Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH CẢNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM T T T LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS TS Trương Bá Thanh Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS Hoàng Văn Long Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành chăn ni nói chung, chăn ni bò thịt nói riêng phận hoạt động sản xuất người nơng dân Nó có vai trò thiết thực hộ gia đình đem lại nguồn thu nhập tiền đáng kể cho người nông dân Nếu phát triển nghề giúp người dân tăng thu nhập nhanh, góp phần xố đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng nơng thơn góp phần tăng thu nhập cho kinh tế quốc dân Tuy nhiên, chăn ni bò thịt nước ta chưa đạt mức chăn ni tiên tiến, quy mơ lớn, mang tính sản xuất hàng hoá cao Đại Lộc vùng đất mang tính chất trung du vừa có đồng vừa có rừng núi với diện tích tự nhiên: 587,041 km2, có diện tích đáng kể để chăn nuôi sản xuất thức ăn gia súc Điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với việc phát triển giống vật ni Mặc dù có nhiều lợi để phát triển kinh tế, điều kiện sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt người dân xã vùng cao Một khó khăn lớn người dân lựa chọn sản phẩm sản xuất, tìm đầu nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chăn nuôi sản xuất địa phương Những tồn gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác lợi so sánh địa phương Vì vậy, vấn đề phát triển chăn ni bò thịt vấn đề mà người dân lãnh đạo địa phương quan tâm Để góp phần giải vấn đề trên, góp phần cho phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc tơi hình thành chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển chăn ni bò thịt địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Luận văn nghiên cứu thực trạng chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn ni bò thịt địa phương 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển chăn ni bò thịt - Đánh giá thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thời gian qua nào? - Cần có giải pháp để phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc * Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: N hiên cứu vấn đề p h át t r i ể n chăn ni bò thịt - Về khơng gian: Trên địa bàn huyện Đại Lộc - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc giai đoạn 2012-2016 giải pháp phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa thời gian n ă m tới Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp phân tích hệ thống - Phương pháp phân tích so sánh 5.2 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu - Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phền mềm Excel Tổng quan tài liệu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển chăn ni bò thịt Chương 2: Thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRỊ CỦA PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 1.1.1 Một số khái niệm Khái niệm chăn ni bò thịt Chăn ni bò thịt q trình chăn ni khép kín (từ chăn ni bò sinh san đến ni bê thịt) chăn ni khơng khép kín Trong quy trình chăn ni bò thịt khơng khép kín, phải trọng chăn ni bò sinh sản Trong chăn ni bò thịt khơng khép kín, phải ý lựa chọn chất lượng bê giống nuôi thịt Thực đầy đủ quy trình kỹ thuật chăn ni bò thịt sở đảm bảo phát huy tối đa đặc tính di truyền bò giống để có suất cao chất lượng thịt tốt Sản phẩm chăn ni bò thịt trọng lượng thịt bò thu chu kỳ sản xuất, trọng lượng thịt tăng kết qua q trình chăm sóc, ni dưỡng Trọng lượng thịt tăng chăn ni bò thịt gồm trọng lượng bê 12 tháng tuổi, trọng lượng lớn lên đàn từ 13 đến 24 tháng tuổi, trọng lượng thịt tăng đàn bò tơ bò loại thai vỗ béo Trong q trình ni bò với mục đích lấy thịt, bê đủ tiêu chuẩn giống chuyển sang ni làm đàn giống sinh sản 1.1.2 Đặc điểm chăn ni bò thịt + Đối tượng tác động ngành chăn ni bò thịt thể sống - bò thịt + Chăn ni bò thịt phát triển tĩnh tập trung mang tính chất sản xuất cơng nghiệp hay di động phân tán mang tính chất sản xuất nơng nghiệp + Chăn ni bò thịt ngành sản xuất đồng thời cho nhiều sản phẩm 1.1.3 Vai trò phát triển chăn ni bò thịt - Chăn ni bò thịt đóng góp vào gia tăng sản lượng chuyển dịch cấu nông nghiệp; - Chăn ni bò thịt đảm bảo cho kinh tế nhiều loại sản phẩm; - Chăn ni bò thịt giúp khai thác tối ưu nguồn lợi tự nhiên; - Bò thịt cung cấp thịt cho nhu cầu người; - Cung cấp phân bón cho trồng; - Cung cấp sức kéo cho nông nghiệp vận chuyển; - Cung cấp phụ phẩm giết mổ cho nông nghiệp thủ công mỹ nghệ 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 1.2.1 Gia tăng số lƣợng đàn bò thịt Tăng quy mơ tổng đàn bò thịt vùng cách nhân giống, mua thêm giống mở rộng diện tích chăn thả Quy mơ ngành chăn ni bò thịt thể qua quy mơ đàn bò - số lượng đàn bò Tiêu chí đánh giá: + Số lượng bò thịt tăng thêm hàng năm + Tốc độ tăng trưởng số lượng bò thịt tăng thêm hàng năm 1.2.2 Huy động nguồn lực cho phát triển chăn ni bò thịt - Tài nguyên đất đai: Để phát triển chăn nuôi bò thịt đòi hỏi phải có nguồn tài ngun đất đai để phát triển đồng cỏ làm thức ăn cho bò thịt Thức ăn sở quan trọng để phát triển chăn ni Năng suất chăn ni bò phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: tính di truyền chế độ dinh dưỡng hợp lý Thức ăn giá trị dinh dưỡng phần ăn bò thịt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hiệu chăn nuôi nhiễm dịch bệnh - Vốn huy động vốn cho phát triển chăn ni bò thịt: Trong chăn ni bò thịt đặc biệt yêu cầu vốn lớn để: xây dựng chuồng trại, mua giống, ni dưỡng, chăm sóc, cho xúc tiến bán sản phẩm, cho tạo dựng sở chế biến - Lao động: Lao động chăn ni bò đòi hỏi phải có kỹ thuật khâu chăm sóc, ni dưỡng, cắt cỏ, dọn vệ sinh.v.v Muốn chuyển giao tiến kỹ thuật chăn ni bò thịt người lao động cần tập huấn nâng cao trình độ, chun mơn kỹ thuật chăn nuôi - Kỹ thuật chăn nuôi: Để phát triển chăn ni bò thịt cần áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến khâu như: Dịch vụ giống, lai tạo giống, Dịch vụ vệ sinh, phòng bệnh thú y 1.2.3 Hồn thiện hình thức tổ chức sản xuất chăn ni bò thịt Chăn ni bò thịt nước ta chủ yếu theo ba hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu: Hộ gia đình, hợp tác xã, trang trại Việc xác định rõ hình thức tổ chức chăn ni cho phép sử dụng hợp lý yếu tố trình sản xuất Tiêu chí đánh giá: - Số lượng tỷ trọng trang trại chăn ni bò thịt - Số lượng tỷ trọng hộ gia đình chăn ni bò thịt - Các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh chăn ni bò thịt 1.2.4 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Thị trường tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng phát triển chăn ni bò thịt Thị trường định quy mô chất lượng sản phẩm ngành Các nhân tố chủ yếu tác động đến thị trường tiêu thụ thịt bò Số lượng, chất lượng bò thịt cung cấp, Giá bán sản phẩm bò thịt giá nơng sản khác liên quan, Hệ thống thông tin thị trường Việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bò thịt cần quan tâm 1.2.5 Gia tăng kết đóng góp chăn ni bò thịt cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Ngành chăn ni bò thịt thực phát triển bảo đảm cho người chăn ni có thu nhập tích lũy từ chăn nuôi không họ chuyển nguồn lực sang sản xuất sản phẩm khác quy mơ chăn ni bò thịt giảm Chăn ni bò thịt phải bảo đảm tạo việc làm tăng thêm thu nhập người tham gia chăn ni, góp phần giảm nghèo trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 1.3.1.Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Vị trí địa lý bao gồm vị trí tự nhiên, vị trí kinh tế, giao thơng, trị Vị trí địa lý tác động lớn tới việc lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp phân bố ngành hình thức tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp, nơng nghiệp b Địa hình Điều kiện địa hình tảng phân hóa tự nhiên vậy, điều kiện cần tính đến khai thác kinh tế mơi trường tài nguyên thiên nhiên Địa hình phẳng hay phức tạp tạo điều kiện hay ngăn trở phát triển phân bố loại hình giao thơng vận tải c Khí hậu, thời tiết Đặc điểm khí hậu thời tiết có tác động nhiều mặt đến sản xuất đời sống Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng sâu sắc yếu tố khí hậu Sự khác biệt khí hậu vùng thường thể phân bố loại trồng vật nuôi d Đất đai Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu nơng nghiệp Do diện tích đất quận có hạn, việc sử dụng đất phải cân nhắc kỹ mục đích, hiệu Đồng thời cần có biện pháp cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu đất, chống tượng thối hóa đất, tăng vốn đất, nâng cao hiệu kinh tế việc sử dụng loại đất nói 1.3.2 Điều kiện kinh tế a Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện cho người dân có sống tốt hơn, tạo nhiều việc làm mới, thu hút nhiều lao động tham gia vào hoạt động kinh tế b Chuyển dịch cấu kinh tế: Chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với địa bàn tín hiệu thị trường, kết hợp với phát triển ngành nghề , tạo việc làm, tăng thu nhập, tận dụng thời gian nông nhàn c Cơ sở hạ tầng: Việc xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật có vai trò to lớn có ý nghĩa định thúc đẩy trình phát triển kinh tế 1.3.2 Điều kiện xã hội Dân số, mật độ dân số, lao động Dân số vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế xã hội, việc gia tăng dân số tự nhiên nhanh, tạo nên sức ép nặng nề đến nhiều mặt đời sống xã hội, việc làm …điều ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội Người lao động với kỹ năng, kinh nghiệm tập quán sản xuất lực lượng sản xuất xã hội Do đó, phân bố dân cư phân bố nguồn lao động nói riêng có ảnh hưởng 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý - Nằm phía Bắc Quảng Nam, Đại Lộc có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển: vùng vành đai, cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 km phía Tây Nam, cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 70 km; nằm trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối tỉnh Tây Nguyên, cửa Quốc tế Bờ Y - Kom Tum, Đắc Tà Oóc Nam Giang Đà Nẵng b Địa hình Với địa hình cao phía Tây-Tây Bắc, thấp dần phía Đơng Dưới tác động địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn khác nên đất đai đa dạng Toàn huyện chia làm dạng địa sau: Địa hình núi, Địa hình gò đồi; Địa hình đồng c Khí hậu Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa khu vực Nam Trung Đặc điểm thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều mưa theo mùa, chịu ảnh hưởng mùa đơng lạnh Nhiệt độ trung bình năm 26,3oC, có chênh lệch nhiệt độ tháng năm Lượng mưa trung bình 2.580 mm, thuận lợi cho sinh trưởng phát triển trồng, vật nuôi d Đất đai 11 Đại Lộc vùng đất mang tính chất trung du vừa có đồng vừa có rừng núi với diện tích tự nhiên: 587,041 km2 gồm nhóm đất chính: Đất cát, đất phù sa, đất xám bạc màu đất đỏ vàng e Nguồn nước Với hệ thống , suối trải khắp tồn huyện, nguồn nước sẵn có phục vụ cho việc trồng chăn nuôi gia súc Tuy nhiên có hai sơng lớn Vu Gia Thu Bồn với lưu lượng nước lớn bao bọc nên mưa đầu mùa đông Đại Lộc thường gây lụt lội ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất vùng hạ lưu 2.1.2 Tình hình kinh tế Sản lượng lương thực năm 2012: 46.891 tấn, tăng 12% so với năm 2010 - Diện tích canh tác có giá trị 50 triệu đồng/ha/năm năm 2012: 3.440 ha, chiếm 19,2% diện tích canh tác, tăng 1.500 so với năm 2010 - Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2012 giữ ổn định 81%, trồng rừng tập trung 656,6 ha, tăng 356,6 so với năm 2010 - Số xã phê duyệt đồ án, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 14/17 xã, hồn thành triển khai kế hoạch xây dựng nơng thôn cấp huyện - Giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn năm 2012 đạt 809,7 tỷ đồng (giá hành); giải việc làm cho 10.872 lao động, có 430 lao động nơng thơn qua đào tạo nghề ngắn hạn - Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo giá theo giá hành năm 2012 đạt 2.438,8 tỷ đồng (chiếm 32,9% tổng giá trị sản xuất huyện bao gồm lĩnh vực: công nghiệp - nông nghiệpdịch vụ) tăng 46% so với năm 2010 (1.631,1 tỷ đồng) tăng 8,7% so với năm 2011 (2.243,4 tỷ đồng) 12 2.1.3 Tình hình Xã hội a Dân số, mật độ dân số, lao động Dấn số Diện tích (Km2) Số hộ Mật độ dấn trung số bình ( (Người/km2) người) Tổng số 579.06 40,733 152,538 263.42 (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Đại Lộc) Bảng 2.3 Lao động làm việc phấn theo thành phần ngành kinh tế 2013 2014 2015 2016 92,008 93,367 94,785 94,907 92,008 93,367 94,785 94,907 Nhà nước 4,294 4,370 4,425 4491 Ngoài Nhà nước 86,767 88,092 89,071 89,122 947 905 1,289 1294 Phấn theo ngành kinh tế 92,008 93,367 94,785 94,907 Nông lấm thủy sản 62,899 61,675 60,478 59,230 Công nghiệp - Xấy dựng 16,355 17,670 19,540 20,185 Trong đó: cơng nghiệp 12,068 13,225 14,890 15,159 Thương mại - Dịch vụ 12,754 14,022 14,767 15,492 Tổng số Phấn theo thành phần kinh tế Vốn đầu tư nước (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Đại Lộc) 2.1.4 Chính sách phát triển chăn ni bò thịt huyện Tháng 11/2015, huyện Đại Lộc Phê duyệt Đề án nhân rộng mơ hình phát triển chăn ni địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 13 2020 tập trung phát triển chăn ni bò thịt để đạt mục tiêu có khoảng 38 ngàn năm 2020 bò lai chiếm 60% Năm 2016 huyện Đại Lộc ban hành Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc địa bàn huyện theo Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 Thủ tướng Chính phủ việc “phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020”;, áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình, trang trại, tổ chức kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tỉnh có hoạt động liên quan đến chăn ni đại gia súc (trâu, bò) địa bàn huyện Đại Lộc 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT Ở HUYỆN ĐẠI LỘC 2.2.1 Số lƣợng đàn bò thịt Huyện Đại Lộc ĐVT: % tăng trƣởng 2012 2013 2014 2015 2016 TB 20122106 Tổng số Thành thị 9,982 10,650 12,975 15,984 19,380 438 360 370 550 544 18.04 5.57 (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Đại Lộc) Trong giai đoạn 2012 – 2016 ngành chăn ni bò địa bàn huyện Đại Lộc có bước phát triển đáng kể, cụ thể: - Giá trị sản xuất ngành chăn ni bò năm 2016 đạt 46.967 triệu đồng, so với năm 2012 tăng 84,4% chiếm 14,35 % so với tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi địa bàn huyện - Năm 2016, huyện Đại Lộc có 19.380 bò; từ năm 2012 đến 2016 số lượng đàn bò tăng qua năm, so với năm 2012 14 năm 2015 tổng bò tăng 65.4% Nhìn chung, chăn ni bò ngày người chăn ni Tính đến nay, địa bàn huyện Đại Lộc có khoảng 15 gia trại chăn ni bò thịt theo hình thức bán thâm canh, thâm canh với quy mơ từ 15 - 30 con/trại; chăn ni trâu, bò theo hình thức bán thâm canh, thâm canh ngày phát triển góp phần vào phát triển bền vững ngành chăn n bò địa bàn huyện 2.2.2 Tình hình nguồn lực cho phát triển chăn ni bò thịt a Về đất đai cho chăn ni Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất ĐVT: 2014 2015 2016 Tổng diện tích đất tự nhiên 57,905.7 57,905.7 57,905.7 I Đất nông nghiệp 46,894.5 46,894.6 46,894.6 Đất sản xuất nông nghiệp 13,546.5 13,546.6 13,546.6 Đất trồng hàng năm 8,340.7 8,340.7 8,340.7 Đất trồng lúa 5,353.3 5,353.3 5,353.3 8.6 8.6 8.6 Đất trồng hàng năm khác 2,978.8 2,978.8 2,978.8 Đất trồng lâu năm 5,205.9 5,205.9 5,205.9 Đất lâm nghiệp 33,264.0 33,264.0 33,264.0 Đất rừng sản xuất 16,180.8 16,180.8 16,180.8 Đất rừng phòng hộ 17,083.2 17,083.2 17,083.2 Đất rừng đặc dụng - - - 42.2 42.2 42.2 - - - Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối 15 Đất nông nghiệp khác 41.8 41.8 41.8 II Đất phi nông nghiệp 9,327.2 9,327.2 9,327.2 Đất 2,337.4 2,337.4 2,337.4 Đất nông thôn 2,107.2 2,107.2 2,107.2 231.4 231.4 231.4 3,821.3 3,821.3 3,821.3 Đất trụ sở c.quan, c.trình s.nghiệp 17.7 17.7 17.7 Đất quốc phòng 60.6 60.6 60.6 1,630.4 1,630.4 1,630.4 513.3 513.3 513.3 Đất có mục đích cơng cộng 1,599.3 1,599.3 1,599.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 45.2 45.2 45.2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 596.0 596.0 596.0 2,414.9 2,414.9 2,414.9 1.9 1.9 1.9 III Đất chưa sử dụng 1,683.9 1,683.9 1,683.9 Đất chưa sử dụng 1,364.8 1,364.8 1,364.8 Đất đồi núi chưa sử dụng 319.1 319.1 319.1 Núi đá khơng có rừng - - - IV Đất mặt nước ven biển - - - Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất an ninh Đất S.xuất, K doanh phi N nghiệp Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Đại Lộc) b.Về vốn đầu tư cho chăn nuôi Đời sống kinh tế nhân dân năm trở lại có mức độ, nên khả đầu tư cho chăn nuôi hạn chế Thiếu vốn để đầu tư phát triển mở rộng sản xuất chăn ni bò vần đề lớn nơng hộ 16 c Về lao động sử dụng chăn ni bò Lao động sử dụng chăn ni bò huyện Đại Lộc chủ yếu người già trẻ em (chiếm 92,22%), lao động độ tuổi lao động chiếm 7,78% chủ yếu lại lao động kiêm dụng, không nắm bắt kỹ thuật chăn ni, việc chăm sóc ni dưỡng bò nhiều hạn chế d Về kỹ thuật chăn nuôi Thứ nhất: Về cách thức cho ăn Như đánh giá trên, hộ gia đình sử dụng cỏ tự nhiên để làm thức ăn cho bò Các hộ chăn ni sử dụng phương pháp quảng canh - chăn nuôi dựa việc chăn thả tự sử dụng nguồn thức ăn kiếm tự nhiên chủ yếu, với bãi chăn thả có thảm cỏ tốt, cỏ non, xanh Thứ hai: Chuồng trại vệ sinh chuồng trại Chuồng trại hộ chăn nuôi làm dạng thơ sơ chí khơng có, chưa đảm bảo nguyên tắc vệ sinh đảm bảo thống mát vào mùa hè, ấm vụ đơng chuồng chưa bố trí rèm che để che mưa, gió lùa Thứ ba: Về khấu phòng chữa bệnh đàn bò có nhiều ký sinh trùng ngồi da gia đình khơng áp dụng biện pháp chăm sóc thường xuyên nào, tẩy ký sinh trùng cho đàn bò hộ dấn quan Việc phòng bệnh cho đàn bò phụ thuộc hồn tồn vào thú y, đại phận hộ chăn nuôi địa bàn huyện chưa đủ kiến thức kinh nghiệm để chữa bệnh cho đàn bò ni gia đình 2.2.3 Các hình thức tổ chức sản xuất chăn ni bò thịt Chăn ni bò huyện Đai Lộc theo tính tự phát, chủ yếu lấy cơng làm lãi, chăn nuôi để sử dụng sức kéo nông nghiệp tận dụng sản phẩm phụ trồng trọt sinh hoạt, tận dụng lao động nhàn rỗi gia đình chính, chưa có tính chun mơn hóa sản 17 xuất hàng hóa, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao Quy mô nông hộ 1-2 con, 3-5 phổ biến Chăn ni trang trại có hình thành số lượng ít, tồn huyện có 21 trang trại chăn ni, có 15 trang trại chăn ni bò (Xem phụ lục) 2.2.4 Tình hình thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Việc thu mua, phân phối tiêu thụ bò thịt thị trường tỉnh chủ yếu tư thương tiến hành với kênh phân phối theo kiểu truyền thống: người sản xuất =>trung gian (thương lái) =>người tiêu dùng 2.2.5 Kết đóng góp chăn ni bò thịt cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng - Có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội huyện - Gia tăng kết sản lượng thịt bò hàng năm - Tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt bò hàng năm cao - Hàng năm tạo việc làm cho nhiều lao động - Giảm hộ nghèo 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT Ở HUYỆN ĐẠI LỘC 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội huyện, thúc đẩy trình chuyển đổi cấu trồng vật nuôi nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, làm tăng tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp 2.3.2 Những mặt hạn chế - Chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc theo phương thức chăn nuôi truyền thống, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán chủ yếu theo quy mô hộ gia đình nên suất chất lượng thấp, mơ hình 18 đầu tư xây dựng trang trại chăn ni phát triển sản xuất - Chưa có quy hoạch xây dựng khu vực chăn nuôi tập trung Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu nằm khu dân cư, Chất lượng đàn bò cải thiện nhiên đến tỷ lệ bò lai đạt mức thấp 13%, giống chăn ni chủ yếu giống bò Vàng địa phương - Đầu tư cho phát triển chăn ni bò thịt q ít, người dân chưa coi trọng việc đầu tư chuồng trại, giống, vệ sinh môi trường,…cho chăn nuôi bò Mạng lưới thị trường tiêu thụ hạn chế, bị động, chủ yếu nhà thông qua thương lái Công tác thú y chưa quan tâm mức, tỷ lệ tiêm phòng đạt mức thấp 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế - Do người dân chưa thay đổi tập quán chăn nuôi kiêm dụng với quy mô nhỏ lẻ Người chăn nuôi chưa chịu khó nâng cao trình độ kỹ thuật kinh nghiệm chăn ni bò, thiếu kỹ chăm sóc, ni dưỡng kỹ thuật vỗ béo cho bò, nên chăn nuôi chưa đem lại hiệu kinh tế - Điều kiện tự nhiên huyện Đại Lộc khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sống trồng vật nuôi - Công tác thu ý chưa người dân quan tâm mức, tỷ lệ tiêm phòng thấp; Cơng tác kiểm dịch chưa chặt chẽ - Nông dân thiếu vốn, thiếu đất đai để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lớn - Chưa có chiến lược nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm để phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu rủi ro Thị trường sản phẩm thịt bò sơ khai, việc mua bán tự do, tùy tiện, người dân thiếu thông tin thị trường nên thường bị ép giá KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển chăn ni bò thịt ở huyện Đại Lộc - Tăng cường phương thức chăn nuôi theo trang trại, phương thức công nghiệp gắn với chế biến, giết mổ tập trung; phát triển chăn ni theo hướng đa dạng hóa vườn đồi; - Tập trung cải tạo nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy trình chăn ni tiên tiến để phát triển đàn bò thịt có suất chất lượng cao Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Sind hóa nhằm cải tạo chất lượng giống bò để tăng suất chăn nuôi - Hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi Giải tốt vấn đề dinh dưỡng thức ăn cho chăn nuôi bò 3.1.2 Mục tiêu phát triển chăn ni bò thịt ở huyện Đại Lộc - Tổng đàn bò địa bàn huyện: 38.000 (Tỉ lệ bò lai máu bò giống ngoại đạt 90% tổng đàn) - Huyện Đại Lộc có khoảng 200 – 300 (ha) cỏ theo hướng thâm canh để phục vụ chăn nuôi gia súc - Trên 80% số hộ chăn nuôi quy mô vừa nhỏ khu dân cư có hệ thống xử lý chất thải - Tăng trọng lượng xuất chuồng bò 180 kg/con 30 tháng tuổi lên 220-250 kg/con 30 tháng tuổi vào năm 2015 với chất lượng bảo đảm yêu cầu quy định an toàn thực phẩm; 20 - Giải việc làm lao động nơng thơn, từ dịch vụ chăn ni bò thịt như: ni bò, trồng cỏ, thu mua vận chuyển sản phẩm, chế biến thức ăn công việc cho đội ngũ cán kỹ thuật chăn nuôi thú y: khoảng 2.000 lao động vào năm 2020 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 3.2.1 Hoàn thiện quản lý quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo vùng sinh thái Từng bước đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030 3.2.2 Gia tăng số lƣợng đàn bò thịt Huyện Đại Lộc Tổng đàn bò địa bàn huyện: 38.000 (Tỉ lệ bò lai máu bò giống ngoại đạt 90% tổng đàn) Định hướng đến năm 2030 phát triển mạnh chăn ni bò tập trung, quy mô chăn nuôi lớn hơn, khai thác tối đa quỹ đất quy hoạch chăn nuôi tập trung, tỷ lệ chăn ni bò tập trung đạt khoảng 25% tổng đàn bò Tốc độ tăng trưởng đàn bò bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 1,70 %/năm 3.2.3 Gia tăng nguồn lực cho phát triển chăn nuôi bò thịt + Về đất đai Gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn kế hoạch sử dụng đất, UBND xã, thị trấn bố trí phần diện tích đất chưa sử dụng, diện tích đất trồng nông nghiệp hiệu kinh tế thấp sang trồng cỏ cho người dân đăng ký để xây dựng trang trại phát triển chăn nuôi + Về huy động vốn cho chăn ni bò 21 - Giúp cho người dân tiếp cận với tất nguồn tín dụng - Phát huy nguồn vốn nội lực có dân với đàn bò có địa phương thông qua biện pháp mua bảo hiểm cho đàn bò - Người chăn ni cần phải thực phương châm “Lấy ngắn ni dài”, từ tích luỹ tái đầu tư - Giải nhanh chóng vấn đề liên quan đến đất đai cho phát triển chăn nuôi + Về lao động chăn ni bò Chăn ni bò thịt khơng khó chăm sóc nhiên đòi hỏi người dân phải có trình độ kỹ thuật chăn ni bò để đảm bảo bò khơng bị mắc bệnh, tăng trưởng nhanh vể số lượng, đảm bảo chất lượng + Về kỹ thuật chăn nuôi * Công tác giống: Đào tạo, quản lý, bồi dưỡng đội ngũ dẫn tinh viên cho xã, thị trấn đảm bảo cân đối vùng để triển khai công tác thụ tinh nhân tạo bò * Về thức ăn chăn ni bò: Ngồi tận dụng tối đa đồng cỏ tự nhiên sản phẩm nơng nghiệp sẵn có ngơ, sắn, rơm lúa, đậu tương, mía, dây lạc, dây khoai, làm thức ăn cho bò Cần chủ động nguồn thức ăn thơ xanh cho bò cách tăng cường trồng cỏ diện tích canh tác khơng có hiệu quả, giống cỏ cho suất cao cỏ voi, cỏ VA 06 * Công tác khuyến nông: - Mở rộng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn ni an tồn sinh học, quy trình biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất - Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ thâm canh kỹ thuật bảo quản loại phụ phẩm nông nghiệp phương pháp: ủ Urê, ủ chua, ủ xanh thức ăn… nhằm tận dụng hết nguồn phụ phẩm 22 nông sản chỗ để làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò mùa Đơng mùa khơ hạn 3.2.4 Hồn thiện hình thức tổ chức sản xuất chăn ni bò thịt - Thay đổi phương thức chăn ni chăn ni truyền thống, chăn thả rong bò việc kết hợp chăn thả ni bò nhốt chuồng sở đầu tư trồng cỏ để chăn nuôi, sử dụng có hiệu nguồn thức ăn Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho hộ phát triển chăn ni bò thịt quy mơ nơng hộ nuôi 10 thành trang trại để tăng nhanh số lượng đàn bò tỷ trọng giá trị chăn ni - Khuyến khích hộ chăn ni phát triển chăn ni theo hình thức liên doanh, liên kết, bước xây dựng mơ hình sản xuất chăn ni khép kín từ khâu giống - thức ăn - chăn nuôi - giết mổ - chế biến tiêu thụ nhằm gia tăng hiệu chăn nuôi đồng thời giúp chăn ni bò thịt phát triển cách ổn định bền vững 3.2.5 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm - Khai thác triệt để thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ bò thịt chỗ để tăng số lượng tiêu thụ bò thịt chăn ni địa phương - Khuyến khích trì chợ trâu bò truyền thống để người chăn ni có hội tiếp cận với thị trường mua bán bò giống bò thịt - Tăng cường cơng tác nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người dân để phát triển quy mô, cấu đàn bò hợp lý - Mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, xây dựng chợ mua bán nông sản điạ bàn huyện nhằm giải đầu ổn định cho sản phẩm chăn nuôi 3.2.6 Nâng cao kết và đóng góp chăn ni bò thịt 23 cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Ngành chăn ni bò thịt thực phát triển bảo đảm cho người chăn ni có thu nhập tích lũy từ chăn ni không họ chuyển nguồn lực sang sản xuất sản phẩm khác quy mơ chăn ni bò thịt giảm Chăn ni bò thịt phải bảo đảm tạo việc làm tăng thêm thu nhập người tham gia chăn nuôi 3.3 KIẾN NGHỊ a Đối với huyện Đại Lộc - Phát triển chăn ni bò không quan tâm đến việc phát triển số lượng, chất lượng đàn bò - Cần quan tâm tổ chức tốt mạng lưới khuyến nơng để đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất chăn ni - Có sách hỗ trợ kịp thời cho hộ chăn nuôi chẳng may gặp rủi ro q trình phát triển chăn ni bò thịt - Khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân, sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX chăn ni thịt bò b Đối với hộ chăn ni bò thịt - Thay đổi ý thức xem chăn ni bò ngành chăn nuôi kiêm dụng, chăn nuôi để tận dụng phế phẩm từ nông nghiệp hộ gia đình - Tăng cường học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm thơng tin để nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn ni bò thịt - Tn thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật chăn ni bò thịt, bảo đảm an tồn thực phẩm bảo vệ môi trường sinh thái - Chủ động nguồn thức ăn cho chăn ni bò cách trồng cỏ, chế biến bảo quản thức ăn cho bò KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Trong năm qua, chăn ni bò có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nơng nghiệp nơng thơn, góp phần thực trình chuyển đổi cấu trồng vật ni địa phương Tuy nhiên, chăn ni bò thịt số điểm cần phải khắc phục: (1) Quy mơ số lượng bò thịt chưa xứng với tiềm năng, chất lượng giống chưa cao dẫn tới suất hiệu chăn nuôi thấp; (2) Tổ chức quản lý vĩ mơ mang tính hành chưa sát thực tế; (3) đội ngũ cán kỹ thuật quản lý sở huyện thiếu mỏng, thiếu đào tạo thường xuyên (4) người sản xuất - hộ gia đình trang trại thiếu vốn để đầu tư lâu dài hạn Họ thiếu kiến thức kỹ thuật, thú y, tổ chức sản xuất hàng hóa lớn theo hướng thâm canh; (5) Hệ thống hoạt động phù trợ hoạt động chưa hiệu Để đạt mục tiêu phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc thời gian tới, cần phải thực đồng giải pháp đề ra, là: (1) quy họach vùng chăn ni bò thịt huyện; (2) tăng số lượng nâng cao chất lượng đàn bò thịt; (3) tổ chức tốt sản xuất kinh doanh chăn nuôi bò thịt; (4) giải tốt vấn đề vốn cho chăn nuôi; (5) phát triển nguôn nhân lực cho chăn nuôi; (6) giải tốt vấn đề thức ăn; (7) giải tốt vấn đề thị trường sản phẩm; (8) hoàn thiện hệ thống kỹ thuật thú y; (9) triển khai dịch vụ bảo hiểm chăn nuôi Những kết nghiên cứu đề tài, hy vọng đóng góp vào phát triển chăn ni bò thịt huyện, đưa việc sản xuất lên sản xuất lớn ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1... luận phát triển chăn ni bò thịt Chương 2: Thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. .. thịt - Đánh giá thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển chăn ni bò thịt huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay