Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

27 4 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ XUÂN THÁI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS VÕ THỊ THÖY ANH Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: PGS TS Lê Huy Trọng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa VangĐà Nẵng chưa thực phát huy đầy đủ tiềm thẻ Thời gian gần chậm lại có xu hướng giảm số liệu thống kê đến hết năm 2016 với lượng thẻ ghi nợ nội địa 7.797 thẻ giảm so với năm 2015 1.127 thẻ tác động nhiều yếu tố vừa khách quan vừa chủ quan Thêm đó, lĩnh vực có nhiều nghiên cứu chưa có tác giả nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang- Đà Nẵng Xuất phát từ thực tế trên, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nói chung, em định lựa chọn đề tài: “Ph t triển dị h v th ghi n n i địa Ng n hàng N ng nghi p ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang- Đà Nẵng M c tiêu nghiên cứu đề tài Để giải mục tiêu nghiên cứu, đề tài đưa số câu hỏi nghiên cứu bao gồm: - Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng? - Kết đạt hạn chế hoạt động phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang- Đà Nẵng gì? - Cần làm để phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang- Đà Nẵng? Đối tƣ ng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thương mại không bao gồm cho vay thấu chi qua thẻ ghi nợ nội địa Phạm vi không gian: Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng Phạm vi thời gian: Khảo sát phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng vòng năm: 2014- 2016 Phƣơng ph p nghiên ứu Hệ thống hóa, phân tích, thu thập tổng hợp luận văn Thạc sĩ bảo vệ thành công, báo khoa học tạp chí, tham khảo giáo trình tác giả ngồi nước Từ chọn lọc, tổng hợp liên kết mặt, phận thông tin để đưa hệ thống sở lý luận phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thương mại Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực trạng mơi trường bên bên ngồi ngân hàng Phương pháp điều tra xã hội học Bố c c đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu trình bày gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở l luận dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng Tổng quan tài li u nghiên cứu Nhìn chung luận văn nêu nghiên cứu, phân tích phạm vi nghiên cứu chi nhánh ngân hàng riêng biệt khoảng thời gian định Các luận văn có điểm đồng là: tập trung phân tích đề giải pháp phát triển dịch vụ thẻ nói chung, đề cập đến các rủi ro trình phát triển dịch vụ thẻ biện pháp khác, phần mạng lưới công nghệ thông tin, bảo mật thông tin nước chưa phát triển nước Thế Giới, phần nước ta chưa phát triển mạnh mảng dịch vụ CHƢƠNG CƠ SỞ L LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Kh i ni m th toán 1.1.2 Đặ điểm th to n a Mặt trước thẻ b Mặt sau thẻ 1.1.3 Ph n loại th to n a Theo tính chất tốn Xét theo tính chất thẻ toán ta chia làm hai loại thẻ tốn: thẻ tín dụng (Credit card), thẻ ghi nợ (Debit card) b Theo phạm vi lãnh thổ Xét theo phạm vi lãnh thổ, thẻ toán chia làm hai loại: thẻ nội địa thẻ Quốc tế c Theo công nghệ sản xuất Xét theo công nhệ sản xuất, thẻ toán chia làm ba loại: thẻ khắc chữ nổi, thẻ băng từ thẻ thông minh d Theo hạn mức tín dụng Xét theo hạn mức tín dụng thẻ tốn chia làm hai loại: thẻ thường thẻ vàng e Phân loại theo chủ thể phát hành: Xét theo chủ thể phát hành, thẻ toán chia làm hai loại: thẻ ngân hàng phát hành thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành 1.1.4 Qu trình ph t hành th 1.2 DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NHTM 1.2.1 Kh i ni m dị h v th ghi n n i địa Dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa NHTM tập hợp sản phẩm mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng như: rút tiền mặt, chuyển khoản, tốn hóa đơn, tốn hàng hóa dịch vụ nhu cầu khác phạm vi quốc gia 1.2.2 Đặ điểm dị h v th ghi n n i địa 1.2.3 Vai tr dị h v th ghi n n i địa a Vai trò chủ thẻ b Vai trò sở chấp nhận thẻ c Vai trò ngân hàng thương mại d Vai trò kinh tế - xã hội 1.2.4 Rủi ro kinh doanh dị h v th ghi n n i địa Rủi ro nghiệp vụ thẻ ghi nợ nội địa hiểu khả tổn thất tài giảm lợi nhuận kinh doanh so với dự kiến chủ thẻ, NHPH, NHTT, đơn vị chấp nhận thẻ, kể khả giảm, hội kinh doanh, hội thỏa mãn mong muốn a Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp: Rủi ro tác nghiệp bao gồm rủi ro đạo đức lẫn rủi ro kỹ thuật b Rủi ro lãi suất Rủi ro làm giảm thu nhập cho khách hàng lãi suất giảm, với Ngân hàng lãi suất tăng Vì vậy, rủi ro lãi suất rủi ro xuất thường xuyên hoạt động kinh doanh ngân hàng Và thể chủ thẻ sử dụng thấu chi dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa c Rủi ro tín dụng Nếu trạng xảy với số lượng quy mô lớn dẫn đến tình trạng vỡ nợ, ngân hàng bị vốn dẫn đến phá sản trường hợp cho vay không thu hồi vốn 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Quan điểm ph t triển dị h v th ghi n n i địa 1.3.2 Giải ph p ph t triển dị h v th ghi n n i địa a Phát triển số lượng khách hàng giảm bớt số lượng thẻ “non active” b Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ c Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực d Chú trọng công tác truyền thông e Mở rộng củng cố mạng lưới f Tăng cường công tác quản trị rủi ro 1.3.3 C tiêu h đ nh gi s ph t triển dị h v th ghi n n i địa a Tiêu chí phản ánh tăng quy mô dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Để phản ánh tăng quy mô dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ta có tiêu chí sau: - Mức tăng tốc độ tăng số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành - Tốc độ tăng số dư tiền gửi tài khoản thẻ ghi nợ nội địa khách hàng - Tốc độ tăng doanh số toán qua thẻ ghi nợ nội địa b Tiêu chí gia tăng thị phần Số lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa cung ứng thị trường tổng thể dịch vụ mà ngân hàng cung cấp lớn c Tiêu chí tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa lớn chứng tỏ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng có hiệu phát triển d Tiêu chí hợp lý cấu dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Thể thông qua thay đổi theo thời gian cấu số lượng thẻ ghi nợ nội địa, doanh số toán thẻ ghi nợ nội địa theo đối tượng khách hàng, theo nhóm dịch vụ e Tiêu chí kiểm sốt rủi ro dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Để đánh giá mức độ kiểm soát rủi ro phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa NHTM hạn chế tối thiểu số vụ giả mạo, mức độ rủi ro số lỗi rủi ro tác nghiệp theo nguyên nhân dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa f Tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội điạ Để đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, ta sử dụng hai tiêu chí: Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa từ bên (hay gọi đánh giá trong) Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa từ bên ngồi (hay gọi đánh giá ngồi) 1.3.4 C nh n tố ảnh hƣởng đến s ph t triển dị h v th ghi n n i địa a Các nhân tố từ mơi trường bên ngồi b Các nhân tố thuộc ngân hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG- ĐÀ NẴNG 2.1 T NG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG - ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang - Đà Nẵng 2.1.2 Cơ ấu tổ chức ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang- Đà Nẵng 2.1.3 Chứ năng, nhi m v ph ng an Ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang - Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG- ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh dịch v th ghi n n i địa Ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang - Đà Nẵng 2.2.2 C giải ph p ng n hàng th inh doanh dị h v th ghi n hi n để ph t triển n i địa Ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang- Đà Nẵng a Phát triển củng cố khách hàng 11 Theo kết điều tra mẫu 200 khách hàng, có 183 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng lại 17 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng Đông Á Qua đánh giá thị phần dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng thời gian qua địa bàn huyện Hòa Vang cao (chiếm đến 91,5%) c Thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng góp phần vào lợi nhuận chung chi nhánh năm vừa qua Cụ thể, năm 2014 đạt 94,22 triệu đồng, đến năm 2015 187,57 triệu đồng đạt mức 175,93 triệu đồng vào năm 2016 Đây số đáng khích lệ điều kiện kinh doanh ngày cạnh tranh gay gắt d Cơ cấu dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Năm 2014-2016 coi năm thành công đánh dấu phát triển vượt bật Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng thị trường dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa số lượng chất lượng dịch vụ Bảng 2.3 Doanh số giao dịch qua thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang-Đà Nẵng từ 2014-2016 Năm 2014 Chỉ tiêu Doanh Tỷ l số (%) Năm 2015 Doanh số Tỷ l (%) Đơn vị: Triệu đồng Năm 2016 Doanh số Tỷ l (%) Giao dịch 1.989,43 100% 2.098,3 82,26% 2.290,92 78,31% ATM Giao dịch qua 0% 452,43 17,74% 634,60 21,69% POS Tổng 1.989,43 100% 2.550,73 100% 2.925,52 100% 12 Xét tỷ trọng giao dịch thẻ qua ATM POS, thấy giao dịch rút tiền máy ATM chiếm tỷ trọng lớn doanh số giao dịch qua thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng e Kiểm sốt rủi ro dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Số có tra sốt khiếu nại tăng nhẹ năm 2016 13 (kể ATM máy POS) tăng so với năm 2015, giá trị giao dịch gặp rủi ro khiếu nại tăng dần qua năm từ 2014-2016 Nhờ có kiểm sốt rủi ro Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng mà tổn thất cho bên mức thấp (mức mà khách hàng NH chấp nhận được) f Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Để đánh giá cách khách quan chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng, tác giả tiến hành điều tra 200 khách hàng, có 183 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng qua đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng thời gian qua sau: Bảng 2.5 Bảng tổng hợp kết điều tra Chỉ tiêu Thẻ ghi nợ nội địa bị hư hỏng, hoạt động ổn định Thẻ ghi nợ nội địa nhiều tính năng, thao tác nhanh Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng Đồng có ý ý iến 28,4% 53% 18,6% 8,2% 72,1% 19,7% Hoàn toàn đồng ý 13 Chỉ tiêu Hồn tồn khơng đồng ý Chất lượng giao dịch xác nhanh chóng Mạng lưới ATM phân bố rộng rãi ATM hoạt động 24/24h Khơng gian ATM rộng rãi, có gắn điều hòa Nhân viên quản l dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa lịch sự, nhanh nhẹn Khi gặp cố giao dịch thẻ ghi nợ nội địa nhân viên giải đáp thắc mắc xử l tận tình Cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí 10 Phí mở thẻ, phí thường niên hợp l 11 Phí sử dụng dịch vụ hợp l (Thanh toán, chuyển khoản, ) 12 Chương trình 4,4% khuyến hấp dẫn 13 Dịch vụ chăm 3,8% sóc khách hàng tốt Khơng đồng ý Khơng Đồng có ý ý iến Hồn tồn đồng ý 4,4% 61,7% 32,2% 1,6% 29% 30,1% 37,7% 3,3% 1,1% 24% 67,8% 7,1% 3,8% 18% 49,2% 29% 2,19% 24,59% 50,27% 22,95% 4,92% 34,43% 43,72% 16,94% 25,7% 65,6% 8,7% 13,1% 73,8% 12,6% 0,5% 19,1% 72,7% 7,7% 92,3% 3,3% 93,4% 2,7% 0,5% 14 Chỉ tiêu Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý 3,3% 90,2% 6,6% 19,1% 71% 14 Tiếp cận với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa nhanh chóng 15 Anh/Chị hài lòng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Khơng Đồng có ý ý iến Hồn toàn đồng ý 9,8% Qua khảo sát ta thấy chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa có vấn đề sau:  Về thẻ ghi nợ nội địa bị hư hỏng hoạt động ổn định: Theo bảng ta thấy khách hàng đồng ý với tỷ lệ 18,6% tương ứng với 34/183 phiếu chiếm tới 53% khách hàng sử dụng khơng có ý kiến Và KH cho hệ thống máy ATM nhiều tính năng, thao tác nhanh chất lượng giao dịch xác với tỷ lệ đồng 19,7% 33,87% Tuy nhiên, dựa vào bảng 2.5 mạng lưới phân bố ATM rộng KH hồn tồn đồng 3,3%, tỷ lệ khơng đồng lên 29% Bên cạnh đó, hoạt động 24/24 máy ATM KH đánh giá cao thông qua kết điều tra bảng 2.5, với tỷ lệ không đồng 1,1% Và KH đồng cao khơng gian ATM rộng rãi, có gắn điều hòa thơng qua bảng 2.5 với tỷ lệ hồn tồn đồng ý đồng ý 29% 49,2%  Về nhân viên quản lý dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa lịch sự, nhanh nhẹn: KH đánh giá cao nhanh nhẹn, động nhân viên với tỷ lệ 50,27% đồng 22,95% hoàn toàn đồng Điều 15 chứng tỏ công tác phục vụ khách hàng Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng KH đánh giá cao  Về gặp cố giao dịch thẻ ghi nợ nội địa nhân viên xử lý thắc mắc xử lý tận tình: KH hài lòng với nhiệt tình giải đáp xử l vấn đề cố xảy nhân viên Chiếm tỷ lệ 16,94% hoàn toàn đồng , chiếm 43,72% đồng , chiếm 34,43% khơng có kiến 4,92% KH không đồng Đây hạn chế khơng Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng mà hệ thống  Về việc Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí: Qua bảng 2.5 ta thấy có 16 KH chiếm tỷ lệ 8,7% đồng , 120 KH chiếm 65,6% khơng có kiến có 47 KH chiếm 25,7% khơng đồng  Đối với sách phí thường niên phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đa phần khách hàng khơng có kiến chiếm tỷ lệ tương ứng 73,8% 72,7%, tỷ lệ khách hàng hoàn tồn đồng phí mở thẻ phí thường niên 0,5% phí sử dụng dịch vụ 0,5% chiếm tỷ thấp qua bảng 2.5  Theo kết khảo sát thực tế 165 KH, chiếm tỷ lệ 90,2% khơng đồng cho chường trình khuyến hấp dẫn, KH khơng có kiến chiếm tỷ 3,3% Như vậy, NH chương trình khuyến phục vụ khách hàng hay chương trình khuyến mà ngân hàng áp dụng không gây ấn tượng, không làm hài lòng khách hàng  Bên cạnh phận nhỏ KH khơng có kiến với dịch vụ chăm sóc khách hàng, chiếm tỷ lệ 2,7% nhóm đông KH chưa thật thỏa mãn với dịch vụ chăm sóc khách hàng 16 tỷ lệ khơng đồng 93,4% Cũng khó tiếp cận với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa bảng 2.5 ta thấy có đến 90,2% KH khơng đồng với việc tiếp cận thẻ ghi nợi nội địa nhanh chóng  Đánh giá hài lòng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng với mức độ đồng ý 18 KH chiếm tỷ lệ 9,8% thấp Còn đa số KH khơng có ý kiến chiếm tỷ lệ 71% Vì Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng đóng địa bàn lâu năm lại uy tín thị trường, nhân viên quản lý thẻ ghi nợ nội địa đổi lại phục vụ nhiệt tình khách hàng tìm đến nhờ hỗ trợ Chính mà khách hàng đánh giá hài lòng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa mức trung bình 2.2.5 Đ nh gi a Thành cơng Nhìn chung, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng thành cơng số phương diện góp phần không nhỏ vào kết kinh doanh chung đơn vị Tạo niềm tin cho khách hàng, nâng cao uy tín hình ảnh Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng Doanh số phát hành thẻ doanh số tốn thẻ Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng tăng dần tốc độ tăng ngày cao Doanh thu, lợi nhuận thị phần Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng năm vừa qua không ngừng tăng lên b Những tồn nguyên nhân Dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng tồn số hạn chế như: 17  Số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành thấp so với nhu cầu  Mạng lưới chấp nhận thẻ chưa phát triển  Danh mục sản phẩm dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đơn giản nhu cầu khách hàng ngày gia tăng  Rủi ro từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa cao  Chất lượng dịch vụ thẻ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng chưa cao Do nguyên nhân:  Nhân phận thẻ ghi nợ nội địa q ít, kiêm nhiệm  Chi nhánh thụ động việc khai thác, tìm kiếm khách hàng  Chưa trọng, quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sau phát hành Thiếu chuyên gia giàu kinh nghiệm xử l lỗi máy móc, kỹ thuật  Chi phí đầu tư phát triển thẻ hạn chế  Chưa có quy định pháp rõ ràng xử l tội phạm liên quan đến lĩnh vực thẻ KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG - ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ CỦA GIẢI PHÁP TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG- ĐÀ NẴNG 3.1.1 Chiến lƣ ph t triển inh doanh ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang - Đà Nẵng Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng định hướng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa năm 2017 năm với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa tiện ích gia tăng chất lượng dịch vụ Không ngừng nâng cao uy tín, vị ngân hàng trở thành ngân hàng thương mại đứng đầu thị trường thẻ thị phần, mạng lưới chấp nhận thẻ đa dạng sản phẩm dịch vụ 3.1.2 Định hƣớng ph t triển inh doanh dị h v th ghi n n i địa ngân hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang- Đà Nẵng Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng cần hồn thiện cơng tác giao tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tiêu thi đua cho nhân viên, phòng phòng giáo dịch, ban liên quan để đánh giá cơng đóng góp cá nhân, phòng, ban trực thuộc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng giao 19 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.2.1 Đối với Ng n hàng nhà nƣớ NHNN cần khuyến khích NHTM đầu từ vào công nghệ thẻ mở rộng dịch vụ thẻ ngân hàng Tăng cường công tác quản l rủi ro, đấu tranh phòng chống tội phạm thẻ Cần có sách, quy định việc bảo vệ an toàn người tham gia Phát triển liên minh thẻ giúp cho ngân hàng toán xử l giao dịch thẻ nội địa không cần phải qua TCTQT 3.2.2 Đối với n i ng n hàng N ng nghi p Ph t triển n ng th n Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang- Đà Nẵng a Thúc đẩy gia tăng lượng tiền qua thẻ ghi nợ nội địa Bất kinh doanh lĩnh vực đời sống cần có thu nhập lợi nhuận, Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng Việc gia tăng lượng tiền vào thẻ thách thức lớn để giúp ngân hàng phát triển, xây dựng thương hiệu vững đưa hoạt động kinh doanh thẻ phát triển lên tầm cao b Mở rộng, phát triển hệ thống ATM, POS Ngân hàng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng việc triển khai thêm máy ATM, máy POS, lựa chọn địa điểm đặt máy có hiệu khu vực dân cư đông đúc, siêu thị, trung tâm thương mại lớn nơi có lượng người giao dịch mua bán nhiều,… Không vậy, cần cân nhắc đến vấn đề điện, thời tiết, giao thông… đảm bảo cho hoạt động máy ATM, máy POS thông suốt c Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh cần trọng việc bố trí cơng việc phù hợp với khả sở trường người Đồng thời năm tổ chức khóa ngắn hạn sản phẩm tiện ích để nhân 20 viên năm cách có hệ thống Khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến, có chế độ khen thưởng xử phạt kịp thời Phong cách giao dịch nhân viên phải thể chuyên nghiệp công việc điều mà khách hàng dễ nhận thấy từ lần đâu tiên tiếp xúc d Chú trọng công tác quảng cáo, tuyên truyền Chi nhánh cần quân tâm đến hoạt động quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đến với khách hàng Đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để khách hàng dễ dàng tiếp cận Tăng cường hoạt động quảng cáo bảng điện, hộp đèn, poster hình ảnh cửa hàng dịch vụ, nhà sách, shop, khu phố chợ, Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng vào dịp lễ Tết Áp dụng chương trình khuyến mãi, ưu đãi để khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Hiện nay, số lượng người truy cập internet ngày đơng việc quảng cáo website Agribank.com.vn số trang mạng thơng tin giải trí có số lượng người truy cập lớn thu hút người Chủ động tiếp xúc với doanh nghiệp, đặc biệt quan nhà nước, đơn vị hành nghiệp để thực trả lương qua tài khoản e Nâng cao hài lòng, tin cậy sử dụng thẻ Agribank Hòa Vang – Đà Nẵngcần tạo hình ảnh: nhân viên chu đáo, sản phẩm thẻ dễ sử dụng nhiều địa điểm, sản phẩm đẹp, mức phí cạnh tranh f Phòng ngừa xử lý rủi ro lĩnh vực thẻ Nâng cao trì cơng tác quản l rủi ro hoạt động 21 kinh doanh thẻ nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng thẻ hạn chế thiệt hại vật chất uy tín khách hàng việc phát hành toán thẻ Tuân thủ chặc chẽ quy định tổ chức thẻ thủ tục phát hành, toán quy định liên quan đến việc thẩm định, quản l kiểm soát rủi ro Sử dụng tốt công cụ hỗ trợ kiểm sốt rủi ro lắp đặt bảo trì thiết bị an ninh máy ATM hay nơi chấp nhận thẻ camera, thiết bị phát có dấu hiệu ăn cắp mật khẩu, cửa ATM thơng minh chống trộm Áp dụng chương trình quản lý rủi ro thẻ theo yêu cầu tổ chức thẻ SAFE, GMAP, MATCH, CPP Đầu tư nâng cao cơng nghệ lĩnh vực phòng ngừa rủi ro thẻ.: Công nghệ 3D Sercue, thiết bị thông qua Sercuecode Mastercard Verify by Visa, tách bạch in PIN, gửi PIN cá thể hóa thẻ, gửi thẻ, áp dụng tiêu chuẩn khắc khe để giảm thiểu rủi ro phát sinh khâu phát hành thẻ Thường xuyên đào tạo, tập huấn quy trình chấp nhận thẻ cho ĐVCNT để phát sớm giao dịch thẻ giả mạo ĐVCNT g Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng khuyến khích đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ tham gia mạng lưới chấp nhận toán thẻ để tận hưởng nhiều lợi ích từ phương thức toán đại: Giảm thiểu rủi ro việc kiểm đếm, vận chuyển bảo quản tiền mặt; Thủ tục đơn giản, quy trình tốn nhanh chóng 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu, động lực đồng thời khó khăn thách thức Muốn tổ chức, kinh doanh đạt hiệu quả, Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng cần phải có giải pháp phân tích kỹ, đánh giá hiệu dự án, đặt mối quan hệ thị trường tương lai nhiều biến động Mặt khác, phải hoàn thiện hoạt động Marketing, đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững Vấn đề đặt Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng phải biết khai thác lợi riêng khách hàng, sản phẩm dịch vụ, công nghệ, mạng lưới, khả linh hoạt quy mô hoạt động để có biện pháp thích ứng kịp thời Nội dung chương 3, phần giúp cấp lãnh đạo Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, tận dụng ưu 23 KẾT LUẬN Dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, đa tiện ích, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đời làm thay đổi cách thức chi tiêu, giao dịch, tăng tỷ trọng tốn khơng dùng tiền mặt tồn kinh tế Với tính linh hoạt tiện ích mà mang lại cho chủ thể liên quan, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thu hút quan tâm cộng đồng ngày khẳng định vị trí hoạt động kinh doanh ngân hàng Tại Việt Nam, nhiều hội tiềm cho ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Vì vậy, việc phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa thời gian tới Agribank Đà Nẵng nói chung Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng nói riêng có hội khơng thách thức, khó khăn Để hội nhập với kinh tế khu vực giới, cần phải phát triển dịch vụ ngân hàng, có phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để giảm tỷ trọng tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế, tăng lưu lượng phương tiện toán đại qua ngân hàng Nhưng năm vừa qua, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng bước đầu thu thành định với sản phẩm uy tín thương hiệu thị trường, chiếm niềm tin đông đảo công chúng tiêu dùng ngày khẳng định vị trí vững vàng thị trường thẻ địa bàn huyện Hòa Vang Tuy nhiên, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank đáp ứng đầy đủ, trọn vẹn nhu cầu khách hàng Cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật phục vụ giao dịch thẻ 24 ghi nợ nội địa nhiều hạn chế Hệ thống máy ATM/POS phân bổ chưa đồng đều, số lượng chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu giao dịch khách hàng Do vậy, phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, tạo niềm tin cho khách hàng yêu cầu cấp thiết có vai trò quan trọng phát triển dịch vụ thẻ Agribank nói chung Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng nói riêng Để tăng cường chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, cần có hỗ trợ khơng riêng Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng mà đòi hỏi hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước, tham gia tồn hệ thơng ngân hàng thương mại Với mong muốn đóng góp cho phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank nói chung Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng nói riêng, luận văn đề cập đến thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng, thuận lợi, khó khăn giải pháp nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa chi nhánh Qua luận văn này, thực hi vọng giải pháp đưa phát huy tác dụng thực tế, khắc phục mặt tồn tại, góp phần phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Agribank nói chung Agribank Hòa Vang – Đà Nẵng thị trường thẻ Việt Nam chặng đường hội nhập thị trường ngân hàng - tài khu vực giới 25 ... thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thương... luận dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng. .. Vi t Nam- Chi nh nh hu n H a Vang - Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HUYỆN HÕA VANG- ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay