Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Phúc Nguyên Phản biện 2: PGS TS Lê Đức Niêm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển nay, với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật hội nhập kinh tế toàn cầu, để đạt hiệu cao trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày trọng đến vai trò cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trước môi trường luôn biến động, với nhiều hội khơng thách thức nay, câu hỏi đặt làm để biến nguồn nhân lực tổ chức thành vũ khí đủ mạnh số lượng chất lượng có linh hoạt định để trì phát triển hoạt động tổ chức Tuy nhiên để sử dụng có hiệu nguồn nhân lực khơng phải vấn đề đơn giản, sớm chiều Nó đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý phải có nhìn thơng suốt, nắm chất, nội dung vấn đề học thuyết, mô hình quản lý để tìm cho tổ chức phương án phù hợp với đặc điểm, điều kiện họ, từ phát huy hết khả năng, tiềm nguồn nhân lực Trong quản trị nhân lực, điều quan trọng làm cách để trì, khuyến khích, động viên nhân viên làm việc cách có hứng thú với hiệu cao Vì vậy, muốn lãnh đạo nhân viên thành công, muốn cho họ an tâm nhiệt tình cơng tác, nhà quản trị phải biết cách động viên họ Chế độ lương bổng, đãi ngộ,… phải công khoa học nguồn động viên lớn người lao động Vì vậy, vấn đề tạo động lực lao động giai đoạn cần phải quan tâm đầu tư cách mức kịp thời Trong năm vừa qua, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam có nhiều cố gắng việc xây dựng hoàn thiện sách nhân sự, nâng cao suất lao động Tuy nhiên với mạng lưới rộng lớn, trải dài khắp nước, việc áp dụng sách chung đến tất chi nhánh nhiều bất cập chi nhánh có đặc điểm khác khu vực, người, thị trường,…do cơng tác tạo động lực Ngân hàng tồn nhiều vấn đề chưa quan tâm mức Xuất phát từ yêu cầu lý luận thực tiễn mà tác giả lựa chọn đề tài “Tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận, khung lý thuyết chung tạo động lực lao động doanh nghiệp Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm thúc đẩy việc tạo động lực làm việc cho lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắktrong thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Động lực làm việc người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Phạm vi thời gian: + Dữ liệu thứ cấp: từ năm 2015 đến năm 2018 + Dữ liệu sơ cấp: dự kiến điều tra, khảo sát từ tháng 06/2018-tháng 07/2018 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập liệu: Dữ liệu sơ cấp liệu thứ cấp  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát, Phương pháp tổng hợp, Phương pháp thống kê thống kê phân tích, Phương pháp vấn trực tiếp, Phương pháp xử lý số liệu Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiện có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động Cho thấy có nhiều cách tiếp cận khác có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu luận văn: “Tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk”, tham khảo số luận văn nghiên cứu khoa học, luận văn công bố công tác tạo động lực CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhu cầu “Nhu cầu tượng tâm lý người; đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần để tồn phát triển” [16, tr.88] Hiểu nhu cầu người lao động nhân tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp có sách gắn kết chặt chẽ với mong muốn, tâm tư người lao động Một nhu cầu người lao động thoả mãn mức độ hài lòng người lao động cơng việc tổ chức tăng lên nhờ họ gắn kết nhiều với doanh nghiệp 1.1.2 Động lực người lao động “Động lực hiểu khát khao, tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu, kết đó” [7, tr.134] Con người làm việc mong muốn khẳng định thân, thành đạt, muốn có thu nhập đảm bảo cho sống cá nhân Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác có mong muốn khác Nhà quản trị cần có tác động khác đến người lao động Động lực mạnh thúc đẩy người hành động cách tích cực, đạt hiệu cao ngược lại 1.1.3 Tạo động lực lao động “Tạo động lực hiểu hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao độngđộng lực cơng việc” [16, tr.87] Để tạo động lực cho người lao động cần phải tìm hiểu người lao động làm việc nhằm đạt mục tiêu từ thúc đẩy động lao động họ Động lực làm việc không tự nhiên xuất mà kết hợp đồng thời nguồn lực chủ quan thuộc phía thân người lao động nguồn lực khách quan thuộc môi trường sống làm việc người lao động 1.1.4 Mơ hình Kovach Nghiên cứu Kenneth S.Kovach (1987) đưa mơ hình mười yếu tố động viên nhân viên Mơ hình Viện Quan hệ Lao động New York (The Labour Relations Intitule of New York) xây dựng lần vào năm 1946 với đối tượng nhân viên ngành công nghiệp Mười yếu tố động viên nhân viên bao gồm: (1) Công việc thú vị: thể nhân viên cảm thấy công việc thú vị, có hứng thú làm việc (2) Được cơng nhận đầy đủ công việc làm: thể ghi nhận hồn thành tốt cơng việc, ghi nhận góp phần tạo thành công cho công ty (3) Sự tự chủ cơng việc: thể nhân viên quyền kiểm sốt chịu trách nhiệm với cơng việc, khuyến khích tham gia định liên quan đến công việc khuyến khích đưa sáng kiến (4) Công việc ổn định: thể công việc ổn định, lo lắng đến chuyện giữ việc làm (5) Lương cao: thể nhân viên nhận tiền lương tương xứng với kết làm việc, lương đảm bảo sống cá nhân thưởng tăng lương hồn thành tốt cơng việc (6) Sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp: thể hội thăng tiến phát triển doanh nghiệp (7) Điều kiện làm việc tốt: thể vấn đề an toàn, vệ sinh thời gian làm việc (8) Sự gắn bó cấp với nhân viên: nhân viên tôn trọng tin cậy, thành viên quan trọng Công ty (9) Xử lý kỷ luật khéo léo, tế nhị: thể việc sử lý kỷ luật cấp cách tế nhị khéo léo, kỷ luật mang tính góp ý, phê bình (10) Sự giúp đỡ cấp để giải vấn đề cá nhân: thể quan tâm hỗ trợ cấp việc giải vấn đề cá nhân khó khăn nhân viên [20] 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY 1.2.1 Lý thuyết Hệ thống cấp bậc nhu cầu Maslow (1943) 1.2.2 Lý thuyết Hai nhân tố Fredrick Herzberg (1959) 1.2.3 Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 1.2.4 Lý thuyết Công J.Stacy Adams (1963) 1.2.5 Lý thuyết tăng cường tích cực B.F Skinner 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Đối với cá nhân người lao động 1.3.2 Đối với tổ chức 1.3.3 Đối với xã hội 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.4.1 Tỷ lệ việc Tỷ lệ việc công ty tức tỷ lệ nhân viên công ty tự nguyện nghỉ việc hay hiểu tốc độ thay đổi nhân viên đơn vị hay công ty Tốc độ đo hàng tháng đo hàng năm Công thức tính: Tỷ lệ thơi việc = Tổng số nhân viên thơi việc (chỉ tính nhân viên thức)/Nhân trung bình (chỉ tính nhân viên thức) Tỷ lệ việc điều doanh nghiệp cần quan tâm, để ln giữ khoảng chấp nhận kiểm sốt để điều chỉnh kịp thời 1.4.2 Chỉ số đánh giá thực công việc (KPI) KPI Key Performance Indicators, công cụ đo lường, đánh giá hiệu công việc thể qua số liệu, tỷ lệ, tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu hoạt động tổ chức phận chức hay cá nhân KPI công cụ đại giúp nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành mục tiêu quản lý chương trình hành động cụ thể cho phận, nhân viên; KPI áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống cơng việc tổ chức, tự quản lý công việc nhóm, tự quản lý cơng việc cá nhân 1.4.3 Năng suất lao động bình quân Năng suất lao động tiêu đo lường số lượng sản phẩm giá trị sản phẩm mà người lao động thực đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, năm), thể mức độ hiệu việc sử dụng lao động Cách tính: Năng suất lao động bình quân = Tổng doanh thu / Số lao động bình quân năm Năng suất lao động tiêu quan trọng thể tính chất trình độ đơn vị Việc tăng suất ngày đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp 1.5 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.5.1 Cơng cụ tài a Tiền lương, tiền công b Tiền thưởng c Phụ cấp, phúc lợi dịch vụ 1.5.2 Cơng cụ phi tài a Bản thân công việc b Đánh giá thực công việc c Điều kiện làm việc d Đào tạo phát triển e Cơ hội thăng tiến f Tạo động lực thơng qua bầu khơng khí làm việc g Tác động người lãnh đạo đến động lực làm việc nhân viên 10 Bảng 2.1: Kết kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk giai đoạn 2015 2017 Đơn tính vị: Triệu đồng Năm Năm Năm 2016/2015 2015 2016 2017 ± % ± % Tổng tài sản 4.808.863 5.778.673 7.136.912 969.810 20,2 1.358.239 23,5 Dư nợ tín dụng 4.690.460 5.895.908 7.181.216 1.205.448 25,7 1.285.308 21,8 Huy động vốn cuối kỳ 2.561.796 3.284.222 4.000.182 722.426 28,2 715.960 21,8 Thu dịch vụ ròng 25.755 31.702 32.701 5.947 23,1 999 3,2 Doanh thu 546.287 742.283 837.081 195.996 35,9 94.798 12,8 95.685 104.449 112.902 8.764 9,2 8.453 8,1 CHỈ TIÊU Lợi nhuận trước thuế 2017/2016 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Vietinbank Đắk Lắk) 11 2.1.3 Tình hình nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk a Cơ cấu tổ chức b Đặc điểm lao động Lao động ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh yếu tố định q trình Chính vậy, cấu đặc điểm đội ngũ lao động có ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Theo số liệu thống kê Ngân hàng, tình hình lao động thể sau: Bảng 2.2: Tình hình lao động Vietinbank Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 06/2018 Chỉ tiêu Tổng số nhân viên Tốc độ phát triển (%) Năm Năm Năm 2015 2016 2017 06/2018 2016/2015 2017/2016 131 139 147 Tháng 159 6,1 5,8 (Nguồn Phòng TCHC Vietinbank Đắk Lắk) 2.2 THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 2.2.1 Tỷ lệ việc Theo số liệu thống kê phòng Tổ chức hành Vietinbank Đắk Lắk từ năm 2015 2017 tỷ lệ nhân viên việc sau: 12 Bảng 2.6: Tỷ lệ việc qua năm 2015 2017 Năm 2015 Tổng số nhân viên (người) 131 Số nhân viên việc Tỷ lệ việc (%) 0,76 Năm 2016 139 2,88 Năm 2017 147 0 Chỉ tiêu (Nguồn Phòng TCHC Vietinbank Đắk Lắk) Nhìn chung người lao động Vietinbank Đắk Lắk hài lòng Ngân hàng, có tâm lý gắn bó làm việc lâu dài Ngân hàng 2.2.2 Chỉ số đánh giá thực công việc (KPI) Từ năm 2013, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam triển khai công tác đánh giá cán theo KPI toàn hệ thống Việc đánh giá theo KPI tiền đề để thực quy trình cơng tác cán bộ: bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; bố trí, xếp nguồn lực hợp lý, khoa học;… Đặc biệt sở để lãnh đạo phát xây dựng đội ngũ cán tiềm năng, có trình độ, lực, có đóng góp thiết thực cho VietinBank 2.2.3 Năng suất lao động bình quân Năng suất lao động bình quân Vietinbank Đắk Lắk tăng trưởng qua năm Tuy nhiên, suất lao động bình quân năm 2017 lại tăng thấp so với năm 2016 354 triệu đồng/ người, tương đương với 6,6% Điều cho thấy tốc độ tăng trưởng suất lao động bình quân Vietinbank Đắk Lắk giảm đi, nguyên nhân suất lao động gần đạt ngưỡng tối đa lực trình độ CBNV người lao động thiếu động lực làm việc để tăng suất lao động,… 13 2.3 SỬ DỤNG MƠ HÌNH KOVACH ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.3.1 Lý sử dụng mơ hình Nghiên cứu Kenneth S.Kovach (1987) đưa mơ hình mười yếu tố động viên nhân viên Mơ hình Viện Quan hệ Lao động New York (The Labour Relations Intitule of New York) xây dựng lần vào năm 1946 với đối tượng nhân viên ngành công nghiệp Mơ hình phổ biến rộng rãi nhiều tổ chức, nhà nghiên cứu thực lại nhằm khám phá yếu tố động viên nhân viên làm việc ngành công nghiệp khác Việc nghiên cứu theo mơ hình Kovach tiến hành nhiều nước, nhiều lĩnh vực kiểm định mười yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu định tính b Nghiên cứu định lượng 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu thiết kế mẫu 2.3.4 Xây dựng thang đo 2.3.5 Câu hỏi xác định mã hóa thang đo biến 2.3.6 Kết nghiên cứu a Mô tả mẫu  Cơ cấu mẫu giới tính:  Cơ cấu mẫu độ tuổi:  Cơ cấu mẫu trình độ học vấn:  Cơ cấu mẫu thâm niên làm việc: 14 b Thống kê liệu khảo sát Qua số liệu thống kê, biến quan sát đo thang đo Likert (5 điểm) nhận thấy: Mức độ đồng ý nhân viên phát biếu từ min=1, max=5, với giá trị trung bình lớn 2.5 dao động từ 2.77 đến 4.11 Điều thể rằng: phần lớn nhân viên thỏa mãn với phát biểu có ý kiến khơng đồng ý Dựa số liệu trung bình biến ta thấy, biến có giá trị trung bình cao biến có giá trị trung bình thấp là: Bảng 2.14: Thống kê 10 biến có giá trị trung bình cao thấp Chỉ tiêu Biến Giá trị trung bình biến có giá trị trung bình cao Tơi khuyến khích để phát triển công việc CV2 4.11 GB1 4.04 TC2 4.03 Ngân hàng cho nhân viên có hội chuộc lỗi KL2 4.02 Ngân hàng hoạt động ổn định hiệu OD2 4.01 LC1 2.94 Tôi không bị áp lực công việc cao DK4 2.83 Tôi công nhận đầy đủ công việc làm CN1 2.81 TT3 2.79 DK3 2.77 theo hướng chuyên nghiệp Tôi cấp tôn trọng tin cậy Tôi đề xuất ý kiến vào định liên quan đến công việc biến có giá trị trung bình thấp Mức lương phù hợp với lực đóng góp tơi Ngân hàng ln tạo hội thăng tiến cho ngườilực Tơi thường xuyên làm thêm (Nguồn: Khảo sát thực tế) 15 2.3.7 Thực trạng sách tác động đến động lực làm việc nhân viên Vietinbank Đắk Lắk a Các sách kích thích tài Về tiền lương VietinBank áp dụng chế lương thưởng, sách phúc lợi cạnh tranh vượt trội Các chế, thực cơng bằng, minh bạch, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người lao động vật chất tinh thần Chính sách chi trả tiền lương Vietinbank đáp ứng đời sống cán nhân viên Về tiền thưởng VietinBank trọng đưa sách đãi ngộ đặc biệt cho người lao động có trình độ kỹ thuật công nghệ cao, thực công tác thi đua, khen thưởng kịp thời để khích lệ cán Về chế độ phúc lợi Nhằm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần, tái tạo sức lao động, tạo cân công việc sống cán nhân viên, Vietinbank xây dựng chế độ phúc lợi đãi ngộ với nhiều quy định hấp dẫn Về phía Cơng đồn, thường xun tổ chức chương trình văn nghệ, thi đấu giao lưu thể thao với đơn vị bạn với môn thể thao bóng đá, bóng bàn, cầu lơng, quần vợt,… tạo phong trào hoạt động sôi thu hút đơng đảo nhân viên tham gia b Các sách kích thích phi tài Về cơng tác Đào tạo phát triển Để xây dựng khóa đào tạo phù hợp với đối tượng, Vietinbank xây dựng khung lực, khung đào tạo bắt buộc nhân viên/ lãnh đạo Điều giúp Vietinbank xây dựng 16 đội ngũ nhân viên, cán quản lý chuyên nghiệp, có lực, kiến thức, kỹ năng,… để đáp ứng yêu cầu công việc ngày cao Ngân hàng Về Cơ hội thăng tiến Hàng năm, Vietinbank thực việc lập rà soát danh sách quy hoạch, bổ nhiệm chức danh quản lý Việc xem xét, bình chọn cán vào danh sách quy hoạch thực cơng khai, bỏ phiếu kín Nhìn chung nhân viên biết hình dung tiến trình phát triển nghề nghiệp mình, nhiên họ thường nhiều thời gian để bổ nhiệm vào vị trí cao Ngân hàng thường có vị trí trống để bổ nhiệm nên khó tạo hội để thăng tiến cho cán nhân viên Về điều kiện làm việc Điều kiện làm việc tốt tạo động lực thúc đẩy người lao động, nhiên với phát triển không ngừng kinh tế khoa học kỹ thuật, đặc biệt môi trường làm việc chuyên nghiệp, đại ngành ngân hàng đòi hỏi nhân viên phải nỗ lực khơng ngừng để hồn thành tiêu kinh doanh đưa ra, điều tạo áp lực công việc lớn đến người lao động Về bầu khơng khí làm việc Tại Vietinbank bầu khơng khí làm việc ln trì trạng thái thân thiện, hài hòa, người tơn trọng lẫn nhau, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ cấp cấp không căng thẳng, phong cách làm việc chuyên nghiệp… Mối quan hệ đồng nghiệp Ngân hàng vui vẻ, hài hòa, thường xuyên hỗ trợ cơng việc chia sẻ khó 17 khăn sống Về lãnh đạo Trình độ chuyên mơn: Ban Giám đốc có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, nhiệt huyết với phát triển Ngân hàng trân trọng hệ trẻ, quan tâm phát triển nhân tố cho phát triển sau 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.4.1 Những mắt đạt a Đối với sách tài b Đối với sách phi tài 2.4.2 Những mắt hạn chế a Đối với sách tài b Đối với sách phi tài 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng 3.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 3.2 MỘT SỐ YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 3.2.1 Các giải pháp tạo động lực làm việc phải phục vụ cho mục tiêu, chiến lược phát triển đơn vị 3.2.2 Các giải pháp tạo động lực làm việc phải đảm bảo tính khoa học, thực tế hiệu 3.2.3 Các giải pháp tạo động lực làm việc phải có tính khả thi 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Thông qua kết nghiên cứu nhân tố động viên nhân viên, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện nhân tố nhân viên chưa hài lòng như: Lương cao, Được cơng nhận đầy đủ công việc làm, Sự thăng tiến phát triển nghề nghiệp, Điều kiện làm việc tốt, qua thúc đẩy việc tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk 19 3.3.1 Hồn thiện sách tiền lương Xây dựng phương án trả lương tương xứng với sức lao độngngười lao động bỏ để thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu cao hơn, đồng thời hệ thống lương cần cạnh tranh gắn với tính chất mức độ phức tạp công việc Tiền lương phải gắn liền với phát triển kinh tế mức sống nhân viên Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế khen thưởng nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên, thường xun tổ chức khen thưởng cơng khai để khích lệ, ghi nhận nhân viên có nhiều đóng góp cho Ngân hàng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ,… 3.3.2 Cải thiện điều kiện làm việc Để cải thiện điều kiện làm việc Ngân hàng, cần thực số giải pháp sau: - Thường xuyên trang bị vật dụng bảo vệ an toàn cho nhân viên, tránh độc hại trang y tế, nước rửa tay,…Đối với nhân viên làm môi trường độc hại cần hỗ trợ thêm so với nhân viên khác phụ cấp độc hại, cộng thêm thời gian nghỉ phép,… - Hạn chế tổ chức khóa đào tạo vào cuối tuần làm việc để nhân viên có nhiều thời gian dành cho gia đình, đảm bảo cân công việc sống - Sắp xếp thời gian làm việc hành chính, nâng cao hiệu ngày làm việc hành chính, hạn chế tối đa việc làm chủ nhật, ảnh hưởng đến đời sống riêng tư nhân viên - Quản lý trực tiếp cần phân công công việc hợp lý, tránh để nhân viên phải làm kiêm nhiệm nhiều công việc khiến khối lượng công việc lớn áp lực Duy trì bầu khơng khí làm việc thân thiện, hài hòa, người 20 tơn trọng lẫn nhau, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ cấp cấp không căng thẳng, phong cách làm việc chun nghiệp… 3.3.3 Hồn thiện sách thăng tiến phát triển nghiệp Để tăng thêm động lực làm việc tháo gỡ khúc mắc từ nhân viên, Ngân hàng cần ý đến vấn đề sau: - Thường xuyên theo dõi, chia sẻ hỗ trợ nhân viên trình phát triển thân công việc để phù hợp với thang thăng tiến Ngân hàng - Giám sát trực tiếp phải trao đổi tiếp cận để hiểu rõ định hướng nghề nghiệp nhân viên có lời khuyên bổ ích - Hoạch định rõ mục tiêu, định hướng trình thăng tiến để nhân viên phấn đấu, động lực để nhân viên làm việc tốt - Những nhân viên làm việc lâu dài khơng có thăng tiến cơng việc phải xem xét lại lực kịp thời để có sách hỗ trợ - Hàng năm thực luân chuyển cán bộ, xếp vị trí cho người lao động cho phù hợp với sở trường, lực người lao động để họ phát huy tối đa sở trường - Ngân hàng cần phải có sách đào tạo linh động, ngồi đào tạo phát triển chun mơn hàng năm, cần phải đào tạo riêng cho nhân viên xuất sắc, có lực tốt trình độ quản lý để tạo điều kiện nhân viên phát triển lên vị trí cao 21 3.3.4 Đánh giá lực thừa nhận khả người lao động Vấn đề công nhận thể nhiều yếu tố khác khen thưởng, xếp loại cán bộ, tăng lương hay khích lệ, cơng nhận cấp Do đó, để có cở sở thực nghiệp vụ đơn vị cần trọng đến vấn đề sau: - Công tác đánh giá thực công việc: Để xây dựng hệ thống đánh giá thực công việc hiệu quả, người đánh giá cần phải nghiên cứu toàn hệ thống yếu tố nó, nghiên cứu phương pháp tiến hành bước hệ thống, thảo luận dân chủ, đánh giá công bằng, minh bạch, tạo cho người lao động động lực làm việc Từ nâng cao suất lao động hiệu công việc doanh nghiệp - Ngân hàng nên tiến hành đánh giá thực công việc thường xuyên theo tháng, theo quý, theo năm để có biện pháp khuyến khích kịp thời người lao động làm việc tốt - Người quản lý cần nắm bắt công việc nhân viên, nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ cần khen thưởng, khích lệ kịp thời.Tơn trọng đóng góp nhân viên ghi nhận lợi ích mà nhân viên đóng góp cho đơn vị hình thức khác - Đối với nhân viên có lực trường hợp mức độ ảnh hưởng không cao, nhà quản lý nên trao quyền nhân viên xử lý cách để công nhận lực làm việc, đồng thời để đáp ứng kịp thời cơng việc, tình đột xuất từ khách hàng, không thiết trường hợp phải xét duyệt trình ký lên cấp làm cho thời gian xử lý kéo dài 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tạo động lực lao động đòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp Động lực lao động khao khát khẳng định lực tự nguyện thân nhằm phát huy nỗ lực để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu doanh nghiệp Để tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp cần vận dụng hệ thống sách, biện pháp, cách thức quản lý nhằm làm cho họ có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lòng với cơng việc mong muốn đóng góp cho doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn có giá trị đóng góp mặt khoa học ứng dụng: Giá trị khoa học Hệ thống vấn đề lý luận tạo động lực lao động, làm rõ thêm nội dung tạo động lực lao động doanh nghiệp Đề tài góp phần làm phong phú thêm nguồn lý luận thực tiễn cho nghiên cứu khoa học khác vấn đề tạo động lực lao động tương lai Giá trị thực tiễn Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực lao động, làm rõ ưu điểm, hạn chế, tìm nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp công tác tạo động lực lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo bổ ích cho nhà quản lý Ngân hàng việc xây dựng sách tạo động lực 23 cho người lao động Bên cạnh đó, hạn chế thời gian, kinh phí khả nghiên cứu nên viết khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót như: - Đề tài khảo sát với đối tượng nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Số lượng mẫu chọn khảo sát (150 mẫu) Do cần mở rộng số lượng mẫu để đảm bảo độ tin cậy nghiên cứu Trong trình thực đề tài, cố gắng tầm nhìn hạn chế nên tác giả khơng tránh khỏi sai sót q trình viết luận văn, tác giả mong nhận góp ý thầy, cô bạn để luận văn hoàn thiện Kiến nghị Ðể thực giải pháp nêu viết, cần có ủng hộ hỗ trợ đồng loạt Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk, Thủ trưởng phòng, ban qua cơng việc cụ thể chương trình thực cho giải pháp Tùy thuộc vào tình hình để lựa chọn giải pháp thích hợp, có điều kiện gia tăng nguồn tài chính, thực tăng lương Khi gặp khó khăn, sử dụng tốt yếu tố tinh thần để động viên nhân viên Tích cực tạo điều kiện cho nhân viên trẻ đào tạo, sử dụng tốt yếu tố thăng tiến tạo điều kiện làm việc tốt có điều kiện thuận lợi Ðể giải pháp phát huy tác dụng, cần có đạo làm thay đổi thật hạn chế nay, đổi công tác cán bộ; công tác phát triển nguồn nhân lực; công tác thi đua, khen 24 thưởng; tiếp tục cải cách tiền lương chế độ vật chất cho cán bộ, nhân viên Khắc phục tồn việc áp dụng sách thăng tiến, đem lại hiệu cao cho nhà quản lý nhân đơn vị đề xuất chức danh chuyên môn bổ nhiệm vị trí cao Cải cách quy chế tiền lương để đảm bảo mức thu nhập cho người lao động với điều kiện kinh tế thị trường nay./ ... NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Công thương. .. PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 CHI N LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1.1 Chi n lược phát triển Ngân. .. tạo động lực làm việc cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Một số giải pháp tạo động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay