QUẢN LÝ TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

59 37 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:54

QUẢN LÝ TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Đề cập chi tiết về việc quản lý chất thải sinh hoạt tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, kèm hình ảnh chi tiết và các số liệu thực tế từ ban quản lý khu công nghệ cao BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUẢN TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CƠNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS LÊ QUỐC TUẤN SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM TƯỜNG QUÂN LỚP : DH14ES MÃ SỐ SINH VIÊN : 14163217 CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MƠI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MUC BẢNG .viii DANH MỤC HÌNH ẢNH .ix MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC TIÊU MỤC TIÊU CHUNG MỤC TIÊU CỤ THỂ III PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG IV Ý NGHĨA Về xã hội Về kinh tế Về môi trường CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1 TỔNG QUAN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Chất thải rắn gì? 1.1.1.2 Chất thải rắn đô thị 1.1.1.3 Chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2 Nguồn gốc 1.1.3 Phân loại 1.1.3.1 Theo đặc tính .6 1.1.3.2 theo nguồn gốc 1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐẾN MÔI TRƯỜNG .9 1.2.1 Ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí 1.2.2 Ảnh hưởng đến môi trường nước 1.2.3 Ảnh hưởng đến môi trường đất .9 1.2.4 Ảnh hưởng đến sức khỏe người 1.3 TÌNH HÌNH CHẤT THẢI RẮN 10 1.3.1 Trên giới 10 1.3.2 Tại Việt Nam 11 1.4 KHU VỰC NGHIÊN CỨU 11 1.4.1 Vị trí địa .11 1.4.2 Chính sách ưu đãi đầu từ .12 1.4.3 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 13 1.4.4 Địa Hình 13 1.4.5 Khí hậu 13 1.4.6 Tình hình kinh tế 14 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1Nội dung nghiên cứu 16 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Phương pháp khảo sát thực tế 16 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 17 2.2.3 Phương pháp kiểm chứng 18 2.2.4 Phương pháp thống kê, so sánh đánh giá 19 CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Kết đạt .24 3.1.1 Thành phần, nguồn gốc, số lượng CTRSH 24 3.1.1.1 Thành phần nguồn gốc CTRSH sau phân loại 24 3.1.1.2 Số lượng CTRSH sau phân loại .26 3.1.2 Hiện trạng quản tình hình phân loại KCNC Tp.HCM 29 3.1.2.1 Trang thiết bị lưu chứa 29 3.1.2.2 Tồn trữ chuyển giao CTRSH sau phân loại 30 3.1.2.3 Nội dung, hình thức tuyên truyền phân loại CTRSH nguồn 31 3.1.3 Đề xuất giải pháp 33 3.1.3.1 Giải pháp Công tác thu gom chuyển giao CTRSH sau phân loại 33 3.1.3.2 Giải pháp mặt nhân .34 3.1.3.3 Giải pháp chế tài xử phạt 34 3.2 Kết luận Kiến nghị .35 3.2.1 Kết luận 35 3.2.2 Kiến nghị 35 3.2.2.1 Ban quản KCNC 35 3.2.2.2 Đơn vị thu gom .36 3.2.2.3 Doanh nghiệp 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 38 Phụ lục 1: Danh sách số lượng người lao động doanh nghiệp 39 Phụ lục 2: Hình ảnh nơi lưu chứa chương trình tập huấn 46 Phụ lục 3: Biểu đồ cột .47 Biểu đồ 1: Biểu đồ cột thể tổng lượng loại chất thải hửu lại .47 Biểu đồ 2: biểu đồ cột thể Tổng số lượng CTRSH linh vực 47 Biểu đồ 3: Biểu đồ cột thể lượng CTRSH linh vực tháng 47 LỜI CẢM ƠN - Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến toàn thể thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên trường Đại học Nơng lâm TP.HCM tận tình dạy dỗ giúp đỡ năm học vừa qua - Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô Bộ Môn Khoa học môi trường đặc biệt Thầy PGS.TS Lê Quốc Tuấn tận tình bảo giúp đỡ suốt thời gian làm tiểu luận - Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: - Cơ Nguyễn Thị Tâm Lăng Phó Trưởng Phòng Quản Quy hoạch xây dựng Môi trường - Chị Võ Mỹ Y - Chị Lê Hoàng Bảo Trân Đã tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập.Cám ơn Ban quản khu Công Nghệ Cao tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt tiểu luận - Xin cảm ơn gia đình, người thân tất bạn bè ngồi khoa ln ln bên cạnh giúp đỡ quan tâm ủng hộ cho tơi nguồn động lực vô to lớn giúp vượt qua tất khó khăn suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn người tất Phạm Tường Quân Bộ môn Khoa học môi trường Khoa Môi Trường Tài Nguyên Trường Đãi học Nông Lâm TP.HCM TÓM TẮT - Đề tài nghiên cứu “ Quản tình hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt khu Công Nghệ Cao TP.HCM ” thực vào đầu tháng 8/2017 đến tháng 10/2017 với số liệu lấy từ báo cáo tình hình phân loại từ chương trình Phân loại CTRSH doanh nghiệp KCNC Trong đề tài sử dụng phương pháp Thực tế thu thập số liệu, khảo sát thực tế, kiểm chứng, thống kê đánh giá.Với mục tiêu quản tình hình phân loại khu - Phương pháp thu thập số liệu: Để làm pháp cho đề tài nhằm biết biện pháp phân loạikhu thực có phù hợp hay không đề tài tiến hành thu thập số liệu: Các văn Sở Thành phố  Về việc triển khai phân loại chất thải rắn nguồn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao địa bàn thành phố  Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH nguồn địa bàn thành phố HCM giai đoạn 2017 – 2020  Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH Các văn khu  Báo cáo tình hình thu gom CTRSH nguồn KCNC tháng 9/2017  Công tác quản phân loại: Cơng tác tun truyền, chương trình tập huấn - Phương pháp khảo sát thực tế: Để có nhìn khách quan vấn đề công tác quản phân loại đề tài tiến hành khảo sát số doanh nghiệp lựa chọn ngẫu nhiên vấn đề:     Bố trí thiết bị chứa nơi lưu trữ Cơng tác chuyễn giao chât thải rắn sinh hoạt sau phân loại Sự tuân thủ quy định phân loại khu đề Chất lượng phân loại CTRSH nguồn - Phương pháp kiểm chứng: Sau có liệu khảo sát thực tế tiến hành bước kiểm tra sốt nhằm mục đích kip thời nắm bắt sai sót khó khăn tồn động cơng tác phân loại CTRSH từ nhanh chóng điều chỉnh đưa giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp - Phương pháp thống kê so sánh đánh giá: Thống kê số lượng thành phần chất thải sau phân loại CTRSH từ số liệu có báo cáo tình hình phân loại CTRSH doanh nghiệp lấy từ phương pháp thu thập số liệu Từ doanh nghiệp, đơn vị có lượng chất thải lớn cần thường xuyên theo dõi quản Làm sở cho việc đánh giá chất lượng chương trình phân loại CTRSH nguồn KCNC Đánh giá thành công đạt giải vấn đề khó khăn cơng tác phân loại DANH MỤC VIẾT TẮT TP.HCM KCNC CTRSH CTR DO GTGT CNC PTN QH NĐ-CP BTNMT TNHH MTV STNMT QĐ – UBND Thành phố Hồ Chí Minh Khu công nghệ cao Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn Nhu cầu oxy hòa tan Giá trị gia tăng Cơng nghệ cao Phòng thí nghiệm Quốc hội Nghị định – Chính phủ Bộ Tài ngun Mơi trường Trách nhiệm hữu hạn thành viên Sở Tài nguyên Môi trường Quyết định - Ủy ban nhân dân DANH MUC BẢNG Bảng Dự báo tỉ lệ chôn lấp đến năm 2025 Bảng Tp.HCM Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn Bảng Thành phần phương pháp xử Bảng CTRSH sau phân loại Số lượng Chất thải hữu Chất thải lại sau phân loại DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình A Vỏ chai nhựa ( rác vô ) B Thực phẩm thừa ( rác hữu ) Hìnhphân compost Hình Những lữa ( Yanatas nằm vùng núi đá Chimeara phía tây nam Thổ Nhỉ Kỳ) khơng tắt khí Metan thoát từ lớp địa tầng bên hốc đá Hình Dùng cơng cụ Excel để thống kê số lượng Hình CTRSH phát sinh Tổng số lượng CTRSH thu gom so với Hình Hình tổng khối lượng CTRSH Tổng số lượng CTRSH lĩnh vực Tổng số lượng CTRSH phát sinh tháng lĩnh vực kê số lượng loại chất thải đơn vị tiến hành bổ sung thêm bớt số lượng thùng chứa cho phù hợp với số lượng loại chất thải Tránh tình trạng dư thùng loại mà thừa thùng loại khác Kê khai số lượng xác để đơn vị thu gom có phương án thu gom riêng biệt loại chất thải cách hợp quy định Đối với doanh nghiệp có số lượng CTRSH phát sinh ít, tần suất thu gom đơn vị thu gom lâu khiến cho chất thải hữu phân hủy gây nên mùi Trong trường hợp có số cách giải sau:  Chất thải hữu phải bỏ bao bì, cột kín để tránh gây mùi hôi chất thải bị phân hủy Bên ngồi bao bì có dán Nhãn “ Chất thải hữu ” để dễ kiểm soát Đối với thùng chứa phải có nắp đậy kín, có lót túi nylon bên tránh rò rỉ nước rỉ rác trường hợp thùng bị bể, bên ngồi có dán Nhãn “ Chất thải hữu ”  Về lâu dài, doanh nghiệp nên đăng ký với Công ty TNHH MTV Phát triển KCNC để có chế đồng thu gom để Khu dễ dàng quản Tránh đăng ký với đơn vị thu gom bên ngồi gây khó khăn cơng tác quản việc thu gom với tần suất gây ảnh hưởng môi trường từ mùi hôi chất thải hữu 3.1.3.2 Giải pháp mặt nhân Phần lớn thành cơng chương trình phân loại phụ thuộc vào nhận thức người lao động Bởi lẽ người lao động chiếm đại đa số nguồn thải CTRSH lớn Tuyên truyền, khuyến khích nâng cao nhận thức cho người lao động mấu chốt cho chương trình phân loại đạt kết tốt Tuyên truyền rộng rãi các: Băng – ron, khẫu hiệu, Slogan, Poster… Về phân loại CTRSH đặt vị trí có nhiều người qua lại nhằm mục đích tun truyền cho người ngồi Khu CNC biết tới Khách tham quan, thực tập sinh, Chủ đầu tư….Khi vào hoạt động KCNC phải hướng dẫn công tác Phân loại CTRSH Một số người lao động chưa nhận thức cần thiết việc phân loại thời chưa thể thay đổi thói quen việc phân loại rác thải 35 số biện pháp như: Gắn camera, đợt kiểm tra bất ngờ… phần kiểm sốt trình trạng Việc tuyển thêm nhân theo thời vụ để phục vụ hợp đồng lớn doanh nghiệp nhu cầu đáng khơng thể mục đích ổn định số lượng người lao động để theo dõi số lượng CTRSH phát sinh mà không cho họ tuyển, cần có biện pháp người tuyển biết thực phân loại CTRSH:  Trên kênh thông tin tuyển dụng người lao động cần có đề cập đến vấn đề phân loại CTRSH nguồn yêu cầu họ thực Nếu tuyển dụng băng – rôn treo trước cổng doanh nghiệp cần có hình ảnh chương trình phân loại CTRSH kèm  Doanh nghiệp cần chuẩn bị, bố trí trước thùng chứa cho phù hợp với số lượng lượng CTRSH tăng lên người lao động công việc từ hợp đồng mang lại 3.1.3.3 Giải pháp chế tài xử phạt Bên cạnh biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền, kiểm tra Ban quản cần có biện pháp xử phạt mạnh tay (áp dụng khoảng điều 20 nghị định 155 để xử phạt doanh nghiệp bị nhắc nhở lần) Tăng cường kiểm tra giám sát, coi biện pháp căng việc quản doanh nghiệp chưa thật hợp tác chương trình phân loại Từ thúc đẩy doanh nghiệp có chế quản tốt công tác phân loại 3.2 Kết luận Kiến nghị 3.2.1 Kết luận Sau tháng nghiên cứu chương trình phân loại nguồn triển khai KCNC đạt kết sau: CTRSH phân loại thành nhóm gồm: Nhóm 1: chất thải hữu dễ phân hủy Nhóm 2: chất thải rắn có khả tái chế ( gọi phế liệu ) Nhóm 3: chất thải lại 36 Biết thành phần, nguồn gốc, số lượng nhóm CTRSH phát sinh chưa phân loại Nắm bắt yêu cầu kỹ thuật tồn trữ chuyển giao CTRSH sau phân loại Tổ chức tuyên truyền đảm bảo 100% doanh nghiệp đơn vị KCNC biết chương trình phân loại CTRSH nguồn Cải thiện nhận thức người cần thiết phải phân loại CTRSH nguồn Thực tuyên truyền rộng rải cho thành phân người lao động ngồi KCNC biết tới chương trình Giao cho Công ty TNHH MTV Phát triển KCNC làm đầu mối ký kết họp đồng thu gom với doanh nghiệp, đơn vị KCNC Cơ giải khó khăn mà chương trình gặp phải 3.2.2 Kiến nghị Sau đề xuất số biện pháp giải khó khăn giai đoạn đầu thực chương trình phân loại KCNC, nhận thấy cần có biện pháp dài hạn để giải vấn đề giai đoạn kiến nghị: 3.2.2.1 Ban quản KCNC Làm thêm Băng – rôn treo dọc tuyến đường vào Khu nhầm giúp cho người tham gia giao thông ngồi Khu biết chương trình phân loại Lập danh sách đơn vị thu gom KCNC gửi Sở Tài nguyên Môi trường quản Phát huy chương trình mang tính giáo dục, có tính tun truyền mạnh vấn đề mơi trường tới người nhằm nâng cao nhận thức người việc bảo vệ môi trường Thực biểu dương doanh nghiệp, đơn vị thực tốt triển khai, sáng tạo công tác phân loại CTRSH nguồn, có nhiều thành tích hoạt động bảo vệ mơi trường 3.2.2.2 Đơn vị thu gom 37 Các đơn vị thu gom bên KCNC trực tiếp thu gom chất thải danh nghiệp cần có bố trí tuyến đường thu gom phù hợp tránh việc bỏ sót khoảng cách lần thu gom dài Bố trí số lượng xe phù hợp để thu gom riêng biệt loại chất thải hữu chất thải lại Đặc biệt tháng mùa khơ nóng, chất thải hữu phân hủy nhanh tháng mưa nên cần phải bố trí thu gom hợp tránh tình trạng chất thải phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 3.2.2.3 Doanh nghiệp Tiến hành lắp camera quan sát để vừa kiểm soát khu vực đơn vị vừa giám sát cơng tác phân loại giúp tác động phần đến ý thức người lao động họ biết quan sát theo dõi Khuyến khích, biểu dương cá nhân, tập thể có biểu tốt cơng tác phân loại Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động phân loại chất thải Xử phạt cá nhân có hành vi khơng phân loại lập lại nhiều lần ( lần trở lên ) nhằm đe cho người khác 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Website thức Khu Cơng Nghệ Cao trang chủ mục giới thiệu chung  Nghị đinh 38/2015/NĐ – CP Quản ly chất thải phế liệu  Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH133  TCVN 6705 : 2009 Chất thải rắn thông thường – phân loại  Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh, năm 2010, Khóa luận tốt nghiệp “ Đánh giá trạng phân loại rác thải nguồn thành phố Biên Hòa phân tích ngun nhân người dân không thực tốt hoạt động ”, khoa Môi Trường Tài Nguyên, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  Đặng Thái Học , năm 2012, Khóa luận tốt nghiệp “ Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt Quận Hải An – Hải Phòng đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản ”  Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2015  Bộ Tài nguyên Môi trường, 2011, Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2011, chương 2: Chất thải rắn đô thị  Bộ Tài nguyên Môi trường, 2011, Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2011, chương : tác động ô nhiễm môi trường Chất thải rắn  Hepza, 2017, Phần A Chương 1: Hướng dẫn thực phân loại chất thải rắn sinh hoạt, BAN QUẢN CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Sở Tài ngun Mơi trường, 2017, Công văn số 4580/STNMT – CTR ban hành ngày 12/5/2017 triển khai phân loại chất thải rắn nguồn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao địa bàn thành phố  Sở Tài nguyên Môi trường, 2017, Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH nguồn áp dụng địa bàn TP.HCM đính kèm cơng văn số 4148/STNMT – CTR ngày 28/4/2017  Nassereldeen A Kabbashi, 2016 , Solid Waste Management in Africa: A Review , Department of Biotechnology Engineering, International Islamic University Malaysia Gombak  Introduction types of wastes - United Nations ESCAP (1995) PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách số lượng người lao động doanh nghiệp STT Doanh nghiệp Công ty TNHH Điện Tử DGS Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam Công ty TNHH Nidec VN Corporation Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam Số lượng nhân công 132 850 7000 1600 Công ty TNHH Nidec Copal Precision Việt 1275 Nam Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu VN 3000 Công ty TNHH Kỹ Thuật Daikou Việt 35 Nam Công ty TNHH MTV SEEN Miền Nam Trung Tâm Thiết Kế Chế Tạo Thiết Bị Mới 200 49 Công ty TNHH 10 DataLogics Scanning VN 845 Tổng lượng rác Lĩnh vực hoạt động phát sinh (kg/ngày) Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa 66 425 3500 800 637.5 1500 17.5 100 24.5 422.5 11 Cty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC 100 Trung Tâm VLXD 12 Miền Nam (Viện Vật 150 liệu xây dựng) Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa 50 75 Cty TNHH MTV 13 TRANSIMEX HI TECH PARK 310 Cơ khí xác – Tự động hóa 155 LOGISTICS Cơng ty TNHH MTV 14 Nghiên cứu Chế tạo khuôn mẫu độ 300 Cơ khí xác – Tự động hóa 150 xác cao Viedam 15 16 Công ty TNHH TLD Hi-Tech Công ty TNHH Đầu tư Nhà xưởng Lập Thành 200 Công ty TNHH TLD 17 Hi-Tech Lô I3b (Nhà 100 xưởng 4) 18 Cty TNHH Hinsitsu Vina 30 Công ty TNHH Nhựa 19 Phước Thành (Minh 350 Nguyên) 20 21 Công ty Daihan Công ty TNHH Công nghiệp Tohin VN 306 304 Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa 2.5 100 50 15 175 153 152 Công ty United More 22 (APP)-Dự án "Aureumaex Precision 300 Cơ khí xác – Tự động hóa 150 Plastics" 23 24 25 Cơng ty TNHH Sacom - Chíp Sáng Cơng ty TNHH Sung Moon Dang G7 2000 76 64 nghệ sinh học Dược 100 NANOGEN 27 Công ty TNHH Thế Giới Gen động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa Cơ khí xác – Tự động hóa 1000 38 32 Công nghệ sinh học Công ty TNHH Công 26 Cơ khí xác – Tự áp dụng dược 50 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 180 áp dụng dược 90 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 28 Trung Tâm CN & Quản Môi Trường 81 áp dụng dược 40.5 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 29 Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam 95 áp dụng dược 47.5 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 30 Công Ty Cổ Phần SANOFI Việt Nam 865 áp dụng dược 432.5 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 31 United Healthcare 120 áp dụng dược 60 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 32 Cty TNHH EuroFins Sắc ký Hải Đăng 140 áp dụng dược phẩm môi trường 70 Công nghệ sinh học 33 Công ty TNHH CNSH Bioland - Nam Khoa 20 áp dụng dược 10 phẩm môi trường Công nghệ sinh học 34 USM Healthcare 325 áp dụng dược 162.5 phẩm mơi trường TT Phân tích thí 35 nghiệm & Văn phòng 410 Khác 205 200 Khác 100 Khác 3.5 13 Khác 6.5 80 Khác 40 viện dầu khí VN TT Phân tích thí 36 nghiệm & Văn phòng viện dầu khí VN Cơng ty TNHH MTV 37 Dịch vụ Phân phối Ryobi VN 38 39 Nhà văn hóa Lao động KCNC Rockwell Năng lượng – Vật 40 Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ Thuật 25 liệu – Công nghệ 12.5 Nano Năng lượng – Vật 41 Chi nhánh Công ty Nam Khoa 10 liệu – Công nghệ Nano Năng lượng – Vật 42 Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam 28 doanh Khí hóa lỏng Miền Nam 14 Nano Năng lượng – Vật Công ty Cổ phần Kinh 43 liệu – Công nghệ 15 liệu – Công nghệ Nano 7.5 Năng lượng – Vật 44 JV Vina 55 liệu – Công nghệ 27.5 Nano Vi điện tử - Cơng 45 CTy TNHH Sài Gòn Allied Technologies 600 nghệ thông tin - Viễn 300 thông Vi điện tử - Công 46 Công ty TNHH SONION Việt Nam 2929 nghệ thông tin - Viễn 1464.5 thông Vi điện tử - Công 47 Công ty TNHH phần mềm FPT HCM 2000 nghệ thông tin - Viễn 1000 thông Vi điện tử - Công 48 Công ty CP VM Điện Tử Việt VMICRO 592 nghệ thông tin - Viễn 296 thông Vi điện tử - Công 49 Công ty CP SX DV CN BD toàn cầu VN 150 nghệ thông tin - Viễn 75 thông Vi điện tử - Công 50 Công ty TNHH Jabil Việt Nam 2000 nghệ thông tin - Viễn 1000 thông Vi điện tử - Cơng 51 Chi nhánh Cơng ty CP Tập Đồn MK 256 nghệ thông tin - Viễn 128 thông Vi điện tử - Công 52 Công ty TNHH HTV Năng lượng Bảo Sơn 100 SAMSUNG HCMC 6051 CE COMPLEX Daeyoung Electronics Vina nghệ thông tin - Viễn 3025.5 thông Vi điện tử - Công Công ty TNHH MTV 54 50 thông Vi điện tử - Công Cty TNHH ĐIỆN TỬ 53 nghệ thông tin - Viễn 1110 nghệ thông tin - Viễn thông 555 Vi điện tử - Công 55 Công ty TNHH Platel Vina 60 Schneider Electric Manufacturing Việt 450 Công ty TNHH Giải Pháp ĐTử T.C VN nghệ thông tin - Viễn 225 thông Vi điện tử - Công Nam 57 30 thông Vi điện tử - Công Công ty TNHH 56 nghệ thông tin - Viễn 70 nghệ thông tin - Viễn 35 thông Vi điện tử - Công 58 Công ty TNHH ĐTư & PT CN Thông Minh 73 nghệ thông tin - Viễn 36.5 thông Vi điện tử - Công 59 Cty TNHH Qsic Việt Nam 85 nghệ thông tin - Viễn 42.5 thông Vi điện tử - Công 60 Công ty TNHH Intel Products Việt Nam 120 Sản xuất In nhãn 100 Cao Phát Đạt 62 Trung tâm nghiên cứu & triển khai (R&D) Sáng Ashmanov 50 100 mềm FPT cứu phát triển giải pháp công nghệ FPT 25 nghệ thông tin - Viễn nghệ thông tin - Viễn 50 thông Vi điện tử - Công FTS_Trung tâm nghiên 65 nghệ thông tin - Viễn thông Vi điện tử - Cơng FPS_Cty TNHH MTV Dịch vụ quy trình phần 50 thông Vi điện tử - Công (Cty CP Chip Sáng) 64 nghệ thông tin - Viễn thông Vi điện tử - Công Công ty TNHH Chip 63 60 thông Vi điện tử - Công Công ty TNHH MTV 61 nghệ thông tin - Viễn 100 nghệ thông tin - Viễn thông 50 Vi điện tử - Công 66 MPC_Micro Precision Calibration Việt Nam 200 thống công nghệ Ánh 32 Lam 68 VSMC_Cty Cổ phần Bán dẫn Việt Nam 100 thông Vi điện tử - Công Ánh Lam_Cty CP Hệ 67 nghệ thông tin - Viễn nghệ thông tin - Viễn 16 thông Vi điện tử - Công 100 nghệ thông tin - Viễn thơng Phụ lục 2: Hình ảnh nơi lưu chứa chương trình tập huấn 50 Phụ lục 3: Biểu đồ cột Biểu đồ 1: Biểu đồ cột thể tổng lượng loại chất thải hửu lại Biểu đồ 2: biểu đồ cột thể Tổng số lượng CTRSH linh vực Biểu đồ 3: Biểu đồ cột thể lượng CTRSH linh vực tháng ... xử lý, giảm nhiễm mơi trường II MỤC TIÊU MỤC TIÊU CHUNG QUẢN LÝ TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CƠNG NGHỆ CAO TP.HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU CỤ THỂ  Biết đạo từ Sở thành phố tình. .. Sở Thành phố  Về việc triển khai phân loại chất thải rắn nguồn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao địa bàn thành phố  Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH nguồn địa bàn thành phố. .. QĐ – UBND Thành phố Hồ Chí Minh Khu công nghệ cao Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn Nhu cầu oxy hòa tan Giá trị gia tăng Cơng nghệ cao Phòng thí nghiệm Quốc hội Nghị định – Chính phủ Bộ Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, QUẢN LÝ TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG, CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, 1 TỔNG QUAN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, 3 TÌNH HÌNH CHẤT THẢI RẮN, CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Kết quả đạt được, 2 Kết luận và Kiến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1: Danh sách và số lượng người lao động tại các doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay