Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại thành phố Đà Nẵng

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỒ YẾN CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 31 01 05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2: TS HOÀNG VĂN LONG Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chuyển dịch cấu kinh tế trình tất yếu kinh tế trình phát triển Chuyển dịch cấu hƣớng không thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế nhanh mà tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững Qua 20 năm phát triển (1997 - 2017) kể từ trở thành thành phố trực thuộc trung ƣơng, kinh tế thành phố Đà Nẵng đạt đƣợc thành tựu bật phát triển kinh tế - xã hội, thể động phá mạnh mẽ việc huy động tập trung nguồn lực cho phát triển; bƣớc hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên Trong giai đoạn 1997-2016, Đà Nẵng đạt tăng trƣởng kinh tế cao với tốc độ tăng bình quân giai đoạn đạt 10,47%/năm nhƣng không ổn định đặc biệt giai đoạn 2011-2015 Cùng với tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, cấu nhóm ngành kinhtế thành ph4JNố có chuyển dịch tích cực năm qua, theo hƣớng cơng nghiệp hóa gắn với đại hóa kinh tế mở, phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ, tăng dần tỷ trọng ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao Những nghiên cứu tăng trƣởng kinh tế phát triển kinh tế gắn liền với phát triển ba khu vực gồm nông nghiệp, dịch vụ cơng nghiệp; chuyển dịch cấu kinh tế khu vực chịu tác động hai nhóm nhân tố từ phía cung nhóm nhân tố từ phía cầu Nhóm nhân tố từ phía cầu bao gồm: Độ co giãn cầu sản phẩm dịch vụ cuối theo thu nhập; Tăng trƣởng suất; Sự chuyển dịch cấu; Và sử dụng nguồn lực bên ngồi Nhóm nhân tố từ phía cung bao gồm: Sự gia tăng thƣơng mại quốc tế; vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc (FDI); đổi cơng nghệ Tính đến thời điểm có nhiều nghiên cứu đánh giá chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế thành phố Đà Nẵng thông qua trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành; nhiên việc sâu nghiên cứu nhân tố tác động làm ảnh hƣởng đến trình chuyển dịch hạn chế Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Đà Nẵng” cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát luận văn tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến CDCC kinh tế ngành thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn tác động nhân tố tới chuyển dịch cấu kinh tế ngành 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn nghiên cứu địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thời gian nghiên cứu: số liệu thu thập chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố từ năm 1997 đến năm 2016 - Về nội dung: Các nhân tố ảnh hƣởng đến CDCC kinh tế ngành Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phƣơng pháp phân tích thống kê - Phƣơng pháp mô tả so sánh - Phƣơng pháp định lƣợng - Phƣơng pháp tổng hợp - Phƣơng pháp vấn sâu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hƣởng đến CDCC kinh tế ngành Chƣơng Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng Kết nghiên cứu Chƣơng Bàn luận hàm ý sách Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.1.1 Những nội dung cấu kinh tế cấu kinh tế ngành Cơ cấu kinh tế đƣợc khái niệm theo nghĩa rộng: Cơ cấu kinh tế tổng thể bao gồm phận cấu thành yếu tố liên quan nhƣ: yếu tố đầu vào (hay nhân tố đóng vai trò cung), yếu tố đầu q trình sản xuất nhân tố tác động từ bên ngồi Cơ cấu kinh tế đƣợc chia thành nhóm ngành theo cách tiếp cận khác nhau: (1) Tiếp cận theo khu vực kinh tế, cấu kinh tế đƣợc chia thành khu vực: khu vực nông nghiệp (gồm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản), khu vực công nghiệp (gồm công nghiệp xây dựng), khu vực dịch vụ (gồm thƣơng mại, dịch vụ du lịch) (2) Tiếp cận theo nhóm ngành phƣơng thức sản xuất: khối ngành nông nghiệp (gồm nông, lâm nghiệp thủy sản) khối ngành phi nông nghiệp (gồm khu vực công nghiệp dịch vụ) (3) Tiếp cận theo tính chất sản phẩm cuối cùng, cấu kinh tế đƣợc chia thành: nhóm ngành sản xuất sản phẩm vật chất nhóm ngành sản xuất sản phẩm dịch vụ 1.1.2 Những nội dung chuyển dịch cấu kinh tế ngành Chuyển dịch cấu kinh tế ngành trình phát triển ngành kinh tế dẫn đến tăng trƣởng khác ngành làm thay đổi mối quan hệ tƣơng quan chúng so với thời điểm trƣớc Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thay đổi tỷ trọng ngành hợp thành kinh tế Khi nguồn lực di chuyển đến ngành tạo tác động đến đầu ngành (nhƣ sản lƣợng suất lao động) dẫn đến thay đổi tỷ trọng ngành so với trƣớc, đồng thời tác động tới tăng trƣởng suất tổng thể kinh tế Một kết trình di chuyển nguồn lực làm thay đổi cấu thân (vốn, lao động) ngành Nói cách khác, di chuyển yếu tố sản xuất vừa làm thay đổi cấu ngành, vừa làm thay đổi cấu nguồn lực 1.1.3 Ý nghĩa CDCC ngành kinh tế Quá trình chuyển dịch cấu ngành trình diễn liên tục gắn liền với phát triển kinh tế Ngƣợc lại, nhịp độ phát triển, tính chất bền vững q trình tăng trƣởng lại phụ thuộc vào khả chuyển dịch cấu ngành linh hoạt, phù hợp với điều kiện bên trong, bên lợi tƣơng đối kinh tế Mối quan hệ chuyển dịch cấu ngành với phát triển chung kinh tế có ý nghĩa quan trọng gắn với động thái phân bố nguồn lực hạn hẹp quốc gia thời điểm định vào hoạt động sản xuất riêng Sự chuyển dịch cấu ngành thể tính hiệu việc phân bố nguồn lực 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, địa lý Thiên nhiên vừa điều kiện chung sản xuất xã hội, vừa tƣ liệu sản xuất tƣ liệu tiêu dùng Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên việc hình thành cấu kinh tế mang tính trực tiếp.Tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế đại, vai trò yếu tố thiên nhiên ngày khơng phải nhân tố có vai trò tiên Khơng phải dồi yếu tố “thiên nhiên” mang lại lực cạnh tranh tốt cho địa phƣơng Ngƣợc lại, nghèo nàn tài nguyên thiên nhiên đồng nghĩa với bất lợi cạnh tranh 1.2.2 Nguồn lao động Muốn CDCC kinh tếthay đổi, điều kiện tất yếu phải thay đổi cấu lao động cấu ngành nghề, việc làm.Theo đó, với tƣ cách yếu tố sản xuất số lƣợng chất lƣợng nguồn lực định đến việc lựa chọn định hƣớng CDCC kinh tếngành.Với tƣ cách ngƣời tiêu dùng hàng hóa dịch vụ, xu hƣớng thay đổi nhu cầu tiêu dùng ngƣời thay đổi cấu sản xuất 1.2.3 Nguồn vốn đầu tƣ Vốn đầu tƣ yếu tố đóng vai trò quan trọng khơng nguồn lực lao động trình CDCC kinh tế Để xây dựng nguồn lực có trình độ đáp ứng q trình CDCC kinh tế cần phải có nguồn vốn đủ mạnh để đầu tƣ cho đào tạo nhƣ sở vật chất phục vụ trình đào tạo 1.2.4 Khoa học công nghệ Sự phát triển khoa học công nghệ nhân tố chủ yếu tạo tiền đề để CDCC kinh tế ngành, mở rộng ngành nghề tăng trƣởng ngành sản xuất chun mơn hóa, đẩy nhanh tốc độ phát triển số ngành làm tăng tỷ trọng chúng tổng thể kinh tế Trong nội ngành, phát triển khoa học công nghệ nhân tố chủ yếu tạo điều kiện tiền đề để CDCC kinh tế ngành 1.2.5 Nhu cầu thị trƣờng Khi đƣa định sản xuất phải nhu cầu thị trƣờng Nếu nhà sản xuất không tuân theo điều thất bại Sản phẩm sản xuất phù hợp với thị hiếu bán đƣợc ngƣời sản xuất bảo đảm kinh doanh thành công.Cơ cấu thị trƣờng thay đổi buộc nhà sản xuất phải thay đổi 1.2.6 Cơ chế sách Đây nhân tố quan trọng định cấu kinh tế nhƣ CDCC kinh tế, nhân tố dẫn suất cho nhân tố khác sản xuất, bảo đảm cho phân bổ nguồn lực vào ngành, thành phần vùng kinh tế cách có hiệu Cơ chế sách định hƣớng trực tiếp để chuyển dịch cấu kinh tế 1.2.7 Vai trò Nhà nƣớc Nhà nƣớc thơng qua sách kinh tế vĩ mơ tác động vào kinh tế, tạo điều kiện để quy luật thị trƣờng phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực, nhằm tạo cho kinh tế tăng trƣởng phát triển với tốc độ cao CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 1.283 km2; đó, quận nội thành chiếm diện tích 241,51 km2, huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.041,91 km2 b Khí hậu Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao biến động Khí hậu Đà Nẵng nơi chuyển tiếp đan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, với tính trội khí hậu nhiệt đới điển hình phía Nam c Đặc điểm địa hình Địa hình thành phố Đà Nẵng đa dạng, vừa có đồng vừa có núi, bên đèo Hải Vân với nhữngdãy núi cao, bên bán đảo Sơn Trà hoang sơ Vùng núi cao dốc tập trung phía Tây Tây Bắc, từ có nhiều dãy núi chạy dài biển, số đồi thấp xen kẽ vùng đồng ven biển hẹp d Tài nguyên thiên nhiên 2.1.2 Tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) tính theo giá hành ƣớc năm 2016 thực 69.758 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015 (sơ năm 2015 đạt 63.189 tỷ đồng, tăng 9,52% so năm 2014) Năm 2016, giá trị tăng thêm (VA) tính theo giá hành ƣớc đạt 61.355 tỷ đồng, tăng 10,28% so với năm 2015, đó: khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,22% (năm 2015 tăng 4,62%), VA 10 Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Cơ sở lý luận ảnh hƣởng nhân tố tới CDCC kinh tế ngành Phân tích định tính Phân tích định lƣợng Kết phân tích Đánh giá tính phù hợp Đánh giá tác động từ yếu tố tới CDCC ngành kinh tế Bàn luận hàm ý sách 11 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu (1) Phƣơng pháp diễn dịch suy luận (2) Phƣơng pháp quy nạp suy luận (3) Phƣơng pháp phân tích thống kê mơ tả Phương pháp đồ thị bảng thống kê để tổng hợp: dựa vào bảng thống kê số liệutheo chiều dọc, chiều ngang sử dụng hệ thống đồ thị mô tả nhân tố ảnh hƣởng đến CDCC kinh tế ngành thành phố (4) Phƣơng pháp mơ hình kinh tế lƣợng Bùi Quang Bình (2016) [6] tiến hành phân tích tác động yếu tố kinh tế - xã hội, đặc biệt biến động dân số tới CDCC kinh tế tỉnh Miền trung -Tây Nguyên sử dụng phƣơng pháp phân tích sở từ mơ hình tăng trƣởng tân cổ điển mơ hình tăng trƣởng nội sinh để hình thành mơ hình có dạng: CDCCit = β0 + β1lnYit + β2X + εit (1) Trong đó: CDCCit: biến đại diện cho chuyển dịch cấu ngành kinh tế Yit: quy mô ngành i kết sản xuất chung biến đại diện cho tăng trƣởng ngành i X: biến đại diện yếu tố tác động tới chuyển dịch cấu kinh tế Từ phƣơng trình (1) nghiên cứu sử dụng số liệu cấu ngành kinh tế theo GDP thành phố Đà Nẵng Số liệu yếu tố tác động tới CDCC ngành kinh tế bao gồm vốn đầu tƣ, lao động ngành kinh tế Yếu tố công nghệ đƣợc đại diện TFP ngành (5) Phƣơng pháp vec tơ (6) Phƣơng pháp vấn sâu 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 TÌNH HÌNH CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Đà Nẵng Bảng 3.1 Mức CDCC ngành kinh tế cấp I thành phố Đà Nẵng Chỉ tiêu 2000-2005 2006-2010 2011-2016 1997-2016 -2.73 -0.75 -0.87 -7.88 8.93 -6.61 -2.65 -5.31 -6.2 1.34 3.52 13.21 0,98 0,99 0,99 0,98 9,56 5,13 3,13 11,37 % chuyển dịch Nông, lâm, thủy sản % chuyển dịch CN-XD % chuyển dịch DV Cosφ Góc CDCC - φ (Độ) (Nguồn: Tính tốn từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng) Trong 16 năm, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm chậm dần, mức cao -2.73% giai đoạn 2000-2005 thấp -0.87% giai đoạn 2011-2016 Trong giai đoạn 2000 - 2005, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, từ mức 41.26% năm 2000 lên mức 50.19% 13 năm 2005, hay tăng lên 8.93% Tuy nhiên, giai đoạn 2006 - 2010 lại giảm xuống mức 6.61% Tỷ trọng ngành dịch vụ giai đoạn 1997-2016 tăng từ 54.99% năm 1997 lên 68.2% năm 2016, hay tăng 13.21% 3.1.2 Chuyển dịch cấu nội ngành a Chuyển dịch cấu nội ngành nông - lâm - thủy sản Biểu đồ 3.2 Chuyển dịch cấu nhóm ngành nơng - lâm thủy sản Nhìn chung, nhóm ngành nơng - lâm - thủy sản có chuyển dịch cấu nội ngành theo hƣớng ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo tạo nhiều sản phẩm cho thành phố Ngành thủy sản có chiều hƣớng tăng chiếm tỷ trọng cao b Chuyển dịch cấu nội ngành công nghiệp - xây dựng 14 Bảng 3.3 Mức CDCC nội ngành công nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng Chỉ tiêu % chuyển CN thác % chuyển CN biến 2000-2005 2006-2010 2011-2016 1997-2016 dịch khai 1,77 -0,21 0,08 1,20 dịch chế 37,12 -0,27 1,72 37,41 % chuyển dịch CN SX, PP điện, nƣớc 1,36 -0,44 3,94 4,66 % chuyển dịch xây dựng 18,49 0,92 -5,74 21,42 Cosφ 0,986 0,999 0,994 0,984 9,47 0,98 5,98 9,97 Góc CDCC φ (Độ) (Nguồn: Tính tốn từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng) Trong ngành công nghiệp thành phố, công nghiệp chế biến ngành chủ yếu chiếm tỷ lớn nhất, chiếm 65% Tiếp đến ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng tƣơng đối khoảng 30%,và ngành công nghiệp khai thác mỏ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng dƣới 10% c Chuyển dịch cấu nội ngành thương mại dịch vụ Bảng 3.4 Mức CDCC nội ngành thƣơng mại dịch vụ thành phố Đà Nẵng 15 2000-2005 2006-2010 2011-2016 1997-2016 % chuyển dịch thƣơng mại -6,84 -3,22 0,54 -12,49 % chuyển dịch dịch vụ 6,83 3,22 -0,54 12,49 Cosφ 0,992 0,998 0,999 0,980 7,03 2,88 0,44 11,41 Góc CDCC - φ (Độ) (Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng) Đà Nẵng trung tâm thƣơng mại khu vực miền Trung Tây Nguyên, song thực tế, thƣơng mại thành phố Đà Nẵngphát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm Mức đóng góp vào tốc độ tăng trƣởng GDP thành phố hạn chế 3.1.3 Chuyển dịch cấu theo nguồn lực a Chuyển dịch cấu lao động Bảng 3.5 Số lƣợng cấu lao động TP Đà Nẵng phân theo khu vực kinh tế (1997-2016) 16 Đơn vị tính: triệu người; % Năm Tổng số Lao động 1997 Nông – Lâm – Thủy sản Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) Số lƣợng Tỷ trọng (%) 218.031 71.952 33,0 64.963 29,8 81.116 37,20 2000 252.653 71.324 28,23 80.431 31,83 100.898 39,93 2005 302.458 58.660 19,39 112.380 37,16 131.418 43,45 2010 436.400 38.500 8,82 148.050 33,92 249.850 57,25 2011 446.780 38.000 8,50 150.830 33,76 257.950 57,73 2016 537.990 37.660 7,0 155.740 28,95 344.590 64,05 (Nguồn: Tính tốn từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng) b Chuyển dịch cấu Vốn Biểu đồ 3.9 Tỷ trọng vốn đầu tƣ theo ngành thành phố Đà Nẵng 17 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THÀNH PHỐ 3.2.1 Kết phân tích định lƣợng - Thống kê mô tả biến Bảng 3.9 Thống kê mơ tả biến mơ hình Số quan Trung Độ lệch Giá trị Giá trị sát bình chuẩn bé lớn CDCC 20 17.419 9.959 7.000 33.000 lny 20 9.908 0.6548 8.890 10.892 urban 20 36.062 3.276 31.26 40.512 bugsogdp 20 31.048 8.716 16.38 40.464 Tên biến (Nguồn: Xử lý từ số liệu Niên giám thống kê Cục Thống kê TP Đà Nẵng) - Ma trận tương quan biến Mơ hình sử dụng cho phân tích Ở phần sử dụng mơ hình (1) trình bày mục 2.3.2 CDCCit = β0 + β1lnYit + β2X + εit (1) Trong đó: CDCCit biến đại diện cho chuyển dịch cấu ngành kinh tế: tỷ lệ lao động làm việc nông nghiệp Yit : quy mô ngành i kết sản xuất chung biến đại diện cho tăng trƣởng ngành i 18 X: biến đại diện yếu tố tác động tới chuyển dịch cấu kinh tế bao gồm biến urban – tỷ lệ độ thị hóa tỷ lệ chi tiêu ngân sách so với GDP - bugsogdp Biến urban tỷ lệ diện tích thị thành phố so với tổng diện tích tự nhiên thành phố Khi mơ hình (1) viết lại thành mơ hình (2) CDCCit = β0 + β1lnYit + β2bugsogdp + β3urban + εit (2) Tuy nhiên sử dụng mơ hình dẫn tới vấn đề nội sinh từ biến lny Ở giải vấn đề đƣa thêm hai mơ hình Lny = β0 + β1lnK + β2lnl + εit (3) Hai phƣơng trình (2) (3) tạo thành hệ phƣơng trình đồng thời Ở biến nội sinh lny đƣợc giải thông qua biến mơ hình (3) Trong giai đoạn đầu, phƣơng trình (3) đƣợc ƣớc lƣợng giá trị dự đoán biến nội sinh đƣợc lƣu trữ lại Những giá trị này, sau đó, đƣợc thay biến nội sinh phƣơng trình cấu trúc đƣợc ƣớc lƣợng 3.2.2 Phân tích nhân tố khác tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành Trên sở kế thừa lý thuyết kể trên, nghiên cứu đƣợc thực nhằm làm rõ số nhân tố khác ảnh hƣởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành thông qua thang đo Likert mức độ với nhóm yếu tố: Tài nguyên thiên nhiên; Cơ sở hạ tầng; Môi trƣờng thể chế; Thị trƣờng 19 CHƢƠNG BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 BÀN LUẬN KẾT QUẢ Về xu CDCC ngành kinh tế Thứ nhất, cấu ngành kinh tế cấp I thành phố năm qua có xu hƣớng chuyển dịch tích cực Q trình chuyển dịch cấu kinh tế hƣớng đóng góp đáng kể cho tăng trƣờng kinh tế Tỷ trọng đóng góp vào GDP ngành kinh tế phù hợp với xu hƣớng phát triển kinh tế đại, phát triển trƣớc Thứ hai, nội ngành, xu CDCC ngành kinh tế thể dấu thiệu tích cực theo xu hƣớng chung kinh tế giai đoạn phát triển Về ảnh hưởng nhân tố đến CDCC ngành kinh tế Thứ nhất, quy mô kinh tế có tác động thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế Nền kinh tế có quy mơ lớn thƣờng có động lực kinh tế mạnh mà thƣờng gắn với nhân tố chiều sâu nhƣ hoạt động có hiệu Thứ hai, q trình độ thị hóa cao q trình mở rộng phát triển sở công nghiệp thƣơng mại hay cơng nghiệp hóa nhanh Thứ ba, chi tiêu ngân sách ngày nhiều cho dịch vụ công Thứ tư, Các yếu tố vốn lao động gia tăng quy mô thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế thành phố Các nhân tố khác: Cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi tạo điều kiện thu hút đầu tƣ vào thành phố Đà Nẵng 20 Môi trƣờng, thể chế kinh tế có ảnh hƣởng gián tiếp, song vơ quan trọng việc hình thành cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng đại Thị trƣờng khả hay lực tiêu dùng xã hội đơn đặt hàng cho tất chủ thể sản xuất - kinh tế Vì yêu cầu thị trƣờng khả tiêu dùng xã hội định hƣớng, dẫn dắt trình hình thành cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.2.1 Phát triển ngành thƣơng mại dịch vụ Quan điểm phát triển - Phát triển dịch vụ trọng tâm vào lĩnh vực mạnh, đem lại hiệu kinh tế cao, sở khai thác tiềm thành phố (thƣơng mại, du lịch, tin học, bƣu viễn thơng v.v ), đáp ứng nhu cầu địa phƣơng, nƣớc khu vực Định hướng phát triển (1) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu đời sống, dịch vụ chất lƣợng cao, khuyến khích phát triển ngành dịch vụ với chất lƣợng cao (2) Đối với khu vực có tốc độ thị hố cao, nơi có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, có thu nhập mức sống cao cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ chất lƣợng cao (3) Xây dựng ngành thƣơng mại phát triển vững mạnh, có hệ thống kết cấu hạ tầng thƣơng mại tƣơng đối đại, trở thành điểm đến hàng hố bán bn (4) Khai thác lợi điều kiện tự nhiên thành phố để phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ mơi trƣờng, an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội Phấn đấu đƣa du lịch trở thành 21 ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế (5) Các tuyến du lịch trọng điểm 4.2.2 Phát triển ngành Công nghiệp xây dựng a) Phát triển Công nghiệp Quan điểm phát triển Phát triển công nghiệp sở phát triển khoa học công nghệ nguồn nhân lực có trình độ cao Phát triển cơng nghiệp nhanh, hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trƣờng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Định hướng phát triển công nghiệp (1) Ƣu tiên nguồn lực, ƣu đãi sách cho số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, đại diện cho công nghiệp thành phố (2) Đẩy mạnh ngành khai thác chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu, phát triển ngành công nghiệp dịch vụ cảng vận tải biển (3) Chuyển đổi dần cấu công nghiệp theo hƣớng đa dạng hoá sản phẩm (4) Phát triển phân bố sở sản xuất công nghiệp phải việc sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động đảm bảo yêu cầu môi trƣờng (5) Đối với doanh nghiệp có cần phải tăng cƣờng đầu tƣ chiều sâu, đổi thiết bị công nghệ để tăng suất, hạ giá thành nhằm đứng vững, mở rộng thị phần cạnh tranh (6) Phát triển khu công nghiệp tập trung, gắn phát triển khu, cụm công nghiệp với phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ b) Phát triển lĩnh vực xây dựng 22 Quan điểm phát triển Đẩy mạnh việc đầu tƣ nâng cao lực sở, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng theo hƣớng đại hóa từ quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, thi công Định hướng phát triển Xây dựng môi trƣờng thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng thành lập phát triển thơng qua việc cụ thể hóa quy định Nhà nƣớc xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp 4.2.3 Phát triển ngành Nông - lâm - thuỷ sản Quan điểm phát triển Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng suất, chất lƣợng cao, hình thành vùng chuyên canh sản xuất tập trung, tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản cấu kinh tế thuỷ sản nông lâm Định hướng phát triển Nông nghiệp: Tập trung đầu tƣ sản xuất theo chiều sâu, tăng suất, chất lƣợng lƣơng thực phù hợp với nhu cầu khả tiêu thụ Lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp toàn diện, gắn liền với bảo vệ phát triển bền vững vốn rừng, trọng tâm tăng cƣờng công tác quản lý bảo vệ rừng Chú trọng đầu tƣ tiến kỹ thuật để nâng cao chất lƣợng, độ che phủ rừng, chuyển dịch cấu kinh tế Thuỷ sản: Phát huy lợi thuỷ sản, tạo thành kinh tế mũi nhọn, vƣơn lên hàng đầu khu vực Tăng cƣờng lực nâng cao hiệu khai thác hải sản xa bờ; chuyển đổi cấu nghề nghiệp 23 Thứ nhất, tăng thêm nguồn lực cho phát triển ngành kinh tế, nhƣng phải trọng nhiều tới hiệu suất Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò nhân tố vốn đầu tƣ, nhƣng mặt tăng cƣờng thu hút đầu tƣ từ bên ngoài, mặt khác nâng cao chất lƣợng vốn đầu tƣ hiệu đầu tƣ Hoàn thiện chế sách, tạo sở để kêu gọi đầu tƣ vào thành phố Thứ ba, trọng phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy CDCC kinh tế thành phố Thứ tư, nâng cao chất lƣợng chuyển dịch cấu lao động 24 KẾT LUẬN Qua gần 20 năm phát triển, kể từ trở thành thành phố trực thuộc trung ƣơng, kinh tế thành phố Đà Nẵng có bƣớc phát triển mạnh mẽ đạt đƣợc thành tựu quan trọng Kinh tế thành phố Đà Nẵng trở thành động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, điểm sáng cho động, tinh thần dám nghĩ, dám làm đồng lòng chung sức Nền kinh tế thành phố Đà Nẵng năm qua có phát triển định liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế với nhiều dấu hiệu tích cực, nhiên chất lƣợng chuyển dịch hạn chế chƣa theo chiều sâu Cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng có chuyển dịch tích cực từ cơng nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp - xây dựng nơng nghiệp Trong đó, ngành dịch vụ có tốc độ tăng trƣởng cao chiếm tỷ trọng ngày lớn cấu GDP, lao động đầu tƣ Luận văn sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu để đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành, có tác động vốn đầu tƣ, lao động Ngoài ra, nhân tố bên tác động ảnh hƣởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành nhƣ: tài nguyên thiên nhiên, sở hạ tầng kỹ thuật, thị trƣờng môi trƣờng thể chế ... 3.1 TÌNH HÌNH CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Đà Nẵng Bảng 3.1 Mức CDCC ngành kinh tế cấp I thành phố Đà Nẵng Chỉ tiêu... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 1.1.1 Những nội dung cấu kinh tế cấu kinh tế ngành. .. Tính tốn từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng) b Chuyển dịch cấu Vốn Biểu đồ 3.9 Tỷ trọng vốn đầu tƣ theo ngành thành phố Đà Nẵng 17 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại thành phố Đà Nẵng, Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay