Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÔN THẤT THANH TÙNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CƠNG NGHỆ THƠNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Phúc Nguyên Phản biện 2: TS Nguyễn Văn Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tuyển dụng nguồn nhân lực bước quan trọng quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo cho tổ chức có tảng vững để phát triển bền vững Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đơn vị phụ trách Công nghệ thông tin thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung Từ kết tuyển dụng hai năm gần đây, nhận thấy công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thực quy trình chưa hoàn chỉnh Với đồng ý Giáo viên hướng dẫn, tác giả chọn đề tài “Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung” làm luận văn Thạc sĩ nhằm bổ sung, giải điểm hạn chế quy trình tuyển dụng Cơng ty Với việc nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn kết nối lý thuyết học từ nhà trường thực tiễn cơng việc Cơng ty Bên cạnh đó, với kiến thức thu từ luận văn, thân tác giả đề xuất với Cơng ty giải pháp giúp hồn thiện quy trình tuyển dụng Cuối cùng, tác giả sử dụng kiến thức, kinh nghiệm có q trình thực luận văn, cải tiến công tác tuyển dụng Công ty chia sẻ với Cơng ty phụ trách Cơng nghệ thông tin bốn Tổng công ty khác thuộc Tập đồn Điện lực Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, luận văn làm rõ vấn đề liên quan đến thực trạng tuyển dụng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng cấp chuyên viên Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: bao gồm vấn đề lý luận thực tiễn tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình, thủ tục để tuyển dụng nguồn nhân lực (cấp chuyên viên) tổ chức; - Về không gian: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung; - Về thời gian: Các số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2013 đến nửa đầu năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPC ITC): trực tiếp tham gia khảo sát vào hoạt động điều hành, đặc biệt công tác quản trị nguồn nhân lực để thu thập thông tin, liệu thực tế có liên quan đến vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực Thu thập số viết tạp chí, báo đài, internet có liên quan Thu thập phiếu điều tra, khảo sát từ CBCNV CPC ITC 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn thực sở kết hợp phương pháp nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu đề Những phương pháp sử dụng là: - Phương pháp điều tra xã hội học: Đánh giá thực trạng thành công, hạn chế sở khảo sát vấn đề để đưa kết quả; - Phương pháp trích dẫn, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp dự báo đơn giản để giải vấn đề; - Phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu, liệu; - Phương pháp hệ thống: Dựa hệ thống để xây dựng lý thuyết; - Phương pháp suy luận: Dựa vào kinh nghiệm để đưa kết luận cần thiết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Kết khảo sát nhằm tìm hiểu quan điểm việc tuyển dụng nguồn nhân lực từ chuyên viên đến lãnh đạo Cơng ty nhằm tìm điểm chưa phù hợp công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty; - Đưa giải pháp khả thi, phù hợp mà Công ty nên áp dụng triển khai thời gian đến để hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty; - Luận văn áp dụng cho đơn vị có mơ hình hoạt động tương tự đơn vị phụ trách cơng nghệ thơng tin tồn Tập đoàn Điện lực Việt Nam Bố cục kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu thảm khảo phụ lục, danh mục bảng biểu, hình vẽ, từ viết tắt, định giao đề tài, luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung Chương 3: Một số phương pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nguồn nhân lực Trình bày khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực Trình bày khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực (NNL), vai trò hoạt động tuyển dụng NNL, mục tiêu tuyển dụng NNL tiến trình tuyển dụng NNL Tiến trình tuyển dụng NNL Hoạt động tuyển dụng NNL tổ chức bao gồm hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ số lượng ứng viên đạt chất lượng, lựa chọn người phù hợp với công ty, hỗ trợ họ hội nhập với môi trường làm việc công ty Thông qua việc tham khảo tài liệu tổng hợp, tác giả đề xuất xây dựng quy trình tuyển dụng NNL gồm có bước sau: Bước 1: Xác định nhu cầu lập kế hoạch tuyển dụng; Bước 2: Chiêu mộ ứng viên; Bước 3: Lựa chọn ứng viên; Bước 4: Hội nhập nhân viên mới; Bước 5: Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xác định nhu cầu thiết lập tiêu chuẩn ứng viên a Xác định nhu cầu tuyển dụng Dựa vào kế hoạch nguồn nhân lực tổ chức ngắn hạn dài hạn, hoạt động tuyển dụng xác định số lượng chất lượng nhân viên phải tuyển dụng b Thiết lập tiêu chuẩn ứng viên Sau xác định nhu cầu tuyển dụng, tổ chức cần đưa tiêu chuẩn ứng viên cho vị trí cần tuyển dụng: giúp xác định học vấn, trình đào tạo, loại cấp chuyên môn kinh nghiệm làm việc 1.2.2 Chiêu mộ ứng viên Sau xác định nhu cầu tuyển dụng, bước quan trọng tiến hành chiêu mộ ứng viên Trong trình chiêu mộ ứng viên cần xem xét đến hai yếu tố nhân tố tác động đến ứng viên, nguồn ứng viên, phương pháp nhằm chiêu mộ ứng viên khó khăn việc chiêu mộ ứng viên a Nhân tố tác động - Các yếu tố thuộc tổ chức: Phân tích điểm mạnh điểm yếu tổ chức tuyển dụng; - Các yếu tố thuộc môi trường: Các điều kiện thị trường lao động: cung, cầu lao động b Nguồn ứng viên Xác định vị trí cần tuyển dụng từ nguồn nhân lực bên hay bên tổ chức việc cần thực Hầu hết tổ chức sử dụng nguồn nhân lực bên bên – thăng tiến từ bên nhân viên có khả sẵn sàng; chiêu mộ từ bên tổ chức cần kỹ mà chưa có - Nguồn ứng viên bên tổ chức: người bên tổ chức, người thuộc đơn vị con, người thuộc đơn vị ngang cấp thuộc công ty mẹ với tổ chức Ưu nhược điểm nguồn này; - Nguồn ứng viên bên tổ chức: chuyên viên lâu năm, sinh viên trường, người làm việc muốn thử thách môi trường mới… Ưu nhược điểm nguồn a Các phương pháp chiêu mộ ứng viên Nguồn ứng viên bên tổ chức: Thu hút thông qua bảng thông báo chiêu mộ; thông qua giới thiệu cán bộ, nhân viên tổ chức; thông qua thông tin chương trình quản lý nhân Nguồn ứng viên bên ngồi tổ chức: Thu hút thơng qua giới thiệu cán công chức tổ chức (như trên); thông qua phương tiện truyền thông; thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm; thông qua hội chợ việc làm; thông qua việc cử cán tới làm việc trực tiếp trường đại học, cao đẳng, dạy nghề… b Khó khăn chiêu mộ ứng viên Một tổ chức muốn chiêu mộ ứng viên tốt cho tổ chức thơng qua tiêu chí lựa chọn ứng viên Tuy nhiên, q trình chiêu mộ ln gặp phải khó khăn: Hình ảnh tổ chức; tính hấp dẫn cơng việc; sách tổ chức nội bộ; chi phí chiêu mộ 1.2.3 Lựa chọn ứng viên Sau thực chiêu mộ ứng viên, công tác chiêu mộ tốt, tổ chức nhận đơn xin việc, đơn ứng cử ứng viên bên bên tổ chức Tiếp đến, tổ chức cần thực trình lựa chọn ứng viên gồm: sàng lọc ứng viên, lựa chọn phương pháp đánh giá ứng viên: kiểm tra viết, vấn cuối định lựa chọn ứng viên a Sàng lọc ứng viên Số lượng ứng viên lớn đem lại nhiều hội chọn lựa, song điều có nghĩa tổ chức phải sàng lọc nhiều để tìm ứng viên tốt b Lựa chọn phương pháp đánh giá ứng viên Kiểm tra: - Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để đánh giá, kiểm tra tâm lý ưng viên như: MBTI Big Five; - Kiểm tra trí thơng minh: kiểm tra trí thơng minh đo lường thơng minh nói chung Thơng minh lực tư lý luận trừu tượng Có kiểm tra khác phù hợp cho nhiều loại trí thơng minh kiểm tra IQ, EQ; - Kiểm tra khả năng: kiểm tra khả giúp đánh giá khả thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, hay khả thao tác thiết bị cụ thể máy tính, máy scan ; - Kiểm tra lực: kiểm tra cụ thể công việc, thiết kế giúp dự đoán khả xử lý tình cá nhân cơng việc cụ thể xử lý lỗi hệ thống máy chủ, hệ thống mạng; - Kiểm tra kiến thức: giúp đánh giá kiến thức ứng viên có thơng qua đào tạo kinh nghiệm làm việc thực tế Bài kiểm tra đánh máy ví dụ cụ thể, dễ dàng xác định phút ứng viên đánh từ so sánh kết với tiêu chuẩn cần thiết công việc ứng viên Phỏng vấn: - Tìm hiểu khái niệm về: mục đích vấn; chất vấn; độ tin cậy vấn; hiệu lực vấn; - Phân loại vấn theo hình thức: Cá nhân, ban vấn, hội đồng tuyển dụng; 10 kênh chiêu mộ ứng viên; đánh giá hiệu trình lựa chọn ứng viên: thông tin yêu cầu tuyển chọn ứng viên đủ điều kiện, phù hợp với vị trí cơng việc văn hóa tổ chức chưa Những tiêu chuẩn đặt có loại bỏ ứng viên tiềm khơng ; chi phí tài cho việc chiêu mộ ứng viên; đánh giá trình hội nhập nhân viên mới, tỷ lệ ứng viên rời bỏ tổ chức sau kí hợp đồng KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua nội dung chương 1, tác giả trình bày khái niệm, nội dung liên quan đến tuyển dụng nguồn nhân lực Tác giả dựa tài liệu tham khảo, đề xuất quy trình tuyển dụng gồm bước Tác giả trình bày cụ thể nội dung bước quy trình tuyển dụng, làm sở đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung trình bày chương 11 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ cơng ty a Q trình hình thành phát triển công ty b Chức nhiệm vụ Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Trung đơn vị trực thuộc hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty Điện lực miền Trung, giao vốn, tài sản nguồn lực để thực nhiệm vụ, chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn nhà nước Tổng công ty giao Nhiệm vụ Công ty xây dựng tổ chức hệ thống CNTT cho Cơ quan Tổng công ty, Công ty Điện lực thành viên, đơn vị hậu cần thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung Tây Nguyên c Bộ máy quản lý Gồm: Ban Giám đốc 03 phòng chun mơn nghiệp vụ gồm phòng Tổng hợp, phòng Cơng nghệ thơng tin phòng Kỹ thuật Mạng viễn thơng 2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính, độ tuổi, cấp, trình độ, cấp quản lý 12 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hoạt động sản xuất kinh doanh CPC ITC: đơn vị phụ trách hệ thống CNTT cho Tổng công ty với nhiều thiết bị máy tính giá trị sở hữu phần mềm quyền tăng lên đáng kể qua năm 2016 thể qua giá trị tài sản vơ hình Điều Tổng công ty đầu tư xây dựng trung tâm liệu sử dụng nhiều chương trình, phần mềm quyền dùng chung cho tồn Tổng cơng ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Dựa vào thơng tin chương trình quản lý nhân sự, vấn chuyên sâu trưởng phòng, phó trưởng phòng Tổng hợp; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn; ban giám đốc công ty (bảng câu hỏi vấn nằm phần phụ lục) vấn bảng câu hỏi cho cán công nhân viên Công ty, tác giả trình bày thực trạng cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực CPC ITC 2.2.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng a Công tác xác định nhu cầu nguồn nhân lực Công ty Công ty chưa có kế hoạch tuyển dụng ngắn hạn dài hạn dựa kế hoạch sản xuất quản trị dự án mà Tổng công ty giao cho CPC ITC thực Do vậy, hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực CPC ITC mang tính bị động b Tiêu chuẩn ứng viên Hiện CPC ITC chưa xây dựng bảng tiêu chuẩn ứng viên cho vị trí phòng chun mơn nghiệp vụ, nhằm làm thông báo tuyển dụng 13 2.2.2 Chiêu mộ ứng viên a Điểm mạnh điểm yếu tổ chức tuyển dụng Điểm mạnh CPC ITC Tổng công ty phân phụ trách vận hành Trung tâm liệu (DataCenter) chương trình ứng dụng phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh Điện nên chuyên viên, CBCNV có điều kiện tiếp cận với nhiều công nghệ đại, hàng năm Tổng cơng ty thực nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ vận hành CBCNV CPC ITC nước Điểm yếu: Là doanh nghiệp nhà nước, chế tiền lương trả cho nhân viên chiêu mộ bị ràng buộc nhiều yếu tố, làm cho lời đề nghị công việc đến ứng viên không hấp dẫn b Nguồn ứng viên Thông qua việc vấn chun sâu thơng tin từ phòng Tổng hợp cung cấp, nhận thấy nguồn ứng viên mà CPC ITC có đợt tuyển dụng nguồn nhân lực gồm: Đối với nguồn nội tổ chức: Công ty thường sử dụng để tuyển chọn vào vị trí lãnh đạo phòng, lãnh đạo Cơng ty Đối với nguồn bên tổ chức: sinh viên tốt nghiệp trường loại giỏi xuất sắc từ trường đại học lớn nước, kỹ sư, cử nhân có kinh nghiệm, thời gian làm việc theo chuyên môn tổ chức nhà nước doanh nghiệp tổ chức nước ngồi c Q trình chiêu mộ ứng viên Kênh thông tin chiêu mộ ứng viên: Thông qua khảo sát bảng câu hỏi CBCNV Công ty, từ đồ thị, 14 nhận thấy phương pháp chiêu mộ thơng qua bảng tin đăng báo chí có số lượng thấp, chủ yếu thơng tin đến từ nhân viên vào công ty từ lâu Hiện tại, Cơng ty dừng hình thức chiêu mộ thông qua kênh thông tin Lượng lao động biết đến với việc tuyển dụng công ty thông qua thông tin từ trường đại học giới thiệu từ chuyên gia ngành chiếm số lượng Thông báo chiêu mộ ứng viên: Thông qua thông tin khảo sát nhân viên công ty, tác giả nhận thấy thông báo chiêu mộ ứng viên Công ty mang tính chất chung chung, chưa nêu lên tiêu chuẩn cơng việc cho vị trí 2.2.3 Lựa chọn ứng viên a Thủ tục tuyển dụng Sau Công ty thực thông báo chiêu mộ nhận hồ sơ ứng viên, hội đồng tuyển dụng thực sàng lọc hồ sơ theo nguyên tắc: - Những hồ sơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lựa chọn chọn vào vòng kiểm tra viết; - Những hồ sơ khơng đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn bị loại ứng viên gọi điện thoại gửi email để thông báo b Các phương pháp lựa chọn Công ty Kiểm tra phƣơng pháp thi viết: Thông qua kỳ thi tuyển gần đây, nhận thấy cấu trúc thi viết dành cho ứng viên chủ yếu trắc nghiệm kiến thức học ghế nhà trường, chưa đưa tình cụ thể phù hợp với cơng việc, cần thiết để ứng viên giải Kiến 15 thức trắc nghiệm đưa dàn trải nhiều lĩnh vực, đó, vị trí cơng việc mà ứng viên dự tuyển lĩnh vực, nhóm cơng việc định Điều gây việc chọn ứng viên có kiến thức tồn diện, chưa đánh giá kiến thức, kinh nghiệm sâu chun mơn cần sử dụng Bên cạnh đó, câu hỏi thi mang tính dàn trải kiến thức nên chưa có phù hợp kiến thức đặt thi viết với công việc mà tổ chức yêu cầu ứng viên thực trúng tuyển Kiểm tra phƣơng pháp vấn trực tiếp: Phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng năm 2016 vòng thi vấn ứng viên, nhận thấy thi vấn ứng viên thông thường thuộc dạng vấn khơng có cấu trúc c Quyết định tuyển dụng Trên sở kết tất phần thi, ban tuyển dụng lựa chọn ứng viên xuất sắc, phù hợp với tổ chức để tiến hành thương lượng, ký hợp đồng thử việc, thời gian thử việc theo quy định luật lao động hành, Công ty tháng với vị trí tuyển dụng chuyên viên 2.2.4 Hội nhập nhân viên Phòng Tổng hợp chuyển thông tin nội quy lao động, sách nhân sự, quy trình liên quan đến phòng chức năng, tài liệu văn hóa doanh nghiệp Công ty nhằm giúp cho nhân viên hiểu rõ văn hóa Cơng ty, đồng thời hiểu rõ quy trình ban hành 2.2.5 Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Sau đợt tuyển dụng, Phòng Tổng hợp tiến hành lập hồ sơ, 16 báo cáo kết tuyển dụng gửi lãnh đạo CPC ITC Hiện công tác thu hút ứng viên công ty gặp nhiều hạn chế số lượng chất lượng Tỉ lệ nộp hồ sơ/ tỷ lệ tuyển dụng cho thấy tỉ lệ lựa chọn thấp Bên cạnh đó, chất lượng ứng viên chưa đáp ứng u cầu cơng việc, ứng cử viên có kinh nghiệm chun mơn lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, an tồn an ninh thơng tin mạng, lập trình… KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua chương 2, tác giả thực vấn chuyên sâu cán làm công tác quản lý thực bảng câu hỏi công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho cán công nhân viên CPC ITC Thông qua khảo sát, tác giả nhận định công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty sau: - Công ty chưa thực lên kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực ngắn hạn dài hạn, bảng tiêu chuẩn ứng viên mang nhiều thơng tin chung chung, chưa cụ thể Điều gây khó khăn cho việc tìm ứng viên đáp ứng u cầu cơng việc cho vị trí tuyển dụng Việc tuyển dụng với yêu cầu cao, đơi khơng tối ưu, bỏ qua ứng viên tiềm với nhiều kinh nghiệm làm việc lĩnh vực CNTT; - Công ty chưa đề cao vai trò q trình chiêu mộ, số bước quan trọng trình tuyển dụng Đặc thù doanh nghiệp nhà nước, việc chiêu mộ ứng viên thời điểm trước khơng có vai trò lớn Tuy nhiên, với việc cổ phần hóa cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra, cạnh tranh mạnh mẽ cơng ty việc tìm nguồn nhân 17 lực CNTT chất lượng cao dẫn đến việc chiêu mộ ứng viên cần thiết trình tuyển dụng nguồn nhân lực CPC ITC nói riêng doanh nghiệp, tổ chức nhà nước nói chung; - Việc lựa chọn ứng viên mang nặng tính chất cấp, chưa yêu cầu nhiều vấn đề kinh nghiệm, trình lựa chọn ứng viên – đặc biệt vòng thi vấn mang tính chất phi cấu trúc, chưa thật tìm ứng viên phù hợp với vị trí cơng việc tuyển dụng, phù hợp với tổ chức; Từ thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực CPC ITC, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng chương 18 CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty Nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh EVN nói chung Tổng công ty Điện lực miền Trung nói riêng, Cơng ty CNTT Điện lực miền Trung thực công tác quản lý vận hành hệ thống CNTT cho tồn TCT: trì chương trình phần mềm có, quản trị hệ thống mạng, hệ thống máy chủ… Chính yêu cầu đặt vấn đề cấp thiết nhu cầu nguồn nhân lực cho CPC ITC CPC ITC cần đội ngũ nhân viên trẻ, động, có kiến thức chun mơn vững nhằm hồn thành tốt chức nhiệm vụ mà Tổng cơng ty giao 3.1.2 Chính sách nguồn nhân lực Đào tạo chun mơn ngồi chun mơn cho CBCNV Ngân sách cho hoạt động đào tạo: hàng năm, từ Tập đồn đến Tổng cơng ty CPC ITC phân bổ ngân sách cho công tác đào tạo, phát triển cán phê duyệt theo phân cấp 3.1.3 Các nguyên tắc công tác tuyển dụng Tuyển dụng dựa nhu cầu, chiến lược phát triển Công ty kế hoạch tuyển dụng phòng chun mơn 19 Tuyển dụng ứng viên qua thi tuyển Tuyển dụng phải có điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng cho vị trí cơng việc 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG 3.2.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng a Xác định nhu cầu tuyển dụng Quá trình xây dựng chương trình dùng chung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Tổng cơng ty; Q trình tập trung tài ngun trung tâm liệu: trung tâm liệu được; Q trình xây dựng trung tâm liệu dự phòng – DR site cho trung tâm chính; Q trình chun mơn hóa phận phòng chun mơn b Thực cơng tác phân tích cơng việc Hiện nhu cầu tuyển dụng chuyên viên cho phòng chun mơn phòng Kỹ thuật Mạng viễn thơng phòng Cơng nghệ thơng tin lớn nên tác giả xây dựng bảng tiêu chuẩn công việc cho vị trí chun viên phòng Do đặc tính cơng việc vị trí chun viên phòng tương đối giống nhau, nên tác giả thực khảo sát, phân tích cơng việc để lập bảng tiêu chuẩn cơng việc cho nhóm chun viên thuộc phòng chun mơn Khảo sát chun sâu Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chun viên lâu năm phòng Kỹ thuật Mạng viễn thơng phòng Cơng nghệ thơng tin với nội dung mơ tả cơng việc cho vị trí chun viên phòng, từ xây dựng bảng tiêu chuẩn cơng việc cho vị trí 20 c Hồn thiện tiêu chuẩn ứng viên Những bảng tiêu chuẩn ứng viên mà công ty đưa ra, yêu cầu ứng viên đáp ứng chưa cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng ứng viên kinh nghiệm thực cơng việc, khiếu có, q trình làm việc năm gần đây… Nếu thông tin tìm hiểu từ thời điểm nhận hồ sơ xin việc trình tuyển chọn hiệu quả, giảm khối lượng công việc vòng vấn… việc sàng lọc hồ sơ thực kỹ Bảng tiêu chuẩn ứng viên phải thể lực chuyên môn, lực hành vi điều kiện cần khác Dựa vào bảng tiêu chuẩn cơng việc cho chun viên phòng Kỹ thuật Mạng viễn thông bảng tiêu chuẩn công việc cho chun viên phòng Cơng nghệ thơng tin mà tác giả khảo sát Trưởng phòng, Phó trường phòng phòng chun mơn, tác giả xây dựng bảng tiêu chuẩn ứng viên cho vị trí chuyên viên phòng 3.2.2 Chiêu mộ ứng viên a Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Cơng ty nên xem xét, khơng nên dừng lại việc tuyển dụng trường đại học lớn mà nên vào bảng xếp hạng trường đại học Việt Nam để có nhìn tồn diện cơng tác đào tạo, từ thêm vào, mở rộng cho phép kỹ sư tốt nghiệp từ trường khác ứng tuyển Bên cạnh tiêu chí trường đại học, tiêu chí khác điều chỉnh góp phần tăng giảm lượng ứng viên thu hút xếp loại đại học Căn vào độ phức tạp, chun mơn vị trí cơng việc cần tuyển dụng, số năm kinh nghiệm, chứng cần có tiêu chí 21 cần quan tâm muốn thu hút thêm nhiều ứng viên Cụ thể, muốn tuyển dụng vị trí trực vận hành 24/7 hệ thống trung tâm liệu ứng viên cần năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT, không yêu cầu thêm chứng liên quan b Tăng cường kênh thông tin tuyển dụng ứng viên - Đăng thông tin tuyển dụng trang mạng xã hội trang facebook Tổng công ty; - Đăng thông tin tuyển dụng website tiếng tìm việc, tuyển dụng; - Bên cạnh đó, đăng tin tuyển dụng trang báo điện tử tiếng Đà Nẵng, nhằm giúp tập trung tìm kiếm nguồn nhân lực CNTT thành phố; - Kênh thông tin tuyển dụng từ trường đại học từ chuyên gia làm việc lĩnh vực CNTT c Cung cấp thông tin thu hút ứng viên thông báo tuyển dụng Một bước quan trọng q trình chiêu mộ ứng viên cung cấp thông tin tuyển dụng để đăng tải kênh thông tin Thông báo tuyển dụng phải rõ ràng, mạch lạc bao gồm thông tin sau: Giới thiệu thông tin công ty, vị trí, danh tiếng chức năng, nhiệm vụ cơng ty với nội dung bản, ví dụ thơng tin Cơng ty; Thơng tin tên vị trí cần tuyển dụng; Thông tin số lượng lao động cần tuyển dụng, thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ Các giấy tờ, văn bằng, chứng cần thiết Mức thù lao ban đầu cho vị trí cơng việc cần tuyển dụng; Những thơng tin sách nhân lực hấp dẫn chế độ nghỉ ngơi, du lịch nhằm tái sản xuất sức lao động, chế độ thưởng làm thêm giờ, thêm dự án, công việc phát sinh 22 3.2.3 Lựa chọn ứng viên a Kết hợp tiếp nhận hồ sơ vấn sơ Mục đích vấn sơ bộ: Yêu cầu ứng viên điền liệu thiếu vào hồ sơ xin việc, cung cấp số thông tin Công ty cho ứng viên, cung cấp thêm thông tin liên quan đến công việc, điều kiện làm việc để ứng viên tự đánh giá khả năng, hồn cảnh nhằm xác định thêm tâm xin việc hay tự rút lui thấy không phù hợp… b Kết hợp phần thi trắc nghiệm tự luận nội dung thi tuyển Qua phân tích ưu điểm nhược điểm phương pháp thi viết trắc nghiệm thi viết tự luận, với thực tế công tác tuyển dụng Công ty, việc kết hợp thi trắc nghiệm nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn tổng quát thi tự luận nhằm đánh giá khả xử lý cố, tình công việc ứng viên phù hợp c Đánh giá lựa chọn nhân viên Sàng lọc hồ sơ ứng viên Thiết kế kiểm tra viết - Bài kiểm tra chuyên môn: gồm trắc nghiệm tự luận; - Bài kiểm tra tiếng Anh: cho ứng viên chưa có tiếng Anh chuẩn quốc tế hết hiệu lực vòng năm: gồm kỹ nghe, nói, đọc viết Thiết kế vấn Lựa chọn phương pháp vấn đánh giá lực hành vi có cấu trúc nhằm đánh giá: khả thích ứng, khả học hỏi ứng viên phòng Kỹ thuật Mạng viễn thơng; khả làm việc nhóm, khả sáng tạo ứng viên phòng Cơng nghệ thơng tin theo mơ hình STAR 23 Quy trình vấn Quyết định lựa chọn Đào tạo cán tuyển dụng chuyên sâu 3.2.4 Hội nhập nhân viên Quá trình hội nhập nhân viên xem xét gồm cấp độ: Tuân thủ, làm rõ, văn hóa doanh nghiệp kết nối Quá trình hội nhập nhân viên thường gọi trình hội nhập Four C: Compliance – Tuân thủ, Clarification – Làm rõ, Culture – Văn hóa, Connection – Kết nối 3.2.5 Đánh giá cơng tác tuyển dụng Nhằm để biết điểm đạt được, điểm cần hoàn thiện đợt tuyển dụng tiếp theo, phận tuyển dụng nguồn nhân lực phải thực công tác đánh giá tuyển dụng Thông qua bước đánh giá, Công ty tiến hành nâng cao hiệu công tác tuyển dụng thông qua việc cải tiến bước quy trình KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua nội dung chương 3, tác giả trình bày số giải pháp nhằm giúp cải thiện cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực, nâng cao công tác chiêu mộ, cải thiện chất lượng việc lựa chọn ứng viên, giúp hội nhập nhân viên đánh giá công tác tuyển dụng Trong giải pháp nêu, quan trọng giải pháp liên quan đến hai bước quy trình tuyển dụng chiêu mộ lựa chọn Hai trình quan trọng trình tuyển dụng, cần nhanh chóng xem xét, cải tiến nhằm đem lại hiệu tốt cho công tác tuyển dụng 24 KẾT LUẬN Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0 mà lực lượng dẫn đầu kỹ sư làm việc lĩnh vực công nghệ thông tin Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đơn vị thành viên thuộc khối hậu cần Tổng công ty Điện lực miền Trung, chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng CNTT phục vụ công tác điều hành sản xuất Tổng công ty Để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh CPC ITC ổn đinh ngày nâng cao mặt chất lượng, phát triển nguồn nhân lực CNTT mối quan tâm hàng đầu Lãnh đạo Tổng công ty Lãnh đạo CPC ITC Để có nguồn nhân lực tốt công nghệ thông tin, việc tuyển dụng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt tồn q trình phát triển người Cơng ty Luận văn tác giả thực nhằm giúp nêu lên khái niệm công tác tuyển dụng, làm tiền đề để đánh giá trạng hoạt động tuyển dụng Cơng ty qua đề xuất phương pháp giúp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng CPC ITC thời gian đến Bên cạnh đó, luận văn tài liệu tham khảo công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho đơn vị có chung mơ hình với Tổng cơng ty Điện lực miền Trung toàn Tập đoàn điện lực Việt Nam ... THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 3.1.1... ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chức nhiệm vụ công ty. .. bảo cho tổ chức có tảng vững để phát triển bền vững Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đơn vị phụ trách Công nghệ thông tin thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung Từ kết tuyển dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung, Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay