Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone

26 11 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÂN ĐỨC NGUYỄN VĂN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC – CHI NHÁNH TỔNG CƠNG TY VIỄN THƠNG MOBIFONE TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: TS Trần Trung Vinh Phản biện 2: PGS.TS Phan Văn Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn luân chuyển tiềm lực doanh nghiệp, có vai trò định việc thành lập, hoạt động phát triển doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải nắm giữ lượng vốn ln chuyển định Chính quản trị vốn luân chuyển vấn đề nhà quản trị đặc biệt quan tâm Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh Viễn thông di động, Công nghệ thơng tin – Truyền hình – Phân phối bán lẻ địa bàn từ tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên Trong năm gần đây, tác động cách mạng 4.0 bão hòa thị trường Viễn thông di động ảnh hưởng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh đơn vị Do đó, vấn đề bảo tồn sử dụng hiệu vốn luân chuyển vấn đề cần quan tâm sâu sắc Tuy nhiên, qua thời gian làm việc Công ty, nhận thấy công tác quản trị vốn luân chuyển đơn vị chưa quan tâm thoả đáng Bản thân đơn vị có hoạt động phân tích đánh giá vấn đề này, song việc đánh giá dừng lại vài nội dung định mang tính báo cáo Chính tơi chọn đề tài "Quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone" làm đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời mong muốn nghiên cứu giúp đơn vị đánh giá tồn diện tình hình quản trị vốn ln chuyển đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển cho đơn vị 2 Mục tiêu nghiên cứu luận văn Là sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển đơn vị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: Công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Ý nghĩa khoa học: Trên sở hệ thống hóa kết nghiên cứu trước quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Việt Nam Đề tài tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn luân chuyển đơn vị, phân tích thực trạng, góp phần đánh giá kết quả, tồn nguyên nhân thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực từ đưa kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển đơn vị, góp phần gia tăng tính khoản, đồng thời giúp cho Công ty ngày phát triển bền vững Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài giúp cho Ban lãnh đạo đơn vị đánh giá cách đầy đủ, tồn diện tình hình quản trị vốn ln chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực năm qua, từ có định đắn trình điều hành hoạt động kinh doanh giai đoạn tới Phƣơng pháp nghiên cứu Thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo tài Cơng ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3, từ xử lý số liệu phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp từ số liệu thu thập Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ngồi tài liệu giáo trình nước như: Nguyễn Tấn Bình (2013); Đồn Gia Dũng; Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương (2014) tác giả nghiên cứu số tài liệu nước ngồi như: Gill, Biger Mathur (2011), Ahmad cộng (2012), Sayaduzzaman (2006), Anup Chowdhury (2007), Cote Latham (1999), Moyer cộng (2003), Nwankwo Osho (2010) Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, mục lục danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty dịch vụ Mobifone khu vực Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển Công ty dịch vụ Mobifone khu vực CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn luân chuyển doanh nghiệp a Khái niệm vốn luân chuyển Là giá trị toàn tài sản lưu động, tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh công ty Trong chu kỳ kinh doanh, chúng chuyển hoá qua tất dạng tồn từ tiền mặt đến tồn kho, khoản phải thu trở hình thái ban đầu vốn tiền b Đặc điểm vốn luân chuyển - Vốn luân chuyển có tốc độ luân chuyển nhanh - Vốn luân chuyển biểu tiền tài sản ngắn hạn nên đặc điểm vận động vốn luân chuyển chịu chi phối đặc điểm tài sản ngắn hạn - Vốn ln chuyển vận động theo vòng tuần hồn, từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá dự trữ vốn sản xuất, cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ 1.1.2 Phân loại vốn luân chuyển - Phân loại theo vai trò loại vốn luân chuyển trình sản xuất kinh doanh: Vốn luân chuyển khâu dự trữ sản xuất, vốn luân chuyển khâu sản xuất, vốn luân chuyển khâu lưu thông - Phân loại theo hình thái biểu hiện: Vốn vật tư, hàng hoá, vốn tiền khoản phải thu - Phân loại theo nguồn hình thành: Xét nguồn hình thành, vốn ln chuyển hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay 1.1.3 Kết cấu vốn luân chuyển doanh nghiệp Kết cấu vốn luân chuyển bao gồm phận sau: Vốn tiền khoản đầu tư tài ngắn hạn, giá trị khoản phải thu, giá trị hàng tồn kho 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết cấu vốn luân chuyển doanh nghiệp Có nhiều nhân tố ảnh đến kết cấu vốn luân chuyển Doanh nghiệp, kể đến: - Các nhân tố mặt sản xuất: Đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất doanh nghiệp; mức độ phức tạp sản phẩm chế tạo; độ dài chu kỳ sản xuất; trình độ tổ chức trình sản xuất - Các nhân tố cung ứng - tiêu thụ: khoảng cách doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách hàng; khả cung cấp thị trường; khối lượng tiêu thụ sản phẩm… - Các nhân tố mặt toán: Phương thức toán lựa chọn theo hợp đồng bán hàng; thủ tục toán; việc chấp hành kỷ luật toán doanh nghiệp 1.1.5 Vai trò vốn luân chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn luân chuyển số liên quan đến lượng tiền doanh nghiệp cần huy động để trì hoạt động thường xun, hay nói cách cụ thể lượng tiền cần thiết hoạt động chuyển hóa ngun liệu thơ thành thành phẩm bán thị trường Vốn luân chuyển có khả định quy mô hoạt động doanh nghiệp Khả quản lý vốn luân chuyển tốt nhu cầu vay nợ doanh nghiệp giảm Huy động sử dụng vốn luân chuyển đầy đủ, kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với biến động thị trường 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm quản trị vốn luân chuyển Quản trị vốn luân chuyển cơng tác quản trị tài quan trọng Doanh nghiệp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn ln chuyển kiểm sốt chi phí trì tài sản lưu động, trì rủi ro mức thích hợp 1.2.2 Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành với hiệu cao Thông qua hoạt động quản trị vốn luân chuyển giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu đảm bảo việc sử dụng vốn luân chuyển cách hợp lý, tăng tốc độ vòng quay vốn ln chuyển Ngồi cơng tác quản trị vốn ln chuyển phải đưa định việc nên đầu tư loại tài sản cấu trúc chung tài sản luân chuyển cần phải huy động nguồn tài trợ cho khoản đầu tư 1.2.3 Nội dung quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp a Quản trị vốn tiền Vốn tiền bao gồm tiền mặt tiền gửi ngân hàng phận quan trọng cấu thành vốn luân chuyển doanh nghiệp Tuy nhiên vốn tiền khơng có sinh lời với tỷ lệ thấp, mục tiêu quản trị vốn tiền giảm thiểu lượng vốn tiền nắm giữ sở cực đại tính hữu dụng chúng a.1 Hoạch định mức dự trữ vốn tiền Hoạch định mức dự trữ vốn tiền tức định xem doanh nghiệp nên thiết lập trì mức tồn qũy hợp lý Những phương pháp thường sử dụng để hoạch định mức dự trữ vốn tiền doanh nghiệp: - Phương pháp đơn giản: thường dùng để xác định mức dự trữ vốn tiền hợp lý lấy nhu cầu sử dụng vốn tiền trung bình hàng ngày nhân với số lượng ngày cần dự trữ vốn tiền - Phương pháp tổng chi phí tối thiểu (Mơ hình Baumol): Người ta sử dụng phương pháp tổng chi phí tối thiểu quản trị vốn tồn kho dự trữ để xác định mức dự trữ vốn tiền hợp lý doanh nghiệp Hình 1.1 Mơ hình Baumol xác định mức dự trữ vốn tiền tối ưu Mơ hình Baumol xây dựng dựa sở giả định khơng tính đến dòng thu tiền kỳ nhu cầu chi dùng tiền kỳ ổn định, khơng có tượng đột biến thay đổi Chính mơ hình cho ta thấy lãi suất cao, doanh nghiệp giữ vốn tiền ngược lại, chi phí cố định phát sinh để có tiền cao họ lại giữ nhiều vốn tiền Mơ hình Baumol số dư vốn tiền không thực tiễn chỗ giả định doanh nghiệp chi trả tiền cách ổn định Nhưng điều lại không luôn thực tế - Mơ hình quản lý tiền Miller Orr: Mơ hình Merton Miller Daniel Orr phát triển mơ hình tồn vốn tiền với dòng tiền thu dòng chi biến động ngẫu nhiên hàng ngày Mơ hình Miller – Orr liên quan đến dòng tiền thu chi giả định dòng tiền ròng (dòng tiền thu trừ dòng tiền chi) có phân phối chuẩn Dòng tiền ròng hàng ngày mức kỳ vọng, mức cao thấp Tuy nhiên giả định dòng tiền khơng, tức dòng tiền thu đủ bù đắp dòng tiền chi Hình 1.2 Mơ hình quản lý tiền Miller Orr a.2 Quản lý sử dụng khoản thu chi vốn tiền - Mọi khoản thu chi vốn tiền doanh nghiệp phải thực thông qua quỹ, không thu chi quỹ, tự thu, tự chi - Phải có phân định trách nhiệm rõ ràng quản lý vốn tiền, thủ quỹ kế tốn quỹ; phải có biện pháp quản lý bảo đảm an tồn kho quỹ - Cơng ty phải xây dựng quy chế thu chi vốn tiền để 10 b Quản trị khoản phải thu Nội dung quản trị khoản phải thu doanh nghiệp thông thường bao gồm: b.1 Hoạch định khoản phải thu khách hàng Hoạch định khoản phải thu tiến trình nhà quản trị xác định lựa chọn mục tiêu công tác quản trị khoản phải thu vạch hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu Việc hoạch định khoản phải thu thực chất hoạch định sách bán tín dụng sách cho nợ khác, bao gồm hoạt động xây dựng tiêu chuẩn tín dụng, thiết lập điều khoản tín dụng xây dựng sách thu hồi nợ b.2 Tổ chức quản trị khoản phải thu khách hàng Việc tổ chức thực quản trị khoản phải thu bao gồm công việc liên quan đến quản trị khoản phải thu cho hiệu quả, bao gồm công tác sau: Phân tích yêu cầu tín dụng, theo dõi trình quản trị khoản phải thu đưa sách thu nợ tối ưu b.3 Đánh giá hiệu công tác quản trị khoản phải thu Để đánh giá đo lường hiệu hoạt động quản trị khoản phải thu cần dự vào số số, bao gồm: Kỳ thu tiền bình qn vòng quay khoản phải thu + Kỳ thu tiền bình quân: Các khoản phải thu bình quân Kỳ thu tiền bình quân = Doanh thu bán nợ & VAT đầu bình qn ngày + Vòng quay khoản phải thu: Kỳ thu tiền bình quân = Doanh thu + VAT đầu Bình quân khoản phải thu c Quản trị hàng tồn kho Quản trị hàng tồn kho việc đảm bảo dự trữ hàng tồn kho cách tối ưu với chi phí thấp Mục đích việc quản lý hàng tồn 11 kho xác định lượng tồn kho cần lưu trữ, nên đặt hàng lại, số lượng đặt hàng loại hàng dự trữ cần ý Mức lưu trữ hàng tồn kho phải đáp ứng đủ để doanh nghiệp hoạt động liên tục, bình thường; dự phòng trước khả gia tăng khối lượng sản xuất kinh doanh; phản ứng trước dự báo khan biến động giá thị trường Công tác quản trị hàng tồn kho đòi hỏi liên hệ chặt chẽ phận bán hàng, mua hàng, sản xuất phận tài doanh nghiệp Nội dung công tác quản trị hàng tồn kho bao gồm: c.1 Hoạch định mức hàng tồn kho Công tác hoạch định hàng tồn kho thường sử dụng phương pháp quản trị hàng tồn kho dự trữ sau: - Phương pháp quản lý dự trữ theo mơ hình đặt hàng hiệu – EOQ (Economic Odering Quantity): Mô hình sản lượng đặt hàng tối ưu mơ hình quản lý hàng tồn kho mang tính chất định lượng, sử dụng để xác định mức tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp, sở hai loại chi phí: Chi phí đặt mua hàng chi phí lưu kho Mơ hình sản lượng đặt hàng tối ưu thể qua hình 1.3 Hình 1.3 Mơ hình EOQ 12 Các giả thiết để áp dụng mơ hình EOQ: (1) Nhu cầu vật tư năm biết trước ổn định (Không đổi); (2) Thời gian chờ hàng (Kể từ đặt hàng nhận hàng) không thay đổi phải biết trước; (3) Sự thiếu hụt dự trữ không xảy đơn hàng thực đúng; (4) Toàn số lượng đặt mua hàng nhận lúc thực thời điểm định trước; (5) Khơng có chiết khấu theo số lượng; (6) Chỉ tính đến hai loại chi phí chi phí lưu kho chi phí đặt hàng Mục tiêu mơ hình nhằm tối thiểu hóa tổng chi phí dự trữ Việc dự trữ tồn kho kéo theo loại chi phí: Chi phí lưu kho chi phí trình thực đơn hàng c.2 Quản trị hàng tồn kho Công tác quản trị hàng tồn kho việc tổ chức quản lý tất công việc, liệu liên quan đến hàng tồn kho để đảm bảo dự trữ hàng tồn kho cách hiệu giảm chi phí Quản lý hàng tồn kho bao gồm việc thực việc sau: + Đặt mua hàng: Xác định số lượng trữ cần thiết cho không thừa, không thiếu lập dự trù mua hàng theo thời điểm số lượng, chủng loại + Nhận hàng: Đo lường kiểm tra tình trạng hàng hóa ngun liệu trước nhập kho theo hóa đơn vận đơn + Dự trữ hàng: Thực việc lưu giữ hàng hóa ngun vật liệu an tồn, phương pháp đảm bảo số lượng chất lượng 13 + Kiểm tra hàng: Xác định kiểm tra hàng hóa hay nguyên vật liệu theo định kỳ hay đột xuất cần thiết nhằm đảm bảo hàng hóa ln tình trạng tốt khơng bị thất thốt, đồng thời đảm bảo nguyên tắc phương pháp kiểm tra theo quy định + Ghi sổ sách hàng hóa: Tiến hành ghi chép quản lý liệu liên quan đến tồn hàng hóa nhập xuất kho nhằm cập nhật thông tin để định dự trữ hiệu + Sắp xếp hàng hóa: Hàng hóa kho xếp theo nguyên tắc trật tự, khoa học nhằm làm hấp dẫn khách hàng đồng thời tạo thuận tiện cho việc quan sát, kiểm kê, lấy hàng cần thiết c.3 Đánh giá hiệu công tác quản lý hàng tồn kho Để đánh giá hiệu công tác quản lý hàng tồn kho có hai tiêu chí thường xem xét số vòng quay hàng tồn kho số ngày vòng quay hàng tồn kho - Số vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho bình quân - Số ngày vòng quay hàng tồn kho: Kỳ thu tiền bình quân = 360 ngày Số vòng quay hàng tồn kho d Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp - Đặc điểm doanh nghiệp - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành - Các nhân tố có tính chất vĩ mô + Sự phát triển kinh tế phát triển thị trường vốn + Sức cạnh tranh thương trường + Chính sách kinh tế nhà nước 14 e Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị vốn luân chuyển Để đánh giá hiệu sử dụng vốn luân chuyển doanh nghiệp sử dụng tiêu chủ yếu sau - Tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển - Mức tiết kiệm vốn luân chuyển - Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển - Hàm lượng vốn luân chuyển (Mức đảm nhiệm vốn luân chuyển) - Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển 15 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2.2.1 Các chức năng, nhiệm vụ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.2.2 Đặc điểm mơ hình tổ chức quản lý Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Dịch vụ MobiFone Khu vực thời gian qua 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC THỜI GIAN QUA 2.3.1 Phân tích cấu trúc vốn ln chuyển Cơng ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.3.2 Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực thời gian qua a Phân tích thực trạng quản trị vốn tiền Thực trạng công tác quản trị vốn tiền nay, Công ty trọng quản lý lượng tiền mặt phát sinh luân chuyển nhanh thành tiền gửi ngân hàng chống thất q trình lưu trữ chưa thực lập dự toán vốn tiền Để phân tích tình hình biến động vốn tiền, tác giả sử 16 dụng số tài báo cáo tài đơn vị giai đoạn 2015 – 2017 để phân tích, so sánh nhận xét Ngồi ra, để đánh giá hiệu cơng tác quản trị vốn tiền, tác giả sử dụng số tài như: tỷ số tốn hành, tỷ số toán nhanh, tỷ số toán tức thời số vòng quay vốn tiền để cập chương b Phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu Theo thực tế việc quản lý cơng nợ thực quản lý theo hợp đồng, nhiên thực tế phát sinh hợp đồng phát sinh nhiều lần cung cấp hàng hóa cho đối tác nên xuất nhiều hóa đơn, tốn đối tác tốn cho hợp đồng khơng ghi rõ toán cho đợt hàng nào, điều khó khăn việc quản lý cơng nợ khiến cho khoản nợ phải thu trích lập dự phòng nợ khó đòi tăng giai đoạn từ năm 2015 – 2017 Đơn vị thực quản trị chi tiết theo khách hàng cụ thể, khách hàng trả sau quản lý chi tiết theo số thuê bao khách hàng bán hàng dịch vụ quản lý chi tiết theo hợp đồng Việc đối chiếu công nợ phải thu phận kế toán thực năm lần vào ngày 31/12 Đơn vị chưa có cách thức phương pháp khoa học để phân biệt doanh thu trả tiền doanh thu nợ Với số lượng khách hàng lớn thực tế có nhiều khách hàng thay đổi phương thức toán, thay đổi hạn mức tín dụng kỳ (năm) việc thống kê không phù hợp không cung cấp đủ thơng tin để đánh giá xác cơng tác quản trị khoản nợ phải thu Để phân tích tình hình biến động nợ phải thu, tác giả sử dụng số tài báo cáo tài đơn vị giai đoạn 2015 – 2017 để phân tích, so sánh nhận xét 17 Để đánh giá hiệu công tác quản trị khoản phải thu, tác giả sử dụng số tài số vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền bình quân tác giả đề cập chương c Phân tích thực trạng quản trị hàng tồn kho Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực năm vừa qua chưa sử dụng mơ hình lý thuyết để quản trị hàng tồn kho Hoạt động quản trị hàng tồn kho thực phận Bán hàng Marketing chủ yếu quản trị số lượng hàng hóa, khơng quan tâm nhiều đến giá trị hàng tồn kho chưa thực dự đoán nhu cầu khách hàng từ lập kế hoạch hàng tồn kho thời gian qua Công tác theo dõi tồn kho hàng hóa theo dõi chương trình bán hàng tập trung (Sale Management – Do FPT MobiFone hợp tác thực hiện), hoạt động phân tích nhu cầu hàng hóa để lập đơn đặt hàng hồn tồn dựa vào kinh nghiệm ước đốn phân tích mang tính chủ quan phận Bán hàng đơn vị Hằng năm, vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Viễn Thông MobiFone, kế hoạch doanh thu Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3, Phòng Bán hàng Marketing lập kế hoạch tồn kho hàng hóa nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh đạt tiêu theo kế hoạch Tổng cơng ty, nhiên phòng bán hàng lại khơng đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời điểm năm Dựa vào tiêu doanh thu mặt hàng mà phòng bán hàng lập kế hoạch số lượng hàng hóa Trong q trình lập kế hoạch, phòng bán hàng quan tâm đến số lượng hàng hóa cần tồn kho kỳ không quan tâm nhiều đến giá trị hàng tồn kho Để phân tích tình hình biến động hàng tồn kho, tác giả sử 18 dụng số tài báo cáo tài đơn vị giai đoạn 2015 – 2017 để phân tích, so sánh nhận xét Để đánh giá hiệu công tác quản trị hàng tồn kho, tác giả sử dụng số tài như: số vòng quay hàng tồn kho số ngày tồn kho để cập chương 2.3.3 Hiệu quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực Tác giả sử dụng số tài như: Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển, kỳ luân chuyển vốn bình quân, mức tiết kiệm vốn luân chuyển, tỷ suất lợi nhuận/vốn luân chuyển, hàm lượng vốn luân chuyển nêu chương để đánh giá hiệu quản trị vốn luân chuyển công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2.4.1 Ƣu điểm Về quản trị vốn tiền, đơn vị vừa theo dõi tổng hợp kết hợp với theo dõi chi tiết luồng tiền vào, luồng tiền ra; vừa quản lý tiền mặt tài khoản ngân hàng theo quy định Nhà nước quy định Tổng công ty; thường xuyên kiểm kê lượng tiền mặt quỹ để phòng ngừa rủi ro, tổn thất q trình quản lý quỹ Đối với công tác quản trị khoản phải thu, đơn vị thực quản trị chi tiết theo khách hàng, quản lý theo nhóm hàng để từ có biện pháp thu hồi cơng nợ kịp thời loại hàng hoá theo đặc tính luân chuyển chúng 2.4.2 Hạn chế - Cơng tác tính tốn quản trị vốn tiền chưa khoa học, mang tính kinh nghiệm, đơn vị chưa lập dự tốn vốn tiền - Theo mơ hình quản trị đơn vị hoạt động quản trị hàng tồn kho chủ yếu quan tâm quản trị số lượng hàng hóa, khơng quan 19 tâm nhiều đến giá trị hàng tồn kho Do chi phí tồn kho hàng hóa nhận quan tâm phân tích mức - Một số hợp đồng kinh doanh chưa thực chặt chẽ, điều khoản thời hạn toán, biện pháp đảm bảo thực hợp đồng chấp, bảo lãnh toán đơi bị coi nhẹ 2.4.3 Ngun nhân Trong giai đoạn vừa qua nguồn vốn luân chuyển đơn vị dư thừa đảm bảo từ Tổng cơng ty nên q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, áp lực từ việc phải quản trị tốt vốn luân chuyển để huy động đáp ứng hoạt động thường xuyên không cao, dẫn tới công tác quản trị vốn luân chuyển dừng mức quản trị rủi ro phát sinh đến khả bị vốn chưa quan tâm nhiều đến việc nâng cao hiệu suất sử dụng vốn Vì ban lãnh đạo phận tham mưu lĩnh vực tài kế tốn đơn vị chưa có đầu tư thích đáng hoạt động phục vụ cơng tác quản trị vốn luân chuyển Bên cạnh đó, việc tổ chức thực quản trị vốn luân chuyển chưa khoa học, số liệu báo cáo chuẩn để phục vụ quản trị vốn luân chuyển chưa đầy đủ thông tin thơng tin thiếu xác Đối với khoản phải thu: Đơn vị thực theo dõi chi tiết theo hợp đồng, hợp đồng lại phát sinh nhiều hóa đơn nên đơn vị tổng hợp chi tiết khoản bán hàng xuất hóa đơn đến hạn đơn vị chưa tốn, dẫn đến tình trạng nợ dự phòng năm qua lớn 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo cho tƣơng lai Một là, triển khai thương mại mạng 4G Hai là, chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao Ba là, đổi phương thức kinh doanh dịch vụ viễn thông 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực giai đoạn 2015 – 2020 Định hướng hoạt động Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 2015 – 2020 Hội đồng quản trị Tổng Công ty xác định sau: - Thị phần: Khơng ngừng bứt phá vị trí xếp hạng top doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động hàng đầu Việt Nam, triển khai nhanh chóng khẳng định vị lĩnh vực kinh doanh mở rộng bao gồm Viễn thông CNTT – Truyền hình – Phân phối bán lẻ - đa dịch vụ - Thƣơng hiệu: Nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone thông qua kế thừa phát huy giá trị truyền thống & cốt lõi doanh nghiệp, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, thu hút yêu thích thương hiệu, định hình trung thành thương hiệu khách hàng toàn phạm vi lãnh thổ Việt Nam - Doanh thu: Tốc độ tăng doanh thu bình quân năm giai đoạn 20%/năm, đến năm 2020 hoàn thành doanh thu toàn TCT đạt 100.000 tỷ đồng - Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân năm giai đoạn 18%/năm 21 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3.2.1 Giải pháp quản trị vốn tiền Tác giả đề xuất nêu ví dụ lập dự toán tiền giải pháp nhằm giảm thiểu số tiền mặt tồn quỹ cửa hàng, điểm giao dịch 3.2.2 Giải pháp quản trị khoản phải thu Tác giả đề xuất sách tín dụng nhóm khách hàng (sử dụng dịch vụ viễn thơng nhóm khách hàng mua sắm hàng hóa) từ tổ chức theo dõi khoản phải thu chi tiết theo hóa đơn bán hàng 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho Tác giả đề xuất cách lập kế hoạch mua sắm hàng hóa tồn kho với loại hàng hóa vận dụng mơ hình quản trị hàng tồn kho nhóm hàng hóa 3.2.4 Một số giải pháp khác Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực cần chủ động xây dựng giải pháp huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển tương lai Tổng công ty Viễn thông MobiFone thay đổi chế đảm bảo nguồn vốn kinh doanh Công ty đơn vị trực thuộc Để đảm bảo hiệu kinh tế kinh doanh mục tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhiệm vụ ưu tiên doanh nghiệp, nhiệm vụ lãnh đạo công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực quan tâm hàng đầu Để thực mục tiêu hạ thấp chi phí kinh doanh đơn vị cần khơng ngừng đầu tư phần mềm quản lý, siết chặt công tác quản lý chi phí mua ngồi, chi phí th kho bãi chi phí thuê mặt 22 Nâng cao lực quản trị tài cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Xây dựng chế quản lý tài chính, quản trị nguồn vốn kinh doanh phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường Sớm áp dụng phần mềm quản trị tập trung ERP thống việc quản trị hàng tồn kho, theo dõi chi tiết khoản phải thu theo hóa đơn bán hàng cảnh báo lịch phải trả cho nhà cung cấp để hưởng khoản chiết khấu toán Sớm triển khai quy chế, sách xác định giá trị cơng việc BSC-KPI-3P để có chế độ lương, thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể đạt kết tốt hoạt động kinh doanh có đóng góp, sáng kiến nâng cao hiệu kinh doanh nhằm phát huy tinh thần hăng hái, sáng tạo lao động Tận dụng lợi hệ thống cửa hàng bán lẻ điểm giao dịch rộng khắp nước để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm viễn thông khác Nghiên cứu triển khai đa dạng hóa loại hình kinh doanh như: triển khai thêm dịch vụ cung cấp truyền dẫn quang đến từ hộ gia đình, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa,… nhằm tăng doanh thu cho đơn vị chuyển dịch hướng doanh thu tránh phụ thuộc nhiều vào dịch vụ viễn thông truyền thống ngày suy yếu 23 KẾT LUẬN Quản trị vốn luân chuyển vấn đề nhà quản trị đặc biệt quan tâm Để cho hoạt động doanh nghiệp thông suốt bền vững, nhà quản trị bỏ qua yếu tố vốn luân chuyển Việc xây dựng hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững mà giúp doanh nghiệp sử dụng vốn luân chuyển cách hiệu Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động khẳng định xu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Xét công tác quản trị vốn luân chuyển, công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực quan tâm xây dựng đạt số kết hoạt động quản trị vốn luân chuyển tồn hạn chế định Đặc biệt bối cảnh môi trường ngày nhiều biến động phức tạp ngành công nghiệp 4.0 dần thay đổi cách liên lạc truyền thống sang liên lạc qua internet phận đa số người sử dụng, hoạt động quản trị vốn luân chuyển Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực – Chi nhánh Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone cần phân tích nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hoàn thiện Luận văn hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận quản trị vốn luân chuyển kinh doanh - Phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực giai đoạn 2015 – 2017 từ rút 24 kết luận, đánh giá, nhận xét thành đạt vấn đề tồn cần phải giải - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh giảng viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Ban lãnh đạo chuyên viên công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực giúp tơi q trình thực luận văn ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. .. quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty dịch vụ Mobifone khu vực Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty dịch vụ. .. doanh Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực thời gian qua 2 .3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC THỜI GIAN QUA 2 .3. 1 Phân tích cấu trúc vốn luân chuyển Công ty Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay