Nghiên cứu ảnh hƣởng tính thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các Công ty phi tài chính, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN ĐỨC CHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG TÍNH THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 1: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Phản biện 2: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng đánh giá Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà quản trị nhà đầu tư quan tâm Có nhiều nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, tính khoản có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp không? đo lường, đánh giá mức độ ảnh hưởng nào? Mặc dù có số nghiên cứu thực hiện, đến tính khoản ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nước khác khác Vậy Việt Nam ảnh hưởng tính khoản đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nào? Để giúp nhà quản trị quản lý điều hành doanh nghiệp đạt hiệu tốt, giúp nhà đầu tư thấu hiểu phần doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hƣởng tính khoản đến hiệu hoạt động Công ty phi tài chính, niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố khoản đến hiệu hoạt động Cơng ty phi tài chính, niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tính khoản ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Công ty phi tài chính, niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Phạm vi nghiên cứu: + Giới hạn không gian: Dữ liệu nghiên cứu với 228 Cơng ty Cổ phần phi tài niêm yết Hose + Giới hạn thời gian: Giai đoạn năm từ 2013 – 2017 Mơ hình phƣơng pháp nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng mơ hình Nghiên cứu mơ tả Với ưu điểm nghiên cứu mơ tả sử dụng liệu định tính định lượng để phân tích, đo lường, giúp mơ tả đánh giá mối quan hệ tác động nhiều biến độc lập đến biến phụ thuộc chọn Từ đưa giải đáp cho mục đích nghiên cứu hàm ý sách * Phƣơng pháp ƣớc lƣợng định tính: Phương pháp định tính sử dụng để lựa chọn biến nghiên cứu Biến phụ thuộc đƣợc chọn hiệu hoạt động doanh nghiệp, thơng qua tiêu tài tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE; Các biến độc lập đƣợc chọn tính khoản thơng qua số tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH), tỷ lệ toán hành (CR - Current ratio), tỷ lệ khả dòng tiền tốn (OCFR - Operating Cash Flow Ratio) * Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng: Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội đa biến biến phụ thuộc biến độc lập chọn theo ước lượng phương sai bình phương nhỏ Các mơ hình hồi quy OLS, mơ hình tác động cố định FEM (Fixed Effect Model), mơ hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effect Model) Sử dụng phần mềm Eviews để tiến hành phân tích định lượng, kiểm tra lựa chọn mơ hình phù hợp, kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình tiến hành hồi quy Dữ liệu dạng bảng (panel data) thiết lập để áp dụng Tiến hành phân tích, đo lường, đánh giá, mơ tả xem liệu biến độc lập có tác động lên biến phụ thuộc không? Tác động thuận, nghịch, mạnh yếu nào? Bố cục đề tài: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách Một số nghiên cứu thực nghiệm trƣớc 6.1 Nghiên cứu quốc tế Nghiên cứu Raheman Mohamed (2007) [34] tiến hành phân tích tác động quản lý vốn lưu động đến hoạt động công ty Pakistan Kết nghiên cứu xác định chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, vòng quay hàng tồn kho có tác động đáng kể đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Sharma Kumar (2011) [37] tiến hành xác định hiệu việc quản lý vốn lưu động lợi nhuận công ty Ấn Độ, sử dụng mẫu gồm 263 cơng ty phi tài niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay, từ năm 2002 - 2008 Nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ tích cực quản lý vốn lưu động đến lợi nhuận công ty chu kỳ chuyển đổi tiền tệ khơng có ý nghĩa thống kê ROA Nghiên cứu cho thấy khoản phải thu có tác động tích cực đến ROA, khoản phải trả có ý nghĩa tiêu cực với ROA Vahid, Mohsen Mohammadreza (2012) [26] điều tra tác động sách quản lý vốn lưu động đến khả sinh lợi doanh nghiệp giá trị công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tehran Nghiên cứu sử dụng liệu bảng sách quản lý vốn hoạt động thụ động Kết nghiên cứu thấy áp dụng sách quản lý vốn lưu động theo chiều hướng thụ động có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận giá trị công ty Bhunia Das (2012) [39] tiến hành nghiên cứu để kiểm tra mối quan hệ cấu nguồn vốn khả sinh lời công ty tư nhân Ấn Độ Các biến độc lập sử dụng nghiên cứu tỷ lệ toán hành, tỷ lệ toán nhanh, tỷ lệ tiền mặt, tỷ lệ nợ /vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho, chu kỳ vốn lưu động Lợi tức vốn ROE sử dụng làm thước đo cho lợi nhuận Sử dụng phân tích nhiều hồi quy, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ yếu tất cấu trúc quản lý vốn lưu động lợi nhuận Nhóm tác giả Ogundipe S.E, Idowu Ogundipe L.O (2012) [38] tiến hành nghiên cứu để kiểm tra tác động quản lý vốn lưu động hiệu hoạt động giá trị thị trường công ty Các nghiên cứu sử dụng Tobin’ Q, ROA, EBIT ROI biến phụ thuộc, biến độc lập chu kỳ chuyển đổi tiền mặt; Tỉ lệ toán tại; tài sản ngắn hạn/tổng tài sản; nợ ngắn hạn/ tổng tài sản; tỷ lệ nợ / tài sản Kết nghiên cứu xác định có mối quan hệ tiêu cực đáng kể tồn chu kỳ chuyển đổi tiền tệ định giá thị trường kết hoạt động công ty Ehiedu (2014) [40] tiến hành nghiên cứu tác động khoản đến khả sinh lời số Công ty lựa chọn Nigeria Kết cho biết có đến 50% cơng ty phân tích cho thấy mối tương quan dương đáng kể tỷ lệ toán khả sinh lời tiếp cận theo tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROA 2.4.2 Nghiên cứu nƣớc Nghiên cứu Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) [3] với 428 doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ 20072009 Nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài doanh nghiệp thơng qua cách tiếp cận phân tích đường dẫn Kết nghiên cứu cho thấy hiệu tài chính, tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình doanh nghiệp 7,63% tiêu có biến động lớn doanh nghiệp Kết nghiên cứu Hiệu hoạt động kinh doanh Cấu trúc tài có tác động chiều đến ROE hai nhân tố giải thích 90% biến động ROE Nghiên cứu Huỳnh Phƣơng Đông (2010) [4] nghiên cứu với mẫu 131 cơng ty phi tài niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2008 Nghiên cứu tìm mối quan hệ mạnh ngược chiều khả sinh lời chu kỳ chuyển đổi tiền mặt; có nghĩa chu kỳ chuyển đổi tiền mặt dài lợi nhuận cơng ty thu thấp Kết tìm thấy mối quan hệ nghịch chu kỳ chuyển đổi tiền trung bình, doanh thu hàng tồn kho lợi nhuận Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có khả sinh lợi cao có xu hướng trì hỗn thời gian trả nợ Trong nghiên cứu Chu Thị Thu Thủy cộng (2015) [7], Nghiên cứu sử dụng số liệu 230 công ty cổ phần phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn năm 2011-2013 Kết nghiên cứu hiệu tài (ROA) cơng ty bị ảnh hưởng đáng kể tỷ lệ vốn nhà nước, đòn bẩy tài chính, lực quản lý, quy mơ cơng ty, khả tốn hành chu kỳ sản xuất kinh doanh công ty Nghiên cứu khả toán hành chu kỳ sản xuất kinh doanh công ty tác tiêu cực (-) đến hiệu tài qua ROA ROE Nghiên cứu Trần Tiến Dũng (2017) [8] số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Doanh nghiệp bất động sản, với biến phụ thuộc lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Kết nghiên cứu biến CR: Tỷ số toán ngắn hạn tác động ngược chiều (-) đến hiệu kinh doanh có ý nghĩa thống kê mức 5% CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH THANH KHOẢN Hiệu hoạt động công ty chủ đề thu hút nhiều quan tâm từ chuyên gia tài chính, nhà nghiên cứu, cổ đông đến nhà quản trị doanh nghiệp 1.1.1 Hiệu hoạt động doanh nghiệp Theo quan điểm nhà kinh tế học người Anh, Adam Smith (1723-1790) [10], cho rằng: “Hiệu - Kết đạt hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” Với cách tiếp cận này, việc xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp túy dựa vào có tiêu thụ sản phẩm hay khơng Quan điểm chưa phân định rõ hiệu kết kinh doanh chưa tính đến yếu tố chi phí để đạt kết kinh doanh Theo Iswatia & Anshoria (2007) [13] hiệu hoạt động tổ chức đạt thông qua việc quản lý nguồn lực số cách thức khác để phát triển lợi cạnh tranh Theo Paul A Samuemlson (1915-2009) [14] viết Kinh tế học ra: “Hiệu tức sử dụng cách hữu hiệu nguồn lực kinh tế để thỏa mãn nhu cầu, mong muốn người” Theo cách tiếp cận này, rõ hai đặc tính phạm trù hiệu sử dụng tối ưu nguồn lực mục đích hoạt động Tuy nhiên, cách tiếp cận chưa đưa đến cách thức xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp nói riêng Tác giả Nguyễn Văn Tạo [2] cho rằng, “Hiệu hoạt động kinh doanh không so sánh chi phí đầu vào kết nhận đầu ra; hiệu hoạt động kinh doanh hiểu trước tiên việc hoàn thành mục tiêu, khơng hồn thành mục tiêu khơng thể có hiệu để hồn thành mục tiêu ta phải sử dụng nguồn lực nào” Như vậy, theo quan điểm hiệu gắn với mục tiêu định việc sử dụng nguồn lực cách phù hợp Tác giả Trần Thị Thu Phong (2013) [5] “Biểu cao nhất, tập trung nhấp hiệu kinh doanh khả sinh lời, việc phân tích hiệu kinh doanh phải tập trung phân tích khả sinh lời nguồn lực sử dụng cho hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, khả sinh lời đạt doanh nghiệp có lực hoạt động tốt, thể thông qua việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực doanh nghiệp Chính vậy, để đánh giá đầy đủ hiệu kinh doanh theo bao gồm phân tích nội dung phân tích hiệu hoạt động phân tích khả sinh lời” Tác giả Đồn Thục Quyên (2015) [6] cho rằng: “Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kết kinh doanh mà doanh nghiệp thu với chi phí nguồn lực bỏ để đạt kết Hiệu kinh doanh xác định tiêu kinh tế đặc trưng, phản ánh mối quan hệ tỷ lệ so sánh tiêu phản ánh kết kinh doanh đạt với tiêu phản ánh chi phí nguồn lực sử dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp” Như có nhiều quan điểm phạm trù hiệu hoạt động cách thức xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp Tác giả đồng thuận với cách tiếp cận tác giả Nguyễn Văn Tạo [2], Trần Thị Thu Phong [5], Đoàn Thục Quyên [6] Trong phạm vi nghiên cứu này, khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp hiểu phạm trù kinh tế phản ánh mối quan 10 trữ lớn Lượng tiền tính phần số vốn mà doanh nghiệp sử dụng chí chưa dùng tới c Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE (Return on Equity) Tỷ suất đo lường mức lợi nhuận sau thuế thu đồng vốn chủ sở hữu kỳ Đây số sử dụng phổ biến tính đơn giản, dễ hiểu dễ so sánh doanh nghiệp ngành nghề với quy mô khác nhau, doanh nghiệp ngành nghề khác Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế kỳ/ Vốn chủ sở hữu bình quân kỳ d Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROA (Return on Assets) Tỷ suất gọi tỷ suất sinh lời ròng tài sản (ROA) Nó phản ánh đồng vốn sử dụng kỳ tạo đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế kỳ/ Tổng tài sản bình qn Chỉ số ROA có tính đến tổng số lượng tài sản sử dụng để tài trợ hoạt động kinh doanh Chỉ số xác định công ty tạo tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản bình quân Qua tỷ suất lợi nhuận liệt kê trên, tác giả chọn tiêu ROA ROE để đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp cho phạm vi nghiên cứu 1.1.3 Thanh khoản đo lƣờng tính khoản doanh nghiệp Theo Begg, Fisher Rudiger (1991) [9] tính khoản đề cập đến tốc độ chắn mà tài sản chuyển 11 đổi trở lại thành tiền chủ sở hữu tài sản muốn Tiền mặt tài sản khoản Cơng ty có tính khoản cao công ty lưu giữ đủ tài sản tiền mặt khoản với khả huy động vốn nhanh từ nguồn khác để đáp ứng nghĩa vụ toán cam kết tài cách kịp thời Theo Kesimli & Gunay (2011) [20] Thanh khoản khoản đầu tư vào tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn, lý vòng năm cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty Các tiêu tài thường sử dụng để đo lường tính khoản bao gồm: Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH); Tỷ lệ toán hành (Current Ratio); Tỷ lệ toán nhanh (Quick Ratio); Tỷ lệ khả dòng tiền tốn OCFR (Operating Cash Flow Ratio) a Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH): Theo Myers Majluf (1984) [11], tiêu nắm giữ tiền mặt số thể khả khoản cao tiền khoản tương đương tiền loại tài sản có tính toán cao nhanh doanh nghiệp CASH = Tiền + khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn b Tỷ lệ toán nhanh QR (Quick Ratio) Chỉ số bao gồm tài sản có tính khoản cao tiền, khoản tiền huy động thời gian ngắn Khả tốn nhanh khơng tính đến hàng tồn kho hàng tồn kho muốn dùng để toán cần có thời gian để lý Tỷ lệ tốn nhanh QR = Tiền + tương đương tiền +Phải thu ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 12 c Tỷ lệ toán hành CR (Current Ratio) Chỉ số phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp Chỉ số lớn, khả toán cao Tỷ lệ toán hành CR = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn d.Tỷ lệ khả dòng tiền tốn OCFR (Operating Cash Flow Ratio) OCFR tỷ lệ lượng tiền tạo từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nợ ngắn hạn Đây số đo lường khả toán tiền doanh nghiệp ngắn hạn Tỷ lệ khả dòng tiền toán OCFR = (EBIT + Khấu hao - Thuế)/ Nợ ngắn hạn Trong đó: EBIT = Lợi nhuận trước thuế lãi vay 1.2 TỔNG QUÁT MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN 1.2.1 Lý thuyết vay thƣơng mại Lý thuyết phát triển Adam Smith [10] Anh kỷ 18 (1723 - 1790) Adam Smith trình bày lịch sử đời tiền tệ thông qua phát triển lịch sử trao đổi, từ súc vật làm ngang giá đến kim loại vàng, ơng nhìn thấy phát triển hình thái giá trị Ơng chất tiền hàng hố đặc biệt có chức đặc biệt chức phương tiện lưu thông Theo lý thuyết này, ngân hàng thương mại nên cung cấp khoản vay ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu vốn hạn chế cho vay dài hạn Tuy nhiên, có số trích như: Lý thuyết cho vay thương mại chưa phản ánh đầy đủ ngân hàng đảm bảo tính khoản tài sản chấp dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không bị mát 1.2.2 Lý thuyết khoản Lý thuyết bắt nguồn từ Morton (1939) [28] "Liquidity 13 and Solvency" Theo lý thuyết này, khoản vấn đề mà chuyển đổi tài sản khơng có thiệt hại vật chất vấn đề Morton khẳng định, "để đạt mức dự trữ tối thiểu, khơng phải dựa vào hóa đơn thu nợ trì số lượng tài sản chuyển sang ngân hàng khác cần thiết Nó phải có thuộc tính chuyển nhượng cho người khác mà không mát Trong trường hợp khủng hoảng khoản chung, ngân hàng nên trì tính khoản cách sở hữu tài sản chuyển sang Ngân hàng Trung ương " Tuy nhiên, có số trích như: Trong giai đoạn khủng hoảng, cổ phiếu trái phiếu cơng ty có uy tín tốt khơng thu hút người mua, chi phí chuyển dịch tài sản cao tính chuyển đổi Vì vậy, lý thuyết vay thương mại Lý thuyết khoản khả chuyển đổi chưa thể phân biệt tính khoản cách đầy đủ 1.2.3 Lý thuyết trách nhiệm nhà quản trị Tổ chức tài Anglo-Saxon đề cập năm 1970 lãi suất có nhiều biến động Đây lý thuyết quản lý khoản quan trọng Các lý thuyết quản lý nợ cho ngân hàng đáp ứng yêu cầu khoản họ cách đấu thầu thị trường cho quỹ bổ sung để đáp ứng nhu cầu vay vốn rút tiền Không cần tuân theo quy định khoản cũ trì tài sản chấp 14 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Để phân tích ảnh hưởng tính khoản đến hiệu hoạt động Cơng ty, mơ hình phân tích hồi quy tuyến tính bội đa biến tác giả sử dụng Y = α + βi*Xi + ε (2.1) Triển khai chi tiết theo biến chọn sau: ROAit = α + β1*CASHit + β2*CRit + β3*OCFRit + εit (2.2) ROEit = α + β1*CASHit + β2*CRit + β3*OCFRit + εit (2.3) Trong đó: Y biến phụ thuộc, hiệu hoạt động thể thông qua tiêu tài ROA ROE X biến độc lập, khoản doanh nghiệp thể qua CASH, CR, OCFR α : Hệ số chặn; ε: Sai số mơ hình; ROA: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản; ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu; i: Doanh nghiệp thứ i (i= 1, 2, 3….); t: Thời gian năm thứ t (t=1, 2…5); β1, β2, β3: hệ số hồi quy mơ hình; CASH: tỷ lệ nắm giữ tiền mặt; CR: Tỷ lệ tốn hành; OCFR: Tỷ lệ khả dòng tiền toán 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: Giả thiết H1: Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt CASH tác động tích cực (thuận chiều) đến hiệu hoạt động doanh nghiệp; Giả thiết H2: Tỷ lệ toán hành CR tác động tích cực 15 (thuận chiều) đến hiệu hoạt động doanh nghiệp; Giả thiết H3: Tỷ lệ khả dòng tiền tốn OCFR tác động tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp; 2.3 CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG 2.3.1 Biến phụ thuộc-Hiệu hoạt động doanh nghiệp Biến phụ thuộc mơ hình hiệu hoạt động doanh nghiệp, thông qua hai tiêu tài tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROA tỷ suất sinh lời vốn chủ ROE 2.3.2 Các biến đôc lập - khoản doanh nghiệp Biến độc lập mơ hình khoản doanh nghiệp, thông qua tiêu tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, tỷ lệ tốn hành tỷ lệ khả dòng tiền tốn (OCFR) Bảng 2.2 Tóm tắt biến nghiên cứu cách đo lường Tên biến Cách đo lƣờng Kỳ vọng Biến phụ thuộc ROA ROE Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu × 100% × 100% Biến độc lập CASH Tiền + khoản tương đương tiền + Nợ ngắn hạn CR OCFR Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn EBIT + Khấu hao - Thuế Nợ ngắn hạn + + 16 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu định lượng sử dụng với phương pháp hồi quy tuyến tính bội đa biến Biến phụ thuộc hiệu hoạt động biến độc lập tính khoản doanh nghiệp Sử dụng phần mềm Eviews để tiến hành phân tích định lượng Dữ liệu dạng bảng (panel data) thiết lập để áp dụng Các mơ hình hồi quy theo phương pháp ước lượng giá trị phương sai bình phương nhỏ OLS, mơ hình tác động cố định FEM (Fixed Effect Model), mơ hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effect Model) Kiểm định lựa chọn mơ hình hồi quy: Kiểm định tác động cố định để lựa chọn mơ hình OLS FEM; Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình FEM REM Nếu mơ hình tác động ngẫu nhiên REM lựa chọn, tiếp tục kiểm định F_Test để lựa chọn mơ hình tác động ngẫu nhiên REM OLS thông thường Sau chọn mô hình hồi quy phù hợp, tiếp tục kiểm tra khuyết tật mơ hình, kiểm tra đa cộng tuyến thơng qua nhân tử phóng đại VIF, kiểm định tư tương quan theo phương pháp Breusch–Godfrey, kiểm định phương sai sai số thay đổi theo phương pháp White, khắc phục khuyết tật mơ hình (nếu có), cuối hồi quy tuyến tính đa biến theo phương pháp ước lượng bình phương tổng quát khả thi FGLS diễn dải kết nghiên cứu 2.5 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Dữ liệu dùng nghiên cứu liệu thứ cấp, bao gồm báo cáo tài năm (đã kiểm tốn) 228 Công ty niêm yết Hose, thời gian năm liền kề từ 01/2013 đến 12/2017, mẫu có 228x5 = 1.140 quan sát 17 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ DIỄN GIẢI Ý NGHĨA Kết nghiên cứu phân tích thống kê thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Kết phân tích thống kê mơ tả liệu ROA ROE CASH CR OCFR 5.8981 10.6954 0.5036 2.5807 0.4268 Median 4.7500 10.8100 0.1871 1.5951 0.1609 Mean Kết nghiên cứu xác lập ảnh hưởng khoản (CASH, CR, OCFR) đến hiệu hoạt động (ROA, ROE) tóm lược bảng 3.19 Bảng 3.19 Kết hồi quy ROA, ROE theo mơ hình FGLS Variable FGLS - ROA Coefficient Prob FGLS – ROE Coefficient Prob C 4.5051 0.0000 9.82367 0.0000 CASH 0.0543 0.7302 -0.00374 0.9889 -0.6526 0.0000 -1.11541 0.0000 OCFR 7.1450 0.0000 8.79070 0.0000 R-squared 0.9589 0.9259 0.9485 0.9072 92.1910 49.3902 0.0000 0.0000 CR Adjusted R-squared F-statistic Prob(F-statistic) Từ bảng 3.2 nhận thấy: + Kết nghiên cứu ảnh hƣởng tính khoản đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, tiếp cận theo số đo lƣờng tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản ROA nhƣ sau: 18 Các biến độc lập (tính khoản) có khả giải thích biến thiên biến phụ thuộc ROA mức cao R2 = 0.9589 95,89% Có biến độc lập CR OCFR có ý nghĩa mang tính thống kê ROA, có giá trị P-value = 0.00 < 5% Biến CASH ý nghĩa thống kê ROA với P-value = 0.7302 > 5% Phương trình hồi quy tổng quát với ROA: ROAi = 4.5051 + 0.0543*CASHi - 0.6526*CRi + 7.1450*OCFRi Nhận thấy Tỷ lệ khả dòng tiền tốn OCFR có tác động mạnh, thuận chiều với tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản ROA với ý nghĩa cụ thể là: CASH CR khơng đổi OCFR thay đổi đơn vị làm cho ROA thay đổi 7,145 đơn vị + Kết nghiên cứu ảnh hƣởng tính khoản đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, tiếp cận theo số đo lƣờng tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ROE nhƣ sau: Các biến độc lập (tính khoản) có khả giải thích biến thiên biến phụ thuộc ROE mức cao 92,59% Có biến độc lập CR OCFR có ý nghĩa thống kê ROE, có giá trị P-value = 0.00 < 5% Biến CASH khơng có ý nghĩa thống kê ROE với P-value = 0.9889 > 0.05 Phương trình hồi quy tổng quát với ROE sau ROEi = 9.82367 - 0.00374*CASHi - 1.11541*CRi + 8.7907*OCFRi Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt CASH có tác động tiêu cực đến ROE mức độ yếu; Tỷ lệ toán hành CR có tác động tiêu cực đáng kể đến ROE; tỷ lệ khả dòng tiền tốn OCFR có tác động mạnh, thuận chiều với tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ROE với ý nghĩa: CASH CR khơng đổi OCFR thay đổi đơn vị làm cho ROE thay đổi 8.7907 đơn vị 19 3.4 SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC + Đối với tiêu tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH) Tính khoản với tiêu tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH) có tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động theo tiêu ROA với mức độ yếu tác động ngược chiều đến tiêu ROE với mức độ không đáng kể Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt khơng có ý nghĩa thống kê ROA ROE Kết giống với kết nghiên cứu tác giả Bhunia Das (2012) tiêu nghiên cứu ROA, ROE thực Ấn Độ + Đối với tiêu tỷ lệ toán hành (CR) Tỷ lệ toán hành có tác động tiêu cực đáng kể đến tiêu ROA ROE, mức độ tác động tiêu cực đến ROE mạnh ROA; Kết nghiên cứu giống với kết nghiên cứu tác giả Ogundipe, Idowu Ogundipe (2012); tác giả Chu Thị Thu Thủy cộng (2015); tác giả Trần Tiến Dũng (2017) Tuy nhiên kết cho thấy ngược với nghiên cứu Ehiedu (2014) thực Nigeria; + Đối với tiêu khả dòng tiền tốn (OCFR) Tính khoản theo tiêu khả dòng tiền tốn (OCFR) đưa vào nghiên cứu điểm khác biệt nghiên cứu Các nghiên cứu thực nghiệm trước có nghiên cứu thực tác động nhân tố đến ROA ROE Kết nghiên cứu phát tác động tích cực mạnh mẽ, tuyến tính thuận chiều với mức độ giải thích cao khả dòng tiền tốn OCFR đến hiệu hoạt động theo tiêu ROA, ROE 20 CHƢƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 THẢO LUẬN KẾT QUẢ + Thảo luận 1: Thực trạng hiệu hoạt động tiềm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Hiệu hoạt động doanh nghiệp theo tiêu ROA không cao với mức trung bình ROA = 5,89%, mức trung vị ROA=4,75%; Như tiềm tăng biên độ tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp hoàn toàn + Thảo luận 2: Ảnh hưởng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt Khi CASH thay đổi đơn vị tác động thuận chiều làm cho ROA thay đổi tăng 0.0543 đơn vị ngược lại làm cho ROE giảm 0.00374 đơn vị Như tiêu tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tác động đến hiệu hoạt động yếu không đáng kể, doanh nghiệp khơng nên tích trữ lượng tiền mặt cao + Thảo luận 3: Ảnh hưởng tỷ lệ tốn hành Nhân tố có tác động tiêu cực đáng kể đến tiêu ROA ROE, mức độ tác động tiêu cực đến ROE mạnh ROA; Nên quản lý sử dụng vốn tiền, khoản đầu tư tài ngắn hạn cho khả sinh lời cao Đồng thời cần quản lý khoản phải thu hàng tồn kho mức hợp lý đảm bảo cho hoạt động phân phối sản xuất tối ưu Nên trì nợ ngắn hạn mức hợp lý, đặc biệt nợ chi phí thấp thời gian trả nợ + Thảo luận 4: Tỷ lệ khả dòng tiền tốn doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy dòng tiền mà doanh nghiệp tạo so với nợ ngắn hạn đạt từ 16,1% - 42,7% Các doanh nghiệp cần có giải pháp để nâng cao tiêu 21 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.2.1 Đối với doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt CASH dao động quanh mức 19%-50% nợ ngắn hạn số khơng nên trì mức q cao; Tỷ lệ tốn hành CR nên trì dao động từ 1,6 - 2,6 lần, không nên trì CR mức cao Cần quản lý khoản phải thu hàng tồn kho mức hợp lý, tránh việc bán nợ nhiều hoặc/và hàng tồn kho q lớn Bên cạnh việc trì nợ ngắn hạn mức hợp lý, đặc biệt nên trì nợ ngắn hạn với chi phí sử dụng nợ thấp hoặc/và trì nợ chiếm dụng thời gian toán nợ chiếm dụng mức cao Doanh nghiệp nên đặc biệt quan tâm, nhân tố khả dòng tiền tốn OCFR Các doanh nghiệp cần có giải pháp để nâng cao tiêu này, cao tốt Giảm tối đa chi phí lãi vay, nâng cao lợi nhuận trước thuế Tranh thủ quy định pháp luật hành để áp dụng mức khấu hao tài sản cố định mức tối đa giảm khoản thuế, nên tận dụng tối đa có ưu đãi thuế Nhà nước 4.2.2 Đối với ngân hàng Các ngân hàng nên ưu tiên cấp vốn vay cho doanh nghiệp có tỷ lệ khả dòng tiền tốn ln cao 42,68% đạt hiệu kinh doanh ROA cao 5,89%, ROE cao 10,7% 4.2.3 Đối với quan quản lý Nhà nƣớc Các quan quản lý nhà nước cần đưa biện pháp, chế, sách phù hợp hổ trợ nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Duy trì ổn định kinh tế vĩ mơ; Ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam; Điều hành giảm lãi suất cho vay ngắn trung hạn; Phát triển lành mạnh ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam, kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp 22 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Đề tài tồn số hạn chế sau: + Dữ liệu dùng nghiên cứu liệu thứ cấp, khơng loại trừ làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu + Hạn chế đề tài chưa tiến hành nghiên cứu cho nhóm doanh nghiệp thuộc nghành nghề kinh doanh khác 4.4 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Hướng nghiên cứu tiếp theo: Xem xét bổ sung thêm biến, phân chia liệu theo nhóm nghành nghề khác nhau, mở rộng mẫu với quy mô thời gian lớn 10 năm KẾT LUẬN CHUNG Nhằm mục đích xác lập ảnh hưởng tính khoản đến hiệu hoạt động Cơng ty phi tài chính, thơng qua cung cấp cho bên liên quan có thêm góc nhìn vận động tác động số tài để sử dụng Nghiên cứu hy vọng mang lại kết có ý nghĩa hữu ích khơng với nhà phân tích tài chính, mà góp phần quan trọng nhà đầu tư nhà quản trị doanh nghiệp chủ nợ, việc đánh giá sức khỏe tài hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận văn hoàn thành mục tiêu đặt ra, có đóng góp mặt lý luận thực tiễn sau: Thứ nhất: luận văn tập trung làm rõ khái niệm tính khoản hiệu hoạt động doanh nghiệp, theo khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp hiểu phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ hiệu kinh doanh mà doanh nghiệp thu cao với chi phí nguồn lực bỏ nhỏ để đạt kết kinh doanh mang lại hiệu đó, tính đến rủi ro liên quan tầm kiểm soát doanh nghiệp; 23 Thứ hai: luận văn tìm hiểu, hệ thống lý thuyết tính khoản hiệu hoạt động doanh nghiệp, số lý thuyêt cổ điển tính khoản lý thuyết vay thương mại, lý thuyết khoản, lý thuyết trách nhiệm nhà quản trị; Thứ ba: sở nghiên cứu thực nghiệm thực trước mối quan hệ nhân tố liên quan đến tính khoản hiệu hoạt động doanh nghiệp, đề tài đúc rút lựa chọn xây dựng mơ hình hồi quy cho nghiên cứu với biến chọn có tính lý luận thực tiễn cao Thứ tư: Phương pháp nghiên cứu định lượng ứng dụng với mơ hình phân tích hồi quy tuyến tính bội đa biến Biến phụ thuộc hiệu hoạt động doanh nghiệp thông qua tiêu tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ (ROE); biến độc lập mơ hình tính khoản doanh nghiệp thông qua tiêu tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CASH), tỷ lệ tốn hành (CR), tỷ lệ khả dòng tiền tốn (OCFR) Phương pháp hồi quy tuyến tính bội đa biến với mơ hình ước lượng ban đầu theo giá trị phương sai bình phương nhỏ OLS, mơ hình tác động cố định FEM mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Mẫu nghiên cứu với 228 Công ty niêm yết Hose năm liền kề từ 2013 đến 2017, liệu dạng bảng có tổng cộng 1.140 quan sát Sử dụng phần mềm Eviews để đánh giá liệu nghiên cứu, tiến hành phân tích, đo lường, kiểm định, khắc phục khuyết tật mơ hình, điều chỉnh mô hinh tiến hành hồi quy tuyến tính bội đa biến theo phương pháp ước lượng bình phương tổng quát khả thi FGLS Nghiên cứu hoàn thành với kết xác lập được: Ở mức trung bình tỷ lệ nắm giữ tiền mặt CASH = 50,36%, khơng có ý nghĩa thống kê ROA ROE; có mức độ giải 24 thích yếu hai tiêu này; Với giá trị trung bình, tỷ lệ tốn hành CR = 2,5807 lần; mức trung vị CR = 1,5951 lần Nhân tố có tác động tiêu cực đáng kể đến tiêu ROA ROE, mức độ tác động tiêu cực đến ROE mạnh ROA; Điểm sáng nghiên cứu chọn nhân tố khả dòng tiền tốn OCFR để nghiên cứu Nhân tố chưa nghiên cứu thực nghiệm trước tách riêng thành biến độc lập để nghiên cứu Kết nghiên cứu phát tác động tích cực mạnh mẽ, tuyến tính thuận chiều với mức độ giải thích cao khả dòng tiền tốn OCFR đến hiệu hoạt động doanh nghiệp tiếp cận theo tiêu ROA ROE Thứ năm: sở kết nghiên cứu, luận văn có số thảo luận hàm ý sách với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đồng thời có số khuyến nghị đến chủ nợ với quan quản lý nhà nước công tác cấp vốn quản lý nhà nước có liên quan Bên cạnh kết đạt được, đề tài số hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu nhằm có kết nghiên cứu tốt tương lai ... niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố khoản đến hiệu hoạt động Cơng ty phi tài chính, niêm yết sở giao dịch. .. dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tính khoản ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Công ty phi tài chính, niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố. .. trị công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tehran Nghiên cứu sử dụng liệu bảng sách quản lý vốn hoạt động thụ động Kết nghiên cứu thấy áp dụng sách quản lý vốn lưu động theo chiều hướng thụ động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hƣởng tính thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các Công ty phi tài chính, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu ảnh hƣởng tính thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các Công ty phi tài chính, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay