Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 2: TS HUỲNH HUY HỊA Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện báo cáo thu nhập - chi phí NHTM Việt Nam thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng từ 70% - 80% tổng thu nhập, có tính định phát triển ổn định ngân hàng Do đó, việc nâng cao chất lƣợng tín dụng đã, mối quan tâm hàng đầu ngân hàng thông qua việc khơng ngừng đƣa ra, hồn thiện sách kiểm sốt tín dụng Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập cao nhƣng tiềm ẩn nhiều rủi ro Cùng với thời gian, tính chất rủi ro tín dụng thay đổi khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh Việt Nam ngày bị sức ép xu toàn cầu hố hội nhập quốc tế Chính vậy, làm để hoạt động hiệu giai đoạn vấn đề nan giải cho ngân hàng thƣơng mại Tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 20% tổng dƣ nợ, chất lƣợng tín dụng mức thấp đặt biệt tín dụng trung dài hạn khách hàng cá nhân, tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng tăng cao năm gần mà chủ yếu phát sinh từ cho vay trung dài hạn Thực tế đòi hỏi Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng phải tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho với cho vay trung dài hạn nhằm đảm bảo an tồn, góp phần nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu đặt cấp thiết Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Xuất phát từ thực tế chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ – chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa khái niệm, kiến thứcvề rủi ro, dạng rủi ro hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân hoạt động NHTM - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu là: vấn đề rủi ro quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng nông nghiệp phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Đà Nẵng, đề biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động tín dụng cho vay trung dài hạn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi Nhánh Đà Nẵng Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Agribank – Chi Nhánh Đà Nẵng Từ đó, đề xuất cách nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi Nhánh Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Đà Nẵng 4.2 Phương pháp phân tích số liệu  So sánh số tuyệt đối Là hiệu tiêu: Chỉ tiêu kỳ phân tích tiêu gốc Biểu mức độ quy mô, khối lƣợng, giá trị tiêu kinh tế thời điểm cụ thể Dùng phƣơng pháp so sánh số liệu thực tế năm so với số thực tế năm trƣớc, xem mức độ tăng giảm nhƣ từ tìm ngun nhân gây thay đổi  So sánh số tƣơng đối Là phƣơng pháp so sánh dựa kết phép chia trị số năm sau so với năm trƣớc hay kỳ phân tích so với kỳ gốc, từ biết đƣợc số phần trăm thay đổi năm sau so với năm trƣớc kỳ phân tích so với kỳ gốc Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Ngân hàng thƣơng mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình làm luận văn, tác giả tham khảo số giáo trình, tài liệu viết quản trị rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng Nguyễn Tuấn Anh, luận án tiến sĩ kinh tế, “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam”, 2012 Nguyễn Thị Hồi Thƣơng, luận án tiến sĩ kinh tế, “Quản lý nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, 2012 Phan Thị Linh, luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, “Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng”, 2010 Tổng hợp tham khảo từ luận văn nguồn tài kiệu tham khảo khác mang tính tổng quát, đa dạng gồm: viết liên quan đến đề tài tác giả, báo chí, internet, tạp chí ngân hàng, báo cáo thƣờng niên, văn bản, sách Agribank ban hành nguồn tài liệu quan trọng giúp tơi tồn cảnh quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng Các báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng nguồn tài liệu quan trọng giúp tập hợp số liệu viết đề tài Từ phân tích, so sánh tiêu đƣa đánh giá có sở CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro Rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn điều khơng chắn xảy cho ngƣời b Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng vốn có đƣợc tạo ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng thiệt hại, mát tổn thất tài mà ngân hàng gánh chịu khách hàng vay vốn không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng, với biểu cụ thể khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lãi (Rose, 2004) 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng * Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng đƣợc phân chia thành loại sau - Rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục * Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan yếu tố gây rủi ro rủi ro tín dụng đƣợc phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan * Nếu phân loại theo phƣơng diện quản lý, giám sát ngân hàng, rủi ro tín dụng đƣợc phân chia thành rủi ro tín dụng nhận diện đƣợc rủi ro tín dụng chƣa nhận diện đƣợc 1.1.3 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng a Những nhân tố từ phía Ngân hàng b Những nhân tố từ phía khách hàng c Những nhân tố khác 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.1.5 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng khơng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại mà quan trọng kinh tế Đối với ngân hàng thƣơng mại: hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng giúp ngân hàng thƣơng mại đảm bảo an toàn vốn, lãi, thu nhập không bị giảm sút, giúp phát triển hoạt động tín dụng từ góp phần tăng trƣởng cho hoạt động kinh doanh khác ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Đối với kinh tế: hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng giúp ngân hàng thƣơng mại phát huy đầy đủ chức vốn có mình, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, hạn chế lạm phát thất nghiệp, đảm bảo ổn định an ninh trị 1.1.6 Tín dụng trung dài hạn 1.1.7 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Theo cách tiếp cận quản trị rủi ro đại, nội dung hoạt động quản trị rủi ro gồm có bốn bƣớc nhận diện rủi ro; đo lƣờng rủi ro; kiểm soát rủi ro; tài trợ rủi ro Các hoạt động đƣợc thực liên tiếp tạo thành trình chặt chẽ: khâu trƣớc định hƣớng cho khâu sau 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng * Các phương pháp nhận diện rủi ro tín dụng: - Lập bảng câu hỏi nghiên cứu rủi ro tiến hành điều tra - Phân tích tình hình tài khách hàng - Thanh tra trƣờng - Phân tích hợp đồng - Phân tích lƣu đồ - Thu thập thơng tin Để hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng có hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng phải đảm bảo đƣợc hai vấn đề là: nhận thức ngƣời lãnh đạo, nhà quản trị nói chung hoạt động quản trị phải có nhận thức đầy đủ sâu rộng hoạt động quản trị rủi ro; thứ hai vấn đề thông tin phải đầy đủ, xác, xử lý thơng tin khoa học, kịp thời đồng 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng Có hai phƣơng pháp để phân tích, đo lƣờng rủi ro tín dụng phƣơng pháp định tính phƣơng pháp định lƣợng Hai phƣơng pháp không loại trừ lẫn mà hỗ trợ lẫn để phân tích, đo lƣờng rủi ro tín dụng Do vậy, tùy tình hình thực tế mà ngân hàng sử dụng hai phƣơng pháp sử dụng hai phƣơng pháp để đánh giá, đo lƣờng rủi ro tín dụng - Mơ hình định tính: Đây mơ hình ngân hàng tiến hành nghiên cứu, phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Đó mơ hình chất lƣợng 6C, liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh – 6C” khách hàng là: Tính cách (Charater), Năng lực (Capacity), Thu nhập (Cash), Tài sản chấp (Collateral), Điều kiện (Condition) Kiểm soát (Control) Tất tiêu chí phải đƣợc đánh giá tốt, khoản vay đƣợc xem khả thi - Mơ hình định lượng: Mơ hình định tính đƣợc xem mơ hình cổ điển để đánh giá rủi ro tín dụng Sau số mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng thƣờng đƣợc sử dụng nhiều nhất: - Mơ hình điểm số Z: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0 X5 Ƣu điểm: Kỹ thuật đo lƣờng rủi ro tín dụng tƣơng đối đơn giản Nhƣợc điểm: Mơ hình cho phép phân loại nhóm khách hàng vay có rủi ro khơng có rủi ro Đánh giá rủi ro: Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng rủi ro toàn hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng thơng thƣờng đƣợc thực sở lập phân tích tiêu: (1) Tỷ lệ vốn; (2) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; (3) Khả bù đắp khoản cho vay bị vốn; (4) Khả bù đắp rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng Các kỹ thuật kiểm sốt rủi ro thơng thƣờng đƣợc sử dụng, gồm: Né tránh; ngăn ngừa tổn thất; chuyển giao rủi ro; đa dạng hóa Quản trị rủi ro tín dụng áp dụng kỷ thuật 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng Xét mặt trình thực hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng phải gồm hai giai đoạn: Giai đoạn xây dựng phƣơng án tạo nguồn, giai đoạn thực tài trợ Dựa theo thời gian mà quỹ tài trợ đƣợc chuẩn bị, tài trợ rủi ro phân thành: Tài trợ rủi ro khứ; tài trợ rủi ro tại; tài trợ rủi ro tƣơng lai 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Các hoạt động 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hoạt động cho vay Số liệu từ Bảng 2.1 cho thấy, hoạt động cho vay năm qua có xu hƣớng tăng trƣởng phù hợp với đặc điểm kinh tế tỉnh Nhu cầu đầu tƣ vốn cho hộ sản xuất, sở sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ, xây dựng sở hạ tầng địa phƣơng ngày đòi hỏi lƣợng vốn lớn Mức tăng trƣởng đầu tƣ tín dụng Chi nhánh đƣợc đánh giá phù hợp với tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng Tình hình dƣ nợ cho vay Ngân hàng qua năm tăng, tăng trƣởng có sở gắn với yếu tố thúc đẩy nhƣ: nhu cầu vốn từ phía khách hàng, từ kinh tế nói chung kinh tế địa bàn hoạt động nói riêng Nhìn vào bảng phân tích dƣ nợ ta thấy dƣ nợ ngắn hạn 11 chiếm tỷ trọng cao qua năm, điều Đà Nẵng thành phố mà công nghiệp chƣa phát triển nhƣ thành phố khác nên nhu cầu vay vốn đầu tƣ dự án không nhiều Tại Agribank Đà Nẵng khách hàng vay vốn chủ yếu cho thƣơng mại dịch vụ, ngành nghề có nhu cầu vay vốn ngắn hạn nhiều Nguồn vốn trung – dài hạn chủ yếu tập trung nhằm vào đối tƣợng khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng dự án địa phƣơng ĐVT: tỷ đồng Biểu đồ 2.1 Đồ thị biểu diễn cấu dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng Agribank Đà Nẵng Trong giai đoạn nay, việc khuyến khích ngƣời dân vay vốn để phục vụ nhu cầu cá nhân ngày tăng góp phần tăng trƣởng tín dụng cho vay trung – dài hạn ngân hàng Với việc tăng trƣờng tín dụng cho vay tiêu dùng lƣợng khách hàng đa dạng nhƣ rủi ro cho ngân hàng ngày tăng cao Tại Agribank Đà Nẵng, khách hàng chủ yếu doanh nghiệp quốc doanh, nên dƣ nợ doanh nghiệp quốc doanh ln cao so với hộ gia đình Tỷ trọng dƣ nợ doanh nghiệp ngồi quốc doanh ln tăng qua năm 12 ĐVT: tỷ đồng Biểu đồ 2.2 Đồ thị biểu diễn cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế Agribank Đà Nẵng 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh Bảng 2.2 Bảng tổng hợp dư nợ bảo lãnh Agribank Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2016 Qua cấu hoạt động bảo lãnh ta thấy, Agribank Đà Nẵng hoạt động bảo lãnh toán chiếm tỷ lệ cao nhất, bảo lãnh thực hợp đồng chiếm tỷ lệ cao hoạt động Các doanh nghiệp xây dựng thƣờng có nhu cầu bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh dự thầu Các doanh nghiệp thƣơng mại Trong năm đến, tình hình kinh tế qua khó khăn, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng kinh doanh nhu cầu bảo lãnh tăng lên, Chi nhánh có điều kiện tốt để mở rộng hoạt động bảo lãnh, nhằm tăng doanh thu cho Chi nhánh 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng a Nợ xấu phân theo nhóm nợ Bảng 2.4 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 13 Nợ xấu nợ đƣợc phân vào nhóm từ nhóm đến nhóm 5, nhóm nợ có tỷ lệ trích dự phòng rủi ro khác nhau; nợ nhóm tỷ lệ trích dự phòng rủi ro 25%, nhóm 50%, nhóm 100% Nếu ngân hàng để nợ xấu nằm nhóm nhiều dẫn đến tổng số trích dự phòng rủi ro nhiều, điều làm suy giảm lực tài ngân hàng phải trích từ lợi nhuận để trích dự phòng rủi ro b Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh Agribank Đà Nẵng làm tốt việc hạn chế nợ xấu nhóm khách hàng ngành nơng, lâm nghiệp, điểm sáng cần phải phát huy trì bền vững Còn nhóm khách hàng ngành kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, khác…, Agribank Đà Nẵng quan tâm, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, nhƣng bối cảnh kinh tế có nhiều biến động bất lợi nợ xấu phát sinh tăng khó tránh khỏi c Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Biểu đồ 2.7 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013-2016 Có thể thấy việc hạn chế nợ xấu phát sinh nhóm khách hàng hộ, cá thể chi nhánh tốt; thể chổ tỷ trọng số 14 lƣợng khách hàng nhiều 96%, tỷ trọng dƣ nợ tín dụng gần 89%, tỷ trọng dƣ nợ xấu cao chiếm 64% d Nợ xấu phân theo đảm bảo tài sản Tại Agribank Đà Nẵng nợ xấu theo thời hạn vay trung – dài hạn nằm chủ yếu đối tƣợng vay tiêu dùng Qua bảng ta thấy tỷ trọng nợ xấu nhóm khách hàng cho vay có thời hạn vay trung – dài hạn từ năm 2013 -2016 liên tục tăng số tƣơng đối lẫn số tuyệt đối, tăng từ 74 tỷ đồng năm 2013 tăng lên 193 tỷ đồng năm 2016, tăng 119 tỷ đồng, tốc độ tăng 261% e Kết hạn chế nợ xấu Agribank Đà Nẵng Xét tổng thể hạn chế nợ xấu nói ngân hàng chủ động có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhằm hạn chế nợ xấu đến mức thấp nhất, luôn thấp định mức tiêu Agribank giao không 3,5% năm 2016 Và định hƣớng đến năm 2017 dƣới 3% Đây kết hoạt động nổ lực tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Đà Nẵng đƣợc ngân hàng cấp ghi nhận 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng  Những tồn cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đà Nẵng năm qua: * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro toàn hoạt động tín dụng: Với thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng nhƣ dẫn đến hệ thời gian qua Chi nhánh bị động việc ứng phó với 15 thay đổi tình hình rủi ro mức rủi ro tín dụng, chất lƣợng tín dụng gần nhƣ phụ thuộc vào khách hàng Thực trạng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhƣng đáng kể cách nhìn nhận nhà quản trị hoạt động quản trị rủi ro tín dụng lực cán phận nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến q trình rủi ro tín dụng Để hoạt động đƣợc chuyển biến tích cực với chất lƣợng cơng việc cao đòi hỏi phải có thay đổi tích cực vấn đề * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro khoản tín dụng: Từ thực trạng nhận xét rằng: Hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Agribank Tp Đà Nẵng chƣa hoàn thành nhiệm vụ nhận diện, cảnh báo sớm nguy rủi ro ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng để định hƣớng cho hoạt động tín dụng an tồn, tăng trƣởng hiệu Đây nguy hoạt động điều hành kinh doanh tín dụng Trong thời gian đến tình hình khơng thay đổi tích cực hoạt động tín dụng khó có tảng để phát triển cách bền vững đƣợc 2.3.2 Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng a Đối với hoạt động đo lường rủi ro, xếp hạng tín dụng khách hàng - Đối với khách hàng cá nhân tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội Việc đo lƣờng rủi ro nhóm khách hàng Agribank Việt Nam nói chung Agribank Đà Nẵng nói riêng đƣợc thực thủ cơng, Vì kết đo lƣờng thƣờng ổn định, tính khách quan đo lƣờng đánh giá chƣa thật cao phụ thuộc vào lực, kinh nghiệm ý chí cán phân tích ngƣời quản 16 lý; việc đánh giá rủi ro đơi khơng thể hết đƣợc tính chất mức độ rủi ro Hoạt động đo lƣờng đánh giá rủi ro tín dụng nhóm khách hàng nhìn chung chất lƣợng chƣa cao chƣa đồng - Đối với khách hàng có đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ: Chi nhánh thực phân loại nợ, đo lƣờng rủi ro tín dụng xem xét cấp tín dụng định kỳ xếp hạng tín dụng tồn danh mục tín dụng theo điều định 493 Hoạt động đo lƣờng rủi ro Agribank Đà Nẵng đối tƣợng đƣợc thực Hệ thống xếp hạng Tín dụng nội Agribank b Đối với hoạt động thẩm định, phân tích khoản vay  Nhận xét thực trạng đo lường rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng qua năm: Việc đo lƣờng rủi ro tín dụng Agribank bƣớc hồn thiện, khách quan hơn, hƣớng theo chuần mực thông lệ quốc tế, sát với diễn biến tình hình thực tế khách hàng khoản tín dụng Chƣơng trình xếp hạng tín dụng nội đƣợc đánh giá dần có hiệu quả, giúp ích nhiều cho cơng tác đo lƣờng rủi ro tín dụng Chƣơng trình thƣờng xuyên đƣợc cập nhật, bổ sung thêm nhiều chức dựa diễn biến, thay đổi từ tình hình thực tế 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Trong năm qua, hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng đƣợc thực theo khuôn mẫu, sơ sài: theo kiểu phải làm theo qui trình tín dụng, định hƣớng cụ thể chất lƣợng kiểm sốt chƣa đƣợc đảm bảo - Đối với khoản vay: Các báo cáo thẩm định chƣa đƣa 17 đƣợc phƣơng án kiểm soát rủi ro cụ thể hiệu quả, khơng bị từ chối u cầu chủ yếu kiểm soát rủi ro khoản vay mức độ tình hình tài khách hàng, hiệu kinh tế xã hội phƣơng án, dự án vay vốn, tài sản bảo đảm - Đối với trình quản trị sau cho vay: Quá trình chƣa đƣa đƣợc phƣơng án kiểm sốt cụ thể ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế khách hàng Chủ yếu thực biện pháp kiểm tra sau vay theo qui trình cấp tín dụng: kiểm tra sử dụng vốn, tài sản bảo đảm, nhƣng hoạt động mang tính hình thức, chƣa sâu sát thực tế, chƣa thƣờng xuyên, hạn chế số lƣợng cán trình độ cán tín dụng 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những thành cơng Qua phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016 cho thấy: Thời gian qua, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng đƣợc ý trƣớc, thực có tổ chức có tiến định Chi nhánh kiên thực biện pháp nhằm kiểm soát giảm nợ xấu, trọng chất lƣợng tín dụng tăng trƣởng tín dụng nhanh nhƣng chất lƣợng 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay trung – dài hạn - Tƣ quản trị rủi ro Agribank Đà Nẵng chƣa thực đổi mới, mang nét đơn giản, cũ kỹ; trình điều 18 hành Chi nhánh chƣa đƣợc định hƣớng dài hạn rõ ràng Công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh chƣa đƣợc coi trọng hàng đầu, nhiều nội dung hình thức, nên bị động tình hình chung có thay đổi Vì khơng thể kiểm sốt đƣợc chất lƣợng tín dụng cách chủ động hiệu - Việc triển khai tổ chức thực nội dung quản trị rủi ro thụ động, chƣa đầy đủ, chƣa theo chƣơng trình thống nhất, khoa học, làm theo lối mòn, nặng tính kinh nghiệm - Các hoạt động hỗ trợ nhƣ xây dựng sách; cơng tác phân tích, tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý tác nghiệp chƣa đƣợc quan tâm thực mức 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung- dài hạn NHNo&PTNT Đà Nẵng KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022 tầm nhìn đến 2027 a Định hướng phát triển Agribank Đà Nẵng b Nhiệm vụ phát triển Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2022 tầm nhìn đến năm 2027 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng thời gian tới Với mục tiêu phát triển ổn định bền vững, hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới cần đƣợc trọng chiến lƣợc kinh doanh Agribank Đà Nẵng, biện pháp quản trị RRTD cần phải đƣợc triển khai thực cách đầy đủ nghiêm túc theo hƣớng sau: - Coi trọng chất lƣợng tín dụng mở rộng tín dụng: - Hồn thiện sở điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý RRTD có hiệu - Hồn thiện qui trình giám sát đo lƣờng rủi ro tín dụng chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng - Nâng cao hiệu cơng tác xử lý RRTD, trọng xử lý khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi 20 - Tiếp tục thực đề án tái cấu lại theo phƣơng án tổng thể Agribank, trọng giảm khâu trung gian, tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt nội bộ, đảm bảo độ an toàn phù hợp hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng  Đƣa tiêu chí đánh giá tổng kết thi đua kế hoạch kinh doanh cán tín dụng để nâng cao tính trách nhiệm cán tín dụng  Thực đào tạo lại cho nguồn nhân lực có: Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ  Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao  Tạo mơi trƣờng làm việc có chế độ đãi ngộ hợp lý: Mơi trƣờng làm việc tốt, đội ngũ nhân viên tận tâm, động sáng tạo 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng trung dài hạn Để nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ, đầu tiên, Agribank Đà Nẵng cần hoàn thiện quy trình thẩm định dự án Để hạn chế rủi ro mà Ngân hàng gặp phải việc thƣờng xun cập nhật, hồn thiện quy trình thẩm định dự án công việc cần thiết Thứ hai, Ngân hàng phải hồn thiện cơng tác tổ chức thẩm định dự án Ngân hàng cần tăng cƣờng chun mơn hóa cơng tác thẩm định dự án 21 Thứ ba, phƣơng pháp thẩm định cần đƣợc chỉnh sửa hồn thiện Ngân hàng cần có quy định cụ thể, thống toàn hệ thống nội dung phƣơng pháp thẩm định dự án Thứ tƣ, nội dung thẩm định qua hai nội dung thẩm định kế hoạch vay vốn phƣơng án vay vốn Trong đó, Ngân hàng cần đánh giá số yếu tố nhƣ: lực quản lý doanh nghiệp Ban giám đốc điều hành; hình ảnh, vị trí, uy tín doanh nghiệp thƣơng trƣờng hệ thống tiêu cụ thể Cuối cùng, Công tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác thẩm định dự án cần đƣợc thực thƣờng xuyên để đảm bảo ý thức nhƣ tiến độ 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn Ngân hàng cần xây dựng tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung dài hạn ngành nghề khác tổng dƣ nợ cho vay để giảm thiểu rủi ro mà Ngân hàng gặp phải, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới gặp nhiều khó khăn Ngân hàng cần cân đối cho vay doanh nghiệp Nhà nƣớc doanh nghiệp quốc doanh nhƣ doanh nghiệp lớn doanh nghiệp vừa nhỏ dựa vào việc cân đối rủi ro khả sinh lời dự kiến Ngồi ra, Ngân hàng thực đa dạng hóa hình thức cho vay trung dài hạn nhƣ cho vay hạn mức, cho vay đồng tài trợ, cho vay tiêu dùng trả góp… 3.2.4 Thực công tác thu hồi nợ xấu 3.2.5 Phát triển công nghệ quản lý rủi ro 3.2.6 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 22 Hồn thiện, củng cố, tăng cƣờng cán có kinh nghiệm, có lực sang làm cơng tác kiểm tra kiểm sốt Đảm bảo thực cơng tác kiểm tra, kiểm soát thƣờng xuyên tất khoản nợ 3.2.7 Các giải pháp khác a Đối với Trụ sở Thứ nhất: tăng cƣờng vai trò điều hành, quản lý Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Thứ hai: tăng cƣờng công tác KSNB định kỳ đột xuất, tổ chức đợt kiểm tra chéo để sớm phát dấu hiệu sai phạm có hƣớng dẫn giải dứt điểm, khổng để kéo dài, cảnh báo sớm xử lý Các chi nhánh thực không nghiêm túc quy định thông tin, báo cáo thống kê hoạt động Ngân hàng theo quy định Trụ sở Có kế họach bồi dƣỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cán kiểm tra, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ kiểm tra ngƣời, giúp họ có đủ lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tình hình Cần ban hành quy chế hoạt động hệ thống KSNB, thiết lập cấu tổ chức, phân cấp ủy quyền, tiêu chuẩn chất lƣợng, tiêu chuẩn chức danh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp văn hóa Agribank, quy định quản lý kinh doanh, quản trị điều hành, KSNB theo thẩm quyền phù hợp với quy định Pháp luật Giám sát đôn đốc kịp thời việc thực ý kiến đạo, yêu cầu NHNN quan có thẩm quyền khác hệ thống KSNB NHNo b Đối với chi nhánh Phải phối hợp tạo điều kiện để Bộ máy kiểm tra kiểm 23 soát nội thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra kiểm soát đƣợc hoạt động phận nghiệp vụ chi nhánh, nhằm đánh giá đƣợc tồn diện tình hình hoạt động chi nhánh có biện pháp giám sát, kiểm tra ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động chi nhánh Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ, phƣơng tiện cần thiết cho cơng việc kiểm sốt theo u cầu Bộ máy kiểm tra kiểm sốt nộ bộ/đồn/ tổ kiểm tra trung thực, xác, khơng đƣợc che giấu thông tin để đảm bảo thực nhiệm vụ đựơc giao 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Hồn thiện qui trình đo lƣờng đánh giá rủi ro tồn khách hàng tín dụng - Tăng cƣờng chất lƣợng cơng tác cán cho tồn hệ thống - Nghiên cứu xây dựng qui trình kiểm sốt rủi ro tín dụng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - Nghiên cứu vận hành thí điểm tiến tới cho phép triển khai công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà kinh tế đại giới áp dụng nhƣ: Quyền chọn tín dụng, hốn đổi tín dụng – CDS, hợp đồng số chứng khốn tƣơng lai, chứng khốn hóa… - Tăng cƣờng lực thông tin chất lƣợng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng để thực kênh thông tin xác, chất lƣợng, đầy đủ, đáng tin cậy cho ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay Agribank Đà Nẵng nhƣ công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Agribank Đà Năng, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng sở quan điểm định hƣớng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Agribank Đà Nẵng, tác giả đề xuất kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trƣởng tín dụng bền vững Còn nhiều vấn đề chƣa thể sâu nhƣ: Chất lƣợng khách hàng, chất lƣợng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu phƣơng án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Do đó, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn nhƣ: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, nhóm đối tƣợng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phƣơng án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị trình quản trị rủi ro tín dụng đơn vị ... luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Ngân hàng thƣơng mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển. .. hàng cá nhân hoạt động NHTM - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng -. .. Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay