Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Nguyễn Hữu Cƣờng Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: TS Trần Thị Bích La Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thông tin cơng bố báo cáo tài (BCTC) thông tin quan trọng lợi nhuận cổ phiếu (EPS) EPS sử dụng để đánh giá kết thực công ty khoảng thời gian định để so sánh hiệu suất công ty với công ty khác Ngồi ra, EPS dùng để tính tốn tỷ suất lợi nhuận (PE), tiêu sử dụng rộng rãi tiêu chuẩn so sánh cho định đầu tư Đa số nghiên cứu EPS trước đo lường ảnh hưởng nhân tố EPS đến giá cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán nghiên cứu Al-Qenae cộng (2002), AlTamimi Hussein (2007), Trương Đông Lộc (2014) Các nghiên cứu không đo lường mức độ CBTT EPS Cho đến nay, nghiên cứu mức độ CBTT EPS ít, chẳng hạn nghiên cứu Holgate Kirby (1994) thực Anh Harrison Morton (2010) thực Úc Điểm chung nghiên cứu ghi nhận mức độ CBTT EPS BCTC thấp Ở nước ta, nghiên cứu Nguyễn Hữu Cường (2015), đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu CBTT BCTC niên độ CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam Ông CBTT EPS thấp, đặc biệt EPS pha loãng số tiêu mà CTNY thường cơng bố công bố không đầy đủ Thực tiễn CBTT bị ảnh hưởng nhiều nhân tố khác nhau, nhiên Nguyễn Hữu Cường (2015) không nghiên cứu vấn đề chưa sâu khảo sát chi tiết mức độ CBTT EPS Cho đến thời điểm tại, nghiên cứu đánh giá mức độ CBTT EPS CTNY Việt Nam chưa trọng Trong việc CBTT tiêu có ý nghĩa quan trọng Vì lẽ đó, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu CBTT EPS BCTC CTNY Việt Nam” để thực luận văn với mong muốn đóng góp phần vào lĩnh vực nghiên cứu CBTT BCTC sở cung cấp chứng định lượng mức độ CBTT EPS nhân tố ảnh hưởng Mục tiêu nghiên cứu - Xác định mức độ tuân thủ CBTT EPS (gồm EPS EPS pha loãng) BCTC năm BCTC niên độ CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT EPS BCTC năm BCTC niên độ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn mức độ CBTT EPS BCTC năm BCTC niên độ CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT - Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn phạm vi BCTC năm 2016 BCTC bán niên năm 2016, BCTC quý năm 2016 Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội SGDCK thành phố Hồ Chí Minh Phƣơng pháp nghiên cứu - Xác định mức độ CBTT bắt buộc CBTT tùy ý cách vận dụng phương pháp phân tích nội dung sở xây dựng số CBTT dựa mục thông tin Chỉ mục thiết lập vào quy định CBTT có liên quan Luận văn đo lường mức độ CBTT bắt buộc CBTT tùy ý BCTC năm, BCTC bán niên BCTC quý CTNY khảo sát - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT EPS BCTC năm, BCTC bán niên, BCTC quý CTNY thơng qua việc kiểm định mơ hình hồi quy Trong đó, biến độc lập thu thập tính tốn dựa BCTC CTNY, biến phụ thuộc mức độ CBTT EPS Dữ liệu phân tích phần mềm SPSS Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổng quan nghiên cứu công bố thông tin lợi nhuận cổ phiếu Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỐ PHIẾU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt Nam, theo VAS 30 quy định EPS có hai loại gồm: EPS EPS pha lỗng 1.1.2 Khái niệm cơng bố thơng tin Theo sổ tay CBTT dành cho CTNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (2013), CBTT hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch DN nhằm bảo đảm cổ đông công chúng tiếp cận thơng tin 1.1.3 Vai trò công bố thông tin Việc CBTT đầy đủ kịp thời làm gia tăng tính minh bạch ảnh hưởng lớn đến hành vi nhà đầu tư, mức độ CBTT tốt làm giảm tình trạng thơng tin bất đối xứng nhà đầu tư công ty, làm tăng giá trị khoản cổ phiếu thị trường (Johansen Plenborg, 2013) Ngược lại, việc CBTT khơng tốt làm gia tăng chi phí vốn, dẫn đến việc phân bổ nguồn vốn không hiệu (Albitar, 2015) 1.1.4 Phân loại công bố thông tin  Phân loại theo yêu cầu công bố thông tin - Thông tin bắt buộc: Thông tin phải công bố bắt buộc thơng tin mà văn pháp luật có liên quan quy định CTNY phải công bố theo quy định - Thông tin tự nguyện: thông tin mà CTNY tự nguyện công bố để nhà đầu tư hiểu rõ tình hình hoạt động công ty mà công ty không bắt buộc phải công bố theo quy định - Thông tin tùy ý: CBTT tùy ý trường hợp đặc biệt CBTT bắt buộc CBTT tùy ý phát sinh thông tin bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật chưa văn pháp luật quy định chi tiết chừng mực thơng tin cơng bố nên DN tùy ý điều chỉnh mức độ CBTT nhiều hay  Phân loại thơng tin theo tính chất định kỳ bất thường - Thông tin định kỳ: Các thông tin công bố định kỳ thường công bố BCTC năm BCTC niên độ - Thông tin bất thường: Bao gồm CBTT bất thường theo quy định tài khoản công ty ngân hàng bị phong tỏa phép hoạt động trở lại bình thường sau bị phong tỏa CBTT khác phải công bố theo yêu cầu cầu SGDCK hay co quan quản lý  Phân loại thông tin theo mức độ xử lý - Thông tin ban đầu: Là BCTC DN công bố thị trường - Thông tin xử lý: Là thông tin thống kê lại từ thông tin ban đầu nhằm nhiều mục đích sử dụng khác 1.1.5 Quy định công bố thông tin lợi nhuận cổ phiếu Hiện nay, việc CBTT EPS BCTC tuân thủ theo quy định VAS 30 “Lãi cổ phiếu” VAS 27 “Báo cáo tài niên độ” (Bộ Tài chính, 2005) Ngồi chuẩn mực kế toán trên, Chế độ kế toán có u cầu cơng bố EPS hướng dẫn cách tính EPS EPS pha lỗng (Bộ Tài chính, 2014) Các CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ quy định CBTT theo Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn CBTT thị trường chứng khốn (Bộ Tài chính, 2015) 1.1.6 Đo lƣờng mức độ công bố thông tin Đo lường thang đo không trọng số: Trên sở hệ thống mục thông tin xây dựng, mục thông tin tương ứng BCTC nghiên cứu gán giá trị (1) thơng tin cơng bố, gán giá trị khơng (0) thơng tin khơng cơng bố Ngồi ra, nhà nghiên cứu định không gán giá trị cho mục tin đánh giá chắn BCTC khảo sát mục tin chắn không liên quan (not applicable) Đo lường thang đo có trọng số: Khác với phương pháp đo lường không trọng số, mục tin phương pháp đo lường thang đo có trọng số đánh giá có tính hữu ích khác người sử dụng gán trọng số khác đánh giá mức độ CBTT Chẳng hạn, nghiên cứu (Urquiza cộng sự, 2009) việc xác định mức độ CBTT đánh giá theo nguyên tắc sau: mục tin công bố gán giá trị không (0) không công bố, 0,5 cơng bố định tính (1) công bố định lượng Tuy nhiên, phương pháp bị đánh giá khơng xác việc đánh giá tầm quan trọng khoản mục phụ thuộc vào nhận xét chủ quan người nghiên cứu 1.2 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.2.1 Lý thuyết thơng tin hữu ích Lý thuyết hình thành sở nghiên cứu Staubus vào năm 1960 (Staubus, 2013) Lý thuyết nhấn mạnh nhiệm vụ BCTC cung cấp thơng tin hữu ích thích hợp cho đối tượng sử dụng việc định kinh tế Giả thuyết cho việc chấp nhận cách tiếp cận định sở thơng tin hữu ích kế tốn mặt lý thuyết, BCTC lập để phục vụ tốt cho nhu cầu người dùng Lý thuyết thông tin hữu ích đề cập đến khái niệm cân lợi ích – chi phí, khía cạnh quan trọng cần quan tâm thiết lập chuẩn mực 1.2.2 Lý thuyết tín hiệu Lý thuyết tín hiệu phát triển Michael Spence năm 1973, bối cảnh thị trường lao động Ơng phân tích bất đối xứng thơng tin thơng qua phân tích lựa chọn bất lợi thị trường lao động chủ DN, người lao động có lợi thông tin thân người lao động suất lao động tiềm (xem Nguyễn Hữu Cường, 2017) 1.2.3 Lý thuyết đại diện Lý thuyết đại diện phát triển Jensen Meckling năm 1976 (Nguyễn Hữu Cường, 2017), lý thuyết nghiên cứu mối quan hệ bên ủy quyền bên ủy quyền Theo lý thuyết chi phí đại diện bất đối xứng thông tin phát sinh tách rời quyền sở hữu (nhà đầu tư) quyền kiểm sốt (nhà quản lý) Chi phí đại diện phát sinh ban giám đốc thực hoạt động nhằm mục đích mang lại lợi ích riêng cho họ thay hoạt động có lợi cho cổ đông, thông qua việc điều chỉnh mức độ CBTT dẫn đến định nhà đầu tư bị ảnh hưởng 1.2.4 Lý thuyết kinh tế thông tin Lý thuyết kinh tế thông tin áp dụng từ năm 1970 để đánh giá mức độ mà thị trường tài tổ chức khác xử lý truyền đạt thông tin Lý thuyết hình thành sở nghiên cứu lựa chọn bất lợi thị trường sản phẩm bên bán có thơng tin nhiều người mua, nghiên cứu bất đối xứng thông tin thông qua phân tích lựa chọn bất lợi thị trường lao động chủ DN (Spence, 2002) Nghiên cứu bất đối xứng thông tin thị trường bảo hiểm, người mua bảo hiểm có lợi thơng tin rủi ro tiềm ẩn họ so với DN bán bảo hiểm (xem Rothschild Stiglitz, 1976) 1.2.5 Lý thuyết bên liên quan Lý thuyết bên liên quan hình thành nghiên cứu Freeman (1984), lý thuyết quản trị tổ chức đạo đức kinh doanh Nó đề cập tới đạo đức giá trị quản trị tổ chức Trong lý thuyết này, khái niệm "các bên liên quan" cá nhân hay nhóm người bị ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp hành động tổ chức Lý thuyết bên liên quan cho rằng, ngồi cổ đơng có đối tượng khác có liên quan đến q trình hoạt động DN bao gồm quan phủ, nhóm trị, hiệp hội thương mại, cơng đồn, cộng đồng, cơng ty liên quan, khách hàng tiềm năng, công chúng Từ quan điểm đạo đức, tổ chức có nghĩa vụ phải đối xử cơng bên liên quan Trong trường hợp, bên liên quan xung đột lợi ích, DN phải có nghĩa vụ đạt cân tối ưu chúng Từ quan điểm quản trị, vai trò quan trọng quản lý để đánh giá tầm quan trọng, việc đáp ứng nhu cầu bên liên quan để đạt mục tiêu chiến lược DN Do kỳ vọng mối quan hệ quyền lực bên liên quan ln thay đổi theo thời gian, nên tổ chức phải liên tục điều chỉnh chiến lược điều hành CBTT để đáp ứng nhu cầu bên liên quan Lý thuyết sử dụng để nghiên cứu, đánh giá nhóm nhân tố áp lực từ phía bên liên quan ảnh hưởng tới CBTT (Hồng Thị Bích Ngọc, 2017) 1.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.3.1 Các nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố mức độ trì hỗn cơng bố báo cáo tài 10 2.1.5 Giả thuyết chủ thể kiểm tốn H5 - DN có BCTC kiểm tốn (sốt xét) chủ thể kiểm tốn nằm nhóm Big có mức độ CBTT EPS cao 2.1.6 Giả thuyết thời gian niêm yết H6 - DN niêm yết có thời gian niêm yết dài mức độ CBTT EPS cao 2.1.7 Giả thuyết quy mơ H7 - Các DN có quy mơ lớn mức độ CBTT EPS BCTC cao 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết lập mơ hình nghiên cứu ADi = β0 + β1 THi + β2 DBTCi + β3 KNSLi + β4 TTi + β5 KTi + β6 NYi + β7 QMi + ε (Mơ hình 1) Mơ hình dùng để kiểm chứng ảnh hưởng nhân tố mức độ CBTT EPS kiểm định biến tương ứng với BCTC năm (mơ hình 1a), BCTC bán niên (mơ hình 1b), BCTC q (mơ hình 1c) CTNY Việt Nam năm 2016 Trong đó: ADi : Mức độ CBTT tổng hợp BCTC CTNYi, (ADi = MDi + DDi) MDi : Mức độ CBTT bắt buộc BCTC CTNYi DDi : Mức độ CBTT tùy ý BCTC CTNYi THi : Mức độ trì hỗn cơng bố BCTC CTNYi DBTCi : Đòn bẩy tài CTNYi KNSLi : Khả sinh lời CTNYi 11 TTi : Khả toán nhanh CTNYi KTi : Chủ thể kiểm toán thực kiểm toán (soát xét) BCTC CTNYi NYi : Thời gian niêm yết CTNYi QMi : Quy mô CTNYi β0; β1; β2; β3; β4; β5; β6; β7: hệ số hồi quy;  sai số ngẫu nhiên Hiện Việt Nam khơng có quy định bắt buộc việc soát xét BCTC quý, nên mơ hình 1c khơng có biến KT 2.2.2 Đo lƣờng biến phụ thuộc Bước Xây dựng hệ thống mục để đánh giá mức độ công bố thông tin bắt buộc Hệ thống mục sử dụng để đánh giá mức độ CBTT EPS BCTC CTNY Việt Nam tác giả thiết lập vào quy định bắt buộc CBTT quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2014) Thơng tư số 155/2015/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2015) gồm có 19 mục Bước 2: Tính số mức độ tuân thủ CBTT bắt buộc (MD) Điểm số biểu thị mức độ CBTT EPS BCTC (MDi) tính tổng điểm đánh giá tất mục tin công bố chia cho điểm tối đa tất mục tin cần phải khai báo sau loại trừ mục tin không liên quan đến BCTC Như vậy, số mức độ tuân thủ CBTT EPS BCTC xác định theo công thức sau: ∑ Trong MDi mức độ CBTT bắt buộc BCTC tương ứng (BCTC năm, BCTC niên độ, hay BCTC quý 2), n tổng số 12 mục nghiên cứu (19 mục tin), mNA tổng số mục không liên quan, mdj điểm số tuân thủ mục thông tin thứ j (được đánh giá “0”, “1”) Bước 3: Tính số công bố thông tin tùy ý (DD) Việc đo lường mức độ CBTT tùy ý (DDi) thực tương tự việc xác định mức độ CBTT bắt buộc EPS với điểm số tương ứng với mức độ chi tiết thông tin công bố Chỉ số mức độ CBTT tùy ý EPS BCTC xác định theo cơng thức sau: ∑ Trong DDi mức độ CBTT tùy ý BCTC tương ứng (BCTC năm, BCTC niên độ, hay BCTC quý 2), n tổng số mục nghiên cứu, mNA tổng số mục không liên quan, ddj mức độ CBTT tùy ý mục thông tin thứ j (được đánh giá giá trị “0”, “1”, “2”, “3”) Bước 4: Tính số mức độ CBTT tổng hợp EPS (AD) Chỉ số CBTT tổng hợp EPS BCTC (ADi) số tổng hợp (cộng đại số) hai số CBTT bắt buộc EPS (MDi) CBTT tùy ý EPS (DDi) ∑ 2.2.3 Đo lƣờng biến độc lập Các biến độc lập đo lường sau: Mức độ trì hỗn BCTC (TH): Đo tỷ lệ độ trễ thực tế/độ trễ quy định Độ trễ thực tế số ngày từ kiểm toán ký báo 13 cáo kiểm toán đến ngày mà sở giao dịch chứng khốn nhận BCTC Đòn bẩy tài (DBTC): Đo tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản Khả sinh lời (KNSL): Đo tỷ lệ tổng lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Khả toán nhanh (TT): Đo tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn Loại chủ thể kiểm toán thực soát xét BCTC (KT): Chủ thể kiểm toán BCTC có phải bốn cơng ty kiểm tốn thuộc nhóm Big hay khơng, KT = 1, ngược lại KT = Thời gian niêm yết (NY): Số năm tính từ thời điểm CTNY lần đầu Quy mô DN (QM): Đo Logarith tổng tài sản, Việc đo lường kế thừa nghiên cứu trước Nguyễn Hữu Cường Lê Thị Bảo Ngọc (2018) 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU Trong số 718 CTNY hai SGDCK Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh (tính đến thời điểm ngày 31/12/2016), có 200 CTNY lựa chọn để đo lường mức độ CBTT EPS kiểm chứng ảnh hưởng nhân tố đến mức độ CBTT Trong đó, 100 CTNY SGDCK Hà Nội 100 CTNY SGDCK Thành Phố Hồ Chí Minh chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống KẾT LUẬN CHƢƠNG 14 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 3.1.1 Mức độ công bố thông tin bắt buộc a) Mức độ công bố thông tin bắt buộc theo tiêu b) Mức độ công bố thông tin bắt buộc tổng hợp Giá trị trung bình mức độ CBTT bắt buộc BCTC năm 75,1% Điều có nghĩa đa số CTNY công bố thông tin bắt buộc EPS BCTC năm Ở BCTC bán niên năm 2016, giá trị trung bình mức độ CBTT bắt buộc thấp 2,1% BCTC năm 2016 với giá trị 73% Tuy nhiên, kết kiểm định t-test cho thấy chênh lệch khơng có ý nghĩa thống kê (t-value = 1,794; sig = 0,074) Trong loại BCTC BCTC q có giá trị trung bình mức độ CBTT bắt buộc thấp nhất, thấp 39% so với BCTC năm, thấp 36,9% so với BCTC bán niên Mức độ CBTT bắt buộc quý thấp nhiều so với BCTC năm (t-value = 17,81; sig < 0,001) BCTC bán niên (t-value = 16,811; sig < 0,001) có ý nghĩa thống kê 3.1.2 Mức độ công bố thông tin tùy ý a) Mức độ công bố thông tin tùy ý theo tiêu b) Mức độ công bố thông tin tùy ý tổng hợp Giá trị trung bình mức độ CBTT tùy ý BCTC năm cao mức độ CBTT BCTC bán niên (35,92% so với 35,83%), nhiên kết kiểm định t- test lại cho thấy chênh lệch khơng có ý nghĩa thống kê (sig = 0,921) 15 Giá trị trung bình mức độ CBTT tùy ý BCTC quý năm 2016 23,33%, BCTC quý có mức độ CBTT thấp nhiều so với BCTC năm (t-value = 9,703; sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam, Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay