Đào tạo nguồn nhân lực tại Trƣờng Cao đẳng nghề số 5

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ XUÂN LỘC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 1: TS Võ Quang Trí Phản biện 2: TS Nguyễn Văn Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực trở thành nguồn lực quan trọng quốc gia Nguồn nhân lực nguồn lực có tính định đến phát triển tổ chức, nhân tố chủ yếu tạo thành công cho tổ chức Trong bối cảnh đó, Giáo Dục- Đào Tạo tất yếu có vai quan trọng để phát triển nguồn nhân lực Giáo dục hệ thống trường học đường ngắn khoa học để truyền thụ tri thức cho người học cách nhất, có hệ thống hiệu Đội ngũ nhà giáo lực lượng nòng cốt thực mục tiêu Giáo Dục- Đào Tạo Vì vai trò đội ngũ nhà giáo quan trọng Đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo Trường cao đẳng nghề số yếu tố nhân lực quan trọng Bởi lẽ, để thực đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội đòi hỏi nguồn nhân lực trường cần phải có trình độ chun mơn cao, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, bên cạnh đội quản lí chun viên trường phải chuyên nghiệp Để đạt yêu cầu này, đòi hỏi nhà trường phải trọng đào tạo nguồn nhân lực mặt, không trình độ chun mơn Những năm qua, nhà trường liệt đạo xây dựng đội ngũ cán giáo viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trường Trong việc đào tạo nguồn nhân lực trường công việc quan trọng, sở cho việc đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo Đồng thời, việc đào tạo đội ngũ giảng viên có chất lượng tiêu chí quan trọng để nhà trường đạt trường nghề chất lượng cao theo định Chính phủ Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực đội ngũ giảng viên trường số bất cập, tiêu chi đánh giá chưa rõ ràng Xuất phát từ thực tế tơi định chọn đề tài:“Đào tạo nguồn nhân lực Trƣờng Cao đẳng nghề số 5” làm hướng nghiên cứu cho đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực tổ chức - Làm rõ thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Trường Cao đẳng nghề số thời gian qua, từ đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Trường cao đẳng nghề số Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo nguồn nhân lực Trường Cao đẳng nghề số Đối tượng cụ thể: Đào tạo đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề số - Bộ Quốc phòng 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Nghiên cứu công tác đào tạo đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề số cho 02 khoa có đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Trung cấp nghề (Khoa Điện-Điện tử khoa Cơ khí-Động lực) + Về thời gian: Thực nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo ĐNGV Trường Cao đẳng nghề số giai đoạn 2015 – 2017 đề giải pháp cho giai đoạn 2018 - 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn thực phương pháp định tính định lượng; sử dụng phương pháp thống kê, điều tra, phân tích tổng hợp - Phương pháp điều tra qua vấn phiếu khảo sát - Sử dụng nguồn thông tin thứ cấp từ sách báo, số liệu từ phòng ban khoa Nhà trường cung cấp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung luận văn kết cấu gồm 03 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng đào tạo đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề số Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo giảng viên Trường Cao đẳng nghề số Tổng quan tài liệu - Nguyễn Quốc Tuấn tác giả (2006), Giải pháp để xây dựng chương trình cách có hệ thống xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận tác giả chia giai đoạn: Giai đoạn đánh giá nhu cầu, giai đoạn đào tạo giai đoạn đánh giá - Ths Phạm Xuân Thu (2012), "Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề góp phần đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam", Tạp chí Tuyên giáo số 7; sở đánh giá thực trạng, tình trạng bất cập việc đào tạo, phát triển lực giảng dạy Để giải bất cập cần thiết xếp, tổ chức lại sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; đa dạng hố hình thức đào tạo, bồi dưỡng GVDN; khuyến khích tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng sư phạm nghề cho GVDN qua phát triển cơng tác nghiên cứu khoa học các sở dạy nghề nâng cao lực nghiên cứu khoa học GVDN - Nguyễn Minh Đường (1996) “Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới” hệ thống sở lý luận phát triển ĐNGV; sở khảo sát, phân tích thực trạng đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV phù hợp với trường, qua góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ã hội Các tác giả có chung quan điểm là: muốn phát triển giáo dục, vấn đề then chốt phải phát triển ĐNGV số lượng, chất lượng cấu - Đề tài “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng sông Cửu Long”, luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục Nguyễn Mỹ Loan bảo vệ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2016 Luận án đề cập phân tích vấn đề góc độ quản lý nhà nước phát triển (số lượng, chất lượng cấu) đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng sơó lực hồn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, đủ sức hội nhập khu vực giới Tuy nhiên, nhà trường bị động cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, chưa có tầm nhìn dài hạn Mặt khác, văn tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề thường hay thay đổi 13 2.3.3 Thực trạng xác định nội dung lựa chọn phƣơng pháp đào tạo Căn vào mục tiêu, đối tượng đào tạo khóa học, lớp học Nhà trường có yêu cầu cụ thể kiến thức, kỹ cần trang bị cho ĐNGV như: - Đào tạo nghiệp vụ sư phạm, kỹ nghề - Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học - Đào tạo kỹ nghề quốc gia quốc tế theo chương trình đào tạo Tổng cục Dạy nghề 2.3.4 Về xác định giáo viên đào tạo Với chương trình đào tạo nhà trường, nhà trường có tiêu chuẩn để lựa chọn ĐNGV, cụ thể cho khóa đào tạo sau: Giảng viên người có tay nghề, trình độ chun mơn cao, có tác phong phương pháp sư phạm tiên tiến, thành thạo nghề, có kinh nghiệm cơng tác, hiểu biết cơng việc, có khả truyền đạt kiến thức 2.3.5 Về xác định kinh phí cho cơng tác đào tạo Nguồn kinh phí ảnh hưởng nhiều đến nội dung phương pháp triển khai đào tạo Nhà trường thực đào tạo quan nguồn kinh phí chủ yếu sau: - Nhà trường chi trả 100% phần kinh phí - Kinh phí hỗ trợ từ Tổng cục dạy nghề - ĐNGV tự đảm bảo kinh phí, nhà trường tạo điều kiện thời gian Tùy theo khóa học, tính chất khóa, Ban Giám hiệu nhà trường bố trí nguồn kinh phí phù hợp cử đối tượng tham gia số lượng lớn có đợt tập huấn miễn phí Tổng cục Dạy nghề 14 2.3.6 Về thiết kế kịch triển khai thực chƣơng trình đào tạo Trước triển khai chương trình đào tạo, Nhà trường chuẩn bị chu đáo nội dung, đặc biệt lên kịch cho chương trình đào tạo cụ thể Kịch thể rõ nội dung công đoạn cần làm, người thực từ bắt đàu đến kết thúc Nhờ ây dựng quy hoạch ĐNGV nên năm qua, ĐNGV nhà trường thường uyên tăng cường số lượng chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ giao 2.3.7 Thực trạng đánh giá kết sau đào tạo Công tác kiểm tra, đánh giá giảng viên thực theo quy chế đào tạo chấp hành thời gian giảng dạy, tác phong lên lớp, đặt biệt công tác chuẩn bị giảng dạy: chuẩn bị giáo án, giảng, mơ hình học cụ, sơ đồ tranh vẽ…, nhà trường tiến hành thường xuyên Nhà trường đề quy chế đánh giá, phân loại giảng viên trì chế độ đánh giá, ếp loại giảng viên định kỳ tháng, năm Trên sở kiểm tra, đánh giá, tiến hành bình xét, phân loại giảng viên loại 1, loại Điều có tác dụng tốt việc khen thưởng, tạo động lực phấn đấu cho giảng viên Tuy nhiên trình đánh giá công tác đào tạo trường thực hời hợt, chưa gắn kết đào tạo với nâng cao chất lượng, hiệu công việc kinh phí bỏ Cơng tác tra, kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán chưa thực thường xuyên, nhiều hạn chế 15 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 2.4.1 Khảo sát đánh giá mức độ đạt đƣợc số yêu cầu trình độ chun mơn, lực đội ngũ giảng viên Trình độ kỹ nghề ĐNGV đáp ứng nhu cầu Tuy nhiên, trình độ kỹ nghề quốc gia hạn chế Trình độ ngoại ngữ Tiếng nh tin học IC3 ĐNGV thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giảng dạy tiêu chí để Nhà trường đạt trường nghề chất lượng cao Vì cần phải có nội dung phương pháp đâò tạo phù hợp để nâng dần lực đội ngũ giảng viên 2.4.2 Khảo sát đánh giá đội ngũ giảng viên Trƣờng công tác đào tạo Hầu hết ĐNGV hài lòng với cách lựa chọn đối tượng đào tạo Nhà trường Tuy nhiên, vấn đề chi phí dành cho đào tạo nhà trường đánh giá thấp, t lệ hài lòng thấp Các vấn đề lại, đội ngũ giảng viên trường ủng hộ 50% hài lòng hài lòng Vẫn nhiều vấn đề bất cập cơng tác đào tạo Trường cần phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu để đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực thời gian đến 2.4.3 Thành tựu đạt đƣợc Đến ĐNGV nhà trường có bước phát triển đáng ghi nhận: trình độ chuyên môn không ngừng nâng cao, chuẩn hóa, có đầy đủ lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường Chi phí đào tạo hàng năm Trường tăng qua năm, kinh phí đào tạo sử sụng chủ yếu cho đào tạo chỗ đào tạo ngắn hạn Tuy chi phí đào tạo hàng năm Trường tăng hiệu giảng dạy học tập Trường có phát triển 16 tốt, nói Trường đầu tư cho công tác đào tạo cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Trường 2.4.4 Những điểm hạn chế ĐNGV trường số tồn tại, hạn chế, là: t lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ 15%, chưa đáp ứng với tiêu chí trường cao đẳng nghề; nhiều giảng viên chưa đạt chuẩn trình độ kỹ nghề, số giảng viên đạt chuẩn tin học IC3, Tiếng Anh TOEIC 450 chiếm t lệ thấp so với tiêu chí giảng viên trường nghề chất lượng cao Công tác đào tạo ĐNGV hạn chế, cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo ĐNGV chưa có tầm nhìn chiến lược, chưa có quy trình, lộ trình cụ thể, chưa ây dựng quy hoạch kế hoạch dài hạn Công tác kiểm tra, đánh giá giảng viên nhà trường thực cách thường xuyên 18 lâu dài ĐNGV, nhà trường cần hoàn thiện nội dung như: 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể sở để đánh giá kết đào tạo Tạo đích để cán Trường đào tạo, giáo viên học viên hướng tới giúp cho đội ngũ giảng viên tự đánh giá thân đào tạo hay kết thúc khóa đào tạo họ biết họ cần phải đạt gì, đồng thời giúp đội ngũ giảng viên không nghĩ tới mong đợi không thực tế khóa đào tạo - Về mục tiêu ngắn hạn (năm 2018) + Với đối tượng cán quản lý: 100% nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kỹ lãnh đạo, tin học, ngoại ngữ phục vụ cho công việc Tăng cường đào tạo kỹ đàm phán, lý tình làm việc với tổ chức, cơng dân + Với khóa đào tạo nâng cao trình độ chun mơn: Đảm bảo 100% cán nhận văn chứng thời hạn, 100% đạt mức độ thấp đạt loại + Với đào tạo thi kỹ nghề quốc gia: Phải đảm bảo 100% đối tượng tham gia phải đạt chứng nhận kỹ nghề cấp quốc gia + Với khóa đào tạo đội ngũ giảng viên mới: Đảm bảo 100% đội ngũ giảng viên đào tạo chuyên môn, đạt cấp chứng giữ lại Trường làm việc, tránh đào tạo xong đội ngũ giảng viên nghỉ việc - Về mục tiêu dài hạn: Trong vòng năm tạo điều kiện cho 100% cán bộ, giảng viên Trường tham gia khóa đào tạo tin học, ngoại ngữ Có mục tiêu để đảm bảo Trường có 80% 19 giảng viên đạt kỹ nghề quốc gia, 100% đội ngũ giảng viên Trường đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng nh TOEIC 350 trở lên, số giảng viên dạy nghề trọng điểm phải đạt 450 điểm trở lên 100% ĐNGV đạt trình độ tin học IC3 tương đương trở lên 3.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo Khi lựa chọn đối tượng đào tạo cần vào nội dung sau: - Phù hợp với yêu cầu đội ngũ cán Trường ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn - Đối tượng đào tạo phải phù hợp tuổi, giới tính, trình độ, kỹ ưu tiên đối tượng trẻ, có lực mong muốn phát triển lâu dài Trường - Phù hợp với tình hình hoạt động giảng dạy học tập Trường - Xem xét nhu cầu nguyện vọng cá nhân người đào tạo - Hiệu việc tiến hành đào tạo với hoạt động Trường lâu dài - Để lựa chọn đối tượng xác Trường cần phải đưa vào tiêu chí khách quan - Phù hợp với yêu cầu đội ngũ nhân lực Trường ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn - Đối tượng đào tạo phải phù hợp tuổi, giới tính, trình độ - Phù hợp với tình hình hoạt động đào tạo nghề Trường - Xem ét nhu cầu nguyện vọng cá nhân người đào tạo - Hiệu việc tiến hành đào tạo với hoạt động Trường 20 lâu dài - Căn vào vị trí cơng việc, lực, trình độ chun mơn, khả đáp ứng u cầu thực tiễn, quy định nhà trường, ngành…để từ ác định đối tượng, số lượng giảng viên tham gia đào tạo phù hợp 3.2.4 Giải pháp xác định nội dung đào tạo ội ung c n tập trung đào tạo - Đào tạo kỹ nghề cho ĐNGV - Đào tạo ngoại ngữ Tiếng nh - Đào tạo tin học để tham gia dự thi đạt chuẩn tin học IC3 3.2.5 Giải pháp lựa chọn phƣơng pháp đào tạo Phương pháp đào tạo nhân tố ảnh hưởng tới hiệu đào tạo ĐNGV, nội dung tốt mà phương pháp đào tào tạo khơng phù hợp hiệu thu Trường bị hạn chế nhiều ngược lại Do hoàn thiện nội dung đào tạo Trường khơng thể khơng thực việc hồn thiện phương pháp đào tạo hương pháp đào tạo - Đào tạo k nghề cho ĐNGV: Ngoài lên lớp, giảng viên thường uyên r n luyện tay nghề ưởng Nhà trường Thường uyên cử giảng viên tham gia r n luyện đơn vị kết hợp liên kết đơn vị bạn như: Trường Hải TH CO, công ty điện tử địa bàn thành phố Đà Năng để r n luyện thêm tay nghề - Đào tạo ngoại ngữ Tiếng Anh: Đào tạo chia làm giai đoạn, gia đoạn sử dụng giảng viên ngoại ngữ nhà trưởng để giảng dạy kiến thức Gia đoạn mời giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tham 21 gia đào tạo - Đào tạo tin học để tham gia dự thi đạt chu n tin học IC3: + Thực đào tạo tuần buổi, thực sau nghỉ buổi chiều (từ 16h30), việc đào tạo thực phòng máy tính Nhà trường 3.2.6 Giải pháp tổ chức thực công tác đào tạo lựa chọn giáo viên Để công tác đào tạo nguồn nhân lực Trường thực hiên có hiệu cần phải nâng cao khả tổ chức thực hiên đào tạo Trường Nhà trường nên tập trung thêm người để thực công tác đào tạo hiệu qua hơn, Trường thành lập phận khơng thiết Ban Chính trị để trợ giúp việc thực đào tạo cho người lao động Để làm điều Trường nên thực việc cấu lại lực lượng lao động Ban Chính trị để việc thực công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt hiệu cao 3.2.7 Giải pháp khai thác nguồn lực tài phục vụ cho cơng tác đào tạo cách có hiệu Chi phí đào tạo nguyên nhân làm cho hiệu đào tạo Trường cao hay thấp Có thể thấy kinh phí đào tạo Trường nguồn kinh phí chưa ổn định phụ thuộc vào quỹ đầu tư phát triển Trường, khoản kinh phí phụ thuộc nhiều vào hiệu hoạt động giảng dạy Trường 3.2.8 Đánh giá sau đào tạo Thơng thường sau khố đào tạo, giảng viên cán phụ trách đào tạo phát phiếu đánh giá để học viên đánh giá trực tiếp chỗ tồn khố Tập trung đánh giá 03 mức độ: Phản ứng cử người 22 học, Những kiến thức, kỹ học được, Ứng dụng vào công việc Phiếu đánh giá tổng hợp lại phận đào tạo phối hợp xem ét để báo cáo đánh giá lên Ban Giám hiệu nhà trường 23 KẾT LUẬN Thời gian qua, công tác đào tạo ĐNGV dạy nghề Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển Vai trò giảng viên dạy nghề việc định chất lượng, hiệu đào tạo nghề ngày khẳng định Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 ác định “Phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề” hai giải pháp đột phá để thực chiến lược Trường Cao đẳng nghề số – Bộ Quốc phòng trường có bề dày thành tích uy tín đào tạo nghề năm qua Vì vậy, cơng tác phát triển ĐNGV vấn đề cần thiết quan trọng, đặc biệt giai đoạn 2016-2020, nhà trường có phá mạnh mẽ để đạt danh hiệu trường nghề chất lượng cao Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng đó, luận văn sâu nghiên cứu giải số vấn đề sau đây: - Trên sở kế thừa, hệ thống hóa kết nghiên cứu mặt lý luận, luận văn làm sáng tỏ khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu như: khái niệm đội ngũ, phát triển đội ngũ; khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực; khái niệm giảng viên, giảng viên dạy nghề, ĐNGV dạy nghề, phát triển ĐNGV dạy nghề, Trường nghề chất lượng cao… Do vậy, đầu tư vào nguồn lực người Trường phải mục tiêu hàng đầu, việc đầu tư vào vốn người Trường có hiệu thơng qua cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Trường Công tác đào tạo nguồn nhân lực giúp Trường khơng ngừng nâng cao lực trình độ đội ngũ giảng viên, 24 cán bộ, công nhân viên Trường qua nguồn nhân lực Trường trở thành vũ khí sắc bén để giúp Trường thành cơng nghiệp giáo dục đào tạo ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3.1 CĂN CỨ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3.1.1 Mục tiêu phát triển nhà trƣờng Giai... cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Trường cao đẳng nghề số Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo nguồn nhân lực Trường Cao đẳng nghề số Đối tượng cụ thể: Đào tạo đội... sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng đào tạo đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề số Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo giảng viên Trường Cao đẳng nghề số Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Trƣờng Cao đẳng nghề số 5, Đào tạo nguồn nhân lực tại Trƣờng Cao đẳng nghề số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay