến trình Chất lượng đặc tính dịch vụ phụ thuộc nhiều vào việc thiết lập vận hành tiến trình nào[4, Tr.331] g Chính sách mơi trường vật chất Mơi trường vật chất mặt tác động tới lựa chọn, hành vi, hài lòng khách hàng Mặt khác chúng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Vậy nên, để có môi trường vật chất tốt, doanh nghiệp cần thiết kế thõa mãn đồng thời khách hàng nhân viên phục vụ 1.2.5 Tổ chức thực kiểm tra a Tổ chức Các mơ hình tổ chức marketing dịch vụ định hướng khách hàng phổ biến áp dụng : - Phòng marketing - Marketing tồn cơng ty - Phương thức kết hợp thực phân cấp tập trung hợp lý công ty tổ chức nội b Kiểm tra Công việc phận marketing lập kế hoạch, thực kiểm tra Kiểm tra bao gồm kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra khả sinh lời, kiểm tra hiệu kiểm tra chiến lược 1.3 MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS 1.3.1 Khái niệm logistics Theo Đoàn Thị Hồng Vân (2010): “Logistics trình tối ưu hóa vị trí thời điểm, vận chuyển dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm chuỗi cug ứng qua khâu sản xuất, phân phối tay người tiêu dung cuối cùng, thông qua hàng loạt hoạt động kinh tế” [21 Tr.32] 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẠI SAFI 2.1 TỔNG QUAN VỀ SAFI 2.1.1 Giới thiệu chung SAFI a Thông tin b Lịch sử hình thành phát triển c Cơ cấu tổ chức Sơ đồ : 2.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty SAFI Nguồn : Phòng Hành Chính – nhân SAFI Đà Nẵng 11 2.1.2 Hoạt động kinh doanh công ty cổ phần đại lý vận SAFI thị trƣờng Quảng Ngãi: a Hoạt động kinh doanh công ty Bảng 2.1 : Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 ĐVT : Triệu đồng Kết kinh do- Năm Năm Năm anh 2014 2015 2016 Tăng Tăng trường trưởng 2014-2015 2015-2016 (%) (%) Doanh thu 603,667 562,752 560,906 -6,78 -0,33 Giá vốn hàng bán 406,695 370,126 392,136 -8,90 5,95 Chi phí bán hàng 55,098 50,245 50,250 -8,81 0,01 109,854 92,624 66,740 -15,68 -27,95 40,250 57,588 65,032 43,08 12,92 Chi phí quản lí doanh nghiệp Lợi nhuận gộp Nguồn : Báo cáo thường niên SAFI Bảng 2.2 : Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2014-2016 ĐVT: Triệu đồng Cân đối kế toán 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 Tài sản ngắn hạn 374,045 298,678 372,891 Tổng tài sản 539,384 480,496 536,753 Nợ phải trả 268,405 179,944 194,943 Nợ ngắn hạn 268,405 179,944 193,612 Vốn chủ sở hữu 253,149 300,552 341,811 Nguồn : Báo cáo thường niên SAFI 12 b Thị trường Quãng Ngãi Bảng 2.3 : Báo cáo kinh doanh thị trường Quảng ngãi quý gần ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Quý IV/2016 Quý I/2017 Quý II/2017 Quý III/2017 Doanh thu 108,366 237,455 717,278 968,848 Chi phí trực tiếp 99,468 204,325 577,957 679,146 Lợi nhuận 8,898 33,130 139,321 289,702 Nguồn: Báo cáo doanh thu phòng Logistics SAFI Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 2.2.1 Phân tích mơi trƣờng Thực tế, cơng ty chưa có nghiên cứu thức thị trường, khách hàng đối thủ cạnh tranh a Môi trường vĩ mô  Môi trường kinh tế  Môi trường tự nhiên  Môi trường công nghệ  Môi trường trị b Mơi trường vi mơ  Doanh nghiệp  Nhà cung cấp  Trung gian marketing  Khách hàng  Đối thủ cạnh tranh  Công chúng 13 2.2.2 Phân đoạn thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng mục tiêu a Phân đoạn thị trường - Phân đoạn vĩ mô: Mỗi vực địa lý phân thành đoạn thị trường bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ninh, Vũng tàu Đoạn thị trường Đà Nẵng phân thành ba khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi địa phương khác - Phân đoạn vi mô: Trên địa bàn Quảng Ngãi, công ty thực phân đoạn theo cụm khu công nghiệp b Thị trường mục tiêu Căn tình hình tiềm lực công ty, SAFI định hướng đến khách hàng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập địa bàn Quảng Ngãi, trọng tâm phát triển giai đoạn khu công nghiệp Vsip Khu công nghiệp thành lập vào hoạt động giai đoạn một, từ tạo tảng để phát triển toàn thị trường 2.2.3 Định vị dịch vụ thị trƣờng Trong hầu hết doanh nghiệp khác bị vào đua giá rẻ SAFI lại xây dựng cho hình ảnh khác thị trường, cung cấp dịch vụ với chất lượng cao dựa sở mức giá hợp lý 2.2.4 Chính sách marketing a Chính sách dịch vụ  SAFI cung cấp hai dịch vụ thị trường Quảng Ngãi : + Khai báo hải quan + Vận tải  Dịch vụ bổ sung : xin giấy phép, hun, khai báo CO,… Công ty phát triển thị trường, sử dụng dịch vụ có 14 cung cấp cho thị trường Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam để mở rộng cho thị trường Quảng Ngãi b Chính sách giá  Dịch vụ khai báo hải quan: Định giá dựa chi phí nhu cầu khách hàng  Dịch vụ vận tải nội địa: Định giá linh động chủ yếu dựa chi phí  Định giá trọn gói: Kết hợp nhiều phương pháp định giá Nhìn chung, giá khơng phải lợi cạnh tranh cơng ty c Chính sách phân phối Công ty sử dụng kênh trực tiếp để phân phối dịch vụ từ công ty đến khách hàng thông qua phương tiện điện tử internet, điện thoại, email phương tiện vận chuyển chuyển phát nhanh nhân viên trường văn phòng Quảng Ngãi d Chính sách truyền thơng Hoạt động truyền thông công ty tập trung chủ yếu vào ba khía cạnh sau:  Quảng cáo: dán logo lên phương tiện vận tải  Marketing trực tiếp: Tư vấn qua điện thoại hội nghị khách hàng  Quan hệ cộng đồng: Tự tổ chức hoạt động từ thiện e Chính sách nhân viên SAFI ln ln quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn lực, thực đầy đủ chế độ, sách người lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản, đau ốm, cưới hỏi, phụ cấp… quy định nhà nước điều kiện có cơng ty f Chính sách quy trình Cũng doanh nghiệp khác, hoạt động kinh doanh 15 SAFI Đà Nẵng thực năm phòng ban chức : phòng đại lý vận tải, vận tải nội địa, phòng logistics, phòng hành nhân phòng kế tốn Mỗi cơng việc việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng phòng ban xây dựng quy trình cụ thể g Chính sách mơi trường vật chất Mơi trường vật chất xem lợi nhỏ chi nhánh so với doanh nghiệp ngành địa bàn VSIP:  Đầu tư vào đội xe: có đội xe tải, xe container riêng  Xây dựng nhà kho: kho hàng đầu Đà Nẵng  Xây dựng văn phòng làm việc chuyên nghiệp, 2.2.5 Tổ chức thực kiểm tra Cơng tác marketing thực kiểm sốt theo phòng tự quản lí, giám sát trưởng phòng Hoạt động kiểm tra gần khơng có 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Chính sách dịch vụ Bảng 2.7 : Ý kiến khách hàng dịch vụ logistics công ty SAFI khu vực Quảng Ngãi Trung Mức độ đánh giá Tiêu chí khảo sát Rất (1) Kém (2) Trung Bình (3) Tốt (4) bình Rất tốt (5) Sơ điểm * sơ người / Mẫu Đáp ứng nhu cầu dịch vụ khách hàng 3,375 16 Thời gian cung cấp dịch vụ nhanh, 3,625 3,625 3 3,125 xác Đảm bảo mức độ an toàn cao, cố Chất lượng phương tiện vận tải tốt Đại diện khách hàng toán dịch vụ 4,125 4,125 bên thứ ba Hoàn thiện, bàn giao chứng từ nhanh, đầy đủ hoàn thành dịch vụ 2.3.2 Chính sách giá Bảng 2.8 : Ý kiến khách hàng về chi phí dịch vụ logistics công ty SAFI Trung Mức độ đánh giá Tiêu chí khảo sát Rất (1) Giá cạnh tranh Các khoản phụ phí thấp Thời gian tốn linh động Kém (2) Trung Bình (3) Tốt (4) bình Rất Sô điểm * tốt sô người / (5) Mẫu 2,75 2,875 4,375 17 2.3.3 Chính sách phân phối Kênh phân phối công ty khác hang đánh giá tốt, xảy tình trạng tải mở rộng trường có hai nhân viên trường 2.3.4 Chính sách truyền thơng Quan tâm, chăm sóc khách hang điểm đánh giá cao cơng ty Ở chiều ngược lại hoạt động quảng bá hình ảnh chưa phản hồi tích cực từ phía khách hàng 2.3.5 Chính sách nhân viên Khách hàng đánh giá tốt nhân viên công ty về: tác phong kỹ làm việc; giải đáp thắc mắc đầy đủ, nhanh chóng; giải cơng việc nhanh; thái độ phục vụ (lịch sự, vui vẻ…) 2.3.6 Chính sách quy trình Các quy trình chủ yếu như: quy trình thõa thuận đơn giá dịch vụ logistics, quy trình cung cấp dịch vụ xử lý cố, quy trình cung cấp dịch vụ xử lý cố, quy trình tổng kết chứng từ khách hàng đánh giá tốt 2.3.7 Chính sách mơi trƣờng vật chất Ngồi ưu điểm khách hàng đánh giá tốt như: có văn phòng thị trường trọng điểm, trang phục nhân viên đẹp, lịch sự, Các chứng từ, văn giao dịch đẹp, rõ ràng nhờ hoạt động đầu tư công ty mức độ nhanh chóng thơng tin dịch vụ chưa khách hàng đánh giá cao 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ VÀ MỤC TIÊU ĐỂ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Căn vào mục tiêu giai đoạn 2016-2020 công ty SAFI Phương hướng công ty từ đến 2020 trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ hai chuyên nghiệp nhóm đầu, góp phần vào phát triển ngành logistics Việt Nam cách cung cấp giải pháp sáng tạo phục vụ khách hàng tốt ngành công nghiệp mục tiêu 3.2.2 Căn vào tình hình thị trƣờng Quảng Ngãi Thực trạng cho thấy, có nhiều thách thức hội mở cho doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ logistics địa bàn không nhỏ, với định hướng phát triển giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm lợi ích từ thị trường 3.2.3 Căn mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển công ty thị trƣờng Quảng Ngãi a Mục tiêu: - Về dịch vụ: + Tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, chiếm 50% thị phần thị trường VSIP năm 2018 + Truyền bá hình ảnh cơng ty mắt khách hàng thông qua hoạt động truyền thông + Mở rộng dịch vụ bổ sung, phát triển dịch vụ theo hướng giải phóng hàng hóa nhanh nhất, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi 19 cho khách hàng - Về nhân + Tăng cường đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo lực lượng bán hàng + Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nâng cao trình độ tiến tới tự chủ cơng việc, không phụ thuộc vào Đà Nẵng - Về doanh thu lợi nhuận Trong năm 2018, doanh thu tăng 50% so với năm 2017 lợi nhuận đạt thị trường Quảng Ngãi tăng 30% so với năm 2017 trì năm 20-30% Số lượng khách hàng tăng 100% - Về marketing Xây dựng hoàn thiện hoạt động phận marketing b Phương hướng hoạt động: Tiếp tục mở rộng thị trường, Tư vấn pháp luật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, quảng bá hình ảnh, sách bán hàng thích hợp, xây dựng mối quan hệ nguồn thông tin chất lượng 3.2 GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.5.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ Giải pháp dịch vụ công ty chia làm hai phần : dịch vụ có dịch vụ Đối với dịch vụ cung cấp: - Nâng cao chất lượng dịch vụ: Để nâng cao chất lượng cơng ty nên thực cơng việc sau: + Thiết kế chuỗi logistics cho khách hàng mục tiêu + Tăng cường an toàn lao động + Cung cấp thông tin cho khách hàng 20 + Quản lý chặt chẽ việc sử dụng dịch vụ nhà cung ứng vận tải - Củng cố giữ vững thị trường có  Phát triển dịch vụ mới: Mở rộng loại hình dịch vụ logistics cung ứng cách liên kết với doanh nghiệp khác 3.5.2 Giải pháp giá - Giảm giá dịch vụ trường hợp thích hợp: - Thực chế giá linh động khách hàng gián tiếp (các đại lý, công ty logistics khác) nhằm điều tiết cung – cầu - Phát huy tối đa công cụ định giá dịch vụ trọn gói 3.5.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động trung gian marketing Giải pháp đề chi trả khoản hoa hồng hấp dẫn, xứng đáng cho trung gian Nếu trung gian khách hàng cơng ty thành cơng lớn Chi phí hoa hồng trường hợp việc phục vụ cho việc phát triển khách hàng giúp cơng ty chăm sóc khách hàng có 3.5.4 Giải pháp xúc tiến hỗn hợp a Marketing online Nền tảng để phát triển marketing online ngành logistics phải có bốn cơng cụ sau: - Prolile trực tuyến: thue làm video - Website doanh nghiệp: safi.com.vn - Sale kits: tổ chức thi thiết kế sale kits cho phòng ban - Facebook: Sea & Air Freight International (SAFI) Ngoài cơng cụ nêu thực marketing thơng qua hai cách thức quảng cáo qua facebook 21 quảng cáo qua website - Quảng cáo qua facebook : - Quảng cáo qua google adwords : b Quảng cáo qua truyền miệng + Sử dụng người đánh giá có độ tin cậy uy tín cao chuyên gia ngành, viên chức cấp cao… + Tham gia buổi ngoại khóa c iảm giá chi phí phát sinh cho khách hàng Giảm giá khoản chi phí phát sinh cần thiết cho khách hàng, tạo hình ảnh tốt cho SAFI Giảm giá khơng có nghĩa miễn phí cho khách hàng khoản mà cân nhắc thu tiền ngang với chi phí bỏ ra, khơng tính lợi nhuận vào khoản chi phí phát sinh d ây dựng đội ng bán hàng trực tiếp Hoạt động bán hàng cá nhân ln đạt hiệu cao đặc trưng hoạt động cung cấp dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp người mua người bán e Quan hệ công ch ng Công ty nên khai thác tốt nguồn thông tin thông qua việc: - Thiết lập mở rộng mối quan hệ với văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước Việt Nam - Thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với quan thường vụ, ban quản lý khu công nghiệp tổ chức quốc tế Việt Nam - Xây dựng trì mối quan hệ tốt với phòng marketing công ty trách nghiệm hữu hạn VSIP Quảng Ngãi 3.5.5 Giải pháp nhân Giải pháp nhằm trì phát triển nguồn nhân lực dài hạn: 22 - Tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn cho nhân viên - Xây dựng văn hoá sạch, lành mạnh - Tạo đồn kết cơng ty nhằm hỗ trợ đội ngũ bán hàng 3.5.6 Giải pháp xây dựng quy trình tổng thể Giải pháp đề xuất xây dựng quy trình tổng thể Mỗi phòng tự xây dựng cho quy trình làm việc chủ yếu, sau ghép với phòng khác Quy trình tổng thể in treo vị trí thích hợp, update lên hệ thống website, panpages để người đặc biệt khách hàng nhìn thấy, vướng mắc tìm hướng giải nhanh xác 3.5.7 Giải pháp xây dựng data khách hàng Để công việc bán hàng thuận lợi chi nhánh cần xây dựng cho sở liệu khách hàng để sử dụng cần thiết Để có lượng thơng tin, cần tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau: - Các website danh bạ công ty - Thương mại điện tử - Mạng xã hội - Các quan nhà nước 3.5.8 Giải pháp xây dựng phận sale & marketing Từ thành lập chi nhánh nay, marketing chức nhiệm vụ chưa có nhân viên marketing cụ thể mà công việc marketing gộp chung vào công việc nhân viên chun mơn phòng Việc thành lập phận sale & marketing đáp ứng yêu cầu nay, giúp công ty quản lý chuyên sâu hoạt động marketing thay nhân viên chuyên môn đa chức Mặt khác, giải pháp giúp tránh tình trạng tải công việc, dàn trải đan xen nhiều chức 23 nhân viên, từ giúp tăng hiệu cơng việc 3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠNG TY Ứng dụng tin học công nghệ vào hoạt động kinh doanh công ty 24 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập cạnh tranh gay gắt nay, khách hàng ln muốn cắt giảm chi phí để tăng tính cạnh tranh hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics nội địa quay sang cạnh tranh khốc liệt với mức giá cước “hủy diệt” làm cho ngành logistics đứng trước nhiều khó khăn Vậy nên, để tiếp tục tồn phát triển cơng ty logistics phải có chiến lược sách kinh doanh thích hợp, hoạt động marketing đóng vai trò nòng cốt Với mong muốn đóng góp vào phát triển công ty khu vực Quảng Ngãi, tác giả vận dụng kiến thức học để tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng marketing để tìm thuận lợi hạn chế tồn Từ đưa giải pháp thích hợp nhằm hồn thiện hoạt động marketing Dù đề tài hoàn thành thời gian ngắn tác giả tin giải pháp đưa có ứng dụng cao thực tiễn kinh doanh hy vọng đề tài tài liệu tham khảo bổ ích với làm việc cơng ty logistics Vì có giới hạn trình độ thời gian nên luận văn nhiều sai sót Rất mong nhận chia sẻ, đóng góp q thầy/cơ bạn đọc để nội dung luận văn hoàn thiên ... marketing dịch vụ logistics thị trường Quảng Ngãi công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI Chương – Giải pháp Marketing dịch vụ logistics thị trường Quảng Ngãi cho công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI. .. LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.5.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ Giải pháp dịch vụ công ty chia làm hai phần : dịch vụ có dịch vụ Đối... thu phòng Logistics SAFI Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI THỊ TRƢỜNG QUẢNG NGÃI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 2.2.1 Phân tích mơi trƣờng Thực tế, cơng ty chưa có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing dịch vụ logistics tại thị trường Quảng Ngãi của công ty cổ phần đại lí vận tải SAFI Đà Nẵng, Giải pháp marketing dịch vụ logistics tại thị trường Quảng Ngãi của công ty cổ phần đại lí vận tải SAFI Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay