De thi mon su dia lop 5 (full nhieu de)

25 28 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:21

Bộ đề thi gồm nhiều đề môn lịch sử và địa lí lớp 5 học kì I năm học 20182019 vừa diễn ra, giúp các thầy, cô tham khảo, ra đề thi trong thời gian tới. Ngoài ra, trong bộ đề thi này còn có phần đáp án chi tiết, đầy đủ 2 bộ đề thi môn này, mình tải lên để các thầy, cô chúng ta cùng tham khảo. Giám thị Số phách Trường Tiểu học – Lớp: … Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét: ………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu , câu 2) Câu Bác Hồ tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A Ngày 6/5/1911 B Ngày 5/6/1911 C Ngày 6/6/1921 D Ngày 5/6/1931 Câu Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thời gian ? A Ngày 9/2/1945 B Ngày 3/2/1945 C Ngày 2/9/1945 D Ngày 5/9/1945 Câu Chọn điền từ ngữ cho trước sau vào chỗ (…) đoạn văn cho thích hợp: nhân dân, phá tan, kỉ niệm, nước ta Mùa thu năm 1945……………… nước vùng lên,….…………xiềng xích nơ lệ Ngày 19-8 ngày…………………Cách mạng Tháng tám ………………… Câu Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn đâu? Do chủ trì? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu Theo em lời khẳng định Bác Hồ cuối Tun ngơn Độc lập : “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” thể điều gì? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần cắt phách khơng viết vào  -Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu 6, câu 7) Câu Phần đất liền nước ta giáp với nước? A Trung Quốc, Lào, Thái Lan B Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia C Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia D Cam-pu-chia, Lào Câu Các sông lớn miền Nam là: A Sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai B Sông Tiền, sông Hậu, sông Cửu Long C Sông Đồng Nai, sông Hậu D Sông Cửu Long, sông Đồng Nai Câu Hãy điền vào ô nước ta A B C D chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai Đặc điểm sơng ngòi Mạng lưới sơng ngòi thưa thớt Có lượng nước thay đổi theo mùa Mạng lưới sơng ngòi dày đặc sơng lớn Sơng ngòi nước ta phù sa Câu Nước ta có điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Nước ta có loại hình giao thơng vận tải nào? Em thích loại hình giao thơng nào? Vì sao? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án B C Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Mùa thu năm 1945……nhân dân… nước vùng lên,…phá tan…xiềng xích nô lệ Ngày 19-8 ngày……kỉ niệm…Cách mạng Tháng tám …nước ta… Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ) Hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam diễn Hồng Kông (Trung Quốc) 1,5đ Do Nguyễn Ái Quốc làm chủ trì 0,5đ Câu (0,5đ) Học sinh cần ghi ý Ví dụ: - Thể quyền độc lập tự Việt Nam Hay - Thể lòng tâm Dân tộc ta giữ vững quyền tự do, độc lập giành ( Học sinh diễn đạt khác ý ghi đủ số điểm) II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án C A Khoanh câu : điểm Câu (1đ) S A B Đ C Đ D S Mạng lưới sông ngòi thưa thớt Có lượng nước thay đổi theo mùa Mạng lưới sơng ngòi dày đặc sơng lớn Sơng ngòi nước ta phù sa Điền ô : 0,25đ Câu (1,5đ) Những điều kiện để ngành thuỷ sản nước ta phát triển: - Vùng biển rộng có nhiều hải sản, ven biển có nhiều nơi thích hợp ni trồng thuỷ sản 0,5đ - Mạng lưới sơng ngòi dày đặc, có nhiều tơm, có điều kiện ni thuỷ sản 0,5đ - Nhân dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt, nuôi thuỷ sản nhu càu thuỷ sản ngày tăng 0,5đ Câu 10 (0,5đ) Theo ý học sinh phải loại hình giao thơng: đương hàng khơng, đường thuỷ, đường bộ, đường sắt, đường biển (ngồi HS thích loại hình giao thơng nói ý thích mình) Giám thị Trường Tiểu học Số phách – Lớp: … Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét:………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 2) Câu Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vào thời gian ? A Ngày 6-5-1911 B Ngày 5-6-1911 C Ngày 7-6-1911 D Ngày 6-7-1911 Câu Quân ta mở chiến dịch biên giới thu – đơng 1950 nhằm: A Giải phóng phần biên giới B Khai thông đường liên lạc quốc tế C Mở rộng củng cố Căn địa Việt Bắc D Cả ý Câu Chọn điền từ ngữ cho trước sau vào chỗ (…) đoạn văn cho thích hợp: Đảng lãnh đạo, Đảng Cộng sản, Đảng Đầu xuân năm 1930,………………………….Việt Nam đời Từ đó, cách mạng nước ta có … …………………… giành nhiều thắng lợi vẻ vang Câu Hãy nêu đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu Theo em, lời khẳng định Tuyên ngơn Độc lập thể điều gì? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần cắt phách không viết vào  -Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 7) Câu Sơng ngòi nước ta có đặc điểm là: A Có nhiều sơng lớn B Mạng lưới sơng ngòi thưa thớt C Có nhiều phù sa D Đầy nước quanh năm Câu Vùng biển Việt Nam phận biển: A Biển Đơng B Biển Hồng Hải C Biển Hoa Đơng D Biển Hồ Câu Hãy điền vào ô ý chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai ý a) Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh có số dân đơng ý b) Ở nước ta, ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu vùng núi trung du ý c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta ý d) Ngành lâm nghiệp gồm hoạt động khai thác gỗ Câu Nước ta có loại hình giao thơng vận tải nào? Theo em, loại hình giao thơng vận tải có vai trò quan trọng để chuyên chở hàng hoá hành khách ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Em kể tên số loại thuỷ sản nuôi nhiều địa phương em …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án B D Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Đầu xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo giành nhiều thắng lợi vẻ vang Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ) Những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ : Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với giới, thuê người nước đến giúp nhân dân ta khai thác nguồn lợi biển, rừng, đất đai, khoáng sản, mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng… Câu (0,5đ) Tuỳ thuộc vào câu trả lời học sinh mà ghi điểm Ví dụ: Theo em, lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập thể : - Quyền độc lập, tự Việt Nam - Dân tộc Việt Nam tâm giữ vững quyền tự do, độc lập II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án C A Khoanh câu : điểm Câu (1đ) Đ a) Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh có số dân đơng S b) Ở nước ta, ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu vùng núi trung du Đ c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta S d) Ngành lâm nghiệp gồm hoạt động khai thác gỗ Điền ô : 0,25đ Câu (1,5đ) - Các loại hình giao thơng nước ta là: đường sắt, đường ô tô (đường bộ) , đường sông, đường biển, (đường thuỷ), đường hàng khơng - Loại hình giao thông quan trọng : đường ô tô Câu 10 (0,5đ) Tuỳ thuộc vào câu trả lời học sinh mà ghi điểm Ví dụ: Một số loại thuỷ sản nuôi nhiều địa phương mà em biết : cá tra, cá ba sa, cá lóc, cá trê, cá rô, … Giám thị Số báo danh Trường Tiểu học – Lớp: … Số phách Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Mơn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét:………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Câu Nơi Bác Hồ tìm đường cứu nước: A Cảng Đà Nẵng B Cảng Hải phòng C Cảng Nhà Rồng D Cảng Nha Trang Câu Ngày 3/2 ngày kỉ niệm: A Cách mạng tháng Tám B Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam C Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập D Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh Câu Điền từ ngữ cho ngoặc đơn vào chỗ trống cho thích hợp: (Việt Bắc, Điện Biên Phủ, Biên giới, Sài Gòn) Thu – đơng 1950, ta chủ động mở chiến dịch ………………… ……………và giành thắng lợi, Căn địa …………………………… củng cố mở rộng Câu Cuối “Tuyên ngôn độc lập”, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? …… Câu Theo em, qua đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì? Hiện học sinh, em làm để giúp cho đất nước ta giàu mạnh? …… Phần cắt phách không viết vào  -B- PHẦN ĐỊA LÝ : Câu Dân tộc đông dân nước ta là: A Kinh B Hoa C Khmer D Cả ý Câu Đặc điểm sơng ngòi nước ta là: A Sơng ngòi dày đặc, nhiều sơng lớn C Sơng ngòi thưa thớt, sơng lớn B Sơng ngòi dày đặc, sơng lớn D Sơng ngòi thưa thớt, nhiều sơng lớn Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Nước ta nằm bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Bắc Á b) Vùng biển nước ta phận Biển Đông c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiệp d) Chăn ni ngành sản xuất nơng nghiệp Câu Nước ta có điều kiện để phát triển ngành thủy sản? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 10 Theo em, dân cư nước ta tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển lại thưa thớt vùng núi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MƠN LỊCH SỬ - ĐỊALỚP NĂM CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 –2019 I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án C B Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi, Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ) Cuối “Tuyên ngôn độc lập”, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập Câu (0,5đ) Tùy câu trả lời HS mà cho điểm Ví dụ HS trả lời: Qua đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh Hiện học sinh, em cần phải cố gắng học thật giỏi để sau góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án A B Khoanh câu : điểm Câu 8: (1đ) a) S b) Đ c) Đ d) S Câu (1,5đ) Nước ta có điều kiện để phát triển ngành thủy sản là: - Vùng biển rộng có nhiều hải sản, ven bờ có nhiều nơi thích hợp ni, trồng thủy sản - Mạng lưới sơng ngòi dày đặc có nhiều cá, tơm, có điều kiện ni thủy sản - Nhân dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt, nuôi thủy sản - Nhu cầu thủy sản ngày tăng Câu 10 (0,5đ) Tùy câu trả lời HS mà cho điểm Ví dụ HS trả lời như: Vì đồng bằng, ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi địa hình phẳng lại dễ dàng, sở vật chất đầy đủ,… vùng núi lại khó khăn, thiếu thốn sở vật chất, Giám thị Số báo danh Trường Tiểu học – Lớp: … Số phách Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét:………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 3) Câu Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vào thời gian ? A Ngày 6-5-1911 B Ngày 5-6-1911 C Ngày 7-6-1911 Câu Ngày 19-8 hàng năm ngày kỉ niệm: A Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập B Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam C Kỉ niệm Cách mạng tháng Tám nước ta Câu Ai chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? A Nguyễn Ái Quốc B Nguyễn Trường Tộ C Phan Bội Châu Câu Cuối Tuyên Ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu Theo em, qua đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì? Hiện học sinh, em làm để giúp cho đất nước ta giàu mạnh? Phần cắt phách không viết vào  - …… Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 7) Câu Nước ta có dân tộc? A 54 B 55 C 60 Câu Các sông lớn miền Nam nước ta sông ? A Sơng Hồng, sơng Đà, sơng Thái Bình B Sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng C Sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai Câu Câu Điền vào ô chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai Việt Nam nước có nhiều dân tộc Dân tộc Hoa có số dân đơng Nước ta có mật độ dân số thấp Dân cư tập trung đông đúc vùng núi Câu Hãy kể số loại trồng nước ta Loại trồng nhiều nhất? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 10 Em kể tên số dân tộc nước ta mà em biết TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án B (1 điểm) C (1 điểm) A (0,5điểm) Câu (2đ) Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng tính mạng cải để giữ vững quyền tự dân tộc Câu (0,5đ) Tùy câu trả lời HS mà cho điểm II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án A(1 điểm) C(1 điểm) Câu 8: (1đ) ý 0,25đ Đ Việt Nam nước có nhiều dân tộc S S S Dân tộc Hoa có số dân đơng Nước ta có mật độ dân số thấp Dân cư tập trung đông đúc vùng núi Câu (1,5đ) + Một số trồng nước ta: - Cây lương thực: lúa, ngô, khoai - Cây công nghiệp: chè, cao su, cà phê, mía, bơng - Cây ăn quả: cam, chanh, nhãn, vải thiều + Cây trồng nhiều lúa gạo, trồng nhiều lương thực nhân dân ta Câu 10 (0,5đ) Tùy thuộc vào câu trả lời HS cho điểm Giám thị Trường Tiểu học Số phách – Lớp: ……… Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét: ………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu , câu 2) Câu Từ năm 1929, nước ta đời tổ chức cộng sản? A Hai tổ chức B Ba tổ chức C Bốn tổ chức D Năm tổ chức Câu Vì quần chúng đánh chiếm Phủ Khâm sai Bắc Kì, lính Bảo an hạ vũ khí đầu hàng? A Lính Bảo an khơng lệnh nổ sung B Lính Bảo an hoảng sợ trước khí cách mạng C Lính Bảo an quần chúng cách mạng thuyết phục không bắn vào đồng bào D Hai lí B C Câu Chọn điền từ ngữ cho trước sau vào chỗ (…) đoạn văn cho thích hợp: ( 1951, sức mạnh, lực lượng, 1950) Sau năm………., hậu phương ta mở rộng xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm……………………cho kháng chiến Câu Tại ngày 19-8 chọn làm ngày kĩ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu Bác Hồ tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Là học sinh em học tập Bác điều gì? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần cắt phách không viết vào  -Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu 6, câu 7) Câu Đảo có diện tích lớn nước ta là: A Phú Quốc B Côn Đảo C.Bạch Long Vĩ D Cồn Cỏ Câu Diện tích rừng nước ta tăng do: A Đốt rừng làm nương rẫy B Tích cực trồng bảo vệ rừng C Thực sách giao đất giao rừng D Khai thác hợp lí phù hợp với tái sinh Câu Em nối ô cột A với ô cột B cho phù hợp A Cây công nghiệp dài B Đậu tương Cây công nghiệp ngắn ngày Cà phê Cây ăn Lúa gạo Cây lương thực Nhãn Câu Ngành thủy sản phân bố chủ yếu đâu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Em kể tên loại thủy sản ni nhiều nước ta Mục đích việc đẩy mạnh ni trồng thủy sản gì? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ NĂM HỌC 2018-2019 MƠN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án B D Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Sau năm 1950, hậu phương ta mở rộng xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ) Ngày 19-8 chọn làm ngày kĩ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta vì: Ngày 19-8-1945 khởi nghĩa giành quyền Hà Nội toàn thắng, Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi định Câu (0,5đ)- Bác Hồ tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 (0,25đ) - Là học sinh em học tập Bác điều : Ví dụ: + Yêu tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỹ luật tốt… (Học sinh nêu điều 0,25đ) II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án A B Khoanh câu : điểm Câu (1đ) A B Đậu tương Cây công nghiệp dài Cây công nghiệp ngắn ngày Cà phê Cây ăn Lúa gạo Cây lương thực Nhãn Nối ô : 0,25đ Câu (1,5đ) Ngành thủy sản phân bố chủ yếu vùng ven biển nơi có nhiều sông, hồ đồng Câu 10 (0,5đ) Học sinh kể, ví dụ: cá ba sa, cá tra, cá chim, tôm xanh, tôm sú,… (0,25đ) Mục đích việc ni trồng thủy sản là: phục vụ nhu cầu xuất (0,25đ) Giám thị Số phách Trường Tiểu học – Lớp: … Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét: ………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu , câu 2) Câu Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A Ngày 5-6-1911 B Ngày 5-6-1913 C Ngày 5-6-1912 D Ngày 5-6-1914 Câu Ta định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 nhằm mục đích ? A Giải phóng phần biên giới B Củng cố mở rộng Căn địa Việt Bắc C Khai thông đường liên lạc quốc tế D Tất Câu Chọn điền từ ngữ cho trước sau vào chỗ (…) đoạn văn cho thích hợp: Đảng Cộng sản, Đảng lãnh đạo, Đảng, Cộng sản Đảng Đầu xuân năm 1930, đời Từ đó, cách mạng nước ta có dành nhiều thắng lợi vẻ vang Câu Hãy nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu Qua lịch sử học, theo em, nhân dân ta giành thắng lợi công giữ nước dựng nước? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần cắt phách không viết vào  -Khoanh tròn vào trước câu trả lời ( câu 6, câu 7) Câu Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng: A 300000km2 B 320000km2 C 310000km2 D 330000km2 Câu Đặc điểm sơng ngòi nước ta: A Sơng ngòi dày đặc, nhiều sơng lớn B Sơng ngòi dày đặc, sơng lớn C Sơng ngòi ít, nhiều sơng lớn D Sơng ngòi dày đặc, nhiều sơng nhỏ Câu Hãy điền vào ô ý chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai ý a) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng núi trung du ý b) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng đồng ý c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiêp ý d) Chăn ni ngành sản xuất nơng nghiêp Câu Nước ta có loại hình giao thơng vận tải nào? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Theo em, lợn gia cầm ni nhiều đâu? Vì sao? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án A D Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Đầu xuân năm 1930, Đảng Cộng sản đời Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo dành nhiều thắng lợi vẻ vang Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ Ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 Thu –đông 1950 , ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi, Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Từ đây, ta nắm quyền chủ động chiến trường Câu (0,5đ) Học sinh viết theo ý kiến riêng ( Chỉ cần ý sau ghi 0,5đ : (Ví dụ: Học sinh trả lời: Nhân dân ta giành thắng lợi công giữ nước dựng nước nhân dân ta có lòng u nước nồng nàn / Vì nhân dân ta biết đồn kết với để tạo thành sức mạnh dân tộc/…) II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án D B Khoanh câu : điểm Câu (1đ) Đ a) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng núi trung du S ý b) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng đồng Đ S ý c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiêp ý d) Chăn ni ngành sản xuất nông nghiêp Điền ô : 0,25đ Câu (1,5đ) Các loại hình giao thơng vận tải nước ta Đường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển , đường hàng không Câu 10 (0,5đ) Học sinh trả lời ý sau ghi 0,5đ: Lợn gia cầm nuôi nhiều đồng bằng, đồng vùng sản xuất lương thực ( có nhiều lương thực) Giám thị Trường Tiểu học Số phách – Lớp: … Họ tên: ………………………………  Giám khảo 1/…………… 2/…………… Thứ …… , ngày … tháng … năm 2018 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I Mơn: LỊCH SỬĐỊA LÍ – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể phát đề) Điểm Số phách Bằng số Bằng chữ Nhận xét :………………………………………………………………………………………… ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 2) Câu Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A Ngày 5-6-1911 B Ngày 5-6-1913 C Ngày 5-6-1912 D Ngày 5-6-1914 Câu Lí phải hợp ba tổ chức cộng sản gì? A Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam B Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc C Có đảng Cộng sản nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mạng giới D Tất ý Câu Chọn điền từ ngữ cho trước sau vào chỗ (…) đoạn văn cho thích hợp: Thuđơng; Biên giới; Điện Biên Phủ; Đơng Khê; Việt Bắc Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch ………………….……………và giành thắng lợi, Căn địa …………………………… củng cố mở rộng Câu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu Theo em, qua đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì? Hiện học sinh, em làm để sau giúp cho đất nước ta giàu mạnh? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phần cắt phách không viết vào  -Khoanh tròn vào trước câu trả lời (từ câu đến câu 7) Câu Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng: A 300000km2 B 320000km2 C 310000km2 D 330000km2 Câu Diện tích rừng nước ta tăng do: A Đốt rừng làm nương rẫy B Tích cực trồng bảo vệ rừng C Thực sách giao đất giao rừng D Khai thác hợp lí phù hợp với tái sinh Câu Hãy điền vào ô ý chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai ý a) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng núi trung du ý b) Chăn ni ngành sản xuất nơng nghiệp ý c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiêp ý d) Ngành thuỷ sản phát triển mạnh hồ núi Câu Em cho biết biển có vai trò sản xuất đời sống ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Theo em, dân cư nước ta tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển lại thưa thớt vùng núi? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC -GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MƠN : LỊCH SỬĐỊA LÍ – KHỐI I- Phần Lịch sử : (5đ) Câu Đáp án A D Khoanh câu : điểm Câu (0,5đ) Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới giành thắng lợi, Căn địa Việt Bắc củng cố mở rộng Điền chỗ chấm : 0,25đ Câu (2đ) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đề nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là: Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi Muốn thực nhiệm vụ phải phát triển tinh thần u nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân Câu (0,5đ) Tuỳ thuộc vào câu trả lời học sinh mà ghi điểm Ví dụ HS trả lời: Qua đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh Hiện học sinh, em cần phải cố gắng học thật giỏi để sau góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh II-Phần Địa lí : (5đ) Câu Đáp án D B Khoanh câu : điểm Câu (1đ) Đ a) Lâm nghiệp phân bố chủ yếu vùng núi trung du S b) Chăn nuôi ngành sản xuất nơng nghiệp Đ c) Trồng trọt ngành sản xuất nơng nghiêp S d) Ngành thuỷ sản phát triển mạnh hồ núi Điền ô : 0,25đ Câu (1,5đ) Biển có vai trò to lớn sản xuất đời sống nhân dân ta: - Nhờ có biển mà khí hậu nước ta trở nên điều hồ - Là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tơm,… - Là đường giao thơng quan trọng - Ven biển có nhiều bãi tắm phong cảnh đẹp, thích hợp cho việc du lịch nghỉ mát Câu 10 (0,5đ) Tuỳ thuộc vào câu trả lời học sinh mà ghi điểm Ví dụ HS trả lời như: Vì đồng bằng, ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi địa hình phẳng lại dễ dàng, sở vật chất đầy đủ,… vùng núi lại khó khăn, thiếu thốn sở vật chất,… ... Tám năm 19 45 nước ta vì: Ngày 19-8-19 45 khởi nghĩa giành quyền Hà Nội tồn thắng, Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi định Câu (0 ,5 )- Bác Hồ tìm đường cứu nước vào ngày 5- 6-1911 (0, 25 ) - Là học... đường cứu nước vào thời gian nào? A Ngày 5- 6-1911 B Ngày 5- 6-1913 C Ngày 5- 6-1912 D Ngày 5- 6-1914 Câu Ta định mở chiến dịch Biên giới thu – đơng năm 1 950 nhằm mục đích ? A Giải phóng phần biên... Phần Lịch sử : (5 ) Câu Đáp án B D Khoanh câu : điểm Câu (0 ,5 ) Sau năm 1 950 , hậu phương ta mở rộng xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến Điền chỗ chấm : 0, 25 Câu (2đ) Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi mon su dia lop 5 (full nhieu de), De thi mon su dia lop 5 (full nhieu de)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay