Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH PHÚ GIANG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.34.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: PGS.TS Bùi Đức Tính Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt N m quốc gi c iển trải ài t ắc đến n m với 3.260 m iển c iện t ch đáng ể đất ngập nước Đ y nh ng tiền đề qu n trọng gi p iệt Nam trở thành quốc gi c phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản Trong nh ng năm qu , nghề nuôi trồng thủy sản iệt N m phát triển mạnh, hông nh ng quy mô mà c n chất ượng suất nuôi trồng Đến năm 2015, iện t ch nuôi trồng thủy sản mở rộng n tới h n 1.057,3 nghìn h ct , sản ượng đạt h n 3.513,3 nghìn [ ] C ng th o số iệu thống , đến đ u năm 2015, sản ượng t nuôi trồng thủy sản chiếm tới h n 53 sản ượng thuỷ sản củ nước, đ ng v i tr qu n trọng uất h u ti u ng th c ph m nước Quảng Ngãi t nh thuộc v ng uy n hải miền Trung, nh ng đị phư ng Việt N m thi n nhi n ưu đãi tiềm phát triển kinh tế thuỷ sản, có chiều dài bờ biển h n 130 km với 06 cửa biển cảng biển nước sâu Dung Quất Biển Quảng Ngãi có yếu tố thuận lợi nước c độ muối cao, ổn định, nhiệt độ không xuống thấp thuận lợi cho sinh trưởng phát triển loại sinh vật biển Trong nh ng năm qu , ch nh quyền t nh Quảng Ngãi đ ng qu n t m ch đạo nhằm phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản S phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi giải vấn đề o động việc làm cho phận n cư h n n , đồng thời đ ng g p ph n không nhỏ vào s tăng trưởng kinh tế tồn t nh Tuy nhiên, ni trồng thủy sản t nh uảng Ngãi nh ng năm qu phát triển khơng ổn định tồn số vấn đề T nh đến năm 2016, ngành nuôi trồng thủy sản t nh uảng Ngãi với diện tích mặt nước 1.425 hecta, sản ượng đạt 6.344 tấn[ ], đ ng g p t trọng nhỏ sản ượng thuỷ sản toàn t nh (171.093 tấn) [ ] Bên cạnh đ , ngành nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi chư tạo tính chủ động việc sản xuất giống Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, bao gồm chủ quan khách quan Về chủ quan việc triển khai sách khuyến khích phát triển kinh tế thuỷ sản củ nhà nước hạn chế Cơng tác xây d ng triển khai quy hoạch phát triển kinh tế chậm Một số nguy n nh n hách qu n như: thiếu đồng bộ, thiếu quy hoạch việc phát triển quy mô nuôi trồng, nguồn nhân l c chư qu n t m đào tạo, trình độ kỹ thuật củ ngư dân hạn chế… hắc ph c nh ng tồn để phát triển nuôi trồng thủy sản ph c v m c ti u phát triển inh tế – ã hội củ t nh c n thiết cấp bách Chính thế, việc th c nghiên cứu đề tài “Phát triển nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi” nhằm m c đ ch tìm hiểu th c trạng nuôi trồng thuỷ sản tr n địa bàn t nh Quảng Ngãi, t đ đề xuất giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản củ đị phư ng Mục tiêu nghiên cứu M c tiêu nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản t nh Quảng Ngãi th o định hướng phát triển kinh tế - xã hội củ đị phư ng Để đạt m c tiêu này, đề tài ác định nhiệm v c thể sau: - Hệ thống vấn đề lý luận chung phát triển nuôi trồng thuỷ sản; - Ph n t ch đánh giá th c trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi để nhận diện nh ng tồn nguyên nhân - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu: S phát triển củ ngành nuôi trồng thuỷ sản t nh uảng Ngãi + Phạm vi nghiên cứu: - ề nội ung: trình phát triển ni trồng thủy sản củ t nh uảng Ngãi gi i đoạn 2010-2016 - ề hông gi n: T nh uảng Ngãi - ề thời gi n: Các giải pháp đư r củ đề tài c ý nghĩ trung hạn, c thể đến năm 2022 Phƣơng pháp nghiên cứu + Phƣơng pháp thu thập xử lý liệu Thông tin sử d ng nghiên cứu cách thu thập số liệu thứ cấp s u: - Tổng hợp nguồn số liệu thông qua Niên giám thống kê t nh Quảng Ngãi (t năm 2010-2016), số liệu t C c thống kê t nh Quảng Ngãi số liệu t Tổng c c Thống kê; - Các nguồn số liệu thông qua báo cáo, tổng kết, d thảo Sở, Ban, Ngành t nh Quảng Ngãi đị phư ng; - Đề án “Quy hoạch phát triển thủy sản t nh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030” đề án “ Phát triển kinh tế biển đảo t nh Quảng Ngãi đến năm 2020”; - Kế th a cơng trình nghiên cứu trước đ + Phƣơng pháp phân tích, đánh giá: Phƣơng pháp thống kê mô tả: Các số liệu thứ cấp sau thu thập tóm tắt, t nh tốn trình ày ưới dạng bảng, hình, đồ thị minh hoạ, nhằm mô tả đặc trưng hác để phản ánh cách tổng quát đối tượng nghiên cứu Bố cục luận văn Luận văn o gồm ph n mở đ u, ết uận, nh m c tài iệu th m hảo, ph c ết cấu thành chư ng: Chư ng 1: C sở ý uận phát triển nuôi trồng thủy sản Chư ng 2: Th c trạng phát triển nuôi trồng thủy sản đị àn t nh uảng Ngãi Chư ng 3: Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản t nh uảng Ngãi Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - ề mặt ý uận, uận văn hái quát h vấn đề ý uận c i n qu n đến phát triển nuôi trồng thủy sản củ đị phư ng, gi p củng cố c sở ý uận cho nghi n cứu tư ng t - Luận văn cơng trình nghi n cứu chi tiết th c trạng phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản tr n đị àn t nh uảng Ngãi nh ng năm g n đ y, đồng thời đề uất giải pháp đặc th đị phư ng, tài iệu th m hảo h u ch công tác hoạch định th c thi ch nh sách phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản tr n đị àn t nh uảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tài liệu nƣớc ngoài: Các lý thuyết kinh tế liên quan đến phát triển nuôi trồng thủy sản inh tế học s nghi n cứu sản uất, ph n phối, ti u th hàng h ịch v ã hội, c i n qu n chặt chẽ với h i thông số ch nh đ u vào ( o động, đất đ i, nguồn ợi thủy sản…) đ u r ( sản ph m, thị trường…) h i thác, quản ý nguồn ợi, phát triển thủy sản ị ảnh hưởng đáng ể ởi nhiều phư ng cách inh tế Nhà inh tế học D vi Ric c o ( ỷ 18) cho c n phải đ y mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản tr n qu n điểm sử ng tiết iệm c hiệu đất đ i nguồn tài nguy n gắn với đ t mặt nước hi đất đ i c giới hạn n số tăng nh nh n n phát triển ngành nông nghiệp c n ch ý đến oại tư iệu sản uất Tác giả Sung S ng P r (1920) phác hoạ r gi i đoạn nuôi trồng thuỷ sản c n ch ý đến, đ à: s h i, đ ng phát triển phát triển c ng với yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng t ng gi i đoạn Nghiên cứu nƣớc: Giáo trình Ni trồng thuỷ sản đại cư ng, Nguyễn u ng Linh, Tôn Thất Chất, Nguyễn Phi N m, L ăn D n (2006), Nhà uất ản nông nghiệp, Huế.; Giáo trình hệ thống quản ý ni trồng thuỷ sản củ tác giả Nguyễn u ng Linh (2011)- Đại học nông m, Đại học Huế, NXB Nông nghiệp, Thành phố Hồ Ch Minh.; Nghi n cứu trạng h i thác, nuôi trồng thuỷ sản iệt N m đề uất phư ng pháp ý nước thải củ S Trịnh Ngọc Tuấn (2005), Trung t m nghi n cứu, qu n trắc, cảnh áo môi trường ph ng ng ịch ệnh thuỷ sản hu v c miền Bắc; D án IE 97/030, chư ng trình phát triển Li n Hợp uốc phát triển nuôi trồng thuỷ sản t nh Bắc Trung Bộ.; Giáo trình inh tế nơng nghiệp củ tác giả PGS TS Đặng Phi Hổ (2003), NXB Thống ; Báo cáo t m tắt : “ uy hoạch tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, t m nhìn 2030” củ iện inh tế quy hoạch thủy sản, 2012 [ ]; ới t nh uảng Ngãi, c “Đề án phát triển inh tế iển, đảo t nh uảng Ngãi gi i đoạn 2016-2020” “Quy hoạch phát triển thủy sản t nh Quảng Ngãi gi i đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030” CHƢƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VỀ PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 1.1.1 Khái quát nuôi trồng thuỷ sản Nuôi trồng thủy sản hoạt động sản uất tr n c sở ết hợp gi tài nguy n thi n nhi n sẵn c (mặt nước iển, sông ng i, o hồ, ruộng tr ng, đ m phá,…) với hệ sinh vật sông ưới nước (chủ yếu cá, tôm thủy sản hác…) c s th m gi tr c tiếp củ người H y n i cách c thể h n, nuôi trồng thủy sản nuôi oại động vật (cá, giáp ác, nhuyễn thể ) th c vật (rong iển…) môi trường nước ợ, nước nước mặn [ ] Các hình thức ni trồng thuỷ sản + Phân theo hình thức ni: Hình thức ni o; hình thức ni ồng ; hình thức ni chắn sáo, đăng qu ng; hình thức ni ết hợp đối tượng đăng qu ng o + Phân theo loại hình ni: Ni quãng c nh; nuôi quãng c nh cải tiến; nuôi bán thâm canh; nuôi thâm canh; nuôi siêu thâm canh + Phân theo môi trƣờng nuôi: Nuôi thủy sản nước ngọt; nuôi thủy sản nước ợ; nuôi thủy sản nước mặn Đặc điểm nuôi trồng thuỷ sản: Tư iệu sản uất đặc th ; đối tượng sản uất đặc th ; t nh thời v ; đặc trưng ri ng iệt t ng v ng miền: 1.1.2 hái niệm phát triền nuôi trồng thủy sản Tăng trưởng phát triển h i hái niệm ng inh tế phát triển, đôi hi coi nh u th c chất ch ng c nh ng điểm hác nh u c i n hệ chặt chẽ với nh u Tăng trưởng inh tế thường qu n niệm s gi tăng quy mô, sản ượng đ u r củ inh tế thời định Phát triển inh tế mang nghĩ rộng h n, phát triển inh tế hông ch n i đến s gi tăng thu nhập, sản ượng mà c n n i đến nh ng th y đổi c ản c cấu inh tế D tr n c sở ý uận tăng trưởng phát triển phát triển nuôi trồng thủy sản hiểu trình tăng n yếu tố đ u vào như: iện t ch, o động, giống, thức ăn, quy mơ, ni trồng, trình độ th m c nh c ng với yếu tố đ u r c ng gi tăng như: suất, sản ượng, giá trị, chủng oại, thị trường ti u th th o hướng hiệu quả, ền v ng đáp ứng nhu c u ã hội 1.1.3 Vai trò ni trồng thuỷ sản - Cung cấp th c ph m đáp ứng nhu c u xã hội - Th c đ y tăng trưởng kinh tế - Giải việc àm tăng thu nhập - Bảo tồn số loại động vật - Chuyển dịch c cấu kinh tế 1.2 N I DUNG PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN 1.2.1 Tăng trƣởng quy mô nuôi trồng thuỷ sản Phát triển nuôi trồng thuỷ sản o hàm tăng trưởng nuôi trồng thuỷ sản Tăng trưởng nuôi trồng thuỷ sản thể qua việc gi tăng quy mô nuôi trồng thuỷ sản cách tận d ng tài nguyên thiên nhi n đất đ i, mặt nước để mở rộng diện tích ni trồng Đồng thời, q trình c ng trình huy động nhiều h n nguồn l c để mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản ượng giá trị sản xuất Ngoài việc gi tăng quy mô c n o gồm việc gi tăng số ượng o động nuôi trồng thuỷ sản, việc áp d ng mở rộng nhiều phư ng thức nuôi trồng thuỷ sản khác (ao hồ, lồng bè, nuôi cát ) nhiều loại mặt nước cho t ng đối tượng thuỷ sản 1.2.2 Thay đổi cấu sản xuất nuôi trồng thuỷ sản cách hợp lý C cấu sản xuất ngành nuôi trồng thuỷ sản tổng thể ĩnh v c, phận ni trồng với vai trò, vị trí thành ph n hợp thành theo tỷ lệ tư ng ứng ổn định thời k định C cấu sản xuất vận động với s th y đổi nh ng điều kiện khách quan; nên hiểu, th y đổi c cấu sản xuất nuôi trồng thuỷ sản s chuyển dịch vai trò, vị trí tỷ lệ hợp thành ĩnh v c nuôi trồng, phư ng thức nuôi trồng th o hướng hợp lý nhằm tận d ng tốt tiềm tạo s ổn định 1.2.3 Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản Phát triển kỹ thuật sản xuất trình gi tăng số ượng, chất ượng phư ng tiện sản xuất như: máy m c thiết bị, c sở sản xuất chế biến,… iệc áp d ng cơng nghệ vào q trình sản xuất giống, nhằm tạo giống bệnh, có khả th ch ứng cao, t lệ sống cao nhằm tăng suất đ n vị diện tích 1.2.4 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp Hình thức sản xuất s kết hợp yếu tố sản xuất (sức lao động với tư iệu sản xuất) theo tỷ lệ số ượng chất ượng, o điều kiện kinh tế- kỹ thuật tại, nhằm sản xuất sản ph m để thoả mãn nh ng nhu c u định xã hội với hiệu kinh tế cao Hình thức tổ chức sản xuất nh ng chủ thể sản xuất hàng hoá t chủ, t định chịu trách nhiệm kết hiệu inh o nh c ng s tồn củ c chế thị trường có s quản lý củ nhà nước Các hình thức tổ chức sản xuất chủ yểu nơng nghiệp gồm có: hộ nơng dân, trang trại, hợp tác ã, nông, m trường… 1.2.5 Tăng trƣởng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Phát triển nuôi trồng thuỷ sản kinh tế thị trường phải ý đến quy luật cung c u, giá cả, quy luật cạnh tranh sản xuất mang lại hiệu bền v ng Trong kinh tế thị trường, phát triển nuôi trồng thuỷ sản phải gắn liền với chun mơn hố, tập trung hố đ i hỏi người sản xuất phải đạt tới trình độ cao, biết ứng d ng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nhằm không ng ng n ng c o suất, chất ượng sản ph m, hạ giá thành sản ph m, tăng cạnh tranh thị trường hàng hố 1.2.6 Gia tăng đóng góp ngành vào phát triển kinh tế- xã hội Ngoài tính hiệu kinh tế, nh ng lợi ích mặt xã hội môi trường phát triển nuôi trồng thuỷ sản mang lại c ng iểu s phát triển Phát triển nuôi trồng thuỷ sản phải m với bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo s bền v ng, tính ổn định Phát triển nuôi trồng thuỷ sản phải trọng đến bảo vệ mơi trường sinh thái nhằm uy trì đ ạng sinh học c đ ng g p mặt xã hội 10 hình thức canh tác ni trồng, khả kết hợp yếu tố đ u vào quy mô nuôi trồng thuỷ sản 1.3.6 Năng suất trung bình ni trồng thuỷ sản Là sản ượng thuỷ sản tính nuôi trồng Năng suất nuôi trồng thuỷ sản biểu cho s tiến việc kết hợp yếu tố đ u vào để tạo sản ượng nuôi trồng thuỷ sản đ n vị diện tích nuôi trồng ( thường ha) 1.4 C C NH N T ẢNH HƢỞNG ĐẾN PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN C A M T ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện t nhiên ảnh hưởng lớn đến mơi trường thuỷ sản đ y ngành ph thuộc lớn vào môi trường t nhiên Các nhân tố t nhiên tiền đề c ản để phát triển phân bố thuỷ sản, lồi thuỷ sản ch sinh trưởng phát triển nh ng điều kiện t nhiên định Do đối tượng tượng sản xuất nuôi trồng thuỷ sản sinh vật nên s phát triển loài nuôi ph thuộc nhiều vào nh ng yếu tố môi trường thả ni hay nói cách khác nguồn nước nuôi 1.4.2 Hệ thống sở hạ tầng phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản C sở hạ t ng cho nuôi trồng thuỷ sản bao gồm hệ thống ao hồ nuôi trồng, hệ thống mư ng ẫn thoát nước, hệ thống xử ý nước sạch, nước thải, hệ thống giao thông, mạng ưới cung cấp điện kho chứa, dịch v sau thu hoạch, Hệ thống c n xây d ng đồng phù hợp với tưng phư ng thức nuôi trồng Nếu hệ thống khơng có có mà khơng phù hợp h đảm bảo hoạt động n trồng thuỷ sản ình thường ảnh hưởng khơng nhỏ tới kết ch t ượng sản ph m 1.4.3 Thị trƣờng lao động ngành nuôi trồng thủy sản L c ượng o động nuôi trồng thuỷ sản bao gồm tất o động gắn liền với hoạt động ni trồng thuỷ sản Do đặc điểm tính chất 11 nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu kinh tế hộ gi đình, tư nh n tập thể nên l c ượng o động bao gồm nh ng người ngồi độ tuổi o động có khả th m gi Trình độ người ni trồng thuỷ sản nhân tố hàng đ u ảnh hưởng đến q trình phát triển ni trồng thuỷ sản phư ng thức bán thâm canh thâm canh vốn đ i hỏi phải có hiểu biết định nghề phải c đủ trình độ để áp d ng tiến khoa học kỹ thuật vào t ng khâu suốt q trình ni 1.4.4 Nguồn vốn đầu tƣ cho nuôi trồng thủy sản Vốn yếu tố đ u vào sử d ng tr c tiếp vào trình sản xuất Trong điều kiện suất o động hơng đổi việc gi tăng vốn vào trình sản xuất àm gi tăng sản ượng ngược lại Vốn nuôi trồng thuỷ sản biểu giá trị tài sản bao gồm máy móc, thiết bị, phư ng tiện vận tải, nhà ho…c th m gia tr c tiếp vào trình sản xuất để tạo tổng số đ u trình sản xuất Đối với phát triển nuôi trồng thuỷ sản, vốn nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô n ng c o trình độ thâm canh 1.4.5 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm ngành nuôi trồng thủy sản Thị trường yếu tố quan trọng bất k ngành sản xuất hàng h Đối với nuôi trồng thủy sản, thị trường tiêu th sản ph m ln có vai trò định đến việc chuyển dịch c cấu sản xuất th o hướng sản xuất hàng hóa ngày cao 1.4.6 Hệ thống cung cấp dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Hệ thống cung cấp dịch v nuôi trồng thuỷ sản bao gồm: cung cấp giống, thức ăn, tr ng thiết bị, chuyển giao cơng nghệ, phòng tr dịch bệnh, vận chuyể, ưu gi , hậu c n sau thu hoạch, ….Các dịch v thường số doanh nghiệp, tổ chức cung ứng phải tu n th o quy định quản lý củ c qu n chức chuyên mơn 12 1.4.7 uản lý nhà nƣớc sách Quản ý nhà nước nuôi trồng thủy sản th c thông qu c chế ch nh sách, mà c chế sách có tác động điều ch nh tr c tiếp hoạt động nuôi trồng thủy sản, qua đ th c đ y s phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản CHƢƠNG THỰC TRẠNG PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UẢNG NG I 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU IỆN TỰ NHIÊN V ĐIỀU KIỆN INH TẾ H I TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quảng Ngãi t nh ven biển, nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Th a Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi – Bình Định), ph Đơng giáp iển Đơng, ph Bắc giáp t nh Quảng Nam, phía Nam giáp t nh Bình Định, phía Tây Nam giáp t nh Kon Tum Quảng Ngãi có 14 huyện, thành phố, đ : 01 thành phố, 06 huyện đồng bằng, 06 huyện miền núi 01 huyện đảo Quảng Ngãi nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khu v c duyên hải Nam Trung 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế Trong gi i đoạn 2010-2016, t nh Quảng Ngãi đạt nh ng thành t u bật phát triển kinh tế Tổng sản ph m ( RGDP) t nh năm 2016 ( th o giá so sánh năm 2010) đạt 44.719,82 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng ình qu n gi i đoạn 2010-2016 27,4 % / năm 2.1.3 Cơ sở hạ tầng Đến năm 2016, mạng ưới gi o thông đường t nh phát triển rộng khắp với tổng chiều dài g n 10 nghìn m, c o h n đáng ể so với t nh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Mạng ưới giao 13 thông phân bố tư ng đối hợp lý theo dạng địa hình khác nhau: đồng bằng, ven biển, miền núi hải đảo 2.1.4 Thị trƣờng lao động Theo số liệu t Niên giám thống kê Quảng Ngãi năm 2016, dân số trung bình t nh Quảng Ngãi năm 2016 1.254.184 người phân bố thành phố, huyện đồng bằng, huyện miền núi huyện đảo Lý S n với tổng diện tích 5.152,49 km2 Mật độ n cư ph n ố hông h i địa bàn thành thị - nông thôn đồng miền núi - hải đảo Bình qu n đồng 538 người/km2, vùng núi 67 người/km2, hải đảo 1.857 người/km2 2.2 THỰC TRẠNG PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN TRÊN ĐỊA B N TỈNH UẢNG NG I 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô nuôi trồng thuỷ sản a Tăng trƣởng sản lƣợng Sản ượng nuôi trồng thuỷ sản toàn t nh Quảng Ngãi gi i đoạn 2011 - 2016 c u hướng giảm nhẹ Sản ượng nuôi trồng thuỷ sản giảm qu năm với tỷ lệ 1,80 / năm, năm 2010, sản ượng 6.938 (cao gi i đoạn) ,đến năm 2014, sản ượng 5.786 (thấp gi i đoạn) b Tăng trƣởng diện tích Diện tích NTTS t nh Quảng Ngãi gi i đoạn 2011 – 2016 có chiều hướng giảm với tốc độ 4,6 /năm, giảm mạnh vào năm 2014, iện tích ni trồng 1.218 h ct , tăng mạnh trở lại vào năm 2016 với 1.425 hecta c Tăng trƣởng giá trị sản xuất Giá trị sản xuất nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi nh ng năm qu tăng nhẹ bình qu n 1.322 / năm Diện tích sản ượng nuôi trồng giảm nên giá trị sản xuất giảm theo, giá trị sản xuất nuôi trông thuỷ sản cao năm 2016 ( 428.439 tấn) , thấp vào năm 2014 ( 376.640 tấn- tư ng ứng với năm iện tích ni trồng giảm thấp nhất), thể qua bảng sau: 14 d Tăng trƣởng suất Năng suất nuôi trồng thuỷ sản gi i đoạn 2010-2016 giảm ình qu n 0.87 / năm g n giảm qua năm, tình hình thời tiết ngày không thuận i, ịch bệnh phát sinh, việc ứng d ng khoa học kỹ thuật vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản t nh đ ng c vấn đề Năm 2013, suất nuôi trồng t nh cao với 5,18 tấn/h , năm 2015 2016 thấp với 4,45 /ha e Tăng trƣởng lao động Trong gi i đoạn 2011 – 2015, số ượng o động nuôi trồng thuỷ sản t nh giảm trung bình khoảng 4,6 /năm, tổng số o động ni trồng thủy sản tồn t nh năm 2010 4.916 người, đến năm 2015 giảm 3.882 người, năm 2016 4.000 người H u hết lao động nuôi trồng thuỷ sản o động phổ thông, tổ chức nuôi trồng theo quy mô hộ gi đình, hơng c t y nghề, khơng đào tạo kỹ thuật qu trường lớp o đ , suất hiệu nuôi trồng chư c o 2.2.2 Thực trạng thay đổi cấu sản xuất nuôi trồng thuỷ sản Trong gi i đoạn 2010-2016, sản ượng tơm ni giảm bình qn 4,2 năm, sản ượng cá ni tăng ình qu n 0,95 /năm Điều c ng tư ng ứng với s th y đổi c cấu diện tích ni trồng thuỷ sản ph n th o đối tượng ni( diện tích ni tơm giảm, diện tích ni cá tăng) 2.2.3 Thực trạng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản Đối với ĩnh v c sản xuất giống thủy sản ni tr n địa bàn t nh gặp nhiều h hăn Số ượng trại sản xuất giống tham gia hoạt động sản xuất t, năm 2010 toàn t nh có 11 trại sản xuất giống thủy sản đến năm 2016 ch c n 04 c sở ng ưỡng, sản xuất 15 kinh doanh giống hoạt động, sản ượng giống ch đáp ứng ph n nhỏ so với nhu c u th c tế 2.2.4 Thực trạng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Hiện n y tr n địa bàn t nh có g n 40 c sở thu mua thủy sản (còn gọi đ u nậu) tập trung xã Bình Chánh, Bình Châu, Bình Thạnh (huyện Bình S n), Tịnh K , Tịnh H , Nghĩ Ph (TP Quảng Ngãi) xã Phổ Quang, Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) Năm 2016, thị trường xuất kh u chủ yếu Quảng Ngãi châu Á bao gồm: Đài Lo n, Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc bốn thị trường chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất kh u Thị trường Mỹ đứng thứ hai chiếm g n 20% tổng kim ngạch xuất kh u toàn t nh với sản ph m tôm đông ạnh, cá đông ạnh loại sản ph m cao cấp khác Thị trường châu Âu thị trường khó tính đ y thị trường tiềm n n o nh nghiệp bắt đ u tiếp cận, nhiên xuất kh u đến thị trường h u hết xuất kh u ủy thác nên kim ngạch xuất kh u sang thị trường hạn chế Còn lại, thị trường hác như: Austr i , Ng , C n , chiếm tỷ lệ nhỏ 2.2.5 Thực trạng phát triển hình thức tổ chức sản xuất Năm 2016, th o ết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản C c thống kê t nh Quảng Ngãi tổng số hộ ni trồng thuỷ sản 21.758 hộ , chư c tr ng trại nuôi trồng thuỷ sản với quy mô đạt chu n mà nuôi trồng thuỷ sản ch trang trại tổng hợp Với hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu hộ cá thể n n người nông dân phải t lo liệu yếu tố sản xuất đ u vào tiêu th sản ph m đ u ra, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, bình qn ch với 0,065 ha/hộ 2.2.6 Thực trạng đóng góp ngành vào phát triển kinh tế, xã hội Phát triển nuôi trồng thủy sản tạo nguồn nguyên liệu ngày lớn cho công nghiệp chế biến, tạo nhiều việc àm tăng thu nhập cho hàng ngàn hộ gi đình Tác động phát triển ni 16 trồng thuỷ sản tới ố đ i giảm ngh o thể hai mặt: giảm tỷ lệ hộ ngh o đ ng th m gi vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản; hai thu hút hộ nghèo tham gia vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản để vượt nghèo Bên cạnh đ , phát triển nuôi trồng thuỷ sản éo th o s phát triển hàng loạt hoạt động dịch v đào o, sản xuất cung cấp giống, thức ăn, thuốc, hoá chất, chế biến,… Điều đặc biệt c ý nghĩ vùng nông thôn ven biển mà đ số nông dân nghèo, việc àm h hăn Bình S n, Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩ 2.3 Đ NH GI CHUNG VỀ T NH H NH PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN 2.3.1 Thành công Nuôi trồng thủy sản Quảng Ngãi thời gian qua giảm nhẹ diện t ch c s gi tăng hiệu kinh tế số đối tượng nuôi trồng thuỷ sản nuôi thủy sản nước mặn Lý S n, nuôi ốc hư ng, cu nh, cá chẽm v ng đất cát ven biển, vùng triều Nguyên nhân chủ yếu o đ y mạnh chuyển đổi c cấu, đ dạng đối tượng ni, phòng chống dịch bệnh chất ượng giống nâng lên Một số đối tượng ni có giá trị kinh tế (tơm hùm, cá bớp, hàu Thái Bình Dư ng, ốc hư ng, ) đư vào nuôi thành công Quảng Ngãi, nghề nuôi thủy sản biển bắt đ u phát triển, số mơ hình ni ghép tôm - cá nhằm hạn chế dịch bệnh cho tôm mang lại hiệu thiết th c, góp ph n giải việc àm, tăng thu nhập cho người o động, chuyển đổi c cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Diện t ch ni trồng, sản ượng ni trồng, suất ình qu n giảm, nhiều v ng nuôi ị ô nhiễm mơi trường Ngun nhân q trình cơng nghiệp h , đô thị h àm thu hẹp iện tích ni trồng thuỷ sản; c sở hạ t ng ph c v nuôi trồng thuỷ sản chư đ u tư, tình hình h hậu thời tiết, ịch ệnh iễn iến phức tạp, 17 môi trường nước v ng nuôi thủy sản ị ô nhiễm há nghi m trọng Nhiều đị phư ng chư tổ chức th c quy hoạch chi tiết v ng nuôi trồng thủy sản, c n nhiều đị phư ng n ni trồng thủy sản t phát ngồi v ng nuôi th o quy hoạch, ảy ô nhiễm môi trường ịch ệnh thiệt hại há ớn cho người n iệc ứng ng ho học ỹ thuật vào trình sản uất đ ng gặp nhiều vấn đề trở ngại ẫn đến suất nuôi trồng chư c o, ch c n giảm 2.3.2.Những thuận lợi khó khăn phát triển ni trồng thủy sản tỉnh Quảng Ngãi a Thuận lợi Quảng Ngãi t nh ven biển nằm khu v c kinh tế trọng điểm miền Trung, s phát triển khu công nghiệp, đô thị tr n địa bàn t nh gi i đoạn tới điều kiện để ngành thủy sản phát triển đáp ứng nhu c u cung cấp hàng hóa th c ph m thủy sản với khối ượng ngày lớn, chất ượng ngày cao Do điều kiện địa hình t nhiên, diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ hạn chế so với t nh khác khu v c miền Trung, đ y mạnh việc đ u tư c sở hạ t ng, áp d ng công nghệ kỹ thuật ni trồng thâm canh có khả m ng ại nguồn thu nhập lớn cho người n v ng đồng ven biển Bên cạnh đ , tiềm mặt nước ph c v phát triển ni trồng thủy sản lớn Nhiều chủ trư ng, ch nh sách củ Nhà nước đị phư ng đã, đ ng ban hành th c thời gian tới th c đ y ngành thủy sản phát triển b hó khăn Quảng Ngãi t nh miền Trung thường xuyên xuất chịu tác động củ thi n t i như: bão tố, t, áp thấp nhiệt đới, hạn hán,… ngày iễn biến phức tạp c ng ảnh hưởng lớn, gây thiệt hại cho sản xuất khai thác nuôi trồng thủy sản người dân doanh nghiệp Hệ thống c sở hạ t ng cho phát triển thủy sản yếu chư đồng bộ, chư đáp ứng nhu c u sản xuất tại, c ng 18 chư thể khắc ph c c ản việc ô nhiễm môi trường vùng nuôi c ng s lây lan dịch bệnh ni trồng thủy sản.Tình hình vốn đ u tư củ Trung ng đị phư ng c n hạn chế chư đáp ứng yêu c u phát triển ngành thủy sản quy hoạch, đề án, chư ng trình, d án đề ra.Tổ chức máy quản ý nhà nước ngành thủy sản, cán chuyên ngành thủy sản có s bất cập, thiếu h t chư đáp ứng yêu c u quản lý ngành thời gian tới L c ượng o động ngành thủy sản h u hết chư đào tạo kỹ nghề nghiệp, kiến thức pháp luật thủy sản n y đ ng tình trạng thiếu h t nghiêm trọng, chư đáp ứng nhu c u c ng s phát triển thủy sản nh ng gi i đoạn tới CHƢƠNG GIẢI PH P PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN TỈNH UẢNG NG I 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo hội thách thức phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh uảng Ngãi a Cơ hội Hiện nay, nhu c u thuỷ sản giới ngày tăng ẫn đến giá trị sản ph m thuỷ sản c u hướng tăng lên Thị trường nội địa ngày rộng lớn hấp dẫn thu nhập người n tăng, mức sống c o h n, nhu c u thuỷ hải sản c o h n Khoa học công nghệ ĩnh v c thuỷ sản Việt Nam giới ngày phát triển, phư ng tiện đánh ắt, kỹ thuật nuôi trồng, công nghệ chế biến ngày tiến bộ; việc quản ý môi trường dịch bênh, chất ượng giống c ng tốt h n, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam nói chung t nh Quảng Ngãi nói riêng phát triển ni trồng thuỷ sản b Thách thức Thách thức kinh tế: Với s dỡ bỏ hàng rào mậu dịch thuế quan, phi thuế quan Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh 19 tế, hiệp định thư ng mại đ phư ng h y song phư ng, sản ph m thuỷ sản Việt Nam nói chung t nh Quảng Ngãi nói riêng phải chịu áp l c cạnh tranh lớn t quốc gi hác, đặc biệt t quốc gia ASEAN Thách thức xã hội: Các cộng đồng ven biển nhìn chung c n ngh o, trình độ văn h thấp, thiếu vốn đ u tư c sở hạ t ng yếu ém, đồng thời có cách biệt thu nhâp Hàng ngàn nông dân chuyển đổi t nông nghiệp trồng trọt h y chăn nuôi gia súc, gia c m sang nuôi trồng thủy sản c n thời gi n để thích nghi bỡ ngỡ với nghề Bên cạnh đ , thủy sản nh ng ngành chịu tác động, ảnh hưởng tr c tiếp biến đổi khí hậu Trong nh ng năm g n đ y, t n suất xuất nh ng trận ão, ớn, triều cường ngày ày h n àm hư hỏng tàu thuyền, ngư ưới c củ ngư n phá hủy hệ thống c sở hạ t ng vùng nuôi trồng thủy sản, bến cá, hu n o đậu tàu thuyền; làm sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp luồng lạch, cửa biển, gây thiệt hại đáng ể cho nghề ni trồng thủy sản Tình trạng hạn hán ngày gay gắt, gây xâm nhập mặn, làm cạn kiệt nguồn nước; tượng nước biển dâng, làm thiệt hại đáng ể cho nghề nuôi trồng thủy sản 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh uảng Ngãi đến năm 2020 Quy hoạch tổng sản ượng NTTS khoảng 9.300 tấn, bao gồm tôm nước lợ 6.300 tấn, cá truyền thống 2.000 hải sản khác 1.000 Giá trị sản xuất 512 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) giải việc làm cho khoảng 7.000 o động tr c tiếp Đến năm 2020, tổng diện tích ni thủy sản 2.350 Trong đ : ng nuôi thủy sản nước lợ 820 (diện tích thả ni - v /năm); gồm vùng triều 600 h , v ng tr n đất cát ven biển 220 Vùng nuôi thủy sản nước mặn: nuôi biển 30 Vùng nuôi thủy sản nước ngọt: 1.500 ha; gồm ao hồ, ruộng tr ng 260 h mặt nước lớn 1.240 20 3.1.4 Mục tiêu quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh uảng Ngãi đến năm 2030 Tổng diện tích ni trồng thuỷ sản đến năm 2030 hoảng 2.800 h , đ nuôi mặn lợ 1.000 h nuôi nước 1.800 Tổng số lồng đư vào nuôi 3.500 ồng, gồm 3.000 lồng nuôi biển 500 lồng nước ngọt, c n khoảng 1.145,2 triệu giống 13.650 thức ăn/năm Tổng sản ượng thủy sản t nuôi trồng thủy sản 12.500 tấn, bao gồm 7.000 tôm nước lợ, 3.500 cá thuyền thống 2.000 hải sản khác 3.2 GIẢI PH P PH T TRIỂN NU I TRỒNG TH SẢN TỈNH UẢNG NG I 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch quy mơ, hình thức ni trồng thuỷ sản Quy hoạch h u đ u tiên quan trọng bậc phát triển kinh tế Xây d ng th c quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản c thể h qu n điểm ch nh sách, định hướng phát triển kinh tế thủy sản quyền vào t ng ngành, v ng địa phư ng định Để hoàn thiện th c quy hoạch hông thể trông chờ vào phát triển t phát mà c n phải c s chuyển đổi mạnh mẽ c cấu đ u tư củ t nh, đặc iệt tập trung đ u tư phát triển hoàn thiện đồng ộ c sở hạ t ng cho ngành thủy sản c ng c sở hạ t ng củ ngành i n qu n: thủy ợi, gi o thông, điện, nước, thông tin 3.2.2 Phát triển hệ thống sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản C sở hạ t ng gi vai trò quan trọng việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm hệ thống cấp nước t ng vùng ni, đ o, điện, vv… Đ y điều kiện quan trọng nuôi trồng thuý sản mức độ thâm canh cao Chính vậy, c n tập trung đ u tư y ng hoàn thiện c sở hạ t ng ph c v nuôi trồng thuỷ sản đủ số ượng đảm bảo chất ượng th o hướng sản xuất hàng 21 hố, đặc biệt hồn thiện hệ thống thuỷ lợi ph c v nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời ph c v m c tiêu bảo vệ môi trường sinh thái 3.2.3 Đào tạo phát triển lực lƣợng lao động tham gia nuôi trồng thuỷ sản Để thu h t o động có kỹ thuật, tay nghề tham gia vào hoạt động nuôi trồng thủy sản c n có sách hỗ trợ phù hợp để thu hút cán khoa học kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp ph c v cho đị phư ng Nguồn inh ph đào tạo bao gồm ng n sách nhà nước, inh ph đào tạo doanh nghiệp củ ch nh người muốn học 3.2.4 Giải pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản ứng phó với biến đổi khí hậu Trước hết, c n có d án điều tra tổng thể ngư trường, nguồn lợi vùng biển Quảng Ngãi để có c sở khoa học ác định c cấu nghề nghiệp, cường l c khai thủy sản gắn với bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản cách bền v ng, v ng nước cửa sông ven bờ Tiếp t c xây d ng chư ng trình, án bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản Tích c c phối hợp với c qu n quản lý, nghiên cứu tài nguy n môi trường việc d áo kịch biến đổi khí hậu - nước biển dâng (BĐ H – NBD) Xây d ng c sở d liệu (bản đồ, số liệu, ảnh vệ tinh ph c v cho cơng tác ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng); xây d ng báo cáo mối quan hệ hệ thống c chế tác động gi a khí hậu yếu tố liên qu n đến hoạt động ngành thủy sản t nh Nghiên cứu giống thủy sản có khả th ch ứng tốt với tác động củ môi trường, thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, khơng theo quy luật; 3.2.5 Giải pháp hinhg thức tổ chức sản xuất nuoio trồng thủy sản Đối với vùng nuôi tôm tập trung tr n đất cát c n đ u tư ết cấu hạ t ng đồng (kênh cấp - thoát nước, hệ thống xử ý nước thải, đường gi o thông, điện ưới,…) nhằm đảm bảo ni tơm bền v ng 22 có hiệu kinh tế cao Tổ chức cộng đồng NTTS ưới hình thức đồng quản lý, hội, câu lạc tổ hợp tác nuôi nhằm hoạch định kế hoạch chung; quản môi trường nguồn nước chung, phân công hợp tác việc thu hoạch bán sản ph m, hỗ trợ vay vốn, tiếp cận hướng dẫn công nghệ sản xuất giống, công nghệ ni thư ng ph m, an tồn vệ sinh th c ph m, an toàn dịch bệnh bảo vệ môi trường 3.2.4 Tăng cƣờng khả cung ứng vốn đầu tƣ cho nuôi trồng thuỷ sản C n phát huy động tối đ tất nguồn vốn Nguồn vốn cho đ u tư phát triển thủy sản Quảng Ngãi huy động t nguồn s u đ y: vốn ng n sách Trung ng ngân sách t nh; vốn tín d ng trung dài hạn; vốn nước (bao gồm tổ chức cá nhân); vốn huy động xã hội 3.2.5 Tạo lập hệ thống cung cấp dịch vụ, giống nuôi trồng thuỷ sản phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển ngành nuôi trồng thủy sản Thành lập trung tâm sản xuất giống tập trung, nhằm chủ động đáp ứng đủ giống tốt, kịp thời v đ ạng giống lồi thuỷ sản ni, ph c v cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản chuyển dịch c cấu kinh tế có hiệu quả, bền v ng Bên cạnh đ c n n ng c o l c nghiên cứu, phấn đấu t ng ước làm chủ cơng nghệ sản xuất giống có giá trị kinh tế xuất kh u, ph c v phát triển nuôi trồng v ng sinh thái nước ngọt, nước mặn nước lợ Có biện pháp bình ổn giá giống cho ni trồng thuỷ sản, đặc biệt cho nuôi tôm xuất kh u, đ c n quản lý chặt chẽ giống sớm mùa v thả tôm t nh 3.2.6 Giải pháp khoa học cơng nghệ C n nhanh chóng triển khai nghiên cứu ứng d ng tiến khoa học môi trường, công nghệ vi sinh xử ý nước thải cho nuôi trồng; xây d ng mơ hình ni trồng thủy sản th o hướng thân 23 thiện với môi trường Đ y mạnh việc áp d ng tổ chức th c quy trình th c hành ni tốt (GAP), ni có trách nhiệm (CoC), th c hành quản lý tốt (BMP),…cho v ng nuôi tôm sú, tôm chân trắng; trước hết áp d ng cho mơ hình ni tơm thâm canh bán thâm canh 3.2.7 Tăng cƣờng công tác quản lý xây dựng sách để phát triển nuôi trồng thuỷ sản Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản đ i hỏi s hợp tác chặt chẽ gi a chủ thể với nhau, môi trường ni tròng thuỷ sản dễ lây lan dịch bệnh, dễ xảy r ung đột lợi ích gi a ngành sản xuất khác Vì vậy, nhà nước c n phải th c quản lý hoạt động nuôi trồng thuỷ sản qua hệ thống c qu n quản ý đồng t trung ng đến đị phư ng ẾT UẬN V IẾN NGHỊ ết luận Hiện nuôi trồng thuỷ sản đ ng coi nh ng ngành kinh tế m i nhọn t nh Quảng Ngãi Nuôi trồng thuỷ sản có vai trò quan trọng, khơng ch gi tăng sản ượng thuỷ sản, đ ng góp vào GDP t nh, cải thiện đời sống người dân mà giúp tái tạo bảo vệ môi trường sinh thái Ngồi phát triển ni trồng thỷ sản cung cấp ph n thức ăn cho chăn nuôi, đặc biệt cho chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Phát triển ni trồng thuỷ sản góp ph n nâng cao thu nhập tạo việc àm cho người o động, thúc đ y q trình cơng nghiệp hố, đại hố phát triển Mặt khác, phát triển ni trồng thuỷ sản tảng để th c đ y ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển rộng khắp với nhiều hình thức khác Tuy nhiên, thời gian qua trình phát triển ni trồng thuỷ sản bộc lộ nhiều hạn chế công tác quy hoạch không theo kịp yêu c u phát triển nuôi trồng thuỷ sản Đ u tư cho nuôi trồng thuỷ sản trọng h n c n àn trải Bên cạnh đ , trình phát triển chư thể rõ s gắn kết gi a công 24 tác nghiên cứu khoa học công nghệ với th c tiễn nuôi trồng thuỷ sản chư đáp ứng nhu c u người nuôi ĩnh v c c ản giống, công nghệ ni, quản ý mơi trường dịch bệnh Vì vậy, để nuôi trồng thuỷ sản t nh phát triển thật s phát huy hết tiềm năng, v i tr ngành kinh tế m i nhọn, thời gian tới c n có nh ng sách phù hợp, c thể việc khuyến khích phát triển hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Mặt khác, c n nâng cao ý thức củ người dân việc bảo vệ môi trường iến nghị Đối với nhà nước, c n c ch nh sách hỗ trợ vốn đ u tư thơng qu chư ng trình, án, hỗ trợ y ng c s hạ t ng v ng nuôi, y ng nhà máy chế iến thức ăn thuỷ sản nhà máy chế iến thuỷ sản; y ng trung t m giống chất ượng tiếp t c hỗ trợ đ n vị sản uất giống; c ch nh sách hỗ trợ t n ng cho tr ng trại gi đình; c ch nh sách c thể để thành ph n inh tế tham gia vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Đối với c sở, hộ nuôi trông thuỷ sản c n th c đ ng quy hoạch đề r , chủ động học hỏi, tr ng ị iến thức quản ý, trình độ ỹ thuật sáng tạo sản uất, việc tìm hiểu nhu c u thị trường tiếp cận ho học ỹ thuật mới; th c nghi m t c y u c u ỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản; hạn chế sử ng thuốc thức ăn c hàm ượng hoá chất vượt giới hạn cho phép, c n ý nước thải trước hi thải r mơi trường n ngồi nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước àm ảnh hưởng tới hoạt động sản uất ... I TRỒNG TH SẢN 1.2.1 Tăng trƣởng quy mô nuôi trồng thuỷ sản Phát triển nuôi trồng thuỷ sản o hàm tăng trưởng nuôi trồng thuỷ sản Tăng trưởng nuôi trồng thuỷ sản thể qua việc gi tăng quy mô nuôi. .. tài Phát triển nuôi trồng thuỷ sản t nh Quảng Ngãi nhằm m c đ ch tìm hiểu th c trạng nuôi trồng thuỷ sản tr n địa bàn t nh Quảng Ngãi, t đ đề xuất giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản. .. phát triển nuôi trồng thuỷ sản mang lại c ng iểu s phát triển Phát triển nuôi trồng thuỷ sản phải m với bảo vệ môi trường sinh thái đảm bảo s bền v ng, tính ổn định Phát triển ni trồng thuỷ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi, Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay