Tóm tắt lý thuyết và bài tập về máy biến áp động cơ điện

14 169 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:42

Ví dụ 1: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt là 10000vòng và 200vòng.a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp ?Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng U1=220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?b)Cuộn nào có tiết diện lớn MÁY BIẾN ÁPĐỘNG ĐIỆN I.Tóm tắt thuyết: Máy biến áp:  Mạch thứ cấp không tải: U N2 = ( N2N1 : tăng áp ) U1 N1  Mạch thứ cấp tải: (lí tưởng: U E2 I1 N = = = U1 E1 I N1 Trong đó: U1 (là điện áp hiệu dụng); E1 (suất điện động hiệu dụng); I1 (cường độ hiệu dụng); N1 (số vòng dây): cuộn sơ cấp U2 ( điện áp hiệu dụng); E2 (suất điện động hiệu dụng); I2 (cường độ hiệu dụng); N2 ( số vòng dây): cuộn thứ cấp Pthu cap U I cosϕ = Hiệu suất máy biến áp : H= Pso cap U1 I1 cosϕ1 Trong đó: cosϕ1 cosϕ2 : hệ số công suất cuộn sơ cấp thứ cấp (Hiệu suất máy biến áp thường cao 95% ) 2.Truyền tải điện năng: P2  Cơng suất hao phí đường dây tải điện: Php = r Phat U Phat PPhát , UPhát : c/suất & HĐT nơi phát; Nếu coϕ < : Php = ∆P = -Khi tăng U lên n lần cơng suất hao phí Php giảm n2 lần P2 r U cos 2ϕ U1 U2  Độ giảm dây dẫn: ∆ U = R.I = U − U = ∆P.R Ir l Với: r ( hayRd): ( Rd = ρ ) điện trở tổng cộng dây tải điện (lưu ý: dẫn điện dây) S ρ: điện trở suất đv: Ω.m; l: chiều dài dây dẫn đv: m; S: tiết diện dây dẫn : đv: m2 I : Cường độ dòng điện dây tải điện P : công suất truyền nơi cung cấp; U: điện áp nơi cung cấp cosϕ: hệ số công suất dây tải điện P2 P1 − ∆P  Hiệu suất tải điện: H = = % P1 P1 Với: P1 : Công suất truyền P2 : Công suất nhận nơi tiêu thụ ∆P : Cơng suất hao phí - Phần trăm công suất bị mát đường dây tải điện: ∆P 100 đv: % P II.Bài tập : A.MÁY BIẾN ÁP a.Các ví dụ: Ví dụ 1: Một máy biến áp lí tưởng hai cuộn dây 10000vòng 200vòng a) Muốn tăng áp cuộn cuộn sơ cấp ?Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng U1=220V điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp bao nhiêu? b)Cuộn tiết diện lớn HD giải: a)Để máy tăng áp số vòng cuộn thứ cấp phải lớn cuộn sơ cấp: -Nên ta có: N1=200vòng, N2=10000 vòng U2 N2 N 10.000 = ⇒ U = U1 = 220 =11000V -Điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp: U1 N1 N1 200 b)Cuộn sơ cấp tiết diện dây lớn N1 < N2 Ví dụ 2: Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng Mắc cuộn sơ cấp vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 120V a.Tính điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp b Cho hiệu suất máy biến áp (khơng hao phí lượng) Tính cường độ hiệu dụng cuộn thứ cấp, cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp I1=2A U2 N2 N2 1500 = = 120 = 600 V Giải: a Ta Điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp: U = U1 U1 N1 N1 300 I U1 U1 120 = = = 0, A b Ta Cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp: I = I1 I1 U U2 600 Ví dụ 3: Một máy biến cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 220V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484V Bỏ qua hao phí máy Số vòng dây cuộn thứ cấp A 1100vòng B 2000vòng C 2200 vòng D 2500 vòng U2 N2 U2 484 = => N = N1 Thế số : N2= 1000 = 2200 vòng Giải : Từ Chọn C U1 N1 U1 220 Ví dụ 4: Một máy biến áp pha số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2000 vòng 100 vòng Điện áp cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp 120V – 0,8A Bỏ qua mát điện điện áp hiệu dụng cơng suất mạch thứ cấp là: A 6V – 96W B 240V – 96W C 6V – 4,8W D 120V – 4,8W Giải : Điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp: U = U1.N 120.100 = = V N1 2000 Bỏ qua mát điện P2 = P1 = U1.I1 = 120.0,8 = 96W Vậy chọn A Ví dụ 5: Cuộn thứ cấp máy biến 1000vòng Từ thơng xoay chiều lõi biến tần số 50Hz giá trị cực đại 0,5mWb Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp là: A 111V B 157V C 500V D 353,6V E NωΦ 1000.100π.0,5.10−3 = = = 111V đáp án A Giải : Chọn A Hướng dẫn: Ta có: E = 2 Ví dụ 6: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng 100V Cuộn sơ cấp 2000 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng Tính điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở (giả thiết bỏ qua điện trở hoạt động R cuộn sơ cấp) Khi dùng vơn kế (có điện trở vơ lớn) để đo hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở, người ta thấy vôn kế 199V So sánh kết với giá trị câu giải thích sao? Hãy xác định tỉ số cảm kháng ZL cuộn sơ cấp điện trở hoạt động Giải: U2 N2 N2 4000 = Ta có: Điện áp hiệu dụng U2 hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: U 2= U= U1 N1 N1 2000 100=200V 199V N = U Thế số trường hợp: ( lưu ý sửa lại đề: U1 =127V) Giải: N1 U U1 1000 6.35 =50 vòng a N = 127 1000 15 =118 vòng b N = 127 1000 18.5 =145.669 vòng =146 vỏng c N = 127 Ví dụ 8: Cuộn sơ cấp máy biến áp mắc qua ampe kế vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100V ampe kế 0.0125A Biết cuộn thứ cấp mắc vào mạch gồm nam châm điện r= ơm điện trở R=9 ơm Tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 20 Bỏ qua hao phí Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp cuộn thứ cấp là? A π/4 B -π/4 C π/2 D π/3 N2 U2 U 100 = = = 5V Giải: Ta có: => U = = N U 20 20 20 U I1 U 100 = => I = I1 = 0, 0125 = 0, 25 A Mặt khác, Bỏ qua hao phí.: U1 I U2 U2 = = 20Ω Cos ϕ =R/Z =10/20=1/2 => ϕ = π/3 Đáp án D Xét Mạch thứ cấp: Z = I2 0,25 Ví dụ 9: Một máy tăng áp tỷ lệ số vòng cuộn dây 0,5 Nếu ta đặt vào đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 130V điện áp đo đầu cuộn thứ cấp để hở 240V Hãy lập tỷ lệ điện trở r cuộn sơ cấp cảm kháng ZL cuộn sơ cấp A 12 B 12 C 168 D 13 24 N1 U L = = 0,5 ⇒ UL = 0,5U2 = 120V N1 U Ur UL U r = ⇒ = r = UL2 + Ur2 = U12 = 1302 => Ur = 50V Chọn A r ZL Z L U L 12 Ví dụ 10: Trong máy biến hình 2, cuộn sơ cấp n 1=1320 vòng, hiệu điện U1= 220V, cuộn thứ cấp U2 = 10V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai n 3=36 vòng, I3=1,2A Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp số vòng cuộn thứ cấp thứ A I1= 0,023 A; n2= 60 vòng B I1=0,055A; n2=60 vòng C I1 = 0,055A; n2 = 86 vòng D I1 = 0,023A; n2 = 86 vòng n1 n2 N1 U1 = ⇒ N = 60 U2 N2 U Giải: Ta Gỉải 1: U1 N1 U1 = ⇒ U3 = N3 U I1U1 = I 2U + I 3U ⇒ I1 = 6.1, + 10.0,5 = 0, 05545 A 220 U3 n3 U3 n n n U U = ⇔ U3 = U1 = 6V ; = ⇔ n2 = n1 = 60 vòng U1 n1 n1 n1 U1 U1 U I + U3 I3 10.0,5 + 6.1, I1 = 2 = = 0, 055A U 220 ⇔ ⇔ P =P +P UI=UI+UI Gỉải 2: 1 2 3 Ví dụ 11: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều điện áp hiệu dụng U1 = 220V Điện trở cuộn sơ cấp r1 ≈ cuộn thứ cấp r2 ≈ 2Ω Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí dòng Fuco xạ Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn thứ cấp bao nhiêu? A 18V; B 22V; C 20V; D 24V Giải: Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở: U2 = U1/10 = 22V = E2 Cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp nối với điên trở R: I2 = E2/(R +r2) = 1A Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cn thứ cấp U’2 = I2R = 20V Chọn C b.Trắc nghiệm: Câu Một máy biến hiệu suất xấp xĩ 100%, số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến A làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần C máy hạ D máy tăng Câu Một máy biến tỉ lệ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 10 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 10 V C 20 V D 20 V Câu Một máy biến gồm cuộn sơ cấp 2500 vòng dây, cuộn thứ cấp 100 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 5,5 V B 8,8 V C 16 V D 11 V Câu Một máy biến áp cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng Điện áp cường độ dòng điện mạch sơ cấp 120V 0,8A Điện áp công suất cuộn thứ cấp A V; 96 W B 240 V; 96 W C V; 4,8 W D 120 V; 48 W Câu 5(ĐH–2007): Một máy biến cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng cuộn thứ cấp gồm 100 vòng Điện áp cường độ mạch sơ cấp 220 V; 0,8 A Điện áp cường độ dòng điện cuộn thứ cấp A 11 V; 0,04 A B 1100 V; 0,04 A C 11 V; 16 A D 22 V; 16 A Câu 7: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp 12A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp A 1,41 A B 2,00 A C 2,83 A D 72,0 A Câu 8: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp 500 vòng dây, cuộn thứ cấp 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 100V B 1000V C 10V D 200V Câu 9: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp 500 vòng dây, cuộn thứ cấp 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Cường độ dòng điện qua đèn bằng: A 25A B 2,5A C 1,5A D 3A Câu 10: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp 500 vòng dây, cuộn thứ cấp 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Cường độ dòng điện mạch sơ cấp (coi hệ số công suất cuộn sơ cấp 1): A 2,63A B 0,236A C 0,623A D 0,263A Câu 11: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 2200 vòng 120 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 24V B 17V C 12V D 8,5V Câu 12: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V–50Hz, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 6V Số vòng cuộn thứ cấp A 85 vòng B 60 vòng C 42 vòng D 30 vòng c.Trắc nghiệm nâng cao: Câu 13: Một máy biến áp tưởng cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp quấn lỏi thép chung hình khung chữ nhật Cuộn sơ cấp N = 1320 vòng dây; cuộn thứ cấp thứ hai N = 25 vòng dây Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp thứ U = 10 V; cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp thứ thứ hai giá trị I = 0,5 A I3 = 1,2 A Coi hệ số công suất mạch điện Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy cuộn sơ cấp giá trị A 1/22 A B 1/44 A C 3/16 A D 2/9 A N1 1320 220 25 = = ⇒ U 22 = ; I1U1 = I 2U 21 + I 3U 22 ⇒ I1 = Giải: N 22 25 U 22 22 Câu 14: Một máy biến áp lí tưởng tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện điện dung C = 10−3 F cuộn dây cảm cảm kháng L = 0, H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều 12π π giá trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ A 180W B 135W C 26,7W D 90W Câu 15.Cuộn thứ cấp máy biến áp 1500 vòng dòng điện f = 50Hz Giá trị cực đại từ thông lõi thép 0,6 Wb Chọn pha ban đầu không Biểu thức suất điện động cuộn thứ cấp là:   π ÷(V) 2 A e = 200cos100π t (V) B e = 200cos  100π t − C e = 200 cos100π t (V) π  D e = 200 cos 100π t − ÷(V) 4  Giải Suất điện động cực đại cuộn thứ cấp: Eo = 2π f N Φ o = 2π 50.1500.0,6 = 200 (V) Vì ϕ = nên e = 200 cos100π t (V) Đáp án C Câu 16Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100 V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V Giải: Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch cuộn sơ cấp không đổi, gọi số vòng của cuộn sơ cấp thứ cấp N1 N2 Khi điện áp hai đầu cuộn thứ cấp 100V, ta có: U N1 U U U N1 N1 N1 U n = 1− (5) , = (1); = (2); = (3); = (4) Lấy (1): (2) ta được: 100 N2 100 N U N2 − n 2U N + n U 3n N + 3n 2U n = 1+ (6) Lấy (6)+(5), ta U=200V/3, thay vào (5), ta n/N2=1/3, lấy (3):(1), ta được: 100 N2 U0 U U N = (4' ) , kết hợp với (1) => = => U3n=200V suy ra: 3n = N2 thay vào (4), ta U 3n N U 3n 200 Câu 17Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dung không đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 60 vòng dây B 84 vòng dây C 100 vòng dây D 40 vòng dây Giải: Gọi N1, N2 số vòng dây ban đầu cuộn; n số vòng phải thêm cần tìm Ta có: N2 N + 24 N1 = 0,43; = 0,45 ⇒ N1 = 1200; N = 516; = ⇒ n = 84 N1 N1 N2 + n ⇒ Đáp án B Câu 18: Một người định biến từ hiệu điên U1 = 110V lên 220V với lõi không phân nhánh, không mát lượng cuộn dây điện trở nhỏ , với số vòng cuộn ứng với 1,2 vòng/Vơn Người hồn tồn cuộn thứ cấp lại ngược chiều vòng cuối cuộn sơ cấp Khi thử máy với nguồn thứ cấp đo U2 = 264 V so với cuộn sơ cấp yêu cầu thiết kế, điện áp nguồn U1 = 110V Số vòng dây bị ngược(sai) là: A 20 B 11 C 10 D 22 Giải 1:Gọi số vòng cuộn dây MBA theo yêu cầu N1 N2 N 110 = = ⇒ N2 = 2N1 (1) Với N1 = 110 x1,2 = 132 vòng Ta N 220 Gọi n số vòng dây bị ngược Khi ta N − 2n 110 N − 2n 110 = ⇒ = (2) N2 264 N1 264 Thay N1 = 132 vòng ta tìm n = 11 vòng Chọn B Chú ý: Khi cuộn sơ cấp bị ngược n vòng suất điện động cảm ứng xuất cuộn sơ cấp thứ cấp lấn lượt e1 = (N1-n)e0 – ne0 = (N1 – 2n) e0 với e0 suất điện động cảm ứng xuất vòng dây e2 = N2e0 N − 2n e1 E1 U N − 2n 110 = = = ⇒ = Do N2 e2 E U N2 264 Giải 2: Khi bị số cuộn dây bị cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp bị ngược suất điện động tính cơng thức nào? U1 N1 − 2k = ngược k vòng cuộn sơ cấp bị 2k vòng : U2 N2 Câu 19:Hiệu điện đưa vào cuộn sơ cấp máy biến áp giá trị hiệu dụng 220V.Số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp tương ứng 1100 vòng 50vòng.Mạch thứ cấp gồm điện trở Ω ,một cuộn cảm cảm kháng Ω tụ điện mắc nối tiếp Biết dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp 0,032A, bỏ qua hao phí máy biến áp, độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện mạch thứ cấp π π π π π π A B − C − D 4 6 Giải: U1 N1 U N U I UI 220.50 220.0,032 = ⇒ U2 = = = 10V ; = ⇒ I2 = 1 = = 0,704A ≈ U2 N2 N1 1100 U I1 U2 10 U 10 = = 10 Tổng trở mạch thứ cấp: Z2 = I2 Ω 2 Áp dụng: Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện mạch thứ cấp cosφ = R+r 10 π = = ⇒ϕ=± (Đáp án B) Z2 10 Câu 21: Một học sinh quấn máy biến áp số vòng dây cuộn thứ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn sơ cấp Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 1,92U Khi kiểm tra phát cuộn thứ cấp 40 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số vòng dây Bỏ qua hao phí máy biến Tổng số vòng dây quấn máy biến A 2000 vòng B 3000 vòng C 6000 vòng D 1500 vòng Giải: Gọi N1 số vòng dây cuộn sơ cấp Khi số vòng dây cuộn thuwsb cấp N2 = 2N1 Tổng số vòng dây máy biến 3N1 N1 U Theo ta có: = => 1,92N1 = 2N1 – 80 => N1 = 1000 vòng 1,92U N − 80 Do Tổng số vòng dây quấn máy biến 3000 vòng Đáp án B Câu 23: Một thợ điện dân dụng quấn máy biến áp với dự định hệ số hạ áp k = Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, người thợ đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = const, dùng vơn kế lí tưởng xác định tỉ số x điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu x = 43% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng x = 45% Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: A 65vòng dây B.56 vòng dây C.36 vòng dây D.91 vòng dây N1 =2 N2  N2 − K = 0, 43  N1 = 1300 Giải:  phải quấn thêm 65 vòng Chọn A  N1  ⇒  N = 650   N − K + 26 = 0, 48  N − K + 26 = 585   N1  Câu 24: Một máy biến lõi đối xứng gồm ba nhánh tiết diện nhau, hai nhánh hai cuộn dây Khi mắc hiệu điện xoay chiều vào cuộn đường sức sinh khơng bị ngồi chia cho hai nhánh lại Khi mắc cuộn vào hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng 240V cuộn để hở hiệu điện U Hỏi mắc vào cuộn hiệu điện U2 cuộn để hở hiệu điện bao nhiêu? Biết điện trở cuộn dây không đáng kể A 60V B 30V C 40V D 120V Giải: Gọi N1 N2 số vòng dây cuộn cuộn ∆Φ độ biến thiên từ thơng qua vòngdây cuộn sơ cấp ∆t U2 U1 ∆Φ' ∆Φ = độ biến thiên từ thơng qua vòngdây cuộn thứ cấp ∆t ∆t ∆Φ ∆Φ' ∆Φ = N2 Khi cuộn cuộn sơ cấp: e1 = N1 e2 = N2 ∆t ∆t ∆t e2 E1 N U = = (1) => = e2 E N2 U2 ∆Φ ∆Φ' ∆Φ = N2 Khi cuộn cuộn sơ cấp: e' = N2 e'1 = N1 ∆t ∆t ∆t e' E '1 N U '2 U = =2 = = => (2) e' E ' N U '1 U '1 nhân vế (1) (2) Ta U’1 = U1/4 = 60V Chọn A Câu 25: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều điện áp hiệu dụng U1 = 220V Điện trở cuộn sơ cấp r1 ≈ cuộn thứ cấp r2 ≈ 2Ω Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí dòng Fuco xạ Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω điện áp hiệu dụng hai đầu cn thứ cấp bao nhiêu? A 18V; B 22V; C 20V; D 24V Giải: Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở: U2 = U1/10 = 22V =E2 Cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp nối với điên trở R: I2 = E2/(R +r2) = 1A Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn thứ cấp U’2 = I2R = 20V Chọn C Câu 26: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tượng điện áp xoay chiều giá trị khơng đổi hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở 100V Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U; giảm bớt n vòng dây cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở 2U Nếu tăng thêm 2n vòng dây cuộn thứ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50V B 100V C 60V D 120V Giải: Gọi điên áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp U1, số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp N1 N2 U1 N U N1 + n U N1 − n U1 N1 = (1) = = = (2) (3) (4) 1`00 N U N2 2U N2 U N + 2n U N1 = Lấy (1) : (2) => (5) 1`00 N + n 2U N1 = Lấy (1) : (3) => (6) 1`00 N − n N −n N1 − n U = = => 2(N1 –n) = N1 + n => N1 = 3n Lấy (5) : (6) => => 2U N + n N1 + n 2n ( N + 2n) N1 U Lấy (1) : (4)=> = = 1+ =1+ => U2 = 100 + U1 > 100V Chọn D N2 N2 N2 100 Ta có: Câu 27: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp cưa máy biến áp lí tượng điện áp xoay chiều giá trị khơng đổi hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở 100V.Ở cuộn sơ cấp ,khi ta giảm bớt đo n vòng dây hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U;nếu tăng n vòng dây cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U/2.Gía trị U là: A 150V B 200V C 100V D 50V Giải: Gọi điên áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp U1, số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp N1 N2 U1 N U N1 − n 2U N + n = (1) = = Ta có: (2) (3) 1`00 N U N2 U N2 U N1 = Lấy (1) : (2) => (4) 1`00 N − n U N1 = Lấy (1) : (3) => (5) 2`00 N + n 200 N + n = ⇒ N + n = N − ⇒ N = 3n Lấy (4) : (5) => 1`00 N − n N1 = 150 (V) Chọn A Từ (4) => U = 100 N1 − n Câu 28 Một máy biến áp lí tưởng hiệu suất nối vào nguồn điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 5V Biết số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 100vong 150 vòng Do cuộn sơ cấp 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu cuộn thứ cấp là: A 7,5V B 9,37 V C 8,33V D 7,78V Giải: Gọi e0 suất điện động cảm ứng tức thời xuất vòng dây biến áp nối vào nguồn điện xoay chiều Suất điện đông tức thời xuất cuộn sơ cấp thứ cấp là: e1 = (N1 – 10)e0 – 10e0 = 80e0 e2 = N2e0 = 150e0 e1 E1 E U 80 80 150.5 = = ⇒ = = ⇒ U2 = = 9,375V Chọn B > e2 E 150 E U 150 80 Câu 29 : Một máy biến áp tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp n = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V Cuộn thứ cấp thứ U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n = 25 vòng, I3 = 1,2A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A I1 = 0,035A B I1 = 0,045A C I1 = 0,023A D I1 = 0,055A Giải: Dòng điện qua cuộn sơ cấp I1 = I12 + I13 I12 U 10 I13 U n3 25 5 = ⇒ I12 = 0,5 = ( A) = = = = ⇒ I13 = 1, = ( A) => I U1 n1 1320 264 264 44 I U1 220 44 = = 0, 045( A) Chọn B I1 = I12 + I13 = 44 22 Câu 30 Cho máy biến hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp 150 vòng, cuộn thứ cấp 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều U1 = 100V, tần số 50Hz Tính cơng suất mạch thứ cấp cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? A 100W và1,5A B 150W 1,8A C 200W 2,5A D 250W 2,0A U2 N2 = ⇒ U = 200V Giải: U1 N1 U2 R2 = 100 Ω, ZL2 = 100 Ω => Z2 = 100 Ω => I2 = = A => P2 = R2 I = 200W Z2 P P P 200 H= ⇒ P1 = =U1I1 ⇒ I1 = = = 2,5( A) P1 H HU1 0,8.100 Câu 31: Cho máy biến hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp 150 vòng, cuộn thứ cấp 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 0,1/π H Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều U1 = 100V, tần số 50Hz Tính cơng suất mạch thứ cấp cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? U2 N2 = ⇒ U = 200V ;R2 = 100 Ω, ZL2 = 10 Ω U1 N1 U2 => Z2 = 10100 Ω => I2 = = 1,99A Z2 P2 P2 P2 P2 = R2 I = 396W H= ⇒ P1 = =U1I1 ⇒ I1 = = 4,95A P1 H HU1 Câu 32: Một máy biến cuộn sơ cấp gồm 10N vòng dây, cuộn thứ cấp gồm N vòng dây Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều hiệu điện hiệu dụng 220 (V) Biết điện trở cuộn sơ cấp thứ cấp là: 0(Ω) 2(Ω) xem mạch từ khép kín hao phí dòng fucô không đáng kể Hiệu điện hiệu dụng mạch thứ cấp hở A 22(V) B 35 (V) C 12 (V) D 50 (V) E1 U1 10 N U Giải: Khi thứ cấp hở U2 = E2 = = = 10 => U2 = = 22 (V) , Chọn A E2 U2 N 10 Câu 34: Máy biến áp số vòng dây cuộn sơ cấp N1 = 400 vòng, thứ cấp N2 = 100 vòng Điện trở cuộn sơ cấp r1 = Ω , điện trở cuộn thứ cấp r2 = Ω Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R = 10 Ω Xem mạch từ khép kín bỏ qua hao phí Đặt vào hai cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U1 = 360V Xác định điện áp hiệu dụng U2 hai đầu cuộn thứ cấp hiệu suất máy biến A 80V; 88,8% B 80V; 80% C 100V; 88,8% D 88V; 80% Giải: 400 360 − I1.4 = ( 1) 100 I (10 + 1) Giải: U R = RI = 80 Chọn A  I1 =  ⇒ U2I2 ( 2) ⇒   I =  H = U I = 88.8%  1 Câu 35: Một máy hạ áp, cuộn dây sơ cấp N1= 440vòng điện trở r1=7,2Ω, cuộn thứ cấp N2= 254vòng điện trở r2= 2,4Ω Mắc vào cuộn thứ cấp điện trở R=20Ω, coi mạch khép kín hao phí dòng Fu-cơ khơng đáng kể.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U1= 220V Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu tải R Tính hiệu suất máy biến áp Giải: 400 I = =4 100 I1 440 220 − I1.7, = ( 1) 254 I (20 + 2, 4) 440 I = 254 I1 ( 2) U R = RI = 102, 42V 9856 I + 1828,8 I1 = 254.220  I1 = 2,9563  ⇒ ⇒ ⇒ U2I2 254 I − 440 I1 =  I = 5,121  H = U I = 80, 64%  1 Câu 37: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tượng điện áp xoay chiều giá trị khơng đổi hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở 100V.Ở cuộn sơ cấp ,khi ta giảm bớt đo n vòng dây hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U;nếu tăng n vòng dây cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U/2.Gía trị U là: A 150V B 200V C 100V D 50V Giải: Gọi điên áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp U1, số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp N1 N2 U1 N U N1 − n 2U N + n = (1) = = Ta có: (2) (3) 1`00 N U N2 U N2 U N1 = Lấy (1) : (2) => (4) 1`00 N − n U N1 = Lấy (1) : (3) => (5) 2`00 N + n 200 N + n = ⇒ N + n = N − ⇒ N = 3n Lấy (4) : (5) => 1`00 N − n N1 = 150 (V) Chọn A Từ (4) => U = 100 N1 − n Câu 38: Một máy biến áp lí tưởng hiệu suất nối vào nguồn điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 5V Biết số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 100vong 150 vòng Do cuộn sơ cấp 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu cuộn thứ cấp là: A 7,5V B 9,37 V C 8,33V D 7,78V Giải: Gọi e0 suất điện động cảm ứng tức thời xuất vòng dây biến áp nối vào nguồn điện xoay chiều Suất điện đông tức thời xuất cuộn sơ cấp thứ cấp e1 = (N1 – 10)e0 – 10e0 = 80e0 e2 = N2e0 = 150e0 e1 E1 E U 80 80 150.5 = = ⇒ = = ⇒ U2 = = 9,375V Chọn B > e2 E 150 E U 150 80 Câu 39: người ta truyền tải điện từ A đến B.ở A dùng máy tăng B dùng hạ thế, dây dẫn từ A đến B điện trở 40Ω.cường độ dòng điện dây 50A.cơng suất hao phí dây 5% công suất tiêu thụ B hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp hạ 200V biết dòng điện hiệu ln pha bỏ qua hao phí máy biến thế.tỉ số biến đổi hạ là: A:0,005 B:0.05 c:0,01 D:0.004 Giải: Gọi cường độ dòng điện qua cuoonk sơ cấp thứ cấp máy hạ I1 I2 Công suất hao phí đường dây: ∆P = I12R = 0,05U2I2 U I 0,05U 0,05.200 = = = = 0,005 Chọn A Tỉ số biến đổi máy hạ : k = U1 I I1R 50.40 PHẦN 2: Máy phát điện xoay chiều -Động điện xoay chiều : I Tóm tắt thuyết: a.Máy phát điện  Từ thông cực đại: φ0 = BS -> Nếu cuộn dây N vòng: φ0 = NBS 10 dΦ = NBSω sin(ω t + ϕ ) = E0 sin(ω t + ϕ ) với E = NBSω = Φ 0ω dt  Suất điện động cảm ứng: e = E0 cosωt E0 = NBSω  Với SĐĐ cực đại: Suất điện động cảm ứng: e = - ( n cuộn dây mắc nối tiếp suất điện động cực đại n E +Tần số dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ra: f =n p n: tốc độ quay (vòng /s); p: số cặp cực từ pn +Nếu roto quay với tốc độ góc n vòng/phút phát dòng điện tần số : f = (Hz) 60 NBS 2πf + Điện áp đặt vào hai đầu mạch U = E = b.Máy phát điện xoay chiều pha: +Mạch điện pha : Nguồn tải mắc hay tam giác ( nguồn mắc tam giác dòng điện lớn) +Nếu dùng giản đồ vector đại lượng điện mạch pha đối xứng độ lớn lệch 2π pha Chú ý: máy phát điện xoay chiều pha, cặp cực cuộn dây c.Động điện: Up Tải đối xứng mắc hình sao: U d = 3U p ; I d = I p tải đối xứng Itải = Z tai Tải đối xứng mắc tam giác: U d = U p Id= Ip -UP: điện áp pha (điện áp dây pha dây trung hòa) -Ud: điện áp dây (điện áp hai dây pha) Lưu ý:-Ở máy phát tải tiêu thụ thường chọn cách mắc tương ứng với -Công suất tiêu thụ tải P = U p I t cos ϕ t = Rt I t d.Các Vi dụ : Ví dụ 1: Hai máy phát điện xoay chiều pha: máy thứ cặp cực, rơto quay với tốc độ 1600 vòng/phút Máy thứ hai cặp cực Để tần số hai máy phát rơto máy thứ hai quay với tốc độ bao nhiêu? A 800 vòng/phút B 400 vòng/phút C 3200 vòng/phút D 1600 vòng/phút Giải : Khi f1 = f2 n1 p1 = n2 p2 ⇒ n2 = n1 p1 1600.2 = = 800 vòng/phút Vậy chọn đáp án A p2 Ví dụ 2: Một máy phát điện phần cảm 12 cặp cực quay với vận tốc 300vòng/phút Từ thơng cực đại qua cuộn dây lúc ngang qua đầu cực 0,2Wb cuộn dây vòng dây (số cuộn số cực từ) a.Tính tần số dòng điện xoay chiều phát b Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tính suất điện động hiệu dụng máy phát ( ϕ =0) n 300 12 =60 Hz Giải: a Ta f= p; Với: n=300 (vòng/phút); p=12 Vậy f= 60 60 b Ta ω =2 π f=2 π 60=120 π rad/s Suất điện động cảm ứng: e=E0cos ω t E0=NBS ω =N Φ ω =24.5.0,2.120 π = 2880 π (V); Vậy: e=2880 π cos120 π t (V) E 2880π ≈ 6407 (V) Suất điện động hiệu dụng: E= = 2 Ví dụ 3: Một máy phát điện xoay chiều mười hai cặp cực Phần ứng gồm 24 cuộn dây mắc nối tiếp Từ thông phần cảm sinh qua cuộn dây giá trị cực đại 3.10 -2 Wb Roto quay 300 vòng/phút a Tính tần số dòng điện phát b Viết biểu thức suất điện động sinh 11 c Tính cơng suất máy phát, biết cường độ hiệu dụng dòng điện 2A hệ số công suất 0,8 Giải: a Phần ứng gồm 24 cuộn dây, suy máy phát 12 cặp cực n 300 12 = 60 Hz Tần số dòng điện phát ra: f= p = 60 60 b Ta e= E0cos ω t Suất điện động cực đại cuộn dây là: E1o= ω Φ 0=2 π f Φ 0= π 60.3.10-2 ≈ 11,3 V với ω =2 π f=120 π rad/s Suy suất điện động cực đại máy phát E0=24E1o ≈ 271 V Vậy e=271cos120 π t (V) c Công suất máy phát là: P=EIcos ϕ (điện trở khơng đáng kể U=E) E0 Lại E= =151,6 V Suy P=151,6.2.0,8= 306 W Vi dụ 4: Phần ứng máy phát điện xoay chiều 200 vòng dây giống Từ thơng qua vòng dây giá trị cực đại 2mWb biến thiên điều hoà với tần số 50Hz Suất điện động máy giá trị hiệu dụng bao nhiêu? A E = 88858V B E = 88,858V C E = 12566V D E = 125,66V Giải : Ф0 từ thơng cực đại qua vòng dây cuộn dây phần ứng: Ф0 = 2mWb = 2.10-3Wb Suất điện động cực đại hai đầu cuộn dây phần ứng:E0 = N.B.S.ω =N.Ф0.ω =N.Ф0.2πf E = E0 / Chọn B Vi dụ 5: Một máy phát điện xoay chiều cơng suất 1000kW Dòng điện phát sau tăng lên 110kV truyền đường dây điện trở 20Ω Điện hao phí đường dây A 6050W B 5500W C 2420W D 1653W 20 R 12 = 1653W Giải : Ta có: ∆P = P = 10 Chọn D U 121.108 Vi dụ 10: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh cơng suất học 80 W Biết động hệ số công suất 0,8, điện trở dây 32 Ω, công suất toả nhiệt nhỏ công suất học Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B 1,25 A C 0,5 A D A Giải: Theo định luật bảo toàn lượng: UIcosϕ = PC + I2R Giải phương trình bậc với ẩn I, ta I = ½ ( lấy giá trị nhỏ để công suất tỏa nhiệt nhỏ PC) suy I0 = A Vi dụ 11: Một động 200W – 50V, hệ số cơng suất 0,8 mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp Mất mát lượng máy biến áp không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp A 0,8 A B A C 1,25 A D 1,6 A P 200 Giải: P = UIcosϕ => Dòng điên định mức động I2 = I = = = (A) U cos ϕ 50.0,8 I I1 N = = => I1 = = 1,25 (A) Chọn C N1 4 I MÁY PHÁT ĐIỆN Câu Phát biểu nói máy phát điện xoay chiều pha A Máy phát điện xoay chiều pha biến điện thành ngược lại B Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay C Máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Máy phát điện xoay chiều pha tạo dòng điện khơng đổi 12 Câu Một máy phát điện xoay chiều pha cấu tạo gồm nam châm cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây Tần số dòng điện A 120 Hz B 60 Hz C 50 Hz D Hz Câu Một máy phát điện xoay chiều hai cặp cực, rơto quay phút 1800 vòng Một máy phát điện khác cặp cực, phải quay với vận tốc để phát dòng điện tần số với máy thứ nhất? A 600 vòng/phút B 300 vòng/phút C 240 vòng/phút D.120 vòng/phút Câu Máy phát điện xoay chiều pha phần cảm nam châm gồm cặp cực, quay với tốc độ góc 500 vòng/phút Tần số dòng điện máy phát A 42 Hz B 50 Hz C 83 Hz D 300 Hz Câu Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rơto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ A 750 vòng/phút B 75 vòng/phút C 25 vòng/phút D 480 vòng/phút Câu Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rơto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh tần số A 3000 Hz B 50 Hz C Hz D 30 Hz ĐỘNG ĐIỆN Câu 4: Một động điện xoay chiều sản cơng suất học 100kW hiệu suất 80% Mắc động vào mạng điện xoay chiều định mức điện tiêu thụ động là: A.80 kW h B 100 kWh C 125 kWh D 360 MJ Câu 9: Một động khơng đồng ba pha mắc theo hình tam giác Ba đỉnh tam giác mắc vào ba dây pha mạng điện ba pha hình với điện áp pha hiệu dụng 220/ V Động đạt cơng suất 3kW hệ số cơng suất cos ϕ = 10/11 Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 10A B 2,5A C 2,5 A D 5A Câu 10: Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 220V tiêu thụ cơng suất 2,64kW Động hệ số cơng suất 0,8 điện trở Ω Hiệu suất động bằng: A 85% B 90% C 80% D 83% Câu 11: Một động điện xoay chiều tiêu thụ cơng suất 2kW hiệu suất 75% Cơng học hữu ích động sinh 20 phút bằng: A 180J B 1800kJ C 1800J D 180kJ Câu 12: Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 380 V Biết quạt điện giá trị định mức: 220V– 88 W hoạt động công suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua φ, với cosφ = 0,8 Để quạt điện chạy cơng suất định mức R A 361 Ω B 180 Ω C 267 Ω D 354 Ω Câu 13: Một động 200W- 50V, hệ số công suất 0,8 mắc vào hai đầu thứ cấp máy hạ áp tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp k = Mất mát lượng máy biến không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn dây sơ cấp A 0,8A B 1A C 1,25A D 2A Câu 14: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh cơng suất học 170 W Biết động hệ số cơng suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D A Câu 16: Một động điện ghi 220V-176W, hệ số công suất 0,8 mắc vào mạch điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 380V Để động hoạt động bình thường, phải mắc động nối tiếp với điện trở giá trị: A 180Ω B 300Ω C 220Ω D 176Ω 13 14 ... cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp... 0,05.200 = = = = 0,005 Chọn A Tỉ số biến đổi máy hạ : k = U1 I I1R 50.40 PHẦN 2: Máy phát điện xoay chiều -Động điện xoay chiều : I Tóm tắt Lý thuyết: a .Máy phát điện  Từ thông cực đại: φ0 = BS... điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 10A B 2,5A C 2,5 A D 5A Câu 10: Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V tiêu thụ cơng suất 2,64kW Động có hệ số công suất 0,8 điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập về máy biến áp động cơ điện, Tóm tắt lý thuyết và bài tập về máy biến áp động cơ điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay