Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THUỲ LINH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS TRƯƠNG SĨ QUÝ Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THÀNH HIẾU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu b Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tạo động lực lao động cho người lao động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 1.1.1 Nhu cầu Nhu cầu tượng tâm lý người; đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần để tồn phát triển Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, đặc điểm tâm sinh lý, người có nhu cầu khác 1.1.2 Động Động mục đích chủ quan hoạt động người (cộng đồng,tập thể,xã hội),là động lực thúc đẩy người hành động nhằm đáp ứng nhu cầu đặt 1.1.3 Động lực lao động Theo Giáo trình Quản trị nhân lực Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân:“Động lực lao động khao khát, tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu, kết đó” 1.1.4 Tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động a Khái niệm “Tạo động lực hiểu hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc” b Mục đích tạo động lực: Tạo động lực cho người lao động trách nhiệm mục tiêu người quản lý Điều quan trọng thông qua biện pháp sách khai thác, sử dụng có hiệu phát huy tiềm nguồn nhân lực doanh nghiệp Một người lao động có động lực làm việc tạo khả nâng cao suất lao động hiệu cơng tác Khơng tạo gắn bó thu hút lao động giỏi với tổ chức c Vai trò: Theo giảng PGS.TS Trần Xuân Cầu tạo động lực mang lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp gián tiếp mang lại lợi ích cho xã hội d Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động - Các yếu tố thuộc môi trường bên - Các yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi e Các biểu động lực làm việc Về có hai yếu tố biểu cần đặc biệt quan tâm mức độ tham gia người lao động vào công việc mối quan tâm người lao động nghề nghiệp họ 1.2 CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Thuyết Nhu cầu cho thứ bậc Abraham Maslow (1943) Hình 2.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow (Nguồn: Abraham Maslow, 1943) Vận dụng thuyết nhu cầu Maslow: Theo Maslow, người thường hành động theo nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng khuyến khích họ hành động Do đó, muốn thúc đẩy phải hiểu người cấp bậc phân cấp tập trung làm thỏa mãn nhu cầu cấp độ cấp độ cao 1.2.2 Thuyết hai nhân tố Frederick Herzberg (1959) Hình 2.2: Thuyết hai nhân tố Herzberg (Nguồn: Frederick Herzberg, 1959.) Vận dụng học thuyết hệ thống hai yếu tố F.Herzberg: Yếu tố trì khơng tạo thúc đẩy để thỏa mãn cao điều kiện cần không làm tốt, đó, cơng ty nên cố gắng tạo điều kiện làm việc an tồn, mơi trường làm việc khơng q ồn ào, quan hệ tốt với nhân viên Còn yếu tố thúc đẩy điều kiện đủ để công việc hồn thành tốt hơn, nhân viên có động lực cao 1.2.3 Thuyết công John Stacey Adams (1963) Adams (1963) cho nhân viên có xu hướng đánh giá công bằng họ so với đồng nghiệp công ty Một nhân viên có động lực làm việc họ nhận bị đối xử khơng cơng Vận dụng thuyết công Adams: để tạo động lực làm việc cho công nhân, nhân viên cần tạo trì cơng tổ chức 1.2.4 Thuyết kỳ vọng Vroom Hình 2.3: Thuyết kỳ vọng Victor Vroom (Nguồn: Lunenburg, 2011) Vận dụng thuyết kỳ vọng Vroom: muốn cơng nhân,nhân viên có động lực làm việc cần tạo nhận thức nỗ lực họ mang lại phần thưởng tương xứng với mong muốn 1.3 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Tạo động lực lao động thông qua hệ thống tiền lƣơng, tiền thƣởng phúc lợi a Tiền lương Việc xây dựng chế trả lương đắn có tác dụng quan trọng việc tạo động lực lao động để nâng cao suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.Tiền lương động lực chủ yếu kích thích người lao động hăng hái làm việc, tăng suất lao động Tiền lương mặt tạo thoả mãn công việc, mặt tạo bất mãn, ngừng trệ sản xuất tiền lương khơng phản ánh giá trị đóng góp cá nhân người lao động.Tiền lương cao thu hút hấp dẫn người lao động với doanh nghiệp, tiền lương khoản thu nhập người lao động để chi trả nâng cao mức sống họ gia đình họ b Tiền thưởng Bên cạnh hình thức khuyến khích tiền lương tiền thưởng có tác dụng kích thích lao động to lớn.Tiền thưởng thực chất khoản tiền bổ sung cho tiền lương Cùng với tiền lương, tiền thưởng góp phần thỏa mãn nhu cầu vật chất cho người lao động chừng mực định, người sử dụng lao động sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất có hiệu người lao động, nhằm tác động đến động cơ, thái độ, suất hiệu làm việc người lao động c Phúc lợi Phúc lợi phần thù lao trả cách gián tiếp cho người lao động dạng hỗ trợ sống Đây khoản ngồi tiền cơng, tiền lương khuyến khích tài Phúc lợi dịch vụ cho người lao động chia làm loại phúc lợi theo pháp luật quy định , phúc lợi dịch vụ tự nguyện công ty tự thành lập, tổ chức, tuỳ vào khả tài cơng ty phần nhằm kích thích động viên người lao động gắn bó với doanh nghiệp, phần để thu hút 1.3.2 Tạo động lực lao động thông qua điều kiện, môi trƣờng làm việc Tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi tạo điều kiện cơng nghệ, máy móc, thiết bị tốt để phục vụ cho lao động Tạo bầu khơng khí thoải mái tập thể, tạo văn hoá tổ chức lành mạnh, tổ chức phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu công việc, người giúp đỡ tương trợ lẫn Bảo đảm điều kiện thuận lợi để người lao động tiến hành trình lao động, để q trình diễn liên tục, nhịp nhàng tạo hứng thú tích cực cho người lao động, để người lao động cảm thấy tôn trọng, phát huy hết tiềm 1.3.3 Tạo động lực lao động thông qua đào tạo, phát triền nhân lực Đối với doanh nghiệp, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp Thơng qua đó, q trình thực cơng việc họ nhanh hơn, hiệu giúp họ có mức thu nhập cao hơn, đóng góp nhận giá trị lớn từ tổ chức Khi hoạt động đào tạo phát triển tổ chức cho người lao động , người lao động tin tưởng vào chiến lược phát triển lâu dài phát triển bền vững tổ chức Người lao động tin tưởng vào hội thăng tiến dành cho họ 1.3.4 Tạo động lực lao động thông qua sử dụng, bố trí nhân lực Các nhà quản lý cần biết phân công công công việc cho phù hợp với lực, giao việc người, việc mang lại kết cao Việc phân cơng bố trí người, việc giúp người lao động có hội phát huy tối đa lực thân làm cho họ hăng say, gắn bó với công việc mà họ đảm nhiệm Người lao động bố trí phù hợp với cơng việc khai thác tiềm họ gây hứng thú thỏa mãn với công việc giao nâng cao suất hiệu làm việc ngược lại bố trí khơng tạo cho người lao động tâm lý chán nản không muốn làm việc 1.3.5 Tạo động lực lao động thông qua đánh giá thực công việc Đánh giá thực công việc hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng tồn tất tổ chức Đánh giá thường xuyên công mức độ hoàn thành nhiệm vụ người lao động công việc cần thiết để biết kết hồn thành cơng việc người lao động Đánh giá thực cơng việc hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động, kết đánh giá có tác động lớn đến thái độ, hành vi công việc lao động.Trong nhiều trường hợp, trả lương cao chưa người lao động có động lực làm việc CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng - Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Tên tiếng nước ngoài: YURI ABC DA NANG COMPANY LIMITED - Mục tiêu dự án: sản xuất, gia cơng túi xách, ví, loại túi cho thiết bị điện tử để xuất - Quy mô dự án: 375 tấn/ năm Địa điểm: Đường số 10- KCN Hoà Khánh- P.Hoà Khánh Bắc- Q.Liên Chiểu- Đà Nẵng - Tổng vốn đầu tư dự án: 84.984.000.000 VNĐ ( Tám mươi tư nghìn tỷ chín trăm tám mươi tư triệu đồng Việt Nam) 10 sức khoẻ nhanh nhạy làm việc với dây chuyền máy móc có thay đổi số cơng việc từ thủ cơng sang máy móc 2.2.2 Cơ cấu lao động công ty phân theo cấu Tỷ lệ hai loại lao động trực tiếp gián tiếp năm tương đối không đổi Số lượng lao động gián tiếp năm 2016 tăng thời gian công ty trọng tới việc xây dựng phát triển thương hiệu nên cần tuyển nhiều nhân viên khối văn phòng Sang năm 2017 lại có chút thay đổi 2.2.3 Cơ cấu lao động cơng ty phân theo trình độ Từ bảng phân tích số liệu ta thấy cấu lao động cơng ty có đặc điểm sau: Số lượng lao động doanh nghiệp qua năm tăng lao động trực tiếp, gián tiếp tất trình độ, giới tính với mức tăng tương đối đồng ổn định Nguyên nhân mức tăng vài năm gần tình hình sản xuất cơng ty vào ổn định biến động từ mơi trường vĩ mơ ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động công ty Tuy nhiên mức tăng có khác tiêu cấu 2.3 THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng tạo động lực cho NLĐ thông qua công cụ tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi a Tiền lương Bảng 2.6: Bảng hệ số lương Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Qua bảng 2.6 thấy cán quản lý có hệ số lương cao nhiều so với lao động khác số bậc lại Ta thấy bậc lương cao số bậc ngược lại số bậc lương thấp số bậc nhiều Chính cơng ty nghiên cứu kĩ 11 vị trí chức danh công việc, bảng hệ số lương phân biệt đối tượng người lao động với người lao động khác theo nhiệm vụ chức danh công việc mà họ nhận tỷ lệ với mức độ phức tạp công việc Bảng 2.7: Đánh giá người lao động tiền lương Kết từ bảng 2.7 cho thấy người lao động hài lòng với yếu tố tiền lương Điều cho thấy Công ty trọng đến việc trả lương cho cán công nhân viên tổ chức Vì thấy tác động tạo động lực lao động thơng qua tiền lương chưa cao, chưa tạo tác động tích cực b Tiền thưởng Công ty ban hành quy chế thi đua khen thưởng quy định cụ thể qua hình thức, đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc lĩnh vực hoạt động tổ chức nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu công việc Bảng 2.9: Đánh giá người lao động yếu tố tiền thưởng Qua bảng 2.9 cho thấy hình thức thưởng mà Cơng ty xây dựng phần tạo động lực kích thích người lao động làm việc để hoàn thành mực tiêu chiến lược tổ chức Bởi cần nhanh chóng hồn thành kế hoạch sản xuất, Cơng ty thường phát động thưởng chiến dịch từ tìm cá nhân tiêu biểu xét thưởng c Phúc lợi Hiện công ty quan tâm đến vấn đề phúc lợi người lao động Hàng năm, Công ty tổ chức cho cán công nhân viên 12 thăm quan du lịch sau ngày làm việc căng thẳng Việc lập quỹ phúc lợi tạo cho cơng nhân viên tích cực làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm Làm cho cán công nhân viên yên tâm làm việc, trì ổn định sản xuất Tạo bầu khơng khí làm việc hăng say, vui vẻ Qua tổng hợp ý kiến người lao động hầu hết người lao động muốn tăng cải thiện thêm khoản trợ cấp Bên cạnh người lao động muốn cung cấp thêm hình thức phúc lợi chương trình giúp đỡ cơng nhân viên cơng ty Tuy nhiên mặt hạn chế sách chương trình phúc lợi Cơng ty Chính mà cơng ty cần có biện pháp cải thiện chương trình phúc lợi cho phù hợp với người lao động để công tác phúc lợi công ty ngày nâng cao đạt hiệu 2.3.2 Thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động thông qua công cụ môi trƣờng điều kiện làm việc Công ty tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động giúp họ làm tốt công việc giao góp phần nâng cao suất lao động Qua kết khảo sát mức độ hài lòng người lao động điều kiện làm việc cho thấy phần lớn số người lao động cảm thấy hài lòng với điều kiện mơi trường làm việc công ty, tỷ lệ người lao động không hài lòng chiếm số 10.8% Từ bảng khảo sát 2.11 cho thấy công ty đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công việc người lao động tốt, người lao động có mức độ hài lòng điều kiện môi trường làm việc công ty tương đối cao Dù công ty cần phát huy bổ sung thiếu sót 2.3.3 Thực trạng tạo động lực cho NLĐ thông qua công 13 cụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thăng tiến công ty Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty trọng quan tâm Công ty tạo điều kiện để người lao động tham gia lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức, nâng cao tay nghề để đáp ứng tốt yêu cầu công việc Hằng năm công ty xác định nhu cầu đào tạo Từ kế hoạch đào tạo phê duyệt, Phòng hành phối hợp với đơn vị có liên quan để tiến hành tổ chức thực Từ năm 2015 – 2017, công ty dành khoản kinh phí khơng nhỏ cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động nhiều khóa học, đặc biệt khóa tập trung vào đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, đào tạo kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị để người lao động trực tiếp tiếp cận dễ dàng với máy móc kỹ thuật thị trường Kết cho thấy người lao động hài lòng với cơng tác đào tạo cơng Chính tỏ người lao động đánh giá cao mức độ hài lòng với cơng tác đào tạo cơng ty họ tham gia đầy đủ khóa đào tạo cần thiết phục vụ cho cơng việc Tuy nhiên tỷ lệ người lao động cho nội dung, kiến thức đưa vào đào tạo cơng ty khơng phù hợp giúp ích cho họ Tuy nhiên tiêu chuẩn xét đề bạt chưa rõ ràng, điều kiện xét thăng tiến chưa gắn liền với kết thực công việc thành tích đóng góp NLĐ Cơng ty chưa giải thích rõ cho người lao động hiểu hội phát triển nghề nghiệp Cơng ty 2.3.4 Thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động thông qua mối quan hệ với lãnh đạo Hiện nay, công ty chưa thực buổi hội nghị 14 người lao động để lắng nghe trao đổi ý kiến người lao động người sử dụng lao động Tuy nhiên, thông qua tổ chức cơng đồn cơng nhân viên phản hồi ý kiến, đóng góp lãnh đạo Hiện số lượng lớn người lao động chưa hài lòng với cấp Nguyên nhân đa phần cán lãnh đạo cơng ty trẻ lên từ nhân viên nghiệp vụ nên kinh nghiệm quản lý, làm hài lòng nhân viên thấp 2.3.5 Thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động thông qua thân công việc Hiện nay, công ty cố gắng thiết kế công việc , phân tích cơng việc.Tuy nhiên, thực tế cơng tác thiết kế, phân tích cơng việc chưa thực hiệu Một số NLĐ thường hay phàn nàn nhiệm vụ giao, họ cảm thấy dễ bị áp lực công việc không tự tin cơng việc làm Nên cuối trò chuyện với họ, nhận thấy họ có xu hướng muốn rời bỏ vị trí cơng việc 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thành tựu - Tiền lương: thực quy định pháp luật.Tiền lương trả cho NLĐ Cơng ty có khác - Các chương trình phúc lợi góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động - Các hình thức thưởng phần tạo động lực thúc đẩy NLĐ làm việc - Công ty quan tâm tới an toàn NLĐ 15 - Đồng thời, Công ty định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên thành lập phòng y tế - Cơng tác đào tạo phát triển cá nhân người lao động đặc biệt công ty coi trọng - Ban lãnh đạo cơng ty nhận thức rõ vai trò văn hóa doanh nghiệp 2.4.2 Những vấn đề tồn - Cơng ty chưa có hoạt động thức để xác định hệ thống nhu cầu người lao động - Tiền lương trả cho NLĐ chưa theo mức độ đóng góp, theo hiệu chất lượng cơng việc - Cơng ty chủ yếu áp dụng hình thức thưởng khơng thường xun - Cơng tác bố trí nhân lực nhiều vị trí chưa hợp lý với lực làm việc người lao động - Các chương trình phúc lợi Cơng ty áp dụng không nhiều - Từ thành lập công ty đến nay, hàng năm cơng ty ln có báo cáo tai nạn lao động thường kỳ - Môi trường làm việc chưa thật thoải mái Việc xác định nhu cầu lựa chọn đối tượng đào tạo chưa rõ ràng mang tính chất chung chung rệt Văn hóa cơng ty chưa hình thành cách rõ 16 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển ngành dệt may thời gian tới Với quan điểm phát triển ngành dệt may phải gắn với bảo vệ môi trường xu dịch chuyển lao động nông nghiệp, nông thôn; chuyển mạnh sản xuất từ gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mặt hàng xuất lấy xuất làm phương thức sở cho phát triển ngành…, Quy hoạch xây dựng mục tiêu phát triển ngành dệt may trở thành “một ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng xuất có khả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước ngày cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội 3.1.2 Định hƣớng phát triển công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm Chuyển mạnh cấu sản xuất, kinh doanh Nâng cao chất lượng sản phẩm, công suất thiết bị, giảm chi phí, nâng cao trình độ cho cán công nhân viên công ty Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình thị trường lao động Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động nhằm tăng suất lao động Xây dựng phương án xếp tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, hiệu 17 cao Không ngừng nâng cao lực sản xuất, mở rộng quy mô, giải công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp địa bàn tỉnh Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất góp phần gánh nặng cho người lao động Phát huy hết điểm mạnh nhằm thu hút giữ chân nguồn nhân tài cho công ty, tiếp tục đào tạo công nhân chưa qua đào tạo cách hiệu quả, phù hợp với nhu cầu lao động công ty Quảng bá rộng hình ảnh cơng ty nhằm thu hút thêm nguồn nhân lực từ nhiều nơi tìm đến Đưa giải pháp nhằm giảm bớt hàng tồn kho thời gian tới 3.1.3 Xác định nhu cầu ngƣời lao động Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Khi tiến hành khảo sát nghiên cứu, học viên nhận thấy Công tiến hành hoạt động nhằm phát xác định nhu cầu người lao động chung chung, chưa cụ thể Nhu cầu người đa dạng ngồi thu nhập người lao động có nhiều nhu cầu khác cần thỏa mãn nhu cầu học tập nâng cao trình độ, làm công việc phù hợp với lực, làm việc điều kiện tốt, nhu cầu thăng tiến Chính mà cần phải có phương pháp phát nhu cầu người lao động thời kỳ phận khác 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 3.2.1 Giải pháp cho vấn đề tiền lƣơng, tiền thƣởng 18 phúc lợi a Tiền lương Công ty cần phổ biến quy chế trả lương mà doanh nghiệp áp dụng, cách tính lương, xếp hệ số lương… Bên cạnh cần xây dựng chế đánh giá kết thực công việc, gắn tiền lương với hiệu quả, suất chất lượng lao động Công ty cần quan tâm tới công tác nâng lương trước thời hạn cho người lao động có thành tích xuất sắc cơng việc Cơng ty cần trọng nâng cao trình độ cán làm công tác tiền lương, công tác định mức Nâng cao công tác phổ biến tuyên truyền quy chế trả lương doanh nghiệp Tránh tình trạng xảy mâu thuẫn khơng hiểu biết quy định tiền lương quy chế Định kỳ theo quý năm, Công ty nên tiến hành đánh giá tình hình thực điều chỉnh tiền lương cho phù hợp b Tiền thưởng Do cơng ty áp dụng hình thức chi thưởng khơng thường xuyên không đồng nên cần phải xem xét lại quy chế khen thưởng Khen thưởng biện pháp tạo động lực lao động có hiệu cao Chính mà Cơng ty cần đưa sách khen thưởng hợp lý, xác, kịp thời cơng nhằm kích thích người lao động làm việc có hiệu quả, tăng suất lao động Khen thưởng không đề cập đến việc khen thưởng vật chất mà bao hàm khen thưởng tinh thần nên Công ty cần đa dạng hóa khen thưởng nhiều hình thức 19 khác c Phúc lợi Cần phải tăng cường bữa ăn trưa nhằm đảm bảo hồi phục sức khỏe cho người lao động Công ty nên tạo sân chơi giải trí như: sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lơng, Cơng ty cho người lao động vay tiền không lãi suất với lãi suất thấp gia đình họ gặp khó khăn Cơng ty nên tiến hành thông tin thường xuyên cho người lao động hiểu rõ chương trình phúc lợi mà họ nhận 3.2.2 Giải pháp tạo môi trƣờng làm việc điều kiện làm việc Qua nghiên cứu thực trạng điều kiện lao động Cơng ty có số giải pháp để cải thiện vấn đề sau: - Công ty nên tiến hành trang vị máy móc cho NLĐ - Trang bị thêm phương tiện bảo hộ an tồn lao động cho NLĐ - Tạo bầu khơng khí làm việc thoải mái, vui vẻ với quan hệ tốt đẹp lãnh đạo với công nhân viên công ty - Giảm bớt thao tác cơng đoạn thừa - Tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho NLĐ - Công ty nên thiết kế nhà vệ sinh, nhà uống nước gần với nơi làm việc người lao động 3.2.3 Giải pháp tạo động lực thúc đẩy thăng tiến hợp lý, công tác đào tạo Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đào tạo lại Xác định đối tượng đào tạo xuất phát từ yêu cầu công việc 20 Cần quan tâm đến nguyện vọng người lao động Tránh đào tạo nhân lực lãng phí khơng phục vụ, đáp ứng cho yêu cầu công việc Cần phải xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng trước tiến hành đào tạo, lấy mục tiêu làm thước đo hiệu hoạt động đào tạo Để nâng cao chất lượng đào tạo cần đa dạng hóa phương pháp đào tạo phù hợp với đối tượng nội dung đào Hiện công ty tổ chức cho người lao động học ngoại ngữ Khi xây dựng kế hoạch đào tạo đồng thời cơng ty phải có kế hoạch bố trí, sử dụng nhân lực sau khóa học, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động áp dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế 3.2.4 Giải pháp cải thiện mối quan hệ lãnh đạo nhân viên Nhiệm vụ lãnh đạo phải tạo điều kiện thuận lợi công việc giúp cho nhân viên.Song song làm cho nhân viên cấp cảm nhận phần tử quan trọng tổ chức Người lãnh đạo nên kép tất nhân viên cấp vào hoạt động quan trọng tổ chức Lời khen ngợi chân thành lãnh đạo có tác dụng khuyến khích, cổ vũ cấp phát huy khả vốn có họ Lãnh đạo cần phải xây dựng quy trình cơng việc rõ ràng, bố trí cơng việc với hướng dẫn cụ thể cách thức quy trình thực hiện, cố gắng việc cải thiện sách 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc Bố trí sử dụng lao động phù hợp với khả lực tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt khả lực 21 Đối với người lao động bố trí cơng việc khơng phù hợp với trình độ chun mơn họ cơng ty cần xem xét đưa định luân chuyển người lao động đến vị trí phù hợp Ngồi ra, cơng ty cần có quan tâm thỏa đáng đến mong muốn, nguyện vọng, sở trường người lao động để họ cảm thấy yêu thích hứng thú làm việc 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc Cần tạo điều kiện thuận lợi để cơng ty tiếp cận với sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương hoạt động ngành dệt may địa bàn thành phố để công ty có chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt sách mặt hành Các quan Liên đồn thành phố Đà Nẵng hay Cơng đồn khu cơng nghiệp chế xuất Đà Nẵng cần có nhiều sách chăm lo đời sống cho người lao động 3.3.2 Kiến nghị công ty Thứ nhất, cần phát triển sách phân phối thu nhập hợp lý Thứ hai, tiếp tục quan tâm đến chất lượng môi trường làm việc cho công nhân viên công ty Thứ ba, cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo cho nhân viên nâng cao tay nghề, phát triển lực cá nhân Thứ tư, hồn thiện cơng tác bố trí xếp lại cơng việc cho người lao động với ngành nghề sở trường họ Thứ năm, cần trọng tới việc tạo tính hấp dẫn cho công việc phận Thứ sáu, tích cực ghi nhận đóng góp cá nhân trước tập thể Cuối cùng, điều quan trọng mà ban lãnh đạo công ty cần 22 thực thực coi nhân viên người chủ tổ chức KẾT LUẬN Tạo động lực lao động ngày vấn đề cần thiết với doanh nghiệp Bởi người lao động người trực tiếp đóng góp cho phát triển công ty Nếu doanh nghiệp trọng công tác tạo động lực cho người lao động thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, nâng cao thu nhập người lao động Và sách tạo động lực cơng ty phù hợp, thỏa mãn nhu cầu người lao động khiến cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với cơng ty Tạo động lực lao động đem lại lợi ích to lớn vấn đề cần thiết cho người lao động doanh nghiệp, vấn đề nhiều nhà quản lý ngày lưu tâm đến Vấn đề đặt nhà phải biết tìm động lực thực cho hiệu Qua nghiên cứu tạo động lực lao động ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng thực tế cho thấy Công ty muốn đạt mục tiêu, chiến lược cần trọng cơng tác quản trị nhân lực tạo động lực lao động; tạo gắn bó cán bộ, công nhân viên với đơn vị Với đề tài: “ Tạo động lực lao động Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng ” Được thực q trình nghiên cứu Cơng ty quan tâm tới vấn đề đưa số sách phù hợp quan tâm động viên người lao động nhằm tạo động lực lao động kích thích họ làm việc đạt suất cao, đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty 23 Trong chương 1, luận văn trình sở lý luận động lực lao động tạo động lực cho người lao động; học thuyết tạo động lực,từ phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, công cụ tạo động lực thúc đẩy làm việc cho người lao động đưa tiêu chí đánh giá Trong chương 2, luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng tạo động lực lao động Cơng ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng qua công tác trả lương, đánh giá thực công việc, phân tích cơng việc; biện pháp khen thưởng, phúc lợi,tiền lương, môi trường làm việc, đào tạo, thăng tiến nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc người lao động Từ đó, tác giả thành tựu đạt đươc, mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế tồn công tác tạo động lực lao động Công ty Trên sở hạn chế nguyên nhân , chương tác giả dựa định hướng phát triển Công ty cổ phần Softech, đưa biện pháp đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động công ty giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc, phân tích cơng việc, vấn đề tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, tạo môi trường làm việc thuận lợi, cải thiện mối quan hệ lãnh đạo nhân viên,… Về hoạt động tạo động lực lao động cơng ty quan tâm có kết định Tuy nhiên nhiều hạn chế nên chưa thật tác động động lực làm việc cán bộ, công nhân viên Cơng ty Để hồn thiện hoạt động tạo động lực lao động, công ty Cổ phần Softech cần trọng hoạt động đánh giá thực cơng việc, hoạt động khen thưởng, sách thăng tiến Và công ty cần đặt vị trí 24 người lao động, hiểu tâm tư nguyện vọng, nhu cầu người lao động để có biện pháp tạo động lực lao động phù hợp Do giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hoàn thiện Tác giả mong nhận đóng ý kiến thầy cô, nhà khoa học để luận văn hồn thiện Qua em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo GS.TS Nguyễn Trường Sơn người giúp đỡ hướng dẫn, bảo tận tình cho em hồn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với kết tốt ... lương cao chưa người lao động có động lực làm việc CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV YURI ABC ĐÀ NẴNG 2.1.1... luận tạo động lực lao động cho người lao động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực. .. lực cho người lao động công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng 2 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng, Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay