Tạo động lực cho người lao động tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: Gs TSKH Lương Xuân Quỳ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác y tế dự phòng có vai trò quan trọng việc kiểm sốt dịch bệnh từ cộng đồng góp phần giảm áp lực đến tuyến điều trị Tuy nhiên trình hoạt động cho thấy hệ thống YTDP chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu Ngoài yếu tố đầu tư hạn chế nguồn nhân lực vấn đề cấp thiết ảnh hưởng lớn đến sức mạnh hệ thống dự phòng, đặc biệt giai đoạn dịch bệnh ngày phức tạp Thực tế đơn vị y tế dự phòng nước Viện đội ngũ cán đào tạo đa dạng chun mơn y tế dự phòng Tuy nhiên, nguồn nhân lực nhiều hạn chế, đa số bác sĩ đa khoa chuyển sang làm công tác dự phòng, thời gian cơng tác thực địa nhiều, tiền lương theo hệ số lương hành chính, chế độ ưu đãi thấp Trong bác sĩ đa khoa làm hệ điều trị bệnh viện, trạm y tế có thời gian làm việc chủ động, không công tác, chế độ trực ưu đãi hưởng cao hơn, bên cạnh họ có thời gian để tăng thêm thu nhập từ hoạt động phòng khám tư nhân Điều dẫn đến chuyển công tác số người lao động Viện thời gian gần đây, có vị trí chun mơn cao có kinh nghiệm Vì vậy, để đáp ứng mục tiêu nâng cao lực hệ thống YTDP khu vực Tây Nguyên việc tạo động lực cho người lao động lại quan trọng cần phải ưu tiên hàng đầu Xuất phát từ tầm quan trọng trên, tác giả chọn đề tài: “Tạo động lực cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên”, làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu nhằm xác định đề xuất số giải pháp nhằm tăng động lực làm việc cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn động lực làm việc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Xác định đánh giá nhân tố tác động đến động lực cho lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho lao động Viện Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Động lực cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Đối tượng khảo sát: Người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên + Về thời gian: phân tích số liệu thứ cấp thuộc giai đoạn 2015 – 2017 số liệu điều tra năm 2018 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng hợp phân tích kinh tế - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp chuyên gia - Các phương pháp nghiên cứu quản trị khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu… Luận văn bao gồm ba chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận động lực làm việc tổ chức Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN 1.1.1 Nhu cầu Nhu cầu hiểu trạng thái tâm lý mà người mong muốn thỏa mãn mong muốn đáp ứng nó, gắn liền với tồn phát triển người cộng đồng tập thể xã hội 1.1.2 Động lực Có thể khái quát: Động lực yếu tố bên cá nhân người lao động Đó hoạt động có tính chất khuyến khích động viên nhằm tác động vào nhu cầu người lao động để tạo nên chuyển biến hành vi họ hướng theo mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt 1.1.3 Động lực lao động Có thể rút cách hiểu chung động lực lao động: Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động 1.1.4 Tạo động lực lao động Có thể hiểu tạo động lực lao động việc nhà quản trị vận dụng hệ thống sách, biện pháp cách thức quản lý tác động tới người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lòng với cơng việc mong muốn đóng góp cho tổ chức, doanh nghiệp 1.2 CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abarham Maslow Abraham (Harold) Maslow (1908 – 1970) nhà tâm lý học người Mỹ Maslow cho người có nhiều nhu cầu khác cần thoả mãn Ông chia hệ thống nhu cầu thành nhóm khác theo thứ tự từ nhu cầu bậc thấp đến nhu cầu bậc cao: - Nhu cầu sinh lý - Nhu cầu an toàn - Nhu cầu xã hội - Nhu cầu tôn trọng - Nhu cầu tự hồn thiện 1.2.2 Học thuyết cơng Stacy Adams Học thuyết công phát biểu người lao động so sánh họ bỏ vào cơng việc (đầu vào) với họ nhận từ cơng việc (đầu ra) sau đối chiếu tỷ suất đầu vào – đầu họ với tỷ suất đầu vào – đầu người khác Nếu tỷ suất họ ngang với tỷ suất người khác, người ta cho tồn tình trạng cơng Nếu tỷ suất khơng ngang bằng, họ cho tồn tình trạng bất công 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vrom Thuyết kỳ vọng của giáo sư, tiến sĩ khoa học trường Đại học Michigan (Hoa Kỳ) đưa lý thuyết quan trọng lý thuyết tạo động làm việc tổ chức, bổ sung lý thuyết tháp nhu cầu A Maslow Khác với Maslow, Victor Vrom không tập trung nhiều vào nghiên cứu nhu cầu mà chủ yếu tập trung vào nghiên cứu kết 1.2.4 Vận dụng học thuyết tạo động lực lao động 1.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Động lực người lao động chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Vận dụng lý thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg, ta khái quát yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động thành hai nhóm: nhóm yếu tố thúc đẩy nhóm yếu tố trì 1.3.1 Nhóm yếu tố thúc đẩy 1.3.2 Nhóm yếu tố trì 1.4 CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.4.1 Nhóm sách thúc đẩy a Chính sách đào tạo phát triển b Sự thăng tiến hợp lý 1.4.2 Nhóm sách trì a Chính sách tiền lương b Nâng cao đời sống tinh thần nhân viên c Điều kiện làm việc CHƯƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 2.1 SƠ LƯỢC VỆ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Viện 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Viện 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên a Số lượng lao động b Đặc điểm nguồn nhân lực theo giới tính độ tuổi c Đặc điểm nguồn nhân lực theo trình độ 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆN VSDT TÂY NGUYÊN Tác giả thực điều tra: Cuộc điều tra thứ nhất: Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, cụ thể s dụng 80 phiếu khảo sát người lao động đơn vị, nhằm thăm dò ý kiến người lao động vấn đề động lực làm việc tổ chức Tác giả thực vấn trực tiếp phiếu điều tra Kết khảo sát qua bảng 2.1 sau: ng ết u kh o sát động lực làm việc c a người lao động Viện VSDT Tây Nguyên Quan Nhân tố trọng Quan trọng Hơi quan trọng Ít quan trọng Rất quan Cộng trọng Số lượng (người) 21 43 10 80 Tỷ lệ (%) 26,25 53,75 12,5 7,5 100 Điều kiện làm Số lượng (người) 22 47 80 việc Tỷ lệ (%) 27,5 58,75 11,25 2,5 100 Cơ hội thăng Số lượng (người) 18 52 80 tiến Tỷ lệ (%) 22,5 65 10 2,5 100 Hệ thống đánh Số lượng (người) 15 28 30 80 giá thành tích Tỷ lệ (%) 8,75 18,75 35 37,5 100 Cơ hội đào Số lượng (người) 12 22 37 80 Tỷ lệ (%) 15 27,5 46,25 11,25 100 Sự gắn bó Số lượng (người) 12 42 23 80 lãnh đạo với nhân Tỷ lệ (%) 3,75 15 52,5 28,75 100 Tiền lương tạo nâng cao trình độ Quan Nhân tố trọng Quan trọng Hơi quan trọng Ít quan trọng Rất quan Cộng trọng viên Công việc phù Số lượng (người) 11 18 22 29 80 Tỷ lệ (%) 13,75 22,5 27,5 36,25 100 Hoạt động tinh Số lượng (người) 17 41 12 10 80 thần Tỷ lệ (%) 21,25 51,25 15 12,5 100 hợp với chuyên môn (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 10 Trên sở lựa chọn nhân tố nghiên cứu quan tâm nhiều bảng 2.1, tác giả thực bước khảo sát Cuộc điều tra thứ 2: Tác giả tiến hành khảo sát thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Viện VSDT Tây Nguyên với quy mô mẫu điều tra 90 người lao động Tiến hành vấn bảng câu hỏi Thang đo Likert s dụng với thang đo mức từ đến Tác giả khảo sát ý kiến người lao động mức độ đánh giá người lao động yếu tố tác động: (1) Rất tốt; (2) Tốt; (3) Bình thường; (4) Yếu; (5) Rất yếu Tổng số phiếu điều tra phát 90 phiếu, số phiếu thu 90, kết sau: + Số người hỏi nam: 52 người (chiếm 57.7%), nữ: 38 người (42,3%) + Cơ cấu theo trình độ chun mơn: Sau đại học người (5,5%), đại học 82 người (91,1%), cao đẳng người ( 3.4%) + Theo độ tuổi, tuổi đời 30 tuổi gồm 32 người (35,6%), từ 31-45 tuổi gồm 47 người (52,2%), 45 tuổi 11 người (12.2%) Kết nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động trình bày nội dung sở để đề xuất giải pháp phần 11 2.1.4 Thực trạng nhóm sách thúc đẩy Về công tác đào tạo phát triển ng ết u kh o sát công tác đào tạo Rất Tiêu thức đánh giá tốt Tốt Bình thường Yếu Rất yếu Cộng Số lượng người) 36 25 22 90 Tỷ lệ (%) 7,8 40 27,8 24,4 100 Được đào tạo, bồi dưỡng Số lượng người) 52 29 90 kỹ cần thiết Tỷ lệ (%) 10 57,8 32,2 100 Nội dung đào tạo đáp ứng Số lượng người) 15 35 36 90 yêu cầu công việc Tỷ lệ (%) 16,7 38,9 40 4,4 100 Hình thức đào tạo đa dạng, Số lượng người) 12 28 38 12 90 phong phú Tỷ lệ (%) 13,3 31,1 42,3 13,3 100 Chính sách đào tạo hợp lý (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 12 Kết khảo sát bảng 2.2 cho thấy, nhìn chung người lao động chưa hài lòng với cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ cần thiết đơn vị, với mức độ đánh giá “Nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc” “bình thường” 40% "yếu" 4,4%, “Chính sách đào tạo hợp lý”, đánh giá “tốt” 40% "rất tốt" 7,8% “bình thường” 27,8% “yếu” 24,4% “Được đào tạo kỹ cần thiết” đánh giá “bình thường” với 32,2% “Hình thức đào tạo đa dạng, phong phú” người lao động đánh giá “yếu” 13,3% "trung bình" 42,3% Về thăng tiến 2.1.5 Thực trạng nhóm sách trì Về công tác tiền lương 13 ng ết u kh o sát tiền lương c a người lao động Viện VSDT Tây Nguyên Rất tốt Tốt Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) 16 17,8 11 12,2 18 20 38 35 38,9 24 26,7 32 35,6 27 30 23 25,6 33 36,7 21 Bình thường 27 30 41 45,6 46 51,1 32 35,6 34 37,8 21 23,3 31 Tỷ lệ (%) 42,2 23,3 34,5 Tiêu thức đánh giá Chính sách lương hợp lý Mức chi trả lương hợp lý Tiền lương đủ trang trải cho sống Hình thức trả lương phù hợp Hình thức trả lương đa dạng Chính sách phúc lợi hợp lý Tiền lương, thưởng công bằng, minh bạch tương xứng với thành tích Yếu 28 31,1 25 27,7 12 13,3 15 16,6 22 24,4 18 20 Rất yếu Cộng 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra ) Về đời sống tinh thần Về điều kiện làm việc 14 2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆN VSDT TÂY NGUYÊN THỜI GIAN QUA 2.2.1 Những mặt đạt Đối với sách thúc đẩy: - Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Thời gian qua, công tác đào tạo đơn vị quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người lao động tham gia học tập, r n luyện nâng cao trình độ, kiến thức - Về thăng tiến: Có sách thi đua - khen thưởng rõ ràng, tiêu chí thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ thực cách công khai dân chủ Đối với sách trì: - Về cơng tác tiền lương: Trong công tác trả lương cho người lao động, nhìn chung, đơn vị có sách trả lương rõ ràng, minh bạch Cơ cấu tiền lương đơn vị thực đảm bảo hội đủ yếu tố cấu thành theo quy định nhà nước Hình thức trả lương phù hợp, kỳ hạn trả lương đảm bảo đặn - Về đời sống tinh thần: Các kích thích mặt tinh thần tổ chức trọng thực nhằm khuyến khích người lao động viên tích cực nỗ lực cho cơng việc Các phong trào đồn thể, vui chơi, giải trí văn nghệ, thể thao quan tâm - Về điều kiện làm việc: Môi trường làm việc thân thiện, thỏa đáng với nhu cầu cần thiết nhân viên Các phòng làm việc thường xuyên nâng cấp, tạo điều kiện cho người lao động có sở làm việc tốt hơn, khang trang 15 2.2.2 Những mặt hạn chế Đối với sách thúc đẩy: - Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng người lao động xác định nhiệm vụ thường xun, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chun mơn, lực công tác, chất lượng hiệu làm việc người lao động nhiên chưa lãnh đạo đơn vị quan tâm sâu sát - Về thăng tiến: Việc áp dụng sách thăng tiến hạn chế Một số cá nhân làm việc hiệu quả, có tâm huyết với đơn vị động viên hình thức khen thưởng Đối với sách trì: - Đối với sách tiền lương Việc trả lương người lao động vào hệ số tiền lương theo ngạch, bậc theo quy định Chính phủ, chưa vào khối lượng cơng việc hồn thành - Về đời sống tinh thần: Một số phận người lao động chưa bố trí sở trường cơng tác, nhiệm vụ chuyên môn Lãnh đạo đơn vị chưa tổ chức thường xuyên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao phong trào thi đua khác Mức khen thưởng mang hình thức động viên, khích lệ khơng tương xứng với cống hiến nhân viên 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUN Để hồn thiện sách làm sở cho việc tạo động lực làm việc cho người lao động phải đáp ứng u cầu sau: - Các sách phải ln đổi mới, hoàn thiện theo yêu cầu mục tiêu phát triển hành chính, phải đảm bảo tính ổn định định - Muốn đạt mục tiêu quản lý người lao động quản lý công việc phải gắn người lao động với cơng việc cụ thể định lượng kết thực thi công việc - Các sách phải xây dựng đồng bộ, thống đưa tiêu chí kết thực cơng việc vào sách 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẢ THI NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN 3.2.1 Giải pháp đãi ngộ vật chất a Hồn thiện cơng tác tr lương phụ cấp Tiền lương mối quan tâm hàng đầu động lực làm việc người lao động tổ chức Do vậy, xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích suất hiệu lao động nhiệm vụ lớn đặt cho quan nhà nước b Tăng kho n phúc lợi dịch vụ Mục tiêu chương trình phúc lợi Viện cần phải gắn kết, hòa hợp với sách quản lý nguồn nhân lực Lãnh đạo 17 nên quan tâm loại hình phúc lợi dịch vụ khác c) Xây dựng sở xét thưởng mới, tăng tần suất thưởng, đa dạng hình thức thưởng khiển trách Cần ý khen thưởng phải kịp thời, tránh tượng khen thưởng chậm trễ chậm trễ khen thưởng khơng kịp thời khơng phát huy tính kích thích tiền thưởng, tiền thưởng có tác dụng Việc chi thưởng phải cơng bằng, khách quan Có kích thích lòng hăng say lao động, nhiệt tình cơng việc với tinh thần sáng tạo người lao động 3.2.2 Các biện pháp khuyến khích tinh thần a Tạo hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp b C i thiện môi trường điều kiện làm việc c Sử dụng bố trí nhân lực cho phù hợp d Đổi phong cách lãnh đạo e Công nhận đóng góp c a cấp 3.3.3 Đối với thân người lao động Bên cạnh việc tạo động lực cho người lao động từ phía chế sách nhà nước, biện pháp cụ thể quan thân người lao động cần phải có hình thức, phương pháp cụ thể để phát huy nội lực mình, tạo động lực làm việc cho thân 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nước Thứ nhất, Nhà nước cần phải thực cải cách chế độ tiền lương viên chức, dứt khoát đặt vấn đề tiền lương giá sức lao động, coi vấn đề lương cơng chức, viên chức chìa khóa cho cải cách, trả lương mức cho người lao động đầu tư cho phát triển 18 Thứ hai, Bên cạnh việc điều chỉnh mức lương phù hợp nhà nước trả thêm phần phụ cấp cho lao động khối phòng ban đơn vị nghiệp công Cuối cùng, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ người lao động phải bảo đảm 3.3.2 Đối với Viện VSDT Tây Nguyên Để tạo động lực làm việc cho người lao động trình thực thi nhiệm vụ, cần ý tới vấn đề sau: Thứ nhất, Để nâng cao tiền lương mức phụ cấp việc làm khó khơng thể diễn sớm, chiều Nó vấn đề mang tầm Quốc gia mà nhà quản lý, lãnh đạo Đảng Nhà nước trăn trở cố gắng nhiều để cải thiện tiền lương người lao động Thứ hai, Bên cạnh việc hỗ trợ công việc, thời gian cho viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, Viện cần có thêm sách khen thưởng người lao động đạt thành tích cao học tập đặc biệt hỗ trợ tài cho người lao động Thứ ba, Cần đổi công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo hướng công khai, công bằng, hiệu quả, đặt lợi ích tập thể lên hết, tuyển chọn người, việc, quy định, loại bỏ việc tuyển dụng bổ nhiệm dựa quan hệ tài Thứ tư, trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động tập thể buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm công việc; Thứ năm, cải thiện môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động 19 3.3.3 Đối với người lãnh đạo Người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng việc tạo môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện quan Chính vậy, người lãnh đạo cần phải có phong cách lãnh đạo phù hợp, khơng q dân chủ khơng q độc đốn 3.3.4 Đối với người lao động Việc tạo động lực làm việc cho người lao động không tạo nên từ sách nhà nước đơn vị nghiệp mà tạo nên từ thân người lao động 20 KẾT LUẬN Ưu điểm - Thu nhập người lao động Viện: Hình thức trả lương quy định cụ thể quy chế lương Nhà nước, theo mức lương người lao động nhận bao gồm lương cấp bậc (theo thâm niên kết công việc), lương sách (theo quy định), lương hiệu với khoản giảm trừ theo quy định Nhà nước Mức thu nhập người lao động ổn định - Các sách thưởng đáp ứng nhu cầu tạo động lực cho người lao động Viện Viện cần phát huy vai trò hoạt động chuyên môn, nghiên cứu hoạt động nghiệp người lao động để đại kết quả, hiệu cao Các phúc lợi dịch vụ lĩnh vực Viện ý - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tạo môi trường làm việc thoải mái, điều kiện làm việc tốt, nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể cán Viện, quan tâm đến đời sống vật chất họ, giúp họ yên tâm ổn định, thể lao động tồn Viện tận tụy công việc, say mê với công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học - Viện tìm nhũng chủ trương, phương hướng cơng tác trước mắt lâu dài đắn, có máy tổ chức hợp lý, cấu tổ chức gọn nhẹ, mang lại hiệu cao có mục tiêu phát triển theo giai đoạn, - Viện xây dựng thiết kế dân chủ thông qua việc thực nội dung quản lý nội quy, quy chế Các nội quy, quy chế vừa công cụ giám sát hoạt động phòng ban, cá nhân theo chức danh cơng tác, đồng thời gương phản 21 chiếu hiệu công tác cá nhân, đơn vị; nhờ hoạt động Viện vào nề nếp, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng khoa, phòng chức với trung tâm Những khó khăn,hạn chế - Mức lương thu nhập đáp ứng yêu cầu chi tiêu người lao động chưa thực tạo động lực cho người lao động Mức lương thực chưa hấp dẫn chưa mang tính cạnh tranh - Viện cần có điều chỉnh thích hợp để tác động vào sách tiền lương nhằm hoàn thiện tạo động lực cho người lao động Viện (ngoài lương cần tạo thêm nguồn phúc lợi khác nhằm đáp ứng tốt cho người lao động) - Tiền thưởng: Viện trọng việc thưởng tiền cho cán công nhân viên Viện Viện thưởng hình thức khác vật, khóa học, điều kiện khác liên quan đến thân nhân viên gia đình họ… - Phúc lợi dịch vụ: Việc s dụng quỹ phúc lợi cần đa dạng mang lại hiệu ... Động lực cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Đối tượng khảo sát: Người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ. .. luận động lực làm việc tổ chức Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Viện Vệ sinh. .. sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Xác định đánh giá nhân tố tác động đến động lực cho lao động Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác tạo động lực cho lao động Viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Tạo động lực cho người lao động tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay