Quản lý nhà nước đối với công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Xong Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng nghiệp hóa - đại hóa chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm phát triển lực lượng sản xuất, đưa đất nước tăng trưởng phát triển nhanh, bền vững Hiện nay, nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, ký kết tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) với nước giới Hơn nữa, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại (Nghị Đảng tỉnh lần thứ 21) vừa hội, vừa thách thức không nhỏ cho ngành công nghiệp Quảng Nam phát triển, cần phải có biện pháp quản lý phù hợp bối cảnh Nhận thức tầm quan trọng kết hợp với kiến thức học trường, tơi tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nƣớc công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận QLNN cơng nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành công, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước ngành công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh QN Phạm vi nghiên cứu: Nội dung quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam Phƣơng pháp nghiên cứu - Để thực mục tiêu, việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, so sánh,… - Cách tiếp cận: (1) Thu thập số liệu từ cơng trình nghiên cứu xuất bản, báo cáo, tài liệu công bố, số liệu thứ cấp quan thống kê, quan quản lý cung cấp (2) Thông qua điều tra xã hội học thu thập ý kiến đối tượng chịu tác động quản lý nhà nước Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài góp phần hệ thống hóa, lý giải làm rõ số vấn đề quản lý công nghiệp địa bàn cấp tỉnh Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp thực trạng quản lý công nghiệp tỉnh Quảng Nam Chỉ mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn quản lý nhà nước công nghiệp đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian tới Tổng quan tài liệu Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu, tác giả nhận thấy thiếu cơng trình nghiên cứu có hệ thống, tồn diện QLNN công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm giúp đề xuất giải pháp phù hợp cho tỉnh để phát triển công nghiệp thành công Đây vấn đề cần quan tâm sở nghiên cứu giai đoạn tới Cấu trúc luận văn: gồm có 03 chương Chương 1: Cơ sở lý luận QLNN công nghiệp; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm điểm đặc cơng nghiệp a Khái niệm cơng nghiệp - Giáo trình kinh tế quản lý công nghiệp (2007) tác giả Nguyễn Đình Phan Nguyễn Kế Tuấn định nghĩa: “Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất - phận cấu thành sản xuất vật chất xã hội” [21; Tr.7] b Đặc điểm công nghiệp - Chủ yếu sử dụng phương pháp học, vật lý, hóa học trình sinh học để tạo thành sản phẩm đầu - Cơng nghiệp chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên so với nông nghiệp - Công nghiệp ngành sản xuất vật chất - Công nghiệp sử dụng khối lượng lớn nguyên, vật liệu đầu vào - Cơng nghệ trình độ lao động, quản lý công nghiệp yêu cầu cao nông nghiệp 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nƣớc công nghiệp - Quản lý nhà nước công nghiệp phận quản lý nhà nước kinh tế, thể tác động hướng đích hệ thống quan quản lý nhà nước kinh tế đến hệ thống công nghiệp biện pháp, phương pháp công cụ nhằm làm hệ thống công nghiệp vận hành phù hợp với quy luật khách quan định hướng mục tiêu hệ thống kinh tế quốc dân 1.1.3 Yêu cầu quản lý nhà nƣớc công nghiệp - Đảm bảo tuân thủ pháp luật chế quản lý nhà nước Trung ương phát triển công nghiệp - Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển KT-XH tỉnh - Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường - Hạn chế thấp ảnh hưởng đến vấn đề xã hội - Cần lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên, phù hợp với lợi điều kiện địa phương 1.1.4 Vai trò quản lý nhà nƣớc công nghiệp - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao quy mô sản lượng kinh tế - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ - Thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế - Góp phần vào tăng trưởng bền vững - Góp phần sử dụng hiệu nguồn lực; tạo nhiều việc làm, giải vấn đề xã hội - Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 1.2.1 Xây dựng tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp - Triển khai thực quy hoạch, kế hoạch, chế, sách Trung ương ban hành vào địa bàn tỉnh - Đề xuất thêm quy hoạch, kế hoạch, chế sách địa phương xây dựng thực theo thẩm quyền phân cấp - Là sở để tỉnh thực thành công mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp địa bàn 1.2.2 Tạo lập môi trƣờng kinh doanh để phát triển công nghiệp - Môi trường kinh doanh tổng hợp yếu tố từ bên từ bên thường xuyên tác động ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng mức độ thuận lợi doanh nghiệp gia nhập thị trường - Tính minh bạch mơi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao - Đảm bảo việc tiếp cận đất đai tiến hành nhanh chóng ổn định sử dụng đất nhà nước đảm bảo - Đảm bảo cho doanh nghiệp gia nhập thị trường với chi phí thời gian nhỏ chi phí khơng thức thấp - Đề xuất giải pháp quản lý nhằm tăng mức độ cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp - Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hệ sinh thái doanh nghiệp chuỗi giá trị nhà nước đảm bảo - Sự động tiên phong lãnh đạo tỉnh cam kết, đảm bảo cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh 1.2.3 Xúc tiến, thu hút đầu tƣ phát triển công nghiệp - Xúc tiến đầu tư tổng thể hoạt động, biện pháp nhằm giới thiệu, định hướng, thu hút quan tâm nhà đầu tư hội đầu tư địa bàn - Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, thị trường, xu hướng đối tác đầu tư - Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu pháp luật, sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác hội đầu tư địa bàn tỉnh - Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thực thủ tục đầu tư; đảm bảo quyền lợi ích nhà đầu tư - Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trình hoạt động sản xuất kinh doanh tỉnh 1.2.4 Giám sát, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thực chế, sách cơng nghiệp - Đảm bảo sách phát triển công nghiệp địa phương hướng, áp dụng vào thực tế sống mạng lại hiệu cao - Phát doanh nghiệp vi phạm pháp luật, vi phạm bảo vệ môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời - Kiểm tra, kiểm soát hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, đảm bảo xúc tiến thu hút đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, lành mạnh - Phát vấn đề gây khó khăn, vướng mắc mơi trường kinh doanh để kịp thời có biện pháp xử lý, giải - Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, quy hoạch địa phương hoạt động SXKD 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP 1.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phƣơng 1.3.2 Hệ thống pháp luật có liên quan 1.3.3 Sự phát triển ngành công nghiệp 1.3.4 Bộ máy đội ngũ CB,CC QLNN công nghiệp 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Đồng Nai 1.4.3 Một số học kinh nghiệm rút cho tỉnh QN CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Điều kiện tự nhiên: có diện tích tự nhiên 10,408 ngàn km2 Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng - thị lớn miền Trung, phía Đơng giáp biển Đơng, phía Tây giáp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tỉnh Kon Tum, phía Nam hệ thống cảng biển Kỳ Hà sân bay Chu Lai Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội a Tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, bình quân 11,5%/năm Năm 2016 tăng trưởng GRDP Quảng Nam đạt 14,73% Năm 2017 tăng trưởng GRDP đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng/người, tăng triệu đồng/người so với năm 2016 b Chuyển dịch cấu kinh tế: theo hướng tích cực; năm 2017 tỷ trọng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp 11,6%, khu vực cơng nghiệp dịch vụ chiếm tới 88,4% c Kết cấu hạ tầng: tỉnh có đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng khơng đảm bảo kết nối giao thông liên vùng nội tỉnh d Dân số lao động: năm 2017 toàn tỉnh có 1.472.114 người, 18,94% dân cư sống khu vực đô thị (các thị xã thị trấn), 81,06% dân số sống nơng thơn 2.1.3 Tình hình phát triển ngành cơng nghiệp tỉnh Quảng Nam a Số lượng, quy mô sở sản xuất công nghiệp: doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp có 500 doanh nghiệp với quy mơ khác Trong có 11 doanh nghiệp lớn, chiếm 2,18% số DNCN; 33 doanh nghiệp vừa, chiếm 6,55% số DNCN; 350 doanh nghiệp nhỏ, chiếm 69,44% số DNCN; 110 doanh nghiệp siêu nhỏ, chiếm 21,83% tổng số Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng trưởng ổn định, năm 2016 giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá 2010) đạt 75.700 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2015 Năm 2017 giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá 2010) đạt 79.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016 b Sản phẩm thị trường ngành cơng nghiệp: gồm cơng nghiệp khí; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; công nghiệp điện tử, tin học; công nghiệp sản xuất VLXD; cơng nghiệp dệt may, da giày; cơng nghiệp hố dầu, sản phẩm khí điện khí… c Kết đóng góp ngành cơng nghiệp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: tài sản cố định doanh nghiệp cơng nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 42,37%/năm giai đoạn 2006-2017 Vốn sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp tăng cao qua năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 36,7%/năm Năng lực công nghệ doanh nghiệp công nghiệp địa bàn mức trung bình, với đan xen cơng nghệ tiên tiến, trung bình lạc hậu Tỷ trọng công nghiệp GRDP Quảng Nam ngày chiếm tỷ trọng lớn, từ 23,76% năm 2005; tăng lên 30,85% năm 2010; 40,15% năm 2016; 40,50% năm 2017 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Q.NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp - Tỉnh xây dựng điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Quyết định số 10 - Tuy nhiên, trình thực quy hoạch bộc lộ số hạn chế: số Khu, Cụm công nghiệp quy hoạch chưa triển khai thực tế, tỷ lệ lấp đầy thấp, cụm công nghiệp huyện trung du, miền núi; chất lượng công tác dự báo chưa cao, chưa sát với xu phát triển ngành công nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tác động cách mạng công nghiệp 4.0; số dự án công nghiệp trọng điểm gặp khó khăn triển khai thực Nhiều sách ưu đãi để phát triển công nghiệp chưa áp dụng thành công thực tế Bảng 2.9 Đánh giá quy hoạch phát triển công nghiệp Quảng Nam Lựa chọn đánh giá Tỷ lệ chọn (%) Rất tốt, có tính khả thi cao Tương đối tốt, khả thi điều kiện thuận lợi 20,7 47,3 23,5 8,5 Trung bình Khơng tốt, chung chung, dàn trải Rất kém, hồn tồn không phù hợp Nguồn: Điều tra tác giả năm 2018 2.2.2 Thực trạng tạo lập môi trƣờng kinh doanh cho phát triển cơng nghiệp - Tỉnh tích cực tổ chức công tác tuyên truyền chủ trương, sách liên quan đến mơi trường đầu tư tỉnh, bao gồm chủ trương, sách Chính phủ địa phương ban hành - Tổ chức phân tích, đánh giá số: PCI, PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX hàng năm, qua phân tích kết đạt được, hạn chế tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục, hoàn thiện nhằm thường xuyên, liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, số lực cạnh tranh cấp tỉnh Năm 2017, PAPI đạt 37,08 điểm, đứng vị thứ 27/63 tỉnh, TP (tăng bậc so với 2016); PAR INDEX đạt 11 73,27 điểm, đứng vị thứ 52/63 tỉnh, TP (giảm 20 bậc so với 2016); ICT INDEX đạt 0,3607 điểm, đứng vị thứ 40/63 tỉnh, TP (giảm 10 bậc so với 2016); CPI đạt 65,41 điểm, đứng vị trí 7/63 tỉnh, TP (tăng bậc so với năm 2016 nằm top 10 tỉnh) Bảng 2.11 Xếp hạng PCI Quảng Nam năm 2017 Nguồn: VCCI 2017 - Ban hành Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 5/9/2014 ngày tiếp lãnh đạo doanh nghiệp UBND tỉnh - Tổ chức chương trình, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực địa phương để lãnh đạo tỉnh huyện, thành phố nghe tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Xây dựng cổng thơng tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm cung cấp, cập nhật thông tin cần thiết pháp luật, chế, sách Trung ương tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường ngồi nước, thơng tin KT-XH - Ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 Quy định hướng dẫn quản lý hoạt động đầu tư địa bàn tỉnh - Tỉnh Quảng Nam có chủ trương xây dựng công bố thường niên số lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, huyện thành phố (DDCI) từ năm 2018 12 - Tuy nhiên, việc tạo lập, cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh số hạn chế: hạ tầng dù quan tâm đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Thủ tục hành cải thiện trường hợp giải thủ tục nhiều thời gian Một số luật, quy định chậm hướng dẫn thi hành nên ảnh hưởng đến việc thực Tiếp cận đất đai thiếu ổn định sử dụng đất có chiều hướng gia tăng nên doanh nghiệp tiếp cận khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bảng 2.15 Đánh giá mức độ cải thiện môi trƣờng kinh doanh cho ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam (2012-2017) Mức độ cải thiện Cải thiện nhiều Cải thiện chút Khơng cải thiện Kém đôi chút Kém nhiều Tỷ lệ chọn (%) 49,3 41,9 8,8 0 Nguồn: Điều tra tác giả năm 2018 2.2.3 Thực trạng hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tƣ phát triển công nghiệp - Thời gian qua, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào ngành cơng nghiệp nói riêng vào tỉnh Quảng Nam nói chung quan tâm; nhờ đó, thu hút ngày nhiều dự án đầu tư vào tỉnh - Tỉnh xây dựng thực chế, sách ưu đãi nhà đầu tư vào tỉnh, trước hết ưu đãi thuế đất đai - Ban hành thực ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào ngành, lĩnh vực, khu vực cụ thể - Ngoài quy định chung, dự án quy mơ lớn có ý nghĩa quan trọng quyền tỉnh phối hợp với nhà đầu tư 13 nghiên cứu trình Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương cho áp dụng sách đặc thù - Thành lập Trung tâm Hành cơng Xúc tiến đầu tư Quảng Nam Đây mô hình kết hợp chức quan: giải hành cho tổ chức, cá nhân; xúc tiến đầu tư hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh - Tập trung cho việc xúc tiến đầu tư chỗ thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Nam; qua doanh nghiệp để giới thiệu, quảng bá, thu hút doanh nghiệp khác vào đầu tư tỉnh - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 ban hành danh mục ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 với 10 nhóm dự án động lực 262 dự án - Tuy nhiên, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tỉnh chưa thật hiệu quả, ngành công nghiệp công nghệ cao; chưa thu hút nhiều dự án cơng nghiệp lớn mang tính động lực, có tác động loan tỏa để phát triển ngành khác như: cơng nghiệp hỗ trợ (cơ khí chế tạo, ô tô, điện - điện tử…); công nghiệp chế biến mặt hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, nông, lâm, thuỷ sản, vật liệu xây dựng; Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI chưa đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Bảng 2.17 Đánh giá hiệu xúc tiến đầu tƣ vào công nghiệp tỉnh Mức độ đánh giá Tỷ lệ chọn (%) Rất hiệu 3,1 Tương đối hiệu 39,5 Trung bình 43,6 Ít hiệu 13,8 Hồn tồn khơng hiệu Nguồn: Điều tra tác giả năm 2018 14 2.2.4 Công tác giám sát, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thực chế sách cơng nghiệp - Định kỳ năm, năm, năm quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển cơng nghiệp giai trước được tỉnh xem xét, đánh giá kết thực điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý - Việc quản lý doanh nghiệp công nghiệp tỉnh quan tâm, thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm; số ngành cơng nghiệp có nguy ô nhiễm cao - Tuy nhiên, việc quản lý doanh nghiệp cơng nghiệp số hạn chế; tình trạng nhiễm mơi trường, chưa cộm nhiều địa phương khác xảy - Một số khu, cụm công nghiệp tỉnh chưa có báo cáo đánh giá tác động mơi trường, chưa thực đo đạc, quan trắc đánh giá môi trường định kỳ, chưa lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng theo yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường tỉnh; nhiều khu công nghiệp vừa nhỏ bị ô nhiễm chưa khó xử lý - Hiện nay, nhiều Khu công nghiệp tỉnh, vấn đề nhà cho cơng nhân, sở chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ cho trẻ em, sở vui chơi, giải trí lành mạnh thiếu trầm trọng Giá điện, nước nhà trọ liên tục tăng giá, chất lượng không đảm bảo, an ninh trật tự phức tạp nên đời sống cơng nhân gặp nhiều khó khăn - Qua số liệu cho thấy, ô nhiễm môi trường ngành cơng nghiệp lớn, chưa quan quản lý nhà nước chuyên ngành xử lý triệt để nên gây nhiều xúc ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng dự án Đây vấn đề cần quan tâm công tác quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn 15 Bảng 2.18 Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trƣờng ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam Mức độ đánh giá Rất nhiễm Tương đối nhiễm Ơ nhiễm trung bình Ít nhiễm Hồn tồn khơng nhiễm Tỷ lệ chọn (%) 14,1 23,9 49,0 13,0 Nguồn: Điều tra tác giả năm 2018 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Kết đạt đƣợc - Tỉnh xây dựng quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Các khu, cụm công nghiệp hình thành với hạ tầng đầu tư, kết hợp với việc xây dựng thực sách thu hút đầu tư, góp phần vào phát triển công nghiệp tỉnh - Đã tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cải thiện nhanh đứng 10 tỉnh có số lực cạnh tranh cấp tỉnh dẫn đầu nước năm 2017 - Việc tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát xử lý vi phạm liên quan đến phát triển công nghiệp quan tâm đẩy mạnh 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế: - Quy hoạch phát triển cơng nghiệp tỉnh dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm - Một số KCN, CCN có chất lượng hạ tầng kỹ thuật thấp, thiếu cơng trình dịch vụ tiện ích cơng cộng - Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư chưa thực hiệu 16 - Thiếu chế, sách, cách làm đột phá để thu hút đầu tư - Mơi trường đầu tư cho cơng nghiệp có cải thiện chưa thật hấp dẫn - Công tác bồi thường, GPMB, tái định cư nhiều vướng mắc, giải chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư - Công tác thẩm định đầu tư, đặc biệt thẩm định, đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư công nghiệp công tác kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động doanh nghiệp chưa chặt chẽ - Điều kiện sống công nhân lao động, hạ tầng xã hội khu cơng nghiệp thiếu trầm trọng b Ngun nhân hạn chế - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Quảng Nam có số yếu tố chưa thuận lợi cho phát triển công nghiệp - Việc phân cấp, ủy quyền cho cấp tỉnh nhiều hạn chế bất cập nên chưa phát huy tính động, sáng tạo cấp tỉnh - Nguồn vốn ngân sách tỉnh khó khăn, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thấp nên điều kiện đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh bị hạn chế - Đội ngũ cán quản lý nhà nước phát triển cơng nghiệp có hạn chế nhận thức, trình độ, tầm nhìn kinh nghiệm quản lý - Nhận thức phát triển công nghiệp tỉnh số thời điểm chạy theo số lượng, quy mơ, thành tích tăng trưởng dẫn đến chưa có tính tốn, thẩm định, lựa chọn kỹ nhà đầu tư, ngành công nghiệp, công nghệ sản xuất - Thái độ làm việc cấp sở, Sở, ngành liên quan hạn chế Năng lực quản lý chủ thể liên quan như: Ban Quản lý KCN tỉnh, BQL Khu KTM Chu Lai, Công ty phát triển hạ tầng KCN chưa đáp ứng yêu cầu 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành công nghiệp a Mục tiêu tổng quát - Tỉnh phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020; lên vị trí ngang tầm phát triển với tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vào năm 2025 Đến năm 2030, Quảng Nam tỉnh phát triển vùng nước - Tập trung đầu tư phát triển số ngành cơng nghiệp quan trọng có công nghệ tiên tiến, đại, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp mũi nhọn, chủ lực với chất lượng cao, có lợi cạnh tranh, có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, sử dụng nhiều lao động có sản phẩm xuất thân thiện với môi trường b Mục tiêu cụ thể - Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10,5% giai đoạn 20212030 Đến năm 2030, GRDP/người đạt mức 9.100 USD gấp 2,5 lần năm 2020 - Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 17%/năm; 15%/năm giai đoạn 2021-2025 13,5% giai đoạn 2026 - 2030 - Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp chiếm 41% cấu GRDP năm 2030 chiếm khoảng 44% - Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt khoảng 134.130 tỷ đồng vào 2020 269.790 tỷ đồng vào 2025 - Phủ điện đến 100% số xã 99% số hộ toàn tỉnh vào 2020 18 - Lao động công nghiệp chiếm tỷ trọng 26,5% vào năm 2020, 33% vào năm 2025 40% vào năm 2030 tổng số lao động ngành kinh tế 3.1.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc công nghiệp tỉnh Quảng Nam a Về hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp: phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, động lực thúc đẩy phát triển KT-XH Lựa chọn công nghiệp dịch vụ hai ngành mũi nhọn, đảm bảo tăng trưởng nhanh bền vững kinh tế tỉnh b Về cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư: xây dựng sách đột phá tạo lập môi trường khởi nghiệp lĩnh vực công nghiệp, khởi nghiệp, đổi sáng tạo Triển khai đồng liệt đề án, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi sáng tạo tỉnh c Về xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường: hướng dẫn có biện pháp hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp công nghiệp tham gia có hiệu hiệp định thương mại tự ký kết, Hiệp định thương mại hệ (FTA) Tận dụng tối đa lợi thời kỳ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 d Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu việc triển khai thực công tác quản lý nhà nước công nghiệp: Điều chỉnh biện pháp quản lý nhà nước công nghiệp cho phù hợp với thực tế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp phát triển, đảm bảo phát triển bền vững Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực công nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất - kinh doanh lành mạnh 19 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xây dựng tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp - Trong trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, quan quản lý nhà nước cần phải lấy ý kiến quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp tổng hợp, tiếp thu trước trình quan có thẩm quyền ban hành để thực - Tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý công nghiệp theo quy định TW tỉnh phê duyệt - Cần cụ thể hóa lộ trình thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý công nghiệp địa bàn tỉnh để Sở, ngành, địa phương chủ động thực - Trong trình triển khai thực các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý công nghiệp cần tuân thủ nghiêm minh quy định Trung ương tỉnh ban hành, không tự ý phá vỡ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch duyệt ban đầu - Thường xuyên rà soát, đánh giá quy hoạch để phát bất hợp lý, bất cập đề xuất, kiến nghị quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời - Đối với quy hoạch ngành phải gắn với vùng kinh tế để ưu tiên đầu tư phát triển theo lợi vùng; cần phải định hướng nội dung, lộ trình phát triển ngành cơng nghiệp, chương trình đầu tư có giải pháp tổ chức thực rõ ràng, cụ thể - Đối với chế, sách liên quan tới KKT, KCN, CCN thiếu đồng bộ, chưa bổ sung điều chỉnh kịp thời 20 nhanh chóng đề xuất quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn - Đối với ngành cơng nghiệp mũi nhọn, chủ lực tỉnh cần có biện pháp, giải pháp, kế hoạch cụ thể chi tiết để đẩy nhanh việc triển khai thực chủ trương, sách liên quan đến quy hoạch, kế hoạch tỉnh phê duyệt ban hành 3.2.2 Hoàn thiện môi trƣờng kinh doanh cho phát triển công nghiệp - Xem người dân doanh nghiệp đối tượng phục vụ Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thơng thống, minh bạch, bình đẳng - Điều chỉnh, bổ sung, cơng khai, minh bạch kịp thời tất quy hoạch ngành, quy hoạch vùng chế sách ưu đãi đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư ; đa dạng hình thức cơng khai TTHC - Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chế sách ưu đãi dự án cần khuyến khích đầu tư thu hút đầu tư vào khu, cụm cơng nghiệp - Xây dựng hồn thiện sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút nhà đầu tư ngồi nước - Thành lập Tổ cơng tác Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, lãnh đạo Sở, ngành, địa phương làm thành viên để giải kịp thời khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp - Cụ thể hóa 100% thủ tục hành cần thiết mà nhà đầu tư phải thực triển khai dự án địa bàn tỉnh - Tiếp tục cải thiện, nâng cao vị số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); rà soát, đánh giá thật cụ thể số tiếp cận đất đai, chi phí thời gian chi phí khơng thức 21 - Triển khai thực tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ thực chế của, cửa liên thông giải thủ tục hành - Xây dựng chế, sách khuyến khích phát triển kinh tế tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tƣ phát triển công nghiệp a Về xúc tiến đầu tư phát triển thị trường - Tập trung thực đồng biện pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi Tập trung huy động nguồn lực đầu tư đồng hệ thống kết cấu hạ tầng KCN - Thực kinh tế mở cửa cho thành phần kinh tế, thị trường tiềm Tận dụng tối đa việc gia nhập Hiệp định thương mại hệ (FTA) - Đổi công tác vận động xúc tiến đầu tư gắn với việc đa dạng hóa kênh vận động, xúc tiến, tiếp nhận xử lý thông tin nghiên cứu đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, phát triển thị trường nước giới b Về khuyến khích thu hút đầu tư - Tạo điều kiện thuận lợi phát triển thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế nước có đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh - Chủ động triển khai chế, sách Nhà nước khuyến khích, thu hút đầu tư địa bàn tỉnh - Thực sách thuế khuyến khích đầu tư theo luật đầu tư ban hành Cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thơng thống, chun nghiệp 22 - Xây dựng sách phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp, kích cầu, sản xuất hàng xuất hỗ trợ sở sản xuất tiếp cận thương mại điện tử - Khuyến khích doanh nghiệp tập trung nguồn lực để đổi công nghệ, đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên quan đến hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan, doanh nghiệp tỉnh c Về huy động vốn đầu tư - Nguồn vốn NSNN có ý nghĩa cơng trình trọng điểm hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH - Tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, bổ sung vốn ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển - Sử dụng hợp lý, có hiệu nguồn vốn chương trình mục tiêu vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương - Cần trọng khai thác sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp dân cư - Tận dụng tốt vốn đầu tư nước nguồn bổ sung vốn đầu tư quan trọng, đường để chuyển giao công nghệ tiên tiến, mở rộng thị trường tạo nhiều việc làm - Hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh cần cải tiến thủ tục, đa dạng hóa hoạt động tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc vay vốn 3.2.4 Hồn thiện cơng tác giám sát, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thực chế sách cơng nghiệp - Tăng cường cơng tác tuyên truyền nhân dân chủ trương, sách, chương trình, quy hoạch, đề án, sách hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh 23 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lực, am hiểu cơng nghiệp để quản lý cơng nghiệp có hiệu - Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, rà sốt mơi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo thơng thống, tạo điều kiện thuận lợi cho doang nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh - Có chế tài đủ mạnh ren đe trường hợp vi phạm quản lý công nghiệp, vấn đề nhiễm mơi trường - Chính quyền, quan quản lý phải ln đặt vị doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc tảng hành phục vụ - Kiến nghị thành lập Tổ công tác Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao lĩnh vực công nghiệp 3.2.5 Một số giải pháp khác a Hồn thiện cơng tác quản lý bảo vệ mơi trường b Hồn thiện công tác quản lý đào tạo sử dụng lao động c Hồn thiện cơng tác quản lý khoa học cơng nghệ d Hồn thiện cơng tác quản lý phát triển nguồn ngun liệu e Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư kết cấu hạ tầng f Hồn thiện cơng tác liên kết doanh nghiệp, liên kết Vùng g Phân công trách nhiệm quản lý cho Sở, ngành, địa phương liên quan 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Đề nghị Chính phủ sớm cho chủ trương xây dựng chế ưu đãi, hỗ trợ đặc thù dự án Trung tâm khí ôtô Quốc gia Khu KTM Chu Lai; quan tâm, ưu tiên kinh phí có chế đặc thù cho Khu KTM Chu Lai đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH, cơng trình dịch vụ tiện ích cơng cộng quan trọng 24 - Đề nghị TW quan tâm hỗ trợ, xúc tiến, kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp vào địa bàn tỉnh Tỉnh cần chủ động làm việc với chủ đầu tư đề xuất xúc tiến sớm để đưa vào triển khai thực hiện, dự án trọng điểm tỉnh - Trong trình triển khai thực phát triển ngành công nghiệp, cần phải điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cụ thể tỉnh, đất nước xu hướng phát triển khoa học, công nghệ giới tương lai - Tỉnh cần ưu tiên, cân đối kinh phí hàng năm để thực chương trình hành động cụ thể, mang tính đột phá lĩnh vực công nghiệp nhằm phát triển cách bền vững, có hệ thống KẾT LUẬN Cơng nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian qua trì tốc độ tăng trưởng khá, cấu nội ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực Tuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp chưa tương xứng với tiềm lợi Để khắc phục tồn tại, hạn chế triển khai thực hiệu Nghị số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 Bộ Chính trị định hướng xây dựng sách phát triển cơng nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sở phân tích, dự báo bối cảnh, hội thách thức thời gian tới, luận văn đề xuất nhóm giải pháp số kiến nghị để quản lý phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2030 Mặc dù cố gắng nhiều luận văn không tránh khỏi sai sót hạn chế Kính mong q Thầy, Cơ Hội đồng dẫn để luận văn hoàn thiện áp dụng hiệu vào công tác quản nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam./ ... sở lý luận QLNN công nghiệp; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam. .. công tác quản lý nhà nước ngành công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước công nghiệp. .. trạng quản lý công nghiệp tỉnh Quảng Nam Chỉ mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn quản lý nhà nước công nghiệp đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngành cơng nghiệp tỉnh Quảng Nam thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quản lý nhà nước đối với công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay