Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN DUY LÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ MOM RAY TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: G NGUYỄN NG N Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Kế Tuấn Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực tài nguyên quý giá tất tài nguyên khác doanh nghiệp nhân tố định đến phát triển thành bại doanh nghiệp Việc phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng công tác quản trị nguồn nhân lực, chế thị trường cạnh tranh nay, nhân lực đóng vai trò quan trọng cho phát triển tồn doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo phù hợp với lực người cho công việc cụ thể nhân tố định dẫn đến thành công doanh nghiệp Từ lý nêu trên, chọn Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray” làm luận văn tốt nghiệp cao học Hy vọng kết nghiên cứu góp phần hệ thống hóa sở lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung, tìm ngun nhân thành cơng hạn chế, từ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm giúp cho Cơng ty có nguồn nhân lực đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng mục tiêu phát triển để vượt qua thử thách khắc nghiệt kinh tế thị trường hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm số mục đích sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp; Phân tích đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray; Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số vấn đề phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chung khoa học kinh tế như: Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích so sánh Bố cục luận văn Nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1 Nhân lực Nhân lực hiểu toàn khả thể lực trí lực người vận dụng trình lao động sản xuất 1.1.2 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực người Nguồn lực nghiên cứu hai khía cạnh Thứ nguồn gốc phát sinh nguồn lực, nằm thân người, khác biệt nguồn lực người với nguồn lực khác Thứ hai NNL hiểu tổng thể nguồn lực cá nhân người 1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực Theo quan điểm sử dụng lực người tổ chức quốc tế lao động “Phát triển NNL bao hàm khơng chiếm lĩnh trình độ lành nghề, mà bên cạnh phát triển lực, làm cho người có nhu cầu sử dụng lực để tiến đến có việc làm hiệu thỏa mãn nghề nghiệp sống cá nhân” 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Bảo đảm số lƣợng xây dựng cấu nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động doanh nghiệp a Xác định số lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đóng vai trò lớn việc hình thành, trì phát triển tổ chức vừa yếu tố tham gia cấu thành tổ chức vừa chủ thể trình hoạt động quan b Xác định cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển doanh nghiệp Cơ cấu nguồn nhân lực doanh nghiệp thể thông qua tiêu chí phân loại sau: Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức năng; Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính; Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 1.2.2 Phát triển kiến thức trình độ chun mơn ngƣời lao động Nhà quản lý, việc thiết lập thực hoạt động cho trình phát triển chuyên môn người lao động, cần cung cấp thông tin hội nghề nghiệp; phân tích, dự đốn thay đổi mơi trường nhu cầu sản xuất kinh doanh để đưa chương trình, kế hoạch đào tạo, phát triển chuyên môn cho người lao động nhằm thực kế hoạch kinh doanh đơn vị Người lao động người chịu trách nhiệm phát triển nghề nghiệp Họ định có nên lại doanh nghiệp, nhận hoàn thành cơng việc mức độ chấp nhận có mong muốn phát triển cá nhân thông qua hoạt động học tập Người lao động cần lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.3 Phát triển kỹ ngƣời lao động Đối với người lao động: Người lao động tham gia vào hoạt động nghề nghiệp phải đáp ứng kỹ cần thiết mà hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi, khơng họ khơng thể tồn mơi trường làm việc Đối với nhà quản trị: Phát triển kỹ cho người lao động nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.4 Xây dựng thái độ, ý thức ngƣời lao động Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người Trình độ nhận thức người lao động phản ánh mức độ hiểu biết trị, xã hội tính tự giác hoạt động lao động tạo sản phẩm Để người lao động có thái độ, hành vi tích cực doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức cho họ cần phải nâng cao nhận thức cho người lao động mặt kiến thức, phẩm chất đạo đức, lực làm việc để sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 1.2.5 Tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động - Yếu tố vật chất: Bao gồm lương, phụ cấp… phải đảm bảo cho sống người lao động gia đình họ - Yếu tố tinh thần: Bao gồm môi trường làm việc, hội thăng tiến… 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp Mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp; Quy mô, cấu nguồn nhân lực; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Khả tài chính; Trình độ người lao động; Mơi trường lao động 1.3.2 Nhân tố bên ngồi doanh nghiệp Chính sách, pháp luật; Văn hóa - xã hội; Khoa học công nghệ; Hệ thống cung cấp dịch vụ; Đào tạo nghề chất lượng đào tạo nghề; Thị trường lao động; Giá dầu thô 1.4 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CAO SU ẢNH HƢỞNG ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC Lao động ngành cao su đa dạng, gắn với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác Đặc biệt, lao động lĩnh vực khai hoang, khai thác, vận chuyển, chế biến cao su… có tính đặc thù rõ rệt tính chất việc làm, mơi trường làm việc KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp làm sở cho việc khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Mom Ray thời gian đến Qua nghiên cứu lý thuyết, tác giả nhận thấy việc phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp quan trọng, định thành cơng hay thất bại hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn tồn phát triển nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phải xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Từ sở lý thuyết, tác giả tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, bao gồm nhân tố bên bên ngồi doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phân tích kỹ các nhân tố để nhằm hạn chế bất lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 2.1.2 Sơ đồ máy tổ chức cơng ty 2.1.3 Tình hình kinh doanh Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty Stt 3.1 3.2 Chỉ tiêu Thực 2015 Kế hoạch 2016 ĐVT: Đồng Thực 2016 Tổng doanh thu 1.441.070.200 21.751.000.000 26.806.310.302 SXKD Chi phí 2.798.745.358 25.392.244.356 23.629.018.801 SXKD Tổng lợi (1.357.675.158) (3.641.244.356) 3.177.291.501 nhuận Lợi nhuận từ mủ cao su khai (1.136.952.398) thác tiêu thụ Lợi nhuận từ mủ cao su tiểu điền tiêu thụ Lợi nhuận 3.3 hoạt động tài Nộp ngân sách (26.938.301) 115.659.399 3.168.927.217 (3.756.903.754) 13.945.878 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực công ty a Cơ cấu lao động phòng ban Cơ cấu nguồn nhân lực năm qua có thay đổi phận phòng ban cho phù hợp với quy mơ, cấu công ty theo hướng tăng quy mô Cụ thể số liệu bảng 2.2: Bảng 2.2 Nguồn nhân lực Phòng ban Cơng ty từ năm 2014 - 2016 ĐVT: Người Đơn vị Tổng Ban giám đốc Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số Tỷ lệ lƣợng (%) Tỷ lệ Số lƣợng (%) Số Tỷ lệ lƣợng (%) 643 100 638 0,47 100 628 0,47 100 0,48 Phòng tổ chức hành 1,40 10 1,57 11 1,75 Phòng tài 1,09 1,25 10 1,59 Phòng kỹ thuật 31 4,82 38 5,96 43 6,85 Phòng kinh doanh 16 2,49 19 2,98 28 Nơng trường cao su Phòng bảo vệ 4,46 572 88,96 552 86,52 524 83,44 0,78 1,25 1,43 (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành ) Nguồn nhân lực công ty tập trung chủ yếu Nông trường với đội sản xuất, chiếm 83,44% năm 2016 Bộ phận kỹ thuật công ty có 43 người (chiếm 6,85%), phận kinh doanh có 28 người (chiếm 4,46%) 10 giai đoạn vừa qua giá mủ cao su giảm nên công ty co xu hướng cắt giảm lao động Bảng 2.5 Thực trạng cấu nguồn nhân lực theo chức ĐVT: Người Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Tăng, giảm BQ % 643 100 638 100 628 100 -1,17 126 19,60 133 20,85 138 21,97 4,65 517 80,40 505 79,15 490 78,03 -2,65 Năm 2014 Nội dung Tổng số lao động Lao động quản lý Lao động trực tiếp Năm 2015 Năm 2016 (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành ) 2.2.2 Thực trạng phát triển kiến thức trình độ chuyên môn ngƣời lao động Bảng 2.6 Thực trạng cấu nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn ĐVT: Người Năm 2014 Trình độ Năm 2015 Năm 2016 Tăng, giảm BQ % Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) 643 100 638 100 628 100 -1,17 0,78 1,25 1,43 34,16 Đại học 117 18,26 125 19,59 129 20,54 Cao đẳng 139 21,67 143 22,41 149 23,73 3,53 Trung cấp 130 20,14 126 19,75 120 19,11 -3,92 Công nhân kỹ thuật 252 39,15 236 36,99 221 35,19 -6,35 Tổng số lao động Trên đại học (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành ) 11 Từ bảng 2.6 cho thấy, năm 2015 số người có trình độ đại học người chiếm 1,43% tổng số cán cơng nhân viên tồn cơng ty, số lượng lao động có trình độ đại học 129 người chiếm 20,54%, số người có trình độ cao đẳng 149 người chiếm 23,73%, số lao động có trình độ trung cấp 120 người chiếm 19,11% lao động công nhân kỹ thuật 221 người chiếm tỷ lệ 35,19% Do đặc thù công ty hoạt động lĩnh vực trồng, sản xuất khai thác cao su nên nhu cầu lao động lớn, chủ yếu cơng nhân đội sản xuất Để tìm hiểu thực trạng mức độ đáp ứng trình độ chun mơn, nghiệp vụ công việc thân người lao động Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Mom Ray, tác giả tiến hành khảo sát phiếu điều tra người lao động công tác Công ty * Đối với mức độ đáp ứng chuyên môn công việc: Để đánh giá mức độ đáp ứng chuyên môn công việc người lao động, tác giả thực điều tra khảo sát 140 người lao động (là cán văn phòng, cơng nhân viên công ty) thông qua bảng hỏi, sử dụng thang đo Likert với mức độ để đánh giá (phụ lục phiếu khảo sát), số liệu thống kê xử lý phần mềm SPSS, kết sau: Có 61,4%, tương ứng với 86 người lao động công ty khảo sát cho họ trang bị đủ kiến thức để thực công việc tại; 25% lao động cho bình thường 13,6% cho công việc họ gặp nhiều khó khăn để giải 2.2.3 Thực trạng phát triển kỹ ngƣời lao động Ta thấy thân lao động trực tiếp đánh giá mức độ đáp ứng kỹ cơng việc mức tương đối khá, chủ yếu tập 12 trung thang điểm từ đến mà người lao động tự đánh giá Kết khảo sát lao động trực tiếp tiêu chí sau: Qua điều tra khảo sát, nhận thấy, kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, kỹ thực chuyên môn chiếm tỷ trọng cao 70% tỉnh mức độ đáp ứng từ trung bình trở lên Kết cho thấy cán quản lý, đội ngũ nhân viên có đủ lực kỹ để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, góp phần hồn thành nhiệm vụ chung Công ty Tuy nhiên, kỹ lập kế hoạch công tác, kỹ giải vấn đề, kỹ chịu áp lực nhiều hạn chế, chiếm tỷ trọng lớn mức độ yếu yếu Bảng 2.9 Thực trạng Kỹ người lao động Tổng (%) Mức độ đáp ứng (%) Tiêu chí đánh giá Kỹ giao tiếp Kỹ thực chuyên môn Kỹ làm việc độc lập làm việc nhóm Kỹ chịu áp lực Kỹ lập kế hoạch công tác Kỹ giải vấn đề Rất Yếu Yếu Trung bình Tốt Rất tốt 2,4 15,75 41,09 23,44 17,32 100 1,07 9,73 44,12 22,47 22,61 100 0,57 12,3 36,67 25,47 24,99 100 5,68 19,62 29,4 26,7 18,6 100 9,8 22,03 30,2 25,3 12,67 100 10,22 26,51 25,65 22,18 15,44 100 (Nguồn: Kết khảo sát Công ty năm 2017) 2.2.4 Thực trạng thái độ, ý thức ngƣời lao động Qua kết điều tra, khảo sát nhận thức người lao động Công ty Cao Su Chư Mom Ray, 90% cán nhân viên cho 13 cấp triển khai thân chấp hành chủ trương, sách nhà nước Trên 90% số cán nhân viên nhận quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao công việc giao, khắc phục hồn cảnh khó khăn để hồn thành nhiệm vụ Trên 60% số người hỏi cho ý kiến tham gia xuất phát từ tinh thần xây dựng tham gia xây dựng cấp tiếp thu, phản hồi kịp thời, từ tạo tâm lý thoải mái có thái độ tích cực thân Cơng ty, đa cán nhân viên hy vọng vào phát triển Công ty, luôn tâm huyết, yêu nghề Những nhận thức trên, cần coi sở để tiếp tục phát huy nhận thức, hình thành thái độ tích cực tốt thời gian tới, điều kiện quan trọng để lực lượng lao động tiếp tục đầu tư nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức kỹ cơng việc góp phần phát triển nguồn nhân lực Cơng ty năm tới 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy ngƣời lao động Về vật chất: Nhận thức tầm quan trọng yếu tố tiền lương, thời gian qua, Công ty ý đến việc cải tiến, nâng cao, vận dụng hợp lý vấn đề tiền lương sách hỗ trợ khác như: tiền lương tăng thêm, khoản hỗ trợ lễ, tết, nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động Về tinh thần: Bên cạnh tiền lương khoản đãi ngộ khác, yếu tố tinh thần quan trọng người lao động Công ty, động lực giúp họ hăng say làm việc, khẳng định cá nhân nghề nghiệp để từ mong muốn người thừa nhận 14 a Về cơng tác tiền lương Qua q trình khảo sát, vấn bảng hỏi 140 người lao động công ty ta thấy mức độ thỏa mãn họ với mức thu nhập mà công ty đưa Có 57,9% người lao động cảm thấy hài lòng với thu nhập từ lương (trong có 28,6% hài lòng 29,3% vượt mong đợi); 23,6% cán cảm thấy bình thường 18,6% người cảm thấy khơng hài lòng Như mức độ hài lòng cán với thu nhập từ lương tương đối cao b Về yếu tố tinh thần Có 71,2% người lao động cho họ hài lòng chuyến đó, 15,7% cho bình thường 12,2% cho khơng hài lòng Qua khảo sát, có 58 người lao động (tương đương khoảng 41,4% số lao động hỏi) cho chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác công ty TNHH Cao Su Chư Mom Ray tốt; 41 lao động (tương đương 29,3%) cho tốt Có tới 23,6% người lao động nghiên cứu có thái độ bình thường, họ cho sách phúc lợi tất yếu họ hưởng Nguyên nhân tình trạng giống nguyên nhân hạn chế sách phụ cấp Cơng ty thực hiện, quan tâm lại thực khơng tốt nên sách chưa tác động mạnh đến động lực làm việc người lao động c Về điều kiện làm việc Kết khảo sát cho thấy: Có 57 ý kiến cho môi trường làm việc Công ty tương đối tốt (chiếm 40,7%), 10 ý kiến cho môi trường làm việc Công ty tốt (chiếm 7,1%), 61 ý kiến cho bình thường (chiếm 43,6%) lại chưa tốt (chiếm 8,6%) 15 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 2.3.1 Ƣu điểm Thứ nhất, công tác phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao Su Chư Mom Ray đáp ứng yêu cầu số lượng Thứ hai, Công ty xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ chun môn, nghiệp vụ Thứ ba, năm qua, Công ty quan tâm đến đời sống tinh thần NLĐ Thứ tư, Công ty xây dựng môi trường làm việc tốt 2.3.2 Những mặt hạn chế Thứ nhất, cấu nguồn nhân lực Công ty chưa tốt, chưa xây dựng chiến lược phát triển NNL dài hạn, công tác phát triển NNL chủ yếu dựa hoạt động mở rộng SXKD, chưa có sách phát triển NNL rõ ràng, từ chưa xây dựng chế, sách nhằm phát triển NNL rõ ràng quán Thứ hai, công tác đào tạo thực chưa tốt, nội dung đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu, chưa trọng vào công việc người lao động Do công tác đào tạo Công ty chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo chưa trọng vào công việc người lao động, nhằm bổ sung khuyến khuyết thiếu trình độ, kỹ cần thiết để giúp người lao động thực tốt công việc Thứ ba, cơng tác tiền lương, có bất cập, xây dựng quy chế trả lương phân phối tiền thưởng, nhiên tiền lương số phận chưa thực thu hút người lao động 16 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, thiếu chiến lược phát triển nguồn nhân lực Thứ hai, công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa trọng cách mức Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa có nhiều sách hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động Đó nguyên nhân gây hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty KẾT LUẬN CHƢƠNG Căn sở lý luận phát triển nguồn nhân lực Công ty trình bày chương 1, từ thực trạng nguồn nhân lực, công tác phát triển nguồn nhân lực để đưa đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực cơng ty trình bày chương Trong chương 2, tác giả đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đồng thời đưa nhận xét chung ưu, nhược điểm công tác phát triển nguồn nhân lực công ty 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty * Môi trường kinh doanh DN * Định hướng phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực phải lấy mục tiêu phát triển Cơng ty làm tiêu chí định hướng cho hoạt động để xây dựng sách, biện pháp phù hợp Nói cách khác, phát triển NNL phải phục vụ mục tiêu tổ chức cách tốt nhất, đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao nhất, thực hồn thành tốt kế hoạch mà cơng ty đề thời gian tới Vì vậy, cơng tác phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng phục vụ cho nhu cầu phát triển SXKD trước mắt lâu dài Phát triển nguồn nhân lực phải xem x t đến hiệu kinh doanh tổ chức Đây yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa định đến việc làm tăng suất, chất lượng Khơng hiệu kinh doanh mà không quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực ngược lại khơng phát triển nguồn nhân lực mà xem nh hiệu kinh doanh đơn vị Mối quan hệ xem x t cẩn trọng, phát triển đồng hiệu Nhận thức vị trí “Con người trung tâm q trình phát triển” Trên sở xây dựng chiến lược người để phát 18 huy hiệu NNL Để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, sở xây dựng thành cơng chiến lược người Coi việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, phát huy hiệu NNL yếu tố định quan điểm đạo q trình điều hành hoạt động SXKD Cơng ty 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải đặt mối quan hệ với việc sử dụng nguồn nhân lực cho phát triển phải đồng bộ, phù hợp với lực doanh nghiệp Phát triển NNL phải tận dụng hết hội vuợt qua thách thức tiến trình hội nhập kinh tế giới, đồng thời phát triển giá trị truyền thống, sắc văn hóa dân tộc văn hóa Cơng ty Đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty việc xác định số lượng, hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng, chuyên môn, nâng cao nhận thức tạo động lực thúc đẩy người lao động đơn vị 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn nhân lực - Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực theo phòng ban Dự báo, cấu nguồn nhân lực theo phòng ban cơng ty đến 2020 sau: 19 Bảng 3.1 Dự báo cấu nguồn nhân lực theo phòng ban ĐVT: Người Năm 2016 Năm 2020 Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) Tổng 628 100 655 100 Ban giám đốc 0,48 0,61 Phòng tổ chức hành 11 1,75 12 1,83 Phòng tài 10 1,59 11 1,68 Phòng kỹ thuật 43 6,85 47 7,18 Phòng kinh doanh 28 4,46 43 6,56 Nông trường cao su 524 83,44 528 80,61 Phòng bảo vệ 1,43 10 1,53 (Nguồn: Dự báo tác giả ) - Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực theo chức Đơn vị Căn vào định hướng phát triển chung Công ty kế hoạch hoạt động phận, tác giả dự báo số lượng nhân lực đến năm 2025 nhằm đáp ứng tốt nhu cầu, mục tiêu phát triển Công ty sau: ảng 3.2 ự báo cấu nguồn nhân lực theo chức năn Năm 2016 Nội dung Số lƣợng Năm 2020 Tỷ lệ Số (%) lƣợng ĐVT: Người Năm 2025 Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) lƣợng (%) Tổng số lao động 628 100 655 100 712 100 Lao động quản lý 138 21,97 147 22,44 150 21,06 Lao động trực tiếp 490 78,03 508 77,56 562 78,93 20 3.2.2 Giải pháp nâng cao kiến thức, chuyên môn ngƣời lao động * Đối với cán quản lý: Công ty phải phát tuyển chọn cán có lực, sẵn sàng gắn bó lâu dài với cơng ty, cho họ theo học khoá đào tạo cán quản lý áp dụng vào công tác quản lý công ty Cụ thể là, đào tạo cán quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán quản lý đội sản xuất, khai thác * Đối với nhân viên kỹ thuật, công nhân viên phòng ban Do nhu cầu tuyển dụng nhân viên nên công tác đào tạo bao gồm việc đào tạo nhân viên tuyển dụng từ bên ngồi nhân viên làm việc cơng ty Dựa phương pháp định lượng mà cụ thể phương pháp phân tích xu hướng Tác giả dự báo cấu nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn đến năm 2025 sau: ảng ự báo cấu nguồn nhân lực theo trình độ chuy n mơn đến năm Trình độ Tổng số lao động Trên đại học 25 ĐVT: Người Năm 2016 Năm 2020 Năm 2025 Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) lƣợng (%) 628 100 655 100 712 100 1,43 14 2,14 25 3,51 Đại học 129 20,54 133 20,31 178 25,00 Cao đẳng 149 23,73 155 23,66 182 25,56 Trung cấp 120 19,11 115 17,56 108 15,17 Công nhân kỹ thuật 221 35,19 238 36,34 397 55,76 (Nguồn: Dự báo tác giả ) 21 3.2.3 Giải pháp phát triển kỹ ngƣời lao động Đối với phận công nhân: Các kỹ quan trọng mà công ty cần đào tạo bồi dưỡng cho người lao động trước hết kỹ trồng, chăm sóc khai thác mủ cao su,… Hàng năm tổ chức thi tồn Cơng ty để học hỏi lẫn nâng cao trình độ chun mơn cho người lao động Kết thi tay nghề đánh giá, xếp loại đồng thời lựa chọn người có trình độ cao tham gia vào kỳ thi cấp thành phố vào dịp lễ hội Tết - Tiếp tục công tác học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp Trên sở rà soát, đánh giá phân loại trình độ chun mơn, Phòng tổ chức làm tham mưu cho Ban Giám đốc để xây dựng kế hoạch cử cán nhân viên học tập bồi dưỡng để tiếp cận kiến thức nâng cao trình độ cho người lao động 3.2.4 Giải pháp nâng cao ý thức, thái độ người lao động Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền chủ trương sách Nhà nước Thứ hai, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, uy tín cơng ty Thứ ba, Tăng cường đạo tập trung kết hợp với phát huy dân chủ cấp dưới, thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp - Thứ tư, Tăng cường cơng tác trị tư tưởng nhiều hình thức - Thứ năm, Tổ chức phong trào thể dục thể thao, liên hoan văn nghệ nhân ngày lễ ngày truyền thống Công ty tạo bầu khơng khí vui tươi, thân thiện để người đồn kết gắn bó với Cơng ty, lao động có suất hiệu hơn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 22 3.2.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy ngƣời lao động a Hồn thiện cơng tác tiền lương Tiền lương thu nhập chủ yếu giúp cho người lao động trì nâng cao mức sống cho họ gia đình giác độ khác, tiền lương chứng thể giá trị, địa vị uy tín người lao động gia đình, doanh nghiệp xã hội Tiền lương thể sách đãi ngộ doanh nghiệp người lao động b Các yếu tố tinh thần Công ty cần xem xét yếu tố thời làm việc nghỉ ngơi người lao động cho phù hợp, Tạo bầu khơng khí làm việc lành mạnh thoải mái, tránh kéo dài thời gian lao động gây căng thẳng cho người lao động c Về điều kiện làm việc Luôn coi trọng, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tạo mơi trường làm việc tích cực, dành cho nhân viên nơi tốt nhất, trang bị đầy đủ công cụ cần thiết để làm việc d Xây dựng sách thăng tiến hợp lý Thăng tiến hợp lý giải pháp quan trọng để người lao động nhận thấy đóng góp, nổ lực họ dông ty ghi nhận đánh giá cao Điều góp phần tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu e Xây dựng văn hóa Cơng ty Tạo mơi trường văn hóa có mơi trường làm việc thân thiện, chun nghiệp, khuyến khích tính thần sáng tạo, tích cực làm việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ nguồn nhân lực Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Bản thân ban giám đốc cấp quản lý Công ty phải có tính thần cởi mở, hòa nhã, gần gũi, quan tâm đến nhân viên 23 gương sáng tinh thần học hỏi, cầu thị, phong cách quản lý khuyến khích học tập phát triển Lãnh đạo Cơng ty có tác động mạnh đến văn hóa Ban lãnh đạo Cơng ty cần có tầm nhìn tư chiến lược để phát triển doanh nghiệp, cần làm cho tất thành viên tổ chức từ cán quản lý, người giám sát, nhân viên, công nhân hiểu cam kết thực tốt mục tiêu chiến lược tổ chức Cần bố trí cơng việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng nhân viên Phân công rõ ràng nhiệm vụ trách nhiệm người công việc giúp tăng cường hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý Xây dựng tinh thần làm việc nhóm, người làm việc hợp tác, chia thông tin kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tính động, sáng tạo cá nhân tập thể nhân viên Sự phối hợp nhịp nhàng phận, hòa hợp nhân viên giúp nâng cao suất làm việc Công ty KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, đánh giá mặt mặt yếu tồn tại, đồng thời kết hợp với lý luận phát triển nguồn nhân lực, chương trình bày giải pháp hồn thiện cơng tác cho cơng ty, cụ thể nội dung về: đề xuất giải pháp giải pháp phát triển nguồn nhân lực Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm làm cho công tác phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray ngày hiệu hơn, đáp ứng định hướng phát triển 24 KẾT LUẬN Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nước Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray nói riêng cần phải khắc phục điểm yếu nhằm vượt qua thách thức để tồn Phát triển nguồn nhân lực giải pháp quan trọng giúp Công ty vượt qua thách thức để thực mục tiêu phát triển Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận, xác định nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Trên sở đó, Luận văn tìm hiểu phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao sư Chư Mom Ray Trên sở phân tích đánh giá nêu trên, Luận văn đề xuất số quan điểm, mục tiêu giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Hy vọng kết nghiên cứu giúp Công ty có sở để phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho mục tiêu phát triển Cơng ty TNHH MTV Cao Su Chư Mom Ray gặp khơng khó khăn thách thức đạt thành công định Tuy nhiên, để đứng vững phát triển thị trường Công ty trọng đến công tác phát triền nguồn nhân lực Tin tưởng với chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiệt tình, sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý nhằm mục đích phát huy lực người lao động góp phần hồn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh Công ty ... ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƢ MOM RAY 2.3.1 Ƣu điểm Thứ nhất, công tác phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao Su Chư Mom Ray đáp ứng yêu cầu... phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp; Phân tích đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray; Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV. .. trạng phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đồng thời đưa nhận xét chung ưu, nhược điểm công tác phát triển nguồn nhân lực công ty 17 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay