Quản lý bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH HOÀNG NỮ VI QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: PGS.TS TRẦN QUANG HUY Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài n sinh vi n c hội s ảo vệ mà hội th c c c thành thông qu oạt c c iện ph p công cộng để chống ại s c ng qu n v inh tế hội n đến s chấm đ ng ể v thu nhập o ốm đ u, th i sản, t i nạn tàn tật, tu i già ho c c i chết, nh ng o động quốc tế giảm s t o động, thất nghiệp, ch v v chăm s c qu đ nh v h trợ gi đình đơng T ch c th tế nh ng th o Công ước 102 c th c ch nh s ch ảo hiểm nh ng iện ph p để đảm ảo vấn đ n sinh hội hội th c thi, tr n ngu n t c: t nh nh n văn, ình đ ng, tư ng trợ ảo hiểm iện n , ảo hiểm hội đ c nh ng th u cầu ph t triển c hệ thống n sinh th trường đ nh hướng c đ i đ nh để đ p ng hội ph hợp với n n inh tế hội ch nghĩ , hội nhập quốc tế; th o tinh thần Ngh qu ết Đại hội Đảng ần th , , ảo hiểm hội cho người o động ảo hiểm ảo hiểm hội ngành ảo hiểm hội Thành phố Đà Nẵng tr c thuộc s quản iệt N m c ng hông n m m c ti u chung c hội ới qu mô quản ảo hiểm àn Thành phố Đà Nẵng, thành phố ớn c thành phố tr đ ng ph t triển mạnh m ; n n Nẵng n tr n đ đ ng quản ảo hiểm hội tr n đ iệt N m, ại hội T Đà số ượng h n 888 đ n v th m gi àn Trong đ , ảo hiểm v th m gi c hội quận C m ệ c số ượng đ n gần 1000 đ n v ệ thống ảo hiểm hội c nhi u ch nh s ch đ ng th c thi, huôn h đ tài , t c giả in trình v việc th c ch nh s ch chế độ ng n hạn, bao gồm việc giải chế độ: ốm đ u, th i sản nghỉ ưỡng s c, ph c hồi s c khỏ người o động Th o số iệu thống o c o năm 2017, thành phố Đà Nẵng giải qu ết chế độ ch nh s ch cho h n 245 000 ượt người o động với số ti n n đến tr n 412 t đồng Trong hi đ , số ti n tr ch cho qu ốm đ u, th i sản, ưỡng s c ph c hồi s c hỏ t nguồn thu c 362 t đồng Tại quận C m ệ, t ng số thu cho qu ốm đ u, th i sản, ưỡng s c ph c hồi s c hỏ 19 88 t đồng, đ t ng số chi cho người o động t qu đ Như vậ nguồn thu nguồn chi c c s ch nh ệch ớn gi ảo hiểm để c n hội, v ng qu ảo hiểm hội iểu ạm ng, tr c ợi qu ng o động người nh ng người th c ch nh s ch o ảo hiểm, vi phạm ph p uật v n đ ng i n r , đ c ng nh ng trăn tr ớn c àm để tìm r nh ng iện ph p ph hợp c nh ng qu đ nh c quản qu u ài cần c nh ng iện ph p, ch nh s ch ph hợp iện nà , tình trạng c c đ n v s động c 25,91 đồng ph p uật c việc th c ch nh s ch ảo hiểm nhà nước để hội cho người o động với tinh thần chi đ ng chi đ iệc th c tốt công t c quản ảo hiểm tồn qu v việc th c ch nh s ch hội s g p phần đảm ảo qu n ợi c ảo hiểm nước t Đ người o động, ảo hội g p phần vào s nghiệp n sinh o mà t c giả l a chọn đ tài hội c Quản lý bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu t u un Nghiên c u c s lý luận th c ti n quản lý việc thi hành sách ảo hiểm hội người o động thuộc s quản lý c a Bảo hiểm xã hội quận C m ệ M c tiêu chung c thể hóa b ng m c tiêu c thể sau: 2.2 M c tiêu nghiên cứu c thể - Khái quát lý luận Quản lý bảo hiểm xã hội người lao động - h n t ch đ nh gi th c trạng quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng - Đ xuất phư ng hướng giải pháp nh m hồn thiện cơng tác quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghi n c u công t c quản s ch ảo hiểm việc th c ch nh hội cho người o động thuộc phạm vi ch c c ch nh qu n cấp quận hạm vi nghi n c u: đ tài giới hạn th c trạng công t c quản - ảo hiểm hội cho người o động tr n đ àn quận C m ệ t năm 2013 đến nay, mà c thể việc giải chế độ ốm đ u, th i sản nghỉ ưỡng s c ph c hồi s c khỏ đư r c c giải ph p m ng t nh ng n hạn cho gi i đoạn t n đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu hư ng ph p thu thập iệu th cấp: s iệu ng số iệu t c c th c ch nh s ch ảo hiểm o c o t ng ết tình hình hội Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ gi i đoạn t năm 2013 đến năm 2017 iệu s cấp: nghi n c u tiến hành thu thập thông tin th o phư ng ph p đ nh t nh, thông qu ảng c u hỏi hảo sát tr c tuyến hướng đến đối tượng: người o động, ch s h u o động h ph trách th c sách BHXH đ n v người người thi hành ch nh s ch c qu n hư ng ph p ph n t ch: hư ng ph p ph n t ch thống , t ng hợp so s nh Bố cục đề tài Nội dung nghiên c u c đ tài chi àm chư ng c thể: Chư ng 1: C s lý luận Quản lý bảo hiểm xã hội người o động Chư ng 2: Th c trạng quản lý Quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng Chư ng 3: C c giải pháp hoàn thiện Quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUẢN LÝ VỀ BẢO HIỂM XÃ 1.1 HỘI 1.1.1 Những vấn đề chung BHXH sách BHXH a BHXH uật nghĩ ảo hiểm hội 2014 [16 c iệt N m giải th ch thuật ng xã hội s bảo đảm thay ho c nước Cộng h ảo hiểm hội ch hội s u: Bảo hiểm đ p phần thu nhập c người o động họ b giảm ho c thu nhập ốm đ u, th i sản, tai nạn o động, bệnh ngh nghiệp, hết tu i o động ho c chết, tr n c s đ ng vào qu bảo hiểm xã hội b Chính sách BHXH Ch nh s ch ch nh c c qu đ nh v việc th c c c chế độ BHXH, hệ thống c c qu đ nh v m c hư ng c a t ng trường hợp, u kiện hư ng, m c hư ng thời hạn hư ng cho người o động họ g p phải nh ng r i ro thuộc t ng phạm vi bảo hiểm - Nội dung sách ệ thống c c chế độ ch nh s ch c vào oại hình - ảo hiểm mà o gồm: hội t uộc iệt N m, t thuộc Chế độ ốm đ u, th i sản, ưỡng s c ph c hồi s c hỏ : gọi chung c c chế độ ng n hạn Chế độ TN Đ – NN, hưu tr o gồm chế độ ần , t tuất Chế độ - TN ảo hiểm hội t ngu ện Chế độ hưu tr Chế độ t tuất - ảo hiểm tế - ảo hiểm thất nghiệp Có thể nói, chế độ nội dung cốt lõi c a hệ thống BHXH, thể vai trò phạm vi trách nhiệm c người o động họ tham gia BHXH - Chính sách BHXH ng n hạn a Chế độ ốm đau b Chế độ thai sản c Chế độ dưỡng sức, ph c hồi sức khỏe 1.1.2 Quản lý nhà nƣớc vê bảo hiểm xã hội a Khái niệm Quản nhà nước hoạt động bảo hiểm xã hội trình nhà nước s d ng phạm vi quy n l c c t c động có t ch c u chỉnh vào quan hệ nảy sinh hoạt động BHXH nh m đảm bảo cho hoạt động BHXH di n r th o đ ng qu đ nh c a pháp luật th c đ ng ch c nhiệm v tr.220] b Chứ năn Ch c ập pháp Ch c hành ph p Ch c tư ph p c Nguyên tắc quản lý c a BHXH [10, d Công c quản lý NỘI DUNG QUẢN LÝ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI 1.2 NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Công tác tuyên truy n, ph biến sách, pháp luật có vai trò quan trọng, đ pháp luật c cầu nối để đư c c ch trư ng, ch nh s ch c Đảng, Nhà nước đến với người Vai trò c a cơng tác tun truy n, ph biến sách, pháp luật gồm: - T c động vào ý th c c c c đối tượng xã hội - Là phận quan trọng giáo d c tr tư tư ng - Giáo d c ý th c pháp luật đạo đ c - h u trình triển khai pháp luật 1.2.2 Cụ thể hóa tổ chức thực quy định pháp luật bảo hiểm xã hội ngƣời lao động C c qu đ nh pháp luật, chiến ược, sách bảo hiểm xã hội ban hành theo trình t th o qu đ nh c a Luật n hành văn ản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 [4] việc th c pháp luật trình hoạt động có m c đ ch àm cho nh ng qu đ nh c a pháp luật vào sống, tr thành nh ng hành vi th c tế hợp pháp c a ch thể pháp luật Căn c vào tính chất c a hoạt động th c pháp luật nên hình th c th c pháp luật c đ nh bao gồm: - Tuân th luật pháp - Thi hành pháp luật - S d ng pháp luật - Áp d ng pháp luật 1.2.3 Tổ chức máy quản lý BHXH 1.2.4 Quản lý thực thi sách bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động a Quản lý thu Qu BHXH đ ng th c nh m đạt m c tiêu công qu độc lập với ng n s ch nhà nước, nh m đảm bảo v tài ch nh để chi trả chế độ cho người o động b Quản lý chi Quản lý chi BHXH việc th c công tác chi trả chế độ BHXH nh m m c ti u chi đ ng đối tượng, chi đ số ượng đảm bảo đến tận t đối tượng th hư ng th o đ ng thời gi n qu đ nh Th đoạn gian lận để th hư ng chế độ BHXH 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Thanh tra, kiểm tra tập trung vào công việc sau: quản lý thu BHXH, quản lý th c chế độ sách BHXH, quản lý chi trả chế độ BHXH; tiếp nhận khiếu nại, tố các, x lý vi phạm liên qu n đến th c sách BHXH Cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 1.3 NHÀ NƢỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CƠNG TÁC THI HÀNH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ NGẮN HẠN 1.3.1 Tình hình kinh tế xã hội địa phƣơng Tình hình kinh tế xã hội đ phư ng ếu tố t c động tr c tiếp đến hoạt động thu chi BHXH c đ phư ng đ 1.3.2 Hệ thống sách pháp luật nhà nƣớc Bảo hiểm xã hội 1.3.3 Nhận thức ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động lực ngƣời thực sách CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ, VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội quận Cẩm lệ 2.1.2 Hệ thống sách pháp luật nhà nƣớc Bảo hiểm xã hội 2.1.3 Nhận thức ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động lực ngƣời thực sách Mọi nghĩ v quy n lợi v ch nh s ch cho người lao động th c thi có mối liên kết gi a người s d ng o động, người o động c qu n 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Hoạt động tuyên truy n uôn trọng th c xuyên suốt qu c c năm uôn cải tiến để theo k p s phát triển c a truy n thông, thông tin: năm 2013, BHXH thành phố đ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành Ủy t ch c Hội ngh ph biến quán triệt Ngh số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 c a Bộ tr v đạo c Đảng cơng t c , Tăng cường s lãnh YT gi i đoạn 2012-2020 Chư ng trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/05/2013 c a Thành Ủy Tr ng thông tin điện t c a BHXH thành phố Đà Nẵng tiếp t c cải tiến trì nh m ph c v tốt cho công tác n truy n Năm 2014, BHXH thành phố Đà nẵng t ch c Hội ngh góp ý Luật BHXH (s đ i), đ ph n cấp v cho t ng BHXH quận C m Lệ tr o 30 ăng rôn, 60 10 * Mứ độ nhận biết n ườ lao động quy định, chế độ BHXH Bảng 2.4 Mứ độ nhận biết n ườ lao động quy định, chế độ BHXH Mức độ nhận biết ngƣời lao động quy TT Mean định, chế độ BHXH Anh (Ch ) biết rõ qu đ nh hi đ hợp đồng o động người o động b t buộc phải 3.80 tham gia BHXH ch s d ng o động phải đ ng cho người o động Anh (Ch ) biết rõ cách th c kiểm tr đ n v c đ ng cho ản thân hay không sau 3.88 trích ti n ng hàng th ng Anh (ch ) biết rõ v chế độ BHXH ng n hạn hư ng (ốm đ u, th i sản, ưỡng s c 3.46 ph c hồi s c khỏe) Anh/Ch uôn cập nhật, ph biến, nh c nh k p thời v nh ng ph t sinh th đ i 2.55 ch nh s ch cho người o động Anh (Ch đ n v hướng d n rõ th t c 2.44 để hư ng chế độ sách BHXH Anh/Ch nhận thấy bảo hiểm xã hội có lợi cho 3.42 người o động Valid N (listwise) Std Deviation 787 615 751 677 657 7256 (Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát tháng 04/2018) 2.2.2 Cụ thể hóa tổ chức thực quy định pháp luật bảo hiểm xã hội ngƣời lao động Luật BHXH số 58/2014/Q 13 Quốc hội thông qua kỳ họp th ngà 20 th ng 11 năm 2014 ch nh th c có hiệu l c t ngày 01 th ng 01 năm 2016 uật thời điểm v chế độ bảo hiểm cho người o động b sung, s đ i để thay cho Luật bảo hiểm xã hội 2006 đ hết hiệu l c Để Luật BHXH th c thi, đ c vô số c c văn ản ban hành nh m th c Luật BHXH số 58/2014/Q 13 s u: 11 - Ngh đ nh số 115/2015/NĐ-C qu đ nh chi tiết số u c a Luật BHXH v BHXH b t buộc ban hành ngày 11/11/2015, có hiệu l c t 01/01/2016 - Quyết đ nh số 959/QĐ- ngà 09 th ng năm 2015 c a T ng gi m đốc BHXH Việt N m n hành Qu đ nh quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý s BHXH, th BHYT - Quyết đ nh số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 c a T ng giám đốc BHXH Việt N m n hành Qu đ nh v hồ s qu trình giải hư ng chế độ BHXH - Quyết đ nh số 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 c a T ng giám đốc BHXH Việt N m n hành Qu đ nh quản lý chi trả chế độ BHXH, BHTN - Quyết đinh số 999/QĐ-BHXH ngày 24/09/2015 c a T ng giám đốc BXHH Việt N m n hành Qu đ nh tiếp nhận hồ s , giải trả kết th t c hành v BHXH, BHYT, BHTN - Quyết đ nh số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 c a T ng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giao d ch điện t ĩnh v c BHXH, BHYT, BHTN - Công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 c a BHXH Việt Nam v việc triển khai hệ thống giao d ch điện t th t c giải hư ng chế độ ng n hạn - Thông tư 59/2015/TTđộng – Thư ng inh hội ĐT ngà 29/12/2015 c a Bộ Lao n hành Qu đ nh chi tiết hướng d n thi hành số u c a Luật Bảo hiểm xã hội v BHXH b t buộc - Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 c a Bộ Y tế ban hành Qu đ nh chi tiết thi hành Luật BHXH Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc ĩnh v c y tế - Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 c a Bộ Y tế ban hành Danh m c bệnh cần ch a tr dài ngày - Công văn số 4666/BHXH - CSXH ngày 21/11/2016 c a BHXH 12 Việt Nam v việc cấp, theo dõi, quản lý toán Giấy ch ng nhận nghỉ việc hư ng BHXH BHXH quận C m Lệ phân cấp việc cấp, theo dõi, quản lý toán Giấy ch ng nhận nghỉ việc hư ng BHXH Trung tâm y tế quận C m Lệ Bảng 2.5 Công tác hỗ trợ ướng dẫn quan BHXH vớ đơn vị việc tổ chức thực quy định sách BHXH Cơng tác hỗ trợ hƣớng dẫn quan BHXH với đơn vị việc tổ chức thực quy định sách BHXH Đ n v c a Anh (Ch ) nhận c c văn ản hướng d n để th c c c qu đ nh BHXH g i k p thời Đ n v c a Anh (ch ) thường u n BHXH liên hệ để hướng d n đôn đốc th c sách BHXH hàng tháng Đ n v c a Anh (ch ) thường u n c qu n BHXH mời tham gia bu i tập huấn hướng d n th c qu đ nh v BHXH Anh (ch ) n m rõ Luật BHXH, thông tin liên qu n đến chế độ ch nh s ch v v cho người o động Đ n v Anh/Ch cập nhật, ph biến, nh c nh k p thời nh ng ph t sinh th đ i v sách BHXH cho người o động Valid N (listwise) Mean Std Deviation 3.51 757 3.86 625 3.35 773 3.58 626 2.48 694 2.2.3 Tổ chức máy quản lý với ngƣời lao động Bảng 2.6 Kết khảo sát đán trình ph c v cán BHXH Đánh trình phục vụ cán BHXH Việc liên hệ công việc v BHXH d dàng, thuận lợi Chuyên viên th c sách BHXH thân thiện, nhiệt tình Chun viên có chun mơn nghiệp v v ng vàng Valid N (listwise) N Mean Std Deviation 45 3.5333 62523 45 3.3111 76343 45 3.6889 63325 45 (Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát tháng 04/2018) 13 b Thủ t c hành ứng d ng công nghệ thông tin Tất th t c hành v ch nh s ch đ u niêm yết công khai Bộ phận c a c a T THCS TN & Trả KQ TTHC c a BHXH quận C m Lệ; c c qu đ nh v th t c, biểu m u văn ản hướng d n th c chế độ đăng tải tr n Tr ng thông tin điện t c a BHXH thành phố tạo thuận lợi cho t ch c, cá nhân có quan hệ giao d ch; giải chi trả k p thời chế độ cho người o động Kết đ nh gi hảo sát m c độ hài lòng c a tố ch c, c nh n d ch v hành cơng website UBND thành phố hàng năm đ u đảm bảo số ượt đ nh gi hảo s t th o qu đ nh, t nh đến ngày 22/12/2017 c 588/589 ượt đ nh gi hài ng hài ng đạt t lệ 99.8% [2] Bảng 2.7 Kiểm định khác biệt giải chế độ sách BHXH loạ ìn quan, doan n ệp ANOVA Các sách BHXH cho ngƣời lao động đƣợc giải nhanh chóng, quy định Sum of Squares df Mean F Sig Square Between Groups 24.180 6.045 14.282 000 Within Groups 16.931 40 423 Total 41.111 44 (Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát tháng 04/2018) 2.2.4 Quản lý thực thi sách bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động a Quản lý thu Bảng 2.8 Tổng hợp số liệu thu BHXH quận Cẩm Lệ TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU QUA CÁC NĂM ĐVT: triệu đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Thu t uộc 67,065 100,361 123,891 141,442 173,554 Thu BHYT 25,145 38,027 55,067 64,059 73,629 Thu 4,450 6,386 8,943 10,784 13,093 thất nghiệp 14 Bảng 2.9 Tình hình thực hoạt động thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ Số phải thu Số thu STT Năm Tỷ lệ (%) (Triệu đồng) (Triệu đồng) 2013 100.69 96.66 96 2014 147.72 144.77 98 2015 193.71 187.9 97 2016 218.47 216.29 99 2017 265.59 260.28 98 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm – BHXH quận Cẩm Lệ) b Quản lý chi Hiện nay, vấn đ giải chi trả ch nh s ch tượng người o động đ ng th m gi ành cho đối thuộc phạm vi nhiệm v c a Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ bao gồm giải chi trả chế độ ng n hạn: ốm đ u, th i sản, ưỡng s c ph c hồi s c khỏe Bảng 2.10 Tổng hợp thu – chi chế độ ngắn hạn qua năm Đvt: triệu đồng Năm Số thu Số chi Chênh lệch thu chi 2013 9.605 12.762,8 3.157,8 2014 11.519 15.395,8 3.876,8 2015 14.100 20.515,2 6.415,2 2016 16.711 24.216 7.505 2017 19.884 25.910 6.026 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm – BHXH quận Cẩm Lệ) 15 Bảng 2.12 Kết khảo sát cơng tác tốn, chi trả chế độ o n ườ lao động tạ quan, doan n ệp Anh (chị) đƣợc đơn vị chi trả kịp thời sau TT quan BHXH giải chuyển tiền chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, Tần Phần trăm dƣỡng sức phục hồi sức khỏe) ồn tồn hơng đồng ý 0.0 3.9 45 29.2 91 59.1 12 7.8 154 100.0 Khơng đồng ý ình thường Đồng ý oàn toàn đồng ý Total Giá trị trung bình = 3.71 (Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát tháng 04/2018) 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Công tác tra, kiểm tra giải khiếu nại c a BHXH quận C m Lệ th c theo kế hoạch kiểm tra c T Đà Nẵng nh m đ nh gi việc th c c c qu đ nh c a pháp luật v th c chế độ, sách BHXH, BHYT, BHTN c c đ n v s d ng o động; phát nh ng vi phạm cần kh c ph c, hướng d n th c đ ng ph p uật; kiến ngh nh ng biện pháp x lý nh ng hành vi vi phạm pháp luật v th c chế độ, ch nh s ch , TN, YT để đảm bảo th c đầ đ quy n lợi ch ch nh đ ng cho người tham gia th hư ng chế độ BHXH, BHTN, BHYT Công tác kiểm tra, tra c a BHXH quận C m Lệ đ đ m ại số kết tích c c, qu đ g p phần giảm thiểu phần nh ng thất thoát qu BHXH nhi u nguyên nhân gây Tuy nhiên việc x lý vi phạm sau kiểm tr chư th c s đạt hiệu cao, số ti n 16 thu hồi thấp so với số ti n đ ngh thu hồi Công tác giải khiếu nại uôn quan tâm, x lý k p thời, hạn chế tối đ việc x lý khiếu nại không thỏ đ ng, g c c cho người khiếu nại Bảng 2.13 Kết khảo sát công tác tra, kiểm tra Đơn vị Anh (chị) thƣờng xuyên đƣợc TT quan BXHH đến kiểm tra việc thực Tần Phần trăm quy định BHXH ồn tồn hơng đồng ý Khơng đồng ý ình thường Đồng ý oàn toàn đồng ý Total 0.0 0.0 10 22.2 31 68.9 8.9 45 100.0 Giá trị trung bình = 3.86 (Nguồn: Tổng hợp từ kết khảo sát tháng 04/2018) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành tựu 2.3.2 Hạn chế Ngoài nh ng thành t u đạt được, công tác quản lý BHXH cho người o động c a BHXH quận C m Lệ có nh ng hạn chế: Trong công tác tuyên truy n, ph biến sách, pháp luật v th c với nhi u phư ng th c với nh u v n phận người o động chư n m b t thông tin v quy n lợi nghĩ v c a họ hi th m gi hợp người , đ n c c n c trường o động th n đ ng th m gi ho c khơng muốn tham gia BHXH sợ tốn ti n Cơng tác th c sách BHXH: Cơng tác t ng hợp, báo c o c c trường hợp có dấu hiệu lạm d ng, tr c lợi c n s sài, n n chư 17 có nhi u giải pháp h u hiệu cơng tác phòng, chống lạm d ng… Công tác tra, kiểm tra: Việc quản lý, kiểm tra, x đ nv vi phạm tr n đ a bàn quận chư th c s liết, mang tính nể, bỏ qu để tạo u kiện cho đ n v hoạt động inh o nh n n chư mang tính chất răn đ để tr nh trường hợp tái phạm X chư nghi m c c hành vi vi phạm hành với m c tiêu phòng, chống lạm d ng, tr c lợi qu BHXH 2.3.3 Nguyên nhân - V công tác tuyên truy n, ph biến ch nh s ch: c c c qu n n ngành tr n đ a bàn quận chưa th c s qu n t m đến việc ph biến sách pháp luật v BHXH Nội dung tun truy n chư đọng, dàn trải, khó n m b t - V công tác c thể hóa, t ch c th c văn ản pháp luật, chiến ược, sách BHXH: c chế sách nhi u k h , số qu đ nh khơng mang tính khả thi, hệ thống sách BHXH trải qua nhi u thời kỳ nên thiếu tính đồng bộ, chí chồng chéo, số nội dung nảy sinh th c ti n chư p thời u chỉnh - V công tác t ch c máy quản lý: C s d liệu c a ngành c n ph n t n, chư tập trung liên thơng nên khó kiểm tr , rà so t, đối chiếu giải chế độ sách - V cơng tác th c sách: Cơng tác phối kết hợp phòng chống tình trạng lạm d ng, tr c lợi chư th c s liệt, triệt để, chư đ p ng yêu cầu, số cấp có th m quy n khơng th c đ ng ch c trách nhiệm v d n đến việc xác nhận, ch ng nhận khống ho c xác nhận, ch ng nhận hông đ ng với th c tế - V công tác tra kiểm tra có nh ng hạn chế đ ượng làm công tác tra, kiểm tra c c c qu n s , ngành phối hợp mỏng so với số ượng đ n v số o động ngày tăng 18 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo yếu tố ảnh hƣởng a ô trường hoạt động quản lý b Nhận thức chủ sử d n lao độn n ườ lao động Cơng tác tun truy n v sách BHXH thời gi n qu đ góp phần nâng cao nhận th c c người động, tạo thuận lợi cho công tác quản o động ch s d ng lao nhà nước v BHXH Năn lực quản lý n nước BHXH Ngành đ n hành c c qu ết đ nh s đ ib sung cho phù hợp với th c ti n, đ c biệt đ i s ng tư u ph c v cho đối tượng Ngành c n đầu tư c c phần m m h trợ công tác quản lý, s d ng tr c tuyến, tiến đến kết n i d liệu toàn quốc Bộ máy t ch c ngày hồn thiện, trình độ viên ch c trọng không v chu n môn mà c n đào tạo k th c nhiệm v để k p thời h trợ cho đối tượng tham gia BHXH k p thời phát nh ng vấn đ sai phạm 3.1.2 Mục tiêu Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Hoàn thiện Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Nh m nâng cao hiệu công tác tuyên truy n, ph biến sách BHXH với người o động cần đ y mạnh v m t nội dung l n phư ng th c tiếp cận người th m gi ; đ ạng hình th c tuyên truy n để phù hợp với t ng nh m đối tượng; ph biến pháp luật, chế độ sách BHXH, BHYT, BHTN b ng nhi u hình th c, thơng qua 19 nhi u kênh thông tin đến đ n v , khu công nghiệp, người lao động nhân dân nh m gi p người dân, doanh nghiệp hiểu quy n nghĩa v v BHXH, BHYT t giác tham gia, c thể như: - Tăng cường toạ đàm, đối thoại sách với người o động, người s d ng o động, làm phóng s tr n đài tru n hình v v án tr c lợi qu đ phát hiện, c chư ng trình tạo đàm với c qu n cơng an v đấu tranh phòng chống lạm d ng qu [11] - Tạo c s d liệu thông tin cá nhân c người o động - M i cán viên ch c c a ngành tư vấn viên am hiểu v qu đ nh pháp luật, sách BHXH - Tích c c phối hợp với phòng, ban ngành, UBN phường ph biến pháp luật, sách BHXH 3.2.2 Hồn thiện việc cụ thể hóa tổ chức thực quy định pháp luật bảo hiểm xã hội ngƣời lao động C c văn ản quy phạm pháp luật s ch th n hành i n qu n đến đ i thường u n để phù hợp với tình hình th c tế, BHXH thành phố Đà Nẵng c thể BHXH quận C m Lệ cần n hành nh nh ch ng c c văn ản hướng d n c c qu đ nh đến đ n v s d ng o động BHXH quận C m Lệ cần ch động h n n a việc tham mưu đư r qu ết đ nh để u chỉnh k p thời nh ng bất cập q trình th c sách BHXH, phù hợp với tình hình th c tế tr n đ a bàn Thay t ch c hội ngh , tập huấn hướng d n c c qu đ nh cho đ n v cách rập khn, nhàm chán, thu hút s quan tâm c đ n v s d ng o động nên t ch c c c s n ch i, tr n tinh thần gi o ưu qu đ ồng ghép ch đ i n qu n đến qu đ nh để đ n v d dàng n m b t thông tin h n, đồng thời tạo mối liên hệ g n kết gi c qu n đ n v s d ng o động 3.2.3 Hoàn thiện Tổ chức máy quản lý với ngƣời lao động Cần hoàn thiện nâng cao máy t ch c quản lý c a BHXH 20 quận, đ p ng yêu cầu nhiệm v ngày cao: N ng c o c quản , trình độ chu n môn; n ng c o đạo đ c công v , chất ượng ph c v công ch c Cần có kế hoạch đào tạo, bồi ưỡng n ng c o trình độ nghiệp v , c ng sung k c nh n cho vi n ch c o động c a ngành để c đội ng c n ộ có chun mơn sâu, nghiệp v v ng vàng, k lý tình huống, k gi o tiếp, k phối hợp, h trợ v v c đ c để đảm bảo công việc c a ngành Ứng d ng công nghệ thơng tin kiểm tr , đối sốt hồ s để h i hông đ ng s thật phát nh ng sai phạm, Xây d ng quy trình t ch c th c công việc, xây d ng cơng việc có kế hoach, có s phối hợp gi a t phận 3.2.4 Hoàn thiện quản lý thực thi sách bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động a Quản lý thu Để phát triển Qu cơng t c h i th c đ n v khâu quan trọng gi p gi tăng số ượng người o động tham gia BHXH, v cần tăng cường hối hợp với c c ph ng, th c đ n v dể gi tăng số ượng th m gi n, ngành để khai , YT Chi c c thuế, UBND quận để n m b t thông tin c c đ n v đăng ký kinh doanh, m c ti n ng mà đ n v khai nộp thuế cho người lao động, th c thu BHXH theo thang bảng ng đ đăng Đ, T Khi c với Phòng ấu hiệu lạm d ng hi tăng m c đ ng ất thường so với thang bảng ng t ch c kiểm tra c minh trước giải quyết, ho c trường hợp c c đ n v tăng đ ng số ượng o động ho c ch yếu n c ng cần phải đến đ n v để xác minh trước giải hồ s Công tác quản thu c ng cần phải phân loại loại hình đ n v để tiện theo dõi Cơng khai thông tin v số s để người o động n m rõ 21 thời gian tham gia, m c ng đ ng c a ho c cập nhật cho người o động thơng tin v tình hình toán BHXH c đ nv b Quản lý chi Cần xây d ng quy trình hồ s giải chế độ: giải k p thời, đ ng hạn; phân nhiệm c thể v quy trình phối hợp nội bộ; phân loại c c trường hợp cần phải xác minh trước giải chế độ Ứng d ng CNTT quy trình giải chế độ sách BHXH cho người o động Đư công t c ph ng, chống ạm Quận ội đồng nh n ng, tr c ợi vào Ngh qu ết c n quận C m ệ ng c ch c thể h thông qu c c chư ng trình, ế hoạch cơng t c Đối với c c trường hợp c ấu hiệu ạm ng qu thông qu việc đ ngh giải qu ết chế độ ch nh s ch, ph n oại trường hợp minh v :c ấu hiệu ần đầu, chư đến hạn trả hồ s , trường hợp th m mưu Ủ uất v c n nh n :đ c n Quận n hành qu ết đ nh iểm tr đột iểu nhi u ần, iểu c iệt đăng th m gi cho vài o động n đ u giải qu ết chế độ th i sản, s u đ nghỉ uôn ho c đ n v hông phối hợp hi ảo hiểm c minh ho c iểm tr đ nh ỳ vào gi iểu tr c ợi v hội Quận cuối năm đ n v v c để nợ, nợ đọng,… Đ y mạnh th c chi trả chế độ cho người khoản c nh n để hạn chế số ti n trợ cấp c người o động qua tài o động b chiếm d ng b ng nhi u hình th c khác 3.2.5 Hoàn thiện Thanh tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội với ngƣời lao động Th c h ng quý, h ng năm công tác phối hợp với h ng Đ T , i n đoàn o động, Chi c c thuế để th c kiểm tra li n ngành th o đ nh kỳ ho nh v ng ch c c đ n v có dấu hiệu lạm d ng Cần tăng m c x phạt hành vi khai báo khơng trung th c 22 v tình trạng có việc àm để tr c lợi qu BHTN nh m đảm bảo t nh răn đ c c đối tượng vi phạm Đ ngh S Y tế đạo c c c s khám ch a bệnh tr n đ a bàn hông cấp khống hồ s , giấy tờ để hư ng BHXH; ch động xây d ng kế hoạch phòng chống, lạm d ng qu BHXH, BHTN; T ch c ký quy chế phối hợp với c qu n công n, th nh tr tỉnh việc tra, kiểm tra, phá hiện, kết luận, x c c trường hợp vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tra; nâng cao trách nhiệm c a cán trình duyệt ch ng t T ch c c c h đào tạo để nâng cao chất ượng tra, kiểm tr cán viên ch c ngành, cán BHXH quận chư trang b kiến th c k kiểm tra xác minh đ n v nên thiếu kinh nghiệm để phát trường hợp sai phạm 3.3 KIẾN NGHỊ V việc s đ i, b sung c c qu đ nh c a pháp luật c c văn ản hướng d n c a BHXH Việt Nam: - Qu đ nh v ti n ng, ti n công tháng đ ng Ti n ng, ti n công th ng đ ng , , TN TN người o động thuộc đối tượng th c chế độ ti n ng o người s d ng o động đ nh m c ti n ng, ti n công ghi hợp đồng o động, không bao gồm khoản ph cấp - Qu đ nh v vi phạm x lý vi phạm pháp luật v lạm d ng Qu BHXH Các hành vi phạm x lý vi phạm pháp luật v đ qu đ nh rõ c thể Luật c c văn ản hướng d n - Qu đ nh v chế độ ốm đ u Chế độ ốm đ u người lao động m c bệnh thuộc danh m c cần ch a tr dài ngày: Luật BHXH tối thiểu c hông qu đ nh thời gi n đ ng người o động trước hi hư ng chế độ ốm đ u, đ c biệt với người hư ng chế độ ốm đ u m c bệnh thuộc danh m c ch a tr ài ngà Như vậy, ng hi người o động b ốm đ u 23 th ng đầu ti n đăng th m gi , họ có quy n hư ng chế độ ốm đ u đối tượng có thời gi n đ ng u h n Đi u d n tới sách d b lạm d ng, trường hợp người lao động m c bệnh thuộc danh m c bệnh cần u tr dài ngày Một người o động đ m c bệnh cần u tr dài ngày, họ tham gia ng th ng đầu ti n đ hư ng chế độ Th c trạng đ s làm ảnh hư ng c n đối thu chi c a Qu BHXH nguyên t c hư ng tr n c s m c đ ng c a BHXH Chế độ thai sản: Luật người qu đ nh o động n sinh ho c o động nhận nuôi nuôi ưới 04 tháng tu i hư ng chế độ thai sản hi đ đ ng t đ 06 tháng tr lên thời gian 12 th ng trước sinh ho c nhận nuôi nuôi Qu đ nh nà ước tiến so với trước đ , đảm bảo tư ng đối tính hợp lý, v a hạn chế s lạm d ng, v đảm bảo quy n th hư ng c người o động Tuy nhiên, th c tế v n có tượng lạm d ng, tr c lợi hư ng chế độ thai sản Th o qu đ nh m c hư ng c với u kiện đ ng g p người o động so để hư ng chênh lệch Để đảm bảo khơng có s chênh lệch lớn gi a m c đ ng – hư ng, tránh việc lạm d ng, tr c lợi Qu BHXH, số th ng đ ng tối thiểu để hư ng chế độ thai sản phải tăng n nhi u V việc tăng cường công tác kiểm tra, tra, phát x lý vi phạm: xây d ng c chế để người hoạt động quản n tham vào trình giám sát c tạo lòng tin nhân n đảm bảo công b ng xã hội Các Bộ, Ngành liên quan sớm có giải ph p để th c kết nối c s d liệu v cấp Giấy ch ng nhận nghỉ việc hư ng BHXH, giấy viện, giấy ch ng sinh, giấy khai sinh với hệ thống thông tin c a BHXH Việt N m để àm c cho việc triển khai th c giao d ch điện t giải chi trả chế độ BHXH 24 KẾT LUẬN Ch nh s ch c v i tr đ c biệt quan trọng, m c tiêu, động l c để phát triển nhanh b n v ng gi i đoạn phát triển Th c có hiệu tiến cơng b ng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội t ng sách phát triển ch trư ng ớn c Đảng, Nhà nước ta Lần nhi u năm qu , nước ta hoàn thành hoàn thành vượt m c toàn diện tiêu kinh tế xã hội với nhi u số ấn tượng xác lập k l c 10 năm gần đ c a nước, ngành Trong thành t ch chung đ đ ng g p công s c x ng đ ng Ngành đ hoàn thành toàn iện vượt m c tất tiêu Chính ph giao, đ à: - Cải cách th t c hành ng d ng cơng nghệ thơng tin nh ng đ n v thành công c a Việt Nam - Đ i nhận th c hoạt động th o hướng ph c v chi trả nhanh chóng, k p thời, đ ng chế độ sách, bảo đảm quy n lợi cho người tham gia BHXH, m c độ hài lòng c a người dân ch thể tham gia , YT tăng n - Các hoạt động c đảm bảo minh bạch, công h i h n, c nhi u giải ph p ngăn ch n tình trạng tr c lợi qu … o: Qu BHXH qu tài tập trung lớn Ngân sách nhà nước, ti n đ ng g p c người dân, hành vi tr c lợi qu hành vi th m nh ng tài sản c a dân, nh ng năm qu m c đ ngăn ch n ước v n hạn chế, m c độ x phạt chư nghi m, m c độ cơng khai hóa vi phạm để có s lên án giám sát c người dân chư mạnh, chư qu ết liệt Đi u nà , đ i hỏi cần tăng cường, n ng c o h n n cơng t c đấu tranh phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật ĩnh v c BHXH ... lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng - Đ xuất phư ng hướng giải pháp nh m hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã. .. thể: Chư ng 1: C s lý luận Quản lý bảo hiểm xã hội người o động Chư ng 2: Th c trạng quản lý Quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng Chư ng 3: C... pháp hoàn thiện Quản lý bảo hiểm xã hội người o động tại Bảo hiểm xã hội quận C m Lệ, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Quản lý bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay