Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH THỊ NGỌC MÙI NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Nguyễn Hữu Cƣờng Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: PGS.TS TRẦN THỊ CẨM THANH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển kinh tế nay, đa dạng hóa chiến lược quốc tế dẫn đến hoạt động công ty ngày phức tạp Với thực tế cơng ty tập đồn bắt đầu đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thành công ty đa ngành nghề (thông tin thường công ty đề cập phần đặc điểm hoạt động kinh doanh thuyết minh (TM) BCTC) hoạt động kinh doanh mở rộng nhiều khu vực địa lý (KVĐL) khác (trên nhiều tỉnh, thành phố nước hay bên lãnh thổ Việt Nam) Mục tiêu đa dạng hóa để chia sẻ rủi ro tận dụng lợi từ hội phát triển thị trường khác Với đa dạng tồn cầu hóa mạnh mẽ rõ ràng thân BCTC hợp khơng thể nhìn tổng thể thơng tin tài cách hồn tồn xác cho người sử dụng BCTC khác tốc độ tăng trưởng, khả sinh lời rủi ro phận Họ không dễ dàng nhận biết khơng có trình bày thông tin riêng biệt từ phận tạo hoạt động Hiện Việt Nam, công ty CBTT BCBP theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 (VAS 28) Liên quan đến khía cạnh CBTT BCBP CTNY Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu sâu rộng vấn đề Xuất phát từ thực tiễn lựa chọn đề tài : “Nghiên cứu công bố thông tin báo cáo phận công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” để hồn thành Luận văn 2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ CBTT BCBP ba loại BCTC gồm BCTC cuối niên độ, bán niên quý CTNY SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) - Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP CTNY Qua tác giả đề xuất sách cho công ty nhà quản lý gia tăng thơng tin cần thiết, góp phần giảm rủi ro cho nhà đầu tư Trên sở đánh giá thực trạng CBTT BCBP từ đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin công bố BCBP CTNY HOSE Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu việc CBTT BCBP CTNY HOSE năm 2015 số nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP CTNY - Phạm vi nghiên cứu: BCTC cuối niên độ kiểm toán, BCTC bán niên sốt xét BCTC q năm 2015 có thực việc lập BCBP CTNY HOSE Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, mức độ CBTT BCBP đo lường số CBTT BCBP bao gồm mục thông tin phải (hoặc nên) trình bày quy định chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 28 (VAS 28) Thông tư 20/2006/TT-BTC - Ảnh hưởng nhân tố đến mức độ CBTT BCBP kiểm chứng thông qua tham số hồi quy ước lượng phương pháp bình phương bé (OLS) Bố cục đề tài Luận văn cấu trúc thành bốn chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tổng quan nghiên cứu công bố thông tin báo cáo phận Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các nghiên cứu liên quan đến BCBP giới Việt Nam chưa có nhiều, hướng nghiên cứu thường tập trung ba khía cạnh đo lường mức độ CBTT BCBP, thảo luận chuẩn mực so với chuẩn mực cũ trước đưa chứng thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng chúng đến việc trình bày BCBP Tuy nhiên, đa phần nghiên cứu thực BCTC năm, nghiên cứu thực BCTC bán niên đặc biệt BCTC quý lại khan Liên quan đến khía cạnh đo lường mức độ CBTT, nghiên cứu trước thường tiếp cận theo hai cách Một sử dụng lại mức độ CBTT tổ chức độc lập đo lường việc đo lường mức độ CBTT công bố hàng năm Hiệp hội Quản lý Nghiên cứu Đầu tư cung cấp Trung tâm nghiên cứu phân tích tài quốc tế (CIFAR1) Theo Nguyễn Hữu Cường (2015), cách thứ hai nhà nghiên cứu tự xây dựng thang đo, hệ thống mục lựa chọn sở quy định CBTT BCBP có liên quan (Ahmad, 2008; Al-Shammari Cả hai xếp hạng bên CBTT Hiệp Hội Quản Lý Nghiên Cứu Đầu Tư CIFAR khơng tiếp tục cộng sự, 2008; Artiach Clarkson, 2014; Beattie, McInnes Fearnley, 2004; Beyer, Cohen, Lys, Walther, 2010) Đối với khía cạnh nghiên cứu mức độ CBTT BCBP nhân tố ảnh hưởng, Alfaraih Alanezi (2011) tập trung vào mức độ tuân thủ yêu cầu bắt buộc chuẩn mực kế toán quốc tế – Segment Reporting (IAS) 14 sử dụng lý thuyết thông tin bất đối xứng để phân tích ảnh hưởng nhân tố bao gồm quy mơ cơng ty, thời gian hoạt động, đòn bầy tài chính, khả sinh lời chất lượng cơng ty kiểm tốn đến mức độ CBTT BCBP Tuy nhiên, nghiên cứu giới hạn việc xem xét tiêu bắt buộc, không xem xét đến mức độ tuân thủ tiêu tự nguyện công ty Hessling Jakkola (2008) nghiên cứu mức độ CBTT BCBP công ty Thụy Điển, Pardal Morais (2012) nghiên cứu CTNY Tây Ban Nha, hai nghiên cứu mức độ CBTT BCBP lập theo lĩnh vực kinh doanh (LVKD) cao hẳn so với BCBP lập theo khu vực địa lý (KVĐL) Một số nghiên cứu lại tập trung vào xem xét mức độ CBTT BCBP CTNY ngành nhóm ngành kinh tế cụ thể ảnh hưởng tích cực từ việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế - Operating Segments (IFRS 8) đến việc cải thiện chất lượng số lượng trình bày BCBP, chẳng hạn nghiên cứu Benjamin cộng (2010), Hyderabad Pradeepkumar (2011) Các nghiên cứu trước khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP quy mô công ty, tỷ suất lợi nhuận, đòn bẩy tài chính, chế quản trị cơng ty, cơng ty kiểm tốn v.v Chẳng hạn, Alfaraih Alanezi (2011), Pardal Morais (2012) cho quy mơ cơng ty lớn mức độ CBTT BCBP cao Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thúy (2010) kiểm chứng quy mô công ty không ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP Trong đó, Kevin Zain (2001) xác định yếu tố tác động đến BCBP công ty Malaysia quy mơ cơng ty có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ CBTT BCBP nhân tố khác đòn bẩy tài hay tình trạng niêm yết Đối với khía cạnh nghiên cứu việc áp dụng chuẩn mực kế toán BCBP có số nghiên cứu nước phát triển thực hiện, chẳng hạn nghiên cứu Herrmann Thomas (2000), Farías Rodríguez (2014) Cả hai nghiên cứu sử dụng chứng thực tế để so sánh khác phương pháp lập BCBP sau đến kết luận áp dụng trình bày BCBP quốc gia Ở Việt Nam gần có vài nghiên cứu thực trạng lập trình bày BCBP nhân tố ảnh hưởng đến Lê Thị Hà (2015) sử dụng phương pháp thống kê mô tả để kiểm tra mức độ CBTT BCBP BCTC năm 140 CTNY HOSE đồng thời kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến thơng qua tham số hồi quy ước lượng phương pháp OLS Một số nghiên cứu khác tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến việc lập trình bày BCBP nghiên cứu Nguyễn Thị Phương Thúy (2011), Trần Thị Thúy An (2013), Nguyễn Thị Kim Nhung (2013) Các nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, kiểm định tương quan biến phụ thuộc biến độc lập thông qua tham số hồi quy phương pháp OLS Nghiên cứu Nguyễn Hữu Cường (2015) thực 100 CTNY có giá trị vốn hóa thị trường lớn Việt Nam tiêu thông tin doanh thu kết phận theo LVKD KVĐL tỷ lệ khơng tn thủ có chênh lệch đáng kể BCTC niên độ BCTC quý CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN 1.1.1 Quá trình hình thành quy định báo cáo phận Chuẩn mực kế tốn tài Hoa Kỳ SFAS 14 – Finacial Reporting for Segments of a Business Enterprise (Báo cáo tài cho phận kinh doanh) Ủy ban chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ (FASB) ban hành lần đầu năm 1976 quy định việc lập BCBP bắt buộc bao gồm nội dung như: phạm vi áp dụng, sở xác định phận báo cáo, thông tin cần báo cáo v.v thay SFAS 131 năm 1997 SFAS 131 đánh dấu thay đổi đáng kể so với chuẩn mực trước đó, đáng ý nguyên tắc xác định phận trình bày Trên góc độ chuẩn mực kế tốn quốc tế, IAS 14 Segment Reporting đời năm 1981, sửa đổi năm 1997 2003 Năm 2006, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS - Operating Segments thay cho IAS 14 thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Điểm khác biệt IFRS IAS 14 đối tượng áp dụng chuẩn mực, định nghĩa phận hoạt động thơng tin cần báo cáo, IFRS có cách tiếp cận phận hoạt động từ góc nhìn nhà quản lý cơng ty IAS 14 có cách tiếp cận phận hoạt động góc độ tuân thủ chuẩn mực BCTC (Epstein Jermakowicz, 2009; Pardal Morais, 2012) Ở Việt Nam, BCBP lập trình bày tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 - Báo cáo phận (VAS 28) VAS 28 ban hành công bố đợt theo định số 12/2005/QĐBTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 2005 sở tuân thủ 100% theo IAS 14 (PriceWaterHouseCoopers, 2008, P.17) 1.1.2 Nội dung báo cáo phận Nhiều cơng ty cung cấp nhóm sản phẩm dịch vụ hoạt động KVĐL khác có tỷ lệ sinh lời, hội tăng trưởng, triển vọng rủi ro khác Thông tin loại sản phẩm, dịch vụ KVĐL khác gọi thông tin phận Loại thông tin cần thiết cho người sử dụng thơng tin BCTC chúng có lợi ích việc đánh giá rủi ro lợi ích kinh tế cơng ty có sở nước ngồi cơng ty có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố nước Lê Thị Hà (2015) tóm lược BCBP định nghĩa số liệu tài riêng đơn vị, công ty phận khác công ty (Ijiri,1995) Người sử dụng BCTC, chuyên gia phân tích nhà nghiên cứu hỗ trợ thông tin bổ sung chia tách phận thơng qua việc tìm hiểu BCBP BCBP lập theo LVKD, KVĐL kết hợp theo LVKD KVĐL Bộ phận theo LVKD phận phân biệt cơng ty tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, nhóm sản phẩm dịch vụ có liên quan mà hai phận kinh doanh có rủi ro lợi ích kinh tế khác với phận kinh doanh khác Bộ phận theo KVĐL phận phân biệt công ty tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ môi trường kinh tế cụ thể mà phận có rủi ro lợi ích kinh tế khác với phận môi trường kinh tế khác Khác với VAS 28, IFRS định nghĩa phận cần báo cáo không thiết phận theo LVKD hay theo KVĐL mà hoạt động kinh tế tạo doanh thu phát sinh chi phí, có thơng tin tài riêng biệt cho chúng kết hoạt động chúng thường xuyên nhà quản lí xem xét để định điều hành hoạt động Mặc dù VAS 28 chưa có cập nhật theo IFRS 8, với việc quy định nguyên tắc phương pháp thiết lập thơng tin tài theo phận khác công ty, VAS 28 có ý nghĩa việc giúp đối tượng sử dụng BCTC đánh giá rủi ro lợi ích kinh tế cơng ty có nhận định đắn công ty (Phạm Thị Thủy, 2013) 1.1.3 Vai trò báo cáo phận Thứ nhất, BCBP giúp cho việc định người sử dụng báo cáo định mà họ đưa chịu tác động loại thông tin khác Thứ hai, BCBP giúp so sánh khả dự đốn ước tính khác Nó việc kiểm tra khả dự đốn thơng qua so sánh xác ước tính số học doanh thu, thu nhập hay tiêu kế toán khác cách sử dụng thông tin hợp với ước tính đơn giản thay dựa vào thông tin phận Thứ ba, BCBP giúp kiểm tra phản ứng thị trường chứng khoán Họ kiểm tra liệu BCBP có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hay phép tính đo lường rủi ro thị trường hay không Nếu phản ứng tồn tại, thông tin phần sử dụng hữu ích Nếu thơng tin phận khơng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường kết luận 10 thuận, riêng BCTC quý Việt Nam khơng có quy định bắt buộc việc sốt xét BCTC quý Điều dẫn đến nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP BCTC q khơng có nhân tố cơng ty kiểm tốn 1.1.5 Đo lƣờng mức độ công bố thông tin báo cáo phận Việc đo lường mức độ CBTT thang đo nhà nghiên cứu xây dựng tiếp cận theo hai cách đo lường thang đo không trọng số ngược lại đo lường thang đo có trọng số Trên sở hệ thống mục thông tin xây dựng, mục thông tin tương ứng BCBP nghiên cứu gán giá trị thơng tin cơng bố, gán giá trị khơng thơng tin khơng cơng bố Ngồi ra, nhà nghiên cứu định không gán giá trị cho mục đánh giá chắn BCBP nghiên cứu mục chắn khơng liên quan (not applicable - N/A) 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN 1.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 LÝ THUYẾT KHUNG VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO BỘ PHẬN 2.1.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) Lý thuyết xây dựng đầu tiền Ross (1973) nhiên phải đến năm 1976, kết nghiên cứu Jensen & 11 Merkling (1976) lý thuyết đại diện quan tâm nhiều Lý thuyết cho hai bên (bên ủy nhiệm bên ủy nhiệm) muốn tối đa hóa lợi ích Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến CBTT BCBP trước vận dụng lý thuyết đại diện (Kevin Zain, 2001; Shammari cộng sự, 2008; Alfaraih Alanezi, 2011; Farías Rodríguez, 2014; Lê Thị Hà, 2015) Những nghiên cứu lý giải ảnh hưởng nhân tố quy mơ DN, đòn bẩy tài chính, khả sinh lời 2.1.2 Lý thuyết tín hiệu (Signaling theory) Lý thuyết tín hiệu dựa sở đóng góp nghiên cứu Arrow (1972) Schipper (1981) Lý thuyết tín hiệu mơ tả hành vi bên nắm thơng tin từ phát tín hiệu cho thị trường bên sử dụng thông tin Akerlof (1970) cho hai bên tham gia giao dịch, bên thường có thơng tin nhiều bên Đó tượng thơng tin bất đối xứng Lý thuyết tín hiệu giải vấn đề thơng tin bất đối xứng công ty nhà đầu tư Lý thuyết tín hiệu giả định cơng ty có kết hoạt động kinh doanh tốt thường sử dụng thơng tin tài cơng cụ truyền tín hiệu đến thị trường (Ross, 1997) 2.1.3 Lý thuyết chi phí trị (Political theory) Các chi phí trị chi phí khoản tốn quan trọng cơng ty xem khoản phí tổn phi hợp đồng Do vậy, cơng ty ln muốn tìm cách để giảm bớt chi phí Nội dung lý thuyết chi phí trị cơng ty chịu chi phí trị cao dự kiến công bố thêm nhiều thông tin đến thị trường nhằm hạn chế chi phí trị Lý thuyết ảnh hưởng trị cho nhà quản lý đưa quy định, định có lợi ích liên quan đến cơng ty (như 12 sách thuế, hạn chế độc quyền, cạnh tranh v.v) dựa thông tin công bố công ty (Paul Largay III, 2005) 2.1.4 Lý thuyết chi phí sở hữu (Proprietary cost theory) Lý thuyết chi phí sở hữu liên quan đến việc CBTT phát triển Dye (1985) Verrecchia (1983) Chi phí sở hữu xem hạn chế quan trọng CBTT Những bất lợi cạnh tranh ảnh hưởng đến định cung cấp thông tin riêng tư Lý thuyết chi phí sở hữu hàm ý đến lợi ích chi phí CBTT Các nhà quản lý thường cân nhắc kỹ loại thông tin phù hợp để họ cơng bố bên ngồi rủi ro, chẳng hạn, hầu hết công ty mong muốn thiết lập hệ thống quản trị rủi ro thật chi tiết để nắm bắt đương đầu với chúng, họ lại miễn cưỡng để công bố thông tin nhạy cảm thương mại trị 2.1.5 Lý thuyết kinh tế thông tin (Information economics theory) Lý thuyết kinh tế thông tin áp dụng từ năm 1970 để đánh giá mức độ mà thị trường tài tổ chức khác xử lý truyền đạt thông tin Lý thuyết cho nhà quản lý cơng ty cân nhắc lợi ích chi phí liên quan đến thơng tin cơng bố họ định Lý thuyết tập trung vào thông tin bất đối xứng thị trường giá trị kinh tế thông tin Nghiên cứu Nguyễn Hữu Cường (2015) cho mức độ CBTT nhà quản lý xác định cân chi phí lợi ích liên quan đến việc CBTT nhằm giảm thiểu bất đối xứng thông tin Theo Nguyễn Hữu Cường (2017), quan quản lý, đánh đổi lợi ích chi phí liên quan đến việc ban hành thực thi pháp luật sách quy định CBTT 13 2.1.6 Lý thuyết chi phí độc quyền (Exclusive cost theory) Lý thuyết nhấn mạnh tính bất lợi cạnh tranh việc gia tăng CBTT (Verrecchia, 1983) Chi phí độc quyền tùy thuộc vào ngành nghề khác Tuy nhiên, DN ngành chịu áp lực cạnh tranh quan tâm đến vị trí cạnh tranh phải đưa báo cáo với mức độ tương đương với đối thủ để tránh bị thị trường đánh giá thấp Dưới góc độ chi phí độc quyền, việc giảm thiểu chi phí độc quyền tiềm tàng gắn với CBTT tăng tính thuận lợi nội dung cơng bố xem động để DN gia tăng mức độ cơng bố báo cáo (Verrecchia, 1983) Những DN hoạt động mơi trường cạnh tranh thường hạn chế CBTT nội DN hoạt động môi trường cạnh tranh khắc nghiệt (Birt cộng sự, 2006) 2.2 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU H1: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY kiểm tốn cơng ty kiểm toán thuộc Big H2: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có thời gian niêm yết dài H3: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có tỷ suất sinh lời lớn H4: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có đòn bẩy tài lớn H5: Mức độ CBTT BCBP thấp CTNY có tốc độ tăng trưởng cao H6: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có vốn sở hữu Nhà nước H7: Mức độ CBTT BCBP cao công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp 14 H8: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có khả tốn nhanh H9: Mức độ CBTT BCBP cao CTNY có mức độ độc lập HĐQT BGĐ cao H10: Mức độ CBTT BCBP thấp CTNY có kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT TGĐ 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.3.1 Thiết lập mơ hình Iibb= β0 + β1AUDITi + β2AGEi + β3ROAi + β4LEVi + β5GROWi+ β6OWNi+ β7INDi+ β8LIQi+ β9BINi+ β10DCi +  Trong đó: Ibb: Mức độ CBTT bắt buộc BCBP AUDITi: cơng ty kiểm tốn thực kiểm toán BCTC cuối niên độ soát xét BCTC bán niên công ty i; AGEi: thời gian niêm yết công ty i; ROAi: tỉ suất sinh lời tài sản (ROA) công ty i; LEVi: đòn bẩy tài cơng ty i; GROWi: tốc độ tăng trưởng công ty i; OWNi: cấu sở hữu công ty i; INDi: lĩnh vực hoạt động công nghiệp cơng ty i; LIQi: khả tốn hành công ty i BINi: mức độ độc lập HĐQT BGĐ công ty i; DCi: kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT TGĐ công ty i; β0; β1; β2; β3; β4; β5; β6; β7; β8; β9; β10 hệ số hồi quy  sai số ngẫu nhiên Mô hình kiểm định biến tương ứng với BCTC cuối niên độ (được gọi Mơ hình 1), BCTC 15 bán niên (được gọi Mơ hình 2) BCTC q (được gọi Mơ hình 3) CTNY HOSE năm 2015 Riêng Mơ hình tương ứng với BCTC q 2, khơng có biến AUDIT Việt Nam khơng có quy định bắt buộc việc soát xét BCTC quý 2.3.2 Đo lƣờng biến phụ thuộc Biến phụ thuộc nghiên cứu mức độ CBTT BCBP (I) Chỉ số đánh giá theo n mục thông tin tổng hợp theo công thức sau với nguyên tắc loại trừ mục tin không liên quan (mNA) nj Ij  X i 1 ij nj  m NA Trong đó: - Ij số CBTT BCBP (BCTC cuối niên độ, BCTC bán niên BCTC quý 2) tương ứng CTNY j (0 j 1), - nj số lượng thông tin công bố CTNY j (n 21, sau loại bỏ mục thông tin không tồn BCBP CTNY j) - Xij mức độ CBTT BCBP mục thông tin thứ i, nhận giá trị thông tin i công bố nhận giá trị thông tin không công bố 16 2.3.3 Đo lƣờng biến độc lập Dự kiến chiều hƣớng Ký STT hiệu Biến Đo lƣờng ảnh hƣởng biến phụ thuộc Biến giả, công ty kiểm tốn thuộc 01 AUDIT Cơng ty nhóm Big kiểm tốn nhận giá trị 1, + ngược lại nhận giá trị Được tính từ lúc 02 AGE Thời gian niêm yết bắt đầu niêm yết TTCK đến + thời điểm nghiên cứu (2015) 03 04 05 ROA LEV Tỷ suất sinh lời Lợi nhuận sau Đo tỷ số nợ/ tài tổng tài sản tăng trưởng + thuế/ Tổng tài sản Đòn bẩy Tốc độ GROW Tỷ suất sinh lời = + Đo tỷ lệ tăng doanh thu năm 2015 so với năm trước - 17 Dự kiến chiều hƣớng Ký STT hiệu Biến Đo lƣờng ảnh hƣởng biến phụ thuộc Biến giả, cơng ty có vốn sở hữu 06 OWN Cơ cấu sở Nhà nước hữu nhận giá trị 1, + ngược lại nhận giá trị Biến giả, công 07 IND Lĩnh vực ty hoạt động hoạt động lĩnh vực cơng cơng nghiệp nhận giá nghiệp trị 1, ngược lại + nhận giá trị Khả 08 LIQ toán hành Đo tỷ lệ tổng tài sản ngắn hạn / tổng nợ ngắn + hạn Đo tỷ lệ (%) 09 BIN Mức độ thành viên độc lập HĐQT không HĐQT thành viên BGĐ BGĐ + 18 Dự kiến chiều hƣớng Ký STT hiệu Biến Đo lƣờng ảnh hƣởng biến phụ thuộc 110 DC Sự kiêm Biến giả, chủ nhiệm tịch HĐQT kiêm chủ tịch TGĐ nhận giá HĐQT trị 1, ngược lại TGĐ nhận giá trị - 2.4 MẪU NGHIÊN CỨU 2.4.1 Quy mô mẫu nghiên cứu Mẫu nghiên cứu bao gồm 174 quan sát BCTC cuối niên độ, 160 quan sát BCTC bán niên 80 quan sát BCTC quý 2.4.2 Thu thập liệu Việc đánh giá mức độ tuân thủ CBTT thực loại BCTC, gồm BCTC cuối niên độ, bán niên quý năm 2015 CTNY HOSE Số liệu cần thu thập liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCBP (các biến độc lập) thu thập từ BCTC cuối niên độ, báo cáo thường niên BCTC công ty tải từ trang điện tử HOSE 19 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1.1 Thống kê mô tả số công bố thông tin báo cáo phận Về mức độ CBTT BCBP BCTC cuối niên độ: Mức độ CBTT BCBP BCTC cuối niên độ CTNY HOSE trung bình đạt 53,82% Về mức độ CBTT BCBP BCTC bán niên: Mức độ CBTT BCBP BCTC bán niên CTNY HOSE trung bình đạt 61,29% Về mức độ CBTT BCBP BCTC quý 2: Mức độ CBTT BCBP BCTC quý CTNY HOSE trung bình đạt 48,21 % 3.1.2 So sánh mức độ tuân thủ CBTT BCBP loại BCTC Kết thử nghiệm ANOVA chiều cho thấy khác biệt giá trị trung bình mức độ CBTT BCBP ba loại BCTC có ý nghĩa mặt thống kê (F=8,293, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay