Nghiên cứu sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên ngành Du lịch tại Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG HỒ ANH ĐÀO NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: PGS.TS Trương Hồng Trình Phản biện 2: PGS.TS Bùi Dũng Thể Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần tăng lên số lượng sở dạy nghề tạo thách thức không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghề nghiệp cung ứng cho xã hội Ngoài việc tuyển sinh đào tạo nghề gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn khác sở đào tạo làm để giữ chân sinh viên, để sinh viên khơng bỏ học ln tồn tốn khó phải vượt qua Trong bối cảnh trường tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng (CĐN Đà Nẵng), sở đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trường nghề công lập trọng điểm quốc gia Trong có khoa Du lịch, năm 2010 đào tạo 1.700 SV trường với tay nghề vững, đạo đức tốt Những năm gần đây, khoa với nhà trường không ngừng đổi sở vất chất, trang thiết bị dạy học, cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên (CBGV) nhằm thu hút giữ chân học sinh Nhưng thực tế số lượng SV tuyển sinh vào ngày ít, cộng thêm vào số lượng SV nghỉ học ngày gia tăng, đơn cử năm 2017 Trường tuyển sinh 823 SV, đến năm 2018 670 SV Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng này, song đa số ý kiến cho CLDV đào tạo Khoa Du lịch nói riêng Nhà trường nói chung có ảnh hưởng đến tình trạng Điều cho thấy, việc phải nghiên cứu để nhận diện rõ CLDV Khoa cung cấp có ảnh hưởng đến hài lòng SV cần thiết Hiểu vấn đề quan trọng với kiến thức học, kinh nghiệm công tác Khoa Du lịch Trường CĐN Đà Nẵng đồng ý giáo viên hướng dẫn, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu tác động chất lượng dịch vụ đào tạo đến hài lòng sinh viên ngành Du lịch Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng” vừa để làm đề tài luận văn Thạc sĩ vừa góp phần giải quyết, bổ sung điểm hạn chế cơng tác đào tạo cung ứng dịch vụ thỏa mãm hài lòng sinh viên khoa Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu mối quan hệ CLDV đào tạo hài lòng sinh viên qua thực trang mức độ hài lòng đề xuất hàm ý sách nhằm cải thiện CLDV đào tạo hướng tới gia tăng hài lòng sinh viên Khoa Du lịch, Trường CĐN Đà Nẵng 2.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết, liên quan đến mối quan hệ CLDV hài lòng khách hàng - Xác định mơ hình, xác lập giả thuyết nghiên cứu xây dựng thang đo để đo lường ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đào tạo đến hài lòng sinh viên Khoa Du lịch – Trường CĐN Đà Nẵng - Thu thập điều tra liệu để tiến hành nghiên cứu tác động CLDV đào tạo, đến hài lòng sinh viên Khoa Du lịch, Trường CĐN Đà Nẵng - Đưa số hàm ý sách để cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo nhằm nâng cao hài lòng sinh viên Khoa Du lịch – Trường CĐN Đà Nẵng tương lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Các vấn đề lý thuyết, thực tiễn ảnh hưởn chất lượng dịch vụ đào tạo hài lòng sinh viên khoa Du lịch – Trường CĐN Đà Nẵng Khách thể chọn để khảo sát Sinh viên hệ Cao đẳng ngành Hướng dẫn Du lịch, ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng Nghiệp vụ lưu trú, Nghiệp vụ Nhà hàng hệ Trung cấp theo học năm năm 2, năm Khoa Du lịch Trường CĐN Đà Nằng - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Khoa Du lịch thuộc Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Về thời gian: + Các số liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018 + Các liệu sơ cấp tiến hành thu thập khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2018 + Các đề xuất kiến nghị đưa áp dụng năm 2020 năm Phƣơng pháp nghiên cứu - Dữ liệu thứ cấp: thơng qua báo cáo thống kê Phòng Đào tạo, Khoa Du lịch từ năm 2014 đến năm 2018, văn kiện quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn chiến lược phát triển Nhà trường - Dữ liệu sơ cấp: + Thu thập ý kiến chuyên gia để xác định yếu tố cấu thành CLDV đào tạo cách thảo luận bàn tròn với 05 chuyên gia giảng viên khoa Du lịch (02 người) chuyên gia làm việc ngành du lịch (03 người) Việc thảo luận nhằm giúp dự kiến mơ hình nghiên cứu mối quan hệ tác động chất lượng dịch vụ đào tạo đến hài lòng sinh viên + Phỏng vấn sâu 15 sinh viên để biết kỳ vọng sinh viên tham gia học tập trường kiến nghị sinh viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nhà trường từ hướng tới hài lòng cao Sau tác giả chỉnh sửa nội dung bảng câu hỏi phù hợp với sinh viên để kết nghiên cứu mang tính thuyết phục có độ tin cậy cao * Công cụ thu thập liệu, biến số tác giả nghiên cứu: - Công cụ thu thập liệu: bảng hỏi - Các biến số: + Biến độc lập: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên phương pháp giảng dạy, sở vật chất, hoạt động quản lý hỗ trợ đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập, sở vật chất kết đạt chung khóa học Tác giả dự kiến có 42 quan sát cho biến Nên theo nghiên cứu Hair, Anderson, Tatham Black (1998) cho tham khảo kích thước mẫu dự kiến Theo đó, kích thước mẫu gấp lần tổng số biến quan sát, nghĩa n =  5m (với n kích cỡ mẫu; m tổng số biến mơ hình) Như n = x 42 = 220 quan sát, hay nói cách khác tác giả khảo sát 220 sinh viên + Biến phụ thuộc: hài lòng sinh viên + Biến kiểm soát: ngành học, năm học, kết học tập, giới tính * Quy trình chọn mẫu nghiên cứu - Chọn mẫu để khảo sát bảng hỏi Khoa Du lịch có ngành gồm: Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Nghiệp vụ nhà hàng Nghiệp vụ lưu trú Tác giả chọn mẫu cách ngẫu nhiên cắt lớp theo tỷ lệ sinh viên ngành học, rải từ năm thứ đến năm thứ (tương đương khóa 2015, 2016, 2017) Sau tác giả dựa vào thời khóa biểu xuống trực tiếp lớp (đã lựa chọn), xin giáo viên đứng lớp khoảng 30 phút cho lớp, phát phiếu khảo sát cho sinh viên theo bàn, giải thích nội dung câu hỏi hướng dẫn sinh viên cách trả lời để tránh sai sót Tác giả theo dõi cách trả lời sinh viên, chờ sinh viên trả lời xong thu phiếu trả lời 4.2 Xử lý liệu - Dữ liệu thứ cấp: tổng hợp liệu phương pháp thông kê mô tả thông qua bảng biểu, đồ thị công cụ Excel - Dữ liệu sơ cấp: + Lấy ý kiến chuyên gia: dựa theo tỷ lệ đồng ý > 75% + Sau thu thập kiểm tra làm liệu cách loại bỏ bảng câu hỏi không phù hợp (các bảng câu hỏi có mức độ trả lời < 75%) + Dữ liệu sau làm phân tích bằng phần mềm IBM SPSS Stactistics 20 + Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha với tiêu chuẩn ≥ 0,6; biến có hệ số tương quan biến tổng ≤ 0,3 biến mà loại làm tăng hệ số Cronbach's Alpha bị loại + Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định mơ hình nghiên cứu + Sử dụng mơ hình hồi quy để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng với hệ số β lớn ảnh hưởng mạnh, β > tác dụng thuận chiều β
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên ngành Du lịch tại Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Nghiên cứu sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên ngành Du lịch tại Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay