Quản trị tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG QUỐC PHONG QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Huỳnh Huy Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị tiền lương nội dung quan trọng quản trị doanh nghiệp với chức thực việc phân bổ chi phí kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho tồn thể nhân viên gắn bó, phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách Với hệ thống tiền lương tiền công tốt thu hút, trì đội ngũ nhân viên, đảm bảo công tất người, nâng cao suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút giữ lại nhân viên giỏi Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Đại Hồng Phúc doanh nghiệp kinh doanh t r ong l ĩnh vực xâ y dựng địa bàn tỉnh Quảng Nam Trong năm qua, Công ty cố gắng hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương đơn vị góp phần đáng kể vào thành tích sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, công tác chưa thật đạt kết tốt, khơng khai thác hết khả làm việc, trí tuệ người lao động, khía cạnh làm giảm động lực làm việc người lao động dẫn đến suất cơng việc thấp Từ tầm quan trọng quản trị tiền lương thực trạng quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc, em chọn đề tài “Quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc” làm luận văn thạc sĩ kinh tế với mong muốn đóng góp ý kiến vào cơng tác quản trị tiền lương doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến giải số mục tiêu sau đây: Mục tiêu thứ nhất: Hệ thống hóa sở lý luận tiền lương, quản trị tiền lương, nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương công tác quản trị tiền lương doanh nghiệp Mục tiêu thứ hai: Đánh giá thực trạng công tác quản trị tiền lương Cty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc Mục tiêu thứ ba: Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương Cty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài xác định công tác quản trị tiền lương Cty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu tình hình quản trị tiền lương Cty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc giai đoạn năm 2015 – 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp so sánh, thống kê, mơ tả, phân tích, tổng hợp, đánh giá … Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày gồm chương: Chương 1: Lý luận chung quản trị tiền lương Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tiền lương Cty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các tài liệu nghiên cứu đề tài này: - Giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực tổ chức” tác giả PGS TS Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Tấn Thịnh (2011) giáo trình cung cấp cho độc giả cách tồn diện quản lý nguồn nhân lực quản trị tiền lương phần thiếu Giáo trình cung cấp kiến thức tảng chất, nguyên tắc, chế độ tiền lương, yếu tố cấu thành cách thức xây dựng thang lương trình tự xây dựng hệ thống trả lương doanh nghiệp - Sách “Quản trị nguồn nhân lực” tác giả Trần Kim Dung khái quát vấn đề lý luận tiền lương, cấu trúc lương, yếu tố ảnh hưởng đến lương, quy trình xây dựng bảng lương tổng quát doanh nghiệp - Nghị định số /2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ Luật lao động tiền lương CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƢƠNG VÀ QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 1.1.1 Tiền lƣơng 1.1.2 Quản trị tiền lƣơng 1.1.3 Mục tiêu quản trị tiền lƣơng lao động, quy định lao động trẻ em, khoản phụ cấp lương, quy định phúc lợi xã hội… 1.2 QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Hình 1.1 Quy trình quản trị tiền lương doanh nghiệp 1.2.1 Phân tích cơng việc Phân tích cơng việc q trình thu thập thông tin liên quan đến công việc cách có hệ thống Phân tích cơng việc tiến hành nhằm để xác định nhiệm vụ thuộc phạm vi cơng việc kỹ năng, lực quyền hạn trách nhiệm cụ thể cần phải có để thực cơng việc cách tốt Mục tiêu cụ thể phân tích cơng việc xây dựng Bản mô tả côngviệc Bản tiêu chuẩn công việc 1.2.2 Khảo sát lƣơng Lựa chọn công ty để khảo sát Xác định công việc cần khảo sát Quyết định loại thông tin cần khảo sát Tiến hành khảo sát Xử lý kết Hình 1.2 Quy trình khảo sát lương Các thơng tin khảo sát lương sở để hình thành nên chiến lược trả lương doanh nghiệp Thường có ba chiến lược trả lương: - Chiến lược tiền lương cao: - Chiến lược tiền lương thấp: - Chiến lược trả lương tương đương: 1.2.3 Định giá cơng việc Có bốn phương pháp định giá công việc thường sử dụng: - Phương pháp xếp hạng: - Phương pháp phân tích nhóm: - Phương pháp so sánh yếu tố: - Phương pháp tính điểm: 1.2.4 Xây dựng cấu trúc lƣơng a) Xác định ngạch lương b) Xác định mức lương cho ngạch lương c) Bậc lương thang lương 1.2.5 Phƣơng pháp trả lƣơng ngƣời lao động a Quỹ tiền lương b Cơ cấu hệ thống trả công Thu nhập người lao động từ việc làm bao gồm khoản: tiền lương bản, phụ cấp, tiền thưởng loại phúc lợi c Các hình thức trả lương - Hình thức tiền lương trả theo thời gian đơn giản: Là chế độ trả công mà tiền lương nhận người dựa mức lương thời gian làm việc thực tế định - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Là hình thức kết hợp trả lương theo thời gian giản đơn tiền thưởng gắn với tiêu lao động định như: số lượng chất lượng lao động, kỷ luật lao động, an toàn lao động - Hình thức tiền lương sản phẩm cá nhân trực tiếp: Tiền lương trả trực tiếp cho cá nhân người lao động theo số lượng sản phẩm, chất lượng mà họ sản xuất đơn vị thời gian - Hình thức tiền lương sản phẩm tập thể: Tiền lương trả cho đơn vị làm lương sản phẩm theo nhóm cơng việc: lắp ráp sản phẩm, sửa chữa, làm việc dây chuyền sản xuất… - Hình thức trả lương khốn: Hình thức trả lương áp dụng chủ yếu xây dựng số công việc nông nghiệp 1.2.6 Tổ chức thực công tác quản trị tiền lƣơng a Trách nhiệm phận nhân lực b Trách nhiệm nhà quản trị trực tuyến 1.2.7 Tăng lƣơng điều chỉnh lƣơng a Tăng lương theo yếu tố thâm niên kỹ nhân viên b Tăng lương dựa vào thành tích c Tăng lương theo khen thưởng cá nhân d Điều chỉnh lương 1.2.8 Kiểm tra công tác quản trị tiền lƣơng Các nhà quản trị phải ln theo dõi tình hình làm việc công nhân, suất lao động người lao động tăng hay giảm, tinh thần làm việc sao, có khiếu nại lương hay khơng Về biểu tốt sách tiền lương có lợi cho người lao động Ngược lại, có biểu chưa tốt buộc phải rà sốt lại q trình thiết lập thang lương, bảng lương doanh nghiệp 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 1.3.1 Những nhân tố thuộc thị trƣờng lao động 1.3.2 Những nhân tố thuộc môi trƣờng doanh nghiệp 1.3.3 Những nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 1.3.4 Những nhân tố thuộc giá trị công việc CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 2.1.1 Giới thiệu công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng Phúc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 4000463189 đăng ký lần đầu ngày 11/05/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 15/10/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư Quang Nam cấp; - Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc - Tên công ty tiếng nước ngoài: DAI HONG PHUC INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY - Tên công ty viết tắt: DHP.CORP - Địa trụ sở chính: Thơn Agrồng, Xã ATiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam - Mã số doanh nghiệp: 4000463189 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng Phúc (Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc) với ngành nghề kinh doanh là: Xây dựng cơng trình dân dụng, giao thơng, thuỷ lợi, cơng trình cấp thoát nước, cho thuê thiết bị xe máy vận chuyển, kinh doanh bất động sản, sản xuất đá Xây dựng, vật liệu xây dựng 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 2.1.3 Các nguồn lực a Nguồn nhân lực b) Cơ sở vật chất c Nguồn lực tài 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Bảng 2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng doanh thu 83.668 85.898 92.410 Tổng chi phí 81.815 83.639 89.350 1.853 2.259 3.060 Số lao động bình quân (người) 523 530 585 Thu nhập bình quân/ 3,5 4,1 5,1 Lợi nhuận sau thuế người/tháng (Nguồn: Tài liệu từ phòng kế tốn Cơng ty Đại Hơng Phúc) 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐT&XD ĐẠI HỒNG PHÚC 2.2.1 Quản lý quỹ tiền lƣơng Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Đại Hồng Phúc a Phân tích tình hình quỹ lương 10 năm: cụ thể Tlmin(2015) = 2.150.000/tháng (theo nghị định số: 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 Chính phủ); Tlmin(2016) = 2.400.000/tháng (theo nghị định số: 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 Chính phủ); Tlmin(2017) = 2.580.000/tháng (theo nghị định số: 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 Chính phủ) giới hạn TLminđc tính sau: TLminđc = TLmin x (1 + Kđc) Trong đó: TLminđc: tiền lương tối thiểu điều chỉnh tối đa doanh nghiệp phép áp dụng Kđc : hệ số điều chỉnh tăng thêm Kđc = K1 + K2 K1 : hệ số điều chỉnh theo vùng K2 : hệ số điều chỉnh theo ngành Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc nằm địa bàn Quảng Nam nên có hệ số K1 = 0,1 (hệ số xác định dựa Thông tư “Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương quản lý tiền lương” ngày 29/01/2001); Tương tự, doanh nghiệp xây dựng thuộc nhóm có hệ số điều chỉnh theo ngành K2 = 1,2 Theo đó, tiền lương tối đa Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc phép áp dụng là: Tlminđc (2015) = 2.150.000 x (1 + 0.1 + 1.2) = 4.945.000 đồng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc lựa chọn mức lương tối thiểu TLminđc nằm giới hạn 2.150.000 đồng đến 4.945.000 đồng phù hợp với hiệu sản xuất kinh doanh khả tốn cơng ty để xây dựng đơn giá tiền lương b Cách thức xây dựng cấu trúc lương Dựa vào đặc điểm lao động CBCNV, Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc chia lao động thành nhóm bản: 11 Nhóm 1: Chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhóm 2: Nhân viên chun mơn, nghiệp vụ Nhóm 3: Lao động trực tiếp Những nhóm bao gồm số chức danh khác nhau, công ty tiến hành ấn định mức lương bậc (bậc thấp nhất) Bảng 2.7 Lương bậc chức danh công ty Chức danh Lƣơng bậc HS lƣơng bậc I Chức vụ quản lý doanh nghiệp Giám đốc 12.900.000 5,00 Phó Giám đốc 9.030.000 3,50 Kế toán trưởng 9.030.000 3,50 Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 6.708.000 2,60 Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 5.676.000 2,20 Cán sự, kỹ thuật viên( Nhân viên văn 3.096.000 1,20 phòng) Nhân viên phục vụ 2.838.000 1,10 Kỹ thuật viên – Cấp 3.096.000 1,20 Kỹ thuật viên – Cấp 3.870.000 1,50 Kỹ thuật viên – Cấp 5.676.000 2,20 Thủ kho 4.386.000 1,70 Nhân viên lái xe 3.096.000 1,20 II Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ III Lao động trực tiếp 12 Từ hệ số lương bậc 1, công ty tiến hành xây dựng hệ số lương cho bậc cách cộng thêm hệ số tăng thêm: Hệ số lương bậc n + = Hệ số lương bậc n + Hệ số tăng thêm Với hệ số tăng thêm chức danh khác nhau: Bảng 2.8 Hệ số tăng thêm chức danh công ty Chức danh Hệ số tăng thêm I Chức vụ quản lý doanh nghiệp Giám đốc 0,5 Phó Giám đốc 0,4 Kế toán trưởng 0,3 II Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 0,33 Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 0,31 Cán sự, kỹ thuật viên 0,20 Nhân viên phục vụ 0,18 III Lao động trực tiếp Kỹ thuật viên – Cấp 0,33 Kỹ thuật viên – Cấp 0,35 Kỹ thuật viên – Cấp 0,38 Thủ kho 0,36 Nhân viên lái xe 0,39 c Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty áp dụng thang bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ ngày 14/12/2004 việc quy định hệ thống thang 13 lương bảng lương chế độ phụ cấp công ty Nhà nước làm để tham khảo Tuy nhiên cơng ty có thay đổi số điểm cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh tình hình kinh doanh cơng ty (thực theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP) Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc tiến hành xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, mức lương chức danh, công việc sau: Mỗi chức danh công việc có bậc lương mức lương tương ứng Hệ số lương chức danh thay đổi dựa thâm niên công tác đơn vị người lao động Bảng 2.9 Bậc lương, mức lương nhóm cơng việc - Chức vụ quản lý doanh nghiệp Đơn vị tính: nghìn đồng Bậc/hệ số, mức lương Chức danh công việc I II 5,00 5,50 III IV V VI 6,50 7,00 7,50 VII 01-Giám Đốc - Hệ số - Mức lương 6,00 8,00 12.900 14.190 15.480 16.770 18.060 19.350 20.640 02-Phó Giám Đốc - Hệ số - Mức lương 3,50 3,90 4,30 4,70 5,10 5,50 5,90 9.030 10.062 11.094 12.126 13.158 14.190 15.222 03-Kế toán trưởng - Hệ số - Mức lương 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5.00 5,30 9.030 9.804 10.578 11.352 12.126 12.900 13.674 14 - Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ Bậc/hệ số, mức lương Chức danh công việc 13- I II III IV V VI VII Chun viên chính, Chức danh: Trưởng phòng kinh tế viên chính, kỹ sư - Hệ số - Mức lương 2,60 2,93 3,26 3,59 3,92 4,25 4,58 6.708 7.559 8.411 9.262 10.114 10.965 11.816 02- Chuyên viên, kinh Chức danh: Phó trưởng phòng tế viên, kỹ sư - Hệ số - Mức lương 03- Cán sự, kỹ thuật - Hệ số - Mức lương 2,20 2,51 2,82 3,13 3,44 3,75 4,06 5.676 6.476 7.276 8.075 8.875 9.675 10.475 Chức danh: Nhân viên phòng, ban… 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 3.096 3.612 4.125 4.644 5.160 5.676 6.192 04- Nhân viên phục vụ - Hệ số - Mức lương 1,10 1,28 1,46 1,64 1,82 2,00 2,18 2.838 3.302 3.767 4.231 4.696 5.160 5.624 - Lao động trực tiếp Bậc/hệ số, mức lương Chức danh công việc I 01- Kỹ thuật viên – II III IV V VI VII 15 Bậc/hệ số, mức lương Chức danh công việc I II III IV V VI VII Cấp - Hệ số 1,20 1,59 1,98 2,37 2,76 3,15 - Mức lương 3.096 4.102 5.108 6.115 7.121 8.127 9.133 3,54 02- Kỹ thuật viên – Cấp - Hệ số 1,50 1,85 2,20 2,55 2,90 3,25 - Mức lương 3.870 4.773 5.676 6.579 7.482 8.385 9.288 3,60 03- Kỹ thuật viên – Cấp - Hệ số 2,20 2,58 2,96 3,34 3,72 4,10 - Mức lương 5.676 6.656 7.637 8.617 9.598 10.578 11.558 4,48 04- Thủ kho - Hệ số 1,70 2,06 2,42 2,78 3,14 3,50 - Mức lương 4.386 5.315 6.244 7.172 8.101 9.030 9.959 3,86 05- Nhân viên lái xe Hệ số 1,20 1,59 1,98 2,37 2,76 3,15 Mức lương 3.096 4.102 5.108 6.115 7.121 8.127 9.133 3,54 2.2.3 Phƣơng pháp trả lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc a Hệ số phụ cấp mức phụ cấp Lương trả cho cán công nhân viên gồm phần: Lương phụ cấp Hiện công ty áp dụng ba khoản phụ cấp cho 16 CBCNV gồm: + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp lưu động Với hệ số phụ cấp trên, cơng ty tính mức phụ cấp mà CBCNV hưởng dựa mức lương người, phụ cấp tính sau: Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Mức lương tối thiểu vùng x ngày công thực tế/26 b Phương pháp trả lương theo thời gian Phương pháp trả lương theo thời gian thường áp dụng nơi khó định mức cán quản lý, phục vụ, nhân viên phòng ban… Tiền lương CBCNV nhận vào mức lương phù hợp với cấp bậc thời gian làm việc thực tế họ Cơng thức tính: Tltgi = (Mli + Phụ cấp) x Ttt Trong đó: Tltgi – tiền lương nhận CBCNV bậc i Mli – mức lương CBCNV bậc i Ttt – (Tỷ lệ): Thời gian thực tế làm việc CBCNV tháng tính theo tỷ lệ ngày công thực tế số ngày phải làm việc tháng c Phương pháp trả lương theo mức độ hồn thành cơng việc Phương pháp chủ yếu sử dụng cho lao động trực tiếp, với mức độ cơng việc giao định mức Lương theo mức độ hồn thành cơng việc vào hệ số lương cấp bậc hệ số thành tích cá nhân, tính theo cơng thức sau: 17 Tltgi = Mli x Ttt x Hcn Với Hcn hệ số thành tích cá nhân xác định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng, quy định theo mức sau: + Mức 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ + Mức 2: Hoàn thành nhiệm vụ Hcn = 1,1 Hcn = + Mức 3: Khơng hồn thành nhiệm vụ Hcn = 0,9 Để bình xét hệ số thành tích cá nhân, đơn vị dựa vào tiêu chuẩn chun mơn, việc chấp hành kỷ luật, nội quy lao động sau: d Phương pháp trả lương khốn Chi phí nhân cơng phận tính dựa đơn giá tiền lương sản phẩm khối lượng hoàn thành cơng trình: Chi phí nhân cơng = ĐGtlsp x Qtt Trong đó: ĐGtlsp Qtt : đơn giá tiền lương sản phẩm : khối lượng hoàn thành thực tế 2.2.4 Thực trạng công tác tổ chức thực quản trị tiền lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc 2.2.5 Tăng lƣơng điều chỉnh lƣơng Chính sách tăng lương Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc chủ yếu tập trung vào thâm niên làm việc nhân viên Bên cạnh đó, thành tích nhân viên đạt công tác xem sở tăng lương cho nhân viên như:Tăng lương theo học tập, Tăng lương theo kết cơng việc,Tăng lương theo vị trí đảm nhận 18 2.2.6 Đánh giá công tác quản trị tiền lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc Ƣu điểm Hạn chế: CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 3.1 MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG: 3.2 NHẬN THỨC MỘT SỐ YẾU TỐ CĨ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 3.2.1 Quy định phủ tiền lƣơng 3.2.2 Nền kinh tế thu nhập bình quân đầu ngƣời 3.2.3 Thu nhập dân cƣ khu vực 3.2.4 Năng lực tài cơng ty 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 3.3.1 Phân tích cơng việc 3.3.2 Khảo sát lƣơng Các công ty khảo sát công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, bao gồm: (1) Công ty TNHH Xây dựng Tây Giang (2) Cơng ty TNHH Xây dựng Hòa Vang (3) Cơng ty TNHH Xây dựng Hữu Hay (4) Công ty TNHH XD & Kỹ thuật Quang Đại Việt 19 (5) Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lực Bảng 3.2 Bảng liệu khảo sát lương thị trường năm 2017 Đơn vị tính: nghìn đồng STT Chức danh (1) (2) (3) (4) (5) Chuyên viên kỹ 8.500 10.000 8.000 9.500 8.000 thuật Kỹ thuật viên 6.500 7.200 6.000 7.500 7.000 (LĐTT) Nhân viên VP 6.000 6.500 5.500 6.500 5.500 8.411 9.133 7.944 8.944 7.500 Lương bình qn cơng ty Từ bảng liệu khảo sát lương trên, ta tính lương bình quân chức danh điển hình thị trường sau: Bảng 3.3 Lương bình quân chức danh thị trường Đơn vị tính: nghìn đồng STT Chức danh Lương thị trường Chuyên viên kỹ thuật 8.800 Kỹ thuật viên (LĐTT) 6.840 Nhân viên VP 6.000 3.3.3 Định giá công việc theo phƣơng pháp điểm: Luận văn đề xuất sử dụng phương pháp tính điểm để định giá cơng việc, điểm công việc xác định yếu tố bảng sau: 20 Bảng 3.4 Các yếu tố công việc tầm quan trọng yếu tố Điểm Các yếu tố công việc Học vấn 20 Kinh nghiệm 20 Nỗ lực trí óc - Sự thơng minh, khả lý luận, óc tưởng tượng 10 - Khả lãnh đạo 10 Nỗ lực thể lực môi trường - Sức khỏe 10 - Quan hệ với người khác - Môi trường làm việc 5 Trách nhiệm - Trách nhiệm giám sát 10 - Trách nhiệm bao quát với công việc, tài sản, an 10 toàn Tổng cộng 100 Bảng 3.5 Minh họa điểm số công việc công ty STT Chức danh Điểm Chuyên viên kỹ thuật 86 Kỹ thuật viên (LĐTT) 60 Nhân viên VP 52 21 3.3.4 Thiết lập cấu trúc lƣơng cho công ty Dựa vào điểm định giá công việc liệu khảo sát lương trên, ta tiến hành thiết lập cấu trúc lương Công ty theo phương pháp hồi quy đơn Bảng 3.7 Bảng lương chức danh xây dựng theo hàm hồi quy Mức lương Mức lương Ngành/ khu Công ty Chuyên viên kỹ thuật 86 vực 8.825.990 8.724.000 Kỹ thuật 60 6.729.540 5.753.000 viên(LĐTT) Nhân viên văn phòng 52 6.084.470 4.770.000 STT Chức danh Điểm 3.3.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng quản lý quỹ tiền lƣơng a Nâng cao trình độ CBCNV làm cơng tác quản lý quỹ tiền lương b Tạo nguồn tiền lương cho công ty c Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch Luận văn đề nghị: Quỹ tiền lương kế hoạch công ty nên xây dựng dựa số lao động định biên, hệ số cấp bậc bình quân, hệ số phụ cấp bình qn xác định theo cơng thức sau: QLkh = [Lđb x TLmindn x (Hcb + Hpc)] x 12 tháng Trong đó: QLkh Lđb TLmindn khung quy định : Tổng quỹ lương năm kế hoạch : lao động định biên : mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn 22 Hcb Hpc : hệ số lương cấp bậc cơng việc bình qn : hệ số khoản phụ cấp cơng việc bình qn 3.3.6 Hồn thiện hình thức trả lƣơng Luận văn đề nghị cơng ty nên bổ sung thêm hệ số đánh giá chất lượng hiệu cơng tác (K) vào phần lương tính cho phận lao động gián tiếp, lương tính sau: TLtgi = MLi x Ttt x K + Phụ cấp Trong đó: TLtgi - tiền lương nhận CBCNV bậc i MLi - mức lương CBCNV bậc i Ttt - thời gian thực tế làm việc CBCNV tháng K - hệ số đánh giá chất lượng hiệu công tác Hệ số K xác định theo thang điểm 100, dựa mức độ tham gia công việc, đánh giá dự tiêu chí: Khối lượng cơng việc hồn thành; Chất lượng cơng việc hồn thành; Ý thức trách nhiệm cơng việc; tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp; Ý thức chấp hành nội quy Công ty, kỷ luật lao động K1 : từ 90 đến 100 điểm K = 1,2 K2 : từ 80 đến 90 điểm K=1 K3 : từ 50 đến 80 điểm K = 0,9 K4 : 50 điểm K = 0,7 3.3.7 Hoàn thiện bậc lƣơng lao động trực tiếp Luận văn đề xuất hệ thống mức lương cho nhóm lao động trực tiếp nhóm chun mơn cơng ty bảng sau: 23 Bảng 3.10 Đề xuất thay đổi thang lương lao động trực tiếp - Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ Bậc/hệ số, mức lương Chức danh công việc I 02- Chuyên viên, kinh - Mức lương 2,50 2,90 3,40 - Mức lương IV V VI VII 4,00 4,70 5,50 6,40 6.450 7.482 8.772 10.320 12.126 14.190 16.512 03- Cán sự, kỹ thuật - Hệ số III Chức danh: Phó trưởng phòng tế viên, kỹ sư - Hệ số II Chức danh: Nhân viên phòng, ban… 1,50 1,90 2,40 3,00 3,70 4,50 5,40 3.870 4.902 6.192 7.740 9.546 11.610 13.932 - Lao động trực tiếp Chức danh công việc Bậc/hệ số, mức lương I II III IV V VI 2,40 3,00 3,70 4,50 VII 01- Kỹ thuật viên Cấp - Hệ số - Mức lương 1,50 1,90 5,40 3.870 4.902 6.192 7.740 9.546 11.610 13.932 02- Kỹ thuật viên Cấp - Hệ 2số - Mức lương 2,40 2,80 3,30 3,90 4,60 5,40 6,30 6.192 7.224 8.514 10.062 11.868 13.932 16.254 03- Kỹ thuật viên Cấp - Hệ 3số - Mức lương 3,30 3,70 4,20 4,80 5,50 6,30 7,20 8.514 9.546 10.836 12.384 14.190 16.254 18.576 24 Với hệ số tăng thêm qua bậc lương tăng thêm tạo mức lương có thay đổi đáng kể Sự thay đổi phù hợp với khả làm việc người lao động phù hợp điều kiện khan lao động phổ thông, lao động trực tiếp điều kiện 3.3.8 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản trị tiền lƣơng a Củng cố phận làm cơng tác tiền lương b Bố trí sử dụng lao động c Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc 3.2.9 Hồn thiện việc đánh giá, kiểm tra cơng tác quản trị tiền lƣơng công ty Luận văn đề xuất công ty thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá công tác quản trị tiền lương qua năm KẾT LUẬN Luận văn phản ánh đánh giá công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng Phúc dựa số liệu cụ thể công ty, từ nêu lên tồn cơng tác quản trị tiền lương doanh nghiệp Để hoàn thiện công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng Phúc, luận văn trình bày đưa số giải pháp, kiến nghị để công ty tham khảo, xem xét thời gian tới Vì điều kiện thời gian khả có hạn, khó khăn vấn đề thu thập số liệu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định, tơi xin cảm ơn mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn đọc./ ... quan trọng quản trị tiền lương thực trạng quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc, em chọn đề tài Quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng Phúc làm... thuộc giá trị công việc CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 2.1.1... Đầu tư Xây dựng Đại Hồng Phúc dựa số liệu cụ thể cơng ty, từ nêu lên tồn công tác quản trị tiền lương doanh nghiệp Để hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc, Quản trị tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay