Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc các doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN XONG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS LÊ BẢO Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách an sinh xã hội Đảng Nhà nước quan tâm, sách mang đậm chất nhân văn sâu sắc, góp phần an sinh xã hội, mang lại sống an lành cho người Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) công nhận Có thể nói BHXH người bạn đồng hành với người lao động sống này, lẽ “sinh, lão, bệnh, tử” người lao động sách BHXH quan tâm, chia sẻ, bù đắp rủi ro, ốm đau, bệnh tật, sinh hay hết tuổi lao động chết Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm gần đây, vấn đề nợ đọng, trốn đóng đóng khơng mức tiền lương theo quy định có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi đáng người lao động Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Liên Chiểu bối cảnh sách BHXH liên tục thay đổi, bổ sung cho phù hợp với nhiều sách khác nhau; sách việc làm, sách thất nghiệp, sách lao động, tiền lương…, đồng thời cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện, cải tiến nội dung, quy trình cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc tình hình Với lý trên, tơi chọn đề tài “Quản lý thu bảo hiêm xã hội bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần giải vấn đề tồn tại, hạn chế nêu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng năm qua, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá làm sáng tỏ số vấn đề lý luận BHXH bắt buộc làm sở khoa học cho việc nghiên cứu - Dựa vào nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm qua, luận văn đánh giá, phân tích kết đạt tồn công tác quản lý thu BHXH bắt buộc - Dựa luận khoa học, kết nghiên cứu thực tiễn, luận văn tập trung đề xuất số giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Liên Chiểu năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản lý thu BHXH bắt buộc DN địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng từ năm 2013 đến Trong phần đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc triển khai thực cho giai đoạn từ đến năm 2022 năm Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu - Thu thập số liệu thứ cấp thu thập số liệu sơ cấp 4.2 Phương pháp tổng hợp thông tin Sau thu thập thông tin tiến hành phân loại, lựa chọn thống kê số liệu để đưa vào sử dụng nghiên cứu đề tài 4.3 Phương pháp phân tích thơng tin - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp đồ thị Tổng quan tài liệu nghiên cứu đề tài Có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực BHXH khác nhau, đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động BHXH, vai trò quản lý Nhà nước hoạt động BHXH, từ nâng cao hiệu cơng tác thực thi chế độ sách cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế xã hội Cơng trình nghiên cứu số đề tài luận văn tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ sau: "Thực trạng quản lý thu BHXH biện pháp nâng cao hiệu công tác thu", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ nhiệm đề tài (1996) "Cơ sở khoa học hồn thiện quy trình quản lý thu BHXH", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tiến sĩ Dương Xuân Triệu, Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học BHXH Việt Nam (1999) "Hoàn thiện quản lý thu BHXH khu vực DN quốc doanh Việt Nam", đề tài Luận văn thạc sĩ tác giả Trần Quốc Túy, Ban Tuyên truyền - BHXH Việt Nam (2000) "Giải pháp tăng trưởng nguồn thu quỹ BHXH Việt Nam", Luận văn thạc sĩ, tác giả Lê Thị Quế (2004) "Hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH khu vực doanh nghiệp địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang", Luận văn thạc sĩ, Cao Thị Lan Mây (2014) “Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH tỉnh Bắc Ninh” Luận văn thạc sĩ tác giả Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh (2012) “Hồn thiện công tác thu BHXH bắt buộc khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Gia Lai”, Luận văn thạc sĩ Trần Ngọc Tuấn (2013) “Hoàn thiện chế thu BHXH Việt Nam” Luận án Tiến sĩ Phạm Trường Giang (2010) “Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác thu BHXH tỉnh Quảng Ninh” Luận văn Thạc sĩ Thái Văn Nam (2012) “Xây dựng quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN”, chủ nhiệm đề án, Thạc sĩ Trần Đình Liệu (2012) Qua tham khảo tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài, tác giả nhận thấy đề tài nghiên cứu trước có liên quan đến cơng tác quản lý thu BHXH xuất phát từ thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH địa phương khác nhau, nhằm phát triển nguồn quỹ BHXH cách bền vững Tuy nhiên thời gian gần đây, Nhà nước ban hành, sửa đổi bổ sung nhiều chế độ, sách BHXH chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý thu BHXH bắt buộc, Luật BHXH sửa đổi bổ sung số 58/2014/QH13, ngày 20/11/2014 Quốc hội khóa XIII thơng qua với nhiều quy định mới, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ, quy định chi tiết số Điều Luật BHXH BHXH, Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 Chính phủ, quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23 tháng 07 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020, Thông tư số 59/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 cuả Bộ LĐTB&XH quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHXH, Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2016 Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Đề án thực Chương trình “Thành phố an” phấn đấu đến cuối năm 2020 có 65% lực lượng lao động tham gia BHXH, Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 09/02/2018 BHXH thành phố Đà Nẵng, ban hành Chương trình hành động BHXH thành phố Đà Nẵng thực Nghị số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 Chính phủ văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Trong bối cảnh tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH chủ sử dụng lao động tăng cao đáng báo động làm ảnh hưởng đến việc giải quyền lợi cho người lao động, tiềm tàng nguy vỡ quỹ BHXH Đây sở pháp lý mà tác giả quan tâm để xây dựng đề tài nhằm đóng góp phần nhỏ bé để hồn thiện cơng tác an sinh xã hội địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 1.1 TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BHXH 1.1.1 Khái niệm BHXH Bảo hiểm xã hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội [23, tr.2] 1.1.2 Phân biệt BHXH với bảo hiểm thƣơng mại a Sự giống - Hai loại hình bảo hiểm thực nguyên tắc có tham gia đóng góp bảo hiểm hưởng quyền lợi, khơng tham gia đóng bảo hiểm khơng hưởng quyền lợi - Hoạt động hai loại hình bảo hiểm nhằm mục đích để bù đắp tài cho đối tượng tham gia bảo hiểm họ gặp phải rủi ro gây thiệt hại phạm vi đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm - Phương thức hoạt động hai loại hình bảo hiểm mang tính cộng đồng “lấy số đơng bù số ít” tức dùng số tiền đóng góp số đơng người tham gia để bù đắp, chia sẻ cho số người gặp biến cố, rủi ro b Sự khác - Mục tiêu hoạt động bảo hiểm thương mại lợi nhuận; Mục tiêu hoạt động BHXH nhằm thực sách an sinh xã hội Nhà nước, góp phần ổn định đời sống cho người lao động - Phạm vi hoạt động BHXH liên quan trực tiếp đến người lao động người sử dụng lao động; hoạt động bảo hiểm thương mại rộng hơn, không giới hạn quốc gia mà trải rộng xuyên qua nhiều quốc gia, thực lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội - Cơ sở nguồn tiền đóng, mức đóng, tỷ lệ đóng BHXH hồn tồn dựa vào thu nhập từ mức tiền lương, tiền công người lao động; Bảo hiểm thương mại thực theo chế thị trường nguyên tắc hạch toán kinh doanh 1.1.3 Bản chất hoạt động BHXH Bảo hiểm xã hội đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động họ gặp phải biến cố làm giảm khả lao động, việc làm sở hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động gia đình họ góp phần bảo đảm an tồn xã hội 1.1.4 Khái niệm nguyên tắc thu BHXH a Khái niệm thu BHXH Thu BHXH việc nhà nước sử dụng quy định bắt buộc đối tượng tham gia phải đóng BHXH theo mức đóng quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức đóng phương thức đóng phù hợp với thu nhập mình, đảm bảo khơng thấp mức lương sở thời điểm, theo quy định Chính phủ để hình thành nguồn quỹ BHXH b Nguyên tắc thu BHXH - Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời: + Thu đúng: thu đối tượng, mức tiền lương, tiền công thời gian quy định Việc xác định đối tượng, tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH người lao động sở quan trọng để đảm bảo thu + Thu đủ: thu đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc số tiền phải đóng BHXH đơn vị sử dụng lao động + Thu kịp thời: thu kịp thời gian có phát sinh quan hệ lao động, tiền cơng, tiền lương mà quan hệ thuộc đối tượng, phạm vi tham gia BHXH 1.1.5 Đối tƣợng, mức đóng phƣơng pháp đóng BHXH bắt buộc a Đối tượng đóng BHXH bắt buộc - Người lao động tham gia BHXH bắt buộc công dân Việt Nam, bao gồm: người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, HĐLĐ không xác định thời hạn theo quy định pháp luật lao động Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc chức danh: Chủ sở hữu, Thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc chức danh quản lý khác Điều lệ công ty quy định b Mức đóng trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc Mức đóng tháng đối tượng tỷ lệ phần trăm (%) mức tiền lương, tiền công người lao động c Tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH bắt buộc Tiền lương, tiền công tháng người lao động doanh nghiệp tiền lương, tiền công người sử dụng lao động định d Phương thức đóng BHXH bắt buộc Đóng tháng, đóng 03 tháng 06 tháng lần 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC Quản lý thu BHXH bắt buộc giữ vai trò quan trọng định đến thành công trình thực sách an sinh xã hội, từ định đến bảo tồn tăng trưởng nguồn quỹ BHXH để đảm bảo cho việc chi trả chế độ BHXH Nội dung quản lý thu BHXH bắt buộc tập trung vào nội dung sau đây: 1.2.1 Tuyên truyền phổ biến sách pháp luật BHXH Truyên truyền sách pháp luật BHXH hoạt động truyền bá, truyền đạt thơng tin chế độ, sách BHXH đến với người lao động, người sử dụng lao động nhân dân nước hiểu rõ nhằm tham gia BHXH, thực nghĩa vụ hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật 1.2.2 Lập dự toán thu BHXH bắt buộc - Dự toán thu BHXH bắt buộc nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng kế hoạch năm BHXH địa phương BHXH Việt Nam; Việc hồn thành dự tốn thu BHXH bắt buộc nhiệm vụ trị hàng đầu quan BHXH cấp - Việc xây dựng dự toán thu BHXH bắt buộc BHXH quận Liên Chiểu tiến hành sở tình hình thực năm trước khả phát triển, mở rộng đối tượng người lao động 10 đối chiếu thu nộp Sau tiếp tục gửi văn đơn đốc đơn vị, 15 ngày gửi văn đôn đốc lần; đồng thời lập danh sách đơn vị nợ gửi Phòng khai thác thu hồi nợ BHXH thành phố phối hợp thực thu nợ xong d Quản lý tiền thu BHXH Tiền thu BHXH bắt buộc quản lý tập trung BHXH Việt Nam Hằng ngày, đơn vị chuyển tiền nộp BHXH bắt buộc vào tài khoản chuyên thu BHXH quận mở ngân hàng, kho bạc cấp quận ngân hàng, kho bạc tự động chuyển toàn số tiền thu BHXH BHXH thành phố thực toán vào cuối quý theo quy định 1.2.4 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH bắt buộc Hằng năm BHXH quận xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, phối hợp với quan liên quan việc tổ chức tra, kiểm tra đơn vị địa bàn quản lý Công tác kiểm tra, tra BHXH chủ yếu nhằm vào mục tiêu phát trường hợp vi phạm pháp luật BHXH để từ có biện pháp xử lý kịp thời đơn vị đăng ký tham gia BHXH không số lao động, kê khai mức tiền lương, tiền cơng đóng BHXH thấp hợp đồng lao động, kiểm tra tình hình trích nộp giải chế độ, sách BHXH cho người lao động 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC 1.3.1 Chính sách pháp luật Chính sách tiền lương sách BHXH nói chung, thu BHXH bắt buộc nói riêng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sách tiền lương làm tiền đề sở cho việc thực sách BHXH 11 1.3.2 Công tác tổ chức máy quản lý thu BHXH bắt buộc Công tác tổ chức máy quản lý thu BHXH bắt buộc quan trọng trình quản lý điều hành thu BHXH, cán chun quản thu đòi phải thật có lực, kỹ giao tiếp, kỹ tổng hợp, kỹ xử lý thơng tin… Việc điều động, bố trí cán thu ảnh hưởng lớn đến công tác thu BHXH 1.3.3 Nhận thức ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Nhận thức người lao động người sử dụng lao động có tác động lớn đến công tác thu BHXH Nếu người lao động khơng hiểu hiểu khơng đầy đủ BHXH không đấu tranh với người sử dụng lao động để đòi hỏi quyền lợi Ngược lại người lao động mà hiểu biết pháp luật BHXH họ đấu tranh để đòi quyền lợi đáng buộc người sử dụng lao động phải tham gia BHXH cho họ 1.4 KINH NGHIỆM THU BHXH Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm thu BHXH quận Hải Châu, Đà Nẵng 1.4.2 Kinh nghiệm thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho BHXH quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Một là, phối hợp với quan quản lý lao động để nắm tình hình tăng, giảm lao động doanh nghiệp; tình hình hoạt động doanh nghiệp đăng ký để khai thác đối tượng tham gia BHXH - Hai là, thực tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt đơn vị đăng ký mới, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị làm thủ tục tham gia để đơn vị khơng cảm thấy khó khăn tham gia BHXH - Ba là, tăng cường công tác phối hợp với quan chức năng, tổ chức tra, kiểm tra, tuyên truyền sách BHXH đến với người lao động 12 - Bốn là, không ngừng đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dựng công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong phục vụ cán quan nói chung làm cơng tác thu BHXH nói riêng - Năm là, đạo cán chuyên quản thu BHXH phải bám sát sở, kịp thời đối chiếu xác định số phải nộp BHXH bắt buộc đơn vị, thường xuyên đơn đốc đơn vị thực nghĩa vụ trích nộp BHXH KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng quận công nghiệp trẻ, nằm dọc theo quốc lộ 1A có đường sắt Bắc Nam qua, có ưu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thuận lợi phát triển giao thông vận tải, du lịch nơi tập trung khu công nghiệp lớn thành phố Đà Nẵng điều kiện đặc biệt thuận lợi cho việc giao lưu với tỉnh khu vực xung quanh, nước quốc tế 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế - Kinh tế quận Liên Chiểu phát triển theo cấu: cơng nghiệp dịch vụ - nơng nghiệp Trong đó, cơng nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp giữ vai trò chủ đạo, thương mại dịch vụ giữ vị trí quan trọng, nông nghiệp giảm dần tỷ trọng Mục tiêu năm đến "Xây dựng quận Liên Chiểu trở thành thị lớn phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng, trọng điểm phát triển công nghiệp, du 13 lịch, dịch vụ cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng; trung tâm giáo dục - đào tạo, triển khai tiến khoa học kỹ thuật sản xuất; địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng quốc phòng, an ninh 2.1.3 Đặc điểm tình hình xã hội Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thành lập theo Nghị định số 07/CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ Trên địa bàn quận thành lập gồm 05 phường: Hòa Minh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc Hòa Khánh Nam Quận Liên Chiểu có phía Đơng giáp quận Thanh Khê, phía Tây giáp huyện Hòa Vang, phía Nam giáp quận Cẩm Lệ, phía Bắc giáp huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), có diện tích 7.912 với số dân 167.000 người, cung cấp khoản 35.000 lao động cho khu công nghiệp: Khu công nghiệp Liên Chiểu, khu cơng nghiệp Hòa Khánh khu cơng nghiệp Hồ Khánh mở rộng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC 2.2.1 Thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH BHXH quận Liên Chiểu xác định công tác tuyên truyền sách BHXH nhiệm vụ trọng tâm Ngành Ngay từ đầu năm, BHXH quận tổ chức thực ký Hợp đồng với Đài truyền quận phát sóng nội dung tuyên truyền chế độ BHXH, BHYT Treo băng rôn, phát tờ rơi đến đơn vị sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân phường, trường học, trung tâm y tế, trạm y tế, nơi cơng cộng có đơng người qua lại Phối hợp với Cơng đồn Khu cơng nghiệp chế xuất địa bàn quận tư vấn đối thoại sách doanh nghiệp tham gia BHXH 14 2.2.2 Thực trạng cơng tác lập dự tốn thu BHXH bắt buộc Sau dự toán năm, dự toán quý, dự toán tháng giao BHXH quận đạo chuyên quản thu tiến hành đồng biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Tuy nhiên công tác lập dự toán chưa chặt chẽ, tồn số nội dung sau: - Việc khai thác phát triển số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH để đưa vào lập dự toán thu BHXH bắt buộc năm bất cập, chưa có phương án cụ thể, cơng tác khai thác tình hình doanh nghiệp đăng ký tăng hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chưa liên thơng sở liệu quan ban ngành - Cơng tác giao dự tốn cho chun quản thu BHXH chung chung, chưa chi tiết Hàng tháng chưa đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch thu chuyên quản thu để tổng hợp đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng quý 2.2.3 Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc - BHXH quận Liên Chiểu chưa thực tốt việc thu BHXH bắt buộc theo tháng quy định luật BHXH, tình trạng để dồn vào tháng cuối quý thực đốn đốc thu - Mặc dù văn pháp luật quy định rõ nghĩa vụ đơn vị sử dụng lao động việc nộp BHXH hàng tháng, tình trạng nợ đọng BHXH nhiều - Việc trốn đóng BHXH diễn chủ yếu doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hình thức trốn tránh BHXH chủ yếu đóng khơng đủ số lao động thuộc đối tượng phải đóng, mức tiền lương đóng BHXH thấp mức tiền lương, tiền cơng người lao động hưởng, cố tình chậm đóng, chiếm 15 dụng tiền đóng BHXH để phục vụ cho mục đích kinh doanh - Cơng tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH chưa trọng mức Số đơn vị số lao động tham gia BHXH mức thấp, chưa xứng chưa tương xứng với tiềm quận 2.2.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra BHXH Công tác tra, kiểm tra BHXH biện pháp quan trọng việc ngăn ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH Ngoài tra, kiểm tra có tác dụng hạn chế, răn đe hành vi vi phạm pháp luật BHXH Mặt khác, giải pháp đưa từ hoạt động tra, kiểm tra không hướng vào việc xử lý mà có tác dụng khắc phục kẽ hở sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh vi phạm pháp luật BHXH Cơng tác tra chun ngành đóng BHXH quan BHXH triển khai cách liệt Tuy nhiên giai đoạn bước đầu phải hồn thiện Lực lượng làm cơng tác tra, kiểm tra quan BHXH sở, ngành phối hợp mỏng so với số doanh nghiệp nợ BHXH quản lý địa bàn quận 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành tích đạt đƣợc - Với kết đạt năm qua, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ngày nâng cao hình thành vào ổn định - Chính sách BHXH theo chế dựa nguyên tắc đóng – hưởng, cộng đồng chia sẻ rủi ro làm thay đổi nhận thức hàng triệu người lao động chủ sử dụng lao động việc thực nghĩa vụ đóng BHXH, 16 - Ngành BHXH xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo biểu, thống kê số liệu, tình hình quản lý thu BHXH áp dụng toàn quốc - Đội ngũ cán BHXH nói chung phận cán làm cơng tác thu BHXH nói riêng bước rèn luyện trưởng thành phẩm chất trị, am hiểu sách liên quan đến chế độ BHXH; trình độ chun mơn, nghiệp vụ nâng cao tích luỹ kinh nghiệm quản lý định đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý thu BHXH 2.3.2 Những hạn chế Bên cạnh thành tích đạt được, cơng tác quản lý thu BHXH BHXH quận Liên Chiểu thời gian qua số mặt hạn chế, bất cập cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục, cụ thể: - Đối tượng tham gia BHXH chưa mở rộng, số đơn vị sử dụng lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH (nhất khối doanh nghiệp) chưa thực đăng ký đóng BHXH theo quy định Bên cạnh đó, có khơng doanh nghiệp dù sản xuất kinh doanh thuận lợi cố tình trốn tránh khơng chịu tham gia nhằm chiếm dụng khoản tiền này; đóng BHXH cho người; đóng khơng mức lương thực trả cho người lao động; nhiều chủ sử dụng lao động thỏa thuận trái pháp luật với người lao động khơng đóng BHXH; hầu hết doanh nghiệp chưa lập sổ quản lý lao động, sổ lương; không xây dựng thang bảng lương thỏa ước lao động tập thể theo quy định Bộ luật Lao động - Chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro, cân đối thu, chi quỹ BHXH công tác đầu tư tăng trưởng quỹ; chưa phân tích, đánh giá tình hình để kịp thời đưa biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa rủi ro, đồng thời làm cho công tác kiểm tra, giám sát, hạch tốn thu, chi quỹ gặp khơng khó khăn 17 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Trình độ chun mơn cán thu BHXH quận Liên Chiểu chưa đồng đều, việc am hiểu chế độ sách BHXH chưa cao - Cơng tác tuyên truyền BHXH địa bàn quận tổ chức thực hình thức chưa đa dạng, chưa chuyển tải hết thông tin đến tầng lớp nhân dân - Công tác khởi kiện đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tổ chức công đoàn đảm nhận, muốn khởi kiện đơn vị theo quy định phải có đơn đề nghị người lao động, việc khởi kiện đơn vị nợ đọng gặp khó khăn - Cơng tác giám sát tổ chức thực quản lý thu BHXH trì thường xuyên song chưa triệt để, có số cán làm công tác thu chưa thực hết chức trách, nhiệm vụ giao, có nhiều đơn vị tham gia BHXH khai chưa trung thực số lượng lao động - Công tác phối hợp với ban, ngành có liên quan thực cơng tác thu BHXH chưa đồng bộ, chưa kịp thời KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU TP ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Triển vọng phát triển DN tham gia BHXH địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thời gian đến Hiện nay, địa bàn quận Liên Chiểu có 1.500 doanh nghiệp với 35.000 lao động Đối chiếu với số doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc quận Liên Chiểu cho thấy, số doanh 18 nghiệp tham gia BHXH thấp chiếm 64,8% Như khoảng 35,2 % số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu, phƣơng hƣớng quản lý thu BHXH bắt buộc a Quan điểm quản lý thu BHXH bắt buộc Phấn đấu hồn thành chương trình cải cách đại hóa quản lý thu BHXH phù hợp, đặt tổng thể chung tiến tới BHXH toàn dân b Mục tiêu quản lý thu BHXH bắt buộc Mục tiêu công tác quản lý thu BHXH bắt buộc nhằm hạn chế ngăn chặn rủi ro quản lý thu BHXH, hạn chế tình trạng thất thu quỹ BHXH, thực thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thu phát sinh, hạn chế đến mức thấp tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, tiết kiệm khoản chi phí thời gian cho công tác quản lý thu BHXH Bởi lẽ, mục tiêu chế tự khai, tự nộp BHXH nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đơn vị sử dụng lao động người lao động việc thực thi sách pháp luật BHXH c Phương hướng quản lý thu BHXH bắt buộc - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sách BHXH đến với người lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp - Phối hợp chặt chẽ quan BHXH với quan ban ngành có liên quan việc thực BHXH cho lao động doanh nghiệp - Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, có chế tài đủ mạnh để thực nghiêm Luật BHXH - Ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông liệu quan, ban ngành để thuận tiện cho việc khai thác thông tin phục vụ 19 cho quản lý thu BHXH cách hiệu - Chú trọng cơng tác cải cách thủ tục hành chính, thực giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH - Tiếp tục cải cách, đổi tác phong, phong cách làm việc, phục vụ tốt đối tượng đến liên hệ công tác thụ hưởng chế độ BHXH 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC Từ thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tác giả đưa quan điểm tăng cường công tác quản lý đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sau: 3.2.1 Giải pháp tuyên truyền sách, pháp luật BHXH - Để nâng cao hiệu công tác tuyên truyền BHXH bắt buộc người lao đông chủ sử dụng lao động, trước hết phải xác định rõ nội dụng tuyên truyền phải tuyên truyền giải thích chất, nội dung sách pháp luật BHXH, từ họ hiểu rõ chất phân biệt khác BHXH loại hình bảo hiểm thương mại khác Bên cạnh phải tuyên truyền cho người lao động chủ sử dụng lao động nội dung chế độ BHXH mà người lao động tham gia BHXH hưởng Đặt biệt cần nhấn mạnh nội dung tham gia BHXH vừa nghĩa vụ, vừa quyền lợi người lao động - Phối hợp, liên kết chặt chẽ với báo chí phát thanh, truyền hình, thơng qua báo chí để hướng dẫn, giới thiệu sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm người sử dụng lao động phải quan tâm lợi ích hợp pháp người lao động Mặt khác, nêu rõ quyền trách nhiệm tổ chức cơng đồn doanh nghiệp việc tham 20 mưu, bàn giải pháp để chủ doanh nghiệp có nhận thức thái độ việc thực nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động Báo chí phương tiện tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật BHXH, nghĩa vụ quyền lợi hợp pháp người lao động tham gia BHXH Bên cạnh đó, báo chí cầu nối, đưa sách, chế độ BHXH, BHYT đến người lao động, tạo điều kiện để bên tham gia làm tròn trách nhiệm 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn thu BHXH bắt buộc - Chú trọng cơng tác lập dự tốn thu BHXH bắt buộc, giao kế hoạch thu tuần, tháng, quý năm cách rõ ràng cho chuyên quản thu - Định kỳ tuần kiểm tra đánh giá sơ kết thu BHXH bắt buộc chuyên quản thu tháng tiến hành đánh giá kết thu BHXH dựa tiêu chí tích lũy điểm để tổng hợp đánh giá quý - Xây dựng quy chế tích lũy điểm bao gồm nội dung tiêu khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giảm tỷ lệ nợ đọng, giải hồ sơ kịp thời cho đối tượng tham gia 3.2.3 Giải pháp tăng cƣờng công tác thu BHXH bắt buộc - Cán chuyên quản thu BHXH phải bám sát sở, kịp thời đối chiếu xác định số phải nộp BHXH đơn vị, thường xuyên đôn đốc đơn vị thực nghĩa vụ trích nộp BHXH, coi biện pháp hiệu - Phải đưa vào hợp đồng lao động điều khoản BHXH cách rõ ràng để người lao động ý thức trách nhiệm doanh nghiệp việc tham gia BHXH - Thực tự tu dưỡng, rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng đảm bảo quyền nghĩa vụ 21 người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH Cán bộ, viên chức ngành BHXH nói chung cán làm cơng tác thu BHXH nói riêng phải thực phương châm “nói cho doanh nghiệp hiểu, làm cho doanh nghiệp tin” 3.2.4 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra BHXH xử lý nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH - Cơng tác tra, kiểm tra việc thực sách pháp luật BHXH nhằm mục đích bảo đảm cho việc thực sách cách có hiệu quả, bảo vệ quyền lợi cho người lao động Để thực tốt công tác BHXH quận Liên Chiểu cần tiến hành thành tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, theo chuyên đề Qua tra, kiểm tra kiên xử lý nghiêm đơn vị nợ đọng, trốn đóng chiếm dụng tiền đóng BHXH - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm pháp luật BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất phải tăng nặng theo số lượng người lao động bị vi phạm, không nên khống chế mức trần 3.2.5 Nhóm giải pháp khác a Giải pháp tổ chức máy - Cần xếp tổ chức máy theo hướng chuyên sâu, củng cố kiện toàn tổ chức, máy, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ cán quản lý nghiệp vụ, tăng cường sở vật chất theo hướng đại hố cơng sở yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quản lý đảm bảo thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ b Giải pháp tăng cường phối hợp với quan có liên quan - Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư - Phối hợp với quan Thuế 22 - Phối hợp với quan Công an - Phối hợp với tổ chức Cơng đồn 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị sách Nhà nƣớc BHXH Ban hành kịp thời văn hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động… công tác đạo, điều hành địa phương để sách, pháp luật BHXH thực vào sống; tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BHXH 3.3.2 Kiến nghị với bảo hiểm xã hội Việt Nam - Hoàn thiện hệ thống tổ chức, tạo môi tường pháp lý giúp cho việc đạo theo hệ thống ngành dọc dễ dàng, tạo điều kiện tốt cho cán nghiệp vụ thực nhiệm vụ vủa - Hồn thiện cơng tác quản lý BHXH bắt buộc công nghệ thông tin, trang bị phương tiện kỹ thuật đại, tiên tiến để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp phát triển BHXH - Thực liên thông liệu quan, ban ngành với quan BHXH nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác thông tin liệu phục vụ cho công tác thu BHXH 3.3.3 Kiến nghị uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng - Cần phải có chiến lược phát triển BHXH tất khối quản lý doanh nghiệp, đưa mục tiêu phát triển tham gia BHXH khu vực vào Nghị thành phố - Đánh giá mức độ hoàn thành theo giai đoạn, đề giải pháp thiết thực giai đoạn, năm đồng thời thường xuyên đạo ngành chức tăng cường tra, kiểm tra việc thực Luật lao động, Luật BHXH 23 3.3.4 Kiến nghị bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng - Hằng năm dựa khối lượng công việc phát sinh, số đơn vị tăng BHXH thành phố cân đối bổ sung nhân cho đơn vị quận, huyện để đảm bảo đủ số biên chế cách hợp lý nhất, đáp ứng nhu cầu công việc - Phối hợp với ban, ngành chức Liên đoàn lao động, Thanh tra lao động, Cơng an, Tòa án, Cơ quan thuế để hỗ trợ công tác thu BHXH bắt buộc đơn vị có số nợ lớn địa bàn thành phố nói chung địa bàn quận, huyện nói riêng - Tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kịp thời thường xuyên cán làm công tác thu BHXH bắt buộc KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Việt Nam trình thực cơng đổi đất nước, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Đại hội XI Đảng nhấn mạnh: phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời “thực có hiệu tiến cơng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bước sách phát triển” Bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm chiến lược phát triển đất nước, việc chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân mục tiêu cao của Đảng Nhà nước Cùng với phát triển kinh tế lớn mạnh không ngừng hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt sách BHXH phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Hiện nay, nước ta phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội bao phủ khắp toàn dân BHXH phận quan trọng 24 hệ thống an sinh xã hội, kết thực sách BHXH nói chung cơng tác thu BHXH nói riêng đóng góp phần khơng nhỏ vào việc hoạch định, hồn thiện chế sách BHXH nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ngành việc thực sách BHXH nhằm bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động Trong trình học tập, nghiên cứu chương trình đào tạo ngành quản lý kinh tế, ứng dụng vào thực tiễn nhận thức tầm quan trọng công tác thu BHXH bắt buộc tình hình Với tính chất quan trọng tơi chọn đề tài: “Quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng" Trong Luận văn nêu rõ số nội dung sau: - Đưa khái niệm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH bắt buộc - Vận dụng, đối chiếu với tình hình thực tiễn địa bàn quận để kết đạt hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót cách tồn diện khách quan - Quán triệt quan điểm đạo, thực nhiệm vụ Ngành, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tận dụng hội, đẩy lùi nguy đề xuất giải pháp mang tính đồng nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc địa quận Với kết đạt được, Luật văn làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý thu BHXH, góp phần phát triển nghiệp BHXH nói chung cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng ... TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng quận. .. TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành tích đạt đƣợc - Với kết đạt năm qua, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ngày nâng cao hình thành. .. nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tác giả đưa quan điểm tăng cường công tác quản lý đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc doanh nghiệp địa bàn quận Liên Chiểu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc các doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc các doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay